25D D-254 (VPS/PDC) 25D D-454 (VPS/PDC)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)"

Transkript

1 Návod k použití videorekordér 25D D-254 (VPS/PDC) 25D D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování vysílání televizních programů, videokazet, filmů či jiných materiálů chráněných autorským zákonem může být porušením příslušných zákonů o autorských právech. Nejsme zodpovědni za neoprávněné kopírování, užívání či jiné činy, které zasahují do práv majitele autorských práv. POZNÁMKA K RECYKLACI Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a dají se znovu použít. Zbavujte se prosím jakýchkoliv materiálů v souladu s místními vyhláškou o recyklaci. Baterie byste neměli nikdy vyhazovat či spalovat, ale zbavovat se jich v souladu s místní vyhláškou o chemickém odpadu. V zadní části tohoto přístroje je vyznačeno sériové číslo. Poznačte si prosím číslo modelu a sériové číslo pro budoucí potřebu. Číslo modelu: Sériové číslo: Umístění Neumísťujte tento videorekordér přímo nad Váš televizor nebo pod něj. Zajistěte, aby mezi videorekordérem a televizorem bylo alespoň 20 cm a aby vzduch mohl volně proudit větracími otvory videorekordéru. Bezpečnostní opatření POZOR: VYSOKÉ NAPĚTÍ UVNITŘ. POZOR: ABYSTE ZABRÁNILI OHNI NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ČI VLHKOSTI. Vlastnosti Automatické funkce Obrazovkové menu Automatické opakované přehrávání Volba obrazu One Touch Recording (nahrávání jedním dotykem) Rodičovský zámek Auto Return Časové nahrávání Automatické čistění hlav Přehrávání NTSC Automatické nastavení hodin (25D-254/25D-454) VPS/PDC (25D-254/25D-454) Rychlovyhledávání (25D-450/25D-454) Indexové/časové vyhledávání (25D-450/25D-454) Pomalý posun (25D-450/25D-454) Možnost změny videosystému <MESECAM/PAL> PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Důležité V tomto videorekordéru používejte pouze kazety značené VHS. Zdroj Hlavní zdroj je zapojen, je-li zástrčka napájecího kabelu vložena do zásuvky střídavého proudu 230 V, 50 Hz. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka FUNCTION na zařízení (na displeji se rozsvítí kontrolka PWR ). Pozor na vlhko V přístroji se může vysrážet vlhkost, je-li přístroj přenesen z chladna do tepla, po vytopení chladné místnosti či v podmínkách s vysokou vlhkostí. Nepoužívejte přístroj minimálně 2 hodiny, dokud vevnitř nevyschne. Upozornění Abyste zabránili ohni nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. POZOR: VNITŘEK PŘÍSTROJE POD PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ ŠROUBKY. Vytištěno v Číně Výstraha Nepokoušejte se přístroj otevírat. Uevnitř nejsou žádn é části, které byste mohli opravit. Svěřte veškeré opravy kvalifikovaným opravářům. Štěrbiny a otvory ve skříňce přístroje, na bocích a dnu jsou určeny k ventilaci. Aby se zajistil bezproblémový chod přístroje a chránil se před přehrátím, nesmí být tyto otvory ucpány a zakryty. Neinstalujte přístroj do uzavřených skříní, např. knihoven, pokud není zajištěno dostatečné větrání. Nepřibližujte přístroj k radiátorům a jiným zdrojům tepla. Nepoužívejte jej v blízkosti silných magnetických polí. Do videorekordéru nevsunujte štěrbinami či otvory přístroje žádné předměty, neboť by se mohly setkat se součástmi pod proudem, což by mohlo způsobit požár, nebo úraz proudem. Za žádných okolností nelijte na tento přístroj tekutiny. Je-li na přístroj vylita tekutina a vnikne-li dovnitř, obraťte se pro radu na kvalifikovaného opraváře. Přístroj používejte pouze v horizontální poloze. Předtím, než budete zacházet s přístrojem, ujistěte se, že nahrávání timerem (časovačem) je v poloze VYP. Tento přístroj je v režimu Stand-by, pokud je napájecí kabel zapojen. 0VMN03313 HC3C3ED * * * * *

2 AUTO RETURN ÚDRŽBA Čistění skříňky Přední panel a další vnější části videorekordéru čistěte jemným hadříkem lehce namočeným v teplé vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a alkohol. V blízkosti videorekordéru nerozstřikujte insekticidy. Podobné chemikálie mohou poškodit a odbarvit plochy jim vystavené. Automatické čistění hlav Kdykoliv do přístroje vkládáte či vyjímáte z něj kazetu, dochází k automatickému čistění hlav, které zajistí jasný obraz. Přehrávaný obraz může znejasnět či být přerušen, přestože přijímaný TV program je jasný. To neznamená, že byl nahraný program vymazán. Tento problém je způsoben nashromážděním špíny na videohlavě v důsledku dlouhého užívání, nebo používáním starých kazet či kazet z půjčovny. V takových případech je pro vyčistění hlav potřeba odborné znalosti a měl by být požádán nejbližší prodejce o radu. Čistěte hlavy pouze, objeví-li se problémy. Servis Pokud by přestal Váš videorekordér fungovat, nesnažte se odstranit problém sami. Uvnitř přístroje nejsou součástky, které by mohl uživatel sám opravit. Přístroj vypněte, odpojte napájecí kabel a svěřte opravu servisu. PAL/MESECAM Tento videorekordér může fungovat v systému MESECAM, pokud je nastaven v pozici MESECAM. (nahlédněte do oddílu Přehrávání.) Přehrávání kazet nahraných v systému SECAM na Středním východě je na tomto přístroji možné. Je-li na tomto přístroji přehrávána kazeta nahraná na zařízení SECAM-VHS nebo SECAM, objeví se černobílý obraz. Tento přístroj nelze používat ve Francii. Místo něj musí být použito zařízení se systémem SECAM. POPIS OVLÁDÁNÍ Přední panel PAUSE/STILL REC/OTR PLAY REW F.FWD FUNCTION EJECT TAPESPEED CHANNEL STOP AUTO RETURN 1. Oddíl pro kazetu 2. Tlačítko PAUSE/STILL (PAUZA, STATICKÝ OBRAZ) 3. Tlačítko PLAY (PŘEHRAJ) 4. Tlačítko REC/OTR (NAHRAJ) 5. Tlačítko F.FWD (RYCHLE DOPŘEDU) 6. Tlačítko AUTO RETURN (AUTO ZPĚT) 7. Tlačítko STOP (ZASTAV) 8. Tlačítko REW (PŘEVIŇ ZPĚT) 9. Tlačítka CHANNEL(o/p) (KANÁL) 10. Tlačítko TAPE SPEED (RYCHLOST POSUVU) 11. Digitální displej (viz. níže) 12. Tlačítko EJECT (VYSUŇ KAZETU) 13. Tlačítko FUNCTION (FUNKCE) Ukazatel STANDBY FUNCTION TAPE IN PARENTS LOCK REC 14. indikátor STANDBY (pohotovostního režimu) 15. indikátor FUNKCE 16. indikátor VLOŽENA KAZETA 17. indikátor (časovač) 18. indikátor REC (nahrávání) Zadní panel AV2(DECODER) 21 AV1(TV) 19. Napájecí kabel 20. Zásuvka AV2(DECODER) 21. Zásuvka AV1(TV) 22. Zásuvka RF OUT 23. Zásuvka antény (AERIAL) AERIAL RF OUT

3 Dálkový ovladač (Pouze 25D-450/ 25D-454) FUNCTION REW RECORD QUICK-FIND DISPLAY TIME PLAY STOP SEARCH 3 6 RESET SPEED INDEX CHANNEL SLOW TAPE COUNTER EJECT SYSTEM MEMORY F.FWD PAUSE/STILL (Pouze 25D-450/ 25D-454) Tlačítko FUNCTION (FUNKCE) 2. Tlačítko NUMBER (ČÍSLO) 3. Tlačítko 4. Tlačítko DISPLAY (DISPLEJ) 5. Tlačítko REW (ZPĚT) 6. Tlačítko STOP (ZASTAV) 7. Tlačítko RECORD (NAHRAJ) 8. Tlačítko QUICK-FIND (rychlé hledání) (Pouze 25D-450/25D-454) 9. Tlačítko TIME SEARCH (časové vyhledávání ) (Pouze 25D-450/25D-454) Tlačítko INDEX SEARCH (indexové vyhledávání) (Pouze 25D-450/25D-454) 10. Tlačítko PAUSE/STILL (PAUZA, STATICKÝ OBRAZ) 11. Tlačítko SPEED (RYCHLOST) 12. Tlačítko F.FWD (RYCHLE DOPŘEDU) 13. Tlačítko PLAY (PŘEHRAJ) 14. Tlačítko TAPE COUNTER RESET (VYNULOVÁNÍ POČITADLA) 15. Tlačítko TAPE COUNTER MEMORY (PAMĚŤ POČITADLA) 16. Tlačítko SLOW (POMALU) (Pouze 25D-450/25D-454) 17. Tlačítka (o/p) CHANNEL (KANÁL) 18. Tlačítko SYSTEM (SYSTÉM) 19. Tlačítko EJECT (VYSUNOUT KAZETU) 9 (Pouze 25D-450/ 25D-454) SPECIFIKACE Obecné specifikace Televizní systém: Videohlavy: 25D-250;25D D-450;25D-454 Specifikace elektro Výstupní úroveň video: 1Vp-p Výstupní impedance video: 75 Ω (nevyvážená) Výstupní úroveň audio: -6dBv Vstupní úroveň video: 0,5~2,0Vp-p Vstupní úroveň audio: -10dBv Poměr video S/N (STANDARD): 45dB Poměr audio S/N (STANDARD): 41dB Ostatní specifikace televizní standard PAL, SECAM B/G, SECAM D/K Rotační dvouhlavý spirálový snímací systém Rotační čtyřhlavý videosystém s dvojitým azimutem 12,65 m Šířka kazety: Rychlost posuvu SP: 23,39mm/sec. LP: 11,70mm/sec. Ladící kanály E2~E12 E21~E69 R1~R12 CATV Tento videorekordér je v souladu s frekvenčními rozsahy HYPER a OSCAR kabelové televize. RF konvertor: Vestavěný konverotor UHF Výstup konvertoru: UHF kanály 22 až 69 (regulovatelné) Zobrazení časovače(timeru): systém 24 hodin Provozní teplota: 5 C ~ 40 C Terminály AERIAL(anténa): koaxiál (samec) RF OUT: koaxiál(samice) AUDIO/VIDEO: 21 pin zásuvka scart X 2 Napětí: AC230V, 50Hz Spotřeba energie: 20 W Rozměry: Š 360mm V 92mm H 226mm Hmotnost: 2,4 kg (přibližně) Provedení a specifikace podléhají změnám bez upozornění. Vložení bateríí: Vložte dvě baterie R6 tak, aby se shodovala polarita s popisem v oddílu pro baterie. UPOZORNĚNÍ O výměně bateríí Nekombinujte staré a nové baterie. (Stejně tak nikdy nekombinujte alkalické baterie s magnéziovými) 3

4 AERIAL RF OUT ZAPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU Propojení videa a TV 1 Odpojte napájecí kabel televize ze zásuvky. 2 Odpojte z televize anténní koaxiální kabel VHF/UHF. 3 Zapojte anténní koaxiální kabel VHF/UHF do videa. 4 Propojte video a TV pomocí koaxiálního kabelu. 5 Zapojte napájecí kabely TV a videa do zásuvky. (TV) UHF VHF Další zapojení ZÁSUVKY EURO SCART (AV) Váš videorekordér je vybaven dvěma zásuvkami Scart, jimiž ho můžete propojit s jinými externími zařízeními se zásuvkami Scart. Takovéto propojení doporučujeme, neboť zaručí lepší kvalitu obrazu i zvuku. Dekodér (není součástí dodávky) (TV) do anténní zásuvky do anténní zásuvky SMĚŠOVAČ VHF/UHF do 21 pinové koncovky Scart do 21 pinové koncovky Scart AERIAL do AERIAL(anténa) AV2 (DECODER) AV1 (TV) RF OUT do RF OUT (zadní část přístroje) do RF OUT Kabely Euro Scart můžete získat u svého prodejce. PROPOJENÍ AV1(TV) K TV Má-li Váš TV zásuvky Scart, můžete propojit zásuvky scart AV1(TV) Vašeho videorekordéru se zadními zásuvkami Scart na Vašem TV. PROPOJENÍ AV2(DECODER) PRO OSTATNÍ EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ Druhá zásuvka Scart AV2(DECODER) je určena pro ostatní externí zařízení, např. dekodér, jiný videorekordér, videokameru atd. POZNÁMKA Chcete-li propojit TV se zásuvkou Scart Vašeho videorekordéru, musí být TV připojen k videorekordéru přes zásuvku AV1(TV). Připojení přes AV2(DECODER) by nefungovalo správně. REŽIM EXTERNÍ VSTUP K přijmu signálu z externího zdroje (dekodér, videokamera, jiný videorekordér atd.) jej propojte se zásuvkou AV2(DECODER) a stiskněte tlačítko CHANNEL nahoru nebo dolů, nebo vložte 002 číselnými tlačítky. Na obrazovce se tak objeví AV2. Používáte-li zásuvku AV1(TV), stiskněte tlačítko CHANNEL Nahoru či dolů, nebo vložte číslo 001 pomocí číselných tlačítek, čímž se na TV obrazovce objeví AV1. 4

5 PŘED POUŽITÍM Výběr jazyka Následující kroky podnikněte, pokud dojde k výpadku proudu nebo pokud je videorekordér odpojen více než 30 minut. 1 Zapněte televizor a zvolte kanál pro přehrávání videa. 2 Stiskněte FUNCTION. 3 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadovaný jazyk. LANGUAGE 4 Stiskněte. [ENGLISH ] TSCHECHISCH POLSKI MAGYAR Změna jazyka Chcete-li změnit jazyk používaný v obrazovkovém menu, podnikněte následující kroky. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte, pak stiskněte F.FWD/B. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte JAZYK, pak stiskněte F.FWD/B. 4 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadovaný jazyk. 5 Stiskněte. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LANGUAGE [ENGLISH ] TSCHECHISCH POLSKI MAGYAR 5

6 Nastavení video kanálu 1 Do videorekordéru vložte nahranou kazetu. Videorekordér se zapne a automaticky spustí přehrávání. Jestliže se přehrávání nespustí, stiskněte PLAY/o. 2 Na Vašem televizoru zvolte 36. kanál. Jestliže se na TV obrazovce objeví přehrávaný obraz, pokračujte bodem číslo 9. Jestliže je 36. kanál používán k televiznímu vysílání, nebo objeví-li se v obrazu interferenční čáry, je třeba nastavit RF konvertor na jiný kanál mezi kanály 22 a 69. Pokračujte krokem 3. 3 Stiskněte a držte. 4 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. Pak stiskněte F.FWD/B. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte VF VÝSTUP. Pak stiskněte F.FWD/B. Zobrazí se menu RF OUT CH. 6 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte kanál, který není ve vaší oblasti používán k televiznímu vysílání mezi kanály 22 a 69. Pak stiskněte F.FWD/B. Jsou-li Vaše TV a videorekordér propojeny kabelem euro scart, zvolte nejdříve 22. kanál a pak stiskněte STOP/L, dokud se na TV obrazovce neobjeví vedle RF OUT CH. 7 Stiskněte SYSTEM a zvolte žádaný systém (G nebo K). 8 Ukončete stisknutím. Nastavte televizní kanál ke kanálu RF OUT, který byl zvolen na videorekordéru. Stiskněte PLAY/o. Obraz z videorekordéru se objeví na TV obrazovce. Jestliže se obraz neobjeví, zopakujte kroky 3 až 8, užitím jiných kanálů, které nejsou užívány k televiznímu vysílání. 9 Stiskněte STOP/L a zastavte kazetu. POZNÁMKA: Do RF OUT CH menu se také dostanete stisknutím a podržením na dálkovém ovladači po dobu 3 vteřin v pozici power off, dokud se neobjeví menu RF OUT CH. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK VF VÝSTUP K 36 K Nastavení hodin Tento videorekordér má vestavěné hodiny. Hodiny musejí být nastaveny, aby správně fungovala funkce automatického časovače (timer). 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte HODINY. Pak stiskněte F.FWD/B. 4 (pouze 25D-254 a 25D-454) Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ nebo AUTO, poté stiskněte F.FWD/B. Zvolíte-li RUČNĚ, pokračujte bodem 5. Zvolíte-li AUTO, automatické nastavování času se přepne do polohy ZAP. Stiskněte FUNCTION. Hodiny se objeví na TV obrazovce, když znovu zapnete videorekordér. 5 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L tak dlouho, dokud se neobjeví odpovídající rok, a pak stiskněte F.FWD/B. 6 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající měsíc, a pak stiskněte F.FWD/B. 7 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající den, a pak stiskněte F.FWD/B. 8 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající hodina, a pak stiskněte F.FWD/B. 9 Tiskněte PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající minuta. 10 Stisknutím hodiny spustíte. POZNÁMKA: Stisknutím REW/s se vrátíte o jeden krok zpátky mezi kroky 5 až 9. I když vteřiny nejsou zobrazeny, začnou se odpočítávat, jakmile stisknete. Toho využijete při synchronizaci s přesným časem. Odpojíte-li napájecí kabel nebo dojde-li k výpadku proudu delšímu než jedna minuta, bude možná nutné čas znovu nastavit. [AUTO CLOCK(automatické hodiny)] (pouze 25D-254 a 25D-454) Nastavení kanálu musí být provedeno před nastavením automatických hodin. Videorekordér využívá kanálu nastaveného na předvolbě 01. Proto musí být kanál PDC nastaven na předvolbě 01. Hodiny se automaticky nenastaví, pokud nepřijímáte kanál, který přenáší ve Vaší oblasti čas. V takovém případě nastavte hodiny ručně. Jakmile je automatické nastavení času provedeno, videorekordér bude aktualizovat čas pokaždé, když ho zapnete. Videorekordér upraví aktuální čas autoamticky na 8:00. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK HODINY ROK 2002 MÉSÍC 01 DEN 01 ÚT HODINA MINUTA 6

7 PŘED KANÁLŮ Ladění vysílaných kanálu, které nejsou již ve videu přednastaveny, lze provést dvěma způsoby. AUTOMATICKÉ KANÁLU AUTOMATICKÝM laděním kanálů dojde k jejich postupnému seřazení v paměti videorekordéru, tj. první nalezený kanál bude uložen v paměti videorekordéru pod předvolbou 1, druhý nalezený kanál bude uložen ve videorekordéru pod předvolbou 2 atd. Provedete-li automatické nastavení kanálů, zruší se všechny už nastavené předvolby. NEPOUŽÍVEJTE tuto funkci, pokud chcete zachovat některé již předem naladěné kanály. Pokud chcete jen dodatečně nastavit kanály, použijte funkci ruční nastavení kanálu. RUČNÍ KANÁLU Každý kanál je laděn samostatně ručně. Postupujte podle bodů v sekci RUČNÍ KANÁLU. Než budete nastavovat kanál... Je nutné nastavit videokanál, pokud je Váš videorekordér připojen k TV přes koaxiální kabel, a pokud je 36 kanál používán pro televizní vysílání nebo se v obrazu objeví interferenční čáry. Nahlédněte prosím do Nastavení videokanálu. Automatické nastavení kanálu Tuner můžete nastavit tak, že vyhledá pouze kanály, které přijímáte přes Vaši anténu. 1 Zapněte TV a zvolte TV videokanál na televizoru. 2 Stiskněte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte AUTO. Poté stiskněte F.FWD/B. Tuner vyhledá a uloží všechny aktivní kanály ve vaší oblasti. Po vyhledání tuner zastaví na nejnižším uloženém kanálu. Ruční nastavení kanálu Použijete dálkový ovladač. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte POZICE. Jestliže v módu ručního nastavení je slabý signál, můžete změnit pozadí na jednolitě modré, nebo statický obraz stisknutím TAPE COUNTER RESET. 6 Stiskněte ČÍSLO, PLAY/o nebo STOP/L a zvolte požadované číslo předvolby. Můžete zvolit číslo předvolby Jestliže se napravo od PŘESKOČIT objeví [ZAP], s t i s k n ě t e P L AY / o n e b o S T O P / L a o z n a č t e PŘESKOČIT. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [VYP]. J e s t l i ž e c h c e t e o d s t r a n i t k ó d o v a n é s i g n á l y, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte DEKODÉR. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [ZAP]. J e s t l i ž e c h c e t e z m ě n i t a u d i o a v i d e o r e ž i m, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte REŽIMVIDEO nebo REŽIMAUDIO. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte požadovaný režim. 7 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte KANÁL. Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L. Videorekordér začne vyhledávat automaticky směrem nahoru či dolů. Po nalezení kanálu videorekordér automaticky zastaví vyhledávání a zobrazí vyhledaný kanál na TV obrazovce. Požadované číslo kanálu můžete zvolit pomocí číslených tlačítek. Pro výběr čísla kanálu musíte nahlédnout do Rozpisu kanálů a stisknout tři číslice. (Kanál 24 zvolíte tak, že stisknete nejprve tlačítko 0, pak stisknete 2 a 4 ). Je-li to kanál, který požadujete, stiskněte F.FWD/B. Rozpis kanálů LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LADĚNÍ KANÁLŮ AUTO RUČNĚ DALŠÍ vyhledávání Označení kanálu TV kanál E2 E E21 E X, Y, Z, Z+1, Z , 100 S1 S20,GAP S21 S R1 R12 Zvolení požadovaného kanálu Požadovaný kanál zvolíte pomocí tlačítka CHANNEL (o/p) na dálkovém ovladačí, nebo přímo stisknutím čísla na dálkovém ovladači. Nejrychlejšího zvolení kanálu dosáhnete, vložíte-li číslo kanálu jako dvoumístné číslo. Například chcete-li zvolit kanál číslo 6, stiskněte 0 a 6. Stisknete-li pouze 6, zvolí se kanál 6 po krátké prodlevě. Dají se zvolit pouze kanály Tento videorekordér může přijímat kmitočtová pásma Hyper a Oscar. 8 Stisknutím ukončíte nastavování. POZNÁMKA: Stisknutím CHANNEL (o/p) zjistíte, zda byl kanál uložen. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK LADĚNÍ KANÁLŮ AUTO RUČNĚ DALŠÍ RUČNĚ POZICE P08 KANÁL 008 DEKODÉR [VYP] PŘESKOČIT [VYP] REŽIMVIDEO [SECAM] REŽIMAUDIO [DK] 7

8 Jak přeskočit přednastavený kanál Kanály, které už nelze sledovat, nebo na které se už nedíváte, můžete nastavením nechat přeskakovat, když budete volit kanál pomocí CHANNEL (o/p). 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte RUČNĚ. 5 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte POZICE. 6 Stiskněte ČÍSLO, PLAY/o nebo STOP/L a zvolte odpovídající číslo předvolby. 7 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PŘESKOČIT. Poté stiskněte F.FWD/B a zvolte [ZAP]. Kanál znovuuložíte stisknutím F.FWD/B. [ZAP] se změní na [VYP]. 8 Ukončíte stisknutím. POZNÁMKA: Stisknutím CHANNEL (o/p) zjistíte, zda byl kanál vymazán. LADĚNÍ KANÁLŮ Přeprogramování kanálů Můžete zaměnit dva kanály. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte LADĚNÍ KANÁLŮ. 4 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte DALŠÍ. Poté stiskněte F.FWD/B. 5 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte číslo předvolby, na které chcete změnit kanál. Poté stiskněte F.FWD/B. Nelze zvolit číslo předvolby, vedle kterého se objeví --. To proto, že PŘESKOČIT má na této předvolbě nastaveno [ZAP]. Je-li v režimu Přeprogramování kanálů slabý signál, můžete změnit pozadí na jednolitou modrou stisknutím tlačítka TAPE COUNTER RESET (vynulování počitadla). Znovustisknutím tlačítka se pozadí změní v statický obraz. 6 Tiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L dokud se kanál nepřesune do čísla jiné předvolby. Poté stiskněte F.FWD/B. 7 Stiskněte. LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK AUTO RUČNĚ DALŠÍ LADĚNÍ KANÁLŮ RUČNĚ LADÉNÍ KANÁLŮ HODINY VF VÝSTUP JAZYK AUTO RUČNĚ DALŠÍ POZICE P08 KANÁL 008 DEKODÉR [VYP] PŘESKOČIT [VYP] REŽIMVIDEO [SECAM] REŽIMAUDIO [DK] DALŠÍ P01: P02: P03: P04: P05: P06: P07: P08: P09: P10: [ 10] DALŠÍ P01: P02: P03: P04: P05: [ 03] P06: P07: P08: P09: P10: Číslo předvolby Číslo kanálu 8

9 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ Přehrávání Nastavení stopy Nastavení stopy se spustí automaticky (Digitální nastavení stopy), když spustíte přehrávání. Když přehráváte nahrané kazety nebo kazety nahrané na jiném zařízení než na Vašem, může se v obrazu objevit šum (černobílé skvrny). Pokud se tak stane, můžete upravit nastavení stopy ručně stisknutím tlačítka CHANNEL (o/p) na dálkovém ovladači nebo na předním panelu dokud skvrny nezmizí. Do původního stavu navrátíte funkci zastavením kazety a jejím znovuspuštěním. POZNÁMKA: Šum také můžete omezit stisknutím tlačítka CHANNEL (o/p) ve Zpomaleném režimu. V něm neprobíhá nastavení stopy automaticky. V statickém režimu Still režimu stiskněte tlačítko SLOW a tlačítko CHANNEL (o/p), dokud skvrny nezmizí. Do statického režimu se vrátíte znovustisknutím tlačítka PAUSE/STILL. V různých zemích jsou různé televizní systémy. Kazety nahrané v systému PAL, MESECAM nebo NTSC se dají přehrát v tomto přístroji. Většinou, když přehráváte kazetu v jiném systému, obraz na televizoru je černobílý. V takovém případě zvolte během přehrávání systém PAL, MESECAM nebo AUTO pomocí tlačítka SYSTEM na dálkovém ovladači. Kazety nahrané sytémem NTSC se dají tímto videorekordérem přehrávat i přes televizi v systému PAL. To lze pouze v režimu SP. POZNÁMKA (pouze 25D-450 a 25D-454): V závislosti na televizoru může při přehrávání kazety v systému NTSC na televizi PAL obraz rolovat nahoru a dolů, vertikálně se zúžit a v horní a dolní části televizoru se mohou objevit černé pruhy. 1 Zapněte TV a zvolte video kanál. 2 Vložte nahranou kazetu. Videorekordér se zapne automaticky. Jestliže byl odstraněn ochranný zobáček proti smazání, videorekordér spustí automaticky přehrávání. 3 Přehrávání spustíte tlačítkem PLAY/o. Nastavení stopy se aktivuje automaticky (Digitální nastavení stopy) když spustíte přehrávání. Stopu nastavíte ručně stisknutím CHANNEL (o/p). <Pokud je vložena kazeta ve videorekordéru...> Používání tlačítek na videorekordéru Stačí stisknout PLAY/o na videorekordéru. Videorekordér se automaticky zapne a spustí se přehrávání. (Přímé ovládání tlačítkem) Používání tlačítkem na dálkovém ovladači Stisknutím FUNCTION video zapněte a pak stiskněte PLAY/o. 4 Přehrávání zastavíte tlačítkem STOP/L. Rychlé vyhledávání 1 Stisknutím F.FWD/B nebo REW/s v režimech SP nebo LP můžete sledovat kazetu v obou směrech při vyšší rychlosti. V tomoto režimu bude umlčen zvuk. 2 Stiskněte opět stejné tlačítko a videorekordér bude vyhledávat velmi vysokou rychlostí. (pouze v režimu LP). 3 Stisknutím PLAY/o se navrátíte do režimu normálního přehrávání. Nahrávání Statický obraz Statický obraz můžete sledovat na TV obrazovce stisknutím tlačítka PAUSE/STILL. Pokud stisknete PAUSE/STILL a zmrazíte obraz, v obrazu bude šum. To je normální, avšak šumové čáry se objeví po každém stisknutí PAUSE/STILL v jiném místě. (pouze 25D-250 a 25D-254) Když se začne obraz třepat vertikálně, stabilizujte jej stisknutím CHANNEL (o/p) v STATICKÉM režimu. Pokud je video v statickém režimu 5 minut, vypne se automaticky, aby se ochránila kazeta a videohlava. <Nahlédněte do Rychlé vyhledávání a Statický obraz > Většinou bude v obraze šum (černobílé skvrny a tečky). To je normální. Statický obraz bude obsahovat nejenom šum, ale bude i černobílý. Nejedná se o závadu na vašem přístroji, ale jde pouze o průvodní jev technologie videorekordéru a režimu LP. Pomalý posun (pouze 25D-450 a 25D-454) Rychlost přehrávání snížíte stisknutím tlačítka SLOW. Videorekordér umlčí během přehrávání zvuk. Rychlost můžete ovlivňovat stlačením tlačítka F.FWD/B (rychleji) nebo REW/s (pomaleji). Tlačítkem PLAY/o navrátíte do normálního režimu přehrávání. Jestliže ponecháte video v režimu pomalého posunu více než 5 minut, videorekordér se automaticky zastaví. Sledování a nahrávání stejného programu 1 Vložte kazetu s neodstraněným ochranným zobáčkem. (Je-li to nutné, přetočte kazetu na místo, odkud chcete začít nahrávat.) 2 Stiskněte NUMBER nebo CHANNEL (o/p) a zvolte kanál, který chcete nahrát. 3 Stiskněte tlačítko TAPE SPEED a zvolte rychlost přehrávání (SP/LP). 4 Stisknutím RECORD začne nahrávání. Na displeji se objeví ukazatel REC. 5 Když je nahrávání u konce stiskněte STOP/L. Přeskakování nechtěného programu během nahrávání 1 Když chcete dočasně přerušit nahrávání, stiskněte PAUSE/STILL. Zbývající čas do ukončení pauzy zjistíte podle značek na TV obrazovce. Každá značka představuje jednu minutu. Po pěti minutách se videorekordér automaticky vypne, aby se předešlo zničení kazety. 2 Nahrávání ukončíte stisknutím PAUSE/STILL nebo RECORD. Nahrávání jednoho programu během sledování druhého Je možné nahrávat jeden program, zatímco sledujete druhý. Způsob nahrávání je stejný jako v sekci Sledování a nahrávání stejného programu v bodech 1 až 4. Poté přepněte televizor na kanál, který chcete sledovat. 9

10 Na TV zvolte videokanál. Kontrola procesu nahrávání Fukce spojování Při nahrávání na předem nahranou kazetu můžete navázat nový nahrávaný program na předcházející. 1 Vložte předem nahranou kazetu. Stiskněte PLAY/o a spusťe nahrávání. 2 Stiskněte PAUSE/STILL na požadovaném místě na kazetě. 3 Stiskněte RECORD. Videorekordér bude v režimu nahrávání pauza. 4 Stiskněte CHANNEL (o/p) a zvolte kanál, který se má nahrát. 5 Stiskněte RECORD nebo PAUSE/STILL. Spustí se nahrávání. 6 Jakmile bude nahrávání u konce, stiskněte STOP/L. POKROČILÉ FUNKCE Paměť počitadla Pomocí této funkce můžete uložit začátek místa, které chcete znovu vidět. Pomocí přetáčení a rychlého přetáčení toto místo rychle vyhledáte. POZNÁMKA: Jestliže jsou na stejné kazetě nahrány programy jak v systému PAL, tak v systému NTSC, nemusí tato funkce pracovat správně. PAMĚŤ POČITADLA KAZETY nefunguje, pokud je režim Automatické opakování v pozici ZAP. Je-li tomu tak, nastavte režim Automatické opakování do pozice VYP. 1 Zastavte kazetu na požadovaném místě. 2 Stisknutím TAPE COUNTER RESET se zobrazí 0:00:00. 3 Stisknutím TAPE COUNTER MEMORY se na TV obrazovce zobrazí P. 4 Stiskněte RECORD nebo PLAY/o. Po ukončení přehrávání či nahrávání stiskněte STOP/L. 5 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér se automaticky zastaví, jakmile se počitadlo vrátí do 0:00:00 (přibl.) OPUŠTĚNÍ REŽIMU PAMĚŤ POČITADLA Stisknutím TAPE COUNTER MEMORY zmizí P z televizní obrazovky. POZNÁMKA: Pokud nastavíte režim Automatické opakování do pozice ZAP, když je je zapnut režim Paměť počitadla, videorekordér opouští režim Paměť počitadla automaticky. OTR (One Touch Recording nahrávání jedním dotykem) Tato funkce Vám umožní nastavit trvání nahrávky pouhým stisknutím tlačítka REC/OTR na videorekordéru. 1 Řiďte se pokyny 1 až 3 v sekci Sledování a nahrávání stejného programu. 2 Stiskněte opakovaně REC/OTR na videorekordéru, dokud se nezobrazí požadovaná délka nahrávání. 0:00 0:30 1: :30 8:00 REC (normální nahrávání) Nahrávání se ukončí, když je dosaženo 0:00. Zbývající čas během OTR zjistíte stisknutím DISPLAY. Délku nahrávání během OTR změníte stisknutím REC/ OTR do doby, dokud se nezobrazí požadovaná délka. Předtím než je nahrávka ukončena, zastavíte nahrávání stisknutím STOP/L. OTR zrušíte, aniž zrušíte nahrávání pomocí opakovaného stisknutí REC/OTR, dokud se v horním levém rohu TV obrazovky neobjeví REC. Automatické opakované přehrávání Videorekordér má zabudovanou funkci automatického opakovaného přehrávání, pomocí níž bude přehrávat kazeta donekonečna dokola, bez jediného dotyku tlačítka PLAY/o. Vložte nahranou kazetu. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte AUTO OPAK. 4 Stisknutím F.FWD/B se na TV obrazovce objeví ZAP vedle AUTO OPAK. V režimu Stop se režim Automatick é opakování spustí automaticky. Obrazovkové menu opustíte stisknutím. POZNÁMKA: Jakmile zvolíte režim Automatické opakování, zůstane v činnosti i po vypnutí videorekordéru. PAMĚŤ POČITADLA KAZETY nebude funkční, pokud je režim Automatického opakování v poloze ZAP. Je-li tomu tak, přepněte ho do polohy VYP. Pokud režim Automatického opakování přepnete do polohy ZAP, videorekordér automaticky opustí režim Paměť počitadla. PŘEHRÁVÁNÍ ZASTAVÍTE Stisknutím STOP/L. REŽIM AUTOMATICKÉHO OPAKOVÁNÍ OPUSTÍTE Opakujte kroky 1 až 3 Z menu zmizí ZAP. Stisknutím ukončíte. AUTO ZPĚT [AUTO] AUTO OPAK [ZAP] OBRAZ [NORMÁL] 10

11 Volba obrazu Pomocí této funkce zvolíte kvalitu obrazu na kazetě. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. 3 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte OBRAZ. 4 Stiskněte F.FWD/B dokud se na TV obrazovce neobjeví zvolený mód (NORMÁL, MĚKKÝ, OSTRÝ). POZNÁMKA: Jakmile zvolíte režim Volba obrazu, zůstane v účinnosti i po vypnutí videorekordéru. Automatické úkony AUTO ZPĚT AUTO OPAK OBRAZ Automatické přetáčení, vysunutí kazety, vypnutí [AUTO] [ZAP] [NORMÁL] Když je během nahrávání, přehrávání či rychlém přetáčení dopředu dosaženo konce kazety, kazeta se automaticky převine na začátek. Poté se kazeta vysune a videorekordér se vypne. Kazeta se automaticky nepřevine na začátek během nahrávání časovačem nebo během nahrávání jedním dotykem. Je-li aktivována paměť počitadla, kazeta se převine do pozice P0:00:00 a videorekordér se přepne do režimu Stop. Vysunutí kazety Kazeta se vysune při vypnutém i zapnutém videorekordéru (musí však být připojen k síti). Je-li nastaveno nahrávání časovačem, kazeta se vysune pouze v pozici zapnuto. Počitadlo kazety v reálném čase Ukazuje uběhnutý čas nahrávání či přehrávání v hodinách, minutách a sekundách. (Pokud je úsek prázdný, neukazuje se nic) Ukazatel se objeví, je-li kazeta převinuta dále než do pozice počitadla 0:00:00. Nahrávání timerem (časovačem) Videorekordér můžete naprogramovat tak, aby zahájil a ukončil nahrávání, když nejste přítomni. Můžete nastavit 7 programů pro nahrání v určitý den, denně, týdně v období 1 roku. Používejte dálkový ovladač. Vložte kazetu s neporušeným ochranným zobáčkem. (Je-li to třeba, převiňte dopředu či dozadu na pozici, kde chcete začít nahrávat. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte PLAY/o nebo STOP/L a zvolte. Poté stiskněte F.FWD/B. POZNÁMKA: Jestliže jste ješte nenastavili hodiny, objeví se menu HODINY k nastavení hodin. Pokud se tak stane, řiďte se pokyny v sekci Nastavení hodin. Poté nastavte časovač. Když stisknete F.FWD/B poté, co stisknete PLAY/o nebo STOP/L během kroků 3 až 9, vkládácí políčko se přepne do další položky. Když nestisknete F.FWD/B během 5 vteřin nastavování položky, vkládací políčko se přepne do další položky. Během kroků 4 až 10 se můžete vrátit o krok zpět stisknutím REW/s. Stisknete-li REW/s, když bliká ČÍSLO, celý obsah programu se vymaže. 3 Číslo programu bliká. Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadované číslo programu. 4 Pro jednorázové nahrávání: Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví odpovídající měsíc. Pro denní nahrávání: Použijte k nahrání TV programu ve stejný čas na stejném kanálu od pondělí do pátku. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PO-PÁ. Pro každodenní nahrávání: Použijte k nahrání TV programu ve stejný čas na stejném kanálu každý den. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte PO-NE. Pro týdenní nahrávání: Použijte k nahrání televizního programu ve stejný čas na stejném kanále každý týden. Když bliká číslo měsíce, stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte T-PO.(Například: každé pondělí) 5 Pouze pro jednorázové nahrávání: Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaný den. 6 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná hodina. Poté vložte minuty. 7 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná hodina ukončení. Poté vložte minuty. 8 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadované číslo kanálu. 9 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L, dokud se neobjeví požadovaná rychlost přehrávání. 10 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a zvolte ZAP nebo VYP. ( jen 25D-254 a 25D-454) 11 Stiskněte F.FWD/B. Program 1 je nyní ukončen. K nastavení dalších programů timerem opakujte kroky 3 až Ukončíte stiskem. 13 Stisknutím FUNCTION aktivujete timer. Na displeji se rozsvítí indikátor. ČÍSLO 1 DATE : ZAČÁTEK : KONEC : KANÁL RYCHLOST VPS/PDC 11 Pro modely 25D-254/25D-454

12 JAK ZASTAVIT PROGRAM U, KTERÝ UŽ ZAČAL Na videorekordéru stiskněte STOP/L. POZNÁMKA: STOP/L na dálkovém ovladači nebude v režimu automatického timeru fungovat. JAK OPRAVIT PROGRAMY U Jestliže chcete upravit automatický timer poté, co jste uložili programy. 1 Zopakujte kroky 1 až 3 v sekci Programování timerem. 2 Zvolte nastavení, které chcete změnit použitím F.FWD/B nebo REW/s. 3 Vložte správná čísla použitím PLAY/o nebo STOP/L. 4 Ukončete stisknutím. 5 Stisknutím FUNCTION se vrátíte do režimu timeru stand-by. JAK ZRUŠIT NEBO ZKONTROLOVAT ČAS ZAČÁTKU/KONCE 1 Zopakujte kroky 1 až 2 v Nahrávání timerem. 2 Zvolte číslo programu, který chcete zkontrolovat pomocí PLAY/o nebo STOP/L. Podrobnosti o zvoleném programu se objeví na TV obrazovce. Celý program můžete zrušit pomocí REW/s. 3 Ukončíte stisknutím. JAK SE VYHNOUT PŘEKRÝVÁNÍ PROGRAMŮ U... Pokud je prováděn jeden program, jiný program nefunguje. Auto Zpět POUŽITÍ TLAČÍTKA AUTO RETURN(AUTO ZPĚT) Když skončí všechny nahrávky timerem (bliká kontrolka ), nejprve stiskněte AUTO RETURN na videorekordéru. Videorekordér převine kazetu na začátek nahraného programu. POZNÁMKA: Jestliže ještě zbývají nějaké programy, stisknutím FUNCTION zapněte videorekordér a potom stiskněte AUTO RETURN. Jestliže v tomto případě stisknete jiné tlačítko a pak AUTO RETURN, AUTO ZPĚT nebude provedeno. POUŽÍVÁNÍ VIDEOREKORDÉRU Jestliže zbývají nějaké programy včetně Denní, Každý den a Týdenní, AUTO ZPĚT nebude fungovat. 1 Stiskněte. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte. 3 Stiskněte opakovaně PLAY/o nebo STOP/L a označte AUTO ZPĚT. 4 Stiskněte. JAK SLEDOVAT PROGRAMY NAHRANÉ EM Stisknutím FUNCTION zapněte videorekordér. Poté stiskněte PLAY/o. Program 1 Program 2 Program 3 9:00 10:00 11:00 Rady pro nahrávání timerem Dojde-li k výpadku elektr. proudu nebo je videorekordér odpojen od sítě víc než 30 minut, nastavení hodin a všechna nastavení timeru se ztratí. Pokud kazeta skončí dřív než je konec programu, videorekordér se okamžitě přepne do režimu Stop, vysune se kazeta a videorekordér se vypne. Bude blikat indikátor. Jestliže ve videorekordéru není kazeta, nebo je odstraněna ochrana proti přemazání, indikátor bliká a nahrávání nemůže být provedeno. Vložte prosím kazetu, na kterou lze nahrávat. Televizor, který je propojen s Vaším videorekordérem, se může zapnout, pokud je videorekordér v režimu nahrávání timerem. Videorekordér vykoná nahrávání timerem pouze tehdy, je-li v režimu standby. Rodičovský zámek Rodičovský zámek brání použití videorekordéru tím, ž e blokuje ovládací tlačítka videorekordéru a dálkového ovladače. Na displeji se zobrazí FUNCTION. 1 Stiskněte a držte na dálkovém ovladači tlačítko FUNCTION po dobu asi 5 vteřin, dokud indikátory, REC a CASS nezačnou blikat. Tím je rodičovský zámek aktivován. Když je rodičovský zámek aktivován: Můžete vložit kazetu, ale videorekodér zůstane vypnut. Můžete stisknou EJECT a vysunout kazetu (pokud není nastaveno či neprobíhá nahrávání timerem). Nahrávání timerem proběhne přesně podle nastavení, i když je rodičovský zámek aktivován. Na TV obrazovce bude však během nahrávání zobrazeno P.L. 12

13 VPS (Video Programme System)/ PDC (Programme Delivery Control) pouze 25D-254/25D-454 Systémy VPS a PDC jsou systémy pro Vaše pohodlí, díky nimž si můžete být jisti, že program, který jste nastavili nahrávat timerem, bude nahrán přesně od začátku do konce, i když se aktuální vysílací čas od času plánovaného změnil kvůli zpožděnému začátku nebo prodloužení délky programu. Mimo to, když dojde k přerušení např. zvláštními zprávami, nahrávání se také automaticky přeruší. Přehrávání se také automaticky přeruší a obnoví, když program pokračuje. Když signál VPS/PDC vypadne kvůli oslabenému televiznímu signálu, nebo když stanice nevysílá řádný signál VPS/PDC, nahrávání timerem bude provedeno v normálním režimu (bez VPS/PDC), i když bylo naprogramováno na VPS/PDC. Když je čas začátku nahrávání timerem mezi 0:00 do 3:59 daného dne, VPS/PDC bude v činnosti od 20:00 předcházejícího dne do 4:00 následujícího dne. Když je čas začátku nahrávání VPS/PDC timerem mezi 4:00 a 23:59 daného dne, funkce VPS/PDC bude v činnosti od 0:00 toho dne do 4:00 dne následujícího. To znamená, že pokud je odpovídající program vysílán v tuto dobu, bude nahrán správně, nesprávné nastavení zůstane platné, pokud ho nezrušíte. Zrušit nesprávné nastavení timeru můžete viz. sekce JAK ZRUŠIT NEBO ZKONTROLOVAT ČAS ZAČÁTKU/KONCE na str. 12. RYCHLÉ HLEDÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Pomocí této funkce můžete vyhledat a potvrďit obsah nahrávaného programu použitím indexových značek. Kazeta musí být zcela převinuta. 1 Stiskněte QUICK-FIND. JAK PŘESKOČIT NA ZAČÁTEK DALŠÍHO PROGRAMU Stiskněte QUICK-FIND. JAK SLEDOVAT NORMÁLNÍ RYCHLOSTÍ Stiskněte PLAY/o. Rychlé vyhledávání se zruší. POZNÁMKY: Tato funkce není dostupná v režimu nahrávání. Chcete-li zrušit Rychlé vyhledávání za jeho činnosti, stiskněte STOP/L. Když kazeta během Rychlého vyhledávání dorazí na konec, automaticky se převine na začátek. Poté se vysune kazeta a videorekordér se vypne. INDEXOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Když stisknete tlačítko RECORD, automaticky se zapíše indexová značka. Stejně tak se zapíše na začátku nahrávání timerem a OTR. Indexová značka se nezapíše, když je během nahrávání stisknuto a uvolněno tlačítko PAUSE/STILL. Časová prodleva mezi indexovými značkami na kazetě by měla být větší než 1 minuta v režimu nahrávání SP a 2 minuty v LP. 1 Stiskněte INDEX SEARCH. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o, STOP/L nebo INDEX SEARCH, dokud se neobjeví číslo programů, které chcete přeskočit. 3 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér začne přetáčet nebo rychle přetáčet na začátek zvoleného programu. Videorekordér spustí automaticky přehrávání, jakmile dorazí ke zvolenému programu. POZNÁMKY: Můžete nastavit až 20 indexových vyhledávání. Tato funkce není dostupná v režimu nahrávání. Ovládací povely musí navazovat v max. 30 vteřinových intervalech mezi kroky 2 a 3, jinak by byl režim indexového vyhledávání zrušen. Režim indexového vyhledávání opustíte, stisknete-li v kroku 2, nebo STOP/L po kroku 3. ČASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ Funguje pouze u 25D-450/25D-454 Jestliže jsou na kazetě programy nahrané v sytému PAL i programy v systému NTSC, tato funkce nemusí fungovat správně. 1 Stiskněte TIME SEARCH. 2 Stiskněte opakovaně PLAY/o, STOP/L nebo TIME SEARCH, dokud se neobjeví požadovaný čas. 3 Stiskněte REW/s nebo F.FWD/B. Videorekordér začne přetáčet nebo rychle přetáčet na určené místo. Jakmile je dosaženo 0:00, videorekordér spustí přehrávání automaticky. POZNÁMKY: Časové vyhledávání se dá nastavit na 9 hodin 59 minut (9:59). Když stisknete TIME SEARCH v kroku 2, zvýší se čas o 15 minut. V tomto případě můžete časové vyhledávání nastavit na 9 hodin 45 minut. Tato funkce není dostupaná v režimu nahrávání. Ovládací povely musí navazovat v max. 30 vteřinový ch intervalech mezi kroky 2 a 3, jinak by byl režim indexového vyhledávání zrušen. Režim časového vyhledávání opustíte, stisknete-li v kroku 2, nebo STOP/L po kroku 3. 13

14 AUDIO OUTPUT L R AERIAL RF OUT Kopírování videokazety Pro vaše vlastní potěšení si můžete nechat přáteli či příbuznými udělat kopie videokazet. UPOZORNĚNÍ: Neoprávněné nahrávání videokazet, chráněných autorským zákonem, může být porušením příslušných zákonů o autorských právech. Připojte nahrávácí videorekordér (tento přístroj), přehrávací videorekordér a Váš televizor podle následujícího obrázku. [Zdrojový (přehrávající) videorekordér<mono>] [Televizor] (pro kontrolu obrazu) do anténní zásuvky do 21 pinové zásuvky Scart AV2 (DECODER) AV1 (TV) Koaxiální kabel (souč. dodávky) Zapněte televizor a zvolte videokanál na TV. [Upravující (nahrávající) videorekordér] (tento přístroj) 1 Vložte nahranou kazetu do přehrávacího videorekordéru. 2 Vložte prázdnou videokazetu, nebo kterou chcete přehrát, do nahrávacího videorekordéru. 3 Na dálkovém ovladači stiskněte SPEED a zvolte požadovanou rychlost nahrávání (SP/LP). 4 Zvolte pozici AV2 na nahrávacím videorekordéru. Viz. Další připojení. 5 Na nahrávacím videorekordéru stiskněte RECORD. 6 Na přehrávacím videorekordéru spusťte přehrávání. Stavový displej Jak kontrolovat nahrávání do RF OUT POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li během nahrávání ovládací panel videorekordéru. Použití dálkového ovladače by mohlo ovlivnit funkci přehrávacího videorekordéru. Zásadně používejte kvalitní stíněné kabely s konektory RCA. Standardní audiokabely nedoporučujeme. Jestliže kolísají barvy obrazu, je možné, že kopírujete chráněnou videokazetu. Počitadlo, hodiny a číslo kanálu zkontrolujete, když stiskně te DISPLAY. Každým stisknutím DISPLAY se změní TV obrazovka následovně: Zvolíte-li kanál pomocí dálkového ovladače číselnými tlačítky, zvolte číslo požadovaného kanálu (číslo předvolby). <režim OFF> <režim POČITADLO> SP <režim HODINY a ČÍSLO KANÁLU> SP 17:40 P02 jednou stiskněte 0:12:34 jednou stiskněte jednou stiskněte POZNÁMKA: Ukazuje-li displej abnormální znaky, nebo neukazuje-li nic, stiskněte tlačítko RESET na spodku videorekordéru. <POHLED ZESPODU> tlačítko RESET PŘEDNÍ STRANA 14

15 Videokazeta Tento videorekordér spolupracuje s jakoukoli videokazetou, která je označena VHS. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li kazety vysoké kvality. Nepoužívejte kazety špatné kvality či kazety poškozené. Náhodnému vymazání nahrávky na kazetě zabráníte tak, že vylomíte zobáček ochrany proti přemazání na zadním okraji kazety. Rozhodnete-li se takovou kazetu zobáček znovu přehrát, přelepte vzniklý otvor lepící páskou. Dvě odlišné rychlosti posunu Před nahráním zvolte rychlost posunu: režim SP (standardní posun) nebo LP(Long Play pomalý posun). Následující tabulka ukazuje maximální nahrávací/přehrávací čas při použití kazet E-60, E-120, E-180 nebo E-240 v obou režimech. Typ kazety Rychlost posunu E-60 E-120 E-180 E-240 Nahrávací/přehrávací čas Režim SP 1 HODINA 2 HODINY 3 HODINY 4 HODINY Režim LP 2 HODINY 4 HODINY 6 HODIN 8 HODIN TV systémy V různých zemích se používají různé televizní systémy. V tomto přístroji se dají přehrát kazety, nahrané v systémech PAL, MESECAM a NTSC. Pokud budete přehrávat kazety v odlišném systému, obraz bude většinou černobílý. Kazety nahrané systémem NTSC se dají přehrávat v tomto přístroji přes televizi PAL. To však funguje pouze v režimu SP. Při přehrávání takových kazet může docházet ke skákání obrazu, vertikálnímu zúžení, či se mohou objevit v horní a dolní části TV obrazovky černé pruhy. Pokud se tak stane, použijte na Vašem televizoru vertikální nastavení obrazu. ŘEŠENÍ POTÍŽÍŽ Pokud jste se řídili pokyny tohoto návodu a vyskytly se problémy týkající se ovládání vašeho videorekordéru, najděte PŘÍZNAK v levém sloupci následující tabulky. Řešení problému naleznete v sloupci NÁPRAVA PROBLÉMU. Bez proudu. PŘÍZNAK Nahrávání timerem není funkční. Nelze zapnout nahrávací režim. Při přehrávání žádný nebo špatný obraz. Při přehrávání žádný obraz, ale zvuk v pořádku. Přehrávaný obraz částečně rušený šumy. Nelze sledovat televizní programy. Nefunguje infračervené dálkové ovládání. Při kopírování kazety obraz nebo barvy kolísají. NÁPRAVA PROBLÉMU Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen v zásuvce. Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že je nahrávání timerem správně nastaveno. Ujistěte se, že je vypnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že hodiny VCR jsou správně nastaveny. Ujistěte se, že ochrana proti přemazání je nedotčena. Pokud je odstraněna, zalepte vzniklý otvor lepící páskou. Přepněte TV na videokanál. Jemně dolaďte televizor. Nutno vyčistit hlavy. Obraťte se na autorizovaný servis. Upravte nastavení stopy pomocí tlačítka CHANNEL (o/p) na videorekordéru. Překontrolujte zapojení antény AERIAL a RF OUT. Nastavte správně TV kanál na televizoru. Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Nemůžete kopírovat kazetu chráněnou autorskými právy. Popsaný jev je důsledkem ochrany proti kopírování. Chraňme životní prostředí!!! Použité baterie nepatří do koše Můžete se jich zbavit na sběrných místech bateríí či zvláštního odpadu. Podrobnosti požadujte na místním úřadě. 15

16 DEKLARACE SHODY EMC-Directive: Low Voltage Directive: 89/336/EEC 73/23/EEC My: Funai Electric Trading (Europe) GmbH Blucherstrasse Hamburg, Germany prohlašujeme, že tento videorekordér 25D-250, 25D D-450 a 25D-454 je v souladu s následujícími normami: EN 55013:1990+A12:1994+A13;1996+A14:1999 EN 55020:1994+A11:1996+A12: 1999+A13:1999+A14:1999 EN /1995/A1:1998/ A2: 1998/A4:2000 EN /1995, EN 60065/1998