Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č"

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městskéčásti Praha 12 č Smlouva o podporovaném zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce Smluvní strany: Polovina nebe, o.s. se sídlem: K Dolům 73/65, Praha zastoupená: PhDr. Danielou Rázkovou, předsedkyní IČ: , tel.: (dále jen Sdružení ) a městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha 4 Modřany zastoupená: Bc. Františkem Adámkem - starostou zastoupená ve věcech pracovněprávních: Ing. Hanou Englovou - tajemnicí IČ: (dále jen Organizace ) a paní Mgr. Laura Bobůrková r. č /0087 bytem Školní 1/8, Praha 4 (dále jen Zaměstnanec ) a pan Daniel Stach r.č /0070 bytem Zárubova 496/30, Praha 4 Praha 4 (dále jen Zaměstnanec ) uzavírají v souladu s ustanovením 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o podporovaném zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce (dále jen Smlouva ): I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování podporovaného zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce v rámci projektu Duhový Most, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/32644 financovaného z prostředků strukturálních fondů, Operačního programu Praha - Adaptabilita (dále jen Podporované zaměstnávání ). 1

2 2. Sdružení se touto smlouvou zavazuje zajistit pro Organizaci vhodného Zaměstnance pro výkon práce pro Organizaci a práci zaměstnance po stanovenou dobu dotovat, dle podmínek dále stanovených touto smlouvou. 3. Organizace se touto smlouvou zavazuje zajistit Zaměstnanci vhodné podmínky pro řádný výkon této práce v souladu s dohodou o provedení práce, kterou se Zaměstnancem za tímto účelem jmenovitě uzavře (dále jen Dohoda ), a které tvoří nedílnou součást této Smlouvy (Příloha č. 1). 4. Sdružení se zavazuje poskytovat Organizaci po dobu platnosti této smlouvy dotaci na odměnu z Dohody Zaměstnance, kterou bude Organizace Zaměstnanci na základě Dohody poskytovat. 5. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci v souladu s touto smlouvou a Dohodou, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (Příloha č. 1). 6. Místem výkonu práce Zaměstnance bude pracoviště Organizace. 7. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od do Za koordinaci Podporovaného zaměstnávání odpovídá ze strany Sdružení mentor: Mgr. Štěpánka Philippová, tel.: , 9. Za koordinaci Podporovaného zaměstnávání odpovídá ze strany Organizace gestor: Ing. Eva Tylová tel.: , II. Povinnosti smluvních stran Smluvní strany se dohodly na vzájemné součinnosti při přípravě na zaměstnávání, výkonu zaměstnávání i hodnocení zaměstnání následujícím způsobem: 1. Sdružení se zavazuje: a) Zajistit odbornou, organizační a informační podporu Zaměstnanci při výkonu práce prostřednictvím mentora a řešit potíže, které mohou vyvstat v souvislosti s výkonem práce pro Organizaci. b) Dodat potřebné dokumenty a podklady potřebné k vykonání sjednané práce do místa bydliště zaměstnance, není-li organizace schopna zajistit bezproblémový přístup a výkon práce na příslušném pracovišti. c) Určit zaměření a cíle zaměstnávání a poskytnout Zaměstnanci informace, které přispějí k dobrému výkonu práce. d) Instruovat Zaměstnance např. o povinnosti chránit majetek organizace, respektovat práva a zájmy klientů a seznámit je s platnou legislativou, a to zejména se zákonem č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě, veznění pozdějších předpisů, zákonem č. 132/2006 sb., o kronikách obcí, veznění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů v platném znění aj. e) Prokazatelně poučit Zaměstnance o povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se doví při výkonu práce pro Organizaci nebo v přímé souvislosti s touto prací, atoipo ukončení této práce; f) Poučit Zaměstnance o obecných principech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 2

3 g) Sdružení se zavazuje poskytovat Organizaci po dobu platnosti této smlouvy dotaci na odměnu z Dohody Zaměstnance, kterou bude Organizace Zaměstnanci na základě Dohody poskytovat, a to ve výši 80,- Kč/hod (slovy osmdesát korun na hodinu) Zaměstnancem pro Organizaci vykonávané práce dle Dohody. Celková dotace Sdružení na odměnu z Dohody po dobu platnosti této smlouvy bude činit 100 % z celkové odměny Zaměstnance dle Dohody po dobu platnosti této smlouvy. Sdružení se zavazuje platit Organizaci výše uvedenou dotaci na základě výkazu práce zpracované a potvrzené Organizací v souladu s touto smlouvou a Dohodou a doručené Sdružení. Výkaz práce musí obsahovat následující náležitosti: i. Jméno a příjmení zaměstnance; ii. Název zaměstnavatele; iii. Rozsah práce vykonané v daném měsíci Zaměstnancem pro Zaměstnavatele; iv. Celkovou výši odměny z Dohody Zaměstnance v daném měsíci; v. Výši dotace připadající na odměnu z Dohody Zaměstnance hrazenou Sdružením v daném měsíci; vi. Výši odměny z Dohody Zaměstnance hrazenou Zaměstnavatelem v daném měsíci; vii. Podpis gestora či zaměstnance Organizace oprávněného k podpisu výkazu práce; viii. Podpis Zaměstnance. V případě, že některá z výše uvedených náležitostí výkazu práce nebude uvedena či bude uvedena nesprávně, je Sdružení oprávněno tento výkaz bezodkladně vrátit Organizaci a částku ve výši dotace nevyplatit až do doby poskytnutí řádně opraveného výkazu práce. 2. Organizace se zavazuje: a) Určit zaměstnanci gestora, který společně s ním a s mentorem zpracuje při zahájení práce plán práce, včas oznámí změnu doby práce, poskytne ústní zpětnou vazbu k práci Zaměstnance; b) Prokazatelně seznámit Zaměstnance se specifiky předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) na příslušném pracovišti, předpisů opožární ochraně a ostatních předpisů vztahující se k vykonávané práci na příslušném pracovišti. c) Vytvořit na svém pracovišti vhodné podmínky pro realizaci zaměstnání, a dle možností zajistit potřebný materiál a pomůcky pro práci; d) Po ukončení zaměstnávání vypracovat písemnou závěrečnou zprávu a potvrzení o zaměstnání, jež slouží jako doklad o účasti zaměstnance na Podporovaném zaměstnávání. e) Seznámit Zaměstnance s pracovištěm a jeho zaměstnanci (tj. obeznámení s organizační strukturou, pracovními náplněmi, pracovními pomůckami aj.), s pracovními předpisy (interní směrnice, bezpečnost práce aj.) a informacemi o organizaci (poslání, cíle a legislativní vymezení organizace, metodika práce apod.) f) Organizace se zavazuje pravidelně vměsíčních intervalech doručit Sdružení výkaz práce Zaměstnance dle článku II. bod 1 písm. f), dle kterého Sdružení poskytuje Organizaci dotaci na Podporované zaměstnávání a následně potvrzení o provedení platby zaměstnanci. 3. Zaměstnanec se zavazuje: a) Zúčastnit se Podporovaného zaměstnávání v Organizaci v rozsahu dle čl. I. této smlouvy; b) Dbát pokynů gestora a mentora Podporovaného zaměstnávání a řádně plnit přidělenéúkoly; 3

4 c) Nenarušovat chod pracoviště Organizace, dodržovat právní a vnitřní předpisy Organizace, se kterými byl řádně seznámen; d) Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při výkonu práce, a to i po ukončení této práce. e) Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a ostatní předpisy vztahující se k vykonávané práci a pracovišti. III. Odpovědnost za škodu 1. Zaměstnanec odpovídá Organizaci za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povinností při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním ve smyslu 250 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ). 2. Došlo-li ke škodě při výkonu práce Zaměstnanci nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za tuto škodu Organizace dle ustanovení 265 a násl. ZP. IV. Platnost smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu výkonu zaměstnávání dle čl. I. 2. Organizace je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže Zaměstnanec v průběhu zaměstnávání závažným způsobem přes předchozí písemné napomenutí opakovaně porušil obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy Organizace bezprostředně dopadající na činnosti v ní vykonávané či Zaměstnanec závažným způsobem porušuje pokyny gestora zaměstnávání. 3. Sdružení a Zaměstnanec mohou od Smlouvy odstoupit, jestliže Organizace nevytvořila odpovídající podmínky pro Podporované zaměstnávání a neudržovala jejich potřebnou úroveň, čímž nebyl naplněn předmět této Smlouvy. V. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti smluvních stran, které tato Smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 2. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedených Městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů audělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí se všemi body, v ní uvedenými. 4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 4

5 5. Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž Organizace obdrží tři stejnopisy, Sdružení obdrží jeden stejnopis a oba zaměstnanci obdrží po jednom stejnopisu. 6. Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou či číslovanými dodatky všech smluvních stran. za Sdružení: Datum podpis, razítko za Organizaci: Datum podpis, razítko Zaměstnanec Mgr. Laura Bobůrková: Datum podpis Zaměstnanec Daniel Stach: Datum podpis 5

6 Dohoda o provedení práce uzavřena v souladu s ustanovením 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany městská část Praha 12 Úřad městskéčásti Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, , Praha 4-Modřany zastoupena: Ing. Hana Englová, tajemnice IČ: (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné a pan Daniel Stach r. č.: /0070 bytem Zárubova 496/30, Praha 4 (dále jen zaměstnanec ) na straně druhé uzavírají na základě vzájemné shody tuto dohodu o provedení práce Článek 1 Předmět dohody Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje vykonat pro zaměstnavatele následující práci: Administrativní práce přepis archívních materiálů s využitím hlasových technologií, s touto náplní práce: - přepis starých archivních a jiných materiálů určených zaměstnavatelem s využitím hlasových technologií - výkon práce dle pokynů zaměstnavatele (dále jen práce ). Článek 2 Místo a doba a podmínky výkonu práce 1. Místem výkonu práce je bydliště zaměstnance. 2. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou. Dohoda se uzavírá na dobu od do

7 3. Zaměstnavatel se zavazuje, poskytnout zaměstnanci podklady a součinnost k tomu, aby mohl vykonat sjednanou práci dle článku č. 1 této dohody. Článek 3 Rozsah výkonu práce 1. Zaměstnanec bude práci vykonávat v rozsahu max. 300 hodin. 2. O vykonané práci a o odpracování počtu hodin za každý měsíc bude veden pracovní výkaz potvrzený jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Článek 4 Odměna za odvedenou práci 1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 80,- Kč/ hod. hrubého (slovy: osmdesát korun českých) a bude vyplacena na základě potvrzeného pracovního výkazu. 2. Odměna za provedenou práci bude vyplácena zálohově vždy ve výplatním termínu zaměstnavatele. 3. Způsob výplaty: převodem na účet č.: /0300. Článek 5 Závěrečná ujednání 1. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné. 2. Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout odměnu a dodržovat ostatní podmínky, jak byly sjednány. 3. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně, svědomitě a řádně podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou, dodržovat předpisy vztahující se k jejímu výkonu, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4. Tato dohoda, jakož i právní vztah z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a jeho prováděcími předpisy. 5. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jeho osobní údaje včetně rodného čísla a aby uváděl jeho rodnéčíslo na pracovněprávních dokumentech. 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou snažit řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především pak v souladu se zákoníkem práce. 7

8 7. Tato dohoda o provedení práce se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, a jedno vyhotovení obdrží občanské sdružení Polovina nebe, které poskytuje dotaci v rámci podporovaného zaměstnávání z prostředků strukturálních fondů Operačního programu Praha Adaptabilita, z projektu Duhový most, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/ Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V Praze, dne V Praze, dne zaměstnavatel zaměstnanec 8

9 Dohoda o provedení práce uzavřena v souladu s ustanovením 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany název organizace: městská část Praha 12 Úřad městskéčásti Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, , Praha 4-Modřany zastoupena: Ing. Hana Englová, tajemnice IČ: (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné a paní Mgr. Laura Bobůrková r. č /0087 bytem Školní 1/8, Praha 4 (dále jen zaměstnanec ) na straně druhé uzavírají na základě vzájemné shody tuto dohodu o provedení práce Článek 1 Předmět dohody Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje vykonat pro zaměstnavatele následující práci: Administrativní práce přepis archívních materiálů s využitím hlasových technologií, s touto náplní práce: - přepis starých archivních a jiných materiálů určených zaměstnavatelem s využitím hlasových technologií - výkon práce dle pokynů zaměstnavatele (dále jen práce ). Článek 2 Místo a doba a podmínky výkonu práce 1. Místem výkonu práce je bydliště zaměstnance. 2. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou. Dohoda se uzavírá na dobu od do

10 3. Zaměstnavatel se zavazuje, poskytnout zaměstnanci podklady a součinnost k tomu, aby mohl vykonat sjednanou práci dle článku č. 1 této dohody. Článek 3 Rozsah výkonu práce 1. Zaměstnanec bude práci vykonávat v rozsahu max. 300 hodin. 2. O vykonané práci a o odpracování počtu hodin za každý měsíc bude veden pracovní výkaz potvrzený jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem. Článek 4 Odměna za odvedenou práci 1. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 80,- Kč/ hod. hrubého (slovy: osmdesát korun českých) a bude vyplacena na základě potvrzeného pracovního výkazu. 2. Odměna za provedenou práci bude vyplácena zálohově vždy ve výplatním termínu zaměstnavatele. 3. Způsob výplaty: převodem na účet č.: /0300. Článek 5 Závěrečná ujednání 1. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné. 2. Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce a poskytnout odměnu a dodržovat ostatní podmínky, jak byly sjednány. 3. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou práci osobně, svědomitě a řádně podle svých sil a schopností a dodržovat podmínky sjednané touto dohodou, dodržovat předpisy vztahující se k jejímu výkonu, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4. Tato dohoda, jakož i právní vztah z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a jeho prováděcími předpisy. 5. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jeho osobní údaje včetně rodného čísla a aby uváděl jeho rodnéčíslo na pracovněprávních dokumentech. 6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou snažit řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především pak v souladu se zákoníkem práce. 10

11 7. Tato dohoda o provedení práce se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, a jedno vyhotovení obdrží občanské sdružení Polovina nebe, které poskytuje dotaci v rámci podporovaného zaměstnávání z prostředků strukturálních fondů Operačního programu Praha Adaptabilita, z projektu Duhový most, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/ Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy. V Praze, dne V Praze, dne zaměstnavatel zaměstnanec Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-007-13 ze dne 10.12.2013 Smlouva o spolupráci s Evangelickou akademií - Vyšší odbornou školou sociální práce a střední odbornou školou Rada městské

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Smlouva o výkonu odborné praxe

Smlouva o výkonu odborné praxe Smlouva o výkonu odborné praxe Smluvní strany: 1) Název IČ: DIČ: Sídlem: Zastoupen: dále také jako Akreditované zařízení a 2) Jméno a příjmení: Narozen: Bytem: dále také jako Účastník a 3) Název IČ: DIČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-044-13 ze dne 10.12.2013 Smlouva o právu provést stavbu mezi městskou částí Praha 12 a Bytovým družstvem Růžek, družstvem, pro zateplení domu

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Pracovní smlouva. Společnost:. se sídlem...,ič:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) pan/í..., bydliště... (dále jen zaměstnanec )

Pracovní smlouva. Společnost:. se sídlem...,ič:..., zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) pan/í..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) (vzor) Pracovní smlouva Společnost:. se sídlem......,ič:......, zastoupená/ý... (dále jen zaměstnavatel ) a pan/í..., bydliště... (dále jen zaměstnanec ) uzavírají tuto pracovní smlouvu: I. Základní podmínky

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tuto DAROVACÍ SMLOUVU příloha č. 1 TOP 09 IČ : 71339728 se sídlem: Újezd 450/50, 118 00 Praha 1 Malá Strana účet č.: 10909090/5500 zastoupená: Pavlem Severou, generálním sekretářem Bc. Radkem Vondrou, předsedou regionální organizace

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají... sídlem. IČ:. na straně jedné jako zaměstnavatel

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 252/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 223 ze dne 08.04.2015 Předložení příkazní smlouvy s Občanským sdružením Buči, Koněvova 2430/162, Praha 3, o provádění úklidu Rada

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o poskytnutí služby provedení školení

Smlouva o poskytnutí služby provedení školení Smlouva o poskytnutí služby provedení školení Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Se sídlem: Pulická 695, Dobruška 518 01 IČ: 71340726, není plátce DPH Bankovní spojení: č. ú. 208768342/0600

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-106-002-13 ze dne 19.3.2013 Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času v roce 2013 Rada městské

Více

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího.

3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. 1 2 3 3. Tato kupní smlouva je uzavírána z důvodu, že převáděný majetek tvoří jediný možný přístup na pozemek ve vlastnictví kupujícího. Čl. 111. 1. K~pující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. ll.

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-008-13 ze dne 22.10.2013 Smlouva o spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha a.s. Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o spolupráci

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA o poskytování pečovatelské služby podle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o poskytování pečovatelské služby podle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Smlouva č.: xx/xxxx * * * VZOR * * * SMLOUVA o poskytování pečovatelské služby podle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Poskytovatel: Pečovatelská služba Trutnov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne č.j.: 651/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 26.08.2015 Revokace přílohy č. 2 usnesení RMČ č. 364 ze dne 27. 05. 2015 - příkazní smlouva s Ing. Petrou Vemolovou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Městská část Praha - Kunratice a JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., advokát TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Darovací smlouvy - finanční dary na péči o zvířata

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Darovací smlouvy - finanční dary na péči o zvířata Rada městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-096-008-12 ze dne 27.11.2012 Darovací smlouvy - finanční dary na péči o zvířata 1. schvaluje 1.1. darovací smlouvu mezi PENTHEA

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující )

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:, bydliště:... (dále jen kupující ) 21685/P/2018-HMSO Čj.: UZSVM/P/15911/2018-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): KLIENT Datum narození: Bydliště:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

SMLOUVU O DÍLO ě. 4. ČI. 1 Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO ě. 4. ČI. 1 Předmět smlouvy NMNMSML20190150 Město Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Šmardou, starostou města ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea

Více

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti

Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Smlouva o dodávce pracovního centra na posílení zručnosti Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Se sídlem: Pulická 695, Dobruška 518 01 IČ: 71340726, není plátce DPH Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách ) a příslušných ustanoveních občanského zákoníku,

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /:

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /: Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov IČO 00 150 100 Pečovatelská služba tel. / fax ředitelství: 582 345 683 tel. Pečovatelská služba: 582 342 624 mail: reditel.socsluzbypv@volny.cz mail: pecovatelska.sluzba@centrum.cz

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 292/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 285 ze dne 23.04.2014 Uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části z dotace Ministerstva vnitra ČR podle varianty

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB. POSI Sil Il011. smlouvu o poskytování právních služeb. Předmět smlouvy

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB. POSI Sil Il011. smlouvu o poskytování právních služeb. Předmět smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB POSI Sil 00 1000810 Il011. 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 11111111 MHMPP0SIDBKU Hl. m. Praha IČO : 000 64 581 Mariánské náměstí. 2 11001

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 4 konaného dne 17. 5. 2018 Věc: Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE uzavřená mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a Ing. Jaromírem Štantejským Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující strany: Spolek pro chemickou

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2285/2018

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2285/2018 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2285/2018 Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Smlouva č.: %SPIS SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušných ustanoveních občanského zákoníku, v platném znění,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 8. zasedání dne 2. 11. 2015 USNESENÍ č. 64/15/ZMČ Ke smlouvě o nájmu sportovního areálu Zastupitelstvo MČ po projednání I. souhlasí s uzavřením

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-166-034-14 ze dne 15.7.2014 Smlouva o právu provést stavbu mezi městskou částí Praha 12 a společností FPR Group a.s. pro provedení stavby doprava

Více

Smlouva o uspořádání výstavy

Smlouva o uspořádání výstavy Smlouva č.:2014/01246/ok Smlouva o uspořádání výstavy Městská část Praha 3, Se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ: 00063517 DIČ: CZ 00063517 zastoupená PhDr. Evou Hájkovou, vedoucí odboru

Více

Smlouva o zajištění odborné praxe

Smlouva o zajištění odborné praxe Číslo smlouvy: Smlouva o zajištění odborné praxe uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany K rálovéhradecký kraj se sídlem:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

(ID dotace) Čl. 1 Smluvní strany. Varianta smluvní strany v případě poskytnutí podpory příspěvkové organizaci obce:

(ID dotace) Čl. 1 Smluvní strany. Varianta smluvní strany v případě poskytnutí podpory příspěvkové organizaci obce: Příloha č. 6 vzor smlouvy o poskytnutí dotace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 559/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 29.06.2016 Uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí služeb v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky "Redakční zpracování

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více

Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory

Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory Návrh Smlouvy o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje č. a poskytnutí části účelové podpory Masarykova univerzita Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno IČ: 00216224 Zastoupená:.. Bankovní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena poroty

Smlouva o výkonu funkce člena poroty Smlouva o výkonu funkce člena poroty uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Město Stříbro se sídlem: Masarykovo náměstí 1; Stříbro, PSČ 34901 IČ: 00260177 za niž jedná: Bc- Karel Lukeš, starosta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 457/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 399 ze dne 13.06.2016 Smlouva o spolupráci s Národním muzeem při pořádání akce Hrrr na ně! Husité na Vítkově Rada městské části

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne MHMPXP7FMLM7 stejnopis č. DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne 30. 6. 2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 122 na zachování či obnovu památkové hodnoty

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB uzavřená ve smyslu a za podmínek daných:. zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v aktuálním znění. zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o poskytnutí dotace Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotace (dále jen smlouva ) uzavírají

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

OBEC RADOSTOV Pracovní řád

OBEC RADOSTOV Pracovní řád OBEC RADOSTOV Pracovní řád Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění. Pracovní řád je vydán s cílem zajistit úspěšné

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Název: se sídlem: zastoupené: IČO: DIČ: Datová schránka:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE vedení V Písku dne: 04.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Smlouva o spolupráci a zajištění služeb NÁVRH USNESENÍ Rada města Smlouvu o spolupráci a zajištění

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 550 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 550 ze dne č.j.: 585/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 550 ze dne 05.08.2015 Dotace z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra ČR ve prospěch obcí na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1. Česká exportní Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, zapsaná

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři č. /2019

Smlouva o poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři č. /2019 Denní stacionář SEZIMOVO ÚSTÍ K Hájence 1500, 391 02 Sezimovo Ústí 605 359 317 IČO 00252859 E-mail: stacionar@sezimovo-usti.cz; www.sezimovo-usti.cz Bankovní spojení: 7200005553/8040 Smlouva o poskytování

Více

Smlouva o poskytování služeb osobní asistence

Smlouva o poskytování služeb osobní asistence Smlouva o poskytování služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více