Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin"

Transkript

1 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav religionistiky Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin dizertační práce Autor: Dušan Vávra Školitel: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Brno 2009

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto dizertační práci vypracoval samostatně, na základě zdrojů uvedených v závěrečném seznamu literatury a v průběţném poznámkovém aparátu. V Brně dne Mgr. et Mgr. Dušan Vávra ii

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval doc. PhDr. Olze Lomové, Csc. za její ochotu ujmout se vedení této práce a cenné připomínky k této práci vznesené. Můj dík dále patří European Association for Chinese Studies za udělení grantu na týdenní studijní pobyt v knihovně Leidenské university na jaře roku Poděkovat chci rovněţ Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a Sdruţení Kontinenty za finanční podporu cesty na Taiwan (studijní pobyt na Tamkang University v roce ). iii

4 Obsah: Úvod 1 (1) Teoretická a metodologická východiska 10 (1.1) Kontrastivní přístupy 10 (1.2) Harmonie a konflikt v interpretacích čínské kultury 20 (1.3) Náboţenství v moderních reprezentacích čínské kultury 28 (2) Konfucianismus a taoismus do nástupu dynastie Han 41 (2.1) Náboţenské představy a ideologie politické moci za dynastií 41 Shang a Zhou (2.2) Konfucianismus 54 (2.3) Taoismus v období Válčících států 84 (3) Institucionalizace konfucianismu za dynastie Han 98 (3.1) Hanská exegeze kanonických knih 102 (3.2) Další projevy institucionalizace konfucianismu za dynastie Han 117 (4) Privatizace vzdělanosti v období dynastií Východních Han, Wei a 126 Západních Jin (4.1) Privatizace vzdělanosti a proměna konceptu vzdělance v období 126 dynastie Východních Han (4.2) Učení o temném (xuanxue) v období dynastií Wei a Západních Jin 138 Závěr 175 Seznam pouţité literatury 178 iv

5 Úvod Hlavním tématem této práce je vývoj a podoba konfucianismu a problematika jeho identity v době vlády dynastií Han (206 př. n. l. 220 n. l.) a na počátku období Šesti dynastií ( n. l.), zhruba ve 3. stol. n. l období dynastií Wei ( n. l.) a Západních Jin ( n. l.) Období dynastie Han a období Šesti dynastií bývají v čínských kulturních dějinách (ať uţ se zaměřujeme na historii, literaturu, filozofii, nebo na kterýkoliv jiný aspekt čínské kultury) obvykle pojednávány odděleně, klade se důraz na zásadní proměnu čínské kultury po konci dynastie Han. Cílem této práce je postihnout vybrané aspekty kulturních a společenských změn, jeţ v tomto období probíhaly a zdůraznit jak rozdíly, tak kontinuitu ve vývoji čínské kultury mezi dynastií Han a obdobím Šesti dynastií. Vývoj konfucianismu v čínském starověku a raném středověku nabízí poněkud matoucí obraz. Jeho vznik je spojován s osobou Konfucia ( ) a v období Válčících států ( př. n. l.) je zpravidla představován jako jedna z tzv. šesti filozofických škol (liujia) starověku. Konfucianismus je v tomto období dále identifikován s významnými postavami/díly Konfuciových pokračovatelů, tj. především s Menciem (dílo Mengzi) a Xunziem (dílo Xunzi). Tato dvě díla spolu s Konfuciovými Hovory (Lunyu) jsou běţně uţívána jako základní výkladový rámec pro veškerý konfucianismus na základě těchto textů je konstruována nauka, jeţ v zásadě slouţí k vymezení konfucianismu obecně (konfuciánské filozofie). Obraz konfucianismu za dynastie Han představuje prudký zvrat oproti obrazu konfucianismu za Válčících států. Konkurenční filozofické školy mizí nebo jsou konfucianismem absorbovány. Konfucianismus je představován jako státní doktrína (mluví se o imperiálním konfucianismu a vítězství konfucianismu ) a do popředí se dostává odlišná sada textů hanský konfucianismus je spojován především s Pěti kanonickými 1

6 knihami (wujing). 1 Pět kanonických knih a jejich exegeze se za Hanů stávají základem institucionalizované, státem podporované vzdělanosti se specifickou společenskou rolí. Hanský konfucianismus je obtíţné uchopit výhradně doktrinálně (jako filozofickou nauku), do popředí se dostává jeho institucionální charakter a společenské funkce. Tento obraz se opět prudce mění s pádem dynastie Han. Konfucianismus se v období Šesti dynastií z obrazu čínské kultury prakticky vytrácí a pozornost je věnována nejprve taoismu (3. stol. n. l.) a následně buddhismu. Ve většině přehledů čínské filozofie je období od konce dynastie Han aţ do závěru dynastie Tang (tj. zhruba období stol. n. l.) obsazeno kapitolami o taoismu a buddhismu a konfucianismus z výkladu zcela mizí. Běţně přijímaný výklad lze shrnout tak, ţe konfucianismus si v tomto období sice do značné míry podrţuje svůj společenský význam, nabytý za Hanů, avšak nepřináší nic nového, zájem intelektuální elity se obrací k jiným myšlenkovým proudům. Teprve od 10. stol. n. l. dochází k obrodě konfucianismu (tzv. neokonfucianismus ), který opět absorbuje podněty z konkurenčních tradic (taoismus a buddhismus), marginalizuje je a definitivně v čínské kultuře vítězí. Standardní obraz konfucianismu tedy zahrnuje dvě slavná období (formativní období Válčících států a období několika staletí počátku 2. tis. n. l., v němţ se rozvíjel neokonfucianismus), mezi nimiţ zeje mezera delší neţ tisíc let. První čtyři staletí této mezery sice zaujímá hanský konfucianismus, jenţ je však ve standardním obrazu konfucianismu (konstruovaném z neokonfuciánské perspektivy) vnímán z různých důvodů jako problematický. Jak podrobněji rozvádí první část této práce, z neokonfuciánské interpretace konfucianismu vycházejí i moderní interpretace konfucianismu jako filozofie. Pojem čínské filozofie (jejíţ významnou část tvoří konfuciánská filozofie ) se stal běţnou součástí moderní reflexe čínské kultury a základním interpretačním rámcem pro výklad některých čínských textů některé texty začaly být v moderní reflexi čínské kultury 1 Pět kanonických knih tvoří Letopisy (Chunqiu), Kniha písní (Shijing), Kniha dokumentů (Shujing), Kniha proměn (Yijing) a tři Knihy obřadů (San li): Zhouské obřady (Zhouli), Zápisy o obřadech (Liji) a Obřady a ceremonie (Yili). Těchto pět knih tvoří základ kanonického korpusu (spolu s šestou, jiţ za Hanů ztracenou Knihou hudby (Yuejing)). Korpus kanonických knih byl postupně rozšiřován aţ k počtu Třinácti kanonických knih (shisanjing). V tomto výčtu se počítají tři Knihy obřadů samostatně. Dále Třináct kanonických knih tvoří tři texty tradičně chápané jako komentáře k Letopisům: Gongyang zhuan, Guliang zhuan a Zuozhuan, přičemţ Letopisy jsou zahrnuty do jednotlivých komentářů (při počítání je tedy nutné je odečíst ). Zbývajícími čtyřmi tituly jsou Kniha synovské oddanosti (Xiaojing), slovník Erya, Konfuciovy Hovory (Lunyu) a dílo Mengzi. 2

7 označovány jako filozofické a na jejichţ základě je konstruována filozofická nauka konfucianismu, taoismu apod. Důsledkem tohoto přístupu je, ţe problém identity konfucianismu (otázka Co je konfucianismus? ) je typicky ztotoţňován s problémem identity jeho filozofické nauky (doktrinálního obsahu, otázka Co konfucianismus tvrdí o světě a místě člověka v něm? ), a to přesto, ţe stejně typicky je toto ztotoţnění doprovázeno zdůrazněním specifik čínského (filozofického) přístupu ke světu (v protikladu k západní filozofii). Jeden aspekt problému, který tento doktrinálně orientovaný přístup vyvolává, je dán tím, ţe zmíněné tři základní texty starověkého konfucianismu (na jejichţ základě je konfucianismus typicky konstruován) představují pouze určitou z hlediska intelektuální inovace a kulturotvorného významu nepochybně elitní podobu starověkého konfucianismu. Termín ru nebo rujia je v západních jazycích překládán jako konfuciáni (překlad konfucianismus je však fakticky chybný, neboť zmíněné čínské výrazy vţdy odkazovaly k osobám a posloupnostem osob, mezi nimiţ docházelo k předávání určitého vědění či nauky, avšak nikoliv k tomuto vědění samotnému) 2. Ru se vţdy identifikovali s osobností Konfucia, ke kterému se vztahovali jako k prvotnímu učiteli. V době Válčících států ru tvořili řadu posloupností (rodokmenů počínajících Konfuciem), o nichţ je je známo jen velmi málo, nicméně zřetelné je, ţe se od sebe značně lišily, a zdá se, ţe nejběţnější představa konfuciána v době Válčících států se týkala specializace na provádění širokého spektra rituálních praktik u dvorů jednotlivých vládců, coţ dále souviselo s profilací konfuciánů jako znalců minulosti a předávaného písemnictví. Patrně spíše menšina propagovala specifický a elitářsky pojatý projekt kultivace osobnosti, jenţ je hlavním obsahem zmíněných tří velkých konfuciánských děl. Všem byl společný základní cíl uplatnění vědění, kterým disponovali, ve státních sluţbách, coţ však byl cíl společný všem příslušníkům vrstvy shi (původně nejniţší aristokratické vrstvy, v období Válčících států jiţ převáţně pauperizované a zbavené společenských privilegií, jejíţ příslušníci si však uchovávali povědomí o příslušnosti ke společenské elitě), z níţ se ru převáţně rekrutovali. 2 Viz Nylan 2001, 3. 3

8 V době dynastie Han jiţ lze říci, ţe ru byli ti, kdo se věnovali profesionálnímu výcviku s obecným cílem uplatnění se ve státních sluţbách 3. Takový profesionální výcvik byl totiţ za Hanů institucionalizován a v zásadě vymezen poţadavkem znalosti korpusu relevantních textů (jehoţ základ tvořily kanonické knihy) a manifestací určitých hodnot či ctností ve vlastním jednání. Řada ru za Hanů zároveň sdílela na kultivaci osobnosti zaloţený politický projekt, jenţ vycházel z děl velkých konfuciánů starověku. V důsledku toho došlo za Hanů k postupné konfucianizaci (v uţším smyslu politického projektu zaloţeného na kultivaci osobnosti vzdělance ve smyslu internalizace příslušných hodnot či ctností ve vlastní osobnosti a jejich projevení navenek) hodnot, jeţ byly samy o sobě běţné (synovská oddanost), jakoţ i ke konfucianizaci výkladu kanonických knih (většina textů kanonických knih neobsahuje nic specificky konfuciánského v tomto uţším smyslu). Lze proto říci, ţe se čínská společnost počínaje dynastií Han konfucianizovala, přesněji řečeno konfucianizovala se vrstva shi společenská elita, jeţ se identifikovala sdílenou kulturou a z níţ se rekrutovali adepti pro sluţbu ve státní správě. K dovršení tohoto procesu konfucianizace došlo však aţ s neokonfucianismem za dynastie Song ( n. l.) Na kultivaci osobnosti zaloţený politický projekt, který je moţné konstruovat ze tří velkých konfuciánských děl starověku, lze obecně vymezit následovně: konfucián kultivuje svou osobnost studiem (xue), jehoţ cílem je integrovat ve vlastní osobnosti základní hodnoty, jeţ tvoří celek lidské kultury. Tento projekt kultivace osobnosti má zároveň politický rozměr zdokonalováním studiem lidská osobnost nabývá politické kompetence, angaţuje se ve sluţbě státu a v ideálním případě má být vládce sám dokonalou osobností v konfuciánském smyslu. Takto chápaný konfuciánský projekt je v této práci příleţitostně označován jako konfucianismus v uţším smyslu apod. vzhledem k faktu, ţe mnozí konfuciáni (ru) pouze participovali na kulturních institucích, jeţ k realizaci tohoto projektu slouţily, avšak sami nebyli nutně přesvědčenými či oddanými konfuciány v uţším smyslu. Znalost faktu, ţe nedílnou součástí konfucianismu je uplatnění nauky v politické praxi (totéţ však lze říci o většině čínského myšlení), je standardní součástí moderní reflexe konfucianismu (čínského myšlení). Přesto však je běţně konfucianismus 3 Ibid. 4

9 pojímán primárně jako nauka. Tento přístup povaţuji za problematický; domnívám se, ţe význam konfucianismu v čínské kultuře nelze adekvátně zhodnotit, pokud opomineme fakt, ţe konfucianismus byl v čínské kultuře především realizován. Tím není zpochybněna moţnost rekonstruovat konfuciánskou nauku na základě příslušných textů. Tvrdím však, ţe omezení se na výklad nauky nemůţe poskytout adekvátní odpověď na otázku Co je konfucianismus?, a to právě proto, ţe úsilí o uplatnění konfuciánských ideálů v politické praxi v čínských dějinách nebyla otázka akademická, nýbrţ praktická konfucianismus skutečně byl realizován. Výzkum konfucianismu proto podle názoru této práce musí zahrnovat výzkum politických struktur, institucí a společenských forem, jimiţ byl konfucianismus v čínské kultuře realizován. Stručně řečeno, konfucianismus není (pouze) nauka, nýbrţ váţně míněný kulturní projekt. Počínaje dynastií Han v Číně existovaly (obvykle) státem sponzorované a podporované instituce, jeţ měly slouţit realizaci tohoto projektu. Na prvním místě šlo o vzdělávací instituce akademie, jeţ slouţily k vzdělávání potenciálních uchazečů o místa ve státní sluţbě. Na těchto akademiích byla pěstována institucionalizovaná (státem podporovaná) vzdělanost, jejímţ základem bylo memorování povinného kompendia textů, jimţ byl připisován kulturotvorný význam (především Pět kanonických knih). Tyto texty byly různým způsobem spojovány a autorstvím Konfucia a jejich výklad byl postupně konfucianizován i po obsahové stránce v tomto smyslu je lze povaţovat za konfuciánské. Kromě akademií (institucí v plném významu tohoto slova) byl konfuciánský projekt realizován prostřednictvím dalších společenských forem, přičemţ i v těchto případech šlo především o metody vybírání vhodných uchazečů na posty ve státní sluţbě (systémy oficiálních doporučení a hodnocení osob, společenské hodnoty a normy, jejichţ naplňováním uchazeč svou vhodnost prokazoval ad.) Vůbec základní étos fungování tradičního čínského státu, tedy poţadavek, aby byl výkon státní moci (státní administrativy) realizován prostřednictvím osob vyznačujících se vzděláním a mravní integritou, prozrazuje, ţe stát jako celek se stal institucí určenou k realizaci konfuciánského projektu. Za klíčovou byla přitom vţdy povaţována otázka výběru vhodných osob. 5

10 Pokud mluvíme o vítězství konfucianismu za Hanů, toto tvrzení podle mého názoru platí plně pouze v tomto institucionálním smyslu státem podporované instituce začaly slouţit realizaci konfuciánského projektu, stát se (do značné míry) konfucianizoval. Neplatí to však nutně o nauce; osoby, jeţ realizovaly své ambice prostřednictvím oficiálních institucí, nemusely nutně zastávat vyhraněně konfuciánské názory. S tím souvisí i určitá (výše zmíněná) nejednoznačnost označení ru (konfuciáni), na kterou naráţíme v dobovém písemnictví. Ru byli jednak uvědomělí zastánci konfuciánských hodnot (či propagátoři konfuciánského projektu) a jednak osoby, které prostě realizovaly své ambice prostřednictvím institucí, jeţ realizaci tohoto projektu slouţily. Zdaleka ne všichni studenti na císařské akademii byli přesvědčenými konfuciány; většina z nich nejspíše studovala kanonické knihy a další oficiálně podporované texty hlavně proto, ţe to byla cesta k společenskému úspěchu. 4 Problém s vymezením konfucianismu skrze nauku se vynoří i tehdy, pokud obrátíme pozornost k rozdílu mezi konfucianismem a jinými ideovými směry. Tradiční klasifikace čínských filozofických škol jsou v moderním bádání zpravidla interpretovány ve smyslu ideových rozdílů (jako rozdílné filozofické nauky). Pokud se však podíváme na formulace těchto klasifikací v původním kontextu, získáme poněkud jiný obraz. Jako příklad uvádím úryvek z nejstarší a nejvlivnější klasifikace, jíţ je klasifikace Sima Tanova, jeţ je obsaţena v Sima Qianových Zápisech historika (Shiji). 5 Tato klasifikace šesti filozofických škol (liujia) se stala standardní ve většině moderních výkladů čínského myšlení: škola yinyangová (yinyangjia), konfucianismus (rujia), mohismus (mojia), legismus (fajia), škola jmen (mingjia) a taoismus (daojia). Překlad výrazu jia jako filozofická škola je ovšem problematický. Sima Tanova klasifikace totiţ neidentifikuje tyto školy jako univerzální výklady skutečnosti (filozofie), nýbrţ mnohem konkrétněji jako metody řádné vlády a uspořádání společnosti: 4 K problematice vymezení konfucianismu, jeho institucionalizaci a významu označení ru viz Nylan 2001, K vítězství konfucianismu za Hanů viz Wallacker Historický výklad procesu institucionalizace výkladu kanonických knih a problematiky konfuciánského charakteru tohoto procesu je podán v Cambridge History of China (Kramers 1986). 5 Shiji 130, Cit. dle elektronické databáze Academia Sinica (http://www.sinica.edu.tw/ftmsbin/ftmsw3). Podle čínských textů v této databázi jsou přeloţeny všechny citace ze Zápisů historika a dynastických kronik v této práci, není-li uvedeno jinak. K problematice klasifikací filozofických škol a hanské taxonomie vůbec srov. Csikszentmihalyi a Nylan 2003,

11 Velký komentář ke Knize Proměn praví: Vše v Podnebesí sdílí společný cíl, avšak uvaţuje o něm tisíci různými způsoby. Vše se společně navrací [k jednomu počátku], avšak cesty se liší. Proto platí, ţe yinyangová škola, konfuciáni, mohisté, škola jmen, legisté a taoisté bez rozdílu usilují o nastolení řádu [ve světě] a pouze kvůli tomu, ţe ve svých přístupech sledují různé cesty, jsou některé [z těchto přístupů] pronikavější neţ jiné. [...] Konfuciáni mají rozsáhlé znalosti, avšak nedostává se jim [schopnosti rozlišit] podstatné. Namáhají se a dosahují mála. Proto je obtíţné drţet se jejich přístupu v úplnosti. Přesto však nelze nic vytknout způsobu, jakým pořádají rituálně korektní jednání ve vztazích mezi vládcem a poddaným, otcem a synem, a upravují rozdíl mezi muţem a ţenou, starším a mladším. [...] Taoisté dosahují toho, ţe ţivotní esence (jingshen) lidí se koncentruje a sjednocuje. Jednají v harmonii s beztvarým a plně zaopatřují všechny bytosti. Kdyţ volí metodu [vládnutí], následují proměny yinu a yangu, vybírají to nejlepší z [metod] konfuciánů a mohistů, extrahují podstatné z [metod] školy jmen a legistů. Mění [metodu] podle střídání ročních období a odpovídají na proměny věcí. V tom, jak stanovují zvyky a provádějí [státní] záleţitosti, není nic nepřiměřeného [situaci]. Jejich zásady jsou koncizní a snadno uchopitelné. Prosazují málo a získávají mnoho. [...] 6 Nechávám prozatím stranou fakt, ţe Sima Tan nadřazuje taoisty ostatním přístupům. Podstatné na tomto místě je, ţe Sima Tan nebuduje tuto klasifikaci jako klasifikaci nauk (jakkoliv je moţné příslušné nauky z jeho podání v hrubých rysech konstruovat). Sima Tan vytváří klasifikaci metod slouţících společnému cíli, jímţ je řádné uspořádání státu/světa. Jinak řečeno jde o klasifikaci různých projektů realizace tohoto cíle. Obraz odlišných cest směřujících k jednomu cíli jako princip klasifikace je v čínském myšlení běţný a poprvé byl široce pouţíván právě za dynastie Han. Jak je ukázáno níţe v této práci, slouţil tento obraz za dynastie Han právě institucionalizaci konfuciánského projektu různorodá vědění a přístupy ke světu neměly být zavrhnuty a nahrazeny konfuciánskou ortodoxií, nýbrţ zahrnuty do konfuciánského projektu. Společný projekt nastolení dokonalého světového řádu byl uchopen v konfuciánských termínech, avšak původem nekonfuciánské ideje neměly být odmítnuty, nýbrţ vyuţity. Tento přístup je mimo jiné důvodem eklekticismu, jímţ je hanský konfucianismus často charakterizován. 6 Shiji 130,

12 Nekonfuciánské ideje (tj. ideje asociované s texty klasifikovanými jako nikoliv rujia) v čínské kultuře přeţívaly i po vítězství konfucianismu a mnohé byly dále rozvíjeny v rámci společenských forem určených k realizaci konfuciánského projektu. Mnozí vzdělanci (příslušníci společenské elity shi) byli povaţováni za konfuciány (ru), třebaţe rozvíjeli a v praxi prosazovali nekonfuciánské ideje. Jiní vzdělanci zase za konfuciány povaţováni nebyli, a přesto se angaţovali v společenských institucích realizujících konfuciánský projekt. 7 Jádrem toho, co zde označuji jako konfuciánský projekt, byla představa o nastolení ideálního politického a společenského řádu prostřednictvím osobností s příslušnou kompetencí. Politická kompetence však byla pojímána v značně abstraktních termínech týkajících se osobní dokonalosti (mravní integrity) jednotlivců ucházejících se o posty ve státní sluţbě. Konkrétní podoba nároků na osobnost vzdělance se mohla značně lišit v různých dobách a společenských kontextech. Důleţité je rovněţ mít na paměti rozdíl mezi realitou (konkrétní způsob hodnocení osobností pro účely výběru těch nejlepších pro povýšení) a ideálem (literární zobrazení modelu dokonalé osobnosti, jeţ bylo právě jen literárním topoi, avšak mohlo mít významný vliv na to, jak vzdělanci chápali svou roli ve společnosti). Konfucianismem v této práci rozumím výše stručně popsaný konfuciánský projekt. Výraz konfucián pouţívám jako ekvivalent čínského výrazu ru, nerozlišuji tedy mezi uvědomělým propagátorem konfuciánského projektu a člověkem pouze participujícím na institucích a dalších společenských strukturách tento projekt realizujících. Výraz vzdělanec zde uţívám jako označení příslušníků společenské elity (vrstva shi), jeţ se v průběhu dynastie Han stále více překrývá s ru (konfuciány). Přístup, jenţ byl v této práci zvolen pro studium konfucianismu v daném období (doba vlády dynastie Han a následující jedno století) je dán přesvědčením o klíčovém významu institucionalizace konfuciánského projektu pro kaţdé studium konfucianismu. Porozumění konfuciánskému projektu jeho realizátory vţdy dominovalo přesvědčení o nezastupitelné roli vzdělance v tomto projektu osobnost vzdělance (konfuciána) byla vlastním nositelem realizace konfuciánského projektu. Pojetí vzdělance se proměňovalo a institucionalizace konfucianismu v tomto procesu hrála zásadní roli. 7 Situace je tudíţ mnohem sloţitější neţ tradiční klišé konfuciána na veřejnosti a taoisty v soukromí. 8

13 Záměr této práce tak lze blíţe vymezit jako výzkum vývoje konfuciánského projektu v daném období na základě proměňující se identity (konfuciánského) vzdělance v rámci společenských a politických struktur a institucí. Práce je rozdělena do tří částí: 1) Teoreticko-metodologický úvod, jenţ analyzuje některé problémy plynoucí s převládajícího pojetí konfucianismu (taoismu ad.) jako filozofie. Formulována je alternativní koncepce, jeţ vychází z předpokladu, ţe prakticky veškeré myšlení čínského starověku je orientováno na problematiku náleţitého uspořádání společnosti a role lidské osobnosti v rámci společenských struktur. Podle této alternativní koncepce studium čínského myšlení není moţné omezit na nauku, jiţ příslušné texty obsahují, nýbrţ je třeba zahrnout širší institucionální kontext, v němţ se nauka těchto textů měla realizovat/realizovala. 2) Vývoj konfucianismu v předhanském období v kontextu vývoje společenských a politických institucí. Konfucianismus je uchopen jako specifická racionalizace starších, převáţně náboţenských, představ, přičemţ největší pozornost je věnována způsobu, jakým konfuciánské texty pojímají význam dokonalé lidské osobnosti pro realizaci dokonalého společenského řádu. Zahrnut je i stručný výklad o taoismu, jehoţ cílem je ukázat relativní platnost tradičních klasifikací starověkého čínského myšlení a představit odlišné texty jako především odlišné projekty realizované na sdíleném půdorysu společenských a politických struktur. 3) Vývoj konfuciánského projektu v období dynastií Han, Wei a Západních Jin. Pozornost je věnována především institucionalizaci konfucianismu a reakci vzdělanců (proměňující se pochopení role vzdělance) na tento vývoj procesu, v němţ lze na jedné straně sledovat úsilí o podřízení osobnosti vzdělance institucionálnímu rámci, a na straně druhé snahu vzdělanců obhájit relativní nezávislost osobnosti jednotlivce na institucionálně vázané společenské roli. Tyto dvě protichůdné tendence jsou tradičně vykládány v termínech dichotomie konfucianismus taoismus (zejména v období 3. stol. n. l.) Tato práce naopak obhajuje názor, ţe zmíněná dichotomie je inherentní konfuciánskému projektu a obliba taoistických textů, jeţ se projevuje mezi vzdělanci 3. stol. n. l., neznamená nutně prosazování odlišného (taoistického) projektu. 9

14 (1) Teoretická a metodologická východiska (1.1) Kontrastivní přístupy Tuto část práce uvádím exkurzem do okolností vzniku moderní čínské literatury. Jakkoliv vzdálené se toto téma můţe jevit tématu této práce, povaţuji tento exkurz za důleţitý z hlediska pochopení kontextu konstituování moderní reflexe čínské filozofie a náboţenství, a zejména pak významu, který koncept čínské filozofie měl a má pro sebepochopení čínské kultury v moderním světě, stejně jako pro způsob, jakým v průběhu 20. století čínská kultura reflektovala svou vlastní minulost. Důsledkem této sebereflexe je totiţ převládající způsob prezentace vývoje a významu čínské filozofie v soudobém sinologickém diskurzu, coţ souvisí s tématem této práce bezprostředně. Počátky moderní sebereflexe (od druhé poloviny 19. stol.) čínské kultury (prováděné čínskými badateli) jsou úzce spojeny s potřebou vyrovnat se s impaktem západní kultury, jeţ se zdála zpochybňovat hodnotu celé čínské tradiční kultury. Zhruba od přelomu století postupně nabylo vrchu přesvědčení, ţe jedinou cestou, jak se můţe Čína vymanit z podřízeného postavení vůči západním mocnostem, je naprosté popření tradiční kultury a její nahrazení kulturou nově vybudovanou podle západních vzorů. 8 Tento názor kulminoval v Hnutí za novou kulturu 9 (Xin wenhua yundong, ) stará tradiční kultura byla chápána jako symptom odcházející doby, jako médium neschopné dostát naléhavým úkolům, které před čínskou společnost 8 Definitivním impulsem pro rozchod se snahou smířit čínskou tradici se západní kulturou, vyjadřovanou sloganem čínská kultura jako podstata, západní jako praktický prostředek, a pro obrat k radikálněji zaloţeným koncepcím převzetí západní kultury byla patrně poniţující poráţka v čínsko-japonské válce v roce Viz Nylan 2001, Často téţ Májové hnutí (Wusi yundong). Tento výraz odkazuje k 4. květnu 1919, kdy došlo k rozsáhlým politickým demonstracím v Pekingu, jeţ vyvolalo rozhodnutí západních velmocí (ustanovené ve Versailleské smlouvě) přiřknout Japonsku bývalé německé koncese na poloostrově Shandong. Toto datum vyznačuje významnou událost v procesu politického sebeuvědomění moderní Číny, z hlediska probíhajícího úsilí o ideovou reformu však ţádný významný mezník nepředstavuje. Vhodnější je v tomto ohledu výraz Hnutí za novou kulturu (téţ Hnutí za novou literaturu) s počátkem v roce 1915, kdy začal vycházet vlivný reformní časopis Nové mládí (Xin qingnian), v němţ v následujících letech vyšla řada zásadních článků z pera vůdčích reformátorů. 10

15 kladla změněná společensko-historická situace, a měla být nahrazena novou kulturou vytvořenou podle vzoru Západu. Hlavní reformní úsilí Hnutí za novou kulturu směřovalo do oblasti literatury. Předmětem kritiky bylo veškeré tradiční písemnictví (se symbolickým počátkem u Konfucia), přičemţ kritika směřovala zároveň k tradičním kulturním a politickým institucím s tímto písemnictvím nedílně spojeným. Protagonisté Hnutí za novou kulturu v naprosté většině pocházeli z prostředí tradiční literátské elity a právě toto jejich zázemí spolu s atmosférou politické frustrace prvních tří desetiletí 20. století napomohly tomu, ţe se jejich radikalismus obrátil na prvním místě do oblasti literatury. Lze vlastně říci, ţe se tito noví literáti dopustili v interpretaci západní kultury závaţného omylu. Aniţ by si toho byli vědomi, byli ve svém vyhodnocení významu západní literatury vedeni tradiční čínskou představou o významu psaného slova. V tradiční čínské kultuře byla totiţ literatura chápána jako fundamentální kulturotvorná instituce. Jejím základem byl konfuciánský Kánon (jing = osnova), chápaný jako osnova, na níţ je tkána textura literatury a skutečnosti. Literatura a realita tvoří v tradičním čínském pojetí nedílnou jednotu, 10 sdílejí tytéţ principy, a poznání těchto principů (tedy vzdělání) se děje studiem relevantní literatury. Výraz wen 11, často překládaný jako literatura nebo kultura znamená v nejstarším významu vytkávaný vzor a zahrnuje v sobě odkaz ke krásné formě, ale zároveň k tomu, ţe je součástí textu celé kultury, jejíţ osnovou jsou kanonické knihy. Hu Shi ( ), jedna z nejdůleţitějších osobností Hnutí za novou kulturu, v článku Skromné návrhy na reformu literatury (Wenxue gailiang chuyi) z roku 1917 formuloval základní poţadavky, které měla nová literatura splňovat. Měla se se stát srozumitelnou i pro ty, kdo nedisponovali klasickým vzděláním, a vyvarovat se proto neţivotných prvků tradičního písemnictví paralelismů, samoúčelných literárních naráţek a otřepaných klišé, a měla být současnou literaturou. Poslední poţadavek 10 Tradiční čínský pohled na literární text vychází z předpokladu bezešvého spojení (Yu 1987, 33) mezi autorem, čtenářem, textem a světem. Podle Yu je báseň literární reakcí básníka na svět kolem něj, jehoţ je integrální součástí. Neexistují ţádné nespojitosti mezi pravou realitou a konkrétní realitou, ani mezi konkrétní realitou a literárním dílem [...] (35). Tvůrčímu aktu autora předchází mimoliterární (a mimojazyková) souvislost všech těchto oblastí, která je zaloţena v celku kultury, a zároveň na principech, jeţ zakládají svět (bytí) jako celek. Do popředí se dostává osobnost autora a její sebekultivace, jíţ autor realizuje principy pronikající veškerou realitou ve své osobnosti, čímţ nabývá kompetence k literární tvorbě a praktickému jednání ve světě. 11 Podrobný výklad tohoto pojmu viz Lomová 1999,

16 odráţel Hu Shiho přesvědčení o literárním vývoji jako lineární evoluci a zahrnoval výzvu nenapodobovat velké autory minulosti a věnovat se soudobým problémům. Většina Hu Shiho návrhů se týká dílčích otázek spjatých s psaním literárního díla. První a nejdůleţitější poţadavek je však zásadnější. Hu Shi jej formuluje takto: Psaní musí mít podstatu. [...] To, co myslím podstatou, není literatura sděluje pravou cestu (dao) starých. Kdyţ mluvím o podstatě, mám na mysli tyto dva body: cit a myšlenku. 12 Pokud jde o cit, Hu Shi cituje slavnou pasáţ z Velké předmluvy ke Knize písní. 13 Souhlasí tedy s tradičním názorem, ţe literatura je spontánním a bezprostředním vyjádřením citů, podobně jako vzdechy, písně nebo tanec. Cit a myšlenka jsou pro Hu Shiho duší a mozkem literatury. Hu Shi sice cituje Knihu Písní, jeden ze základních kamenů konfuciánské vzdělanosti, zároveň se však vymezuje vůči tradiční kultuře popřením tvrzení literatura sděluje pravou cestu. Odmítnutí tohoto konceptu se objevuje i v dalších klíčových textech tohoto období a lze ho povaţovat za esenci toho, co v rané fázi Hnutí za novou kulturu znamenala revoluce v literatuře. Mocné médium literatury jiţ nemělo být součástí tradiční kultury a jejích hodnot. Mělo naopak začít slouţit novým naléhavým úkolům přítomnosti. Přesvědčení autorů a teoretiků Hnutí za novou kulturu o společenské účinnosti literatury však ukazuje, ţe názory na úlohu a podstatu literatury se nezměnily změnila se jen pravá cesta, jiţ literatura sděluje. Slovy amerického badatele Kirka Dentona, literární revoluce byla nezbytným prvním krokem v ikonoklastickém útoku na konfuciánský morální systém, neboť klasický jazyk byl médiem, které ztělesňovalo a vyjadřovalo jeho hodnoty. Ačkoliv literární teoretici Májového hnutí bez výjimky odmítali didaktický koncept literatura sděluje pravou cestu, hodlali pouţívat literaturu v zásadě stejným způsobem Cit. dle: Denton 1996, Velká předmluva ke Knize Písní (Maoshi daxu), představuje základní text čínské tradiční poetiky, jenţ se stal východiskem většiny výkladů o významu poezie v čínské kultuře. Doba vzniku tohoto textu spadá nejpozději do 1. stol. n. l. Zmíněná slavná pasáţ zní: Báseň (shi) je [vyjádřením] toho, kam směřují lidské záměry (zhi). V lidské mysli (xin) vznikají záměry, vyjádřeny slovy se z nich stávají básně. Pocity vzkypí uvnitř [lidské mysli] a ve slovech získávají tvar. Pokud slova nedostačují, vyjadřujeme je vzdechy. Pokud nedostačují vzdechy, vyjádříme je zpěvem. Pokud nedostačuje zpěv, nevědomky je vyjádříme gesty a tancem. Cit. dle: Owen 1992, Tamtéţ (37-49) celý původní text s překladem a podrobným komentářem. 14 Denton 1996,

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém Lubomír Grúň Finanční právo a jeho systém 1 O b s a h ÚVOD... Finanční právo, jeho systém a místo v právním řádu... Stručný náčrt historie finančního práva jako pedagogické discipliny... Finančně právní

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Náboženství Číny a Japonska sborník statí. E d i t o ř i : D u š a n V á v r a a P a v e l Š i n d e l á ř

Náboženství Číny a Japonska sborník statí. E d i t o ř i : D u š a n V á v r a a P a v e l Š i n d e l á ř Náboženství Číny a Japonska sborník statí E d i t o ř i : D u š a n V á v r a a P a v e l Š i n d e l á ř Masarykova univerzita Brno 2011 01 I. čína I. čína Náboženství Číny a Japonska sborník statí Editoři:

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV

Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Téma č.10: Podmínky školní TV, bezpečnost v TV Nejvíc problémů si děláme tím, že počítáme s příznivými podmínkami svého okolí. Čekejme raději horší podmínky a když budou dobré, tak nás to mile překvapí.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Roman Páral VI. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika správní činnost PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy

Nastolování agendy- souvislosti a procesy. Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Nastolování agendy- souvislosti a procesy Vývoj problematiky Veřejný problém a jeho hlavní rysy K formování veřejné, mediální a politické agendy Vývoj problematiky Schopnost médií nastolovat důležité problémy

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více