Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, Ostrava Ing. Dana Diváková Mgr. Pavla Šimoňáková

2 Obsah 1. Cíle dokumentu 3 2. Základní údaje 3 3. Frenštát pod Radhoštěm 6 4. Bordovice Lichnov Tichá Veřovice Trojanovice Závěr 57 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 2

3 1. Cíle dokumentu Cílem tohoto dokumentu je popis základních sociodemografických údajů týkajících se konkrétně 5 obcí správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Jedná se o tyto obce: Veřovice, Trojanovice, Tichá, Lichnov, Bordovice a město Frenštát pod Radhoštěm. Každá z těchto obcí je níže popsána z pohledu vývoje počtu obyvatel, jeho skladby z hlediska pohlaví, věkové struktury, vzdělanosti a dalších kategorií. Tabulky jsou dále také doplněny o přehledné grafy zjednodušující popis situace. Zdrojem pro popis jednotlivých sociodemografických kategorií byly především údaje Českého statistického úřadu. 2. Základní údaje V následujících tabulkách je patrný přehled všech obcí dle katastrální plochy, počtu obyvatel a také míry nezaměstnanosti, která byla zaznamenána k Městem s největším počtem obyvatel je Frenštát pod Radhoštěm, následován Trojanovicemi a Veřovicemi. Nejmenší obcí daného správního obvodu je obec Bordovice, a to jak podle katastrální výměry, tak podle počtu obyvatel. Katastrální plocha (ha) Počet obyvatel Míra nezaměstnanosti Frenštát pod Radhoštěm ,43 Trojanovice ,87 Veřovice ,66 Tichá ,76 Lichnov ,23 Bordovice ,10 V níže uvedené tabulce je pak uveden přehled průměrného věku obyvatel za jednotlivé obce. Podle průměrného věku obyvatel je nejmladší obec Veřovice. Nejvyšší věkový průměr obyvatel je v obci Trojanovice. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 3

4 Průměrný věk obyvatel k Průměrný věk celkem muži ženy Veřovice 39,6 38,4 40,7 Frenštát pod Radhoštěm 39,7 37,6 41,6 Tichá 39,9 38,7 41,1 Bordovice 40,1 38,8 41,4 Lichnov 40,4 38,9 41,9 Trojanovice 41,0 39,4 42,6 Při srovnání jednotlivých obcí ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm z hlediska nezaměstnanosti je nejmenší procento nezaměstnaných obyvatel v obci Lichnov, nejvíce pak v obci Tichá. Míra nezaměstnanosti Tichá 5,76 Bordovice 5,10 Trojanovice 4,87 Frenštát pod Radhoštěm 4,43 Veřovice 3,66 Lichnov 3,23 Pro potřeby komunitního plánování je zapotřebí znát počet obyvatel pobírajících příspěvky na péči a počet držitelů mimořádných výhod. Počet příspěvků byl srovnán s počtem obyvatel. Z tohoto srovnání vyplývá, že v procentuálním vyjádření je nejvíce vyplacených příspěvků na péči ve městě Frenštát pod Radhoštěm 3,26%. Následuje obec Tichá 2,9% a Bordovice 2,9%, obec Trojanovice 2,59%, Lichnov 2,4% a Veřovice 2,3%. Počet vyplacených příspěvků na péči k Počet příspěvků Procentuální vyjádření Frenštát pod Radhoštěm 367 3,26% Tichá 49 2,90% Bordovice 17 2,90% Trojanovice 59 2,59% Lichnov 34 2,40% Veřovice 46 2,30% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 4

5 Stejná či podobná situace je i v počtu držitelů mimořádných výhod. Počet držitelů mimořádných výhod Počet příspěvků Frenštát pod Radhoštěm 183 Trojanovice 95 Veřovice 60 Tichá 53 Lichnov 46 Bordovice 18 Podle procentuálního vyjádření, uvedeného výše, nejsou ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm výrazné výkyvy z hlediska vyplacených příspěvků na péči či držitelů mimořádných výhod. Tato skutečnost je pozitivní ve vztahu k potřebnosti zajišťování sociálních služeb, neboť není nezbytné věnovat se primárně jedné obci. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 5

6 3. Frenštát pod Radhoštěm Vývoj počtu obyvatel Město Frenštát pod Radhoštěm je městem s nejvyšším počtem obyvatel daného správního obvodu. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, počet obyvatel ve městě Frenštát pod Radhoštěm klesal od roku 1999 do roku Od tohoto roku je počet obyvatel více méně vyrovnaný. Vývoj počtu obyvatel města Frenštát pod Radhoštěm (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel města Frenštát pod R. (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 6

7 Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví Z hlediska počtu obyvatel podle pohlaví je zřejmé, že ve Frenštátě pod Radhoštěm převažují ženy nad muži o 6,8%, což v absolutní hodnotě činí 396 osob. Pro potřeby zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociální služeb je tento údaj důležitý pouze ve srovnání s věkovými skupinami. Počet obyvatel k muži ženy Počet obyvatel k dle pohlaví muži ženy 48% 52% Skladba obyvatel dle věkových skupin Skladba obyvatel dle věkových skupin ukazuje, že ve věkové skupině od 0 14 let převažují muži, ve věkové skupině let je počet obyvatel podle pohlaví vyrovnaný, avšak ve věkové skupině 65 let a více již silně převažují ženy. Tento údaj je důležitý především ve vazbě na zpracovanou Analýzu potřeb sociálních služeb. Nejen, že v rámci zpracování analýzy odpovídaly více ženy, ale zároveň jsou právě ženy častějšími uživateli sociálních služeb než muži. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou občané ve věku od let, počet obyvatel nad 65 let věku tvoří 15,4%. Bez zajímavosti není ani vztah mezi věkovou skupinou 0 14 let, která činí obyvatel a věkovou skupinou nad 65 let, která tvoří obyvatel. Rozdíl u těchto věkových skupin je vyšší, než-li je průměr Moravskoslezského kraje. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 7

8 Index stáří /podíl počtu osob věkové skupiny 65 a více a počtu osob věkové skupiny 0 14 let/ činí v daném městě 110,4, přičemž index stáří Moravskoslezského kraje činí 93,5. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let muži 823 ženy let muži ženy let a více muži 633 ženy V níže uvedeném grafu uvádíme pro přehlednost procentuální podíl jednotlivých věkových skupin. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 15% 14% 0-14 let let 65 let a více 71% Je zcela zřejmé, že vývoj skladby obyvatel podle věkových skupin bude mít stejnou tendenci, jaká je v celém kraji. Stárnutí populace je obecným jevem a při plánování sociálních služeb je nezbytné s touto skutečností počítat. Přirozený přírůstek Vývoj počtu obyvatel ovlivňuje rovněž mortalita (úmrtnost). Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že ve Frenštátě pod Radhoštěm byl k uvedenému datu záporný přirozený přírůstek, tedy bylo více zemřelých než narozených. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 8

9 Tuto skutečnost není možno ovlivnit. Jedinou cestou, jak zvýšit porodnost, je změna legislativních podmínek či nabídek na centrální úrovni /zvýšení mateřského příspěvku, možnost určit si dobu rodičovské dovolené apod./. Na mortalitu má přirozeně vliv také životní prostředí ve smyslu zátěže obyvatel civilizačními chorobami. Na druhou stranu je třeba říci, že úmrtnost na civilizační choroby novotvary, nemoci oběhové soustavy apod. mírně klesá. Tato skutečnost je způsobena vědeckým vývojem v oblasti lékařství. Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (k ) Živě narození 97 muži 52 ženy 45 Zemřelí 108 muži 47 ženy 61 Přirozený přírůstek -11 muži 5 ženy -16 Migrace Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že v oblasti migrace bylo ve Frenštátě pod Radhoštěm zaznamenáno v roce 2007 kladné saldo, tedy do města se přistěhovalo více občanů, než-li se vystěhovalo. V absolutní hodnotě činí toto kladné saldo 15 osob. K však již zaznamenáváme záporné migrační saldo, z města se vystěhovalo 28 obyvatel. Tato skutečnost může být způsobena mnoha faktory, obecně se u města tohoto typu jedná o změnu bydliště občanů z důvodu zaměstnání. Pro potřeby komunitního plánování je zapotřebí vytvářet přívětivé prostředí pro občany tak, aby migrace obyvatel byla co nejnižší. Počet obyvatel má přímou úměrnost k příjmům obce a je tedy nezbytné migraci omezit na nejnižší možnou míru. Migrace obyvatel (rok 2007) Přistěhovalí 233 muži 104 ženy 129 Vystěhovalí 218 muži 102 ženy 116 Saldo migrace 15 muži 2 ženy 13 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 9

10 Migrace obyvatel (k ) Přistěhovalí 156 Vystěhovalí 184 Saldo migrace -28 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin bude nadále vyrovnaný. Mírně bude klesat počet obyvatel od 0 14 let, více bude stoupat počet obyvatel ve věkové skupině 65 a více let. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Pro potřeby komunitního plánování je tato skutečnost velmi důležitá. Jak jsme již uvedli, zvyšující se počet osob nad 65 let vyžaduje zvýšené nároky na zajištění dostupných sociálních služeb. Prodlužování průměrného věku dožití ženy 78,5 let, muži 72,1 let má rovněž vliv na zajištění sociálních služeb. Je zřejmé, že ve větší či menší míře budou využívat senioři sociální služby po dobu až 10 let a více. Především se bude jednat o pečovatelskou službu či domovy pro seniory, nicméně i další služby pro danou cílovou skupinu budou nezbytné. Ve srovnání s ostatními okresy má okres Nový Jičín, do kterého město Frenštát pod Radhoštěm spadá, průměrný věk dožití nejvyšší jak u žen, tak u mužů. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 10

11 Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti Obyvatelstvo dle státního občanství není pro potřeby komunitního plánování zásadní, na druhou stranu základní informovanost v této oblasti může napomoci pro zjištění přístupu občanů k danému městu. Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vyplynulo, že ve městě Frenštát pod Radhoštěm bylo 99,3% občanů státního občanství České republiky. Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,3% Slovenská republika ,2% státy EU ,1% ostatní ,5% ,0% Národnost ve městě Frenštát pod Radhoštěm tvořila v 90,9% národnost česká a ve 3,9% národnost slovenská. Ostatní národnosti jsou početně zanedbatelné. Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,9% moravská ,9% slezská ,1% slovenská ,9% romská ,0% polská ,1% německá ,1% ruská ,1% ukrajinská ,1% vietnamská ,2% ostatní ,6% nezjištěna ,0% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu Údaje o rodinném stavu občanů jsou rovněž k dispozici pouze z roku Pro základní orientaci a vztah ke komunitnímu plánování je důležitý především údaj o ovdovělých. Jak lze z tabulky vyčíst, počet ovdovělých žen je více než šestinásobný. Je sice zřejmé, že ženy jsou schopny se dlouhodobě o sebe postarat samy, nicméně vzhledem k prodlužování průměrného věku dožití je nezbytné s touto skutečností do budoucna počítat. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 11

12 Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,8% vdané, ženatí ,0% rozvedení ,6% ovdovělí ,1% nezjištěno ,6% ,0% Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní 8,6% 7,1% 0,6% 38,8% vdané, ženatí rozvedení ovdovělí nezjištěno 45,0% Obyvatelstvo dle vzdělání Pro potřeby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je velmi důležité zjištění složení obyvatelstva dle vzdělání. Jak vyplývá z jiných průzkumů, vzdělanější obyvatelstvo je nejen schopnější zjišťovat potřebné informace, přizpůsobovat se novým situacím a okolnostem, ale zároveň vyžaduje jiné podmínky v oblasti sociálních služeb. Údaje o vzdělání jsou z roku 2001, to je ze Sčítání lidu, domů a bytů. Nejvíce obyvatel je s vyučením či se středním odborným vzděláním bez maturity, a to ve 40%, dále s úplným středním vzděláním s maturitou ve 24,5%. Vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo pak tvoří 8,8%. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 12

13 Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,2% základní a neukončené základní ,9% vyuč. a střední odborné bez maturity ,0% úplné střední s maturitou ,5% vyšší odborné a nástavbové ,8% vysokoškolské ,8% nezjištěné vzdělání ,9% ,0% Skladba obyvatel dle dosaženého vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání 3,8% 8,8% 2,9% 0,2% 19,9% základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 24,5% vysokoškolské 40,0% nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity Pro základní informaci je důležitý poměr mezi ekonomický aktivními a ekonomicky neaktivními obyvateli. Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v roce ,6% a ekonomicky neaktivních 49,1%. Tento údaj je pouze informativní vzhledem k roku statistického sledování. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 13

14 Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,6% v tom: zaměstnaní ,9% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,7% pracující důchodci ,3% ženy na mateřské dovolené ,7% nezaměstnaní ,7% Ekonomicky neaktivní celkem ,1% v tom: 0 0,0% nepracující důchodci ,2% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,9% žáci, studenti, učni ,8% osoby v domácnosti ,7% ostatní závislé osoby ,5% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,2% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Mnohem důležitějším údajem je vývoj nezaměstnanosti, který je zpracován k datu Jak je z níže uvedené tabulky patrno, míra nezaměstnanosti ve městě Frenštát pod Radhoštěm od roku 2004 klesá. V současné době tvoří 4,43%, což je takřka o 45% méně, než-li je aktuální míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Na druhou stranu je třeba říci, že se tato situace může v následujících měsících dramaticky změnit vzhledem k vývoji na světových trzích a jeho dopadu na Českou republiku. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,43 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 14

15 Vývoj míry nezaměstnanosti (k 10. měsící uvedeného roku) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 9,50 8,07 6,67 4,65 4, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 15

16 4. Bordovice Vývoj počtu obyvatel Obec Bordovice patří ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm k nejmenším obcím. K lednu roku 2008 měly Bordovice 568 obyvatel. Počet obyvatel od roku 2004 stále mírně stoupá. Vývoj počtu obyvatel obce Bordovice (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel obce Bordovice (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 16

17 Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví Počet obyvatel dle pohlaví je v dané obci zcela vyrovnaný. Počet obyvatel k muži 287 ženy Počet obyvatel k dle pohlaví muži ženy 49,8% 50,2% Skladba obyvatel dle věkových skupin V obci Bordovice je 77 osob ve věkové skupině 0 14 let, 76 osob ve věkové skupině 65 a více let a 410 osob ve věkové skupině let. Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, index stáří je 98,7, což je sice rovněž nad průměrem Moravskoslezského kraje, nicméně je tento ukazatel nižší ve vztahu k městu Frenštát pod Radhoštěm. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let let let a více Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 17

18 Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 13% 14% 0-14 let let 65 let a více 73% V grafu je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých věkových skupin pro lepší orientaci. Přirozený přírůstek V obci Bordovice je vyrovnaný přirozený přírůstek, jak naznačuje níže uvedená tabulka. Migrace Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (k ) Živě narození 5 Zemřelí 5 Přirozený přírůstek 0 Rovněž v oblasti migrace je situace v Bordovicích vyrovnaná. Přistěhovalo se 5 občanů a vystěhovali 4. Migrace obyvatel (k ) Přistěhovalí 5 Vystěhovalí 4 Saldo migrace 1 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 18

19 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Podle níže uvedeného grafu, vývoj počtu obyvatel do roku 2015 bude v obci více méně vyrovnaný. Mírně se sníží počet obyvatel ve věkové skupině let, zvýší se počet obyvatel nad 65 let a ve stejném stavu zůstane věková skupina 0 14 let. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti V obci Bordovice je nejvíce občanů České republiky a české národnosti. 3,5% obyvatel se přihlásilo k národnosti moravské a 0,6% k národnosti slovenské. Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,6% Slovenská republika ,0% státy EU ,0% ostatní ,4% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 19

20 Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,5% moravská ,5% slezská ,0% slovenská ,6% romská ,0% polská ,0% německá ,0% ruská ,0% ukrajinská ,0% vietnamská ,0% ostatní ,0% nezjištěna ,4% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu Jak jsme již uvedli u města Frenštát pod Radhoštěm, pro potřeby komunitního plánování je podstatná především skupina obyvatel ovdovělých. I zde je zřejmé, že ženy jsou ovdovělé v mnohem větší míře, než-li muži, což zároveň koresponduje s průměrným věkem dožití. Zajímavý je údaj o svobodných, kdy svobodných mužů je o 7,8% více, než-li žen. Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,3% vdané, ženatí ,4% rozvedení ,4% ovdovělí ,0% nezjištěno ,0% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 20

21 Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLBD 2001) 2,4% 8,0% 40,3% svobodní vdané, ženatí rozvedení ovdovělí 49,4% Skladba obyvatel dle vzdělání V obci Bordovice je většina občanů vyučených či se středním odborným vzděláním bez maturity, s úplným středním vzděláním je pak 26,5% občanů. Vysokoškolsky vzdělaných je 21 občanů, což činí 4,6% obyvatel. Nutno říci, že tyto údaje jsou z posledního Sčítaní lidu, domů a bytů z roku Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,0% základní a neukončené základní ,2% vyuč. a střední odborné bez maturity ,4% úplné střední s maturitou ,5% vyšší odborné a nástavbové ,9% vysokoškolské ,6% nezjištěné vzdělání ,4% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 21

22 Skladba obyvatel dle vzdělání (SLDB 2001) 0,4% základní a neukončené základní 2,9% 4,6% 19,2% vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou 26,5% vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání 46,4% Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity V obci Bordovice bylo v roce 2001 ekonomicky aktivních 54,5% obyvatel, ekonomicky neaktivních 45,5%. Jsou to údaje informativní vzhledem k datu statistického šetření. Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,5% v tom: zaměstnaní ,9% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,8% pracující důchodci ,1% ženy na mateřské dovolené ,0% nezaměstnaní ,6% Ekonomicky neaktivní celkem ,5% v tom: nepracující důchodci ,7% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,5% žáci, studenti, učni ,2% osoby v domácnosti ,6% ostatní závislé osoby ,5% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,0% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 22

23 Důležitější pro potřeby zpracování komunitního plánu je údaj o vývoji nezaměstnanosti, který je k datu I v obci Bordovice se postupně v jednotlivých letech snižovala nezaměstnanost. K uvedenému datu činila 5,10%, což je sice více, než-li ve městě Frenštát pod Radhoštěm, nicméně o necelé tři procenta méně, než-li je průměr Moravskoslezského kraje. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,10 Vývoj nezaměstnanosti (k 10. měsící uvedeného roku) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,50 5,78 6,46 6,12 5, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 23

24 5. Lichnov Obec Lichnov má k uvedenému datu v tabulce obyvatel. Rovněž v této obci roste počet obyvatel, a to ve srovnání s městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Bordovice prudčeji. Stoupající křivka počtu obyvatel může mít souvislost s migrací viz níže. Vývoj počtu obyvatel obce Lichnov (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel obce Lichnov (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 24

25 Vývoj počtu obyvatel podle pohlaví V obci Lichnov je o 54 více mužů než-li žen. Počet obyvatel k muži 723 ženy Počet obyvatel k dle pohlaví muži ženy 48% 52% Skladba obyvatel podle věkových skupin Nejčetnější věkovou skupinou v obci Lichnov jsou občané ve věku let, dále občané 65 a více let. Děti do 14 let tvoří 14% obyvatel. Index stáří v obci Lichnov činí 109,8, což koresponduje s městem Frenštát pod Radhoštěm. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 25

26 Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let 193 muži 109 ženy let 987 muži 515 ženy let a více 212 muži 99 ženy Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 15% 14% 0-14 let let 65 let a více 71% Přirozený přírůstek a migrace V obci Lichnov má přirozený přírůstek sice záporné saldo, ale jedná se jen o jednu osobu. Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (rok 2007) Živě narození 127 muži 63 ženy 64 Zemřelí 128 muži 64 ženy 64 Přirozený přírůstek -1 muži -1 ženy 0 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 26

27 Počet obyvatel rovněž ovlivňuje migrace. Jak jsme již uvedli v úvodu, migrace může mít výrazný vliv na vzrůstající počet obyvatel v obci, neboť v roce 2007 se přistěhovalo do obce 28 občanů. Migrace obyvatel (rok 2007) Přistěhovalí 49 muži 23 ženy 26 Vystěhovalí 21 muži 4 ženy 17 Saldo migrace 28 muži 19 ženy 9 Předpokládaný počet obyvatel do roku 2015 Jak napovídá graf, počet věkové skupiny let /tedy rovněž ekonomicky aktivních obyvatel/ bude mírně klesat, počet věkové skupiny 65 a více let naopak mírně stoupat. Pro potřeby komunitního plánování je tento vývoj důležitý, neboť napovídá o budoucí potřebnosti sociálních služeb pro cílové skupiny. V obci Lichnov však tento trend není příliš výrazný. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 27

28 Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti V obci Lichnov je 99,9% obyvatel občany České republiky, 1 občan Slovenské republiky. Toto zjištění vychází z posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a situace v současné době může být rozdílná. Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,9% Slovenská republika ,1% státy EU ,0% ostatní ,0% ,0% Z hlediska přihlášení se občanů k národnosti je 90,6% národnosti české, 6,7% národnosti moravské a 1,4% národnosti slovenské. Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,6% moravská ,7% slezská ,0% slovenská ,4% romská ,0% polská ,0% německá ,2% ruská ,0% ukrajinská ,0% vietnamská ,0% ostatní ,3% nezjištěna ,8% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu V obci Lichnov je o 87 více svobodných mužů než žen. Z celkového počtu obyvatel tvoří 39,1%. Nejpočetnější skupinou dle rodinného stavu tvoří vdané či ženatí, a to v 50,3%. I v této obci se potvrzuje, že počet ovdovělých žen je takřka sedminásobně vyšší než-li mužů. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 28

29 Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,1% vdané, ženatí ,3% rozvedení ,7% ovdovělí ,7% nezjištěno ,2% ,0% Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní vdané, ženatí rozvedení 2,7% 7,7% 0,2% 39,1% ovdovělí nezjištěno 50,3% Obyvatelstvo dle vzdělání Rovněž v obci Lichnov je nejvíce obyvatel vyučených či se středním odborným vzděláním bez maturity a druhou nejpočetnější skupinou jsou občané s úplným středním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je pak 73, což činí 6,6% z celkového počtu obyvatel. Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,0% základní a neukončené základní ,1% vyuč. a střední odborné bez maturity ,8% úplné střední s maturitou ,3% vyšší odborné a nástavbové ,8% vysokoškolské ,6% nezjištěné vzdělání ,4% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 29

30 Skladba obyvatel dle vzdělání (SLDB 2001) základní a neukončené základní 26,3% 2,8% 6,6% 0,4% 21,1% vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské 42,8% nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity Jak jsme již uvedli u předchozích obcí, je tento údaj pouze orientační vzhledem k datu statistického šetření. V obci Lichnov převládali v tomto období občané ekonomicky neaktivní před ekonomicky aktivními. Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,4% v tom: zaměstnaní ,0% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,7% pracující důchodci ,5% ženy na mateřské dovolené ,5% nezaměstnaní ,4% Ekonomicky neaktivní celkem ,3% v tom: nepracující důchodci ,8% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,3% žáci, studenti, učni ,1% osoby v domácnosti ,5% ostatní závislé osoby ,8% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,2% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 30

31 Důležitější pro potřeby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je nezaměstnanost obyvatel. V obci Lichnov nezaměstnanost postupně klesala a je nejnižší ze všech obcí ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. K bylo v obci 22 nezaměstnaných, což činí 3,23% obyvatel. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,23 Vývoj nezaměstnanosti (k 10. měsíci uvedeného roku) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,76 8,29 5,68 3,07 3, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 31

32 6. Tichá Obec Tichá je se svými obyvateli na čtvrtém místě ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Rovněž v této obci počet obyvatel postupně stoupá. Největší nárůst byl zaznamenán v roce Vývoj počtu obyvatel obce Tichá (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel obce Tichá (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 32

33 Počet obyvatel dle pohlaví V obci Tichá tvoří ženy 51% obyvatel a muži 49% obyvatel, jedná se tedy o obec s vyrovnanou strukturou obyvatel dle pohlaví. Počet obyvatel k muži 813 ženy Počet obyvatel k dle pohlaví muži ženy 49% 51% Skladba obyvatel dle věkových skupin Jako u ostatních obcí je nejpočetnější věková skupina let, a to obyvatel. Velmi zajímavým je počet obyvatel ve věkové skupině 0 14 let a 65 a více let, které mají stejný počet obyvatel. Index stáří je tedy v této obci 100. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let 257 muži 121 ženy let muži 592 ženy let a více 257 muži 100 ženy Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 33

34 Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 15% 15% 0-14 let let 65 let a více 70% Přirozený přírůstek V obci Tichá je vyrovnaný přirozený přírůstek, jak naznačuje níže uvedená tabulka. Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (rok 2007) Živě narození 15 muži 8 ženy 7 Zemřelí 14 muži 11 ženy 3 Přirozený přírůstek 1 muži -3 ženy 4 Migrace Pro danou obec platí kladné saldo migrace, což znamená, že počet přistěhovalých je vyšší než-li počet vystěhovalých. V roce 2007 se přistěhovalo 35 obyvatel a vystěhovalo 26 obyvatel. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 34

35 Migrace obyvatel (rok 2007) Přistěhovalí 35 muži 14 ženy 21 Vystěhovalí 26 muži 15 ženy 11 Saldo migrace 9 muži -1 ženy 10 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 Z uvedeného grafu předpokládajícího vývoj počtu obyvatel vyplývá, že počet ekonomicky aktivní věkové skupiny let se bude snižovat, mírně poroste počet cílové skupiny nad 65 let, zatímco věková skupina 0 14 let bude vyrovnaná. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti Občanství České republiky uvedlo při posledním Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2001 celých 99,7%. Národnost českou uvedlo 92, 4%, moravskou 6%. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 35

36 Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,7% Slovenská republika ,0% státy EU ,0% ostatní ,3% ,0% Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,4% moravská ,0% slezská ,1% slovenská ,7% romská ,0% polská ,1% německá ,0% ruská ,0% ukrajinská ,0% vietnamská ,0% ostatní ,3% nezjištěna ,5% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu V obci Tichá je o 68 méně svobodných žen, než-li mužů. Nejpočetnější skupinu tvoří ženatí, vdané. Svobodní však tvoří celých 39%. Velmi důležitý je údaj o počtu ovdovělých v obci Tichá je 7x více ovdovělých žen, než-li mužů. Je předpoklad, že v souvislosti s průměrným věkem dožití budou tyto ženy potřebovat sociální péči. Na druhou stranu není známý přesný počet tzv. vícegeneračních domácností, ve kterých by mohly péči o tyto občany zajistit rodinní příslušníci. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 36

37 Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,0% vdané, ženatí ,5% rozvedení ,4% ovdovělí ,0% nezjištěno ,1% ,0% Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní vdané, ženatí 3,4% 8,0% 0,1% 39,0% rozvedení ovdovělí nezjištěno 49,5% Obyvatelstvo dle vzdělání Uvedený údaj je z roku 2001, je tedy pouze informativní. Novější údaje nejsou k dispozici. I v obci Tichá tvoří vyučení či se středním odborným vzděláním bez maturity nejsilnější skupinu obyvatel. V obci Tichá však v uvedeném roce převažovali obyvatelé se základním a neukončeným vzděláním s 25,7% nad obyvateli s úplným středním vzděláním s maturitou. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel bylo v obci 4,4%. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 37

38 Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,1% základní a neukončené základní ,7% vyuč. a střední odborné bez maturity ,4% úplné střední s maturitou ,5% vyšší odborné a nástavbové ,3% vysokoškolské ,4% nezjištěné vzdělání ,5% ,0% Skladba obyvatel dle vzdělání (SLDB 2001) 0,5% 4,4% bez vzdělání 22,5% 3,3% 0,1% 25,7% základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 43,4% vysokoškolské nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity a nezaměstnaní Rovněž údaj o ekonomické aktivitě obyvatel obce Tichá je z posledního Sčítaní lidu, domů a bytů z roku Jedná se tedy pouze o orientační údaj. Z tabulky vyplývá, že ekonomicky neaktivní převažovali nad ekonomicky aktivními o cca 6%, nicméně je třeba říci, že do kategorie ekonomicky neaktivních jsou zahrnuti i žáci, studenti, učni a ostatní závislé osoby, tedy děti. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 38

39 Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,8% v tom: zaměstnaní ,0% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,6% pracující důchodci ,8% ženy na mateřské dovolené ,4% nezaměstnaní ,8% Ekonomicky neaktivní celkem ,9% v tom: nepracující důchodci ,4% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,0% žáci, studenti, učni ,9% osoby v domácnosti ,5% ostatní závislé osoby ,1% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,3% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Přestože míra nezaměstnanosti klesala i v této obci, patří k obcím s vyšší mírou nezaměstnanosti v daném správním obvodu. Tato skutečnost může být způsobena i tím, že v roce 2001 působilo nejvíce ekonomicky aktivních v průmyslu. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,76 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 39

40 Vývoj míry nezaměstnanosti (k 10. měsící uvedeného roku) 12,00 10,00 10,01 8,00 6,00 4,00 6,31 5,90 4,39 5,76 2,00 0, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 40

41 7. Veřovice Vývoj počtu obyvatel Jak je zřejmé z grafu a tabulky, v posledních třech letech počet obyvatel obce stoupá. Největší pokles obyvatel byl v roce 2003, nejvíce obyvatel bylo zaznamenáno v roce Vývoj počtu obyvatel obce Veřovice (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel obce Veřovice (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 41

42 Počet obyvatel dle pohlaví V obci Veřovice je o 27 více žen, než-li mužů, v procentuálním vyjádření pak 49% mužů a 51% žen. Počet obyvatel k muži 974 ženy Počet obyvatel k dle pohlaví muži ženy 49% 51% Skladba obyvatel dle věkových skupin Rovněž v této obci je nejvíce obyvatel ve věkové skupině let. Počet věkové skupiny 0 14 let je vyšší, než věkové skupiny 65 a více let. V procentuálním vyjádření tvoří počet obyvatel 0 14 let 15,09%, počet obyvatel věkové skupiny 65 a více pak 14,73%. Index stáří je tedy v této obci 97,65. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let 298 muži 145 ženy let muži 709 ženy let a více 291 muži 120 ženy Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 42

43 Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 14,73% 15,09% 0-14 let let 65 let a více 70,18% Přirozený přírůstek a migrace Z hlediska zjištění přirozeného přírůstku je v obci Veřovice kladné saldo, neboť bylo více narozených, než-li zemřelých. Z hlediska migrace je rovněž zaznamenáno kladné saldo. Do obce se přistěhovalo o 4 osoby více, než-li vystěhovalo. Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (od ) Živě narození 22 Zemřelí 14 Přirozený přírůstek 8 Migrace obyvatel (od ) Přistěhovalí 27 Vystěhovalí 23 Saldo migrace 4 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Rovněž v této obci je stejný trend jako v ostatních počet obyvatel ekonomicky aktivních bude mírně klesat, až v roce 2015 dosáhne obyvatel. Na druhou stranu bude stejně rychle stoupat počet občanů ekonomicky neaktivních nad 65 let. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 43

44 Počet věkové skupiny 0-14 bude konstantní. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti V dané obci má státní občanství České republiky 99,3% obyvatel. K české národnosti se přihlásilo při posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce ,6%, k moravské národnosti pak 6,6%. Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,3% Slovenská republika ,2% státy EU ,1% ostatní ,4% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 44

45 Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,6% moravská ,6% slezská ,0% slovenská ,5% romská ,0% polská ,2% německá ,2% ruská ,0% ukrajinská ,0% vietnamská ,0% ostatní ,5% nezjištěna ,5% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu V obci Veřovice je o 69 méně svobodných žen, než mužů. Nejvyšší procento tvoří vdané, ženatí. Počet ovdovělých je srovnatelný s ostatními obcemi, neboť počet ovdovělých žen je více než šestinásobný oproti počtu ovdovělých mužů. Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,4% vdané, ženatí ,6% rozvedení ,1% ovdovělí ,8% nezjištěno ,1% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 45

46 Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní vdané, ženatí 4,1% 8,8% 0,1% 39,4% rozvedení ovdovělí nezjištěno 47,6% Obyvatelstvo dle vzdělání Nejvyšší procento obyvatel tvoří osoby vyučené či se středním odborným vzděláním bez maturity. Úplné střední vzdělání s maturitou mělo ve sledovaném období 21,8% obyvatel, vysokoškolské vzdělání 5,7%. Vzhledem k datu daného statistického šetření je tento údaj pouze orientační. Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,6% základní a neukončené základní ,8% vyuč. a střední odborné bez maturity ,2% úplné střední s maturitou ,8% vyšší odborné a nástavbové ,1% vysokoškolské ,7% nezjištěné vzdělání ,8% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 46

47 Skladba obyvatel dle vzdělání (SLDB 2001) 21,8% 0,8% bez vzdělání 3,1% 5,7% 0,6% 24,8% základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 43,2% vysokoškolské nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity a nezaměstnanost Rovněž tyto údaje jsou z posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce Pro základní přehled uvádíme počty ekonomicky aktivních a neaktivních občanů v obci. Ekonomicky aktivních obyvatel bylo ve sledovaném období 46,4%, ekonomicky neaktivních včetně dětí 53,1%. Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,4% v tom: zaměstnaní ,9% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,7% pracující důchodci ,5% ženy na mateřské dovolené ,4% nezaměstnaní ,5% Ekonomicky neaktivní celkem ,1% v tom: nepracující důchodci ,8% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,5% žáci, studenti, učni ,3% osoby v domácnosti ,5% ostatní závislé osoby ,1% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,5% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 47

48 Důležitějším údajem pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb je vývoj nezaměstnanosti. Jak je z tabulky a grafu patrné i v obci Veřovice se nezaměstnanost od roku 2004 postupně snižuje a je necelých 5% pod průměrem Moravskoslezského kraje. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,66 Vývoj míry nezaměstnanosti (k 10. měsíci uvedeného roku) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,66 8,44 6,66 3,66 3, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 48

49 8. Trojanovice Vývoj počtu obyvatel Rovněž v obci Trojanovice docházelo k postupnému nárůstu obyvatel. K činil počet obyvatel 2 211, k již K markantnímu nárůstu obyvatel došlo v roce 2004, 2006 a v průběhu roku Vývoj počtu obyvatel obce Trojanovice (k 1.1. daného roku) Rok Počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel obce Trojanovice (k 1.1. daného roku) Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 49

50 Počet obyvatel podle pohlaví Z hlediska složení obyvatel má obec Trojanovice vyrovnaný poměr, což ukazuje graf. Počet obyvatel k muži ženy Počet obyvatel dle pohlaví (k ) muži ženy 49,9% 50,1% Skladba obyvatel dle věkových skupin Nejvíce zastoupenou je v obci Trojanovice věková skupina let. Mírně převažuje věková skupina 0 14 let nad věkovou skupinou 65 a více let. Index stáří je v této obci 101,2. Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) věk. skupiny: 0-14 let let let a více Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 50

51 Skladba obyvatel dle věkových skupin (k ) 14% 14% 0-14 let let 65 let a více 72% Přirozený přírůstek a migrace Na vývoj počtu obyvatel má jak ukazují tabulky vliv především migrace obyvatel. V roce 2007 se do obce přistěhovalo 37 obyvatel, v roce 2008 bude nárůst ještě vyšší. Vývoj počtu obyvatel - přirozený přírůstek (rok 2007) Živě narození 20 muži 7 ženy 13 Zemřelí 16 muži 7 ženy 9 Přirozený přírůstek 4 muži 0 ženy 4 Migrace obyvatel (rok 2007) Přistěhovalí 83 muži 45 ženy 38 Vystěhovalí 46 muži 24 ženy 22 Saldo migrace 37 muži 21 ženy 16 Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 51

52 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Jak ukazuje graf, mírně bude ubývat obyvatel ekonomicky aktivních, oproti roku 2007 klesne počet věkové skupiny let o 97. Pro obec Trojanovice je prognóza vývoje počtu obyvatel v dalších dvou věkových skupinách pozitivní. Bude přibývat občanů 65 a víceletých, ale stejně poroste i věková skupina 0 14 let. Index stáří se tedy zásadně nezmění. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 (dle věkových skupin) let let 65 let a více Obyvatelstvo dle státního občanství a národnosti Při posledním Sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001 uvedlo 99,7% občanů státní občanství České republiky. Rovněž národnost převažovala česká /v 94,1%/, moravská a slovenská. Obyvatelstvo dle státního občanství (SLDB 2001) Česká republika ,7% Slovenská republika ,1% státy EU ,0% ostatní ,2% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 52

53 Obyvatelstvo dle národnosti (SLDB 2001) česká ,1% moravská ,7% slezská ,0% slovenská ,5% romská ,0% polská ,1% německá ,0% ruská ,0% ukrajinská ,1% vietnamská ,0% ostatní ,3% nezjištěna ,1% ,0% Obyvatelstvo dle rodinného stavu Údaje o rodinném stavu jsou opět z posledního Sčítání lidu, domů a bytů. Novější statistické údaje nejsou k dispozici. Z uvedeného je zřejmé, že v obci je více svobodných mužů, než-li žen. Ovdovělých žen je takřka šestinásobek než mužů. Obyvatelstvo dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní ,4% vdané, ženatí ,4% rozvedení ,5% ovdovělí ,3% nezjištěno ,4% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 53

54 Skladba obyvatel dle rodinného stavu (SLDB 2001) svobodní vdané, ženatí 5,5% 8,3% 0,4% 36,4% rozvedení ovdovělí nezjištěno 49,4% Obyvatelstvo dle vzdělání Rovněž v obci Trojanovice je nejvíce zastoupeno vzdělání vyučen a střední odborné bez maturity, které činí 42,4%. Vysokoškolské vzdělání má 6,2% obyvatel. Obyvatelstvo 15leté a starší dle vzdělání (SLDB 2001) bez vzdělání ,1% základní a neukončené základní ,5% vyuč. a střední odborné bez maturity ,4% úplné střední s maturitou ,3% vyšší odborné a nástavbové ,3% vysokoškolské ,2% nezjištěné vzdělání ,3% ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 54

55 Skladba obyvatel dle vzdělání (SLDB 2001) 21,3% 3,3% 6,2% 1,3% 0,1% 25,5% bez vzdělání základní a neukončené základní vyuč. a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 42,4% vysokoškolské nezjištěné vzdělání Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity a nezaměstnanost Shodně s dalšími obcemi ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo menší procento, než-li ekonomicky neaktivní. Pro potřeby komunitního plánování je však důležitější údaj o nezaměstnanosti. Obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLDB 2001) Ekonomicky aktivní celkem ,8% v tom: zaměstnaní ,8% z toho: zam. os., zaměstnavatelé, sam.čin ,7% pracující důchodci ,9% ženy na mateřské dovolené ,2% nezaměstnaní ,0% Ekonomicky neaktivní celkem ,1% v tom: nepracující důchodci ,3% ostatní s vlastním zdrojem obživy ,3% žáci, studenti, učni ,9% osoby v domácnosti ,8% ostatní závislé osoby ,8% Osoby s nezjištěnou ekonom. aktivitou ,1% Obyvatelstvo úhrnem ,0% Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 55

56 Nezaměstnanost se postupně snižovala, i když její procento je třetí nejvyšší v daném regionu. Na druhou stranu je stále o necelou polovinu nižší, než-li je průměr Moravskoslezského kraje ke stejnému datu. Vývoj nezaměstnanosti (k uvedeného roku) Počet uchazečů o zaměstnání Míra nezaměstnanosti , , , , ,87 Vývoj míry nezaměstnanosti k 10. měsíci uvedeného roku 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6,90 6,80 7,40 4,87 4, Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 56

57 9. Závěr Podle průměrného věku obyvatel je nejmladší obec Veřovice. Nejvyšší věkový průměr obyvatel je v obci Trojanovice. Při srovnání jednotlivých obcí ve správním obvodě města Frenštát pod Radhoštěm z hlediska nezaměstnanosti je nejmenší procento nezaměstnaných obyvatel v obci Bordovice, nejvíce pak ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve všech obcích správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm je více žen, nežli mužů. Skladba obyvatel dle věkových skupin Skladba obyvatel dle věkových skupin ukazuje, že ve věkové skupině od 0 14 let převažují muži, ve věkové skupině let je počet obyvatel podle pohlaví vyrovnaný, avšak ve věkové skupině 65 let a více již silně převažují ženy. Je zcela zřejmé, že vývoj skladby obyvatel podle věkových skupin bude mít stejnou tendenci, jaká je v celém kraji. Stárnutí populace je obecným jevem a při plánování sociálních služeb je nezbytné s touto skutečností počítat. Přirozený přírůstek a migrace Pro zvýšení počtu obyvatel v obcích nehraje příliš velkou roli přirozený přírůstek. Nárůst počtu obyvatel je způsoben spíše migrací. Pro potřeby komunitního plánování je zapotřebí vytvářet přívětivé prostředí pro občany tak, aby záporná migrace obyvatel byla co nejnižší. Počet obyvatel má přímou úměrnost k příjmům obce a je tedy nezbytné zápornou migraci omezit na nejnižší možnou míru. Na mortalitu má přirozeně vliv také životní prostředí ve smyslu zátěže obyvatel civilizačními chorobami. Na druhou stranu je třeba říci, že úmrtnost na civilizační choroby novotvary, nemoci oběhové soustavy apod. mírně klesá. Tato skutečnost je způsobena vědeckým vývojem v oblasti lékařství. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2015 Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin bude takřka ve všech obcích nadále vyrovnaný. Mírně bude klesat počet obyvatel od 0 14 let, více bude stoupat počet obyvatel ve věkové skupině 65 a více let. Nejpočetnější bude stále věková skupina let. Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm 57

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Počtem obyvatel zaujímá Moravskoslezský kraj 3. místo v ČR V Moravskoslezském kraji mělo k 26. 3. 2011 obvyklý pobyt 1 205 834 obyvatel a s podílem 11,6 % na České

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Sociodemografická analýza v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře

Sociodemografická analýza v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře Sociodemografická analýza v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních Obsah: 1. Obecné informace 3 2. Vývoj počtu obyvatel 3 3. Porodnost 4 4. Migrace 4 5. Mortalita 5 6. Vývoj věkové struktury

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy

Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Sociodemografická analýza regionu Frýdlantsko Beskydy Zpracovala: Mgr. Pavla Šimoňáková Ing. Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6 702 00 Ostrava www.ikor.cz Obsah dokumentu 1. Úvod

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost

SEMINÁŘ č. 1. Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost SEMINÁŘ č. 1 Základní pojmy a výpočty obyvatelstvo, vzdělání, ekonomická aktivita, nezaměstnanost STRUKTURA OBYVATELSTVA Obecná hustota zalidnění h S P S počet obyvatel P jednotka plochy (obvykle se udává

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY

4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY 4. VYSTĚHOVALÍ Z PRAHY Za celé období let 2001 2011 se z Prahy vystěhovalo 294,3 tis. osob. Počty vystěhovalých od roku 2006 klesají s výjimkou roku 2010. Vystěhovalí z Prahy směřovali většinou do jiných

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla v kraji neustále roste Pracovní síla 2 v Plzeňském kraji dosáhla v posledních třech létech v průměru 2 tis. osob. Z retrospektivního pohledu to znamená nárůst o

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Český statistický úřad zpracovává a publikuje údaje o počtu a složení obyvatel i jeho vývoji každé čtvrtletí. Věková struktura obyvatel je zveřejňována

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

2.2 Demografický vývoj

2.2 Demografický vývoj 2.2 Demografický vývoj 2.2.1 Počet obyvatel Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším krajem České republiky. K 31. 12. 2005 žilo na jeho území 1 250 769 obyvatel, z toho celých 27 % na území správního obvodu

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj počet osob v tis. počet osob v tis. 1. Demografický vývoj Pardubický kraj je pátým nejméně zalidněným krajem České republiky Podíl městského obyvatelstva činí 62 %, v krajském městě žije 17 % populace

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,6% Černošice Správní obvod Černošice se nachází uprostřed kraje, kde ze západu obepíná hlavní město Prahu. Většina povrchu náleží k tzv. Brdské oblasti, konkrétně se jedná o Pražskou plošinu. Na jihu sem

Více

v tom ve věku (%) Obyvatelstvo celkem

v tom ve věku (%) Obyvatelstvo celkem 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Málo lidnatý kraj V Kraji Vysočina bylo k rozhodnému okamžiku sečteno celkem 505 565 obvykle bydlících obyvatel, z nichž bylo 250 196 mužů (49,5 %) a 255 369 žen (50,5

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011

Předběžné výsledky. Sčítání lidu domů a bytů 2011 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 Trendy v naší společnosti Roste počet obyvatel ČR především díky cizincům Česká populace stárne Roste počet vzdělaných lidí Přibývá lidí, kteří nemají vůbec

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí. Počet žen na mužů

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví a věku, index stáří a průměrný věk podle velikostních skupin obcí. Počet žen na mužů 3. Obyvatelstvo 3.1. Věková struktura Jen čtyři kraje měly k datu SKDB 2011 více obyvatel. Počet obyvatel Ústeckého kraje, zjištěný v souladu s nově použitou metodikou na základě údaje o obvyklém pobytu,

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání Dojížďka se sleduje od roku 1961. Již od roku 1961 je zjišťování údajů o dojížďce do zaměstnání a do škol součástí

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2011 Při sčítání lidu v roce 2011 dosahovala celá třetina obyvatel ve věku 15 a více let středního vzdělání (nebo vyučení) bez maturity.

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Již dávno neplatí představa, že dosažením práva odchodu do důchodu člověk prochází branou do stáří. Oficiální hranice, od kdy jsou lidé staří, nikde neexistuje.

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK Ve ch oblastech (66 % území kraje) žije 17 % obyvatel Ústeckého kraje. Nejvíce urbanizované jsou okresy Most, Teplice a Ústí nad Labem, kde je na venkově méně

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj tis. osob podíl (%) % 1. Demografický vývoj Jihočeský kraj má nejnižší hustotu zalidnění v ČR a poměrně rozdrobenou sídelní strukturu. Jihočeský kraj rozlohou 1 tis. km 2 představuje 12,8 % území České

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ve společnosti dochází k procesu stárnutí obyvatelstva; zlepšují se úmrtnostní poměry a snižuje se intenzita porodnosti. Do budoucna se předpokládá zachování

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2%

zastavěné plochy a nádvoří 1,9% vodní plochy 1,3% lesní pozemky 39,2% Beroun Správní obvod Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Sousedí s obvody Hořovice, Rakovník, Kladno, Černošice a Dobříš. Povrch obvodu má pahorkatinný až vrchovinný ráz, přísluší k Brdské

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj 1.1 Sídelní struktura Na území Libereckého kraje žije 4,2 % obyvatel republiky. V krajském městě žije 23,5 % populace, v nejmenší obci pouze 86 obyvatel. Liberecký kraj tvoří pouze

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 12.9.2002 Sebevraždy v Moravskoslezském kraji v roce 2001 Údaje v těchto informacích

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

1 Počet a struktura narozených

1 Počet a struktura narozených 1 Počet a struktura narozených 1.1 Vývoj počtu narozených V devadesátých letech nastalo ve vývoji počtu narozených několik historických mezníků. V roce došlo k největšímu snížení počtu živě narozených

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7 2.8.25 Potraty ve Středočeském kraji v roce 24 Abortions in the Středočeský Region in

Více

2. Základní charakteristiky národnostního složení obyvatel České republiky v roce 2001 a jejich změny za posledních 10 let

2. Základní charakteristiky národnostního složení obyvatel České republiky v roce 2001 a jejich změny za posledních 10 let 2. Základní charakteristiky národnostního složení obyvatel České republiky v roce 2001 a jejich změny za posledních 10 let Zákon č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 stanovil v souvislosti

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji od poloviny 9. let snižuje a celorepublikový růst kopíruje až v posledních letech Moravskoslezský kraj (dále MS kraj) disponuje v mezikrajském srovnání

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013

Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za SO ORP Broumov v roce 2013 Přílohy Příloha 1: Struktura ekonomických subjektů podle odvětví (CZ-NACE) za v roce 2013 Registrované subjekty Odvětví abs. % Ekonomické subjekty celkem 3 183 100 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově.

NOVÝ BYDŽOV leží v západní části Nový Bydžov řeka Cidlina Hustota obyvatelstva je nízká nejvyšší procento obyvatel (téměř 58 %) žije na venkově. Správní obvod Nový Bydžov leží v západní části Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem, na severu s obcemi správního obvodu Jičín a Hořice a na východě a jihu se správním obvodem

Více

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví, hlavních věkových skupin a velikostních skupin obcí. v tom podle věku (%)

Tab Obyvatelstvo podle pohlaví, hlavních věkových skupin a velikostních skupin obcí. v tom podle věku (%) 3. Obyvatelstvo Kolik lidu bylo sečteno v kraji ke dni sčítání? V Plzeňském kraji bylo ke dni 26. 3. 2011, což představuje rozhodný okamžik SLDB, sečteno 570 401 obyvatel s obvyklým pobytem, z toho 282

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k a hlavní charakteristiky věřících

2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k a hlavní charakteristiky věřících 2. Základní rozdělení věřících podle způsobu deklarace víry k 26. 3. 2011 a hlavní charakteristiky věřících K náboženské víře se při sčítání 2011 přihlásilo celkem 2 168 952 osob, což byla pouhá pětina

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY

1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY 1. VELIKOST PRACOVNÍ SÍLY Pracovní síla v hlavním městě dlouhodobě vzrůstá Graf č. 1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo ve věku 2 až 64 Pracovní síla vyjadřuje pracovní potenciál obyvatel v území. Zahrnuje

Více

1. VÝVOJ EKONOMICKÉ AKTIVITY

1. VÝVOJ EKONOMICKÉ AKTIVITY 1. VÝVOJ EKONOMICKÉ AKTIVITY Ve sledovaném období mezi lety 2002 až 2009 se plynule zvyšoval celkový počet obyvatel v České republice. Početní růst může být způsoben jednak rozdílem mezi počtem narozených

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Kraj je tvořen 6 okresy a dělí se na 22 správních obvodů ORP Kraj byl zřízen ke dni 1. 1. 2000 a byl vymezen územím 6 okresů (Bruntál, Frýdek-Místek,

Více