INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )"

Transkript

1 INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní strany Objednatel: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo: Beethovenova 2, Brno Zastoupená: doc. MgA. Vít Spilka, děkan Hudební fakulty JAMU IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Brno, /0100 (dále jen JAMUʺ) a Dodavatel: Zastoupená: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: (dále jen agenturaʺ) II. Předmět smlouvy Předmětem zakázky je dodávka služeb, resp. organizační zajištění profesionálního cvičného sboru a profesionálního cvičného orchestru (pronájem sboru/orchestru), včetně zajištění místa plnění zakázky (pronájem zkušeben) a pronájem notového materiálu, pro studijní účely Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění 1/6

2 v Brně (HF JAMU) v rámci projektu Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU. III. Organizační a smluvní zajištění profesionálního cvičného orchestru Agentura organizačně a smluvně zajistí profesionální cvičný orchestr (pronájem orchestru) na území statutárního města Brna pro odborné praxe studentů bakalářského a magisterského studijního oboru Dirigování orchestru HF JAMU, a to dle následujících dispozic: III.I Termín a místo konání praxe Praxe proběhnou v měsících březen červen 2010, říjen 2010 červen 2011, říjen prosinec 2011 (přesné termíny budou dohodnuty písemnou formou dostačující je elektronická forma e mailová korespondence mezi příslušným koordinátorem JAMU a jmenovaným pracovníkem za agenturu nejpozději 1 měsíc před plánovaným konáním praxe) na území statutárního města Brna. III.II Náplň praxe a studované tituly Náplní praxe bude práce studentů bakalářského a magisterského studijního programu Dirigování orchestru HF JAMU s profesionálním orchestrem. Volba studovaných titulů bude vycházet ze studijních plánů jednotlivých ročníků oboru (konkrétní tituly budou postupně upřesněny písemnou formou dostačující je elektronická forma e mailová korespondence). III.III Rozsah praxe a požadavky na obsazení orchestru Agentura smluvně a organizačně zajistí 30 členů orchestru ve standardním nástrojovém obsazení, příp. v závislosti na studovaných titulech. Práce studentů s cvičným orchestrem bude zahrnovat celkem 8 frekvencí po třech hodinách. III.IV Další požadavky Agentura smluvně také zajistí pronájem zkušebny a zapůjčení notového materiálu. IV. Organizační a smluvní zajištění profesionálního cvičného sboru Agentura organizačně a smluvně zajistí profesionální cvičný sbor (pronájem sboru) 2/6

3 na území statutárního města Brna pro praxe studentů bakalářského a magisterského studijního oboru Dirigování sboru HF JAMU, a to dle následujících dispozic: IV.I Termín a místo konání praxe Praxe proběhnou v měsících březen červen 2010, říjen 2010 červen 2011, říjen prosinec 2011 (přesné termíny budou dohodnuty písemnou formou dostačující je elektronická forma e mailová korespondence mezi příslušným koordinátorem JAMU a jmenovaným pracovníkem za agenturu nejpozději 1 měsíc před plánovaným konáním praxe) na území statutárního města Brna (specifikace dle nabídky před podpisem Smlouvy). IV.II Náplň praxe a studované tituly Náplní praxe bude práce studentů bakalářského a magisterského studijního programu Dirigování sboru HF JAMU s profesionálním sborem. Nastudovány budou sborové scény z českých a světových oper dle studijních plánů jednotlivých ročníků (konkrétní tituly budou postupně upřesněny písemnou formou dostačující je elektronická forma e mailová korespondence). IV.III Rozsah praxe a požadavky na obsazení sboru Agentura smluvně a organizačně zajistí 38 členů sboru, jehož konkrétní hlasové obsazení bude odpovídat studovaným titulům. Práce studentů s cvičným sborem bude zahrnovat celkem 7 frekvencí po čtyřech hodinách. IV.IV Další požadavky Agentura smluvně také zajistí pronájem zkušebny a zapůjčení notového materiálu. V. Osoby na straně JAMU V.I Kontaktní osobou za JAMU MgA. Kateřina Polášková, projektová manažerka Hudební fakulty JAMU (tel.: ; e mail: V.II Odborným koordinátorem za JAMU pro odstavec č. III. této smlouvy je doc. Emil Skoták, pedagog oboru Dirigování orchestru na HF JAMU (tel.: ; e mail: 3/6

4 V.III Odborným koordinátorem za JAMU pro odstavec č. IV. této smlouvy je doc. Josef Pančík, pedagog oboru Dirigování sboru na HF JAMU (tel.: ). VI. Osoby na straně dodavatele VI.I Jmenovaný pracovník za agenturu, který je pověřen organizačním zajištěním služeb pro JAMU, je... (titul, jméno, příjmení, telefon, e mail). VII. Smluvní cena a platební podmínky VII.I Cena za organizační a smluvní zajištění cvičného orchestru a cvičného sboru, vč. pronájmu zkušeben a zapůjčení notového materiálu, bude odpovídat ceně uvedené v nabídce agentury na dodávku služeb, která je nedílnou přílohou této smlouvy. VII.II JAMU proplatí agentuře zajištění profesionálního cvičného orchestru a profesionálního cvičného sboru, vč. pronájmu zkušeben a zapůjčení notového materiálu, následujícím způsobem: vždy po skončení studijního bloku na základě faktury obsahující vyčíslení všech dílčích plnění zajišťovaných agenturou (specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, tj. rozepsání jednotlivých položek pronájem sboru/orchestru, pronájem zkušebny, zapůjčení notového materiálu). VII.III Agentura je povinna ve faktuře uvést název a číslo projektu, ke kterému se tato Smlouva váže (projekt Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU ). VII.IV Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů od doručení do sídla HF JAMU. Faktury budou vystaveny na fakturační adresu: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Komenského nám. 6, Brno. Fakturační adresa bude uvedena v plném znění, jinak bude faktura vrácena k doplnění požadovaných náležitostí a uhrazena po vrácení v novém termínu splatnosti. VII.V Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu projektu JAMU na účet agentury uvedený výše. K fakturované ceně přičte agentura DPH dle v rozhodné době účinných právních předpisů. 4/6

5 VIII. Obchodní podmínky VIII.I Smlouva bude podepsána statutárním zástupcem agentury v souladu s platným zápisem v obchodním rejstříku. Nepodepsaná Smlouva je nepodepsanou nabídkou a je proto právně neúčinná. VIII.II Agentura se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. a vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací o osobě agentury v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb. VIII.III Práva a povinnosti smluvních stran, které nebudou ve Smlouvě upravené, se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. IX. Smluvní podmínky IX.I Agentura je povinna: řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokladů souvisejících s realizací projektu, poskytnout příjemci veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány, umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), umožnit ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky, provádět publicitu zajišťovaných akcí projektu v souladu s Pravidly publicity projektů podpořených Evropským sociálním fondem. IX.II Jakákoliv audio/video nahrávka bude předmětem zvláštního jednání a zvláštní dohody s určením, kdo je zodpovědný za její nahrávání, a to i v případě nahrávky amatérské. Nahrávka bude sloužit pouze pro pedagogické účely HF JAMU bez možnosti jejího zveřejnění. 5/6

6 X. Závěrečná ustanovení X.I Od této Smlouvy lze bez náhrady odstoupit jen v případě vyšší moci (ze strany umělce onemocnění, závažný rodinný důvod, atp.). X.II Změny a doplňky Smlouvy musí být dohodnuty a vyhotoveny písemně. X.III Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Smlouvy, zejména o výši dohodnuté odměny. X.IV Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti, z nichž JAMU obdrží dvě vyhotovení a agentura jedno. V Brně dne V Brně dne doc. MgA. Vít Spilka statutární zástupce agentury děkan HF JAMU 6/6