Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost dne 15. 1."

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Výpočetní a informační centrum oddělení knihoven Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost dne ) V souvislosti s blížícím se koncem programu MŠMT 1N Informační infrastruktura pro V a V, v rámci kterého byla zajištěna většina elektronických informačních zdrojů (EIZ) na ČVUT v letech , je třeba se zabývat dostupností EIZ na další období. MŠMT připravuje nový program na podporu zajištění EIZ pro výzkum a vývoj ( ). Termín vyhlášení zatím není znám, ale mělo by se tak stát v průběhu první poloviny r Rekapitulace Od roku 2000 je zajišťování EIZ významně podporováno dotačními programy MŠMT, čímž se podařilo na vysokých školách zajistit mezinárodní srovnatelnou úroveň informačního zabezpečení výzkumu a vývoje. V letech byly zásadní informační zdroje financovány z programu LI Informační zdroje pro V a V. Od roku 2004 pokračovala státní podpora v zajišťování EIZ v rámci pětiletého programu 1N Informační infrastruktura. Tento program je financován do konce roku Prostřednictvím projektů byla vytvářena konsorcia účastníků (vysoké školy, Akademie věd, samostatné výzkumné ústavy, veřejné knihovny), která zajišťovala přístup ke konkrétním multioborovým nebo oborovým informačním zdrojům. ČVUT se zapojilo do řady projektů, čímž se podařilo zajistit rozumné pokrytí všech disciplín pěstovaných na ČVUT. Vzhledem k tomu, že oba programy byly financovány skutečně velkoryse, mohla být konkrétní finanční spoluúčast v projektech poměrně nízká z centrálních prostředků ČVUT činila tato částka cca jeden milion ročně. Z prostředků fakult a součástí byl ještě financován vklad ČVUT do tzv. konsorciálních časopisů (přístup k časopisům vydavatelství Elsevier, Wiley, Springer je vázán stanoveným odběrem časopisů účastníků konsorcia) formou předplatného na vybrané časopisy ve výši cca tis. ročně. Dostupnost EIZ na ČVUT V současné době má ČVUT přístup k následujícím EIZ: Compendex, Iconda, Inspec dokumentografické databáze sjednocené rozhraním Dialog CSA Illumina materiálová kolekce s databází Metadex, ScienceDirect digitální knihovna vybraných časopisů vydavatelství Elsevier Web of Knowledge (Web of Science a Journal of Citation Reports) produkty ISI Thomson IEEE Computer Society Digital Library fulltextová databáze IEEE Computer Society The ACM Digital Library digitální knihovna americké počítačové společnosti ACM Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics (vydavatelství Springer) SpringerLink časopisy a knihy BertelsmannSpringer, včetně vyd. Kluwer InterScience digitální knihovna vybraných časopisů a dalších dokumentů vyd. Wiley EIFLDirect multidatabáze vydavatele EBSCO. Vedle těchto konsorciálních zdrojů je zajištěn přístup do EIZ, které financuje ČVUT pouze z vlastních prostředků, buď centrálních nebo fakultních: MathSciNet digitální knihovna 1

2 Mathematical Reviews, kolekce Safari TechBooks Online, encyklopedie Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering a Wiley Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, časopisy IoP, INIS, Physical Review Online, Optical Lettters a e-knihy vydavatelství Elsevier a Wiley. Využívání stávajících EIZ Přístup ke všem komerčním zdrojům (i těm ve zkušebním režimu) byl soustředěn pod Bránu EIZ (https://dialog.cvut.cz/), která umožňuje autorizovaný přístup uživatelům i mimo jejich domovskou síť (vzdálený přístup). V rámci Brány EIZ jsou pro databáze Compendex, Iconda, Inspec a Metadex detailně sledovány statistiky využití (součást řešení projektu ČVUT v programu 1N). Využití ostatních EIZ nebylo monitorováno přes autorizační server, ale je sledováno na základě IP adres producenty, kteří jsou poskytovateli těchto údajů. Počet zobrazených dokumentů z EIZ ČVUT % 5% 6% 1% 20% 4% 3% 0% 9% 3% 44% Compendex Iconda Inspec CSA Materials SD Elsevier Web of Science JCR IEEE CS ACM LN in CS SpringerLink InterScience Wiley EBSCO graf 1 Grafické vyjádření sumarizuje využívání všech EIZ získaných z projektů 1N na ČVUT za roky v statistickém ukazateli Počet zobrazených dokumentů (jedná se o počet zobrazených nebo stažených plnotextových dokumentů nebo bibliografických záznamů). V následující tabulce 1 jsou uvedena konkrétní čísla (počet zobrazených dokumentů) za období Jedná se o údaje za celou školu, ne po součástech. 2

3 Compendex Iconda Inspec CSA Materials SD Elsevier WoS JCR 0 * IEEE CS ACM LN in CS **2 627 SpringerLink **76 78 InterSci. Wiley ***6 877 EBSCO Celkem tab údaje nezískány * údaje dostupné od července 2005 ** zatím nejsou dostupné konečné statistiky za rok 2007 *** počet je ovlivněn přístupem ke 142 e-knihám od listopadu 2007 Příprava zajištění EIZ pro V a V období Licenční poplatky na EIZ, ke kterým má ČVUT v rámci konsorcií dosud přístup, se pohybují v desítkách milionů ročně a prakticky jedinou možností jak zajistit jejich kontinuitu (a potřebnou aktualizaci) je realizace nového programu MŠMT. Z iniciativy Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) proběhlo jednání s pracovníky MŠMT, které mělo za cíl upozornit, že vysoké školy nemají a nebudou mít finanční prostředky na další financování informačního zabezpečení v plné míře ze svých rozpočtů. V současnosti je toto informační zabezpečení podporováno státní dotací ve výši 100 mil. Kč ročně a cca 50 mil. Kč z prostředků vysokých škol. V připravovaném programu lze podle neoficiálních informací počítat s roční částkou ve výši mil. Kč. Ač se může zdát, že suma (zvláště ve výši 140 mil.) je dostačující, optimismus není na místě, protože licenční poplatky budou určitě vyšší. Vydavatelé se už k ČR nechovají jako k rozvojové zemí, sjednání dobrých licenčních podmínek je podstatně obtížnější než v minulých letech. Cesty, jak reálně nezvyšovat finanční objem, vedou přes kombinaci možností: omezení počtu členů konsorcií, omezení rozsahu konsorcií, povinná finanční spoluúčast. AKVŠ zahájila jednání s nositeli projektů na multioborové zdroje a s některými vydavateli, která by měla vést k efektivní přípravě nových projektů a k vytvoření optimálních podmínek pro účast vysokých škol v nich. Stanovila jako základní směr: a) zajištění kontinuity přístupu k základním multioborovým informačním zdrojům b) zabezpečení přístupu do stěžejních databází zajišťujících informace pro hodnocení výsledků vědeckých pracovišť a pro porovnávání výsledků výzkumu a vývoje v ČR se světem c) zajištění nákupu licencí k základním oborovým informačním zdrojům. Otázku zajištění dostupnosti EIZ pro V a V je třeba řešit společně, protože konsorciální politika (která je a bude i nadále podporována jako optimální řešení i ze strany poskytovatele dotace) se jinak dělat nedá. Znamená to, že v přípravě na ČVUT je třeba vždy zohlednit i 3

4 politiku možného zda to, co bychom rádi zajistili pro sebe, bude průchodné a zajímavé pro další členy konsorcií. Na druhou stranu pozice ČVUT jako velké technické školy je nezpochybnitelná a naše návrhy či podněty k využití státní dotace byly vždy akceptovány. Příprava zajištění EIZ na ČVUT a) zajištění kontinuity přístupu k základním multioborovým informačním zdrojům Pro ČVUT je zásadním, nejvíce využívaným informačním zdrojem digitální knihovna Science Direct, která zpřístupňuje kolekci produktů a služeb vydavatele Elsevier. Uživatelé mají možnost prohledávat, prohlížet a získávat bibliografické informace, abstrakty článků a plné texty všech předplacených titulů na ČVUT a titulů zařazených do oborové kolekce (cca 172 titulů). ČVUT vkládá do konsorcia předplatné na 22 časopisů Elsevier v hodnotě cca 794 tis. Kč, což je hrazeno z rozpočtů knihoven ČVUT. Komentář: Kontinuita zajištění přístupu k časopisům Elsevier je pro ČVUT zásadní, v nacházejícím období je potřeba počítat s 10% navýšení konsorciálního poplatku (cca 100 tis Kč) a s navýšení předplatného časopisů. V rámci stejného projektu byl dosud řešen i přístup k časopisům vydavatelství Wiley (digitální knihovna Interscience) a Springer (kolekce SpringerLink). ČVUT vkládá do konsorcia předplatné na 5 časopisů Wiley a 8 časopisů Springer v hodnotě cca 624 tis. Kč, což je hrazeno z rozpočtů knihoven ČVUT. Komentář: Přístup k těmto zdrojům je pro ČVUT zajímavý, ale roční objem stahovaných plných textů činí sotva 10% objemu časopisů Elsevier). Rozhodování o účasti závisí na přípravě projektu, zásadní otázkou budou finanční nabídky vydavatelů, příp. návrhy výše finanční spoluúčasti SD Elsevier InterScience Wiley SpringerLink graf 2 4

5 Graf 2 srovnává po letech počty plných textů článků, které stahovali či zobrazovali uživatelé ČVUT z uvedených informačních zdrojů. b) zabezpečení přístupu do stěžejních databází zajišťujících informace pro hodnocení výsledků vědeckých pracovišť a pro porovnávání výsledků výzkumu a vývoje v ČR se světem V první řadě se jedná o přístup k citačním rejstříkům ISI Thomson Web of Knowledge Web of Science a Journal of Citation Reports. Vzhledem k tomu, že Web of Science je oficiálním zdrojem pro hodnocení výsledků, je nepochybné, že tento pokračující projekt získá státní dotaci. Spolufinancování bylo dosud nastavené podle využití v předcházejícím období, proto lze předpokládat, že se bude postupovat stejně i v novém projektu. Vzhledem k tomu, že využívání tohoto zdroje se zvýšilo, lze předpokládat dvojnásobné (?) zvýšení spoluúčasti dosud 200 tis. Komentář:Přístup k ISI WoK je zásadní, takže účast ČVUT v projektu je nezpochybnitelná i za cenu vyšší finanční spoluúčasti. V tabulce 2 jsou uvedeny objemy využití v ukazatelích Zobrazené dokumenty, Přístupy, Hledání (počet zadaných dotazů). WoS přístupy hledání záznamy tab. 2 Do zájmu vědecké komunity se dostává produkt producenta Elsevier Science, kterým je abstraktová, citační a referenční databáze Scopus (www.scopus.com). Ta je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, ekonomiku, zemědělství a vědy o životním prostředí. Obsahuje informace ze 14 tis. odborných recenzovaných periodik, 180 milionů odborných webových stránek a 4 patentových databází. Dále obsahuje 27 milionů abstraktů, citační ohlasy a reference (230 milionů odkazů) a časově pokrývá informace od roku Od podobných databází (Web of Science) se liší širším zaměřením na evropskou vědeckou produkci. Komentář: Je to nová citační databáze pro porovnávání komplexního posuzování vědecké práce. Jsou dostupné kocitační mapy, umožňující sledovat provázanost výzkumu, mapování světové vědy. Databáze Scopus, která poskytuje ke všem zpracovaným článkům i možnost přímo sledovat všechny jejich dosavadní citační odkazy, nepracuje s bibliometrickým indikátorem Impact Factor. Zásadní otázkou je finanční nabídka producenta, který už dnes ví, že by neměl být dražší než ISI WoK, zatím se připravují jednání pro české konsorcium, odhadovat lze finanční spoluúčast kolem 500 tis. Kč. c) zajištění přístupu k základním oborovým informačním zdrojům Základní oborové zdroje byly zajištěny projektem ČVUT v programu 1N Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory, jehož účastníky jsou další vysoké školy (MU, TUL, UPa, UTB, VUT, VŠB-TUO, VŠCHT a ZČU). Finanční spoluúčast byla dosud koncipovaná jako vlastní příspěvek škol pouze na placení navazujících služeb (např. služby dodávání plných textů, zajišťování rešerší z nepředplacených zdrojů, zajištění primárních dokumentů ze zahraničí apod.) pro pracovníky účastníků projektu pro ČVUT je 5

6 to 200 tis. ročně. Projektem je zajištěn přístup do bibliografických databází Compendex, Iconda, Inspec a CSA Illumina materiálová kolekce s databází Metadex. Co se týče perspektivy nového programu, ČVUT má příležitost se ucházet o pokračující projekt. Vzhledem k tomu, že oborové informační zdroje jsou klíčové, je třeba se jimi zabývat podrobněji. Jejich využití lze statisticky sledovat nejenom sumárně, ale i po jednotlivých součástech ČVUT. Počty zobrazených záznamů Compendex Iconda Inspec graf 3 INSPEC, ICONDA a COMPENDEX jsou přístupné přes rozhraní databázového centra Dialog. Na grafu 3 jsou sumárně uvedeny počty zobrazených záznamů (pouze ČVUT). Je třeba uvést, že rozdíly mezi využitím databází jsou ovlivněny i velikostí databází. Počty stažených dokumentů z databází Dialog, jak je patrno, vykazují klesající tendenci. V tab. 3 jsou uvedeny konkrétní počty stažených záznamů Compendex Iconda Inspec tab. 3 Celkově lze konstatovat, že přístup k těmto databázím prostřednictvím databázového centra Dialog byl cenově velmi výhodný (ukazuje se možnost, že i v dalším období by cenová politika byla příznivá). Další výhodou byla možnost jednorázového prohledávání databází pomocí jednoduchého formuláře. Vzhledem k vývoji v oblasti EIZ a užití nových technologií 6

7 je třeba přiznat nevýhody: zastaralé uživatelské prostředí, zastaralý design, databázové centrum Dalog nenabízí uživatelský komfort jako modernější přístupová rozhraní s implementací špičkových nástrojů ICT. INSPEC producent The Institution of Engineering and Tchnology, zahrnuje přes 8 mil. záznamů s retrospektivou od roku 1969 se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, fyziku, výpočetní techniku, informační vědu a komunikace. Na grafu 4 je uvedeno využití databáze INSPEC podle součástí ČVUT v ukazateli počet stažených záznamů, a to v letech Uživatelské přístupy byly vždy monitorovány podle součástí, postupně narůstá jejich přístup přes Soustředěnou správu uživatelů(ssu), uživatelé se z různých důvodů nehlásí přes fakultní servery. INSPEC % 3% 23% FSv +FA FS FEL FJFI FD FBMI( ) MÚVS,KÚ,ViC,R SSU( ) 49% graf 4 Komentář: Vzhledem k tomu, že databáze INSPEC patří k využívaným zdrojům, lze reálně uvažovat o kontinuitě zajištění přístupu. Pro další období ( ) je třeba zvolit některou variantu: ponechat stávající rozhraní přístupu, pro ČVUT se nic nezmění, příp. uvažovat o změně složení konsorcia (některé školy by při finanční spoluúčasti samy možná odstoupily) vyjednat online přístup přímo u producenta InspecDirect, což bude finančně náročné, změnit složení konsorcia. COMPENDEX bibliografická databáze producenta Elsevier Engineering Information Inc. Zahrnuje přes 6,5 mil. záznamů s retrospektivou od roku 1970, stěžejní databáze pro inženýrské obory. 7

8 Na grafu 5 je uvedeno využití databáze COMPENDEX podle součástí ČVUT v ukazateli počet stažených záznamů, a to v letech COMPENDEX % 7% 1% 3% 7% 9% 15% 48% FSv +FA FS FEL FJFI FD FBMI( ) MÚVS,KÚ,ViC,R SSU( ) graf 5 Komentář: Databáze COMPENDEX je stále poměrně dost využívaná a je třeba uvažovat o kontinuitě zajištění přístupu. Pro další období je možné volit některou variantu: ponechat stávající rozhraní přístupu, pro ČVUT se nic nezmění, příp. uvažovat o změně složení konsorcia vybrat jiné rozhraní od producenta Ei Engineering Village, které obsahuje Compendex, Inspec, chemické databáze, patenty, dokumenty a zprávy mezinárodních agentur, výběr elektronických knih a další (http://www.ei.org/products/engineeringvillage.html bude-li ČVUT usilovat o přístup k databázi SCOPUS a účast v konsorciu SCOPUS, není co řešit, protože databáze COMPENDEX je jeho součástí. Otázkou bude vyjednávání složení konsorcia, ceny a případné finanční spoluúčasti VŠ. ICONDA bibliografická databáze producenta Fraunhofer Information Centre for Regional Planning and Building Construction (IRB), přes 650tis. záznamů s retrospektivou od roku 1960 se zaměřením na stavebnictví. Na grafu 6 je uvedeno využití databáze ICONDA dle součástí ČVUT v ukazateli počet stažených záznamů, a to v letech

9 ICONDA % 6% 0% 5% 1% 6% 35% FSv +FA FS FEL FJFI FD FBMI( ) MÚVS,KÚ,ViC,R SSU( ) 30% graf 6 Komentář: Databáze ICONDA patří k nejméně využívaným zdrojům, jak na ČVUT, tak i v rámci konsorcia technických škol, takže je třeba zvážit, zda pokračovat v zajištění přístupu. Pro další období je možné volit některou variantu: ponechat stávající rozhraní přístupu, pro ČVUT se nic nezmění, snížit počet členů konsorcia na tento zdroj nezahrnout do připravovaného projektu vůbec, hradit z prostředků ČVUT a pokusit se vyjednat přístup pouze pro stavební obory ne pro celou školu nadále nepokračovat v přístupu, informační požadavky pokrývat jiným způsobem. Databáze METADEX byla původně zpřístupňována také prostřednictvím centra Dialog, poté jako součást materiálové kolekce, dnes zpřístupňované rozhraním CSA Illuminat. V tab. 4 jsou uvedeny konkrétní počty stažených záznamů CSA Materials tab. 4 METADEX (materiálová kolekce) bibliografická databáze producenta Cambridge Scientific Abstracts zahrnuje přes 2 mil. záznamů s retrospektivou 1966, se zaměřením na inženýrské materiály. 9

10 Na grafu 7 je uvedeno využití databáze METADEX dle součástí ČVUT v ukazateli počet stažených záznamů, a to v letech METADEX % 3% FSv +FA FS FEL FJFI 0% 3% 4% 9% 56% FD FBMI( ) MÚVS,KÚ,ViC,R SSU( ) graf 7 Komentář: Databáze METADEX z pohledu celé školy nepatří ke nejvíce využívaným zdrojům, vyjma Fakulty strojní, takže je třeba zvážit, zda pokračovat v zajištění přístupu, samozřejmě s přihlédnutím k požadavkům ostatních technických škol. Pro další období je možné volit některou variantu: ponechat stávající rozhraní přístupu, snížit počet členů konsorcia na tento zdroj nebo zkusit vyjednat jen pro některé fakulty technických VŠ (jestli to vůbec půjde) nezahrnout do připravovaného projektu, hradit z prostředků ČVUT nadále nepokračovat v přístupu, informační požadavky pokrývat jinými způsobem. Nové řešení pro informační zajištění technických oborů Oblast EIZ je nepochybně významnou složkou podpory V a V a nepochybná je i souvislost mezi dostupností relevantních odborných informací a výsledky vědecké práce. Vlastní využívání (a financování) EIZ lze hodnotit podle statistických údajů, ale je třeba vzít do úvahy i ohlasy na ně a požadavky, se kterými se akademičtí pracovníci obracejí na knihovny. Je patrné, že bibliografické informace jsou sice stále důležité pro vědeckou práci, ale stále větší převahu má dnes snadná dostupnost plnotextových informací. Vzhledem k tomu, že nový program bude vypsán na období pěti let a jenom tímto způsobem lze zajistit financování nákladných informačních zdrojů, je třeba zvážit, zda projekt na 10

11 informační zabezepečení technických oborů neorientovat jinak, a to například přístupem k digitální knihovně IEEE Xplore. Prostřednictvím digitální knihovny IEEE Xplore je možné zajistit přístup k časopisům a sborníkům z konferencí pořádaných společností IEEE. Jedná se o stěžejní informační zdroj pro řadu technických oborů, a to nejen pro oblast elektroinženýrství. Knihovna obsahuje například časopisy jako IEEE Transactions on Medical Imaging nebo IEEE Transactions on Biomedical Engineering, které jsou jedny z nejlepších v oboru. Komentář: Digitální knihovna IEEE Xplore je vynikající zdroj, některé technické školy by nejspíš také projevily zájem, ale je to produkt velmi drahý. Zatím nebylo zahájeno jednání o případném konsorciu, ani o finanční nabídce, protože v první řadě je třeba zjistit zájem na ČVUT. Zcela jistě by to znamenalo finanční spoluúčast. Závěr Předložený materiál je prvním krokem procesu výběru EIZ pro ČVUT pro období po roce Celý proces pochopitelně nejvíc ovlivní vlastní zadání programu MŠMT. Do doby jeho vypsání budou probíhat jednání jak s partnery v řadě případných konsorciálních projektů, tak s dodavateli a producenty informačních zdrojů. Výsledky těchto jednání spolu s upřesňujícími návrhy budou předloženy na některé další poradě proděkanů. Zpracovaly: Barbora Ramajzlová, Marta Machytková 11

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK NTK (do 30.6.2009 Státní technická knihovna, STK) je již od roku 2000 řešitelským pracovištěm projektů (LI200028

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2011 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?)

Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?) Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?) Karel Aim Akademie věd České republiky Struktura: - Současný systém pořizování informačních zdrojů pro VaV - Situace v Akademii věd

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

Akvizice knihoven ČVUT

Akvizice knihoven ČVUT Akvizice knihoven ČVUT Informační zabezpečen ení studia, vědy v a výzkumu Systém m knihoven ČVUT Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Ústřední knihovna Fakulty strojní Ústřední knihovna

Více

Zpráva o řešení projektu VZ , 2011

Zpráva o řešení projektu VZ , 2011 Zpráva o řešení projektu VZ09003 2010, 2011 stepanka.zizkova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha 1 Obsah Příprava projektu Předprojektové jednání o dotacích

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Informační zajištění oborů na vysokých školách z programu 1N Barbora Katolická UK ZČU v Plzni Komise pro EIZ při AKVŠ Program 1N Informační infrastruktura výzkumu, 2004 2008 Počet přijatých a dotovaných

Více

Elektronické dodávání dokumentů služba knihoven ČVUT

Elektronické dodávání dokumentů služba knihoven ČVUT Elektronické dodávání dokumentů služba knihoven ČVUT Marta Machytková 1 machytko@feld.cvut.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 25. - 27.5. 2004 Abstrakt: Systém

Více

Elektronické informační zdroje projektu

Elektronické informační zdroje projektu Elektronické informační zdroje projektu VZ09003 po 31. 12. 2011 stepanka.zizkova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha 1 Obsah Licenční smlouvy Finance 2012, 2013

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

České knihovny v EZB podpora konsorciáln. stupů k elektronickým časopisům. PhDr. Petra Šťastná. Národní knihovna ČR

České knihovny v EZB podpora konsorciáln. stupů k elektronickým časopisům. PhDr. Petra Šťastná. Národní knihovna ČR České knihovny v EZB podpora konsorciáln lní správy přístupp stupů k elektronickým časopisům PhDr. Petra Šťastná Národní knihovna ČR Infos 2005 Co je EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek (tj. Elektronická

Více

Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven. EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík

Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven. EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík Použití identit ve federativním prostředí, příklady el. zdrojů z knihoven EurOpen 2016, 17.5.2016 Ing. Jiří Pavlík Institucionální přihlášení u el. zdrojů, webových služeb Federativní autentizace Institutional

Více

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům Petr Vandrovec České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum 11. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 24.

Více

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky Tadeusz Sikora Program přednášky Proč publikovat? Hodnocení vědeckých výkonů v ČR Rešerše Zdroje informací pro

Více

Přebírání ohlasů z WoS a Scopus. Josef Klimeš

Přebírání ohlasů z WoS a Scopus. Josef Klimeš Přebírání ohlasů z WoS a Scopus Josef Klimeš Obsah Úvod, seznámení s projektem Citační databáze Přebírání citací v ARL Úvod Společný projekt Slovenská akadémia vied Slovenská lesnická a drevárska knižnica

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ

Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ Knihovny současnosti Pardubice, 11. 9. 2012 Martin Svoboda m.svoboda@techlib.cz Obsah Vymezení EIZ Vývoj koordinace

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Elektronické informační zdroje v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186

Elektronické informační zdroje v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 Elektronické informační zdroje v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 Alena BALVÍNOVÁ Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Středisko vědeckých informací balvin@natur.cuni.cz INFORUM

Více

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze

Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková. Ústřední knihovna ČVUT v Praze Lenka Němečková Věra Pilecká Helena Kováříková Ústřední knihovna ČVUT v Praze 1. Kvalita a relevance 2. Otevřenost 3. Efektivita a financování 24.5.2012 2 Zvýšení atraktivity a otevřenosti studijních a

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

Zpřístupnění informačních zdrojů na ČVUT v oblasti biomedicínského inženýrství

Zpřístupnění informačních zdrojů na ČVUT v oblasti biomedicínského inženýrství Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ Zpřístupnění informačních zdrojů na ČVUT v oblasti biomedicínského inženýrství Projekt 3368/2006 Tématický okruh E specifikace a Ing. Jiří Hozman, Ph.D. České vysoké

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

Vědecké informace. zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. PhDr. David Horváth

Vědecké informace. zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. PhDr. David Horváth Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně PhDr. David Horváth Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN Interní doktorand Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Národní technická knihovna a EIZ: zkušenosti s financováním a využíváním

Národní technická knihovna a EIZ: zkušenosti s financováním a využíváním Národní technická knihovna a EIZ: zkušenosti s financováním a využíváním Brána k vedeckému poznaniu otvorená III CVTI, Bratislava, 9. 11. 2011 Martin Svoboda m.svoboda@techlib.cz Přehled Vývoj dostupnosti

Více

Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací předplatné nebo individuální platba

Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací předplatné nebo individuální platba Ekonomické aspekty zpřístupňování vědeckých informací předplatné nebo individuální platba Jaroslav Šilhánek a Ludmila Zetková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 25.5.2011. 1 Vztahy mezi vědeckými

Více

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters. Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com Obsah Thomson Reuters a Web of Science Politika výběru

Více

Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU , SEMINÁŘ V NTK

Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU , SEMINÁŘ V NTK Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU BARBORA KATOLICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA UNIVERZITNÍ KNIHOVNA 6. 12. 2016, SEMINÁŘ V NTK E-knihy na ZČU - obsah Základní informace Platformy, vydavatelé Statistiky

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

1. Současný stav informačního zabezpečení výzkumu a vzdělávání elektronickými informačními zdroji

1. Současný stav informačního zabezpečení výzkumu a vzdělávání elektronickými informačními zdroji Analýza informačních potřeb 1. Současný stav informačního zabezpečení výzkumu a vzdělávání elektronickými informačními zdroji Od počátku systematické podpory informační infrastruktury VaV, resp. VaVaI,

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

České vysoké učení technické v Praze ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

České vysoké učení technické v Praze ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA České vysoké učení technické v Praze ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA Výroční zpráva 2014 Zpracovaly: PhDr. Barbora Ramajzlová, PhDr. Marta Machytková, Mgr. Michaela Morysková Podklady připravily: Ing. Iva Adlerová,

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky.

210 mm. Projekt VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum. Vyjádření řešitelky. Snímek 1 Projekt VZ93 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum stepanka.zizkova@techlib.cz Oponentní řízení 7. 2. 212, NTK, Praha Vyjádření řešitelky

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU

VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE. Helena Landová Akademická knihovna JU VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI WEB OF SCIENCE Helena Landová Akademická knihovna JU Co je Web of Science? Web of Science (WOS) je součást platformy ISI Web of Knowledge (WOK) firmy Thomson Reuters WOS je multioborová

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ Adéla Jarolímková STANDARDY VE SBĚRU STATISTIK E-ZDROJŮ Projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) konsistentní a kompatibilní

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

CzechELib: stav a výhled

CzechELib: stav a výhled CzechELib: stav a výhled Inforum 2014 martin.svoboda@techlib.cz Praha, 28. 5. 2014 Obsah Co Proč Kde jsme Co dál 2 Shrnutí Národní centrum pro podporu informační infrastruktury VaV NTK má jistou zkušenost:

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová

Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zpracovala: Bc. Jitka Vencláková Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová červenec 2013 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 4 2. Organizace a financování...

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Univerzitní knihovna TU v LiberciVÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011březen 2012UNIVERZITNÍ KNIHOVNA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE KNIHOVNICKO INFORMAČNÍ SLUŽBY Přírůstek

Více

Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu

Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu akronym projektu: InfraVaV 1/24 Popis projektu programu LR Informace základ výzkumu Název projektu: Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 29 PROJEKTU VZ96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VZ96 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE řešitel

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Úvod Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně fabian@rektorat.utb.cz Ing. Lukáš Budínský Univerzita Tomáše Bati

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu Iva Prochásková Univerzita Pardubice 27. 5. 2010 INFORUM 2010 O čem bude řeč Scopus v Česku Význam zařazení primárního zdroje do databáze

Více

SFX NTK po 3 letech a 3 dnech

SFX NTK po 3 letech a 3 dnech SFX NTK po 3 letech a 3 dnech Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha 2. setkání správců a uživatelů systému SFX, VUT Brno, 7.11.2012

Více

ISI WEB OF SCIENCE - manuál

ISI WEB OF SCIENCE - manuál ISI WEB OF SCIENCE - manuál Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti. U některých

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2015 Věc Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním systému OBD Působnost pro všechny útvary a studenty univerzity

Více

Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji

Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji Podpora informačních služeb scientometrickými postupy a nástroji IKI 2009 20.1.2009 Mgr. Lucie Vavříková Cíl přidaná hodnota citačních databází interpretace rešerší, jejich postupů a výsledků vcitačních

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Elektronické informační zdroje. Rybářství a hydrobiologie

Elektronické informační zdroje. Rybářství a hydrobiologie Elektronické informační zdroje Rybářství a hydrobiologie 18. 3. 2009 OSNOVA 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MZLU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Elektronické informační zdroje (EIZ)

Více

Plán činnosti pro rok 2015

Plán činnosti pro rok 2015 Plán činnosti pro rok 2015 1. Příprava výroční konference zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2014, rozpočet a plán činnosti na rok 2015 Termín: leden, únor Odpovídá: předsedkyně a jednatel

Více

Národní licence pro měřicí nástroj[e]?

Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Konference KRE 2014 Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů martin.svoboda@techlib.cz Obsah Strategické řízení výzkumu Publikační činnost a co dál

Více

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Místo konání: Olympia Grand Hall, Kennsington, Londýn Akce: Online Information Conference 2004 Termín: 30. listopadu 2. prosince 2004 28. ročník konference

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům

Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům Řízení přístupu k elektronickým informačním zdrojům Petr VANDROVEC České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum vandrove@vc.cvut.cz Barbora RAMAJZLOVÁ České vysoké učení technické

Více

BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ

BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ BIBLIOMETRIE PRO MĚŘENÍ KVALITY INFORMACÍ J. Potomková Knihovna LF UP v Olomouci potomkov@tunw.upol.cz Programové vybavení ordinace zubního lékaře Definice bibliometrie Bibliometrie je vědní disciplína,

Více

Rešeršní služby v Ústřední knihovně ČVUT

Rešeršní služby v Ústřední knihovně ČVUT Rešeršní služby v Ústřední knihovně ČVUT Udice nebo ryba? ;-) Mgr. Soňa Fryščáková, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Co knihovna nabízí: Zpracování rešerše Osobní konzultace

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Prameny odborné literatury - zdroje

Prameny odborné literatury - zdroje - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book?

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book? E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury - zdroje 1) Kde hledat odbornou literaturu knihovny, internet 2) Kde vyhledávat časopisy a články na internetu Kde hledat odbornou literaturu 1 Kde je hledat Zdroje: klasické knihovny katalogy elektronické

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services part 2 Alena Pavelová Bibliometrics Working Group National Library of Technology Bibliometrická pracovní skupina NTK 2 Bibliometrická pracovní skupina

Více

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systém v AV ČR Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systémy produkty na trhu v ČR, struktura EBSCO Discovery Service EDS (EBSCO) Primo Central (ExLibris) Summon (Serials

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci?

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Axiomy: Systém bodového hodnocení nikdo

Více

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku

Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku Elektronické informační zdroje na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou ekonomiku 22. listopadu 2011 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na Mendelově univerzitě pro lesnictví a lesnickou

Více