PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY:"

Transkript

1 PRÍKLADY ŢIADATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA TYPY OPRÁVNENÝCH ŢIADATEĽOV Tento zoznam vymedzuje vhodných ţiadateľov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika do úrovne jednotlivých právnych foriem. Kaţdá investičná priorita má zadefinovaný vlastní zoznam typov oprávnených ţiadateľov, ktorý je uvedený vo výzve na predkladanie ţiadostí o NFP. Preto je zo strany ţiadateľov potrebné vychádzať zo zoznamu typov oprávnených ţiadateľov uvedených vo výzve k danej investičnej priorite a v tomto zozname overiť, či ich právna forma spadá pod daný typ oprávneného ţiadateľa. Tento zoznam nemusí byť úplný a ponúka príklady ţiadateľov. 1. ŢIADATELIA (PARTNERI) ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: Ţiadateľ Právna úprava Sektor Štát (Slovenská republika), resp. organizačná zloţka štátu 2. Územná samospráva (a jej organizačné zloţky) 523/2004 Z.z. Verejný 2a, a, samosprávny kraj 302/2001 Z.z. Verejný 2b, b, obec 369/1990 Z.z. Verejný 2c, c, mestská časť 369/1990 Z.z. Verejný 2d, d, zdruţenie obcí 369/1990 Z.z. Verejný 3. Príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je 3a, Štát 523/2004 Z.z. Verejný 3b, samosprávny kraj 583/2004 Z.z. Verejný 3c, obec 583/2004 Z.z. Verejný 3d, mestská časť 583/2004 Z.z. Verejný 4. Komory 4a, Slovenská obchodná a priemyselná komora 9/1992 Zb. Súkromný 4b, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 30/1992 Zb. Súkromný 5. Školy/vzdelávacie inštitúcie/vysoké školy s výskumnými pracoviskami 5a, 5b, Základné školy (vrátane umeleckých) a stredné školy, učilištia zriadené subjektmi uvedenými v bode 1, 2a - c Predškolské zariadenia a osobitné školy zriadené Krajským školským úradom 596/2003 Z.z. Verejný 596/2003 Z.z. Verejný 5c, Súkromné a cirkevné školy 596/2003 Z.z. Súkromný 5d, Verejné a štátne vysoké školy 131/2002 Z.z. Verejný 5e, Súkromné vysoké školy 131/2002 Z.z. Súkromný 6. Neinvestičný fond 147/1997 Z.z. Súkromný 1

2 7. Nezisková organizácia 213/1997 Z.z. Súkromný 8. Záujmové zdruţenie právnických osôb 8a, 8b, Záujmové zdruţenie právnických osôb - pokiaľ všetkých členov zdruţenia tvoria právnické osoby z verejného sektora Záujmové zdruţenie právnických osôb pokiaľ existuje min. jeden člen zdruţenia, ktorý patrí do súkromného sektora 20f-20j zákona č. 40/1964 Zb. 20f-20j zákona č. 40/1964 Zb. Verejný Súkromný 9. Občianske zdruţenie 83/1990 Zb. Súkromný 10. Nadácia 91/2010 Z.z. Súkromný 11. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu 34/2002 Z.z. Súkromný 12. Cirkvi a náboţenské spoločnosti 308/1991 Zb. Súkromný 13. Štátny podnik 111/1990 Zb. Súkromný Akciová spoločnosť s min. 80 % podielom verejnoprávnych osôb (1.,2.) na základnom kapitáli a min. 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (1.,2.) na hlasovacích právach Spoločnosť s ručením obmedzeným s min. 80 % podielom verejnoprávnych osôb (2.) na základnom kapitáli a min. 80% podielom verejnoprávnych právnických osôb (2.) na hlasovacích právach 16. Výskumné inštitúcie 513/1991 Zb. Súkromný 513/1991 Zb. Súkromný Slovenská akadémia vied 133/2002 Z.z. Verejný 17. Rozhlas a televízia Slovenska 532/2010 Z.z. Verejný 18. Matica Slovenská a jej organizačné zloţky s právnou subjektivitou 19. Európske zdruţenie územnej spolupráce 68/1997 Z.z. Verejný Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 Verejný/ Súkromný 20. Slovenský červený kríţ 460/2007 Z.z. Verejný 21. Malý a stredný podnik 513/1991 Zb. Súkromný 2

3 1. ŢIADATELIA (PARTNERI) Z ČESKEJ REPUBLIKY: Ţadatel Legislativa Sektor Stát (Česká republika), resp. organizační sloţka státu 2. Územní samospráva (a její organizační sloţka) 2a. Kraj 129/2000 (a jeho organizační složka) 250/2000 2b. Obec 128/2000 (a její organizační složka) 250/2000 2c. Městská část statutárního města 128/2000 (a její organizační složka) 250/2000 2d. Svazek obcí 128/ Zřizované a zakládané organizace 3.1 Příspěvkové organizace 3.1a. státu (tzn. organizačních sloţek státu), 218/ b. kraje, 3.1c. obce, 250/ d. městské části statutárního města, 250/ e. svazku obcí 250/ Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení 219/ zřízena subjektem 1., / ostatní 3.3. Česká televize 483/ Český rozhlas 484/ Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 77/ Veřejná výzkumná instituce 341/ Státní podnik 77/ Akciová společnost - min. 80 % podíl veřejnoprávních osob (1., 2., 4a. a 4b.) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní 513/1991 3

4 3.9 právnické osoby (1., 2.,) na hlasovacích právech Společnost s ručením omezeným - min. 80 % podíl veřejnoprávních osob (2., 4a. a 4b.) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (2, 4a. a 4b.) na hlasovacích právech 4. Komory - zájmová samospráva, sdruţení 4a. Hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor 513/ /1992 4b. Agrární komora vč. okresních a regionálních komor 301/1992 4c. Stavovská organizace profesní komora Příslušný právní předpis upravující působení profesní komory 4d. Zájmové sdruţení 109/1964 4e. Zájmové sdruţení právnických osob -pokud je většina členů rozhodovacího orgánu jmenována veřejnoprávnymi osobami (č. 1 a č. 2) -ostatní 5. Školy / vzdělávací instituce 5.1 Školská právnická osoba, zapsaná ve školském rejstříku 40/ / zřízena subjektem 1., / ostatní 5.2. Vysoká škola 5.2a. Veřejná a státní vysoká škola 111/ b. Vysoká soukromá škola 6. Nestátní neziskové organizace 6.1. Obecně prospěšná společnost -pokud je většina členů rozhodovacího orgánu jmenována veřejnoprávnymi osobami (č. 1 a č. 2) 248/ ostatní 6.2. Spolek, ústav, sociální druţstvo 6.3. Pobočný spolek 6.4. Nadace a nadační fond 227/1997 4

5 6.5. Církve, pokud je právnickou osobou 6.5a Registrovaná církev a náboţenská společnost 6.5b Svaz církví nebo náboţenských společností 6.5c Evidovaná církevní právnická osoba 7. Podnikatelské subjekty 3/ Akciová společnost 90/ Společnost s ručením omezeným 90/ Obchodní korporace výše neuvedené (k.s., v.o.s., druţstvo 513/ Evropské seskupení pro územní spolupráci 248/2000 Ţiadateľ nie je oprávnený ţiadať o nenávratný finančný príspevok aj v prípade, ţe : a) podpora je predmetom konfliktu záujmov 1 ; b) previnil sa váţnym skreslením údajov pri podávaní informácií poţadovaných ako podmienku účasti vo výzve; c) snaţil sa získať dôverné informácie alebo ovplyvňovať komisiu na výber projektov alebo hodnotiteľov počas hodnotiaceho procesu súčasných alebo predošlých výziev na predkladanie projektov. Partner ţiadateľa sa nesmie zúčastniť ako uchádzač verejného obstarávania, ktoré je ţiadateľ povinný vykonať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 1 Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi ţiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môţe byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na predkladanie projektov, s hodnotením, schvaľovaním a výberom z predkladaných projektov, ako aj ich monitorovaním a priebeţným hodnotením v procese implementácie projektov. 5

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora)

Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Oprávnení žiadatelia (partneri) Slovenská republika (zatriedení podľa sektora) Žiadateľ Právna úprava Sektor 1. Štát (Slovenská republika) resp. organizačná zložka štátu 523/2004 Z.z. Verejný 2. Územná

Více

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2. Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 7.2.2008) Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to a) veřejnoprávní

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Číslo ČSÚ. Č. Typ subjektu 1. Stát (Česká republika) resp. organizační složka státu 2. Územní samospráva 219/ /200. veřejné

Číslo ČSÚ. Č. Typ subjektu 1. Stát (Česká republika) resp. organizační složka státu 2. Územní samospráva 219/ /200. veřejné Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3 taxativní (vyčerpávající) přehled (platné od 24. 1. 28) Vhodným příjemcem jsou právnické osoby, a to a) veřejnoprávní

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou

Seznam vhodných žadatelů s právní subjektivitou Prioritní osa 2 Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000

Více

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a

PO 1 Skupina příjemců Právní formy Zákon/ustawa paragraf Orgány veřejné správy, jejich svazky a PO 1 Orgány veřejné správy, jejich svazky a Organizační složka státu 219/2000 Sb. 3 Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Jednostka organizacyjna państwa Svazek obcí 128/2000 Sb. 49-53 Związek

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Praha 1 Praha 2 Praha 3 Tab. S.12. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních v tom správní obvody Kraj celkem Počet subjektů celkem 544 840 37 748 34 321

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika Polsko seminář Podpora mezinárodních projektů, 5. dubna 2016, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Stručná rekapitulace OPPS Česká republika

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Seminář pro žadatele Jemnice

OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Seminář pro žadatele Jemnice OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Seminář pro žadatele Jemnice 14. 1. 2010 Gabriela Grycová Regionální koordinátor OP AT-CZ Krajský úřad kraje Vysočina Zodpovědné orgány

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

DOTAČNÍ INFO K ESFCR

DOTAČNÍ INFO K ESFCR Podpora zaměstnanosti cílových skupin Výzva č. 03_16_068 DOTAČNÍ INFO K 1. 12. 2016 ESFCR PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Podnikatel - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU Kód: Název: 000 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Ostatní PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných v

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Hlavní typy příjemců. Základní právní listin upravující fungování. Prioritní osa (PO) Způsobilí příjemci v polské části Programu

Hlavní typy příjemců. Základní právní listin upravující fungování. Prioritní osa (PO) Způsobilí příjemci v polské části Programu Způsobilí příjemci v polské části Programu Vedoucí partner nebo partner projektu musejí náležet do jedné z níže uvedených kategorií institucí, tj. musejí být: a) státní institucí (vládní), regionální nebo

Více

<CRIF CZ> Release 21/10/2014. Verze 1.1

<CRIF CZ> Release 21/10/2014. Verze 1.1 Release 21/10/2014 H l a v n í f u n k č n í d o k u m e n t Verze 1.1 Historie revizí Datum Verze Popis Autor Návrh Romana Knyblová Důvěrné HP, 2014 Stránka 2 z 8 1.

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU 000 BA0062 Výčet položek číselníku: Kód Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných

Více

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OPPI

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OPPI Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OPPI ICT v podnicích III ICT a strategické služby III - prodloužení 101 Fyz. os. podnik. dle ŽZ zákona nezaps. v OR 102 Fyz.os.podnik.dle

Více

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Finančné nastavenie Programu Aktívne občianstvo a inklúzia Informačný seminár Príručka pre žiadateľov o NFP na realizáciu projektov a Príjemcov oprávnenosť výdavkov delenie na priame (aktivity) a nepriame

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným Branislav Zacharides, riaditeľ Programovacie obdobie 2007 2013 - Dopytovo orientované projekty na báze partnerského vzťahu ŽSK, MSK, SW,

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

OP VVV - Co už máme za sebou

OP VVV - Co už máme za sebou OP VVV - Co už máme za sebou PO3 - Individuální projekty systémové Druh výzvy: průběžná, komplementární Na webových stránkách: 8. 7. 2015 Vyhlášení a Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8.2015 Ukončení

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 Právní formy Výčet položek číselníku: Název položky Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

1. K čemu dotazník slouží?

1. K čemu dotazník slouží? Dotazník investičních aktivit Povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 8 Podklad pro posouzení potřebnosti 1. K čemu dotazník slouží? Dotazník je jedním z podkladů pro hodnocení potřebnosti

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Živnostník - fyzická osoba - tuzemec - nezapsaná v OR Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku POPIS ČÍSELNÍKU : Název: 000 BA0062 Výčet položek číselníku: Právní formy Zatím neurčeno PFORMA Charakteristika: Formy podnikatelských subjektů podle obchodního zákoníku a jiných právních předpisů platných

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

Program Školské mlieko

Program Školské mlieko Program Školské mlieko Legislatíva, postupy, aktuálny stav Réka Ácsová e-mail: reka.acsova@land.gov.sk Ministerstvo pôdohospodárstva tel. č.: 02/59 266 544 a rozvoja vidieka SR Odbor živočíšnej výroby

Více

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1 Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû..................... XII Seznam ostatních zkratek........................................ XV Úvod............................................................

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 16-16/237/2016 Dátum predloženia: 8. marec 2016 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Dohoda o medzinárodnej spolupráci medzi Žilinským samosprávnym

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách

Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Legislatíva a princípy verejného obstarávania v školách Združenie pre zdravie a výživu Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 17.10.2012 JUDr. Ľubomír Púček v školách terajší stav Zákon

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Ing. Darina Keselyová hlavný kontrolór mesta Nitry Číslo materiálu: 1668/2014 Názov materiálu: Spracovateľ: Napísala: Návrh

Více

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP)

Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) Právna úprava -,,kde čo nájsť? Typy účastníkov (vrátane definície MSP) JUDr. Viera Petrášová Národný kontaktný bod Právne a finančné otázky Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo

Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo Právna úprava pozemkového vlastníctva pozemkové právo 2014 1 Čl.20 Ústava SR (z.č.460/1992 Zb.) (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.

Více

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016

OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU. Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU Základní pojmy právní podzim 2016 OSOBY V PRÁVNÍM SMYSLU OČIMA PRÁVNÍ TEORIE Dva základní typy osob v právním smyslu: A) fyzické osoby = jakákoliv lidská bytost od narození, resp.

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více