Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU"

Transkript

1 Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU Doprava zboží, materiálů a lidí je nezbytným předpokladem výroby a obchodu mezi lidmi, státy a kontinenty. Pro její hladký průběh byla přijata řada pravidel a zvyklostí, zakotvená v souboru zákonů, nařízení, technických norem na národní i mezinárodní úrovni. V souvislosti s technickým vývojem dopravních prostředků a zařízení, politickým a hospodářským rozvojem, s rozvojem požadavků na bezpečnost provozu na dopravních trasách a na bezpečnost práce v dopravě a manipulaci s materiálem dochází soustavně k prohlubování a novelizaci příslušných předpisů. Kromě běžného tempa vývoje názorů a jejich odrazu v předpisech, dochází, jako v případě naší republiky, k výraznému zrychlení vydávání zákonů a předpisů a jejich novel, které je spojeno s procesem přípravy našeho vstupu do Evropské unie. Znakem tohoto procesu je zavádění (implementace) komunitárního práva a jeho principů do právního systému kandidujících států. Přičemž tento systém až dosud platných právních předpisů ("acquis communautaire") je nadřazen právním předpisům jednotlivých členských i kandidujících zemí a způsob zavedení je ponechán na vůli a zvyklostech jednotlivých zemí. V oblasti silniční dopravy je odrazem naznačených evropských trendů vydávání našich zákonů a vyhlášek, které akceptují jednak mezinárodní dohody, jednak evropské právo (Směrnice Evropské unie event. Evropské hospodářské komise). Tento proces je v podstatě již dlouhodobě realizován, neboť silniční doprava má mezinárodní charakter a dohody na řešení technických i právních aspektů jsou předpokladem jejího úspěšného fungování. V zásadě to platí pro nákladní a osobní vozidla, jejichž schvalování k provozu nebo platnost technických kontrol na území jiných států nečiní v praxi zásadní potíže. Ovšem řešení této problematiky pro zemědělské nebo lesnické traktory je ponecháno na národních úrovních, i když v oblasti technické se uplatňuje řada individuálních Směrnic EU, resp. všechny jednotlivé homologace a schválení podle předpisů EHK a směrnic EHS/ES nahrazuje homologace typu vozidla jako celku podle směrnice č. 74/150/EHS. Všimněme si v následujícím volném komentáři některých ustanovení či změn našich předpisů, jejich event. rozdílů vůči jiným státům a "dopadů" na zemědělskou dopravu, které mohou ovlivňovat svými rozhodnutími provozovatelé. Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích sjednocuje s praxí obvyklou v EU třídění vozidel na silniční vozidla (motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla, ostatní silniční vozidla) a zvláštní vozidla. Nově jsou do kategorie zvláštních vozidel zařazeny zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla. Dále tam patří pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojné, nemotorové pracovní stroje a vozidla, vozíky pro invalidy. V prováděcí vyhlášce č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vydané Ministerstvem dopravy (vyšla ve Sbírce zákonů, částka 123, rozeslaná ), je kategorie T - traktory definována v příloze č. 18 jako: Motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, jehož hlavní funkcí je tažná síla a které je zvláště konstruováno pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.

2 Kategorie traktorů je dále charakterizována maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h -1, rozchodem kol, světlou výškou a je dále rozdělena na tyto kategorie: T 1 - traktory nejméně s jednou nápravou, min. rozchodem kol větším než 1150 mm, nenaloženou hmotností vyšší než 600 kg, světlou výškou menší než 1000 mm T 2 - min. rozchod menším než 1150 mm, hmotnost vyšší než 600 kg, světlá výška menší než 600 mm (s eventualitou omezení rychlosti na 30 km.h -1 při posouzení těžiště podle ČSN ISO 789-6) T 3 - nenaložená hmotnost v provozním stavu nižší než 600 kg T světlá výška větší než 1000 mm (s eventualitou omezení rychlosti na 30 km.h -1 při posouzení těžiště podle ČSN ISO 789-6) T zvláště široké traktory. V příloze č. 3 vyhl. č. 341/2002 Sb. bod 14 se hovoří ještě o jiné kategorii traktorů a to o traktorech s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h -1 a požadavku na jejich dostatečné odpružení s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Svou charakteristikou však nezapadá do některé z uvedených kategorií. Oproti zažitým názvům jednotlivých druhů hmotností používá nová právní úprava pojmy ve shodě s pojmy užívanými ve Směrnicích EU. Podle přílohy 19 vyhl. č. 341/2002 je jejich srovnání následující: Původní pojem Pohotovostní hmotnost Celková hmotnost Povolené zatížení náprav Užitečná hmotnost Nový pojem Provozní hmotnost (je definována 1, písm. p) event. r) vyhl. č. 341/2002 Sb.: hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu [= vozidlo s náplní chladící kapaliny, oleje, 90 % paliva, 100 % ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg)] Největší povolená hmotnost Největší povolená hmotnost na nápravu Není definována, neužívá se Z praktického hlediska a s přihlédnutím k provozně-bezpečnostním zásadám jsou nejdůležitější otázky agregace traktoru s přípojnými vozidly a s pracovními stroji přípojnými nebo nesenými z hlediska největší povolené hmotnosti, jejich vzájemného poměru nebo z hlediska největší povolené hmotnosti na nápravu.

3 Vyhláška č. 341/2002 Sb. stanoví v 15 základní údaje o největších povolených hmotnostech silničních vozidel, zvláštních vozidel (tzn. i traktorů a jejich přípojných vozidel) a jejich rozdělení na nápravy: největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit = u jednotlivé nápravy 10,0 t = u jednotlivé hnací nápravy 11,5 t = u dvojnápravy motorových vozidel součet zatížení obou náprav při jejich dílčím rozvoru = u hnací dvojnápravy s dvojmontáží pneumatik a vzduchovým pérováním při rozvoru do 1,0 m od 1,0 m do 1,3 m od 1,3 m do 1,8 m o od 1,3 m do 1,8 m 11,5 t 16,0 t 18,0 t (při limitu 9,5 t na nápravu) 19,0 t největší povolené hmotnosti na dvojnápravy přípojných vozidel při dílčím rozvoru = do 1,0 m 11,0 t = od 1,0 do 1,3 m 16,0 t = od 1,3 do 1,8 m 18,0 t = 1,8 m a více 20,0 t největší povolené hmotnosti na trojnápravy přípojných vozidel při dílčím rozvoru = do 1,3 m včetně 21,0 t = nad 1,3 m do 1,4 m včetně 24,0 t Pro největší povolenou hmotnost silničních vozidel platí tyto limitní hodnoty:

4 - motorové vozidlo se dvěma nápravami 18,0 t - motorové vozidlo se třemi nápravami 25,0 t - motorové vozidlo se třemi nápravami, jehož hnací nápravy jsou vybaveny dvojmontáží pneumatik a současně pérovány vzduchovým pérováním (při limitu 9,5 t na nápravu) 26,0 t - motorové vozidlo se čtyřmi a více nápravami 32,0 t - přívěsy se dvěma nápravami 18,0 t - přívěsy se třemi nápravami 24,0 t - přívěsy se čtyřmi a více nápravami 32,0 t Pro největší povolenou hmotnost zvláštních vozidel (tzn. traktorů a jejich přípojných vozidel) platí tyto limitní hodnoty: hodnoty platné pro silniční vozidla, u traktorových návěsů a přívěsů s nápravami uprostřed může být jejich hmotnost vyšší oproti silničním přívěsům o max. 3 t, jde-li o traktorový návěs (přenos dotížení na traktor) a o max. 1 t, jde-li o traktorový přívěs s nápravami uprostřed, u pracovních strojů přípojných nesmí přesahovat hodnoty stanovené pro traktorové přívěsy nebo návěsy. Se zatížením náprav souvisí u traktorů velmi důležitý ukazatel a to je zatížení či hmotnost připadající na řízenou nápravu (měřeno při stání na vodorovné ploše, staticky). Ta nesmí být v celém rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost menší než 20 % okamžité hmotnosti traktoru. Totéž platí i pro samojízdné pracovní stroje. Toto opatření není samoúčelné, neboť sleduje zabezpečení řiditelnosti traktoru či samojízdného stroje v provozních podmínkách. U traktorů po namontování nástavby či pracovního stroje se povoluje za podmínky snížení přepravní rychlosti na 20 km.h -1 zatížení řiditelné nápravy: 19 % při okamžité hmotnosti nejvýše 4,5 t nebo 18 % při okamžité hmotnosti vyšší než 4,5 t.

5 Pro podmínky spojování vozidel do souprav stanoví vyhl. č. 341/2002 Sb. pro traktory dvě směrnice: Výrobce traktoru stanoví největší technicky přípustné přípojné hmotnosti brzděných a nebrzděných vozidel kategorií přípojná vozidla traktorů (OT) a přípojné pracovní stroje traktorové (SPT). (příloha 3, bod 8). Údaje musí být uvedeny v dokumentaci traktoru. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí 40 km.h -1 nejvýše 2,5 násobkem okamžité hmotnosti tažného vozidla ( 14, bod (1)). Platí pro traktorové návěsy i přívěsy a přípojné pracovní stroje s průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou soustavou. U souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 40 km.h -1 je tento poměr okamžitých hmotností 1,5 ( 14, bod (2)). U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, resp. návěsu. Podíl hmotností připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu vozidla. Uvedené hodnoty největší povolené hmotnosti vozidla nebo největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla jsou cennou informací pro provozovatele silniční dopravy, neboť jsou pro ně kritérii při rozhodování o agregaci jednotlivých vozidel s přívěsy či návěsy při zajišťování nejrůznějších přeprav věcí a materiálů o nejrůznějších přepravních vlastnostech, z nichž je nejdůležitější především měrná hmotnost. Ta ve spojitosti s objemem ložného prostoru vozidla rozhoduje o vytížení, ale také o možném přetížení vozidla a překročení výše uvedených parametrů povolených hmotností. Tím se provozovatel i řidič vystavují možnosti postihu ze strany policejních orgánů, které se vybavují elektronickými nápravovými vahami a mohou tak vozidla snadno zvážit přímo v provozu. Srovnání údajů největších povolených hmotností na nápravy traktorových přípojných vozidel podle naší vyhlášky č. 341/2002 Sb. a obdobných údajů z Německa vychází už dnes naprosto stejně (viz časopis Profi č. 9/2002, str. 65). Pro brzdění traktoru a jeho souprav s přípojnými vozidly kategorie O T a S PT musí brzdové zařízení traktoru splňovat podmínky podle technického předpisu (76/432 EHS/ES). Brzdné účinky v soupravě musí být splněny i u nebrzděných vozidel O T a S PT. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií O T a S PT spojením vzduchovým nebo hydraulickým (i když je možná varianta brzd hydraulických, převládají u nás brzdy vzduchové). Traktory určené k tažení přípojných vozidel kategorie O T4 (tj. vozidla s největší přípustnou hmotností nad 6000 kg) musí mít jak jednohadicový inversní, tak i dvouhadicový systém. Vyhláška č. 341/2002 Sb. připouští i nájezdovou brzdovou soustavu pro přípojná vozidla traktorů kategorií O T1 a O T2 (tj. vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 1500 kg, resp kg) a pro pracovní stroje přípojné kategorie S P1, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3000 kg. Bez brzdového zařízení mohou být na pozemních komunikacích provozovány pracovní stroje přípojné s největší povolenou hmotností 3000 kg, resp. jednonápravové stroje s

6 dovoleným zatížením nápravy 3000 kg, ale za podmínky nejvyšší konstrukční rychlosti 20 km.h -1. Tyto pracovní stroje se mohou přepravovat po pozemních komunikacích pouze ve schválené přepravní poloze, pouze ve vleku za tažným vozidlem (obyčejně traktorem) a nesmí za ně být připojeno žádné další přípojné vozidlo. Kromě toho musí být všechna přípojná vozidla a přípojné pracovní stroje při jízdě na pozemních komunikacích rychlostí menší než 30 km.h -1 vybavena tzv. deskami zadního značení, což jsou v případě "pomalých vozidel" odrazné trojúhelníky (viz blíže článek v Mechanizaci zemědělství 5/99, str. 20). Rovněž zvláštní vozidla (traktory, samojízdné stroje, vysokozdvižné vozíky, nakladače) musí být přepravována po pozemních komunikacích jen ve schválené přepravní poloze ( 22 vyhl. č. 341/2002 Sb.) a jejich zásobníky, nakladací lžíce, paletizační vidle apod. musí být bez nákladu, náplně, břemene apod. Pokud jsou zvláštní vozidla samojízdná či s připojeným nebo neseným pracovním strojem širší než 2,55 m, nebo neplní-li požadavky z hlediska vnějších výčnělků, musí mít vždy v činnosti vnější osvětlení s potkávacími světly i za nesnížené viditelnosti. Je-li traktor vybaven dvojmontáží kol na zadní nápravě a překračuje-li max. šířku 2,55 m, musí být při jízdě po pozemních komunikacích vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla (bílo-červené šikmé pruhy, 23 vyhl. č. 341/2002 Sb., oranžovým "výstražným majáčkem", který musí být v činnosti a rychlost jízdy je omezena na max. 20 km.h -1. Za traktor může být připojen nesený nebo přípojný stroj, nikoliv však přívěs nebo návěs. Za snížené viditelnosti není jeho provoz povolen. Traktory s konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h -1 musí mít všechna kola opatřena blatníky a ty musí zakrývat celou šířku běhounu pneumatik. Pokud tomu tak není, jako např. při měnitelném rozchodu kol a při dvojmontáži pneumatik na jedné nebo obou nápravách, musí být rychlost jízdy snížena na 20 km.h -1. Pro úplnost je třeba dodat, že vedle max. šířky vozidel 2,55 m a max. šířky 3,0 m samojízdných, přípojných a nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem vyhláška č. 341/2002 Sb. definuje i výšky a délky jednotlivých vozidel a souprav (včetně nákladu) následovně: největší povolená výška vozidel 4,0 m největší povolená délka např. = jednotlivé vozidlo (mimo autobus a návěs) 12,0 m = souprava tahače s návěsem 16,5 m

7 = souprava motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 m = souprava traktoru s jedním přívěsem (návěsem) nebo přípojným pracovním strojem 18,00 m = souprava traktoru s dvěma přívěsy (návěsem a jedním přívěsem) 22,0 m = souprava samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje 20,0 m Pro používání vozidel na pozemních komunikacích, která překračují včetně nákladu stanovené rozměrové nebo hmotnostní limity, platí zvláštní právní předpisy. Tímto předpisem je zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho poslední prováděcí vyhláška ze s platností od , která určuje obsah a formu žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Nové povinnosti provozovatelům motorových vozidel přináší zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v oblasti administrativně-správní, kde hned v 1 se hovoří o registraci vozidel a o vyřazování vozidel z registru. Přičemž registr ( 4) je evidencí silničních motorových vozidel, vč. zvláštních, tj. i traktorů, přípojných vozidel a provozovatelů těchto vozidel. Vede jej krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo magistrát statutárních měst (správní úřady). Příslušným pro registraci motorového vozidla a přípojného vozidla je ten správní úřad, v jehož územním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo místo podnikání. V podstatě se jedná o dva úkony, které držitelé vozidel mají provést do 30. června Jedná se o "kontrolu" stávajících přihlášených vozidel, vybavených dosavadními typy státních poznávacích značek (nově registračních značek). Ty zůstávají v platnosti a jsou po provedené kontrole opatřeny stříbřitou kulatou známkou (nálepkou o ověření registrační značky), prokazující absolvování této kontroly a stvrzující soulad vozidla a jeho dokumentace s registrem. Nejjednodušší řešení této otázky je spojení s pravidelnou technickou kontrolou vozidla, kdy podklady z technické kontroly a její části - evidenční kontroly se použijí následně u registru vozidel. Pak obyčejně stačí mít s sebou doklady vozidla, osobní doklady a zadní registrační značku. Složitější je druhý požadovaný úkon, týkající se provozu samojízdných pracovních strojů na pozemních komunikacích, který vyžaduje jejich přihlášení do registru. Podle Metodiky MDS k registraci samojízdných strojů, okomentované v Informačním zpravodaji ČSMM-L, jde o následující:

8 Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky samojízdný pracovní stroj na pozemních komunikacích, je povinen tento samojízdný pracovní stroj přihlásit k jeho registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného správního úřadu. Pokud bude chtít vlastník provozovat schválený samojízdný pracovní stroj nebo neschválený samojízdný pracovní stroj jen na svém pozemku a nehodlá jej používat na pozemních komunikacích, nemusí žádat o jeho registraci v registru vozidel. Samojízdné pracovní stroje, na které se podle předchozí právní úpravy nevztahovala povinnost registrace, musí být zaregistrovány nejpozději do 30. června Mezi samojízdné pracovní stroje jsou např. zařazeny sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, samojízdné sklízeče řepy apod., dále nakladače vč. malých řízených smykem (UNC apod.), vysokozdvižné vozíky aj. Podle nepotvrzených informací má novela vyhlášky některé stroje z povinnosti registrace vyjmout. Do registru vozidel lze zapsat samojízdný pracovní stroj: a. jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích, b. je-li sjednáno pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takovéhoto samojízdného pracovního stroje. K přihlášce samojízdného pracovního stroje k registraci žadatel přiloží: a. technické osvědčení nebo technický průkaz zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, b. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o samojízdný pracovní stroj, který již byl provozován, a je-li to vyžadováno, c. souhlas vlastníka k zaregistrování samojízdného pracovního stroje na jiného provozovatele, d. doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, e. doklad o zástavním právu váznoucím na samojízdném pracovním stroji, bylo-li zřízeno. Správní úřad při registraci samojízdného pracovního stroje: a. přidělí samojízdnému pracovnímu stroji registrační značku zvláštního motorového vozidla (280 x 200 mm), b. zapíše do technického průkazu zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla nebo do technického osvědčení údaje o vlastníkovi samojízdného pracovního stroje a údaje o provozovateli samojízdného pracovního stroje, není-li vlastník současně provozovatelem samojízdného pracovního stroje, a registrační značku zvláštního motorového vozidla, c. vydá žadateli osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, d. vydá tabulku s přidělenou registrační značkou zvláštního motorového vozidla (dle 24 odst. 2 platného znění vyhlášky č. 243/2001 Sb. - žlutá registrační tabulka s černými znaky, neboť silniční motorová a přípojná vozidla jsou vybavována bílými registračními tabulkami s černými znaky), Tabulku s registrační značkou zvláštního motorového vozidla umístí jeho provozovatel vpředu a vzadu na samojízdný pracovní stroj následovně:

9 a. střed značky musí být umístěn uprostřed samojízdného pracovního stroje nebo vlevo, přičemž levý kraj značky nesmí přesahovat vnější hrany samojízdného pracovního stroje. Pozn.: dle platného znění vyhlášky č. 243/2001 Sb., 24, odst. 7: Na zadní tabulce registrační značky se vylepuje "nálepka o ověření registrační značky". Tato nálepka se umísťuje na volnou plochu tabulky registrační značky tak, aby jejím umístěním nebyla narušena čitelnost registrační značky nebo měněny jednotlivé znaky registrční značky. Pokud se na tabulku registrační značky neumísťuje nálepka o provedeném pravidelném měření emisí škodlivin ve výfukových plynech motoru vozidla, pak se nálepka o ověření registrační značky umístí do kruhového prostoru místo této nálepky.) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel samojízdného pracovního stroje takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při jeho provozu. Pro upevnění musí použít nýtů nebo šroubů, které musí povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem tabulky registrační značky a aby svou barvou nenarušovaly čitelnost registrační značky. Prostor pro registrační značku samojízdného pracovního stroje nemusí být osvětlen. Jestliže provozovatel nemá z jakéhokoliv důvodu potřebné doklady samojízdného stroje, především technické osvědčení, může postupovat následovně: Pokud vlastník schváleného samojízdného pracovního stroje nemá technické osvědčení, může požádat o vydání náhradního dokladu výrobce nebo akreditovaného zástupce výrobce. Pokud výrobce nebo akreditovaný zástupce výrobce neexistuje, může se obrátit na správní úřad o vydání náhradního dokladu. Na pověřenou zkušebnu (viz dále) se může obrátit o vydání podkladů o schválení samojízdného pracovního stroje. Nemá-li žadatel o registraci samojízdného pracovního stroje technický průkaz zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla nebo technické osvědčení, které se vydávalo před účinností zákona podle prováděcího předpisu ( 29 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.), může požádat správní úřad o vydání náhradního dokladu, tj. technického průkazu zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla, za předpokladu, že byla u tohoto zvláštního vozidla schválena technická způsobilost jako typ a uvedena v databázi základních technických popisů vozidel, která byla rozeslána na všechny správní úřady. Nemá-li žadatel o registraci samojízdného pracovního stroje technický průkaz zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla nebo technické osvědčení, které se vydávalo podle postupů platných před účinností zákona, může se obrátit na některou pověřenou zkušebnu s dotazem, zda jeho samojízdný pracovní stroj byl schválen pro provoz na pozemních komunikacích. (Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů Praha, Ústav silniční a městské dopravy Praha, Ústav pro výzkum motorových vozidel Praha.). V případě, že pověřená zkušebna zjistí, že samojízdný pracovní stroj byl schválen pro provoz na pozemních komunikacích, tuto skutečnost potvrdí a vydá za úhradu kopii, případně opis základního technického popisu schváleného typu samojízdného pracovního stroje. S tím se obrátí na správní úřad o vydání náhradního dokladu. Pokud nebyla schválena technická způsobilost pro provoz samojízdného pracovního stroje na území České republiky, není možné toto vozidlo registrovat. Není vyloučena

10 možnost schválit technickou způsobilost vozidla po jeho stavbě, avšak toto musí splnit zejména technické požadavky kladené na tato vozidla zákonem a informačním dokumentem. Problematice registrace samojízdných pracovních strojů je třeba se věnovat včas, neboť zákon je datován rokem 2001, tudíž k datu ukončení registrace v roce 2004 chybí prakticky jen jeden rok. Legislativně velmi frekventovaným údajem je interval technických kontrol traktorů a jejich přípojných vozidel. Z hlediska bezpečnosti provozu a průměrného stáří našich traktorů je diskutabilní prodloužení původního dvouletého intervalu kontrol (Zákon č. 38/1995 Sb.) na tříletý (Zákon č. 355/1999 Sb.) a nakonec na čtyřletý (Zákon č. 56/2001 Sb.). Doslovný text ustanovení o technických kontrolách zní ( 79 odst. (3)): Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě čtyř let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let." Technická prohlídka a měření emisí může být provedena tzv. mobilním způsobem v místě určeném příslušným krajským, obecním či magistrátním úřadem ( 79 odst. (4)). O technických prohlídkách traktorů a jejich přípojných vozidel už registrovaných a dlouhodobě již provozovaných zde není nic konkrétního řečeno. Vyplývá tedy z toho, že jejich nový čtyřletý interval se odvozuje od posledního data předchozí technické kontroly, kterou traktory už musely absolvovat za platnosti předchozích zákonných úprav. I když legislativa traktorů a jejich přípojných vozidel je v zemích EU ponechána na národních úrovních, přece jenom srovnání intervalu technických kontrol u našeho německého souseda s námi nevyznívá nijak lichotivě. Kupř. zemědělská a lesnická přípojná vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí do 25 km.h -1 nejsou v Německu registrována a nepodléhají technické kontrole. Přípojná vozidla s nejvyšší přípustnou rychlostí do 40 km.h -1 se musí podrobit technické kontrole po 24 měsících. Kontrolní známka se vylepuje jako u nás na registrační značku. Přípojná vozidla s největší povolenou hmotností přes 3,5 t a rychlostí do 40 km.h -1 už musí na technickou kontrolu po 12 měsících. A přívěsy nad 10 t největší povolené hmotnosti musí každých 6 měsíců na bezpečnostní kontrolu zaměřenou na stav pojezdového ústrojí, kol a brzd. Jako motivační akt ke snížení negativního vlivu silniční dopravy na životní prostředí lze mít ustanovení zákona 16/1993 Sb. o dani silniční, který snižuje obvyklou sazbu daně pro vozidla vybavená motory splňujícími emisní předpis EURO II a EURO III o 25 % (po určitou dobu, EURO II do , EURO III do ). Tím se motivují nákupy vozidel s ekologičtějším provozem. Naproti tomu vozidla, zaregistrovaná v ČR do (!) mají příslušné sazby daně zvýšeny o 15 %. Takže v podstatě snížení daně u zemědělských vozidel s výměnnými nástavbami určenými pro práce v rostlinné výrobě o 25 % je téměř eliminováno, je-li vozidlo starší 14 let. Podle současné právní úpravy jsou zemědělské a lesní traktory a jejich přípojná vozidla osvobozeny od silniční daně.

11 Sjednocení naší legislativy s legislativou EU zasahuje i oblast bezpečnosti práce obecně, ale také oblast dopravy a manipulace s materiálem, skladování a provozu zvedací techniky. V závěru článku chceme upozornit na nové předpisy, které do této oblasti spadají. Předně je to nařízení vlády č. 378 ze dne 12. září 2001 (!), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Toto nařízení nabylo účinnosti dnem ! Dotýká se minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku, požadavcích na opravy a údržbu, obsluhu, ochranná zařízení, kontrolu, dokumentaci apod. V přílohách vládního nařízení jsou uvedeny: Příloha 1. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců. Příloha 2. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. Příloha 3. Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. Příloha 4. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu. Příloha 5. Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot. Příloha 3 se dotýká velké skupiny zařízení používaných ve skladovém hospodářství a manipulaci obecně a to jsou manipulační motorové vozíky. Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání u těchto strojů jsou: Vybavení zdvižného manipulačního vozíku zařízením k omezení rizika převrácení, jako například: a. ochranná konstrukce pro obsluhu, b. konstrukce zabraňující převrácení vozíku, c. konstrukce zajišťující při převrácení obsluze dostatečný bezpečný prostor mezi vozíkem, terénem či podlahou, d. zádržný systém, zajišťující připoutání obsluhy k sedadlu, aby nedošlo k jejímu přimáčknutí při převrácení vozíku. Praktický dopad bodu d) znamená dovybavení manipulačních vozíků bezpečnostními pásy. Pro obsluhu je předepsaná ochranná přilba už od (Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 3, odst. 1). Dalším důležitým bezpečnostním předpisem je nařízení vlády č. 168 z 25. března 2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Toto nařízení vlády má 4 přílohy, dotýkající se silniční, vodní, letecké a drážní dopravy. Požadavky na silniční dopravu jsou předmětem přílohy č. 1, v níž se mimo dalších věcí požaduje:

12 používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností, vyhovující požadavkům normových hodnot, vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Vládní nařízení č. 168 nabylo účinnosti rovněž Závěr Celá oblast předpisů dotýkajících se oblasti bezpečnosti práce není záležitostí samoúčelnou, neboť se jedná o ochranu lidského zdraví a života. S naším vstupem do EU to bude také oblast ostře sledovaná, neboť bezpečnost práce s sebou nese i výdaje ze strany zaměstnavatelů. A spořit na nákladech firmy na úkor bezpečnosti práce je jednak nekorektní, ale může přinášet firmě i konkurenční výhodu. Ale získávat výhody nekorektním způsobem se v tvrdém konkurenčním prostředí nepromíjí.

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb01056&cd=76&typ=r SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozi... Stránka č. 1 z 33 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Strana 1 / 110. 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 11. července 2002

Strana 1 / 110. 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 11. července 2002 34/00 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne. července 00 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 00/003 Sb. Změna: 97/006

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem

5. V 8 odst. 7 se číslo 100 nahrazuje číslem Strana 915 83 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy

(3) Zákon se nevztahuje na vojenská vozidla. 1) Základní pojmy Zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Vyhláška č. 243/2001 Sb.

Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška č. 243/2001 Sb. Vyhláška je uvedena v aktuálním znění k 5.8.2014 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 496/2001 Sb., vyhláškou č. 368/2002 Sb., vyhláškou č. 98/2003 Sb., vyhláškou č. 401/2003

Více

Oddělení evidence motorových vozidel

Oddělení evidence motorových vozidel C O J E TŘEBA M Í T S S E B O U Obsah: CO JE TŘEBA MÍT S SEBOU...1 OBSAH...1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL...2 KONTAKTY...2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:...2 FORMULÁŘE...2

Více

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1

C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U OBSAH:... 1 C O J E T Ř E B A M Í T S S E B O U Obsah: OBSAH:... 1 ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL... 2 KONTAKTY... 2 ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁNÍ NA ODDĚLENÍ EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL:... 2 FORMULÁŘE... 2 REGISTR

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech.

Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech. Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech. Novela vyhlášky se týká schvalování technické způsobilosti a technických podmínek

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2014. o registraci vozidel ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. (k 01-01-2009) VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna:

Více

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí.

06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050586 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou: a) Poslední. b) Druhé. c) Třetí. 06050587 Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004

Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Typy tabulek s registrační značkou po 1.6.2004 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla Zvláštní tabulky s registrační značkou trvale manipulační Tabulky registračních

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel č. 2/2006 V Praze dne 19.9.2006 Č.j.:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

83 Přestupky. b) nepožádá v rozporu s 8 odst. 2 o zápis změny vlastníka silničního vozidla, (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 83 Přestupky a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel, b) nepožádá

Více

Přívěsy na přepravu vozidel

Přívěsy na přepravu vozidel Přívěsy na přepravu vozidel 02 Produktová nabídka Přívěsy na přepravu vozidel Spektrum přívěsů na přepravu vozidel značky Pongratz se pohybuje v rozmezí od nebrzděných přívěsů na přepravu motocyklů až

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti,

1 Předmět úpravy. b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti, V. A. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů platné znění s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon zapracovává

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ. vydává METODICKÝ POKYN MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL A PŘEDPISŮ vydává METODICKÝ POKYN k zabezpečení postupu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ Český výrobek VOP CZ, s.p Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Tel.: +420 556 783 111 E-mail: dapper@vop.cz www.dapper.cz UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 96 Rozeslána dne 23. října 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 228. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU. Informace pro STK a MEJ CSPSD CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU SERVISNÍ ORGANIZACE MINISTERSTVA DOPRAVY NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12 110 15 PRAHA 1 Informace pro STK a MEJ CSPSD kontroly technického stavu, schvalovaní a registrace

Více

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc

1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK. Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc 1. 1. 2015 RKHA VŠEOBECNÉ PRAVIDLA A POVINNOSTI POSÁDEK Podrobné upřesnění v TP RKHA Petr Lemmons Šulc Všeobecné povinnosti posádek V prostoru startu a průběhu jízdy po rychlostní zkoušce jsou jezdec a

Více