Slovenská republika OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81951/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenská republika OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81951/B"

Transkript

1 X dražobná, s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva b) Orientačné/súpisné číslo c) Názov obce e) Štát III: Zapísaný IV. IČO/ dátum narodenia B. Označenie navrhovateľov 1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov ulice/verejného priestranstva b) Orientačné/súpisné číslo c) Názov obce e) Štát III. Zapísaný IV. IČO/ dátum narodenia C. Miesto konania dražby D. Dátum konania dražby E. Čas konania dražby F. Kolo dražby G. Predmet dražby 2016/07 1. dražobná, s.r.o. Staré Záhrady 3 Bratislava d) PSČ Slovenská republika OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28591/B EUROPA F2 s.r.o. Račianska 1523/71 Bratislava d) PSČ SR OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81951/B Sídlo dražobníka Prvé Predmetom dražby je nehnuteľnosť pozemky, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen na LV č nasledovne: ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape Parc. číslo Vým v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. poz. Druh ch.n. 1155/ Zast. plochy a nádvoria ,204 Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1155/ 1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo / Zast. plochy a nádvoria , / Zast. plochy a nádvoria , / Zast. plochy a nádvoria , / Záhrady 4 1 2,204 1

2 Legenda: Spôsob využívania pozemku: 4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 18- Pozemok, na ktorom je dvor 16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom Druh chránenej nehnuteľnosti: Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Právny vzťah: 2 - Nájom k pozemku ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka Účastník právneho vzťahu: Vlastník 1 EUROPA F2 s.r.o., Račianska 1523/71, Bratislava, PSČ , SR 1/1 IČO: Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 1301/2016 zo dňa /16 Titul nadobudnutia Žiadosť o zmenu údajov, R 387/ /16 Účastník právneho vzťahu: Nájomca 2 VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, Banská Bystrica, PSČ , SR / IČO: Titul nadobudnutia Nájomná zmluva zo dňa , N 22/ /16 K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo C KN 1155/1, 1155/4, 1166/60, 1166/61, 1166/62 ČASŤ C: ŤARCHY Bez zápisu. Iné údaje: 2

3 2 K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo C KN 1155/1, 1155/4, 1166/60, 1166/61, 1166/62 Poznámka: bez zápisu H: Opis predmetu dražby Pozemky sa nachádzajú v okresnom meste Zvolen, medzi ulicami J. Kollára a Ľ. Kubányho v širšom centre mesta, v blízkosti rieky Hron. V okolí pozemkov je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú bytové domy, nemocnica s poliklinikou, obchody, obchodné domy, hotely, banky a občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Pozemky sú rovinatého charakteru a v danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane plynovodu. Od krajského mesta Banská Bystrica je lokalita vzdialená približne 18 km (centrum obce a mesta). Jedná sa o stavebné pozemky. Na predmete dražby existuje nájomná zmluva medzi prenajímateľom (vlastníkom) a nájomcom - VAV HOLD a.s. Námestie SNP 3, Banská Bystrica zo dňa Táto zmluva je uzatvorená na obdobie do roku 2055, s pevne stanoveným nájomným. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží. CH. Opis stavu predmetu dražby Viď opis predmetu dražby. Nehnuteľnosť je opísaná v znaleckom posudku č. 08/2016, ktorý vypracovala spoločnosť Guropea Trading, spol. s r.o., 17. novembra 37, Trenčianske Teplice, IČO: , zo dňa I. K. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby Účastník právneho vzťahu: Nájomca 2 VAV HOLD a.s., Námestie SNP 3, Banská Bystrica, PSČ , SR / IČO: Titul nadobudnutia: Nájomná zmluva zo dňa , N 22/ /16 ŤARCHY Bez zápisu. Iné údaje: 2 K vlastníkovi č. 1 je nájomný vzťah na pozemky parcelné číslo C KN 1155/1, 1155/4, 1166/60, 1166/61, 1166/62 Poznámka: bez zápisu J. Spoločná dražba Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby Znalecký posudok L. M. N. Najnižšie podanie Minimálne prihodenie Dražobná zábezpeka b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky (vrátane informácie, či je možné zložiť dražobnú zábezpeku platobnou kartou alebo šekom) Nie ,00 eur 1.000,00 eur a) výška ,00 eur a.) hotovosť v prospech dražobníka b.) vklad na bankový účet dražobníka c.) banková záruka v prospech dražobníka d.) notárska úschova v prospech dražobníka e.) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom c) číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky d) adresa miesta na zloženie dražobnej zábezpeky SK , SWIFT: CEKOSKBX Sídlo dražobníka 3

4 e) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky f) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky g) vrátenie dražobnej zábezpeky O. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením k a.) dokladom o úhrade je príjmový doklad vystavený dražobníkom k b.) dokladom o úhrade je originál dokumentu vklad v hotovosti na účet s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu) alebo bankovým prevodom na účet dražobníka k c.) s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom k d.) s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (hotovosť, bankový prevod) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je dražobník povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby, to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. a.) hotovosť v prospech dražobníka ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby b.) platba vkladom na účet dražobníka (SK , SWIFT: CEKOSKBX), s označením čísla dražby c.) bankovým prevodom na účet dražobníka (SK , SWIFT: CEKOSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby P. R. T. Obhliadka predmetu dražby (dátum a čas) Miesto obhliadky Organizačné opatrenia Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby Termín č. 1: , čas sa upresní na dopyt, predbežne Termín č. 2: , čas sa upresní na dopyt, predbežne Na mieste predmetu dražby Čas ohliadky bude spresnený po predchádzajúcom ohlásení na tel. číslo 02/ Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu S. Podmienky odovzdania predmetu dražby Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby po úhrade úplnej sumy dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby. Poučenie podľa 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe. 4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného 4

5 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. U. a) titul b) meno c) priezvisko d) sídlo Notár JUDr. Tatjana Šúrková Miletičova 1, Bratislava 5

Slovenská republika OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35717

Slovenská republika OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35717 BKB Partners, spol. s r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) Oznámenie o dražbe číslo A. I. II. a) Názov ulice/verejného priestranstva

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 126/2016

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 126/2016 OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 126/2016 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DU-POS DD 157/2016 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava IČO 36 233 935 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 8016/2016 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 20.02.2017 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby:

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 117/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách) Oznámenie o dražbe číslo A. I a) Názov ulice/verejného priestranstva b) Orientačné/súpisné

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 176/2013

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 176/2013 OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 176/2013 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. X005724 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. X002971 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. X007471 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Více

Oznámenie o dobrovol'nej dražbe (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovol'nej dražbe (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 120161212 Oznámenie o dobrovol'nej dražbe (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Označenie dražobníka II. Obchodné meno/ meno a priezvisko Sídlo/ bydlisko 1.konsolidačná, spol. s.r.o. a) Názov ulice/verejného

Více

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE Zn. 176/2013-1 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 053/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovopnej dražbě (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 1.konsolidačně, spol. s r.o. Stefánikova. auctio, s.r.o. 11:00 hod.

Oznámenie o dobrovopnej dražbě (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 1.konsolidačně, spol. s r.o. Stefánikova. auctio, s.r.o. 11:00 hod. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA" VYVESENÁ DNA: 2 3-11" 2015 ZVESENJÍ DŇA: 2 2 "12" 2015 PODPIS Oznámenie o dobrovopnej dražbě (podl'a 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) 150031510 Označenie dražobníka II. Obchodné meno/

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. X001546 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko a) Názov

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 035/2015 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.068/2015 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 7705/2016 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 03.02.2017 Čas otvorenia dražby: DD PSO068/16 Platiť

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE. auctio, s.r.o. v zmysle 17 zákona NRSR č.527/2002 Z.z. vyhlasuje konanie dražby

OZNÁMENIE O DRAŽBE. auctio, s.r.o. v zmysle 17 zákona NRSR č.527/2002 Z.z. vyhlasuje konanie dražby OZNÁMENIE O DRAŽBE 2014-1-0D auctio, s.r.o. v zmysle 17 zákona NRSR č.527/2002 Z.z. vyhlasuje konanie dražby dražobník: auctio, s.r.o. zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 19773/N so sídlom: Kmeťkova

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO207/16 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Organizačná zložka: Dátum konania dražby: 20.02.2017 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: Predmet dražby:

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 1878/2016 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 06.02.2017 Čas otvorenia dražby: DD PSO269/15 Platiť

Více

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B.

Slovenská republika OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26178/T. OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B. X007478 Dom Dražieb s.r.o. Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dražbe číslo A. Označenie dražobníka I. Obchodné meno/meno a priezvisko II. Sídlo/bydlisko

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 059/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr.059/2015 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.016/2015 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 078/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr. 063/2014 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 024/2016

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 024/2016 OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 024/2016 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Dražobník: Navrhovateľ dražby: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Dátum konania dražby: 20.02.2017 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: Predmet dražby: DD PSO201/16 Platiť sa oplatí

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 004/2016 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 7706/2016 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 03.02.2017 Čas otvorenia dražby: DD PSO170/16 Platiť

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

DD 31/2016. Notářsky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová - notár 1. Mája 1094/ Liptovský Mikuláš

DD 31/2016. Notářsky úrad JUDr. Jana Bečár Kupcová - notár 1. Mája 1094/ Liptovský Mikuláš VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA* DD 31/2016 VYVESENÁ DŇA: - 5-08" 2018 Dražobník: Navrhovatel 9 dražby: Dátum konania dražby: v Cas otvoreeia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: ZVESENÁ DNA:. g -Qg.

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr. 136/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.098/2014 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 021/2015 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Více

Oznámenie o dražbe VDS:

Oznámenie o dražbe VDS: VIAM - dražobná spoločnosť s. r. o. Oznámenie o dražbe VDS:31-30-2015 Dražobník: VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o.. Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr.013/2015 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr. 083/2014 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Okres: Detva Obec: KRIVÁŇ Katastrálne územie: Kriváň Vytvorené cez katastrálny portál Dátum vyhotovenia Čas vyhotovenia:.0.06

Více

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Deň vydania: 07. marca 2016 OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Dražobná spoločnosť NAJ dražby s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných

Více

Dražby a aukcie, s.r.o. OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražby a aukcie, s.r.o. OZNÁMENIE O DRAŽBE 140300 Dražby a aukcie, s. r. o. Flámska 9783/1. 036 01 Martin, IČO 36 751 642, IČ DPH : SK 202 23 55 170 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro. vložka: 18739/L tel. : 043/422

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 137/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 8893/2015 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 23.06.2016 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA VYVESBNÁ DŇA: "5-12"?01B ZVESENÁ DŇA: T. dobrovófne DD PS0200/16

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA VYVESBNÁ DŇA: 5-12?01B ZVESENÁ DŇA: T. dobrovófne DD PS0200/16 platit, ' 'Ti $ p, ^ oplatí Í5 Jt VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA VYVESBNÁ DŇA: "5-12"?01B ZVESENÁ DŇA: 2 0-01- 20T PODPIS: dobrovófne DD PS0200/16 Dražobník: Navrhovatel' dražby: Dátum konania dražby: Čas otvorenia

Více

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7.0.06 0:03:53 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 450 7/ 68 7/ 69 7/8 Výmera v m 635 050 498 8 - Pozemok, na ktorom je dvor - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 8 8 8 Bonfiglioli Slovakia s.r.o.,

Více

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr.086/2013 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 132/2017

OZNÁMENIE O DRAŽBE. Zn. 132/2017 OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. 132/2017 Zverejnené v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Zn. 11101615 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO: 43 891 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 50044/B

Více

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd TRENČÍN Ulica Piaristická Číslo

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE sp. zn. DD

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE sp. zn. DD OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE sp. zn. DD-2013-002 Navrhovateľ dražby /záložný veriteľ: štatutárny orgán: so sídlom: IČO: 36 819 638 zapísaný: BRE BANK SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom ul.

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) A. Označenie dražobníka DDr. 065/2016 I. Obchodné meno/ meno Aukčný Dom, s.r.o. a priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov ulice/verejného

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa ustanovenia 5 ods. 1 zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov : Predávajúci : I. Zmluvné strany OBEC TEHLA so sídlom

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Dražobník: Navrhovateľ dražby: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Dátum konania dražby: 19.01.2016 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: DD PSO246/15 Platiť sa oplatí s.r.o. Košická

Více

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Číslo registrácie poslednej listiny v NCRdr: 4770/2016 Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: 30.09.2016 Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby:

Více

ZÁKON. z 10. júla 2002

ZÁKON. z 10. júla 2002 Strana 5270 Zbierka zákonov č. 5 2 7 /2002 Čiastka 204 527 ZÁKON z 10. júla 2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Oznámenie o dobrovoľne! dražbe. DD PSO107/15 (byt č. 22)

Oznámenie o dobrovoľne! dražbe. DD PSO107/15 (byt č. 22) platiť, oplatí Oznámenie o dobrovoľne! dražbe DD PSO107/15 (byt č. 22) Dražobník: Navrhovateľ dražby: Dátum konania dražby: Čas otvorenia dražby: Miesto konania dražby: Opakovanie dražby: Predmet dražby:

Více

ORAŽBY & REALITY. správcom na základe zmluvy o výkone správy: Bytové družstvo Prešov Bajkalská 30, 080 Ol Prešov

ORAŽBY & REALITY. správcom na základe zmluvy o výkone správy: Bytové družstvo Prešov Bajkalská 30, 080 Ol Prešov - 1. OB. Z015 ORAŽBY & REALITY Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 180/13-2015 Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 6727 na Lomnickej 12 a Švábskej

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva ).

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. (ďalej len zmluva ). Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: (ďalej len zmluva ). I. Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj

Více

& creditors OZNAMENIE O DOBROVOLNEJ DRAŽBĚ

& creditors OZNAMENIE O DOBROVOLNEJ DRAŽBĚ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA & creditors VYVESENÁ DŇA: 3 0 "09" 2016. 5i!-. ZVESENÁ DŇA: -2-11-2016 PODPIS: K OZNAMENIE O DOBROVOLNEJ DRAŽBĚ Zn.20800116 CREDITORS s. r. o., Mozartova 27, Bratislava 811 02, IČO:

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

= 2014

= 2014 VERPJX AS Iv/ 2 V P S1»ň A * 13-11- 2014 12-12= 2014 OZNÁMENIE o dražbě Vyhotovená v zmysle 17 zákona č. 527/2002 Z, z. o dobrovotných dražbách Dražobník: IURIDIS a.s. Nemocničná 18, 990 01 Vefký Křtíš

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto PEZINOK. Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto PEZINOK Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci

Více

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE. č. 024/2016. Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb.

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE. č. 024/2016. Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb. OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE č. 024/2016 Číslo registrácie poslednej listiny v Notárskom centrálnom registri dražieb N NCRdr 603/2017 3081/2017 Nižšie uvedený dražobník oprávnený k výkonu

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. DD 09/2015

OZNÁMENIE O DRAŽBE Zn. DD 09/2015 JURE s.r.o. so sídlom na Hollého 6518/18A, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 32775/T IČO: 47 437 677 GSM: +421 905 744802, FAX: +421 33 2301673,

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE 2011-5-2D dražobník: so sídlom: IČO: v mene spoločnosti: auctio, s.r.o. v zmysle 17 a 22 zákona NRSR č.527/2002 Z.z. vyhlasuje konanie dražby i auctio, s.r.o. f r zapísaná

Více

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005

Více

**V > \ ^ *tb i\. \Ä DU-POS DD 166/2016. Dražobník:

**V > \ ^ *tb i\. \Ä DU-POS DD 166/2016. Dražobník: **V > \mih\ 5 \ 4 -t \ ^ *tb i\. \Ä DU-POS DD 166/2016 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava IČO 36 233 935 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Oznámenie o IV. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.)

Oznámenie o IV. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) Oznámenie o IV. opakovanej dobrovoľnej dražbe (podľa 17 zákona č. 527/2002 Z. z.) A. Označenie dražobníka DDr.025/2011 I. Obchodné meno/ meno a Aukčný Dom, s.r.o. priezvisko II. Sídlo/ bydlisko a) Názov

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více