TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ( )"

Transkript

1 TRANSPARENTNOSŤ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD ( ) Rok Dátum Kľúčové udalosti Právne nástroje február Vyhlásenie č. 17 pripojené k záverečnému aktu Zmluvy o Európskej únii október Birminghamské vyhlásenie december Závery Európskej rady o transparentnosti z jej zasadnutia v Edinburghu jún Oznámenie Komisie: prístup verejnosti k dokumentom inštitúcií oznámenie Rade, Európskemu parlamentu a Hospodárskemu a sociálnemu výboru 4 8. jún Uznesenie Rady o redakčnej kvalite právnych predpisov Spoločenstva jún Závery Európskej rady o prístupe k informáciám z jej zasadnutia v Kodani Vybrané nástroje prevzaté zo zmlúv, kniha I, zväzok 1, s Bulletin Európskych spoločenstiev, č , s. 9. Bulletin Európskych spoločenstiev, č , s Ú. v. ES C 156, , s. 5. Ú. v. ES C 166, , s. 1. Dokument SN 180/1/93. 1

2 október Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o transparentnosti, demokracii a subsidiarite 7 6. december Rozhodnutie Rady 93/662/ES, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady 8 6. december 93/731/ES: kódex pre prístup verejnosti k dokumentom Rady a Komisie december Rozhodnutie Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady február Rozhodnutie 94/90/ESUO, ES, Euratom o prístupe verejnosti k dokumentom Komisie marec Uverejnenie oznámenia Komisie o lepšom prístupe k dokumentom v úradnom vestníku Bulletin Európskych spoločenstiev, č , s Ú. v. ES L 304, , s. 1. Ú. v. ES L 340, , s. 42. Ú. v. ES L 340, , s. 43; rozhodnutie zrušené rozhodnutím Rady 2001/840/ES z 29. novembra 2001 (pozri poznámku 68). Ú. v. ES L 46, , s. 58; rozhodnutie nahradené nariadením (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 (pozri poznámku 62). Ú. v. ES C 67, , s. 5. 2

3 máj Závery Rady o transparentnosti október Kódex pre prístup verejnosti k zápisniciam a vyhláseniam v zápisniciach Rady v jej legislatívnej funkcii október Rozsudok SPS vo veci T-194/94: John Carvel & Guardian Newspaper/Rada február Rozhodnutie generálneho tajomníka Rady o poplatkoch v súvislosti s prístupom verejnosti k dokumentom Rady apríl Rozsudok Súdneho dvora vo veci C- 58/94: Holandsko/Rada 17 júl Prvá správa o vykonávaní rozhodnutia Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady Dokument 7481/95, s Dokument 10204/95, s Zb. 1995, s. II Ú. v. ES C 74, , s. 3. Zb. 1996, s. I Dokument 8330/96. 3

4 september 96/567/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Komisie z 19. septembra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 94/90/ESUO, EHS, Euratom o prístupe verejnosti k dokumentom Komisie december Závery Rady o preskúmaní rozhodnutia Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady december 96/705/Euratom/ESUO/ES: rozhodnutie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady marec Rozsudok SPS vo veci T-105/95: WWF/Komisia marec Rozhodnutie o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej environmentálnej agentúry 26. marec Pravidlá pre prístup verejnosti k dokumentom prijatým predstavenstvom Európskej investičnej banky apríl Rozhodnutie č. 18/97, ktorým sa stanovujú vnútorné predpisy pre spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré sa nachádzajú v držbe Súdneho dvora Ú. v. ES L 247, , s. 45. Dokument 11974/96 COR 1 REV 1. Ú. v. ES L 325, , s. 19. Zb. 1997, s. II-313. Ú. v. ES C 243, , s. 13; rozhodnutie bolo zrušené a nahradené pravidlami prijatými predstavenstvom banky 27. novembra 2002; pozri poznámku 75. Ú. v. ES C 295, , s. 1; rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím Dvora audítorov č. 12/2005 z 10. marca 2005 (pozri poznámku 94). 4

5 máj Rozhodnutie Hospodárskeho a sociálneho výboru o prístupe verejnosti k dokumentom HSV jún Rozhodnutie č. 9/97 o prístupe verejnosti k administratívnym dokumentom Európskeho menového inštitútu júl 97/632/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu september Rozhodnutie Výboru regiónov o prístupe verejnosti k dokumentom Výboru regiónov október Rozhodnutie správnej rady o verejnom prístupe k dokumentom Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie december Osobitná správa európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu po jeho prieskume v otázke prístupu verejnosti k dokumentom z vlastného podnetu Ú. v. ES L 339, , s. 18; toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím Hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júla 2003; pozri poznámku 82. Ú. v. ES L 90, , s. 43. Ú. v. ES L 263, , s. 27; rozhodnutie nahradené nariadením (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 (pozri poznámku 62). Ú. v. ES L 351, , s. 70; toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím č. 64/2003 z 11. februára 2003; pozri poznámku 76. Ú. v. ES C 369, , s. 10. Ú. v. ES C 44, , s. 9. 5

6 február Rozsudok SPS vo veci T-124/96 Interporc/Komisia marec Príkaz SPS vo veci T-610/97 R: Norup Carlsen a i./rada marec Rozsudok SPS vo veci T-83/96: Gerard van der Wal/Komisia marec Rozhodnutie Rady o zriadení verejného registra dokumentov Rady marec Závery predsedníctva o transparentnosti činností Rady v oblasti, na ktorú sa vzťahuje hlava VI Zmluvy o EÚ jún Závery Európskej rady o transparentnosti z jej zasadnutia v Cardiffe jún Rozsudok SPS vo veci T-174/95: Svenska Journalistförbundet/Rada jún Druhá správa o vykonávaní rozhodnutia Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady Zb. 1998, s. II-231. Zb. 1998, s. II-485. Zb. 1998, s. II-545. Dokument 6423/1/98 REV 1. Dokument 6067/98. Dokument SN 150/1/98 REV 1. Zb. 1998, s. II Dokument 6715/2/98 REV 2 COR 1. 6

7 jún Závery Rady o druhom preskúmaní rozhodnutia Rady 93/731/ES o prístupe verejnosti k dokumentom Rady jún Závery Rady o transparentnosti júl Uznesenie o osobitnej správe európskeho ombudsmana Európskemu parlamentu po jeho prieskume v otázke prístupu verejnosti k dokumentom z vlastného podnetu november ECB/1998/12: rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. novembra 1998 o prístupe verejnosti k dokumentom a archívu Európskej centrálnej banky november 1999/738/ES: rozhodnutie Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok z 21. novembra 1997 o kódexe pre prístup verejnosti k dokumentom Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Dokument 9191/98 príloha I. Dokument 9191/98 príloha II. Ú. v. ES C 292, , s Ú. v. ES L 110, , s. 30 (nahrádza rozhodnutie č. 9/97 EMI uvedené v poznámke 26), rozhodnutie zrušené rozhodnutím Európskej centrálnej banky ECB/2004/3 (pozri poznámku 90). Ú. v. ES L 296, , s

8 december Závery Rady o otvorenosti a spolupráci v oblasti informovania o Európskej únii december Medziinštitucionálna dohoda o spoločných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy Spoločenstva január Sprevádzkovanie verejného registra dokumentov Rady 1. máj Nadobudnutie účinnosti Amsterdamskej zmluvy máj 1999/385/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Rady, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady jún Závery Rady o transparentnosti a informačných činnostiach EÚ júl Rozsudok vo veci T-188/97: Rothmans International/Komisia júl Rozsudok SPS vo veci T-14/98: Heidi Hautala/Rada júl Správa o prevádzke verejného registra dokumentov Rady Dokument 13314/1/98 REV 1. Ú. v. ES C 73, , s. 1. Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na právo prístupu verejnosti k dokumentom: článok 255 Zmluvy o ES, článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1 Zmluvy o EÚ, vyhlásenia 35 a 41 pripojené k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy a články 230 a 195 Zmluvy o ES (možnosť súdneho konania alebo sťažností ombudsmanovi v prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia opakovanej žiadosti o prístup) a článok 207 ods. 3 Zmluvy o ES (ustanovenie podmienok sprístupnenia dokumentov Rady verejnosti v rokovacom poriadku Rady). Ú. v. ES L 147, , s. 13. Dokument 9064/99. Zb. 1999, s. II Zb. 1999, s. II Dokument 9862/99. 8

9 október Rozsudok SPS vo veci T-309/97: Bavarian Lager Company/Komisia december 2000/23/ES: rozhodnutie Rady o zlepšení informovania o legislatívnej činnosti Rady a verejnom registri dokumentov Rady december Rozsudok SPS vo veci T-92/98: Interporc/Komisia január Rozsudok SD vo veciach C-174/98 a C- 189/98 P: Gerard van der Wal a Holandsko/Komisia apríl Rozsudok SPS vo veci T-188/98: Aldo Kuijer/Rada september Rozsudok SPS vo veci T-20/99: Denkavit Nederland BV/Komisia Zb. 1999, s. II Ú. v. ES L 9, , s. 22; rozhodnutie zrušené rozhodnutím Rady 2001/840/ES z 29. novembra 2001 (pozri poznámku 68). Zb. 1999, s. II Zb. 2000, s. I-1. Zb. 2000, s. II Zb. 2000, s. II

10 október Rozsudok SPS vo veci T-123/99, JT's Corporation december Slávnostné vyhlásenie Charty základných práv EÚ február Rozsudok SPS vo veci T-3/00 Pitsiorlas/Rada a ECB apríl 2001/320/ES: rozhodnutie Rady z 9. apríla 2001 o sprístupnení niektorých kategórií dokumentov Rady verejnosti máj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie máj Spoločné vyhlásenie o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie júl Rozsudok SPS vo veci T-204/99: Olli Mattila/Rada október Rozsudok SPS vo veci T-111: BAT/Komisia Zb. 2000, s. II Článok 42 charty ustanovuje, že: Každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. 60 Zb. 2001, s. II Ú. v. ES L 111, , s. 29; rozhodnutie zrušené rozhodnutím Rady 2001/840/ES z 29. novembra 2001 (pozri poznámku 68) Ú. v. ES L 145, , s. 43; nariadenie 1049/2001 sa uplatňuje od 3. decembra 2001 a s účinnosťou od tohto dátumu nahrádza existujúce predpisy troch inštitúcií o prístupe, t. j. rozhodnutie Rady 93/731, rozhodnutie Komisie 94/90 a rozhodnutie Európskeho parlamentu 97/632. Ú. v. ES L 173, , s. 5. Zb. 2001, s. II

11 november Rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa prispôsobuje jeho rokovací poriadok ustanoveniam nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie november Rozhodnutie Úradu o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu november 2001/840/ES: rozhodnutie Rady z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Rady december 2001/937/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2001, ktorým sa mení jej rokovací poriadok december Rozsudok SD vo veci C-353/99 P: Rada/Heidi Hautala december Rozsudok SPS vo veci T-191/99: David Petrie a i./komisia február Rozsudok SPS vo veci T-211/00: Aldo Kuijer/Rada Zb. 2001, s. II Ú. v. ES C 140 E, , s Ú. v. ES C 374, , s. 1. Ú. v. ES L 313, , s. 40; ktorým sa rušia rozhodnutia 93/731/ES, 2000/23/ES a 2001/320/ES. Ú. v. ES L 345, , s. 94. Zb. 2001, s. I Zb. 2001, s. II Zb. 2001, s. II

12 jún Sprevádzkovanie verejných registrov dokumentov Komisie a Parlamentu 25. jún Rozsudok SPS vo veci T-311/00: BAT/Komisia júl 2002/682/ES, Euratom: rozhodnutie Rady z 22. júla 2002, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady november Pravidlá prístupu verejnosti k dokumentom prijaté predstavenstvom Európskej investičnej banky február Rozhodnutie Výboru regiónov č. 64/2003 z 11. februára 2003 o prístupe verejnosti k dokumentom Výboru regiónov marec Rozsudok SD vo veci C-41/00 P: Interporc/Komisia apríl Správa Rady o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2002) Zb. 2002, s. II Ú. v. ES L 230, , s. 7. Ú. v. ES C 292, , s. 10. Tieto pravidlá zrušili a nahradili rozhodnutie prijaté predstavenstvom 26. marca Pozri tiež poznámku 23. Ú. v. EÚ L 160, , s. 96. Toto rozhodnutie zrušilo rozhodnutie uvedené v poznámke 28. Zatiaľ neuverejnený v zbierke. Dokument 7957/03. 12

13 apríl Správa Komisie o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v roku máj Rozsudok SD vo veci C-193/01P, Pitsiorlas/Rada a ECB jún Prijatie nariadení Rady č. 1645/2003 až 1655/2003, ktorými sa rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1049/2001 na 11 agentúr a orgánov Spoločenstva júl 2003/603/ES: rozhodnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júla 2003 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru júl Prijatie nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1641/2003 až 1644/2003, ktorými sa rozširuje rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1049/2001 na štyri agentúry a orgány Spoločenstva september Rozsudok SPS vo veci T-76/02: Mara Messina/Komisia KOM(2003) 216. Zb. 2003, s I Ú. v. EÚ L 245, , s Ú. v. EÚ L 205, , s. 19. Toto rozhodnutie zrušilo rozhodnutie uvedené v poznámke 25. Ú. v. EÚ L 245, , s Zb. 2003, s. II

14 september Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1700/2003 z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom) č. 354/83 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu pre verejnosť september Uznesenie Európskeho parlamentu o prístupe verejnosti k dokumentom Parlamentu, Rady a Komisie (vykonávanie nariadenia 1049/2001/ES) október Rozsudok SPS vo veci T-47/01: Co- Frutta/Komisia január Rozsudok SD vo veci C-353/01 P: Mattila/Rada a Komisia január Správa Komisie o vykonávaní zásad nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie Ú. v. EÚ L 243, , s. 1. A5-0298/2003. Zb. 2003, s. II Zb. 2004, s. I KOM(2004) 45, v konečnom znení. 14

15 marec ECB/2004/3: rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2004 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej centrálnej banky marec 2004/338/ES, Euratom: rozhodnutie Rady z 22. marca, ktorým sa schvaľuje rokovací poriadok Rady november Rozsudok SPS vo veci T-84/03: Turco/Rada november Rozsudok SPS vo veci T-168/02: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/ Komisia marca Rozhodnutie Dvora audítorov Európskych spoločenstiev č. 12/2005 z 10. marca 2005 o prístupe verejnosti k dokumentom Dvora audítorov marec Rozsudok SPS vo veci T-187/03: Scippacercola/Komisia apríl Rozsudok SPS vo veci T-2/03: Verein für Konsumenteninformation/ Komisia Ú. v. EÚ L 80, , s. 42. Ú. v. EÚ L 106, , s. 22. Zb. 2004, s. II Zb. 2004, s. II Ú. v. EÚ C 67, , s. 1. Zb. 2005, s. II Zb. 2005, s. II

16 apríl Rozsudok SPS v spojených veciach T- 110/03, T-150/03 a T-405/03: J. M. Sisón/Rada december Prijatie záverov Rady o zlepšovaní otvorenosti a transparentnosti v rámci Rady apríl Prijatie uznesenia Európskeho parlamentu obsahujúceho odporúčania pre Komisiu o prístupe k textom inštitúcií jún Prijatie celkovej politiky transparentnosti Európskou radou jún Rozhodnutie Spoločného dozorného orgánu EUROPOL-u č. 1/2006 z 26. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok júl Rozsudok SPS v spojených veciach T- 391/03 a T-70/04: Franchet & Byk/Komisia Zb. 2005, s. II Dokumenty 15834/05 a 15834/05 ADD 1. A6-0052/2006. Dokument 10633/1/06 REV 1, s Ú. v. EÚ C 311, , s. 13. Zb. 2006, s. II

17 september Nariadenie (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám v záležitostiach životného prostredia september 2006/683/ES, Euratom: rozhodnutie Rady z 15. septembra, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady september Frontex - rozhodnutie správnej rady z 21. septembra december Rozsudok SPS vo veci T-237/02: Technische Glaswerke/Komisia február Rozsudok SD vo veci C-266/05 P: J. M. Sisón/Rada apríl Zelená kniha Komisie o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií Európskeho spoločenstva preskúmanie apríl Rozsudok SPS vo veci T-264/04: WWF European Policy Programme/Rada Ú. v. EÚ L 264, , s. 13. Ú. v. EÚ L 285, , s Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku (pozri Zb. 2006, s. II Zb. 2007, s. I KOM(2007) 185. Zb. 2007, s. II

18 september Rozsudok SPS vo veci T-36/04: API/Komisia november Rozsudok SPS vo veci T-194/04: Bavarian Lager Company/Komisia november Rozsudok SPS v spojených veciach T-3/00 a T-337/04: Pitsiorlas/Rada a ECB december Rozsudok SD vo veci C-64/05 P: Švédsko/Komisia január Pracovný dokument útvarov Komisie: Správa o výsledku verejnej konzultácie o preskúmaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie január Rozsudok SPS vo veci T-380/04: Terezakis/Komisia Zb. 2007, s. II Zb. 2007, s. II Zb. 2007, s. II Zb. 2007, s. I SEK (2008) 29/2, Zb. 2008, s. II

19 apríl Komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie jún Rozsudok SPS vo veci T-141/05: Internationaler Hilfsfond/Komisia júl Rozsudok SD v spojených veciach C-39/05 P a C-52/05 P: Švédsko/Rada a ďalší a Maurizio Turco/Rada september Rozsudok SPS vo veci T-403/05: My Travel Group/Komisia september Rozsudok SPS vo veci T-42/05: Rhiannon Williams/Komisia KOM(2008) 229 v konečnom znení. Zb. 2008, s. II Zb. 2008, s. I Zb. 2008, s. II Zb. 2008, s. II

20 december Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 121 Rozhodnutie Európskej rady 2009/882/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej rady december Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady január Rozsudok SD vo veci C-362/01 P: Internationaler Hilfsfond/Komisia jún Rozsudok SD vo veci C-28/08 P: Komisia/Bavarian Lager jún Rozsudok SD vo veci C-139/07 P: Komisia/Technische Glaswerke Ilmenau Ú. v. EÚ C 83, , s. 1. Ú. v. EÚ L 315, , s. 52. Ú. v. EÚ L 325, , s. 35. Zatiaľ neuverejnený v zbierke. Zatiaľ neuverejnený v zbierke. Zatiaľ neuverejnený v zbierke. 20

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2001 z 30. mája 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96, (ES) č. 2497/96, (ES) č. 1899/97, (ES) č.

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

1999L0004 SK

1999L0004 SK 1999L0004 SK 20.11.2003 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 1999/4/ES z 22. februára

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 7. apríla 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0077 (NLE) 8144/17 ENV 348 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 7. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 166 final Predmet:

Více

Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava

Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava Medzinárodné európske inštitúcie Právny systém EÚ: Brusel v. Bratislava Erik Láštic Členský štát v. EÚ: deľba právomocí výlučné právomoci EÚ Spoločná poľnohospodárska politika, Hospodárska a menová únia,

Více

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE Vyhodnotenie činnosti odboru technickej normalizácie za prvý polrok 2017 Ing. Viera Huková november 2017 Organizačné usporiadanie odboru technickej normalizácie Oddelenie technickej

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

9715/17 dk/ib 1 GIP 1B

9715/17 dk/ib 1 GIP 1B Rada Európskej únie V Bruseli 2. júna 2017 (OR. en) 9715/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: Dátum: 8. a 9. júna 2017 Čas: Miesto: OJ CONS 32 TRANS 221 TELECOM 147 ENER 254 3 545. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 21. apríla 2016 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. apríla 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 192 final

Více

20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014

20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 čiastka 31/2014 Vestník NBS opatrenie NBS č. 20/2014 851 20 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov

Více

Prerokúvanie legislatívnych aktov

Prerokúvanie legislatívnych aktov Rada Európskej únie V Bruseli 2. decembra 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 3 433. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (spravodlivosť a vnútorné veci) Dátum: 3. a

Více

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným Branislav Zacharides, riaditeľ Programovacie obdobie 2007 2013 - Dopytovo orientované projekty na báze partnerského vzťahu ŽSK, MSK, SW,

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (UL L 256, , str.

B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (UL L 256, , str. 1987R2658 SK 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE RADY (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 3. 2015 COM(2015) 93 final 2015/0045 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Grenadou o zrušení vízovej povinnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 15. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 300 ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení Seminár NIP Malá Lučivná 24.3. 25.3.2010 Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení autor: Ing. Peter Galo TSÚ Piešťany, š.p. Prekrývanie smerníc

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 21. 4. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 90 ZÁKON z 23. marca 2017, ktorým sa mení

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Oznámenie chemických látok Európskej chemickej agentúre podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Ing. Silvia Surová Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.

Více

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o systéme vlastných zdrojov Európskej únie RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5602/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B

10115/17 ADD 1 1 GIP 1B Rada Európskej únie V Bruseli 21. júna 2017 (OR. en) 10115/17 ADD 1 NÁVRH ZÁPISNICE Predmet: PV/CONS 32 TRANS 259 TELECOM 157 ENER 279 3 545. zasadnutie Rady Európskej únie (doprava, telekomunikácie a

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

EURÓPSKA RADA A RADA V SKRATKE

EURÓPSKA RADA A RADA V SKRATKE EURÓPSKA RADA A RADA V SKRATKE EURÓPSKA RADA STRATEGICKÝ ORGÁN EÚ Európska rada je hybnou silou Európskej únie, ktorá stanovuje jej smerovanie a politické priority. Jej politické usmernenia sa zohľadňujú

Více

PRÍLOHA OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

PRÍLOHA OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu 25. 10. 2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRÍLOHA k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA. Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, Bratislava I UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Akademický senát Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava I Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej

Více

Vyhláška č. 125/2017 Z. z.

Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška č. 125/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia

CHL a P Novinky v legislatíve. VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia CHL a P Novinky v legislatíve VOC, aerosóly, harmonizovaná klasifikácia Chemické látky a prípravky Chemická legislatíva EÚ uvedenie na trh + harmonizovaná klasifikácia REACH výroba a dovoz GHS nový systém

Více

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku

SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku SPRÁVNE PRÁVO - otázky na štátnu záverečnú skúšku Správne právo hmotné všeobecná časť akademický rok 2012/2013 01. Verejná správa pojem, charakteristika, členenie; 02. Charakterizujte správne právo ako

Více

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní

Spôsob vybavenia odložené. 18 podľa 10 ods. 2 Spravovacieho a rokovacieho poriadku 1 odmietnuté pri predbežnom prerokovaní Prehľad o spôsobe vybavenia sťažností na voľby do orgánov územnej samosprávy (do orgánov samosprávy obcí starosta a obecné zastupiteľstvo) konané 8. a 9. decembra 998 A. Voľby konané v riadnom termíne

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Návrh ROZHODNUTIE RADY

Návrh ROZHODNUTIE RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 9. 2015 COM(2015) 434 final 2015/0195 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013

Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013 Právne predpisy publikované v Zbierke zákonov v mesiaci august 2013 Čiastka číslo 53/2013-01.08.2013 224/2013 -/2013 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Více

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike čiastka 37/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 24/2008 721 24 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

stav k 1. máju 2016 A. Ochrana prírody a krajiny

stav k 1. máju 2016 A. Ochrana prírody a krajiny Z o z n a m všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov Európskej únie na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany druhov voľne

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č

TLAČOVÁ SPRÁVA zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD. v Bruseli 19. júna Janez Janša predseda vlády Slovinska T L A Č RADA EURÓPEJ ÚNIE 10723/08 (Presse 175) (OR. en) PREDBEŽNÁ VERZIA TLAČOVÁ SPRÁVA 2 880. zasadnutie Rady HLAVY ŠTÁTOV ALEBO PREDSEDOVIA VLÁD v Bruseli 19. júna 2008 Predseda Janez Janša Slovinska T L A

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení pre akademický rok 2017/2018 ČASŤ I. --- ÚVOD Článok 1 Úvodné ustanovenia 1. Školné a poplatky spojené so

Více

Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky

Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky 5. regionálny pracovný seminár agentúry ERA o TAF TSI (Slovensko, Obsah TAF TSI: Komunikácia manažérov infraštruktúry a železničných podnikov a právne záväzky Tím oddelenia agentúry ERA pre telematiku

Více

Právne aktuality. Bulletin september/október 2010

Právne aktuality. Bulletin september/október 2010 Právne aktuality Bulletin september/október 2010 Obsah: 1. Slovenská republika 1.1 Zákon č. 372/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 19. 7. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 217 ZÁKON z 15. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Více

Uznesenia. Uznesenie č /2014

Uznesenia. Uznesenie č /2014 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 Uznesenie č....16.../2014 a) b e r i e n a v e d o m i e 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného

Více

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka Európskej komisie Rada Európskej únie V Bruseli 16. marca 2016 (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 11. marca 2016 Komu: Jordi AYET PUIGARNAU, riaditeľ, v zastúpení generálneho tajomníka

Více

(3) Komerčnú službu by na základe zmlúv mal poskytovať jeden poskytovateľ alebo viacero poskytovateľov.

(3) Komerčnú službu by na základe zmlúv mal poskytovať jeden poskytovateľ alebo viacero poskytovateľov. L 34/36 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/224 z 8. februára 2017, ktorým sa stanovujú technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na

Více

Uznesenie č. 31/2015. Uznesenie č. 32/2015. zo dňa K bodu 6: Prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie VZN č.

Uznesenie č. 31/2015. Uznesenie č. 32/2015. zo dňa K bodu 6: Prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie VZN č. Uznesenie č. 30/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva Miroslav Hrabčák Uznesenie č. 31/2015 K bodu 5: Informácia

Více

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. č. 4/2013 z 26. júna Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. júna 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mestské zastupiteľstvo hlavného

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Schengenská spolupráca POJMY

Schengenská spolupráca POJMY APLIKÁCIA SCHENGENSKEHO ACQUIS V RÁMCI JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE V TRESTNÝCH VECIACH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Anna ONDREJOVÁ Omšenie, 9. -10. február 2011 2010 Schengenská spolupráca POJMY Schengenské dohody

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

SPRÁVA. o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry (2016/C 449/15)

SPRÁVA. o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry (2016/C 449/15) C 449/82 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry (2016/C 449/15) ÚVOD 1. Európska

Více

Zavedenie URA v Slovenskej republike

Zavedenie URA v Slovenskej republike Zavedenie URA v Slovenskej republike Dana Palacková Katedra poisťovníctva Ekonomická univerzita v Bratislave Stupne ekonomickej integrácie Zóna voľného obchodu Colná únia Spoločný trh Hospodárska a menová

Více

Štatút Slovenskej terminologickej siete

Štatút Slovenskej terminologickej siete Štatút Slovenskej terminologickej siete Článok 1 Základné ustanovenia Názov siete: Slovenská terminologická sieť (STS) Názov v anglickom jazyku: Slovak Terminology Network (STS) Akronym STS sa používa

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín

Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín Vedúci partner

Více

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 24/2010 o dani z motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj na

Více

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) JUDr. Viera Petrášová Národný kontaktný bod Právne a finančné otázky Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu

Více

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016

ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 SK ECB PUBLIC USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) [YYYY/[XX*]] z [deň mesiac] 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným

Více

SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014

SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014 Číslo poradia: SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014 K bodu programu: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Materská škola Okoličianska

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB)

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za uskutočňovanie menovej politiky pre eurozónu. ECB

Více

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo

Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré konalo dňa 25. marca 2008 v zasadačke MsKS Sládkovičovo Uznesenie č. 179/MsZ 2008 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo

Více

L 345/68 Úradný vestník Európskej únie

L 345/68 Úradný vestník Európskej únie L 345/68 Úradný vestník Európskej únie 23.12.2008 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

Informačné listy o Európskej únii

Informačné listy o Európskej únii SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE Súdny dvor Európskej únie je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z troch súdov: samotného Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu. Je zodpovedný za judikatúru

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Žiadateľ Právna úprava Sektor 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu 523/2004 Z.z. Verejný 2. Územná

Více

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia

v y d á v a VZN č. 8/2008 o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít na území mesta Trenčín Článok 1 Úvodné ustanovenia Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Více

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROKY MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2017 K bodu programu ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Více

22 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2015

22 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2015 čiastka 32/2015 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 22/2015 813 22 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2015 o určení ročných príspevkov a osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného

Více