Nové Město na Moravě květen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové Město na Moravě květen"

Transkript

1 Nové Město na Moravě květen Panna Maria - prostřednice všech milostí Maria, dej mi své oči, vždy jasné a laskavé, ať vidím pravdivě, ať každý den správně rozeznám, co je dobré a co je jenom klam, ať pro dobré mám vždycky cit, ať poznám, že mám odpustit. Maria, dej mi i své rty, ať zpívám tvé Magnificat, ať mluvím jen, co je správné, ať nesu radostné poselství všude, kde neláska se tmí, víc s Bohem mluvím v slovech svých, než s druhými a o druhých. Maria, dej mi i svůj sluch, ať slyším to, co říká Bůh, ať nezní marně Boží hlas, když volá ke mně zas a zas, ať nepřeslechnu každý den hlas toho, kdo je opuštěn. Maria, dej mi své ruce, tak něžné a tak pomocné, ať skutky mé jsou jako tvé, když modlím se, když pracuji, všechno rád Bohu daruji, pomoc máš pro nás v ru kou svých, Ježíše vidíš v trpících. Maria, dej mi své srdce, navždycky Bohu oddané, ať také Boha miluje, mou ubohost, mé starosti přetaví žár tvé milosti. Amen.

2 Římské Velikonoce Nastávají Velikonoce, jako každý rok prožíváme ten veliký dar lásky. Přesto jsou Velikonoce pokaždé trochu jiné. Dnes může me být v jednom okamžiku na více místech, být před Veliko nocemi v Jeruzalémě, procházet zde místy, o kterých během svát ků kolik slyšíme nebo třeba sle dovat velikonoční bohoslužby se Svatým otcem v televizi... Máme tolik příležitostí, které nám mají umožnit prožít naplno tyto svát ky, uvědomit si, co to všechno znamená. Dnes se oči věřících během Ve likonoc obracejí do Říma. Tisíce věřících každoročně přijíždějí za Svatým Otcem prožít Veliko noce v modlitbě. Samotný Řím nabízí mnoho příležitostí, jak prožít v modlit bách a rozjímání umučení a zmrtvýchvstání Páně. Avšak nabízí také mnoho pohledů na rozpor současného světa. Příkla dem je Velký pátek, den největší lásky, přísného postu, rozjímání. Ale Řím žije normálně, uliční za hrádky restaurací jsou plné tu ristů, kteří právě obědvají, pokr my s masem jsou na každém stole, lidé hlučí, křičí, hemží. A oproti tomu stačí jedna zeď kostelní a je naprosté ticho. Je třetí hodina odpolední a začínají velkopáteční obřady. Možná po třebujeme opět, aby nastala tma po celém kraji, abychom si uvě domili, jak veliký dar jsme dosta li a dokázali za to poděkovat. Duch duše církve Svatý Pavel přirovnává církev k tělu. A tělo musí být živý organismus, musí mít jednu jedinou duši, která je spojuje. Ale jak sjednotit do jedné duše svobodné lidi, jedince? Často čítáme všeo becné výrazy, které vyjadřují jednotu nějaké společnosti. Říkáme například, že františkáni mají ducha sv. Františka, nebo že duch velkého mysli tele žije v jeho stoupencích. Také se říká, že křesťané mají Kristova ducha. Kdyby se to však chápalo pouze v tomto všeo becném smyslu, církev by byla společností jako každá jiná a nebyla by opravdovým tělem. Vždyť říkáme-li, že Kristův Duch žije v církvi, nejde jen o běžné přesvědčení, běžné chování. V tomto pří padě Duch Kristův je skutečná živá síla: Duch svatý. Ten totiž sestoupil na apoštoly, shromáždě né v Jeruzalémě v den Letnic. Toto tajemství můžeme vysvětlit následujícím způsobem. Podle tradičního učení řeckých Otců, je křesťan složen ze tří prvků: z těla, duše a Du cha svatého. A ten je jakoby duší naší duše. Těla každého z nás jsou rozličná. Totéž platí o du ších, každý má svou vlastní. Avšak třetí prvek, Duch svatý, je týž v Petrovi, Pavlovi, Tomášovi atd. Je tedy společnou duší všech věřících v Kris tu. Vykonává tak funkce podobné duši v těle. Vy tváří jednotu, oživuje jednotlivé orgány, dává růst organismu. Chceme vyvodit z této pravdy zcela konkrétní závěr? Jeden turista pozoroval lidi na náměstí svatého Petra v Římě. Čekali na krátkou promlu vu Svatého Otce a na jeho požehnání po nedělní modlitbě Anděl Páně. Turista, který byl ateista, se ptal svého průvodce: Co mají tito lidé společné ho s papežem? Je z jiného národa, stěží zachytnou něco z jeho řeči a nebo vůbec nerozumí. A také mezi sebou se vůbec neznají. Není to iluze věřit, že jsou navzájem spojeni? Jeden věřící mu správně odpověděl: Máme téhož Ducha sva tého. (Tomáš Špidlík Znáš Ducha svatého) -2-

3 Slavnost nanebevstoupení Páně Když se loučíme, je v našem loučení smutek. Při odchodu Kristově reagovali apoštolové opačně. Oni odcházeli z mís ta Pánova odchodu do nebe s velikou ra dostí. Co bylo pří činou této radosti? Je zde ně kolik dů vodů. Ten první jsou Ježíšova slova: Od cházím, ale opět se k vám vrátím. Druhý důvod je uji štění Kristovo, že je s námi až do konce věků. Je s námi přítomen svou mocí i svou zvláštní přítomností ve svátostech. Provází každý lidský život. Je s námi spojen ve svém Duchu. Apoštolové to dobře pochopili a také tuto skutečnost prožívali. Jen si vzpo meňme na slova apoštola Pavla: V Bohu se pohybujeme, žijeme a jsme. Každý lidský život je Bohem nesen. Pán Ježíš je s námi skutečně stále přítomen. Ve zmatku dnešní doby zaznívá čisté Pá novo slovo. Nebojte se, Já jsem s vámi až do konce. Přijímejme v našem životě všechno od Boha s důvěrou, že je s námi a že moudře řídí běh našich životů i běh dějin. o. Jan Daněk Životem lásky k světlu a radosti Ruka, která nám dodává sílu Tento příběh mi vyprávěl muž, který prodělal operaci srdce. Den před zá krokem k němu přišla na pokoj zdravotní sestra. Vzala ho za ruku, stiskla mu ji a pak ho vybídla, aby její stisk opětoval. Řekla mu: Víte, zítra vám lékaři zastaví srdce, aby ho mohli operovat. Při životě vás bude držet stroj. Až lékaři vaše srdce opraví, opět ho spustí a dokončí operaci. Probudíte se na resuscitačním oddělení, ale šest hodin se nebudete moci pohy bovat. Možná se vám nepodaří po celou tu dobu pohnout ani prstem, nebudete moci mluvit ani otevřít oči, přestože bu dete při vědomí a budete slyšet a vnímat všechno, co se bude dít kolem vás. Ce lých těch šest hodin budu s vámi a budu vás držet za ruku stejně, jako vás držím teď. Zůstanu s vámi, dokud se úplně ne proberete. I kdybyste si připadal bez mocný, budete v dlani cítit mou ruku a budet e vědět, že vás tam neopustím. Přesně to se také stalo. Když jsem se probudil z narkózy, nedokázal jsem ze sebe vypravit ani slovo, pokračoval ten muž. Ale cítil jsem, jak mi celé ty hodiny tiskne ruku, a to mi dodávalo sílu. Právě tak působí Duch Svatý, kterého Ježíš přislíbil svým přátelům drží nás za ruku celý život. A tím člověku do dává sílu. Bruno Ferrero Osvěžení pro duši -3-

4 Jak si dar Ducha máme představit? Všichni jsme povoláni k tomu, co je divem denního života, tj. k víře Evange liu a k lásce. Bez osvícení a posily Du cha Svatého bychom těchto ctností neby li schopni. Kdyby to byla jen pomoc zvenčí, už bychom to nebyli my, kteří věříme a milujeme. Duch Svatý je však dar vnitřní, jeho síla se stává naší vlastní. Duch Svatý je Bůh. Můžeme opravdu říci, že je v nás Bůh? Odpověď není tak těžká. Bůh je tam, kde působí. Pravým Božím chrá mem je lidské srdce. Proto je i člověk Božím příbytkem. V Krédu vyznává me, že je Duch Oži vitel, dech života, stává se činným uvnitř naší přiro zenosti. z knihy Zastavení s otcem Špidlíkem Děkovat přijímat svůj život s radostí Celý lidský život, a tedy každý jeho den, je darem Otce, je neustálým obda rováváním. Pociťování našich potřeb a nedostatků nás často tak zaměstnává, že přestáváme vnímat základní pravdu, že všechno je darem a že je třeba řídit se slovy sv. Pav la: Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu na šeho Pána Ježíše Kris ta. (Ef 5,20) Přestane me-li Bohu děkovat, jsme ohrože ni postojem určité přezí ravosti, která nám dovo luje domní vat se, že za všechno vděčíme jen sami sobě, nebo naivního uvažování, které nás vede k mínění, že všechno jde samo sebou. Děkovat to znamená přijímat s ra dostí a pokojem svůj život jako velký Boží dar. Děkovat to znamená zříci se závis tivého pohledu na naše bližší, na jejich úspěchy, výsledky, majetek. Děkovat to znamená být spokojený s tím, co od Boha dostávám. Všechno totiž pochází od Boha. Máš něco, co bys nedostal? (1 Kor 4,7). Děkovat to znamená uvěřit, že v životě, jaký máme, můžeme vzdát Bohu chválu, můžeme sloužit bližním a spasit své duše (sv. Ignác z Loyoly). Děkovat to znamená cítit se chudým v duchu: to znamená pociťovat, že ne můžeme obdarovat sami sebe. Všechno totiž dostáváme jako dar od toho, který vládne nebem i zemí. Člověk opravdu chudý nenaříká. S vděčností přijímá každý dar jako neza slouženou milost. Józef Augustyn Příprava na svátost smíření -4-

5 Jak se slaví Velikonoce trochu severněji Velikonoční obřady jsou v Německu poměrně stejné, až na to, že se celé společenství zapojuje do obřadu aktivně, např. všichni v kostele se klaní kříži. Tu díž to tu všechno trvá trochu déle, než u nás, ale člověk má pocit, že tím vším žije s Kristem opravdově. V Německu mají volno už i na Velký pátek, proto je možné mši svatou začínat již ve tři hodi ny, kdy náš Spasitel dokonal. Opravdu silný zážitek! Naši sousedé si potrpí na výzdobu, a tak už celý týden před Velikonocemi visí po všech rozkvetlých zlatých deštích a stromech umělohmotná barevná vajíč ka. Na Červené pondělí se nešlehá, jen dětem zajíc, kohout (či další zvířátkazáleží na regionu) nosí a schovává vajíč ka. Zvyk spojený s vejci od veliko nočních zajíců je v Německu starý asi 300 let a pochází z Porýní. Souvisí při tom s daleko starším symbolem plodnosti, a protože zajíc nemá víčka a spí tak s otevřenýma očima, je ob razem Krista, který ve smrti přinášel život a zmrtvýchvstáním znovuzrození. Ve Frankfurtu nad Odrou, v malém Kleistově městě, asi 80 km vzdáleném od Berlína se slavilo opravdu intenzivně. Slavnostní oděv dodal sbor při chrámu Svatého kříže. Mezi jednotlivými částmi pašijí zpívali skladbu k té dané části. Bylo tak více času přemýšlet o celém tajem ství Velikonoc. Je pravda, že to není ono, když je člověk dale ko od domova, ale přesto silný zážitek. Gabriela Cacková Správná velikost ve světě dětí Jedna mladá žena pracovala v obchodě s dámskými oděvy na okraji města. V so botu před polednem do dveří vrazila udýchaná holčička. V ruce držela kasič ku ve tvaru prasátka a prohlásila, že by chtěla něco koupit pro ma minku, protože je Svátek ma tek. Prodavač ka jí tedy po mohla vytáh nout z kasičky všechny úspo ry, a když je spočítala, zjis tila, že by se za ně dala pořídit pěkná halenka. Jestlipak by se mamince halenka líbila? Určitě ano. Halenka se jí bude moc lí bit, odpovědělo nadšeně děvčátko. Jakou má maminka velikost? ptala se prodavačka. Tu nejhezčí! odpově děla přesvědčeně holčička. A tak jí prodavačka zabalila halenku velikosti 38. Následující pondělí se hol čička vrátila do obchodu i s maminkou, aby halenku vyměnily. Maminka potře bovala číslo 46. Mezi tím, jak si dokonalost před stavuje svět módy a svět dětí, zeje hlu boká propast. -5-

6 Milé děti, měsíc květen patří naší mamince, Panně Marii. Panna Maria nám pomáhá na naší cestě k našemu Otci. Odedávna se k ní věřící obracejí v modlitbách a svých prosbách slovy i písněmi. Proto jsem si pro Vás dneska připravi la sedm otázek. Ke každé z nich je na bídnuto několik odpovědí v příslušném sloupci na notové osnově. Správná je však pouze jen jedna odpověď. Tuto od pověď si výrazně označte (vymalujte si ji) a objeví se před Vámi notový zápis začátku jedné známé mariánské písně z kancionálu. Poznáte, o kterou píseň se jedná? Vaše kamarádka -6-

7 Svatá země, země paradoxů Jak vůbec hovořit o Izraeli? Na severu se nachází ve výšce 3000 m n.m. pohoří Hermon a Golanské výšiny, pod kterými pramení životodárná řeka Jordán ústící do Mrtvého moře, které je 400 m pod hladinou světového oceánu. Zde, v údolí řeky Jordán, leží země oplývající mlé kem a medem, země zaslíbená, na kterou hleděl Mojžíš z hory Nebo. Toto údolí je ale obklopeno nemilo srdnou pouští. Na nejvyšších pahorcích hor leží po celý rok sníh, zatímco v poušti je vedro kolem 50 C. Stejné rozpory, jaké jsou v geografii vidíme i v mezilidských vztazích. Na jednu stranu zem, kde se ukázala dokonalá Boží láska, na stranu druhou zem čtyř náboženství, která nejsou schopna di alogu. Čím více je tato země Svatá, po svěcená krví Ježíše Krista, země Abrahá ma, Izáka, moudrého krále Šalamouna, tím více se zde projevuje lidská nedoko nalost. Tisíce let bojů a nenávisti, které pokra čují až do dnešních dnů, pro nás mají být důvodem, proč znovu sklopit hlavu lítos tí. Právě zde si člověk uvědomí svou lid skou malost a obrovskou Boží lásku. Nad hrobem Ježíše Krista se hádají pří slušníci různých náboženských větví, která výprava turistů si půjde dřív uctít toto posvátné místo. Ale uvědomují si, kdo v tomto hrobě vůbec ležel? Že zde ležel Bůh? Proč zemřel? Jakou smrtí? A co vůbec hlásal? Tyto otázky si nemá pokládat jen poutník, nebo křesťan v ob dobí Velikonoc, ale každý, kdo prochází kolem kříže visícího na zdi obývacím pokoji, kdo jede v autě a vidí kříže podél cest, při každém pohledu na kostelní věž. Poselství z tohoto malého kousku ze mě, kdesi v Malé Asii, se rozneslo do ce lého světa a my s upřeným pohledem ke Svaté Zemi máme otevřít Písmo a snažit se znovu a nově pochopit Kristova slova o lásce, milosrdenství,odpuštění, pokoře. Co si tedy člověk vlastně odveze z návštěvy Izraele? Ještě větší lásku a obdiv k Bohu. Ve Svaté Zemi přibylo aut, silnic a mrakodrapů, ale atmosféra této země a lidská povaha zůstává stejná. Farizej ství, netolerance, lidská zloba, pýcha. A mezitím vším jsou malé ostrůvky na děje. Jsou to místa, kde působil Ježíš Kristus a hlásal Boží království. Můžete stát na místech, která miloval, kde byl šťastný, ale i tam, kde plakal nad lidskou zkažeností, kde trpěl. A to považuji za ten největší dar. -7-

8 Setkání mládeže s otcem biskupem Diecézní setkání mládeže s otcem bis kupem Vojtěchem Cikrlem je úžasná akce, která se opakuje každý rok v sobo tu před květnou nedělí. Letošní motto bylo:,,jako jsem já miloval vás, tak se ivy milujte navzájem. Před devátou hodinou ranní bylo před katedrálou mnoho mladých lidí, ze kte rých čišela radost, že po roce zase vidí,,staré známé. Po představení skupinek, do kterých se všichni předem zařadili, nastal čas odejít se svou skupinkou na ur čené místo a spo lu s přednášejí cím diskutovat, nebo jen poslou chat, téma sku pinky. Skupinek bylo celkem 20, a tak si určitě každý přišel na své a odnesl si z přednášky to, co po třeboval. Já jsem si vybrala téma,,vě zení s klíčem uvnitř. Kateřina Lach manová, naše přednášející, je psycho ložka a vysvětlila nám, co toto vězení znamená. Smyslem celé přednášky bylo naučit se odpustit každému, kdo se proti nám prohřešil. Po výborném obědu jako tradičně párku s rohlíkem - začal v katedrále od polední program, který vyvrcholil mší svatou. Celé setkání doprovázela žďár ská schola. Jejich výkon byl vynikající a od všech účastníků byli odměněni velkým potleskem. Pak se všichni rozjeli plni zážitků domů a s radostí se těší na příští setkání. Setkání bylo krásné, jen mi přišlo líto, že z naší farnosti nás jelo velmi málo, tak bych chtěla oslovit ostatní, ať se nebojí a příští rok se do Brna vydají spolu s námi. Ten záži tek opravdu stojí za to. Maruška Šustrová Chovej se ke svému nitru jako sochař Jak mám zdokonalit svůj duchovní život? ptal se mladík svého učitele. Chovej se ke svému nitru jako sochař, který vytesává z mramorového bloku so chu koně a odstraňuje všechno, co za stírá jeho podobu. Co tím chceš říct? Odsekej ze sebe vše, co nejsi ty každou myšlenku, cit, chování, předsu dek. Teprve pak odhalíš, jaké umělecké dílo se v tobě skrývá. A také jeho auto ra. Smirkový papír všedních dní, dlá to trápení a námahy z tebe vyloupnou tvůj pravý obraz. Schopnost přijetí je nekonečná, stačí chtít Přijmout znamená vzít za své, je to hnutí tvého srdce, které objímá a přijímá novou skutečnost nebo pravdu, se kterou nyní budeš žít. Čekal jsi něco a najednou je tu něco ji ného, neznámého, nečekaného. Můžeš celkem snadno utéct, a nebo přijmout. Možná to vůbec neodpovídá tomu, co jsi čekal, nebo je to mnohem více. Ale je to tvoje, chceš-li. -8-

9 Modlitba k Duchu Svatému Věřím v Ducha Svatého, věřím, že může odstranit moje předsudky, věřím, že může změnit moje návyky, věřím, že může přemoci moji lhostejnost, věřím, že mě může nadchnout k lásce, věřím, že mě může zbavit zlého, věřím, že mi může dát odvahu k dobrému, věřím, že může přemoci zármutek, věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu, věřím, že mi může dát sílu v utrpení, věřím, že mi může dát na pomoc bratra, věřím, že může proniknout moji bytost, věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. Duchu Svatý, přijď do mého srdce, dej mi trpě livost, laskavost, pokoru a nauč mne odpouštět, aby i mně bylo odpuštěno. Dostali jsme veliký příklad lásky Připomínáme si lásku, která nás přesahuje - Boží syn se obětoval za naše hříchy. Bene dikt XVI. ve své první encyklice píše o křesťanské lásce, která má být dokonalejší než láska k lidem blízkým, sympatickým apod.: Ukazuje se tedy, že láska k bližnímu v tom smyslu, jak je hlásána v Bibli a jak ji předkládá Ježíš, je možná. Láska spočívá v tom, že já miluji v Bohu a s Bohem také osobu, která mi není příjemná nebo kterou dokonce neznám. To se může dít jedině na základě niterného setkání s Bohem...Pak se učím hledět na osobu toho druhého už nejen svýma očima a skrze své pocity, nýbrž z hlediska Ježíše...a mohu dát druhému mnohem víc než to, co je navenek nezbytné... Tady se projevuje nezbytné propojení mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu.. Jestliže v mém životě schází kontakt s Bohem, pak mohu v tom druhém vidět jen druhého a ne dokáži v něm uznávat Boží obraz. Jestliže však ve svém životě kompletně nedbám na pozornost vůči druhému a chci být pouze zbožný, naplňovat své náboženské povinnosti, pak vysychá také vztah k Bohu. Uvedený vztah je pouze korektní, avšak bez lásky...jedině má ochota vycházet v ústrety bližnímu a projevovat mu lásku mne činí vnímavým také vůči Bohu...Svatí, pomysleme např. na blahoslavenou sestru Terezu z Kalkaty, čerpali svou schopnost mi lovat bližního stále novým způsobem ze se tkávání s eucharistickým Pánem...Láska k Bohu a k bližnímu jsou neodděli telné...obojí však žije z předcházející lásky Boha...Proto také platí, že se nejedná o něja ké zvenku přicházející přikázání, které by po nás chtělo něco nemožného, nýbrž o vnitřní zakoušení darované lásky, která kvůli své vlastní povaze musí být následně sdílena druhým... Lásky bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti... nik dy nenastane situace, v níž by nebylo třeba lásky každého jednotlivého křesťana. -9-

10 Informace a oznámení Přehled bohoslužeb neděle pondělí úterý, čtvrtek, sobota středa pátek Nové Město Bobrová Mše na penzionu poslední pondělí v měsíci v hod. Májové pobožnosti vždy ve středu a v pátek před začátkem mše svaté Novéna k slavnosti seslání Ducha Svatého církev se ji modlí devět dnů před se sláním Ducha Svatého (ode dne Nanebevstoupení Páně) První sv. přijímání: Bobrová 3. června, Nové Město 10. června 10:30 hod. Slavnost Nanebevstoupení Páně Bobrová hod.,nové Město hod Informace: Katecheze každý pátek během mše svaté při bohoslužbě slova výklad dle Kompendia Katechismu katolické církve, jednou měsíčně zpívá při mši schola Radio Proglas FM vysílá výklad KKC každou neděli v hod. Schůzky ministrantů jednou za čtrnáct dnů v sobotu v 9 hod. na oratoři. Adorace před Nejsvětější svátostí první pátek v měsíci hodinu před mší svatou, zakončená svátostným požehnáním. Zkoušky scholy od sv. Kunhuty první a čtvrtá sobota či pátek v měsíci, přesné datum a hodina uvedena na internetových stránkách scholy Jo a kluci taky se konečně ukažte a přijďte nám ukázat, jaký máte hlas. Schola hledá sponzory na pokrytí nákladů spojených s vydáním CD Farní filmový klub - promítání ve farním sále (pro bližší informace sledujte internetové stránky scholy) Zkoušky malé scholy pro všechny děti - každý čtvrtek v 17 hod. ve farním sále, těšíme se na nové tvářičky. Všichni jste vítáni. Křestní roušky možnost zakoupit si po celý rok v Centru Zdislava v Novém Městě krásné vzory v různých velikostech za cenu dle vašeho uvážení. Využití farního sálu pro setkání farníků (jak pravidelné tak nahodilé) i pro ro dinné oslavy (po včasné domluvě s o. Daňkem) Farní zpravodaj vychází pravidelně měsíčně vždy k první neděli v měsíci jak v tištěné formě, tak i v elektronické podobě dostupné na Redakce uvítá příspěvky od farníků. Členové sportovních oddílů místní jednoty Orla, rádi mezi sebe přivítají další kamarády. Hrajeme pravidelně každý týden malou kopanou (futsal), florbal, stolní tenis. Bližší informace najdete na naší nástěnce před kostelem a nebo na interne tových stránkách jednoty: NOHA tě vidí, NOHA tě sleduje... pro bližší a žhavé zprávy z farnosti navštivte Pro vnitřní potřebu vydává římskokatolický farní úřad Nové Město na Moravě Šéfredaktorka Jana Kučerová, redakce: J. Vetýška, Mgr. M. Gregorová, obrázky kreslí: Lucie Drdlová, sazba: Ing. Lukáš Německý Další číslo vyjde 3. června, uzávěrka: 25.května e-verze:

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více