Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie"

Transkript

1 Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) 7431/17 EF 52 ECOFIN 216 DELACT 53 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 16. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: C(2017) 1658 final Predmet: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o termín na dodržiavanie zúčtovacej povinnosti pre niektoré protistrany obchodujúce s mimoburzovými derivátmi Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2017) 1658 final. Príloha: C(2017) 1658 final 7431/17 zc DG G 1B SK

2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1658 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o termín na dodržiavanie zúčtovacej povinnosti pre niektoré protistrany obchodujúce s mimoburzovými derivátmi (Text s významom pre EHP) SK SK

3 DÔVODOVÁ SPRÁVA 1. KONTEXT DELEGOVANÉHO AKTU V článku 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR) sa Komisia splnomocňuje prijať potom, ako Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predloží návrh predpisov, a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 delegované akty vo vzťahu k zúčtovacej povinnosti, najmä pokiaľ ide o dátumy nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti. Na základe tohto mandátu nadobudli účinnosť tri delegované nariadenia Komisie 1 týkajúce sa zúčtovacej povinnosti 2. Aby sa umožnilo hladké a riadne uplatňovanie zúčtovacej povinnosti, protistrany sú zatriedené do štyroch kategórií, pričom každá kategória má odlišný dátum začatia uplatňovania. Pre kategóriu 3: finančné protistrany (a niektoré fondy klasifikované ako nefinančné protistrany) patriace do skupiny, ktorej agregované pozície v mimoburzových derivátoch sú 8 miliárd EUR alebo menej, sa stanovuje začiatok zúčtovacej povinnosti na 21. júna 2017, pokiaľ ide o mimoburzové úrokové deriváty denominované v EUR, GBP, JPY a USD, a na 9. februára 2018, pokiaľ ide o mimoburzové indexové swapy na kreditné zlyhanie a mimoburzové úrokové deriváty denominované v NOK, PLN a SEK. Orgán ESMA predložil 10. novembra 2016 Komisii návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa dátum začatia uplatňovania zúčtovacej povinnosti stanovenej v uvedených troch delegovaných nariadeniach Komisie pre kategóriu 3 mení na 21. júna 2019 s cieľom zohľadniť ťažkosti, ktorým čelia niektoré finančné protistrany s obmedzeným objemom činnosti pri príprave na zúčtovaciu povinnosť. Orgán ESMA uverejnil svoju záverečnú správu 14. novembra V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 Komisia do troch mesiacov od doručenia návrhu regulačných technických predpisov rozhodne, či predložený návrh schváli. 2. KONZULTÁCIE PRED PRIJATÍM AKTU V súlade s článkom 10 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vykonal orgán ESMA verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov predloženom Komisii. Konzultačný dokument obsahujúci návrh predpisov bol uverejnený 13. júla 2016 na internetovom sídle orgánu ESMA a konzultácia bola uzatvorená 5. septembra Spolu s návrhom regulačných technických predpisov a v súlade s článkom 10 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 predložil orgán ESMA svoju analýzu nákladov a prínosov návrhu regulačných predpisov a správu o spôsobe zohľadnenia 1 2 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015 (Ú. v. EÚ L 314, , s. 13), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 z 1. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 103, , s. 5.) a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016 (Ú. v. EÚ L , 195, s. 3). Mimoburzové úrokové deriváty denominované v EUR, GBP, JPY a USD, mimoburzové indexové swapy na kreditné zlyhanie a mimoburzové úrokové deriváty denominované v NOK, PLN a SEK. SK 2 SK

4 výsledku verejnej konzultácie. Záverečnú správu o návrhu technických predpisov možno nájsť na stránke: V uvedenej správe orgán ESMA predložil nové dôkazy týkajúce sa nedostatočného prístupu k centrálnemu zúčtovaniu pre protistrany v kategórii 3, ktoré neboli k dispozícii v čase prijatia delegovaných nariadení Komisie, ktoré budú zmenené týmto delegovaným aktom, a ktoré odôvodňujú tieto zmeny. Tento odklad je v súlade s dohodnutými závermi správy o nariadení EMIR, ktorú Komisia prijala 23. novembra Orgán ESMA takisto požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov založenú článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a konzultoval Európsky výbor pre systémové riziká. 3. PRÁVNE PRVKY DELEGOVANÉHO AKTU Delegovaným aktom sa mení článok 3 ods. 1 písm. c) každého z uvedených troch delegovaných nariadení Komisie tak, že obdobia zavádzania pre protistrany v kategórii 3 sa predlžujú na 21. júna Týmto sa zosúlaďuje dátum nadobudnutia účinnosti všetkých troch zúčtovacích povinností, pokiaľ ide o protistrany v kategórii 3. 3 COM/2016/0857 final, SK 3 SK

5 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o termín na dodržiavanie zúčtovacej povinnosti pre niektoré protistrany obchodujúce s mimoburzovými derivátmi (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov ( 1 ), a najmä na jeho článok 5 ods. 2, keďže: (1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 ( 2 ), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 ( 3 ) a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 ( 4 ) určujú 4 kategórie protistrán na účely stanovenia dátumov nadobudnutia účinnosti ich príslušných zúčtovacích povinností. Protistrany sú zatriedené podľa úrovne ich právnej a prevádzkovej kapacity, ako aj ich obchodnej činnosti v súvislosti s mimoburzovými derivátmi. (2) Postupné obdobia zavádzania sa uplatnili na tieto rôzne kategórie protistrán, aby sa zabezpečilo včasné a riadne začatie uplatňovania zúčtovacej povinnosti. (3) Dátum nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti pre protistrany v kategórii 3 zohľadňuje skutočnosť, že väčšina z týchto protistrán môže získať prístup k centrálnej protistrane (CCP) iba vtedy, keď sa stane buď klientom, alebo nepriamym klientom zúčtovacieho člena Ú. v. EÚ L 201, , s. 1. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, , s. 13). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/592 z 1. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 103, , s. 5). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 195, , s. 3). SK 4 SK

6 (4) Protistrany s najnižšou úrovňou činnosti v oblasti mimoburzových derivátov sú zahrnuté v kategórii 3. Nedávne dôkazy naznačujú, že protistrany v tejto kategórii čelia značným ťažkostiam pri príprave potrebných mechanizmov na zúčtovanie týchto zmlúv o derivátoch. Dôvodom je zložitosť ovplyvňujúca oba typy prístupu k zúčtovacím mechanizmom, a to zúčtovanie klienta a zúčtovanie nepriameho klienta. (5) Po prvé, pokiaľ ide o mechanizmy zúčtovania klienta, zdá sa, že existuje len málo stimulov pre zúčtovacích členov, aby z dôvodu nákladov výrazne rozvíjali svoju ponuku na zúčtovanie klienta. Toto ešte viac platí pre protistrany s obmedzeným objemom činnosti v oblasti mimoburzových derivátov. Okrem toho sa mení regulačný rámec pre kapitálové požiadavky uplatniteľné na činnosti týkajúce sa zúčtovania klienta, čo vytvára nejasnosti, ktoré pôsobia ako prekážky pre rozvoj celej škály ponúk zúčtovacích členov na zúčtovanie klienta. (6) Po druhé, pokiaľ ide o nepriame zúčtovacie mechanizmy, protistrany nemajú v súčasnosti v dôsledku nedostatočnej ponuky prístup k centrálnym protistranám tým, že sa stanú nepriamym klientom zúčtovacieho člena. (7) Na základe týchto ťažkostí a s cieľom poskytnúť týmto protistranám dodatočný čas na dokončenie potrebných zúčtovacích mechanizmov, je vhodné odložiť dátum nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti pre protistrany v kategórii 3. Stimuly s cieľom centralizovať riadenie rizík v rámci skupiny sa však už zohľadnili, pokiaľ ide o transakcie v rámci skupiny, pričom odloženie dátumov nemá žiaden vplyv na tieto stimuly a tieto dátumy týkajúce sa určitých mimoburzových derivátov uzavretých medzi protistranami, ktoré patria do rovnakej skupiny. (8) Vzhľadom na pozitívne dôsledky vyplývajúce z vytvorenia zúčtovacích mechanizmov a s cieľom vyhnúť sa duplicite úsilia týkajúceho sa prípravy zúčtovať rôzne triedy aktív, na ktoré sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť, je vhodné zosúladiť nové dátumy nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti pre protistrany v kategórii 3 (9) Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178 by sa preto mali zmeniť. (10) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii. (11) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/ a konzultoval Európsky výbor pre systémové riziká, 5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, , s. 84). SK 5 SK

7 PRIJALA TOTO NARIADENIE: Článok 1 Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2205 V článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2205 sa písmeno c) nahrádza takto: c) 21. júna 2019 pre protistrany z kategórie 3;. Článok 2 Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/592 V článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/592 sa písmeno c) nahrádza takto: c) 21. júna 2019 pre protistrany v kategórii 3;. Článok 3 Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1178 V článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1178 sa písmeno c) nahrádza takto: c) 21. júna 2019 pre protistrany v kategórii 3;. Článok 4 Nadobudnutie účinnosti Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. V Bruseli Za Komisiu predseda Jean-Claude JUNCKER SK 6 SK

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z ,

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 16. 3. 2017 C(2017) 1658 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 16. 3. 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0077 (NLE) 8144/17 ENV 348 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 7. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 166 final Predmet:

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12) SK ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) L 269/22 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1903 z 18. októbra 2017 o povolení prípravkov s om Pediococcus DSM 28875, Lactobacillus DSM 28872 a Lactobacillus DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

(Nelegislatívne akty) NARIADENIA

(Nelegislatívne akty) NARIADENIA 18.4.2013 Úradný vestník Európskej únie L 108/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 348/2013 zo 17. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z ,

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 7. 2018 C(2018) 4349 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 7. 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore

Více

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) / z

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) / z EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 2. 2018 C(2018) 884 final DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) / z 19. 2. 2018 o uplatniteľných systémoch posudzovania a overovania nemennosti parametrov sendvičových panelov

Více

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z ,

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 6. 2016 C(2016) 3544 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 6. 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými

Více

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D048897/03.

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D048897/03. Rada Európskej únie V Bruseli 14. februára 2017 (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 13. februára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048897/03 Predmet:

Více

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2001 z 30. mája 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č.

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) L 174/8 SK 3.7.2015 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1061 z 2. júla 2015 o povolení kyseliny askorbovej, askorbyl-fosfátu trisodného, askorbyl-fosfátu sodno-vápenatého, askorbátu sodného, askorbátu

Více

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1082/2003. z 23. júna 2003,

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1082/2003. z 23. júna 2003, NARIADENIE KOMISIE (ES) 1082/2003 z 23. júna 2003, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonanie nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) 29.9.2015 L 252/49 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1735 z 24. septembra 2015 o presnom umiestnení všeobecného varovania a informačného odkazu na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 11. marca 2016 Komu: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 17. marca 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 15. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: C(2017) 1527 final Predmet: Jordi AYET

Více

11 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 9. júna 2015,

11 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 9. júna 2015, 548 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 11/2015 čiastka 15/2015 11 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2012 o všeobecných

Více

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 SK ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. apríla 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 192 final

Více

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ing. Michal Gutman Odbor obchodovania s emisnými kvótami Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky LEGISLATÍVNY

Více

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z ,

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 22. 5. 2018 C(2018) 2980 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 22. 5. 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012, pokiaľ ide o požiadavky vzťahujúce sa

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY. o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike

Návrh ROZHODNUTIE RADY. o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18. 1. 2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátskej

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8410 final Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 16. 5. 2018 COM(2018) 290 final 2018/0151 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave

Více

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 5. 2013 COM(2013) 291 final Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPA KOMISIA V Bruseli 30.8.2011 KOM(2011) 516 v konečnom znení 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Návrh NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009,

Více

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE júl 2017 OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Legislatívny rámec. bezpečnej prevádzky civilného letectva (systém manažmentu bezpečnosti)

Legislatívny rámec. bezpečnej prevádzky civilného letectva (systém manažmentu bezpečnosti) Legislatívny rámec bezpečnej prevádzky civilného letectva (systém manažmentu bezpečnosti) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve Vydanie č. 9 z roku 2006 Prílohy k Dohovoru o medzinárodnom civilnom

Více

Informácie a oznámenia 31. októbra 2018

Informácie a oznámenia 31. októbra 2018 Úradný vestník Európskej únie C 396 Slovenské vydanie Informácie a oznámenia 31. októbra 2018 Ročník 61 Obsah III Prípravné akty DVOR AUDÍTOROV 2018/C 396/01 Stanovisko č. 3/2018 (podľa článku 287 ods.

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam OPATRENIE č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam Dopravný úrad podľa 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Návrh NARIADENIE RADY, Brusel, 9.10.2009 KOM(2009)539 v konečnom znení 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2017) 24 final.

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2017) 24 final. Rada Európskej únie V Bruseli 20. januára 2017 (OR. en) 5469/17 FISC 20 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 19. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 24 final Predmet: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ,

Více

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D051482/01 ANNEX.

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D051482/01 ANNEX. Rada Európskej únie V Bruseli 11. júla 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 6. júla 2017 Komu: Generálny sekretariát Rady Č. dok.

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 8. června 2016 (OR. en) 10068/16 ADD 1 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

DODATOK Č. 2 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM TREASURY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.

DODATOK Č. 2 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM TREASURY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. DODATOK Č. 2 K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM TREASURY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 2 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1. Produktové obchodné podmienky treasury Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú

Více

NARIADENIE KOMISIE (ES)

NARIADENIE KOMISIE (ES) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1410/2003 zo 7. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6102/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8395 final Předmět: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 16. februára 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. februára 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 16. februára 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0020 (NLE) 6410/17 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. februára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 64 final Predmet: COLAC

Více

(Legislatívne akty) SMERNICE

(Legislatívne akty) SMERNICE 16.12.2011 Úradný vestník Európskej únie L 334/1 I (Legislatívne akty) SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny

Více

Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k nedoplatkom a zabaveniu

Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k nedoplatkom a zabaveniu EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k nedoplatkom a zabaveniu 1 Obsah Oddiel 1 Povinnosť zhody (compliance) a ohlasovacia povinnosť 3 Oddiel 2 Predmet úpravy,

Více

PRÍLOHY. DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) č. /..,

PRÍLOHY. DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) č. /.., EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2016 C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) č. /.., ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012

Více

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ: Sídlo: Štatutárny

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 9. 2015 COM(2015) 434 final 2015/0195 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) L 327/44 2.12.2016 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2106 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz korenín z Etiópie,

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č RADA EURÓPEJ ÚNIE 10723/08 (Presse 175) (OR. en) PREDBEŽNÁ VERZIA TLAČOVÁ SPRÁVA 2 880. zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD v Bruseli 19. júna 2008 Predseda Janez Janša Slovinska T L A

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2015 COM(2015) 93 final 2015/0045 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti

Více

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 26. 6. 2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKÝ ÚRAD V ŢILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Ţiline Číslo materiálu: /2011 K bodu programu N Á V R H VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2017 C(2017) 7684 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 17.11.2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2002 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 92 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 8. augusta 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 8. augusta 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 8. augusta 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0245 (NLE) 11658/16 FISC 127 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 5. augusta 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 497 final Predmet:

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) 13965/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6906 final Předmět: FSTR 75 FC 69 REGIO 96 SOC

Více

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Objednávateľ: Názov: Obec Veľký Kýr Sídlo: 941 07 Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1 V zastúpení:

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 5. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 1934 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF

I. Bežné účty Meny, v ktorých ČSOB, a.s. zriaďuje klientom bežné účty: EUR, CZK, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, PLN, HUF Podmienky prijímania vkladov, ich a účtovania poplatkov pri jednotlivých produktoch pre fyzické osoby občanov v Československej obchodnej banke, a.s. (ďalej jen ČSOB, a.s.), v súlade s 37 ods. 1 zákona

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 13041/15 AVIATION 121 USA 30 RELEX 821 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Prerokúvanie legislatívnych aktov (verejné rokovanie v súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii)

Prerokúvanie legislatívnych aktov (verejné rokovanie v súlade s článkom 16 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii) Rada Európskej únie V Bruseli 23. mája 2017 (OR. en) 9523/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 3 544. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (konkurencieschopnosť (vnútorný

Více

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z.

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. OBSAH 1 Účel dokumentu... 3 2 Cieľ úpravy... 4 3 Spracovanie meraní od prevádzkovateľov sústav pre sumárnu zostavu

Více

ÚRadný vestník Európskych spoločenstiev L 331/25

ÚRadný vestník Európskych spoločenstiev L 331/25 NARIADENIE KOMISIE (ES) 2464/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) 1493/1999 o spoločnej

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2016 (OR. en) 13910/16 EF 325 ECOFIN 988 DELACT 224 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6867 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru

ODPORÚČANIE KOMISIE. z o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 21.2.2011 K(2011) 909 v konečnom znení ODPORÚČANIE KOMISIE z 21.2.2011 o podávaní správ o kontrolách týkajúcich sa cestnej prepravy nebezpečného tovaru SK SK ODPORÚČANIE

Více

STANOVISKO č. 2/2006 EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

STANOVISKO č. 2/2006 EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA STANOVISKO č. 2/2006 EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA k možnosti zmeny a doplnenia článku 7 ods. 3 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 8. 8. 2017 COM(2017) 408 final 2017/0182 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Správnom výbore Dohovoru TIR, pokiaľ ide o návrh na

Více

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. Materiál obsahuje:

Více

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení:

Obec Chorvátsky Grob. Platnosť od: Účinnosť: (15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli po vyvesení: Obec Chorvátsky Grob Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce Chorvátsky Grob

Více

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole Bratislava, 28.6.2016, VP FPU č. 07/2016 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Fond na podporu umenia (ďalej len fond ) ako verejnoprávna inštitúcia

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 27. apríla 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. apríla 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej únie Rada Európskej únie V Bruseli 27. apríla 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0125 (COD) 8271/16 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 20. apríla 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 236 final Predmet: VISA

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb.

Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb. Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb.) 1) za realizáciu pokynu - Akcie, ETF a Warranty Maximálny

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 19 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.

Více

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky Obec Kokošovce hlavný kontrolór obce Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na obdobie roku 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 2021 V zmysle 18 f ods. 11 písm. c/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

N á v r h Z Á K O N. z ,

N á v r h Z Á K O N. z , N á v r h Z Á K O N z... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 3. července 2017 (OR. en) 10906/17 EF 150 ECOFIN 613 DELACT 120 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 29. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 4408 final Předmět:

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti 1 Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú

Více