REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZAČNÍ PROJEKT. Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky"

Transkript

1 REALIZAČNÍ PROJEKT Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky Zpracoval: Ing. Vladimír Plucha Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. RNDr. Zbyněk Moravec AQUATEST a.s. Příbram, září 2014

2 Identifikační list Název zakázky: Sanace ekologických škod překlenovací ochranné čerpání na lokalitě skládka sodné strusky společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Na základě realizační smlouvy č. XXX mezi Dodavatelem prací a Investorem Dodavatel prací: Název firmy: Sídlo: Právní forma: IČ: DIČ: Osoby oprávněné jednat: Webové stránky: Kontaktní osoby dodavatele sanace: Odpovědný řešitel geologických prací pro obor hydrogeologie a sanační geologie: Investor: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 525/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněna jednat: Mgr. Monika Zbořilová, vedoucí oddělení 452, na základě povolení ministra financí Nabyvatel: Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Příbram VI, č.p Příbram IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Dostál, místopředseda představenstva asm.doc 2 z 9

3 Obsah: Překlenovací práce ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická a.s. udržovací režim skládky sodné strusky... 1 Identifikační list Úvod Stav skládky Rozsah zabezpečovacích prací Technické práce Monitoring vod Vedení primární dokumentace Kontrola realizace a dokumentace průběhu zakázky Rozsah monitoringu v překlenovacím období Metodika vzorkovacích a laboratorních prací Denní monitoring Monitoring vody odváženou k likvidaci Měsíční monitoring Režimní monitoring Hydrogeologické práce Zpracování databáze SEKM Nakládání s odpady Bezpečnost práce Rozpočet prací, bezpečnostní rizika, environmentální rizika, Podmínky nabyvatele ÚVOD Kovohutě Příbram nástupnická a.s. předkládá tento projekt na realizaci zabezpečovacích prací na skládce sodné strusky a v jejím okolí na překlenovací období mezi ukončenou, udržovací a chystanou konečnou etapou sanace skládky. 8. listopadu 2011 bylo na kontrolním dni dohodnuto o předání staveniště firmou Hochtief CZ a.s. zpět nabyvateli a sanační práce byly přerušeny do doby, než lokalitu převezme dodavatel dokončení sanačního zásahu skládky sodné strusky v areálu Kovohutě Příbram nástupnická a.s. Projekt vychází ze závěrů kontrolního dne konaného dne 22. listopadu 2013 a z Rozhodnutí ČIŽP OI OOV Praha č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/ /11/PJC ze dne , především části týkající se cílových limitů znečištění v prostoru skládky. Účastníci kontrolního dne doporučili pokračování udržovacího režimu na skládce do doby zahájení realizace dalších sanačních prací skládky. Rozsah udržovacích prací na skládce zahrnuje především zajištění monitoringu lokality a blízkého vodního toku, čerpání skládkových vod a jejich likvidace, kontroly stavu skládky a její ostrahy, nakládání se solí vzniklé po odpaření skládkových vod, zjištění charakteru znečištění nádrže sloužící jako retenční prostor pro skládkové vody a návrh řešení dnových sedimentů retenční nádrže. asm.doc 3 z 9

4 Předmětem projektu je tak v souladu se závěry KD ze dne realizace technických prací zabezpečujících kontrolu nad skládkou a monitoring podzemních a povrchových vod s cílem pokračovat ve sledování změn kvality vod na skládce a jejím okolí a navázat tak na monitoring realizovaný v letech STAV SKLÁDKY Skládka byla v červenci 2009 předána za účelem provedení sanačního zásahu firmě HOCHTIEF CZ a.s., která prostřednictvím odpadové firmy Purum s.r.o. provedla do roku 2011 vymístění a likvidaci celkem tun deponované sodné strusky. Dále bylo odčerpáno m 3 kontaminované skládkové vody, která byla přes tzv. vyrovnávací retenční nádrž průběžně čerpána do chladicí části dohořívací komory pecního agregátu nabyvatele. Celkem bylo z této vody po jejím odpaření získáno 115,7 tun solí (odpad kat. č N), který byl z větší části odvezen do podzemního uložiště odpadů v Německu. V době udržovacích prací bylo odčerpáno ze skládky do retenční nádrže dalších 1780 m 3 vody. Z této retenční nádrže bylo zčerpáno do odparného systému šachtové pece m 3 vody. V současné době zbývá na skládce k odtěžbě stále cca 1500 tun sodné strusky. Vodní hladina ve spojených lagunách č. I a II skládky kolísá cca mezi cm. V laguně č. 3 je hladina dlouhodobě viditelně o něco vyšší vůči spojeným lagunám. Povrchová drenáž je v prostoru zaústění do podzemního drénu pravidelně zanášena (mříž) a ucpávána. Východní drén stále prosakuje do Litavky v úseku cca m, šachta drénu (betonová skruž) je zaplněna a voda přetéká do Litavky, jejíž dnové sedimenty viditelně obsahují materiál ze skládky. Kovohutě Příbram nástupnická vlastními náklady ve výši cca 5,2 mil. Kč vymístily kaly ukládané v letech v menší nádrži tzv. kaustifikačních kalů. Rezerva v retenčních nádržích se tím zvýšila na cca 4000 m 3. Hodnoty znečištění Litavky především v ukazateli As v profilu pod skládkou jsou stále dlouhodobě několikanásobně vyšší (dle průtoku až 10. násobně) než v profilu nad skládkou. Absolutní hodnoty množství As se pohybují mezi 0,3 1,4 kg As za den proteklého Litavkou. Tyto údaje jsou zjištěny z bilance průtoku Litavky v místě odběru vody v blízkosti limnigrafické stanice. Minimálně 80 % množství As se objevuje až pod skládkou. 3 ROZSAH ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ Zabezpečovací práce zahrnují zejména: 3.1 Technické práce Zahrnují: Udržování a čištění koryta a břehů Litavky v prostoru limnigrafu vč. zajištění stálosti průtočného profilu, zejména dna. Vodočet je osazen odbornou firmou v přesně vymezeném a definovaném profilu Litavky. Chod zařízení vč. shromažďování veškerých údajů zajišťuje nabyvatel (Kovohutě Příbram) vlastními náklady po dobu nezbytně nutnou s ohledem na vývoj sanačních zásahů na skládce a monitoring toku. Průběžnou kontrola stavu obvodové hráze skládky a dělící hráze lagun, kontrola hrází retenčních nádrží. asm.doc 4 z 9

5 Oprava oplocení skládky. Kontrolu obvodové drenáže a případné čerpání vody z východního drénu do retenční nádrže, zajištění volného přístupu ke všem měřícím místům, tj. udržování vegetace v prostoru SSS, břežní části Litavky u drenážních výstupů a retenční nádrže, zajištění průchodnosti obvodové drenáže. Zajištění obvodové drenáže retenčních nádrží a udržování místní vegetace. Čerpání kontaminované skládkové vody dle potřeby ze spojených lagun č. 1 a 2 skládky do retenčních nádrží. Objem čerpané vody bude měřen nainstalovanými tzv. stanovenými měřidly s ověřením správnosti měření. Čerpání bude prováděno při překročení výšky hladiny 140 cm v úrovni můstku na hrázi mezi lagunou 3 a spojenými lagunami 1 a 2. maximální možné vyčerpání na úroveň dna spojených lagun bude provedeno až v závěru překlenovacího období těsně před předáním zhotoviteli další etapy sanace. Zhotovitel tak zaručí možnost dalšího odtěžování deponované strusky v rámci další fáze sanace skládky. Čerpání skládkových vod z drénu D3 dle potřeby do skládky. Účelem je omezení přelivu z drenážního systému kontaminovaných vod do Litavky. Kritériem pro zahájení čerpání bude naplnění studny (D3). Čerpání z drénu nebude prováděno v dešťovém období ani bezprostředně po jednorázových spadech nad 5 mm srážek/den. Dle zjištění se pak jedná o poměrně čistou původem dešťovou vodu. Odborná průběžná likvidace skládkových vod z retenční nádrže Měření kolísaní výšky hladiny v době nečerpání vod včetně měření výšky hladiny v retenční nádrži. Měření je zajištěno dvojicí vodoměrných latí. Ve spojených lagunách skládky je nainstalována kolmá lať výšky 2 m z materiálu odolného alkalickému prostředí. V retenční nádrži je nainstalována lať se sklonem kopírujícím břeh s vertikálním rozsahem pro kolísání hladiny minimálně 2 metry. Maximální hladina v retenční nádrži nesmí přesáhnout 30 cm od koruny hráze. Měření množství srážek po dobu prací a sledování souvislosti s kolísáním výšky hladiny podzemní vody v instalovaných monitorovacích objektech. Zhotovitel bude provozovat vhodná čerpadla, zajistí jejich údržbu, kontrolu a úpravu potrubních tras ze skládky do retenční nádrže. Zajištění ostrahy skládky externí firmou a všech technických zařízení na trasách před vstupem do areálu nabyvatele. 3.2 Monitoring vod Zahrnuje: Pravidelný monitoring podzemních a povrchových vod ve vypovídajícím rozsahu na předem stanovených místech, vč. měření úrovní hladin a průtoku v Litavce, viz kapitola Vedení primární dokumentace O průběhu sanačních prací v překlenovacím období bude vedena primární dokumentace (provozní deník) v souladu s požadavky Směrnice FNM ČR a MŽP ČR č. 3/2004 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci. Provozní deník bude vždy dosažitelný na sanované (udržované) lokalitě, popř. u osoby odpovědné za průběh udržovacích prací. asm.doc 5 z 9

6 Deník musí obsahovat seznam pověřených pracovníků pro provádění sanačních prací, bude veden alespoň se dvěma dalšími průpisy tak, aby bylo možno tyto listy vyjmout bez jeho poškození. V provozním deníku musí být průkazně zdokumentován průběh veškerých prací, zejména pak: chod jednotlivých zařízení se základními parametry (objem, spotřeba aj.) všechny vykonané činnosti dle schváleného rozsahu zabezpečovacích prací všechny poruchy a odstávky včetně příčin záznamy o odběrech vzorků a kontrolních měřeních zápisy kontrolních orgánů Záznamy do deníku provádí denně, resp. v době prací pověřený pracovník dodavatele udržovacích prací. Minimálně 1 x týdně bude provozní deník kontrolován odpovědným řešitelem prací, kterým je zároveň pověřený zástupce nabyvatele. Ten také provádí kontrolu provozního deníku a jeho souladu se skutečností, o výsledku kontroly provede záznam do provozního deníku. Při přebírce provedených prací provede pověřený zástupce nabyvatele věcnou kontrolu souladu fakturovaných prací s primární dokumentací. Provozní deník bude k dispozici zástupci supervizní organizace, který provede záznam do deníku při každé kontrole prováděných prací na lokalitě a při jejich fakturaci. 3.4 Kontrola realizace a dokumentace průběhu zakázky Pro účely kontroly dodržování postupu udržovacích prací na skládce a čerpání finančních prostředků budou pravidelně pořádány kontrolní dny v periodě minimálně 1 x za 3 měsíce. Na kontrolní dny (KD) budou zváni zástupci MF ČR, MŽP ČR, dodavatele (monitoring), supervize, ČIŽP, případně místní samospráva. Pro potřeby kontrolních dní vypracuje zhotovitel prací Zprávu, kterou obdrží všichni účastníci KD nejméně 1 týden před jeho konáním. Organizace a průběh KD vč. požadavků na obsah Zprávy pro KD jsou definovány ve Směrnici FNM ČR a MŽP ČR č. 3/2004. Vzhledem ke krátké době realizace projektu bude kromě Zprávy ke KD zpracována již pouze Zpráva o výsledcích monitoringu vod a Závěrečná zpráva o celém průběhu udržovacích prací na sanované skládce. 4 ROZSAH MONITORINGU V PŘEKLENOVACÍM OBDOBÍ 4.1 Metodika vzorkovacích a laboratorních prací Vzorkování podzemní vody: Bude provedeno v dynamickém stavu, za použití čerpadel (např. EIJKELKAMP). Během čerpání budou sledovány fyzikálně chemické parametry podzemní vody (ph, vodivost, teplota, E Pt/Ag/AgCl, s následným převedením na standardní hodnotu Eh). Odběr vzorku bude proveden při ustálení hodnot těchto parametrů. Obecně se předpokládá, že za těchto podmínek vzorek odebrané podzemní vody nejlépe reprezentuje podzemní vodu v kolektoru v okolí testovaného vrtu. Vzorky pro stanovení kovů budou v terénu filtrovány a stabilizovány kyselinou dusičnou. Měření parametrů (ph, Eh, vodivost, t) bude realizováno např. metrologicky konfirmovaným, kombinovaným analyzátorem WTW (Německo) v průběhu odběru podzemních vod a při odběru u povrchových vod. Před a během vzorkování bude kontrolována úroveň hladiny podzemní vody pomocí elektronického hladinoměru s optickou a zvukovou signalizací. asm.doc 6 z 9

7 Vzorkování říční vody a šachtic drenáže: bude provedeno náběrem do vzorkovače nebo v případě vzorkování povrchové vody Litavky přímo do vzorkovnic z proudnice. Odebrané vzorky budou v den odběru transportovány při stabilní nízké teplotě do laboratoře k analýzám. Chemické analýzy: Jsou zaměřeny na níže uvedené majoritní kontaminanty na lokalitě prokázané ve vodách a budou prováděny v akreditovaných laboratořích dodavatele a Kovohutí Příbram, popř. jiné akreditované laboratoři, podle standardních operačních postupů. Výstupy z analýz jsou ukládány do podnikové databáze a expedovány jako písemný dokument s uvedením identifikace vzorku, výsledkem analýzy, použitého operačního postupu a metody, mezí stanovitelnosti a mezí nejistoty. Tyto protokoly o zkouškách budou tvořit přílohu ke zprávám hodnotícím výsledky monitoringu. 4.2 Denní monitoring Každý pracovní den bude prováděno měření v profilu Litavky u vrátnice v ukazatelích As a vodivost. Údaje o průtoku v Litavce jsou automaticky zaznamenávány limnigrafickou stanicí. 4.3 Monitoring vody odváženou k likvidaci V intervalu 1 x za 14 dní bude prováděno měření výšky hladiny a zjišťování koncentrací As, RAS a ph ve spojených původních lagunách skládky sodné strusky a v retenční nádrži tzv. kaustifikačních kalů. 4.4 Měsíční monitoring Při pravidelném měsíčním monitoringu budou sledovány parametry ph, sírany, chloridy, As, Cd, Ni, Pb a Zn v měřících profilech Vli3 a VLi6 a šachtě drénu D Režimní monitoring Po dobu tzv. překlenovacího období bude 2x proveden monitoring skládky a jejího okolí v rozsahu daném Rozhodnutím ČIŽP č.j. ČIŽP/41/OOV/SR02/ /11/PJC ze dne v kapitole 9 bodu a). Po dobu tzv. překlenovacího období se jedná o: monitoring podzemní vody v monitorovacích vrtech: HP232, HP218, HP202, HP217, HV 16, HP221, HP216, HP215, HP217, HV300, HV301 monitoring povrchové vody: měrné profily Vli3, VLi6 Sledovány budou parametry: ph, chloridy, sírany, As, Pb, Cd, Zn, Cu, Ni Četnost monitoringu: XX/2014 a XX/2015, popř. měsíc před zahájením další tzv. konzervační etapy sanace, tj. před dotěžením zbylé sodné strusky. Tabulka č. 1 monitoring vod Monitorovaná složka monitorované objekty Monitorované ukazatele Počet vzorkovacích cyklů (počet vzorků) Denní monitoring vrátnice As, vodivost 240 (240) asm.doc 7 z 9

8 Monitoring vody na šachtovou pec 1 x 14 dní měsíční monitoring Režimní monitoring retenční nádrž As, RAS, ph 24 (48) VLi3, VLi6, šachta drénu D3 HP232, HP218, HP202, HP217, HV 16, HP221, HP216, HP215, HP217, HV300, HV301 Vli3, VLi6 ph, sírany, chloridy, As, Cd, Ni, Pb a Zn ph, chloridy, sírany, As, Pb, Cd, Zn, Cu, Ni 10 (30) 2 (26) 5 HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE Hydrogeologické práce budou zaměřeny zejména na získávání, zpracování a vyhodnocení získaných dat. Zahrnují: přípravné práce, sled, řízení a dokumentaci monitoringu, zpracování tabulkové databáze výsledků, vyhodnocení monitoringu, zpracování mapových podkladů včetně hydroizohyps průběžné zpracování dílčích zpráv a dalších podkladů zpracování závěrečné zprávy. 5.1 Zpracování databáze SEKM Na základě požadavku zadávacích podmínek bude po ukončení obou kol režimního monitoringu naplněna databáze SEKM v souladu s materiálem Ministerstva životního prostředí Metodický návod na naplnění databáze SEKM, který je umístěn na oficiální internetové stránce MŽP. Naplněná databáze bude předána prostřednictvím elektronické pošty nebo na CD, grafické výstupy budou ve formátu ArcView, verze 3, nebo do tohoto prostředí konvertovatelných. 6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V průběhu udržovacích prací se předpokládá produkce odpadů v souvislosti s udržování vegetace nebo čištění povrchové drenáže na lokalitě, dále z předpokládaných oprav potrubních systémů a při likvidaci skládkových vod tvorbou odpadní soli. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy v platném znění. Pro celý průběh udržovacích prací bude vedena samostatná evidence vzniklých odpadů. Odstranění odpadů vzniklých v souvislosti s udržováním vegetace a drenážního systému zajistí odborná firma. Odpady z oprav potrubních systému budou předány oprávněné odpadové firmě. Odpadní soli zůstanou na zabezpečeném místě v areálu nabyvatele do další etapy sanace. asm.doc 8 z 9

9 Katalogová čísla vznikajících odpadů: O plasty a kaučuk O biologicky rozložitelný odpad O odpad z čištění kanalizace 7 BEZPEČNOST PRÁCE Při provádění prací je nezbytné bezvýhradné dodržování pracovních postupů, požárních a bezpečnostních předpisů na území vlastníka pozemků. Dotčené vnitřní předpisy určí vlastník pozemků a rovněž s nimi pracovníky dodavatele seznámí. Při provádění stavebních prací budou dodržovány obecně závazné bezpečnostní předpisy, zejména dané nařízením č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích). Je nutné, aby při stavebních pracích byly dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 183/2006 S. (stavební zákon). Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky podle stanovených pracovních rizik a působení rizikových faktorů. Pracovní rizika budou vzájemně předány mezi nabyvatelem a zhotovitelem, resp. jeho subdodavateli, a to před zahájením prací. Zakázáno je zejména: není li v dohledu nebo doslechu další pracovník, zakazuje se práce jednoho osamoceného při nebezpečných pracích, při vykopávkách rýh a šachet hlubších než 1,3 m pracovat a pohybovat se bez ochranných přileb ve výkopech hlubších než 1,3 m, u svahů strmých stěn a násypů vyšších než 2 m prostor lagun a retenční nádrže v místě manipulace s čerpacím zařízením musí být zajištěn natažením červenobílé pásky a nápisem nebezpečí pádu do prohlubně v době instalace či manipulace s čerpacím systémem v lagunách musí být přítomni min. 2 zaměstnanci zhotovitele 8 ROZPOČET PRACÍ, BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA, PODMÍNKY NABYVATELE Rozpočet prací, které budou provedeny v rámci předkládaného projektu zabezpečovacích prací, je uveden v příloze č. 1 na samostatném listu. Nabyvatel zpřístupní zhotoviteli všechna místa nutná pro výkon práce, tj. přístup na lokalitu skládky sodné strusky a retenční nádrže, všechny potrubní cesty, čerpací místa a místa odběru vzorků. Využití jakýchkoliv zařízení nabyvatele pro potřeby zhotovitele se nepředpokládá bez předchozí vzájemné dohody. asm.doc 9 z 9

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ Skládky DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Z vodohospodářského hlediska je hlavním rizikem vyplývajícím z existence skládek průsak znečištěných

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 8.9.2014 PID:MFCR4XARYQ Č.j.: MF-7532/2014/45-4501-35 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb.

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 384/2001 Sb. LIST Č. 0 Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) zařízení či látek. Vyplňuje se tehdy, pokud dotčený subjekt vlastní

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách. Ing. Marcel Pejzl, Praha Ing. Ilona Jáchymová, GEOSAN GROUP, a.s.

Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách. Ing. Marcel Pejzl, Praha Ing. Ilona Jáchymová, GEOSAN GROUP, a.s. Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách Ing. Marcel Pejzl, Praha Ing. Ilona Jáchymová, GEOSAN GROUP, a.s. Parametry skládky Skládka byla situována v údolí svažujícím se k toku

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje. 1 Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě ZADAVATEL: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: K PODPISU V RÁMCI TÉTO VZ OPRÁVNĚN: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM: IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: Plzeňský kraj Škroupova 18, 306 13 Plzeň 70890366; CZ70890366 Václav Šlajs, hejtman

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Vybrané Referenční Projekty

Vybrané Referenční Projekty Vybrané Referenční Projekty Če s k é d r á h y, Lí š n ý... 2 Kl a d n o, Mo u l í k o va... 3 Ne h v i z d y, Kl at o v y... 4 Kl at o v y, Ho d k o v ič k y... 5 Do b ř í š, Grafoprint... 6 Se d l č

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Státní fond životního prostředí České republiky. Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ 148 00

Státní fond životního prostředí České republiky. Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ 148 00 Kontaktní osoba: Karel Zeis Tel./fax: 267 994 218, 267 994 273 E-mail: č.j. : karel.zeis@sfzp.cz SFZP 170137/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Vzorový postup odstraňování azbestu

Vzorový postup odstraňování azbestu Vzorový postup odstraňování azbestu 1. Praktické provádění odstranění azbestu. 2. Chronologie prací. 3. Požadavky na technické vybavení. Mgr. Rudolf Jaszay TREPART s.r.o. 1. Hlavní předpoklady pro výběr

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více