KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE"

Transkript

1 KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne predpisy týkajúce sa eura a Slovinska Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré zaviedli euro (predložené Komisiou) SK SK

2 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne predpisy týkajúce sa eura a Slovinska Dňa 16. mája 2006 Komisia prijala v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy návrh rozhodnutia Rady, v ktorom sa uvádza, že Slovinsko spĺňa potrebné podmienky na prijatie jednotnej meny a že výnimka pre Slovinsko sa ruší s účinnosťou od 1. januára V prípade kladného rozhodnutia bude musieť Rada následne prijať prevodný kurz medzi eurom a slovinským toliarom, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2007 a bude musieť prijať aj ostatné opatrenia nevyhnutné na zavedenie eura v Slovinsku. Komisia prekladá príslušné návrhy pred rozhodnutím Rady o zrušení výnimky pre Slovinsko, aby zabezpečila flexibilitu s ohľadom na dátum prijatia nariadení Radou. Oznámenie obsahuje návrhy: nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura; nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré prijali euro. SK 2 SK

3 ODÔVODNENIE 1. SÚVISLOSTI NÁVRHU Dňa 16. mája 2006 Komisia prijala v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy návrh rozhodnutia Rady, v ktorom sa uvádza, že Slovinsko spĺňa potrebné podmienky na prijatie jednotnej meny a že výnimka pre Slovinsko sa ruší s účinnosťou od 1. januára V prípade kladného rozhodnutia bude musieť Rada prijať aj ostatné opatrenia nevyhnutné na zavedenie eura v Slovinsku. Nariadenie Rady (ES) č. 974/89 o zavedení eura 1 upravuje počiatočné zavedenie eura v členských štátoch eurozóny prvej vlny a Grécka. Toto nariadenie bolo zmenené nariadením (ES) č. 2169/2005 s cieľom pripraviť ďalšie rozšírenie eurozóny. Aby sa však nariadenie (ES) 947/98 vzťahovalo na Slovinsko, je treba do uvedeného nariadenia doplniť odkaz na tento členský štát. Predkladaná iniciatíva preto navrhuje zmeny a doplnenia tohto nariadenia. V pláne prechodu Slovinska na euro sa uvádza, že by sa mal použiť scenár veľkého tresku, t. j. že by prijatie eura ako slovinskej meny a zavedenie eurobankoviek a euromincí malo prebehnúť súčasne. 2. PRÁVNE ASPEKTY 2.1. Právny základ Právnym základom tohto návrhu je článok 123 ods. 5 (ES) Zmluvy, ktorý umožňuje prijatie ďalších opatrení nevyhnutných na zavedenie eura v členskom štáte, pre ktorý bola výnimka zrušená podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy. O návrhu Komisie sa Rada uznesie po konzultácii s ECB jednomyseľným hlasovaním členských štátov, na ktoré sa nevzťahuje žiadna výnimka, a dotknutého členského štátu Subsidiarita a proporcionalita Návrh patrí do výlučnej právomoci Spoločenstva. Zásada subsidiarity sa preto neuplatňuje. Predložená iniciatíva nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jej cieľa, a preto je v súlade s princípom proporcionality. 1 Ú. v. ES L 139, , s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2169/2005 z 21. decembra 2005, Ú. v. (EÚ L 346, , s. 1). SK 3 SK

4 2.3. Výber právneho nástroja Jediným vhodným právnym nástrojom na zmenu a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura je nariadenie. 3. VPLYV NA ROZPOČET Návrh nemá vplyv na rozpočet Spoločenstva. 4. KOMENTÁR K JEDNOTLIVÝM ČLÁNKOM 4.1. Článok 1 V súlade s článkom 1 písm. a) a s článkom 1 ods. 1a nariadenia (ES) č. 974/98, sa v tabuľke v prílohe k tomuto nariadeniu uvádzajú účastnícke štáty a vymedzuje dátum prijatia eura, dátum prechodu na hotovostné euro a poprípade dobiehacie obdobie pre všetky členské štáty. Podľa článku 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 947/98 môže dobiehacie obdobie platiť len pre tie členské štáty, v ktorých dátum prijatia eura a dátum prechodu na hotovostné euro pripadá na ten istý deň. Na rozdiel od dvanástich, v súčasnosti zúčastnených, členských štátov, sa v pláne prechodu Slovinska uvádza rovnaký dátum pre prijatie eura a pre prechod na hotovostné euro. Slovinsko sa však rozhodlo nepoužiť dobiehacie obdobie. Týmto článkom sa Slovinsko a nasledujúce príslušné údaje o tomto členskom štáte doplňujú do tabuľky v prílohe nariadenia (ES) č. 974/98 v poradí podľa protokolu. Členský štát Dátum prijatia eura Termín prechodu na hotovostné euro Členský štát s dobiehacím obdobím Slovinsko 1. január január 2007 Nie 4.2. Článok 2 V tomto článku sa stanovuje dátum nadobudnutia platnosti nariadenia na 1. január 2007, čím sa zabezpečí, že jeho platnosť bude v súlade s lehotami ostatných právnych aktov Rady týkajúcich sa prijatím eura v Slovinsku, t. j. s dátumom zrušenia výnimky a s dátumom nadobudnutia platnosti prevodného kurzu slovinského toliara. SK 4 SK

5 2006/0110 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 123 ods. 5, so zreteľom na návrh Komisie 1, so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu 2, so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky 3, keďže: (1) Nariadením Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura 4 sa zabezpečuje výmena mien za euro v členských štátoch, ktoré splnili potrebné podmienky pre prijatie jednotnej meny v období, keď Spoločenstvo vstúpilo do tretej etapy hospodárskej a menovej únie. (2) Nariadením Rady (ES) č. 2596/ sa zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 974/98 s cieľom zabezpečiť výmenu gréckej meny za euro. (3) Nariadením Rady (ES) č. 2169/ sa zmenilo a doplnilo nariadenie 947/98 s cieľom zabezpečiť prípravu následného zavedenia eura v členských štátoch, ktoré ešte euro ako jednotnú menu nezaviedli. (4) Podľa článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 je Slovinsko členskou krajinou s výnimkou definovanou v článku 122 zmluvy. (5) Slovinsko na základe rozhodnutia Rady 2006/../ES z o prijatí eura ako jednotnej meny v Slovinsku 1. januára a v súlade s článkom 122 (2) Zmluvy o ES spĺňa podmienky prijatia jednotnej meny a výnimka pre Slovinsko sa ruší s účinnosťou od 1. januára Ú. v. EÚ C,, s.. Ú. v. EÚ C,, s.. Ú. v. EÚ C,, s.. Ú. v. ES L 139, , s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2169/2005 Ú. v. EÚ L 346, , s. 1.). Ú. v. ES L 300, , s. 2. Ú. v. EÚ L 346, , s. 1. Ú. v. EÚ L,, s.. SK 5 SK

6 (6) Pre zavedenie eura v Slovinsku je nutné na Slovinsko rozšíriť platnosť ustanovení o zavedení eura uvedených v nariadení (ES) č. 974/98. (7) V pláne prechodu Slovinska na euro sa uvádza, že eurobankovky a euromince sa v tomto členskom štáte majú stať zákonným platidlom dňom prijatia eura ako jeho meny. V dôsledku toho je dňom prijatia eura a prechodu na hotovostné euro 1. január 2007 bez dobiehacieho obdobia. (8) Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Príloha k nariadeniu (ES) č. 974/98 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. Článok 2 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o ES, s výnimkou protokolov 25 a 26 a článku 122 ods. 1. V Bruseli [...] Za Radu predseda predseda SK 6 SK

7 Príloha Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 947/98 sa medzi údaje pre Portugalsko a Fínsko vkladá tento riadok: Členský štát Termín prijatia eura Termín prechodu na hotovostné euro Členský s dobiehacím obdobím štát Slovinsko 1. január január 2007 Nie SK 7 SK

8 ODÔVODNENIE 1. SÚVISLOSTI NÁVRHU Dňa 16. mája 2006 Komisia prijala v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy návrh rozhodnutia Rady, v ktorom sa uvádza, že Slovinsko spĺňa potrebné podmienky na prijatie jednotnej meny a že výnimka pre Slovinsko sa ruší s účinnosťou od 1. januára V prípade kladného rozhodnutia bude musieť Rada následne prijať prevodný kurz medzi eurom a slovinským toliarom s účinnosťou od 1. januára Nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských krajín, ktoré prijali euro 1 upravuje počiatočné zavedenie eura v členských štátoch eurozóny prvej vlny a Grécka. S cieľom rozšíriť rozsah tohto nariadenia na slovinský toliar, je potrebné do tohto nariadenia doplniť odkaz na túto menu. Predkladaná iniciatíva preto navrhuje zmeny a doplnenia tohto nariadenia. 2. PRÁVNE ASPEKTY 2.1. Právny základ Právnym základom tohto návrhu je článok 123 ods. 5 (ES) Zmluvy umožňujúci prijatie prevodného kurzu, podľa ktorého euro nahradí menu členského štátu, ktorého výnimka bola zrušená podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy. O návrhu Komisie sa Rada uznesie po konzultácii s ECB jednomyseľným hlasovaním členských štátov, na ktoré sa nevzťahuje žiadna výnimka, a dotknutého členského štátu Subsidiarita a proporcionalita Návrh patrí do výlučnej právomoci Spoločenstva. Zásada subsidiarity sa preto neuplatňuje. Predložená iniciatíva nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jej cieľa, a preto je v súlade s princípom proporcionality Výber právneho nástroja Nariadenie je jediným vhodným právnym nástrojom na zmenu a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2866/98 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré prijali euro. 1 Ú. v. ES L 359, , s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1478/2000 z 19. júna 2000 (Ú. v. L 167, , s. 1.) SK 8 SK

9 3. VPLYV NA ROZPOČET Návrh nemá vplyv na rozpočet Spoločenstva. 4. KOMENTÁR K JEDNOTLIVÝM ČLÁNKOM 4.1. Článok 1 Navrhovaný kurz je súčasný stredný kurz toliaru v mechanizme výmenných kurzov (ERM II) Pokiaľ ide o ostatné meny, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1103/97 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura, je kurz stanovený na šesť platných číslic Článok 2 V tomto článku sa stanovuje dátum nadobudnutia platnosti nariadenia na 1. január 2007, čím sa zabezpečí, že jeho platnosť bude v súlade s lehotami ostatných právnych aktov Rady týkajúcich sa prijatím eura v Slovinsku, t. j. s dátumom zrušenia výnimky a s dátumom nadobudnutia platnosti ostatných opatrení nevyhnutných na zavedenie eura v Slovinsku. SK 9 SK

10 (COD) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré zaviedli euro RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 123 ods. 5, so zreteľom na návrh Komisie 1, so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky 2, keďže: (1) V nariadení Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov, ktoré zaviedli euro 3, sa určujú prevodné kurzy od 1. januára (2) Nariadením Rady (ES) č. 1478/ sa zmenilo a doplnilo nariadenie (ES) č. 2866/98 s cieľom zabezpečiť výmenu gréckej meny za euro. (3) Podľa článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 Slovinsko je členskou krajinou s výnimkou definovanou v článku 122 zmluvy. (4) Slovinsko na základe rozhodnutia Rady 2006/../ES z o prijatí eura ako jednotnej meny v Slovinsku 1. januára a v súlade s článkom 122 (2) Zmluvy o ES spĺňa podmienky prijatia jednotnej meny a výnimka pre Slovinsko sa ruší s účinnosťou od 1. januára (5) Pre zavedenie eura v Slovinsku je nutné prijatie prevodného kurzu medzi eurom a toliarom. Tento prevodný kurz sa stanovuje na 239,640 slovinských toliarov za 1 euro, čo zodpovedá súčasnému strednému kurzu toliara v mechanizme výmenných kurzov (ERM II). (6) Nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť Ú. v. EÚ C,..., s.. Ú. v. EÚ C,..., s.. Ú. v. ES L 359, , s. 1, naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1478/2000 z 19. júna 2000 (Ú. v. ES L 167, , s.1). Ú. v. ES L 167, , s SK 10 SK

11 PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Do článku 1 nariadenie (ES) č. 2866/66 sa medzi prevodné kurzy pre portugalské escudo a fínsku marku vkladá tento riadok: = slovinských toliarov, Článok 2 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli [...] Za Radu predseda predseda SK 11 SK

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0077 (NLE) 8144/17 ENV 348 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 7. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 166 final Predmet:

Více

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2001 z 30. mája 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 SK ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č RADA EURÓPEJ ÚNIE 10723/08 (Presse 175) (OR. en) PREDBEŽNÁ VERZIA TLAČOVÁ SPRÁVA 2 880. zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD v Bruseli 19. júna 2008 Predseda Janez Janša Slovinska T L A

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2015 COM(2015) 93 final 2015/0045 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 9. 2015 COM(2015) 434 final 2015/0195 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. apríla 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 192 final

Více

Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava

Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava Medzinárodné európske inštitúcie Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava Erik Láštic Členský štát v. EÚ: deľba právomocí výlučné právomoci EÚ Spoločná poľnohospodárska politika, Hospodárska a menová únia,

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA L 148/56 Úradný vestník Európskej únie 2.6.2006 EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/16 o alokácii menového príjmu

Více

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

1999L0004 SK

1999L0004 SK 1999L0004 SK 20.11.2003 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES z 22. februára

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b.

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE PODNIKANIE A PRIEMYSEL Regulačná politika Oznámenie technických predpisov Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. Európska komisia, B-1049 Brusel

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ( )

TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ( ) 10.09. 2010 TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD (1992 2010) Rok Dátum Kľúčové udalosti Právne nástroje 1992 7. február Vyhlásenie č. 17 pripojené k záverečnému aktu Zmluvy o Európskej únii 1 16. október

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 11. marca 2016 Komu: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) JUDr. Viera Petrášová Národný kontaktný bod Právne a finančné otázky Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (UL L 256, , str.

B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (UL L 256, , str. 1987R2658 SK 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a

Více

INŠTITÚCIE HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE

INŠTITÚCIE HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE INŠTITÚCIE HOSPODÁRSKEJ A MENOVEJ ÚNIE Inštitúcie Európskej menovej únie nesú hlavnú zodpovednosť za stanovenie európskej finančnej politiky, za pravidlá vydávania eura a za cenovú stabilitu v EÚ. Týmito

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 21. 4. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 90 ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení

Více

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 6. 2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia určité smernice voblasti životného prostredia, poľnohospodárstva,

Více

Návrh NARIADENIE RADY (EÚ), ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku

Návrh NARIADENIE RADY (EÚ), ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24.3.2010 KOM(2010) 105 v konečnom znení 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Návrh NARIADENIE RADY (EÚ), ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK

Intrastat SK NASTAVENIE PROGRAMU PRE POTREBY INTRASTAT-SK Intrastat SK INTRASTAT-SK predstavuje štatistické zisťovanie, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom Slovenskej republiky s jednotlivými členskými štátmi EÚ. Povinnosť

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB)

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za uskutočňovanie menovej politiky pre eurozónu. ECB

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 20. 9. 2012 COM(2012) 527 final 2012/0253 (COD)C7-0301/12 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č.

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 8. 8. 2017 COM(2017) 408 final 2017/0182 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Správnom výbore Dohovoru TIR, pokiaľ ide o návrh na

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

PRÍLOHA OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

PRÍLOHA OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu 25. 10. 2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY SK STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 2. septembra 2008 na žiadosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k návrhom zákonov ustanovujúcim

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

GENERÁLNY ZÁKON A PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE SO ZAVEDENÍM EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

GENERÁLNY ZÁKON A PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE SO ZAVEDENÍM EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRO BONO január/2009 GENERÁLNY ZÁKON A PRÁVNE PREDPISY SÚVISIACE SO ZAVEDENÍM EURA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Dňa 1. januára 2009 Slovenská republika zaviedla jednotnú európsku menu euro. Euro sa v tento deň

Více

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o

Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o Metodický pokyn DR SR k zákonu č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 30.6.2009 bol

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

priori zácia čl. 883/04 čl. 987/09 u 2 u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2

priori zácia čl. 883/04 čl. 987/09 u 2 u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2 17, 22, 24, 25, u 2 choroba F-S001 - Nárokový doklad (ND) - bydlisko mimo PŠ S071 - Žiadosť o nárokový doklad-bydlisko S072 - Nárokový doklad - bydlisko E107 IMB žiada o ND PI časť A E106, E109, E120, E121 PI posiela IMB

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ 1. register zamestnávateľov SADZOBNÍK POKÚT Zamestnávateľ [ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon )] a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote

Více

Bydlisko ulica, č.d.

Bydlisko ulica, č.d. Ž I A D O S Ť o schválenie úhrady nákladov plánovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ* Žiadateľ: (vyplní poistenec/poistenka zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. alebo zákonný

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

(Ú. v. EÚ L 201, , s. 1)

(Ú. v. EÚ L 201, , s. 1) 2008R0733 SK 07.11.2009 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE RADY (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach,

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

SMERNICA RADY 2008/9/ES

SMERNICA RADY 2008/9/ES 20.2.2008 Úradný vestník Európskej únie L 44/23 SMERNICA RADY 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike čiastka 37/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 24/2008 721 24 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 2

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ 12.3.2016 SK Úradný vestník Európskej únie C 97/9 ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ z 15. decembra 2015 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej

Více

Slovensko. v Európskej únii

Slovensko. v Európskej únii Slovensko v Európskej únii Klaster regionálneho rozvoja západné Slovensko od 01.06.2016 do 31.12.2016 realizuje projekt Slovensko hrdý člen Európskej únie. Projekt realizuje s finančnou podporou Ministerstva

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

L 345/68 Úradný vestník Európskej únie

L 345/68 Úradný vestník Európskej únie L 345/68 Úradný vestník Európskej únie 23.12.2008 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více