Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Jana Paloncyová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Jana Paloncyová"

Transkript

1 Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů Jana Paloncyová VÚPSV Praha 2004

2 Obsah Úvod Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů Tabulky Grafy Obrázky Definice domácností a rodin podle sčítání obyvatelstva Změny počtu a struktury domácností Tabulky Úplné rodinné domácnosti Obecné charakteristiky Děti v úplných rodinách Úplné rodiny bez závislých dětí Bydlení úplných rodin Manželství Nesezdané soužití Tabulky Grafy Obrázky Neúplné rodinné domácnosti Bydlení neúplných rodin Tabulky Grafy Domácnosti jednotlivců Tabulky Grafy Domácnosti a rodiny z hlediska krajů Tabulky Grafy Obrázky Plodnost žen podle výsledků sčítání obyvatelstva Tabulky Grafy Shrnutí poznatků o domácnostech a rodinách podle výsledků sčítání Literatura

3 Úvod V posledních 15 letech se česká rodina významně mění. Tyto změny jsou pozorovatelné jednak na základě údajů z běžné evidence obyvatelstva, jednak na základě sčítání obyvatelstva. Běžná evidence zachycuje demografické události v kalendářním roce, tj. narození, potraty, úmrtí, sňatky, rozvody a migraci, sčítání obyvatelstva odráží demografickou situaci k určitému stanovenému datu, tzv. rozhodnému okamžiku (např. k 1.3.). Podle údajů běžné evidence dochází v období transformace především ke změně rodinných vzorců. Před rokem 1989 byl model rodinného chování více méně jednotný, téměř každý vstoupil alespoň jednou do manželství, a to ve velmi mladém věku (muži v průměru v 25 letech, ženy ve 22 letech), první dítě se rodilo brzy po sňatku (do 8. měsíců po sňatku se rodilo více než 50 % prvních dětí narozených v manželství), druhé dítě následovalo brzy po prvním (v průměru po 3 letech). Podíl dětí narozených mimo manželství nedosahoval ani 10 %, předmanželské početí bylo většinou legalizováno sňatkem. Intenzita umělé potratovosti byla ve srovnání se západními zeměmi vysoká, nejčastěji však podstupovaly interrupce vdané ženy se dvěma dětmi, tj. umělé přerušení těhotenství se stalo tzv. antikoncepcí ex post, kterou byla řešena neplánovaná těhotenství po narození chtěného počtu dětí. Rozvodovost měla stoupající tendenci. V posledním desetiletí se snížila především intenzita sňatečnosti a plodnosti (podle údajů z roku by do manželství vstupovalo pouze 65 % mužů a 72 % žen, úhrnná plodnost klesla na minimum, 1,13 dětí na jednu ženu v roce 1999). Za poklesem těchto ukazatelů stojí odklad začátku rodinného života do vyššího věku. Tento odklad způsobuje, že se většina mladé populace zatím neobjevuje v demografické statistice běžné evidence, protože u ní nedochází k rodinným událostem - především ke sňatku a narození dítěte. V současné době se úroveň plodnosti sice mírně zvyšuje (2002: úhrnná plodnost 1,17, 2003 zatím předběžně 1,18), nicméně je stále brzy na to, říci, kolik z odložených dětí se nakonec narodí. V souvislosti s odkladem sňatku a porodu se snížily počty vdaných žen, a tedy i počty dětí narozených v manželství. Počty a podíly dětí narozených mimo manželství se naopak zvýšily (2002: 25,3 %), nikoliv však v důsledku vyšší intenzity nemanželské plodnosti, ale především v důsledku již zmíněného nižšího počtu dětí narozených vdaným ženám. Odborníci stále diskutují o tom, zda a především do jaké míry jsou tyto změny reprodukce ovlivněny rostoucím individualismem a širšími možnostmi seberealizace mladých lidí mimo rodinnou sféru, na druhé straně jakou roli sehrála především ekonomická transformace české společnosti, jež se dotkla významně i mladých lidí a rodin. Pozitivně je shodně všemi odborníky hodnocen snižující se trend intenzity umělé potratovosti v 90. letech. Výsledky sčítání zachycují aktuální stav populace k určitému datu, jenž je výsledkem vývojových trendů jednotlivých demografických procesů. Údaje o rodinách a domácnostech zjišťované při sčítáních dokreslují důsledky předešlého rodinného chování. Sčítání je proto doplňujícím a stejně důležitým zdrojem informací o rodině jako údaje z běžné evidence. Předkládaná studie prezentuje výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku. Analýza byla zaměřena na rodinné domácnosti. Většina výsledků z roku je porovnávána s výsledky ze sčítání obyvatelstva z roku. To umožňuje lépe pochopit změny, ke kterým došlo v 90. letech. Při zpracovávání byly použity standardní výstupy Českého statistického úřadu, a to především publikace "Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti, " a "Domácnosti, ". Analýzy a vlastní výpočty tedy vycházejí z agregovaných dat publikovaných v těchto svazcích, nikoliv z individuálních dat ze sčítání. Agregovaná data analýzu na jedné straně omezují, neboť lze používat pouze vydaná třídění údajů, na druhé straně však vyhovují základnímu popisu rodin a domácností, jenž byl cílem této studie. Tuto studii lze tak pokládat za prostředníka mezi výsledky ze sčítání obyvatelstva vydávanými Českým statistickým úřadem a dalšími studiemi pracujícími na míru s individuální databází. 3

4 Jedním s cílů této studie je i zhodnocení použitelnosti či potřebnosti určitých třídění údajů obsažených právě v oficiálních publikacích. Úvodní kapitola stručně prezentuje základní výsledky o změnách demografických struktur obyvatelstva podle údajů ze sčítání (podle pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity). Druhá kapitola představuje úvodní kapitolu k vlastní analýze domácností a rodin, tj. obsahuje základní vymezení a definice jednotlivých typů domácností a rodin. Třetí kapitola je věnována hlavním změnám ve struktuře domácností a rodin. Čtvrtá kapitola se zabývá úplnými rodinnými domácnostmi bez závislých a se závislými dětmi a bydlením těchto rodin. Úplné rodiny jsou tvořeny manželskými páry a nesezdanými soužitími (faktickými manželstvími), proto je těmto kategoriím úplných rodin věnována zvláštní pozornost. Pátá část popisuje druhou kategorii rodin-neúplné rodiny. Neúplné rodiny jsou na jedné straně důsledkem rostoucí rozvodovosti, na druhé straně jejich počet ovlivňuje i vyšší podíl dětí rodících se mimo manželství. Šestá kapitola je věnována domácnostem jednotlivců. Sedmá kapitola stručně pojednává o regionálních rozdílech. Osmá kapitola se pak zabývá plodností žen na základě výsledků sčítání obyvatelstva. Za vlastní deskripcí výsledků v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny dvě až tři přílohy: tabulky, grafy, případně obrázky. Tyto přílohy jsou velice obsáhlé, domníváme se však, že vzhledem k informačnímu charakteru studie a jejímu dalšímu využití jsou nezbytné. 4

5 1. Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů Podle výsledků sčítání obyvatelstva žilo k 1.3. v České republice osob s trvalým (bez ohledu na státní občanství) nebo dlouhodobým pobytem (cizinci s přechodným pobytem, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů). Do roku včetně byly údaje vydávány pouze za osoby, které měly v době sčítání trvalý pobyt na našem území. Cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu byli dříve řazeni k cizincům s krátkodobým pobytem a byli tak zahrnuti do dočasně přítomného obyvatelstva. Podle výsledků sčítání mělo povolení k dlouhodobému pobytu na našem území cizinců, celkem žilo na našem území cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. Ve srovnání s rokem byl i přes zahrnutí cizinců s dlouhodobým pobytem do bydlícího obyvatelstva zaznamenán pokles počtu obyvatel o 72 tisíc (tabulka 1). V 90. letech se podle srovnání sčítání a snížil počet občanů Slovenské republiky žijících na území České republiky a zdvojnásobil se počet osob s jiným státním občanstvím. V roce mělo české státní občanství 98,5 % obyvatel, dvojí občanství mělo 0,2 % osob, z toho jedna polovina měla české a slovenské občanství, jenom slovenské občanství mělo 0,2 %, přibližně jedno procento obyvatel České republiky pak mělo jiné státní občanství. Počty cizinců měly vliv především na počty osob v mladším a středním věku. Podíl mužů a žen v populaci se příliš nezměnil a v letech i připadalo na jednu ženu přibližně 0,95 mužů. Tento poměr se však mění v závislosti na věku. Odráží se zde poměr chlapců a dívek při narození (na jednu dívku připadá přibližně 1,06 chlapců), úmrtnost a migrace. Podle výsledků sčítání obyvatelstva v letech a bylo více mužů než žen ve všech věkových skupinách až do věku let (graf 1). Poté začaly v populaci převažovat především kvůli vyšší úmrtnosti mužů ženy. Oproti roku bylo však v roce zaznamenáno zlepšení, tj. vyšší index maskulinity, počínaje věkovou skupinou let. Nadúmrtnost mužů ve středním, ale i starším věku se tedy v 90. letech zmírnila (graf 1). Ve věkové struktuře obyvatelstva se v roce oproti roku výrazně projevilo snižování porodnosti v 90., ale i v 80. letech (počet živě narozených se výrazně snížil ze 170 tisíc v roce 1979 na 154 tisíc v roce 1980 a dále klesal; graf 2). Naopak natalitní vlna 70. let způsobila vyšší počty dvacátníků v roce. Podobně tomu bylo i v případě silných populačních ročníků 40. a počátku 50. let, jež se přesunuly z věkových skupin let a let v roce do věku let a let v roce. Ve věkové struktuře z roku byl zřejmý i vliv první světové války (nižší počty osmdesátníků) a vzestupu porodnosti ve 20. letech (vyšší počty sedmdesátníků). Věková struktura obyvatelstva a poměr pohlaví byly rovněž ovlivněny emigračními vlnami, a to především mužů po roce 1948 a Uvedené rysy věkové struktury obyvatelstva se promítly do zastoupení tzv. dětské složky (0-14 let), produktivní složky (15-59 let) a postproduktivní složky (60 a více let). Podle sčítání v uplynulých 50 letech se snižuje podíl dětské složky (tabulka 2). Ke zvýšení došlo v roce 1980, kdy se ve výsledcích sčítání projevila populační vlna 70. let. I v tomto roce však bylo zastoupení dětí nižší než v roce Podle výsledků z roku se podíl dětské složky snížil o téměř 5 procentních bodů oproti roku a děti podle posledních výsledků představovaly 16,2 % populace. Podíl seniorů v populaci se naopak v posledních 50 letech zvyšuje. Výjimkou byl rok 1980, kdy se na snížení relativního počtu seniorů na jedné straně podílel vzestup dětské složky a na druhé straně relativně slabé ročníky seniorů pocházející z období 1. světové války. Uvedené trendy dětské a seniorské složky populace mají vliv na tzv. index stáří (počet seniorů připadajících na 100 dětí), jenž se v uplynulých 50 letech zvyšoval. V 90. letech dokonce počet seniorů převýšil počet dětí a index stáří byl v roce roven 114, tj. na 100 dětí připadalo 114 seniorů. V porovnání s předchozími sčítáními obyvatelstva byla v roce produktivní složka nejvíce zastoupena (15-59 let: 65,4 %). 5

6 Odrazil se zde nižší počet dětí, ale i přítomnost silných populačních ročníků 40. a 70. let v produktivním věku. Tzv. index ekonomického zatížení (počet dětí a seniorů na 100 osob v produktivním věku) se v posledních 30 letech příliš neměnil, neboť růst počtu seniorů byl kompenzován zmenšováním dětské populace (tabulka 2). V následujících letech však lze očekávat zvýšení tohoto indexu, neboť vzroste počet seniorů, protože se do tohoto věku přesunou silné ročníky 40. a 50. let a produktivní složka bude naopak méně sycena z důvodu slabých populačních ročníků z 80. a především 90. let. Pokud se navíc zvýší porodnost, bude růst indexu ekonomického zatížení ještě významnější. Výsledky sčítání potvrdily odklad vstupu do manželství, na nějž poukazovaly již výsledky analýzy běžné evidence v 90. letech. Tento odklad se odrazil ve změně struktury obyvatelstva podle rodinného stavu. Odklad uzavření manželství se u mužů projevil zvýšením podílu svobodných především ve věku do 35 let. V roce žila ve věku let již jedna třetina mužů v manželství, o 10 let později měla tuto zkušenost pouze přibližně desetina mužů. Muži ve věku let byli v roce již většinou ženatí (více než dvě třetiny), v roce byla stále více než polovina svobodných (graf 3). V důsledku zvyšující se rozvodovosti se především ve středním věku (30-60 let) zvyšovaly podíly rozvedených mužů. V seniorském věku (60 let a více) se naopak mírně zvyšovalo zastoupení mužů žijících v manželství, a to především v důsledku snižujících se podílů ovdovělých mužů v souvislosti se zlepšováním úmrtnostních poměrů žen. U žen se odklad sňatku projevil již ve věkové skupině let (graf 4). Ženy se většinou vdávají dříve než muži, věk jejich snoubence je v průměru o 2 roky vyšší. Ve věku let tak bylo v roce svobodných 77 % žen, ale 90 % mužů. Tento podíl svobodných žen však představuje dvojnásobek hodnoty z roku. Ve věku let byla stále přibližně jedna třetina žen svobodných, ve věku let však již prošlo manželstvím 90 % žen (). Podobně jako u mužů se ve středním věku zvyšovaly podíly rozvedených žen a v seniorském věku se snižovaly podíly žen ovdovělých. Vzhledem k tomu, že mají ženy v průměru starší partnery a v důsledku vyšší úmrtnosti mužů a s tím spojené nižší naděje dožití mužů 1, jsou podíly ovdovělých žen vyšší než podíly ovdovělých mužů. Výše zmíněný odklad vstupu do manželství a zvyšující se podíly svobodných ve věku mladším než 30 let však nemusí znamenat, že mladí lidé nežijí s partnerem. Tato otázka bude podrobněji analyzována v kapitole zabývající se úplnými rodinami. Při interpretaci odkladu sňatku a založení rodiny je často poukazováno na prodlužující se přípravu na povolání, tj. větší podíl mladých lidí studuje na vysokých školách a délka vzdělávacího procesu se obecně prodlužuje. V 1. polovině 20. století byla místo dokončeného vzdělání zjišťována gramotnost obyvatelstva. České země obecně patřily k zemím s vysokým podílem gramotných v důsledku zavedení povinné školní docházky již za vlády Marie Terezie v roce 1774, osmiletá školní docházka pak byla uzákoněna v roce Po 2. světové válce tak měla většina obyvatelstva alespoň základní vzdělání (1950: 83 %). Tento podíl se s postupující modernizací společnosti, vyšší poptávkou a přístupem ke vzdělání postupně snižoval, v roce tak měla základní vzdělání pouze necelá čtvrtina obyvatelstva (tabulka 3). Svoji roli hraje v tomto podílu především starší obyvatelstvo (v roce mělo základní vzdělání 38 % osob starších 60 let, 18 % ve věku let, ale jen 6,5 % ve věku let). Mezi roky 1961 a 1970 se zvýšil především podíl osob se středním vzděláním, a to zejména se středním odborným bez maturity (více než čtyřikrát). Tento trend dále pokračoval, zvyšovaly se i počty osob s úplným středoškolským vzděláním (mezi rokem 1970 a 1980 o 29 %, 1980 a o 38 %, a o 30 %). Počty osob se středním vzděláním bez maturity se dále zvyšovaly mírnějším : naděje dožití mužů při narození 72,07 let, žen 78,54 let, naděje dožití ve věku 60 let u mužů 17,28 let, u žen 21,31 let; ČSÚ 6

7 tempem (od roku 1970 mezi jednotlivými sčítáními o %). Podíly a počty vysokoškoláků stále rostly, k největšímu nárůstu mezi jednotlivými sčítáními docházelo do roku (přibližně o jednu polovinu). V 90. letech se sice absolutní i relativní počty vysokoškoláků rovněž zvyšovaly, v porovnání s rokem se však jejich počet zvýšil jen o 31 %. Největší podíl vysokoškoláků byl v roce zaznamenán v hlavním městě Praze (18,8 %), v Brně (17,9 %) a v Ostravě (12,5 %, obrázek 1), nejnižší podíl vysokoškoláků měly naopak okresy Sokolov (4 %), Chomutov a Děčín (4,5 %). Z hlediska krajů měl po Praze největší zastoupení vysokoškoláků kraj jihomoravský (10,3 %), nejnižší pak kraj ústecký (5,4 %). Ve vztahu k rodině je důležitý pohled na vzdělanostní strukturu obyvatelstva podle pohlaví a věku. Ženy mají obecně častěji nižší vzdělání než muži. Při všech sčítáních ve 2. polovině 20. století byly podíly žen se základním vzděláním vyšší než u mužů. V 60. letech se výrazně zvyšovaly podíly mužů se středním vzděláním bez maturity (rozvoj učňovských oborů). Podíly mužů a žen s úplným středním vzděláním se u mužů a žen postupně sbližovaly, počínaje sčítáním z roku 1980 mělo toto vzdělání v absolutním vyjádření více žen než mužů. Ženy vysokoškolačky jsou v populaci stále méně zastoupeny než muži, jejich počty se však mezi jednotlivými sčítáními zvyšovaly rychlejším tempem než počty mužů (mezi roky a - muži: o 22 %, ženy o 46 %). Z hlediska věku není vývoj vzdělanosti populace v 90. letech tak optimistický, jak je často prezentován. Ve věku let, tedy ve věku, kdy je většinou ukončeno studium na vysoké škole, se mezi roky a snížil podíl mužů se základním vzděláním z 9 % na 6,5 % (graf 5). Podíl mužů se středním vzděláním bez maturity zůstal přibližně shodný (49 %), nepatrně se v této věkové kategorii zvýšil podíl mužů s maturitou (přibližně o jeden procentní bod). V oblasti terciárního vzdělávání se zvýšil podíl s vyšším odborným a nástavbovým studiem, podíl vysokoškoláků se však snížil z necelých 14 % na necelých 11 %. Podobný trend byl zaznamenán i ve věku let s tím rozdílem, že se v této věkové kategorii snížil podíl mužů se středním vzděláním bez maturity. U žen (graf 6) došlo ve věku let ke snížení podílu žen se základním vzděláním, k růstu podílu žen se středním vzděláním bez maturity a k poklesu podílu s maturitou, podíl žen majících dokončené vyšší odborné nebo nástavbové studium se zvýšil, podíl vysokoškolaček se příliš nezměnil. Ve věku let byl trend velmi podobný. Je velice pravděpodobné, že se vzdělanostní struktura především ve věku let ještě změní, neboť část této populace zřejmě stále ještě studuje. Na druhou stranu, podíváme-li se na vzdělanostní strukturu, lze především u mužů očekávat, že muži ve věku let v roce budou mít o 10 let později (ve věku let) horší vzdělanostní strukturu než generace o 10 let starší (ve věku let v roce ), neboť je málo pravděpodobné, že se zastoupení vysokoškoláků zvýší ještě o 40 % (z 10,9 % na 15,4 %). Pokud mezi vysokoškoláky zahrneme i muže s vyšším odborným a s nástavbovým studiem (terciární vzdělání), i tak by se podíl mužů v této vzdělanostní kategorii musel zvýšit o 20 % (z 14,4 % na 17,2 %). U žen není situace tak pesimistická: aby byla zachována vzdělanostní struktura ve věku let v roce, musel by se současný () podíl vysokoškolaček ve věku let zvýšit o 17 % (z 11 % na 12,9 %) a podíl žen s terciárním vzděláním o 3 % (z 17,1 % na 17,6 %). V mezinárodním kontextu, a především ve srovnání se zeměmi západní Evropy, je podíl vysokoškoláků ve věku let v České republice na velmi nízké úrovni, horší postavení má v tomto směru pouze Rakousko. Z pohledu terciárního vzdělání je na tom Česká republika ještě hůře (Koschin, 2003). Poslední strukturu obyvatelstva, kterou v této úvodní kapitole zmíníme, je struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity. Ze srovnání výsledků sčítání obyvatelstva z let a vyplývá, že k výrazným změnám došlo ve věku mladším 25 let (grafy 7, 8). 7

8 V tomto věku je patrný vzestup studujících osob spojený s poklesem ekonomicky aktivních a nárůstem ekonomicky neaktivních. U mužů i u žen tento trend významně ovlivňuje strukturu obyvatelstva podle ekonomické aktivity především ve věku let a let, ve věku vyšším (25-29 let) je vzhledem k již nízkému zastoupení studentů vzestup studujících a ekonomicky neaktivních nepatrný. Spolu se zvyšujícím se podílem studentů a ekonomicky neaktivních v nízkém věku se snižuje podíl zaměstnaných v mladém věku. Na druhou stranu se ale ve výsledcích sčítání z roku projevil vývoj nezaměstnanosti v 90. letech a ve všech věkových kategoriích tak byl zaznamenán nárůst podílu nezaměstnaných. Z hlediska zakládání rodiny je nutné snížit zejména nezaměstnanost absolventů škol, jež se projevuje ve vzestupu podílu nezaměstnaných mužů a žen ve věku let a let. Nezaměstnanost mužů je ve věku let již o něco nižší než ve věku let, u žen je zřejmý naopak nárůst. Odráží se zde problematické postavení mladých žen, (potenciálních) matek na trhu práce. 8

9 1.1 Tabulky Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel podle výsledku sčítání sčítání počet obyvatel sčítání počet obyvatel Tabulka 2 Věková struktura populace ( % ) sčítání 0-14 let let 60 a více let index stáří index ekonomického zatížení ,0 63,5 12,4 51,7 119, ,4 59,7 14,8 58,3 124, ,2 60,4 18,3 86,3 130, ,4 59,6 16,8 71,8 128,2 21,0 61,2 17,8 84,8 129,1 16,2 65,4 18,4 113,6 128,1 Pozn.: index stáří: počet seniorů na 100 dětí; index ekonomického zatížení: počet dětí a seniorů na 100 osob v produktivním věku Tabulka 3 Obyvatelstvo podle dokončeného vzdělání nejvyšší ukončené vzdělání základní střední úplné střední vysokoškolské bez vzdělání nezjištěné obyvatelstvo 15leté a starší celkem rok sčítání muži ženy celkem abs. v % abs. v % abs. v % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 9

10 1.2 Grafy Graf 1 Index maskulinity podle výsledků sčítání -, 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0, počet mužů na 1 ženu věk Graf 2 Věková struktura obyvatelstva podle výsledků sčítání -, muži muži ženy ženy 10

11 Graf 3 Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle výsledků sčítání, - muži (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,2 0,5 0,0 0,1 8,5 7,0 4,4 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 1,0 0,9 1,7 1,7 3,1 2,7 5,7 4,6 9,6 10,2 11,7 9,5 8,0 12,812,7 14,4 12,3 10,2 15,2 14,1 9,1 11,7 14,913,3 8,3 8,7 7,2 6,7 25,3 21,4 32,0 5,8 5,3 31,0 39,3 40,4 4,3 4,5 53,1 47,0 98,4 99,4 66,6 90,2 67,8 27,6 54,2 77,4 64,0 24,6 15,1 79,3 71,0 80,7 72,8 82,074,383,8 77,1 84,7 79,983,782,181,0 81,4 76,777,8 3,5 3,6 2,8 2,9 63,8 72,5 67,5 70,5 61,8 2,1 54,5 41,1 46,6 2,3 30,1 23,6 0% 10,7 15,0 7,9 11,4 6,3 8,9 5,3 6,5 4,7 5,1 4,3 4,2 4,2 3,6 3,8 3,3 3,6 3,4 3,5 3,1 3,5 2,9 2,6 2, svobodný ženatý rozvedený ovdovělý Graf 4 Obyvatelstvo podle rodinného stavu podle výsledků sčítání, - ženy (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,1 0,0 0,8 0,0 0,2 3,2 1,5 0,1 0,4 0,3 0,9 0,7 1,7 1,4 3,0 2,5 7,2 7,0 5,5 4,3 7,8 9,6 10,1 7,7 13,811,715,912,7 17,7 13,7 21,2 16,912,3 17,110,215,4 28,5 23,4 98,8 92,6 61,5 35,0 76,5 81,6 59,5 83,874,1 82,476,180,775,778,9 9,1 13,2 74,676,7 73,370,469,8 10,2 8,3 60,2 63,4 36,0 42,8 46,3 52,3 32,8 38,0 3,5 5,5 31,7 20,022,9 2,8 10,6 4,5 11,9 2,3 4,8 10,9 5,7 10,7 1,9 3,5 4,8 1,7 4,1 6,0 3,5 4,4 3,2 3,6 2,8 3,1 2,7 2,8 3,0 2,5 3,7 2,4 3,9 2,7 4,4 3,3 5,1 3,4 6,2 3,9 7,0 4,4 7,2 8,8 51,0 57,4 5,8 7,8 71,0 66,3 80,6 78,4 86,185,6 88,789,0 6,9 4, svobodná vdaná rozvedená ovdovělá 11

12 Graf 5 Obyvatelstvo podle dokončeného vzdělání a věku podle výsledků sčítání, - muži ( ) muži základní střední úplné střední s mat. vyšší odborné a nástavb. vysokoškol. bez vzdělání nezjištěné vzdělání Graf 6 Obyvatelstvo podle dokončeného vzdělání a věku podle výsledků sčítání, - ženy( ) ženy základní střední úplné střední s mat. vyšší odborné a nástavb. vysokoškol. bez vzdělání nezjištěné vzdělání 12

13 Graf 7 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a věku podle výsledků sčítání, - muži ( ) 1000 muži Graf 8 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a věku podle výsledků sčítání, - ženy ( ) 1000 ženy ekonomicky aktivní ekonomicky neaktivní zaměstnaní nezaměstnaní studenti ekonomicky aktivní ekonomicky neaktivní zaměstnané nezaměstnané studenti 13

14 1.3 Obrázky Obrázek 1 Podíl obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním z obyvatel starších 15 let - SLDB 14

15 2. Definice domácností a rodin podle sčítání obyvatelstva Moderní pojetí domácností jako tzv. malé kolektivity bylo připraveno pro sčítání v roce Obecně bylo toto sčítání prvním cenzem, kde byly výsledky zpracovány za bydlící obyvatelstvo (dříve přítomné v době cenzu). Vydávané údaje týkající se rodin a domácností popisují aktuální, okamžikový stav. Domácnosti se při sčítání zjišťují zápisem jednotlivých sčítaných osob trvale bydlících v bytě o jejich vztahu k uživateli bytu, k osobě v čele hospodařící domácnosti a k osobě v čele cenzové domácnosti. Současně se zapisuje, které osoby spolu hospodaří. Touto metodou je problematické zejména zachycení tzv. faktických manželství. Údaje o nich jsou zjišťovány na základě osobního prohlášení ve sčítacím archu. Tyto informace jsou velmi pravděpodobně značně podhodnoceny, neboť nelze zachytit nesezdané soužití osob, které nebyly hlášeny k trvalému pobytu v jednom bytě. Od roku 1961 se používají tři základní kritéria vymezení domácností a rodin: společné bydlení, společné hospodaření a příbuzenské vztahy. Na základě těchto tří kritérií pak existují v českých sčítáních tři typy domácností: 1. bytová domácnost (BD): definována jako soubor osob, které trvale bydlí v jednom bytě, tvoří ji buď jedna nebo více hospodařících domácností; bytové domácnosti jsou sledovány při analýze úrovně bydlení 2. hospodařící domácnost (HD): definována společným hospodařením osob, které společně bydlí v jednom bytě, osoby společně hradí náklady na bydlení, vytápění, vybavení bytu, provoz domácnosti, stravování apod.; hospodařící domácnost je tvořena jednou (i více) cenzovou domácností 3. cenzová domácnost (CD): definována příbuzenskými či jinými vztahy, na základě těchto vztahů jsou definovány: 3.1. domácnosti rodinné 3.1.a. úplná rodinná domácnost: manželský pár bez dětí nebo s dítětem (dětmi), děti jsou buď závislé nebo nezávislé, k úplným rodinným domácnostem se řadí i faktické manželství (nesezdané soužití) 3.1.b. neúplná rodinná domácnost: jeden rodič žijící s dítětem (dětmi), děti jsou buď závislé nebo nezávislé 3.2. domácnosti nerodinné 3.2.a. vícečlenná nerodinná domácnost: dvě nebo více osob, které společně hospodaří, příbuzné nebo ne, nemůže ale jít o rodinnou domácnost 3.2.b. domácnost jednotlivce: osoba bydlící v bytě sama, nebo bydlí v bytě společně s další cenzovou domácností, ale samostatně hospodaří, patří sem i podnájemník V některých sčítáních se však lišilo zařazení specifických případů. Šlo např. o případy společného bydlení jednotlivce s dalšími osobami. V roce 1961 byl uplatňován tzv. princip uživatele bytu (vlastníka, držitele dekretu či starší nájemní smlouvy nebo člena družstva, který měl po předchozím zaplacení bytu právní nárok ho užívat). Tato osoba byla tedy považována za jednotlivce a ostatní osoby tvořily další domácnost/i. Vzhledem k tomu, že výše uvedený princip uživatele bytu často neodpovídal skutečnosti, neboť se jednalo o situaci, kdy prarodič byl vlastníkem bytu a spolu s ním v bytě bydlela např. dcera s rodinou, byl od roku 1970 tento princip změněn a domácnost jednotlivce byla určena na základě deklarace o společném bydlení a hospodaření, tj. pokud daná osoba hospodařila s cenzovou rodinnou domácností, byla považována za její součást, při samostatném hospodaření pak šlo o domácnost jednotlivce a rodinnou domácnost. Součástí rodinných domácností tak mohou být i tzv. přidané osoby, které společně s rodinou bydlí a hospodaří a netvoří samostatnou rodinnou domácnost (např. babička). Samostatnou cenzovou domácnost vždy tvoří trvale bydlící podnájemník či jeho rodinná domácnost. 15

16 Děti jsou vymezeny příbuzenským vztahem, obecně nezáleží na jejich věku nebo rodinném stavu. Za závislé dítě pak bylo v roce 1961 považováno dítě do 14 let, v roce 1970 do 15 let. V posledních třech sčítáních, v letech 1980, a, bylo za závislé dítě považováno dítě ekonomicky neaktivní mladší, 26 let (v roce 1980 však byly některé údaje publikovány za domácnosti s dětmi mladšími 15 let). Pokud neměli manželé stejné trvalé bydliště, byli považováni např. za domácnost jednotlivce (muž) a neúplnou rodinu (matka s dítětem). Od sčítání 1980 tvoří rovněž samostatnou cenzovou domácnost vdaná žena, se kterou nežije žádné její dítě, a důvodem odloučení od manžela je fakt, že nemají vlastní byt. Cenzové domácnosti tvořené prarodičem a vnoučetem jsou od roku považovány za domácnosti vícečlenné nerodinné, nikoliv již za neúplné rodiny. 16

17 3. Změny počtu a struktury domácností Od roku 1961 (počátek sledovaného období) se zvyšoval počet bytových domácností (BD). Zvyšující se počet bytů se odrážel až do roku snižujícím se podílem společně bydlících cenzových domácností na jedné straně a rostoucím počtem i podílem bytů obývaných pouze jednou osobou na straně druhé (tabulka 4, 5). Podle výsledků z roku však došlo k mírnému nárůstu počtu a podílu bytů, kde bydlí společně více cenzových domácností. Šlo především o případy, kdy v jedné bytové domácnosti bydlelo více hospodařících a tím i více cenzových domácností (případy, kdy byt obývala jedna hospodařící domácnost s více cenzovými domácnostmi, tvořily 13 % bytových domácností s více než dvěma cenzovými domácnostmi). Cenzové domácnosti tak bydlely samostatně v bytě v 80,9 % případů, což je o 2,7 procentních bodů méně než v roce. Ke zhoršení bytové situace (společné bydlení) došlo u všech typů cenzových domácností, nejvíce však u neúplných rodin se závislými dětmi (36 % bez vlastního bytu v roce, tabulka 5). V případě bytových domácností tvořených dvěma cenzovými domácnostmi došlo ke snížení podílu soužití úplné rodiny rodičů a úplné rodiny dětí (: 26 %, : 14 %) a naopak došlo ke zvýšení zastoupení společného soužití jednoho z rodičů s rodinou dítěte (: 20 %, : 44 %). Tyto změny měly společně s nižším počtem dětí v úplných rodinách, vyšším počtem neúplných rodin a domácností jednotlivců (25 % bytů) vliv na snížení průměrného počtu osob žijících v bytě (tabulka 4, 5). Z pohledu společného hospodaření domácností (HD) je možné říci, že téměř všechny hospodařící domácnosti jsou tvořeny pouze jednou domácností cenzovou (). Vliv na tento výsledek má na jedné straně nízký podíl bytů tvořených více cenzovými domácnostmi, na druhé straně společně bydlící cenzové domácnosti hospodaří většinou odděleně (tabulka 4, 5). V případě, že spolu hospodařily právě dvě cenzové domácnosti (v roce : 53 tis. hospodařících domácností), šlo nejčastěji o případy soužití rodičů a dětí (50 tis.), z nichž 23,3 tisíc bylo tvořeno jednou úplnou a jednou neúplnou rodinou a 22,8 tisíc dvěma úplnými rodinami, pouze 4 tisíce hospodařících domácností se skládaly ze dvou neúplných rodin (). Na intercenzálním růstu celkového počtu hospodařících domácností se významně podílel růst počtu hospodařících domácností jednotlivců z tisíc v roce na tisíc v roce. Tyto přírůstky hospodařících domácností jednotlivců přispěly k dalšímu snížení průměrného počtu členů v hospodařící domácnosti z 2,57 na 2,41 v roce (tabulka 4). Klesl především průměrný počet osob v hospodařící domácnosti s jednou cenzovou domácností (z 2,54 v roce na 2,37 v roce ). Průměrný počet členů společně hospodařících cenzových domácností se však zvýšil ze 4,39 na 5,22 osob v roce. V období se zvýšil počet cenzových domácností (CD) o 32,9 %, přičemž počet obyvatel České republiky vzrostl jen o 6,9 %. Počty cenzových domácností se tedy zvyšovaly rychleji než počet obyvatel. V posledním intercenzálním období přibylo 5,4 % cenzových domácností. Hlavním znakem změny struktury cenzových domácností v období - bylo snížení počtu (o 7,1 %) i podílu (z 62 % v roce na 54,6 % v roce ) úplných rodin, a to zejména se závislými dětmi (tabulka 5, 7). Projevil se zde především vliv nižší sňatečnosti při nedostatečné kompenzaci sňatků nesezdaným soužitím a zvyšující se rozvodovosti. Počet i podíl neúplných rodin se naopak vlivem rozvodovosti a růstu nelegitimní porodnosti zvýšily (početně o 32,6 %, tj. z 10,7 % v roce na 13,5 % cenzových domácností v roce, tabulka 7). Stárnutí obyvatelstva na jedné straně a vysoká rozvodovost na straně druhé se podílí na růstu počtu a podílu domácností jednotlivců (: 29,9 % cenzových domácností, tabulka 5). Přibylo také vícečlenných nerodinných domácností v důsledku změny definice: soužití prarodičů a vnoučat již nejsou řazena mezi neúplné rodiny, ale mezi vícečlenné 17

18 nerodinné. Zvýšil se také podíl úplných rodin žijících s tzv. přidanými osobami (z 3,5 % na 4 % těchto rodin), tento jev byl však častější (i přes klesající trend) u neúplných rodin (5,6 % těchto rodin žilo v roce s další osobou). Zajímavým novým zjištěním je pak nárůst cenzových domácností bydlících mimo byty 2. Jejich počet se oproti roku zvýšil o 27 tisíc a mimo bytové domácnosti žilo v roce přibližně 13 % obyvatel (tabulka 6). Absolutně se na přírůstku těchto cenzových domácností podílely domácnosti jednotlivců, k významnému růstu však došlo u rodinných domácností, a to i se závislými dětmi.v roce žilo mimo byty jednotlivců a rodin, v roce se počet jednotlivců mimo byty zvýšil na a rodin na V naprosté většině žijí tyto cenzové domácnosti v nouzovém obydlí. Bydlení v rekreačním objektu je pak časté u úplných rodin bez závislých dětí. Jedná se pravděpodobně o páry v důchodovém věku (tabulka 6). Změny rodinného a reprodukčního chování se projevily ve struktuře cenzových domácností podle věku osoby v čele domácnosti (Bartoňová, 2003). Ve věku do 35 let se významně snížil zejména podíl úplných rodin se závislými dětmi (tabulka 7). Úplné rodiny se závislými dětmi tvořily více než polovinu cenzových domácností až ve věku let (v roce : let). Při posledním sčítání se naopak ve věku let zvýšil podíl úplných domácností bez dětí (z 8,9 % na 10,9 %). Podíl neúplných rodin výrazně vzrostl až do věku 50 let osoby v čele domácnosti (muže nebo ženy, častěji však ženy). Vzhledem k rozvodové praxi, kdy jsou nezletilé děti většinou svěřeny do péče matce, převažují v neúplných rodinách matky s dětmi. V roce bylo také zaznamenáno zvýšení počtu svobodných matek mladších 30 let (z 10 tisíc na 30 tisíc). Ve věku do 35 let se rovněž zvýšil podíl domácností jednotlivců, a to jak mužů, tak žen. Ve věku do 24 let osoby v čele cenzové domácnosti dokonce tento druh domácnosti v roce převládal. Ve věku vyšším 55 let se naopak podíl cenzových domácností jednotlivců - žen snížil v důsledku poklesu počtu ovdovělých žen (tabulka 7). 2 Termín mimo byty zahrnuje např. osoby/domácnosti trvale či dlouhodobě žijící ve všech typech ubytovacích a lůžkových léčebných zařízeních, osoby žijící v nouzových obydlích (přístřeší, nouzové a provizorní stavby, bydlení v nekolaudovaném domě, nouzové ubytování na pracovišti apod.), mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách nebo osoby sečtené v obytných domech, ale žijící v nebytovém prostoru. 18

19 3.1 Tabulky Tabulka 4 Základní struktura domácností (tis.) bytové domácnosti BD BD=HD=CD BD=HD=2+CD BD=2+HD=2+CD domácnosti mimo byty úhrn 2 542,3 327, ,4 88,6 11,4-100, ,7 119,9 253, ,8 87,9 3,9 8,2-100, ,6 76,2 267, ,9 90,2 2,2 7,6-100, ,0 63,5 254, ,7 91,4 1,8 6,8-100, ,3 49,1 322, ,7 90,3 1,3 8,4-100,0 hospodařící domácnosti HD BD=HD=CD BD=HD=2+CD BD=2+HD=2+CD domácnosti mimo byty úhrn 2 542, , ,7 119,9 523,1 6, ,4 80,7 3,6 15,5 0,2 100, ,6 76,2 553,0 10, ,0 83,1 2,0 14,6 0,3 100, ,0 63,5 524,1 8, ,9 85,0 1,6 13,2 0,2 100, ,3 49,1 675,8 34, ,1 82,0 1,2 16,0 0,8 100,0 cenzové domácnosti CD BD=HD=CD BD=HD=2+CD BD=2+HD=2+CD domácnosti mimo byty úhrn 2 542,3 670,2 1, ,3 79,0 20, , ,7 242,8 534,2 10, ,7 77,5 6,9 15,3 0,3 100, ,6 154,9 556,2 13, ,7 81,3 4,0 14,4 0,3 100, ,0 133,3 522,0 8, ,6 83,6 3,3 12,9 0,2 100, ,3 99,4 680,0 35, ,7 80,9 2,3 15,9 0,9 100,0 obyvatelstvo BD=HD=CD BD=HD=2+CD BD=2+HD=2+CD domácnosti mimo byty úhrn ,3 17,9 0,8 100, ,8 20,2 100, ,8 3,5 12,0 0,8 100, ,1 2,8 11,0 0,1 100, * ,9 2,5 13,4 12,6 100,0 Zdroj: SLDB 1961-; Kučera, Kalibová in Pavlík (1994); Bartoňová, Kučera (1999); *58 tis. obyvatel bydlících mimo byty+nezjištěno průměrný počet členů 3,35 3,15 2,92 2,76 2,64 průměrný počet členů 3,13 2,89 2,70 2,57 2,41 průměrný počet členů 2,95 2,78 2,64 2,53 2,38 průměrný počet členů

20 Tabulka 5 Složení domácností (tis.) ukazatel bytové domácnosti celkem 2 869, , , , ,7 z toho se dvěma a více CD absol. 327,1 373,1 343,3 317,7 371,4 % 11,4 12,1 9,8 8,6 9,7 s jednou osobou absol. 390,1 492,3 697,0 842,4 957,8 % 13,6 15,9 19,9 22,7 25,1 hospodařící domácnosti celkem 3 034, , , , ,1 z toho se dvěma a více CD absol ,7 79,4 65,6 53,3 % - 3,9 2,1 1,6 1,3 s jednou osobou absol ,6 897, , ,2 % - 19,9 23,7 26,3 30,3 censové domácnosti celkem 3 214, , , , ,7 úplné rodiny absol , , , , ,6 % 74,8 71,0 66,0 62,0 54,6 neúplné rodiny absol. 249,6 306,7 325,1 434,4 576,4 % 7,8 8,8 8,4 10,7 13,5 s jednou osobou absol. 514,7 668,6 938, , ,2 % 16,0 19,1 24,2 26,9 29,9 vícečlenné nerodinné domácnosti absol. 44,6 39,9 55,0 14,7 84,5 % 1,4 1,1 1,4 0,4 2,0 podíly cenzových domácností s vlastním bytem % úplné rodiny bez dětí 77,7 74,9 81,5 84,9 84,7 s dětmi 82,8 82,1 87,2 89,2 87,5 neúplné rodiny bez dětí 79,8 80,9 86,0 89,0 85,2 s dětmi 59,6 60,6 65,5 70,0 63,6 domácnosti jednotlivců 75,8 73,5 74,9 77,3 75,1 celkem 79,1 77,3 81,3 83,6 80,9 podíl BD=HD=CD - 88,6 87,9 90,2 91,4 90,3 podíl HD=CD ,1 97,9 98,4 98,7 CD na 100 BD - 112,0 113,4 110,9 109,3 111,6 CD na 100 HD - 105,9 104,1 102,2 101,7 101,3 HD na 100 BD - 105,8 109,0 108,5 107,5 110,2 Pozn.: 1961 děti do 14 let, 1970 děti do 15 let, jinak závislé děti Tabulka 6 Cenzové domácnosti mimo byty -, úplné rodiny neúplné rodiny vícečlenné se záv. dětmi bez záv. dětí se záv. dětmi bez záv. dětí jednotlivci nerodinné domácnosti % nouzové obydlí 67,4 68,8 37,7 42,8 91,0 89,6 69,4 72,6 79,0 84,4 92,7 89,9 mobilní obydlí 0,6 0,3 0,7 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 0,8 rekreační chata, 32,0 30,9 61,6 57,0 8,7 10,2 30,6 27,1 20,5 15,1 7,3 9,3 chalupa celkem Pozn.: u roku k nouzovým připočteny i ostatní případy a nekolaudované domy 20

21 Tabulka 7 Struktura cenzových domácností podle typu a věku osoby v čele domácnosti -, (%) věková skupina úplné rodiny bez záv. dětí se záv. dětmi neúplné rodiny bez záv. dětí se záv. dětmi vícečlenné nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců muž žena muž žena cenzové domácnosti celkem v tisících ,2 32,5 1,2 14,6 0,4 0,2 20,8 16,3 206, ,9 61,4 0,6 10,4 0,2 0,1 13,5 5,0 315, ,5 70,9 0,7 10,5 0,1 0,0 10,4 2,9 349, ,7 59,3 3,5 9,7 0,1 0,0 9,5 4, , ,9 22,9 6,3 3,2 0,2 0,1 8,8 10,7 305, ,9 9,1 6,0 1,4 0,2 0,1 8,5 16,8 310, ,2 3,3 6,1 1,0 0,2 0,2 8,6 24,4 339, ,7 0,8 7,5 1,2 0,2 0,5 10,2 41,9 925,2 celkem 27,6 34,5 4,5 6,3 0,2 0,2 10,4 16, , ,2 13,5 0,0 18,2 4,1 2,5 27,1 25,4 166, ,9 36,4 0,0 17,8 1,9 0,7 20,6 11,6 351, ,6 54,1 0,0 17,6 1,0 0,2 16,2 5,3 359, ,4 50,2 4,5 13,0 0,7 0,5 13,1 4, , ,7 18,2 9,7 4,0 0,6 0,4 11,8 9,6 481, ,4 7,6 8,7 1,5 0,5 0,5 11,2 14,7 387, ,8 2,7 7,2 0,4 0,4 0,9 9,8 20,7 296, ,9 0,4 7,6 0,1 0,6 3,1 10,0 38,3 998,6 celkem 29,1 25,5 5,5 8,0 0,9 1,1 13,3 16, ,7 Pozn: v úplných rodinných domácnostech je osobou v čele domácnosti muž, neúplné rodinné domácnosti a vícečlenné domácnosti nejsou zcela srovnatelné v důsledku zařazení domácnosti prarodičů a vnoučat do vícečlenných domácností v roce 21

22 4. Úplné rodinné domácnosti 4.1 Obecné charakteristiky Jak již bylo výše zmíněno, došlo v posledních 10 letech k významnému snížení počtu úplných rodin, a to zejména se závislými dětmi (tabulka 8). Pozornost věnovaná tomuto typu cenzových domácností je odůvodněna několika faktory. Za prvé úplné rodiny jsou stále, i když podle posledního sčítání velice těsně, nejčastějším typem soužití a žije v nich stále převážná část obyvatel (: 71 %). Za druhé založení úplné rodiny, neboli soužití muže a ženy, je podmínkou pro narození většiny dětí a jejich výchovu. V 90. letech došlo z transverzálního pohledu k velkému snížení porodnosti a plodnosti. Na jedné straně se zde projevil odklad porodů do vyššího věku, ať již z důvodu změny momentálních životních preferencí nebo v důsledku obtížnější ekonomické situace v období rané dospělosti. Na druhé straně se zatím odkládané porody nemusí v plné míře nakonec uskutečnit, a to z nejrůznějších důvodů (zdravotních, partnerských, ekonomických, profesních apod.). Sčítání obyvatelstva umožňuje zachytit charakteristiky domácností a rodin a doplnit tak informace vyplývající z běžné evidence obyvatelstva. Podle výsledků z roku představovaly úplné rodiny přibližně jednu polovinu všech cenzových domácností (tabulka 8). V úplné rodině žilo podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva 71 % všech obyvatel republiky, v roce 1961 to bylo 86 %, v roce ještě 78 %. K výrazným změnám došlo z hlediska přítomnosti závislých dětí v úplných rodinách. Podle posledního sčítání tvořily úplné rodiny se závislými dětmi čtvrtinu cenzových domácností a necelou jednu polovinu všech úplných rodin. Na jednu úplnou rodinu s dětmi i bez dětí pak v průměru připadá čím dál tím méně dětí (tabulka 9). Nejvyšší počet závislých dětí mladších 26 let připadal v průměru na jednu úplnou rodinu v roce Projevila se zde zvýšená porodnost z 2. poloviny 70. let. Snižující se průměrný počet závislých dětí v úplných rodinách v posledních 20 letech je především důsledkem nižšího podílu dětí druhého a vyššího pořadí a zvyšujícího se podílu párů bez dětí. Z hlediska věku mužů a žen žijících v úplných rodinách byl oproti roku v roce patrný pokles podílu osob žijících s partnerem až do věku 60 let (grafy 9, 10). Podíly osob žijících v prvním či dalším manželství nebo nesezdaném soužití nasvědčují tomu, že snížení počtu úplných rodin bylo způsobeno poklesem sňatečnosti, a to jak prvosňatečnosti, tak sňatečnosti opakované, při nedostatečné kompenzaci vyšším počtem nesezdaných párů 3, a zvyšováním rozvodovosti. U seniorů byl naopak zaznamenán nárůst počtu i podílu osob žijících v páru. Projevila se zde především nižší úmrtnost, a to hlavně zvyšující se naděje dožití u mužů. Zvýšení podílu seniorů žijících v úplné rodině bylo způsobeno růstem podílu osob žijících v prvním, případně dalším manželství. Z pohledu struktury úplných rodin byl v roce patrný nárůst podílu nesezdaného soužití, zvláště ve věku mladším 30 let (grafy 11, 12). Osoby žijící po 30 letech věku s partnerem žily podobně jako v roce nejčastěji v prvním manželství. Bereme-li v úvahu rodinný stav mužů a žen žijících v úplných rodinách v roce a, je zde patrný vliv rozšiřujícího se faktického manželství (faktickému manželství bude dále věnována samostatná podkapitola). V roce žilo v nesezdaném soužití párů, o deset let později spolu trvale žilo bez sňatku párů, tedy o 47 % více. Tato skutečnost se projevila v nižším počtu i podílu úplných rodin tvořených spolubydlícím manželským párem (pokles z 96,6 % v roce o 2 procentní body). Naopak větší zastoupení měly v roce páry tvořené svobodnými partnery (1,3 % proti 0,3 % v roce ) a partnery, kde každý z nich již prošel legálním manželstvím (rozvedený, ovdovělý; 2,4 % proti 2,0 % v roce 3 Partneři (bez ohledu na legální status) musí mít stejné trvalé bydliště. 22

23 ). Manželství byla většinou oboustranně první (84,7 % v roce, 83,4 % v roce ), druhá a další manželství obou partnerů představovala v obou letech přibližně 6 % všech spolužijících manželských párů. Z pohledu vzdělání partnerů je výsledky sčítání obyvatelstva i potvrzena tzv. homogamie partnerů, to znamená partneři mají nejčastěji stejné vzdělání. Výjimkou jsou muži vysokoškoláci, kteří žijí stejně často s vysokoškolačkou jako se ženou s úplným středním vzděláním. V populaci mužů i žen žijících v úplné rodině se oproti roku v roce snížil podíl osob se základním vzděláním (muži: -19 %, -10 %, ženy: - 34 %, : 22 %). Tento výsledek však může být ovlivněn vzdělanostní strukturou populace, intenzitou vstupu do partnerství a intenzitou zániku úplné rodiny. Roli však hraje i samotná věková struktura a úmrtnost, neboť např. generace seniorů mají v průměru nižší dokončené vzdělání než generace mladší. Z porovnání počtu mužů a žen žijících v úplné rodině na 100 osob daného věku a vzdělání v letech a vyplývá, že se nejvíce snížil podíl mužů a žen bydlících s partnerem se základním vzděláním (u mužů o 32 %, u žen o 18 %, tabulka 10). U mužů s nejnižším vzděláním došlo k významnému snížení (o více než 20 %) ve věku do 40 let. U žen byl pokles ve srovnání s muži méně výrazný, o více než 20 % se snížily podíly žen žijících s partnerem se základním vzděláním mladších 35 let. Uvedený celkově nejvyšší pokles podílu osob se základním vzděláním žijících v úplné rodině byl způsoben výraznějším snížením těchto podílů i ve středním a vyšším věku v porovnání s ostatními vzdělanostními skupinami. Podíl mužů se středním a vyšším vzděláním žijících v úplné rodině se v porovnání s rokem snížil v roce o přibližně 15 % (tabulka 10). K nejvýraznějšímu poklesu došlo především z důvodu odkladu vstupu do manželství u mužů mladších 30 let majících úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání (20-24 let: o 75 %, resp. 80 %, let: o 42 %, resp. 49 %, tabulka 10). Podíl žen se středním vzděláním žijících v úplné rodině se podobně jako u mužů v roce celkově snížil o přibližně 10 % v porovnání s rokem. U vysokoškolaček však byl celkový propad podílu žen žijících s partnerem významnější - o 15 % (muži celkově 12 %), vyšší podíl byl v roce ve vztahu k zaznamenán až ve věku starším 60 let. U žen s minimálně úplným středním vzděláním došlo podobně jako u mužů k významnému snížení podílu žijících v úplné rodině do věkové skupiny let včetně (20-24 let: o 68 %, resp.o 72 %, let: o 32 %, resp. 43 %). 4.2 Děti v úplných rodinách V posledních 40 letech se zvyšuje podíl úplných rodin bez závislých dětí (tabulka 8) a v samotných úplných rodinách s dětmi se průměrný počet dětí snižuje (tabulka 9). Z hlediska věku mužů a žen žijících v úplných rodinách je v nejmladších věkových skupinách znatelná změna časování rození dětí (grafy 13-16). Např. rozložení mužů v úplných rodinách podle počtu dětí ve věku let v roce odpovídalo v roce rozložení ve věku let. Ve věku let byl u mužů žijících s partnerkou zřejmý nárůst bezdětnosti a naopak snížení podílu mužů se dvěma a více dětmi. Významný pokles bezdětnosti mužů žijících v úplné rodině na úroveň 10 % byl zaznamenán v roce až ve věku let. V této věkové skupině však nedošlo pouze k nárůstu podílu mužů žijících v páru s jedním dítětem, ale zvýšil se i podíl mužů se dvěma a více dětmi. U žen žijících trvale s partnerem bylo v roce ve věku let zaznamenáno relativně dvakrát více bezdětných než v roce. V roce bylo dokonce v tomto věku nejvíce žen se dvěma a více dětmi (54 % + 9 %). O deset let později byl srovnatelný podíl žen se dvěma a více dětmi zaznamenán až ve věku let (grafy 13-16). Změny absolutního počtu dětí žijících v úplných rodinách mohou být ovlivněny třemi základními faktory: velikostí příslušné věkové kohorty mužů, respektive žen, tedy osob, které v daném věku mohou žít v úplné rodině, dále podílem osob žijících v páru, tj. kolik osob 23

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 PROSINEC 2005 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX

Více

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 4. 2014 9 Potraty v roce 2013 Abortions in year 2013 Souhrn Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz

Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová. www.kredo.reformy-msmt.cz Životní podmínky českých vysokoškoláků Šárka Šustová www.kredo.reformy-msmt.cz Zdroj dat Životní podmínky česká verze celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union- Statistics on Income and Living

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno

0% 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011. Základní Odborné bez maturity Úplné středoškolské s maturitou Vysokoškolské Bez vzdělání Nezjištěno 4.1 VZDĚLANOST V ČESKU Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 4.4 Školství Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

Vývoj úrovně potratovosti v České republice od konce osmdesátých let do současnosti Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová

Vývoj úrovně potratovosti v České republice od konce osmdesátých let do současnosti Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová Vývoj úrovně potratovosti v České republice od konce osmdesátých let do současnosti Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová Pro Českou republiku bylo po celé období po druhé světové válce až do začátku devadesátých

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. Demografická analýza Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. V souboru obcí mikroregionu tvoří město Nový

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE PODLE VZDĚLÁNÍ A RODINNÉHO STAVU FERTILITY IN THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO EDUCATION LEVEL AND MARITAL STATUS

PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE PODLE VZDĚLÁNÍ A RODINNÉHO STAVU FERTILITY IN THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO EDUCATION LEVEL AND MARITAL STATUS PLODNOST V ČESKÉ REPUBLICE PODLE VZDĚLÁNÍ A RODINNÉHO STAVU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Langhamrová, Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt V České republice dochází v posledních letech k výraznému poklesu

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny

Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie Hana RŮŽIČKOVÁ Vybrané demografické rysy vývoje české rodiny diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel PTÁČEK, Ph.D. Olomouc 2008

Více

Sólo rodiče v číslech

Sólo rodiče v číslech Sólo rodiče v číslech Věra Kuchařová, Anna Šťastná Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE 20. října 2014, Praha Struktura příspěvku Sociodemografické charakteristiky Socioekonomické charakteristiky Sociální

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více