Nové Město na Moravě květen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové Město na Moravě květen"

Transkript

1 Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit. Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat, ať mluvím jen, co je správné, ať nesu radostné poselství všude, kde neláska se tmí, víc s Bohem mluvím v slovech svých, než s druhými a o druhých. Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh, ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas a zas, ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn. Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné, ať skutky mé jsou jako tvé, když modlím se, když pracuji, všechno rád Bohu daruji, pomoc máš pro nás v ru kou svých, Ježíše vidíš v trpících. Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané, ať také Boha miluje, mou ubohost, mé starosti přetaví žár tvé milosti. Amen.

2 Římské Velikonoce Nastávají Velikonoce, jako každý rok prožíváme ten veliký dar lásky. Přesto jsou Velikonoce pokaždé trochu jiné. Dnes může me být v jednom okamžiku na více místech, být před Veliko nocemi v Jeruzalémě, procházet zde místy, o kterých během svát ků kolik slyšíme nebo třeba sle dovat velikonoční bohoslužby se Svatým otcem v televizi... Máme tolik příležitostí, které nám mají umožnit prožít naplno tyto svát ky, uvědomit si, co to všechno znamená. Dnes se oči věřících během Ve likonoc obracejí do Říma. Tisíce věřících každoročně přijíždějí za Svatým Otcem prožít Veliko noce v modlitbě. Samotný Řím nabízí mnoho příležitostí, jak prožít v modlit bách a rozjímání umučení a zmrtvýchvstání Páně. Avšak nabízí také mnoho pohledů na rozpor současného světa. Příkla dem je Velký pátek, den největší lásky, přísného postu, rozjímání. Ale Řím žije normálně, uliční za hrádky restaurací jsou plné tu ristů, kteří právě obědvají, pokr my s masem jsou na každém stole, lidé hlučí, křičí, hemží. A oproti tomu stačí jedna zeď kostelní a je naprosté ticho. Je třetí hodina odpolední a začínají velkopáteční obřady. Možná po třebujeme opět, aby nastala tma po celém kraji, abychom si uvě domili, jak veliký dar jsme dosta li a dokázali za to poděkovat. Duch duše církve Svatý Pavel přirovnává církev k tělu. A tělo musí být živý organismus, musí mít jednu jedinou duši, která je spojuje. Ale jak sjednotit do jedné duše svobodné lidi, jedince? Často čítáme všeo becné výrazy, které vyjadřují jednotu nějaké společnosti. Říkáme například, že františkáni mají ducha sv. Františka, nebo že duch velkého mysli tele žije v jeho stoupencích. Také se říká, že křesťané mají Kristova ducha. Kdyby se to však chápalo pouze v tomto všeo becném smyslu, církev by byla společností jako každá jiná a nebyla by opravdovým tělem. Vždyť říkáme-li, že Kristův Duch žije v církvi, nejde jen o běžné přesvědčení, běžné chování. V tomto pří padě Duch Kristův je skutečná živá síla: Duch svatý. Ten totiž sestoupil na apoštoly, shromáždě né v Jeruzalémě v den Letnic. Toto tajemství můžeme vysvětlit následujícím způsobem. Podle tradičního učení řeckých Otců, je křesťan složen ze tří prvků: z těla, duše a Du cha svatého. A ten je jakoby duší naší duše. Těla každého z nás jsou rozličná. Totéž platí o du ších, každý má svou vlastní. Avšak třetí prvek, Duch svatý, je týž v Petrovi, Pavlovi, Tomášovi atd. Je tedy společnou duší všech věřících v Kris tu. Vykonává tak funkce podobné duši v těle. Vy tváří jednotu, oživuje jednotlivé orgány, dává růst organismu. Chceme vyvodit z této pravdy zcela konkrétní závěr? Jeden turista pozoroval lidi na náměstí svatého Petra v Římě. Čekali na krátkou promlu vu Svatého Otce a na jeho požehnání po nedělní modlitbě Anděl Páně. Turista, který byl ateista, se ptal svého průvodce: Co mají tito lidé společné ho s papežem? Je z jiného národa, stěží zachytnou něco z jeho řeči a nebo vůbec nerozumí. A také mezi sebou se vůbec neznají. Není to iluze věřit, že jsou navzájem spojeni? Jeden věřící mu správně odpověděl: Máme téhož Ducha sva tého. (Tomáš Špidlík Znáš Ducha svatého) -2-

3 Slavnost nanebevstoupení Páně Když se loučíme, je v našem loučení smutek. Při odchodu Kristově reagovali apoštolové opačně. Oni odcházeli z mís ta Pánova odchodu do nebe s velikou ra dostí. Co bylo pří činou této radosti? Je zde ně kolik dů vodů. Ten první jsou Ježíšova slova: Od cházím, ale opět se k vám vrátím. Druhý důvod je uji štění Kristovo, že je s námi až do konce věků. Je s námi přítomen svou mocí i svou zvláštní přítomností ve svátostech. Provází každý lidský život. Je s námi spojen ve svém Duchu. Apoštolové to dobře pochopili a také tuto skutečnost prožívali. Jen si vzpo meňme na slova apoštola Pavla: V Bohu se pohybujeme, žijeme a jsme. Každý lidský život je Bohem nesen. Pán Ježíš je s námi skutečně stále přítomen. Ve zmatku dnešní doby zaznívá čisté Pá novo slovo. Nebojte se, Já jsem s vámi až do konce. Přijímejme v našem životě všechno od Boha s důvěrou, že je s námi a že moudře řídí běh našich životů i běh dějin. o. Jan Daněk Životem lásky k světlu a radosti Ruka, která nám dodává sílu Tento příběh mi vyprávěl muž, který prodělal operaci srdce. Den před zá krokem k němu přišla na pokoj zdravotní sestra. Vzala ho za ruku, stiskla mu ji a pak ho vybídla, aby její stisk opětoval. Řekla mu: Víte, zítra vám lékaři zastaví srdce, aby ho mohli operovat. Při životě vás bude držet stroj. Až lékaři vaše srdce opraví, opět ho spustí a dokončí operaci. Probudíte se na resuscitačním oddělení, ale šest hodin se nebudete moci pohy bovat. Možná se vám nepodaří po celou tu dobu pohnout ani prstem, nebudete moci mluvit ani otevřít oči, přestože bu dete při vědomí a budete slyšet a vnímat všechno, co se bude dít kolem vás. Ce lých těch šest hodin budu s vámi a budu vás držet za ruku stejně, jako vás držím teď. Zůstanu s vámi, dokud se úplně ne proberete. I kdybyste si připadal bez mocný, budete v dlani cítit mou ruku a budet e vědět, že vás tam neopustím. Přesně to se také stalo. Když jsem se probudil z narkózy, nedokázal jsem ze sebe vypravit ani slovo, pokračoval ten muž. Ale cítil jsem, jak mi celé ty hodiny tiskne ruku, a to mi dodávalo sílu. Právě tak působí Duch Svatý, kterého Ježíš přislíbil svým přátelům drží nás za ruku celý život. A tím člověku do dává sílu. Bruno Ferrero Osvěžení pro duši -3-

4 Jak si dar Ducha máme představit? Všichni jsme povoláni k tomu, co je divem denního života, tj. k víře Evange liu a k lásce. Bez osvícení a posily Du cha Svatého bychom těchto ctností neby li schopni. Kdyby to byla jen pomoc zvenčí, už bychom to nebyli my, kteří věříme a milujeme. Duch Svatý je však dar vnitřní, jeho síla se stává naší vlastní. Duch Svatý je Bůh. Můžeme opravdu říci, že je v nás Bůh? Odpověď není tak těžká. Bůh je tam, kde působí. Pravým Božím chrá mem je lidské srdce. Proto je i člověk Božím příbytkem. V Krédu vyznává me, že je Duch Oži vitel, dech života, stává se činným uvnitř naší přiro zenosti. z knihy Zastavení s otcem Špidlíkem Děkovat přijímat svůj život s radostí Celý lidský život, a tedy každý jeho den, je darem Otce, je neustálým obda rováváním. Pociťování našich potřeb a nedostatků nás často tak zaměstnává, že přestáváme vnímat základní pravdu, že všechno je darem a že je třeba řídit se slovy sv. Pav la: Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu na šeho Pána Ježíše Kris ta. (Ef 5,20) Přestane me-li Bohu děkovat, jsme ohrože ni postojem určité přezí ravosti, která nám dovo luje domní vat se, že za všechno vděčíme jen sami sobě, nebo naivního uvažování, které nás vede k mínění, že všechno jde samo sebou. Děkovat to znamená přijímat s ra dostí a pokojem svůj život jako velký Boží dar. Děkovat to znamená zříci se závis tivého pohledu na naše bližší, na jejich úspěchy, výsledky, majetek. Děkovat to znamená být spokojený s tím, co od Boha dostávám. Všechno totiž pochází od Boha. Máš něco, co bys nedostal? (1 Kor 4,7). Děkovat to znamená uvěřit, že v životě, jaký máme, můžeme vzdát Bohu chválu, můžeme sloužit bližním a spasit své duše (sv. Ignác z Loyoly). Děkovat to znamená cítit se chudým v duchu: to znamená pociťovat, že ne můžeme obdarovat sami sebe. Všechno totiž dostáváme jako dar od toho, který vládne nebem i zemí. Člověk opravdu chudý nenaříká. S vděčností přijímá každý dar jako neza slouženou milost. Józef Augustyn Příprava na svátost smíření -4-

5 Jak se slaví Velikonoce trochu severněji Velikonoční obřady jsou v Německu poměrně stejné, až na to, že se celé společenství zapojuje do obřadu aktivně, např. všichni v kostele se klaní kříži. Tu díž to tu všechno trvá trochu déle, než u nás, ale člověk má pocit, že tím vším žije s Kristem opravdově. V Německu mají volno už i na Velký pátek, proto je možné mši svatou začínat již ve tři hodi ny, kdy náš Spasitel dokonal. Opravdu silný zážitek! Naši sousedé si potrpí na výzdobu, a tak už celý týden před Velikonocemi visí po všech rozkvetlých zlatých deštích a stromech umělohmotná barevná vajíč ka. Na Červené pondělí se nešlehá, jen dětem zajíc, kohout (či další zvířátkazáleží na regionu) nosí a schovává vajíč ka. Zvyk spojený s vejci od veliko nočních zajíců je v Německu starý asi 300 let a pochází z Porýní. Souvisí při tom s daleko starším symbolem plodnosti, a protože zajíc nemá víčka a spí tak s otevřenýma očima, je ob razem Krista, který ve smrti přinášel život a zmrtvýchvstáním znovuzrození. Ve Frankfurtu nad Odrou, v malém Kleistově městě, asi 80 km vzdáleném od Berlína se slavilo opravdu intenzivně. Slavnostní oděv dodal sbor při chrámu Svatého kříže. Mezi jednotlivými částmi pašijí zpívali skladbu k té dané části. Bylo tak více času přemýšlet o celém tajem ství Velikonoc. Je pravda, že to není ono, když je člověk dale ko od domova, ale přesto silný zážitek. Gabriela Cacková Správná velikost ve světě dětí Jedna mladá žena pracovala v obchodě s dámskými oděvy na okraji města. V so botu před polednem do dveří vrazila udýchaná holčička. V ruce držela kasič ku ve tvaru prasátka a prohlásila, že by chtěla něco koupit pro ma minku, protože je Svátek ma tek. Prodavač ka jí tedy po mohla vytáh nout z kasičky všechny úspo ry, a když je spočítala, zjis tila, že by se za ně dala pořídit pěkná halenka. Jestlipak by se mamince halenka líbila? Určitě ano. Halenka se jí bude moc lí bit, odpovědělo nadšeně děvčátko. Jakou má maminka velikost? ptala se prodavačka. Tu nejhezčí! odpově děla přesvědčeně holčička. A tak jí prodavačka zabalila halenku velikosti 38. Následující pondělí se hol čička vrátila do obchodu i s maminkou, aby halenku vyměnily. Maminka potře bovala číslo 46. Mezi tím, jak si dokonalost před stavuje svět módy a svět dětí, zeje hlu boká propast. -5-

6 Milé děti, měsíc květen patří naší mamince, Panně Marii. Panna Maria nám pomáhá na naší cestě k našemu Otci. Odedávna se k ní věřící obracejí v modlitbách a svých prosbách slovy i písněmi. Proto jsem si pro Vás dneska připravi la sedm otázek. Ke každé z nich je na bídnuto několik odpovědí v příslušném sloupci na notové osnově. Správná je však pouze jen jedna odpověď. Tuto od pověď si výrazně označte (vymalujte si ji) a objeví se před Vámi notový zápis začátku jedné známé mariánské písně z kancionálu. Poznáte, o kterou píseň se jedná? Vaše kamarádka -6-

7 Svatá země, země paradoxů Jak vůbec hovořit o Izraeli? Na severu se nachází ve výšce 3000 m n.m. pohoří Hermon a Golanské výšiny, pod kterými pramení životodárná řeka Jordán ústící do Mrtvého moře, které je 400 m pod hladinou světového oceánu. Zde, v údolí řeky Jordán, leží země oplývající mlé kem a medem, země zaslíbená, na kterou hleděl Mojžíš z hory Nebo. Toto údolí je ale obklopeno nemilo srdnou pouští. Na nejvyšších pahorcích hor leží po celý rok sníh, zatímco v poušti je vedro kolem 50 C. Stejné rozpory, jaké jsou v geografii vidíme i v mezilidských vztazích. Na jednu stranu zem, kde se ukázala dokonalá Boží láska, na stranu druhou zem čtyř náboženství, která nejsou schopna di alogu. Čím více je tato země Svatá, po svěcená krví Ježíše Krista, země Abrahá ma, Izáka, moudrého krále Šalamouna, tím více se zde projevuje lidská nedoko nalost. Tisíce let bojů a nenávisti, které pokra čují až do dnešních dnů, pro nás mají být důvodem, proč znovu sklopit hlavu lítos tí. Právě zde si člověk uvědomí svou lid skou malost a obrovskou Boží lásku. Nad hrobem Ježíše Krista se hádají pří slušníci různých náboženských větví, která výprava turistů si půjde dřív uctít toto posvátné místo. Ale uvědomují si, kdo v tomto hrobě vůbec ležel? Že zde ležel Bůh? Proč zemřel? Jakou smrtí? A co vůbec hlásal? Tyto otázky si nemá pokládat jen poutník, nebo křesťan v ob dobí Velikonoc, ale každý, kdo prochází kolem kříže visícího na zdi obývacím pokoji, kdo jede v autě a vidí kříže podél cest, při každém pohledu na kostelní věž. Poselství z tohoto malého kousku ze mě, kdesi v Malé Asii, se rozneslo do ce lého světa a my s upřeným pohledem ke Svaté Zemi máme otevřít Písmo a snažit se znovu a nově pochopit Kristova slova o lásce, milosrdenství,odpuštění, pokoře. Co si tedy člověk vlastně odveze z návštěvy Izraele? Ještě větší lásku a obdiv k Bohu. Ve Svaté Zemi přibylo aut, silnic a mrakodrapů, ale atmosféra této země a lidská povaha zůstává stejná. Farizej ství, netolerance, lidská zloba, pýcha. A mezitím vším jsou malé ostrůvky na děje. Jsou to místa, kde působil Ježíš Kristus a hlásal Boží království. Můžete stát na místech, která miloval, kde byl šťastný, ale i tam, kde plakal nad lidskou zkažeností, kde trpěl. A to považuji za ten největší dar. -7-

8 Setkání mládeže s otcem biskupem Diecézní setkání mládeže s otcem bis kupem Vojtěchem Cikrlem je úžasná akce, která se opakuje každý rok v sobo tu před květnou nedělí. Letošní motto bylo:,,jako jsem já miloval vás, tak se ivy milujte navzájem. Před devátou hodinou ranní bylo před katedrálou mnoho mladých lidí, ze kte rých čišela radost, že po roce zase vidí,,staré známé. Po představení skupinek, do kterých se všichni předem zařadili, nastal čas odejít se svou skupinkou na ur čené místo a spo lu s přednášejí cím diskutovat, nebo jen poslou chat, téma sku pinky. Skupinek bylo celkem 20, a tak si určitě každý přišel na své a odnesl si z přednášky to, co po třeboval. Já jsem si vybrala téma,,vě zení s klíčem uvnitř. Kateřina Lach manová, naše přednášející, je psycho ložka a vysvětlila nám, co toto vězení znamená. Smyslem celé přednášky bylo naučit se odpustit každému, kdo se proti nám prohřešil. Po výborném obědu jako tradičně párku s rohlíkem - začal v katedrále od polední program, který vyvrcholil mší svatou. Celé setkání doprovázela žďár ská schola. Jejich výkon byl vynikající a od všech účastníků byli odměněni velkým potleskem. Pak se všichni rozjeli plni zážitků domů a s radostí se těší na příští setkání. Setkání bylo krásné, jen mi přišlo líto, že z naší farnosti nás jelo velmi málo, tak bych chtěla oslovit ostatní, ať se nebojí a příští rok se do Brna vydají spolu s námi. Ten záži tek opravdu stojí za to. Maruška Šustrová Chovej se ke svému nitru jako sochař Jak mám zdokonalit svůj duchovní život? ptal se mladík svého učitele. Chovej se ke svému nitru jako sochař, který vytesává z mramorového bloku so chu koně a odstraňuje všechno, co za stírá jeho podobu. Co tím chceš říct? Odsekej ze sebe vše, co nejsi ty každou myšlenku, cit, chování, předsu dek. Teprve pak odhalíš, jaké umělecké dílo se v tobě skrývá. A také jeho auto ra. Smirkový papír všedních dní, dlá to trápení a námahy z tebe vyloupnou tvůj pravý obraz. Schopnost přijetí je nekonečná, stačí chtít Přijmout znamená vzít za své, je to hnutí tvého srdce, které objímá a přijímá novou skutečnost nebo pravdu, se kterou nyní budeš žít. Čekal jsi něco a najednou je tu něco ji ného, neznámého, nečekaného. Můžeš celkem snadno utéct, a nebo přijmout. Možná to vůbec neodpovídá tomu, co jsi čekal, nebo je to mnohem více. Ale je to tvoje, chceš-li. -8-

9 Modlitba k Duchu Svatému Věřím v Ducha Svatého, věřím, že může odstranit moje předsudky, věřím, že může změnit moje návyky, věřím, že může přemoci moji lhostejnost, věřím, že mě může nadchnout k lásce, věřím, že mě může zbavit zlého, věřím, že mi může dát odvahu k dobrému, věřím, že může přemoci zármutek, věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu, věřím, že mi může dát sílu v utrpení, věřím, že mi může dát na pomoc bratra, věřím, že může proniknout moji bytost, věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. Duchu Svatý, přijď do mého srdce, dej mi trpě livost, laskavost, pokoru a nauč mne odpouštět, aby i mně bylo odpuštěno. Dostali jsme veliký příklad lásky Připomínáme si lásku, která nás přesahuje - Boží syn se obětoval za naše hříchy. Bene dikt XVI. ve své první encyklice píše o křesťanské lásce, která má být dokonalejší než láska k lidem blízkým, sympatickým apod.: Ukazuje se tedy, že láska k bližnímu v tom smyslu, jak je hlásána v Bibli a jak ji předkládá Ježíš, je možná. Láska spočívá v tom, že já miluji v Bohu a s Bohem také osobu, která mi není příjemná nebo kterou dokonce neznám. To se může dít jedině na základě niterného setkání s Bohem...Pak se učím hledět na osobu toho druhého už nejen svýma očima a skrze své pocity, nýbrž z hlediska Ježíše...a mohu dát druhému mnohem víc než to, co je navenek nezbytné... Tady se projevuje nezbytné propojení mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu.. Jestliže v mém životě schází kontakt s Bohem, pak mohu v tom druhém vidět jen druhého a ne dokáži v něm uznávat Boží obraz. Jestliže však ve svém životě kompletně nedbám na pozornost vůči druhému a chci být pouze zbožný, naplňovat své náboženské povinnosti, pak vysychá také vztah k Bohu. Uvedený vztah je pouze korektní, avšak bez lásky...jedině má ochota vycházet v ústrety bližnímu a projevovat mu lásku mne činí vnímavým také vůči Bohu...Svatí, pomysleme např. na blahoslavenou sestru Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost mi lovat bližního stále novým způsobem ze se tkávání s eucharistickým Pánem...Láska k Bohu a k bližnímu jsou neodděli telné...obojí však žije z předcházející lásky Boha...Proto také platí, že se nejedná o něja ké zvenku přicházející přikázání, které by po nás chtělo něco nemožného, nýbrž o vnitřní zakoušení darované lásky, která kvůli své vlastní povaze musí být následně sdílena druhým... Lásky bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti... nik dy nenastane situace, v níž by nebylo třeba lásky každého jednotlivého křesťana. -9-

10 Informace a oznámení Přehled bohoslužeb neděle pondělí úterý, čtvrtek, sobota středa pátek Nové Město Bobrová Mše na penzionu poslední pondělí v měsíci v hod. Májové pobožnosti vždy ve středu a v pátek před začátkem mše svaté Novéna k slavnosti seslání Ducha Svatého církev se ji modlí devět dnů před se sláním Ducha Svatého (ode dne Nanebevstoupení Páně) První sv. přijímání: Bobrová 3. června, Nové Město 10. června 10:30 hod. Slavnost Nanebevstoupení Páně Bobrová hod.,nové Město hod Informace: Katecheze každý pátek během mše svaté při bohoslužbě slova výklad dle Kompendia Katechismu katolické církve, jednou měsíčně zpívá při mši schola Radio Proglas FM vysílá výklad KKC každou neděli v hod. Schůzky ministrantů jednou za čtrnáct dnů v sobotu v 9 hod. na oratoři. Adorace před Nejsvětější svátostí první pátek v měsíci hodinu před mší svatou, zakončená svátostným požehnáním. Zkoušky scholy od sv. Kunhuty první a čtvrtá sobota či pátek v měsíci, přesné datum a hodina uvedena na internetových stránkách scholy Jo a kluci taky se konečně ukažte a přijďte nám ukázat, jaký máte hlas. Schola hledá sponzory na pokrytí nákladů spojených s vydáním CD Farní filmový klub - promítání ve farním sále (pro bližší informace sledujte internetové stránky scholy) Zkoušky malé scholy pro všechny děti - každý čtvrtek v 17 hod. ve farním sále, těšíme se na nové tvářičky. Všichni jste vítáni. Křestní roušky možnost zakoupit si po celý rok v Centru Zdislava v Novém Městě krásné vzory v různých velikostech za cenu dle vašeho uvážení. Využití farního sálu pro setkání farníků (jak pravidelné tak nahodilé) i pro ro dinné oslavy (po včasné domluvě s o. Daňkem) Farní zpravodaj vychází pravidelně měsíčně vždy k první neděli v měsíci jak v tištěné formě, tak i v elektronické podobě dostupné na Redakce uvítá příspěvky od farníků. Členové sportovních oddílů místní jednoty Orla, rádi mezi sebe přivítají další kamarády. Hrajeme pravidelně každý týden malou kopanou (futsal), florbal, stolní tenis. Bližší informace najdete na naší nástěnce před kostelem a nebo na interne tových stránkách jednoty: NOHA tě vidí, NOHA tě sleduje... pro bližší a žhavé zprávy z farnosti navštivte Pro vnitřní potřebu vydává římskokatolický farní úřad Nové Město na Moravě Šéfredaktorka Jana Kučerová, redakce: J. Vetýška, Mgr. M. Gregorová, obrázky kreslí: Lucie Drdlová, sazba: Ing. Lukáš Německý Další číslo vyjde 3. června, uzávěrka: 25.května e-verze:

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ JAK SE MÁM MODLIT? Lidé často říkají: Neumím se modlit. A kladou si otázky: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte. Modlitba

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více