MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2 a schválení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby /TYP A/" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. návrh dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 2. návrh "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby /TYP A/", který je přílohou č. 2 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. dohodu o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 2. "Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby /TYP A/", která je přílohou č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části 1.1. podepsat dohodu o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 1.2. podepsat "Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby /TYP A/", která je přílohou č. 2 tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.213 ze dne Dohoda o ukončení smlouvy č. 2012/00925/20.2 Návrh Krajská pobočka pro hlavní město Prahu Dohoda o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby 1. Úřad práce ČR krajská pobočka pro hlavní město Prahu sídlo: Domažlická 1139/11, Praha 3 zastoupená: Ing. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky v Praze IČ: bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: /0710 (dále jen úřad práce ) 2. organizace: Městská část Praha 3 sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou městské části IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: /0800 (dále jen organizace Výše uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že platnost Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené dne bude ukončena a to dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti nové Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby /Typ A/. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každé obdrží jedna smluvní strana. S touto dohodou obě smluvní strany souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze dne... Ing. Blanka Havlík ředitelka krajské pobočky starostka

3 Příloha č.2 usnesení č.213 ze dne Smlouva o organizaci a výkonu VS /TYPU A/ Návrh Krajská pobočka pro hlavní město Prahu SMLOUVA O ORGANIZACI A VÝKONU VEŘEJNÉ SLUŽBY /TYP A/ Spis zn.: Č.j.: 1. Úřad práce ČR krajská pobočka pro hlavní město Prahu sídlo: Domažlická 1139/11, Praha 3 zastoupená: Ing. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky v Praze IČ: bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: /0710 (dále jen úřad práce ) 2. Organizace: Městská část Praha 3 sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou městské části IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: /0800 (dále jen organizace I. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby. Účelem je vzájemně spolupracovat při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR (dále jen evidence uchazečů o zaměstnání ). II. Organizace se zavazuje spolupracovat s úřadem práce a umožňovat osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, nebo jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, výkon veřejné služby (dále jen vykonavatel VS ). Organizace se zavazuje v rámci veřejné služby zajišťovat pouze takové činnosti, které předpokládá zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. III. Organizace se zavazuje: 1. Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby dodržovat pracovněprávní předpisy. Při výkonu veřejné služby osobou mladší 18 let dodržovat pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců.

4 Příloha č.2 usnesení č.213 ze dne Smlouva o organizaci a výkonu VS /TYPU A/ 2. Zajistit proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro vykonavatele VS. 3. Zajistit vykonavatelům VS přidělení odpovídajících ochranných a pracovních pomůcek. 4. Určit kontaktní pracovníky a jejich zástupce, kteří budou zajišťovat komunikaci s pověřenými pracovníky úřadu práce. 5. Vést evidenci počtu odpracovaných hodin a záznam o hodnocení výkonu veřejné služby u jednotlivých vykonavatelů VS. Povinnosti uvedené v tomto bodě plní organizace prostřednictvím Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (dále jen informační systém ). IV. Úřad práce se zavazuje: 1. Poskytovat organizaci potřebnou součinnost odpovídající povinnostem stanovených touto smlouvou a veškeré informace nutné k řádnému průběhu realizace veřejné služby. 2. Určit kontaktního pracovníka na úrovni krajské pobočky a kontaktního pracovníka na úrovni příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky a jejich zástupce, kteří budou zajišťovat komunikaci s pověřenými pracovníky organizace. 3. Nabídnout veřejnou službu klientům podle stanovených kritérií úřadu práce a podle podmínek výkonu veřejné služby v organizaci. 4. Poskytnout organizaci v odpovídajícím rozsahu přístup do vyhrazené části informačního systému. 5. Nabídnout organizaci realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti s cílem podpořit zajištění organizace výkonu veřejné služby a uplatnění vykonavatelů VS na trhu práce. 6. Zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku nebo zdraví, kterou vykonavatel veřejné služby způsobí jinému při výkonu veřejné služby nebo která mu bude způsobena. V. Organizace a výkon veřejné služby bude započat dne VI. 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé obdrží jedna smluvní strana. 2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemně prostřednictvím číslovaných dodatků. 3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta je pro obě smluvní strany shodná a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě opakovaného nebo dlouhodobě trvajícího neplnění povinností dle této smlouvy. Podmínkou k uplatnění práva odstoupit od smlouvy je neúspěšné jednání smluvních stran o přijetí opatření k zajištění řádného a včasného plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy. 6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami. 7. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala rada m.č. Praha 3 svým usnesením č.. ze dne V Praze dne... Ing. Blanka Havlík ředitelka krajské pobočky starostka

5 Důvodová zpráva V souvislosti se změnami v institutu veřejná služba, bude Úřad práce České republiky v roce 2013 plynule přecházet na jednotné pojištění vykonavatelů veřejné služby, kdy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví vzniklou jinému nebo způsobenou této osobě bude zajišťovat pouze Úřad práce České republiky. V této souvislosti je Úřadem práce doporučeno upravit, v případě potřeby, smluvní závazky vůči pojišťovně (Kooperativa pojišťovna, a. s.), u které máme sjednáno pojištění osob vykonávajících veřejnou službu. Krajská pobočka Úřadu práce České republiky bude přijímat žádosti o refundaci pojistného maximálně do Vzhledem k výše uvedenému, od nebude Krajská pobočka Úřadu práce České republiky refundovat pojištění dle čl. IV. bodu 6 stávající Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby. Pokud bude městská část chtít využít jednotné pojištění vykonavatelů veřejné služby zajišťované Úřadem práce, je doporučeno vypořádat naše smluvní vztahy k pojišťovně do , aby se předešlo zbytečně vynaloženým nákladům, které již od refundovány nebudou. Po ukončení smlouvy o pojištění osob vykonávajících veřejnou službu a uzavření dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2 bude uzavřena nová "Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby typu A" (ve smlouvě je uvedeno, že pojistné hradí úřad práce).