CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2."

Transkript

1 Kontakt: Mgr. Peter Kontúr, tel.: Marta Haviarová, tel.: CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na 2. polrok 2015 SEPTEMBER 2015 Odborný kurz: Ochrana pred povodňami Termín konania : Odborný kurz: Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO Termín konania : Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Termín konania : , alebo po dohode výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie Odborný kurz: Kurz základných vedomostí CO 3 dni Termín konania : Účastnícky poplatok : 135,00 OKTÓBER 2015 Odborný kurz: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Termín konania : Odborný kurz: Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania /NZaNU/ Termín konania :

2 Odborný kurz: Ochrana pred účinkami živelných pohrôm Termín konania : NOVEMBER 2015 Odborný kurz: Riadenie a organizovanie záchranných prác Termín konania : Odborný kurz: Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Termín konania : DECEMBER 2015 Odborný kurz: Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Termín konania :

3 1. Kurz základných vedomostí CO 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na civilnú ochranu /CO/ 3. Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl 4. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO 5. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 6. Ochrana pred povodňami 7. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania 8. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm 9. Riadenie a organizovanie záchranných prác 1. Kurz základných vedomostí CO Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, miestna štátna správa, obecná samospráva, miestna samospráva. Získať základné vedomosti pre plnenie úloh a vykonávanie opatrení v oblasti civilnej ochrany. Civilná ochrana v SR. Organizovanie a riadenie civilnej ochrany. Príprava na civilnú ochranu. Ochrana obyvateľstva. Záchranné práce. Materiálne a finančné zabezpečenie civilnej ochrany. Integrovaný záchranný systém september 2015, uzávierka prihlášok: 10. september 2015 Test. Záverečná beseda. 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na civilnú ochranu /CO/ Obyvateľstvo, zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov Získať informácie o možnom ohrození a zabezpečovaní ochrany obyvateľstva. Členenie prípravy: a) Všeobecný úvod Civilná ochrana v SR, mimoriadne udalosti, analýza územia, varovanie obyvateľstva, činnosť po varovaní, informácie o možných rizikách ohrozenia, vyžadovanie pomoci v tiesni, kolektívna ochrana obyvateľstva, individuálna ochrana osôb. b) Špecifické témy - Ochrana pred účinkami nebezpečných látok - Ochrana pred následkami živelných pohrôm - Ochrana pred účinkami rádioaktívneho žiarenia CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča alebo výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie.

4 Po vzájomnej dohode záujemcu o školenie a školiteľa/organizátora. Záverečná beseda. 3. Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl Učitelia základných škôl Pripraviť učiteľov základných škôl na vyučovanie časti riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana v učive Ochrana života a zdravia (OŽAZ) v zmysle legislatívy a učebných osnov. Civilná ochrana v SR, Ženevské dohovory a dodatkové protokoly I. a II., druhy mimoriadnych udalostí, analýza územia obce, mesta a možné zdroje ohrozenia, varovné signály, činnosť po varovaní, nebezpečné látky, zbrane hromadného ničenia, kolektívna ochrana - evakuácia a ukrytie, záchranné práce, organizácia jednotiek CO, prostriedky individuálnej ochrany. CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča alebo výjazdovou formou v mieste záujemcu o školenie. Slovenská Ľupča 14. september 2015, uzávierka prihlášok 7. september 2015 Slovenská Ľupča 16. november 2015, uzávierka prihlášok 12. november 2015 Výjazdová forma - po vzájomnej dohode záujemcu o školenie a školiteľa/organizátora. Záverečná beseda 4. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO Zamestnanci obecných úradov plniacich úlohy civilnej ochrany. Získať potrebné vedomosti na plnenie úloh civilnej ochrany v obci. Úlohy a opatrenia CO, pôsobnosť obce pri ich plnení. Evakuácia, ukrytie obyvateľstva obce. Dokumentácia CO obce. Núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva obce Povodňový plán záchranných prác. 10. september 2015, uzávierka prihlášok 27. august 2015 Záverečná beseda 5. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Miestna štátna správa, obecná samospráva, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. Prehĺbiť vedomosti o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok vyrábaných, skladovaných alebo prepravovaných na území SR a pre prípad teroristického útoku. Právne predpisy na zabezpečenie ochrany pri výrobe, preprave a skladovaní nebezpečných látok, nebezpečné látky, preprava nebezpečných látok, terorizmus, protiradiačné, protichemické, protibiologické opatrenia, spôsoby určovania oblasti ohrozenia po úniku

5 nebezpečnej látky, riešenie modelových situácií - predbežné vyhodnotenie oblasti ohrozenia pre prípad úniku ChNL, určenie oblasti ohrozenia pre prípad úniku neznámej NL. 7. október 2015, uzávierka prihlášok 25. september december 2015, uzávierka prihlášok 26. november 2015 Záverečná beseda 6. Ochrana pred povodňami Obecná samospráva (starostovia obcí, primátori miest, členovia povodňových komisií). Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci počas povodňovej situácie. Právne predpisy na ochranu pred povodňami, opatrenia na ochranu pred povodňami, riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami, predpovedná povodňová služba, hydrologické a meteorologické výstrahy, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd, riešenie modelovej situácie. 9. september 2015, uzávierka prihlášok 27. august 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 7. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania (NZaNU) Obecná samospráva, miestna štátna správa. Získať teoretické vedomosti a praktické požiadavky na organizovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva počas mimoriadnej situácie. Núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie, riadenie NZaNU ako činnosti pri vykonávaní záchranných prác, núdzové zásobovanie vodou. 14. október 2015, uzávierka prihlášok 30. september 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 8. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm Obecná samospráva, miestna štátna správa. Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci po vzniku mimoriadnej udalosti vyvolanej živelnou pohromou počas mimoriadnej situácie. Štátna hydrologická služba a štátna meteorologická služba, zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby a odovzdávanie meteorologických a hydrologických výstrah pokyn, odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - nepriazeň počasia, zemetrasenie, veterná smršť, veterná smršť - modelová situácia.

6 21. október 2015, uzávierka prihlášok 7. október 2015 Záverečná beseda. Vyhodnotenie kurzu. 9. Riadenie a organizovanie záchranných prác Obecná samospráva, miestna štátna správa Prehĺbiť vedomosti a všestrannú prípravu na riešenie krízových situácií. Výmenou skúseností z procesu riadenia záchranných prác skvalitniť prípravu na plnenie úloh a opatrení CO. Problematika záchranných prác v právnej úprave civilnej ochrany. Varovanie, evakuácia a ukrytie obyvateľstva pri riadení a organizovaní záchranných prác. Riešenie krátkej modelovej krízovej situácie po vzniku MU na území obce výmena skúseností. 11. november 2015, uzávierka prihlášok 6. november 2015 Záverečná beseda. Ukončenie kurzu.

CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015

CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015 CUZ IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu na rok 2015 1. Kurz základných vedomostí CO 2. Príprava obyvateľstva a zamestnancov právnických

Více

Vyhláš. áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany

Vyhláš. áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany Záchranné práce Vyhláš áška MV SR č.. 523/2006 Z. z. O podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania Jednotiek civilnej ochrany Definícia záchranných prác (ZP) Zákon NR SR č. 42/1994

Více

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča. Plán vzdelávania a prípravy

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča. Plán vzdelávania a prípravy Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská Ľupča Plán vzdelávania a prípravy 2013 Úvod Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva je odborným

Více

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F

Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F Príloha C. Časový plán konania kurzov a bornej prípravy na rok muly A F Mesiac január 1. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 2. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana

Více

Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013

Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013 Civilná ochrana Andrea Majlingová, PhD., 2013 Civilná ochrana Ústavným právom občanov Slovenskej republiky (SR) je právo na ochranu života, zdravia a majetku v prípadoch vzniku mimoriadnych udalostí. Na

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více

Metodika činnosti krízového štábu mesta Pezinok

Metodika činnosti krízového štábu mesta Pezinok Mestský úrad Pezinok Dňa: 10 októbra 2012 Vypracoval: Mgr. Ľubomír Štiglic Dva výtlačky: Počet listov: 14 Schvaľujem: Mgr. Oliver Solga primátor mesta Metodika činnosti krízového štábu mesta Pezinok Pre

Více

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK Školiteľ (konzultant) TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2013-2014 Názov DP Štúdium denné, externé Ing. Katarína Buganová, PhD. Manažment podnikateľských rizík v podniku Manažment rizika projektu

Více

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA. (základy sebaochrany a prvej pomoci)

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA. (základy sebaochrany a prvej pomoci) ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (základy sebaochrany a prvej pomoci) Rozlišovanie varovných signálov a činnosť obyvateľstva na signály 1.rok trojročného cyklu prípravy obyvateľstva na sebaochranu

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017

Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na január - jún 2017 CUZ, stredisko Inštitút

Více

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, Galanta P L Á N O V A C Í D O K U M E N T

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, Galanta P L Á N O V A C Í D O K U M E N T Číslo: OU-GA-OKR-2016/001034-14 01. februára 2016 OKRESNÝ ÚRAD GALANTA odbor krízového riadenia Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta S ch v a ľ u j e m :... Ing. Kornel Lomboš vedúci odboru P L Á N O V A

Více

Rek zákony 387/2002 Z.z.

Rek zákony 387/2002 Z.z. Rek zákony 387/2002 Z.z. (o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 18.7.2002 Účinnosť od: 1.8.2011 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 156/2002

Více

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Kollárova 8, Trnava

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Kollárova 8, Trnava OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA Kollárova 8, 97 02 Trnava OU-TT-OKR-206/007448 27. január 206 S ch v a ľ u j e m :... PaedDr. Marta Gubrická, v. r. prednostka P L Á N P R Í P R A V Y PRE OBCE

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina ObU-ZA-CO4/2012/ 26677 Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina č. 03/2012 Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Obvodného úradu Žilina

Více

Duálne vzdelávanie. Jasná, 5. október 2017

Duálne vzdelávanie. Jasná, 5. október 2017 Duálne vzdelávanie Jasná, 5. október 2017 LEGISLATÍVA Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave Trojuholník vzdelávania Kroky k duálnemu vzdelávaniu 2 Nový zákon Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave

Více

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Číslo: MK / /11546

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Číslo: MK / /11546 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Číslo: MK - 3010/2008-10/11546 Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách Bratislava

Více

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zúčtovanie MESTO Sečovce Príloha

Více

KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015

KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a PREŠKOLENIE INTERNÝCH AUDÍTOROV PODĽA EN ISO 9001:2015 Termín: 09. 10.07.2018 Miesto: Zasadačka TÜV NORD

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Odborná príprava krízového štábu a evakuačnej komisie obce. Cabaj - Čápor

Odborná príprava krízového štábu a evakuačnej komisie obce. Cabaj - Čápor obec Cabaj - Čápor Odborná príprava krízového štábu a evakuačnej komisie obce Cabaj -Čápor 7. novembra 2016 Prezentácia je výlučne vnútorným dokumentom obce a má informatívny charakter. Obsahom prezentácie

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády Doložka civilnej ochrany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Staré Mesto Spracovateľ: Ing. arch. Jela Plencnerová, U-A ateliér, Bratislava Dátum spracovania:

Více

Individuálna ochrana osôb

Individuálna ochrana osôb Individuálna ochrana osôb Proti- radiačné, -chemické, -biologické opatrenia Individuálna ochrana osôb patrí medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sú určené na zníženie alebo

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

ObU-TT-CO1-2013/ V Trnave 13. februára 2013

ObU-TT-CO1-2013/ V Trnave 13. februára 2013 Obvodný úrad Trnava Kollárova 8 917 02 Trnava ObU-TT-CO1-/ V Trnave 13. februára Schvaľujem:....................................... Ing. Vladimír Krátky prednosta ZAMERANIE ČINNOSTI pri plnení úloh civilného

Více

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky -

Národný inšpektorát práce. nostno- technickými požiadavkami na výrobky - Národný inšpektorát práce Dohľad nad bezpečnostno nostno- technickými požiadavkami na výrobky - trhový dohľad vykonávaný vaný orgánmi inšpekcie práce Inšpekcia práce v Slovenskej republike Zákon č. 125/2006

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

K O N T R A K T uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra SR. Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku Čl. I.

K O N T R A K T uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra SR. Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku Čl. I. K O N T R A K T uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra SR a Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2007 Číslo zadávateľa : SVS-207-2007/05634 Číslo realizátora : 30/39-129/07

Více

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI

Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Medicína katastrof Traumatologické plánovanie a príprava VI. celoštátna konferencia Hradec Králové, ČR, 26. 27.11.2009 Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Nemocnice Bánovce 3.súkromná nemocnica s.r.o.

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č z 27. októbra 2004

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č z 27. októbra 2004 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1010 z 27. októbra 2004 k správe o povodniach v Slovenskej republike za obdobie január - august 2004 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie Zoznam prijímateľov NFP projekty technickej pomoci Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie P. č. Kód písomného vyzvania Názov prijímateľa Názov projektu

Více

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA JAROVCE PALMOVÁ 1, 851 10 BRATISLAVA INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ MČ Bratislava Jarovce v súlade s 15, ods. 1, písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej

Více

Obsah prezentácie Povodňové prehliadky Príprava na povodne povodňové plány Reakcia na povodňové nebezpečenstvo

Obsah prezentácie Povodňové prehliadky Príprava na povodne povodňové plány Reakcia na povodňové nebezpečenstvo Povodeň a obec Obsah prezentácie 1. Povodňové prehliadky 2. Príprava na povodne povodňové plány 3. Reakcia na povodňové nebezpečenstvo 4. Priebežné a súhrnné správy o priebehu a následkoch povodní 5. Vyhodnocovanie

Více

VERIFIKÁCIA ŠKÔD PRI POVODNIACH A PRI ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH.

VERIFIKÁCIA ŠKÔD PRI POVODNIACH A PRI ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH. 1 VERIFIKÁCIA ŠKÔD PRI POVODNIACH A PRI ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH. A. POVODŇOVÉ NÁKLADY A ŚKODY Náklady a škody, ktoré vznikli následkom povodní sa vyčíslujú v zmysle zásad stanovených v súlade s 18 zákona č.

Více

Príprava na mimoriadne udalosti, záchranné a likvidačné práce

Príprava na mimoriadne udalosti, záchranné a likvidačné práce , záchranné a likvidačné práce Andrea Majlingová, PhD, 2013 Mimoriadne predstavujú pre obyvateľstvo nebezpečenstvo vo forme ohrozenia ich života, zdravia a majetku. Stupeň rizika, ktoré toto nebezpečenstvo

Více

HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA Príloha č. 7 k pokynu č. 38/2007 OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA I. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických

Více

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Ružinov dňa 17. 02. 2015 Zriadenie hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti,

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

OCHRANA OBYVATEĽSTVA PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

OCHRANA OBYVATEĽSTVA PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH LÁTOK OCHRANA OBYVATEĽSTVA PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH LÁTOK INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ Informácie pre verejnosť podľa 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Úvodné

Více

Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018

Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018 Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018 V zmysle Čl. 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote Stálym bodom programu

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ október 2013 INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Inovujeme, aby sme zachránili a pomohli Kód ITMS 26110130011 Názov Prijímateľ

Více

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6

PROJEKT STAVBY OBSAH. 3. Zemné práce. PRODAP s.r.o. Sídlisko I súp.č. 980/ Vranov nad Topľou. Strana 1 z 6 Strana 1 z 6 OBSAH 1. Charakteristika územia výstavby 1.1 Zhodnotenie staveniska 1.2 Údaje o prieskumoch 1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 1.4 Príprava územia pre výstavbu 2. Celkové urbanistické,

Více

Príprava a realizácia projektu dobrovoľníctva v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. PhDr.

Príprava a realizácia projektu dobrovoľníctva v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. PhDr. Príprava a realizácia projektu dobrovoľníctva v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Slávka Beracková Dobrovoľníctvo v Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky

Více

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z 15 ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z.Z. O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Územie obce Červeník môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich

Více

LES + VODA. seminár. Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1

LES + VODA. seminár. Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1 LES + VODA seminár Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra 2010 Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1 Legislatíva: - LESY SR, š. p. Banská Bystrica spravujú drobné vodné toky

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti

Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, 920 01 Hlohovec Plán hospitačnej činnosti Schválený na PR : 26.8.2015 Platnosť : od 1.9.2015 Mgr. Miroslava Múdra Vaňková riaditeľka školy Hospitácie v šk.roku 2015/2016

Více

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny

spôsob ukončenie kurz - záverečná teoretická a praktická skúška a získanie zváračského preukazu Z - M1 podľa STN Početnosť cieľovej skupiny Kód CPV:24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 80531200-7 Technické školenia 1. Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1) Cieľom vzdelávania a prípravy pre trh práce

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

KONTRAKT. uzatvorený medzi. na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU KONTRAKT uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Inštitútom pre verejnú správu na realizáciu vzdelávacích aktivít v roku 2011 ČI. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ: Sídlo: Štatutárny

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA

SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SAMOSPRÁVA A PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE EURA SÚČASNÝ STAV PRÍPRAV NA ZAVEDENIE EURA Generálny zákon -vznik za aktívnej spolupráce ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, ministerstva hospodárstva

Více

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY Príloha č. 4 k pokynu č. 45/2009 OKRUH OTÁZOK PRE ÚSTNU ČASŤ OVEROVANIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ČINNOSTI ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY A. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi,

Více

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých ŠP koná a rozhoduje a podľa ktorých postupujú. jednotlivé oddelenia ŠP

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých ŠP koná a rozhoduje a podľa ktorých postupujú. jednotlivé oddelenia ŠP Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých ŠP koná a rozhoduje a podľa ktorých postupujú jednotlivé oddelenia ŠP Štátna pokladnica sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej

Více

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA Kríza Komunikačná štruktúra Krízová situácia

KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA Kríza Komunikačná štruktúra Krízová situácia KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA Kríza Kompetencie orgánov KR Komunikačná štruktúra Krízová situácia Komunikácia Orgány krízového riadenia Krízové riadenie Krízová komunikácia I. KRÍZA stav vybočujúci z normálneho

Více

Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod

Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod Základná škola s materskou školou, Námestie Hrdinov SNP 24, Medzibrod Vypracovala: Účinnosť od: Mgr. Ivana Sumráková, riaditeľka školy 1. septembra 2013 Obsah Obsah... 2 Úvodné ustanovenia... 3 Výdavky

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie jeho efektívnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava Autorky: PhDr. Beata Perichtová RNDr. Miroslava Kordošová Trnava, október 2005 Vzdelávanie BOZP

Více

8 CIVILNÁ OCHRANA. republiky Bratislave, zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice.

8 CIVILNÁ OCHRANA. republiky Bratislave, zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice. 8 CIVILNÁ OCHRANA Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení

Více

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne

Pracovná náplň VZOR. Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Riaditeľka /vedúca školskej jedálne, riaditeľka/vedúca výdajnej školskej jedálne Pracovná náplň VZOR 1. Metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti prevencie obezity. 2. Tvorba školského výživového

Více

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8

ÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15

Více

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam OPATRENIE č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam Dopravný úrad podľa 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012 1. Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 212 2. Vyhodnotenie cieľov opatrení za rok 212 3. Úlohy pre službu dopravnej polície v dohľade nad cestnou premávkou pre rok 213 4. Vyhodnotenie efektivity

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE!

UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 (AUGUST 2016) MGR. ŠTÚDIUM REV.: JÚL/AUGUST 2016 UPOZORNENIE PODSTATNÁ ZMENA V PRÁVNEJ ÚPRAVE! S účinnosťou ku

Více

Dátum vyhlásenia vyzvania 2. Oprávnená kategória regiónu. Forma vyzvania 1. MRR/RR uzavretá január 2018 február 2018

Dátum vyhlásenia vyzvania 2. Oprávnená kategória regiónu. Forma vyzvania 1. MRR/RR uzavretá január 2018 február 2018 PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2018) Riadiaci orgán: OP EVS schválenia: 10.07.2018 Verzia: 2 OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória

Více

si Vás dovoľuje pozvať na

si Vás dovoľuje pozvať na si Vás dovoľuje pozvať na KURZ INTERNÝ AUDÍTOR SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA EN ISO 9001:2015 a 2008, SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŹÉRSTVA PODĽA EN ISO 14001:2015 a 2004 A SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Technik vozového parku

Technik vozového parku Technik vozového parku Charakteristika Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie. Alternatívne názvy - Technik dopravy - Správca

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi 1. Súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom a VÚC) schválenej pred vyhlásením Výzvy 1 2 Má obec vypracovaný PHSR? Povinná príloha č.22 súladu projektu s PHSR

Více

Grafický program SOLIDWORKS výzva pre širšie uplatnenie absolventov SOŠ. Rozvojový projekt Grafické systémy 2013

Grafický program SOLIDWORKS výzva pre širšie uplatnenie absolventov SOŠ. Rozvojový projekt Grafické systémy 2013 Grafický program SOLIDWORKS výzva pre širšie uplatnenie absolventov SOŠ Rozvojový projekt Grafické systémy 2013 CIEĽ Zvýšiť odborné kompetencie žiakov vštudijnom odbore 2413 Kmechanik strojov azariadení

Více

Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov

Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre Príprava krízových štábov piatok, 25. februára 2011 TRNAVA 1 Príprava krízového štábu a vedúcich objektov. piatok, 25. februára 2011 TRNAVA 2 piatok, 25. februára

Více

Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016

Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016 Plán práce metodického združenia pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2015/2016 Škola: Základná škola, Hlavná 121, Gelnica Vedúci MZ: Mgr. Daniela Kolarčíková Členovia: Mgr. J. Tokarčíková, Mgr. M. Marcineková,

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU december 2012 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Moderné vyučovanie v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline Kód ITMS

Více

PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852

PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852 AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 13 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/46/2018-CV-OddKK Počet listov: 5 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO H10 ČŠp 852 a) Profil absolventa:

Více

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku Na rokovanie dňa 24.07.2012 K bodu programu 3 Názov materiálu Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy telovýchovných zariadení, príspevkovej organizácie

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU Gymnázium, Štúrova 16, 937 01 Želiezovce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU školský rok 2017/2018 Plán práce výchovného poradcu Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením

Více

MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM

MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM MESTO STRÁŢSKE ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM 1 ŠTATÚT KLUBU DÔCHODCOV V STRÁŢSKOM Na základe 4 ods. 3 písmeno l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje Mesto

Více

Požiadavky TESCO štandardu na výrobcov potravín verzia

Požiadavky TESCO štandardu na výrobcov potravín verzia Trading Law & Technical Požiadavky TESCO štandardu na výrobcov potravín verzia 6-2015 Martin Ondráš, riaditeľ obchodno právneho a technického oddelenia TFMS a jeho úloha Zabezpečiť bezpečnosť potravín

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 216 Slovenská republika vypracované v zmysle požiadaviek 15 ods. 2 a 3 zákona č. 128/2015

Více

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE

HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE HLAVNÝ NÁZOV PREZENTÁCIE Vyhodnotenie činnosti odboru technickej normalizácie za prvý polrok 2017 Ing. Viera Huková november 2017 Organizačné usporiadanie odboru technickej normalizácie Oddelenie technickej

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více