Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy"

Transkript

1 Projektový podklad (verze 1.02) Semechnice 132, Dobruška Tel./fax: Tel.: Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy

2 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 1. Všeobecně Použití Tepelná čerpadla jsou určena především jako tepelný zdroj pro vytápění a ohřev vody. Charakteristickým znakem tepelného čerpadla je, že pomocí elektrické energie převádí nízkopotenciální, nejčastěji přírodní, běžným způsobem nevyužitelné teplo (např. teplo z okolního vzduchu, půdy nebo podzemní vody) na teplo vhodné pro vytápění. Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že poměr topného výkonu a elektrického příkonu (tzv. topný faktor) je vždy větší než jedna, což znamená, že topný výkon je vždy větší než elektrický příkon. Výhodnost tepelného čerpadla, tj. množství tepelné energie vyrobené z odebrané elektrické energie bude tím větší, čím vyšší bude teplota nízkopotenciálního tepla a s čím nižší teplotou topného média bude pracovat. Tepelné čerpadlo je tedy výhodné především ve spojení s nízkoteplotními otopnými soustavami (např. podlahové nebo stěnové vytápění a velkoplošné radiátory). 2. Charakteristické znaky Vytápěcí systém Tepelná čerpadla HP3W a HP1W (dále jen TČ nebo čerpadlo HPW) jsou řešena jako čerpadla vzduch-voda, tj. zdrojem nízkopotenciálního tepla je pro ně okolní vzduch. Topný výkon se z čerpadla odvádí cirkulačním okruhem naplněným vodou, která slouží jako topné médium. S ohledem na relace v potřebě tepla a spotřebě energie pro vytápění v průběhu otopné sezóny se doporučuje, aby vytápěcí systém s tepelným čerpadlem byl řešen jako bivalentní, tj. aby tepelné čerpadlo samo krylo potřebu tepla, respektive topný výkon jen do určité venkovní teploty, např. 0 C (tzv. teploty bivalence) a při nižších teplotách s ním spolupracoval další zdroj tepla, např. přímotopný elektrokotel. Takto řešeným vytápěcím systémem se dosáhne optimálního poměru mezi pořizovacími a provozními náklady. Tepelná čerpadla pracují s kompresory SCROLL a s ekologicky zcela nezávadným chladivem R 404. Výhodou řešení tepelných čerpadel s těmito kompresory a tímto chladivem je skutečnost, že pokles topného výkonu a topného faktoru s poklesem venkovní teploty je velice mírný, jak je zřejmé z přiložených tabulek technických parametrů. 3. Pracovní princip Pracovním principem tepelného čerpadla je tzv. chladicí okruh s parním oběhem. Tepelné čerpadlo, respektive chladicí okruh má čtyři základní části: Výparník Do výparníku se přivádí okolním vzduchem nízkopotenciální teplo. Přivedené teplo způsobuje vypařování chladiva, páry chladiva se stávají nositelem tepelné energie a tu převádějí do kompresoru. Vzduch, jehož proudění přes výparník zajišťuje axiální ventilátor nebo ventilátory, se přitom ochladí. Vzduchová cesta představuje primární okruh TČ. Chladivový kompresor Nasává páry z výparníku, stlačuje je a vytlačuje do kondenzátoru. Práce na pohon kompresoru se přemění v teplo, které se přičítá k teplu přivedenému ve výparníku. Kondenzátor Z kondenzátoru odvádí cirkulující pracovní látka (topné médium) teplo, které se do něj přivedlo z výparníku a kompresoru parami chladiva. Odvod tepla způsobuje kondenzaci par chladiva. Převedeným teplem se pracovní látka ohřívá a ohřátá se zavádí do otopné soustavy. Potřebnou cirkulaci pracovní látky zajišťuje sekundární okruh TČ. Škrticí ventil Kapalné chladivo, které zkondenzovalo v kondenzátoru při vyšším (kondenzačním) tlaku, se převádí (škrtí) do výparníku, aby se zde opět vypařilo při nižším (vypařovacím) tlaku. 1

3 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 4. Technický popis a provedení tepelných čerpadel Tepelné čerpadlo HPW je vytápěcí jednotka, která se skládá ze dvou dílů. Vnější díl - výparník tepelného čerpadla (který pracuje jako chladič vzduchu), se umísťuje na volném prostranství. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje osový ventilátor nebo ventilátory. Součástí výparníku je i termostatický expanzní (škrticí) ventil. Vnitřní díl se umísťuje do vhodného vnitřního prostoru. Vnitřní díl obsahuje zbývající části tepelného čerpadla, především kompresor a deskový kondenzátor, další díly chladicího okruhu a elektrický rozváděč tepelného čerpadla s ovládacím panelem. Oba díly tepelného čerpadla jsou sestaveny v samonosných plechových skříních. Skříň vnitřního dílu je odhlučněna. Oba díly tepelného čerpadla se na montáži propojí měděným potrubím a potřebnou kabeláží. Tepelná čerpadla jsou nabízena v provedení pro třífázové napájení 3x400 V značena HP3W nebo pro jednofázové napájení 230 V značena HP1W. Provedení tepelných čerpadel vzduch-vodal a vnitřní vybavenost Regulace bivalentního zdroje Reg. směšovací ventil Čerpadlo - sekundár Elektrokotel Třícestný ventil TUV Provedení tepelných čerpadel vzduch-voda a vnitřní vybavenost Regulace bivalentního zdroje Reg. směšovací ventil Čerpadlo - sekundár Elektrokotel Třícestný ventil TUV HP3W 06 SB až HP3W 18 SB zap/vyp HP1W 06 SB až HP1W 16 SB zap/vyp HP3W 06 SC až HP3W 18 SC 3 stupně HP1W 06 SC až HP1W 16 SC 3 stupně HP3W 06 SE až HP3W 18 SE 3 stupně HP1W 06 SE až HP1W 16 SE 3 stupně HP3W 22 SB až HP3W 36 SB zap/vyp HP3W 22 SC až HP3W 36 SC 3 stupně Výkon vestavěného elektrokotle čerpadla HPW-SE nemusí zajišťovat 100% pokrytí výpočtové tepelné ztráty objektu při výpadku TČ! Nejdůležitější požadavky, které podmiňují parametry a provozní spolehlivost tepelného čerpadla jsou uvedeny ve zvýrazněných odstavcích. 5. Chladicí okruh Chladicí okruh (popsaný v odstavci 3. Pracovní princip ) je tvořen hermetickým spirálovým kompresorem - SCROLL, deskovým kondenzátorem a trubkovým výparníkem, do kterého je přívod chladiva řízen termostatickým expanzním ventilem. Všechny části okruhu jsou propojeny měděným potrubím, do kterého jsou vestavěny další potřebné prvky. Skříň kompresoru je za klidu vyhřívána elektrickým topným tělesem, což zabraňuje sycení oleje chladivem za klidu zařízení. Tím se zajišťuje provozní spolehlivost a prodlužuje se životnost kompresoru. Odtávání výparníku. Při ochlazování vzduchu na výparníku kondenzuje na jeho povrchu vzdušná vlhkost, která při nízkých venkovních teplotách na teplosměnné ploše výparníku vymrzá tvoří se námraza. Ta se periodicky odtává. Při teplotách vyšších než cca 2 C cirkulací vzduchu přes výparník nebo výparníky doběhem ventilátorů po odstavení TČ. Při teplotách nižších buď reverzací funkce tepelného čerpadla - u TČ s jednim výparníkem, nebo záměnou funkce výparníku - u TČ větších typových velikostí se dvěma výparníky. Odtávání reverzací funkce tepelného čerpadla se provádí čtyřcestným elektromagnetickým ventilem, který přeřadí cesty na vstupu a výstupu do kompresoru tak, že deskový výměník se připojí k sání kompresoru a pracuje jako výparník a trubkový výměník se připojí k výtlaku kompresoru a pracuje jako kondenzátor. 2

4 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Odtávání záměnou funkce výparníku se provádí dvěma třícestnými ventily. Ty cyklicky zaměňují funkci jednoho ze dvou výparníků na funkci kondenzátoru. Druhý výparník zůstává ve své základní činnosti a tepelné čerpadlo za této situace pracuje jen s vnějšími výměníky. Základní kondenzátor ve vnitřním dílu se přitom samočinně odstavuje z provozu. Průtok chladiva mezi oběma vnějšími výměníky je zajištěn obtoky termostatických expanzních ventilů, opatřenými zpětnými ventily. Chladicí okruh je osazen dalšími prvky, které zajišťují spolehlivost a bezpečnost jeho provozu: sběračem kapalného chladiva, filtrdehydrátorem, indikačním průhledítkem a odlučovačem kapaliny. Správné provozní podmínky (sací a výtlačný tlak a teplotu ve výtlaku kompresoru) sledují kombinovaný presostat a termostat. 6. Primární okruh TČ Primární okruh zajišťuje přívod nízkopotenciálního tepla do TČ. Umístění výparníku se volí tak, aby délka propojovacího potrubí mezi výparníkem a vnitřním dílem nebyla delší než cca 10 m. Bylo již řečeno, že nízkopotenciální teplo se získává ochlazováním vnějšího vzduchu. Při ochlazování vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, která při teplotách nižších než cca +7 C na výparníku vymrzá. Námraza se periodicky a zcela automaticky popsanými způsoby odtává. Odtátá námraza volně odkapává (stéká) z horizontálně umístěného výparníku do prostoru pod výparníkem. Vzhledem k tomu, že při odtávání reverzací nebo záměnou funkce výparníku pracuje odtávaný výparník jako kondenzátor, dochází k přívodu tepla a odtávání námrazy zevnitř. Za této situace většinou námraza na teplosměnné ploše neodtaje zcela, ale ve větších nebo menších kusech sjíždí dolů pod výparník. Umístění výparníku, případně další opatření musí být proto volena tak, aby odtátá námraza nebyla zdrojem nepříjemností. Doporučení týkající se umístění výparníku a provedení úpravy terénu pod výparníkem se nacházejí v obrazové části tohoto dokumentu. 7. Sekundární okruh Sekundární okruh zajišťuje převod topného výkonu TČ do otopné soustavy. Vnitřní propojení rozvodů sekundárního okruhu v TČ je provedeno z měděné trubky a pružných hadic. Dimenze připojovacích hrdel sekundárního okruhu je uvedena v tabulce. Sekundární okruh není součástí dodávky TČ. 7.1 Vlastní cirkulační okruh Pro zajištění parametrů TČ podle této dokumentace a provozní spolehlivosti musí být v sekundárním okruhu splněny následující požadavky: Cirkulační čerpadlo musí při požadovaném průtoku zajistit krytí tlakových ztrát celého okruhu včetně vnitřní tlakové ztráty TČ na straně kondenzátoru, případně i elektrokotle a přepínacího třícestného ventilu. Tlaková ztráta sekundárního okruhu musí být proto menší nebo rovna disponibilnímu tlaku cirkulačního čerpadla. Vnitřní tlaková ztráta TČ a typ použitého cirkulačního čerpadla je uveden v tabulce. Průtok topného média musí být konstantní a musí odpovídat této dokumentaci. Pro seřízení průtočného množství musí být v okruhu instalován průtokoměr (alespoň pro seřízení při uvádění do provozu) a vhodné regulační armatury. Pokud není průtokoměr osazen trvale, může se průtok dále ověřit nepřímo podle změny teploty média v TČ (rozdíl mezi výstupní a vstupní teplotou topného média). Před vstupní hrdlo TČ se musí do potrubí osadit účinný filtr, který zachytí nečistoty z vnějších částí cirkulačního okruhu a znemožní případné zanesení deskového výměníku tepla. Filtr se montuje vně TČ, aby se mohl snadno kontrolovat a čistit. Okruh musí být řešen tak, aby se mohl dokonale odvzdušnit. V okruhu musí být provedena opatření pro eliminaci objemových změn pracovní látky (topného média) při změnách teplot. Součástí TČ není expanzní nádoba. 3

5 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Okruh musí být zabezpečen v souladu s ČSN :1996. Na výstupu (výstupech) teplé vody z TČ musí být osazen pojistný ventil. Připojení vnějšího cirkulačního okruhu se musí provést rozebíratelnými spoji, jejichž jedna strana se přivaří na hrdla TČ. Dimenze vnějších potrubních rozvodů se provede výpočtem podle relace průtok-tlaková ztráta, nevolí se podle dimenze hrdel TČ. 7.2 Tepelné čerpadlo ve vytápěcím systému Pro zajištění provozní spolehlivosti vlastního TČ (tj. chladicího okruhu) ve vytápěcím systému je třeba zajistit tyto základní požadavky: Teplota v kterékoliv části sekundárního okruhu nesmí přestoupit hodnotu 55 C. Vyjímka je pouze tehdy, když je TUV ohřívána pomocí vestavěného elektrokotle a kompresor je vypnut. Za tohoto stavu muže být maximální teplota vody 75 C. Průtok topného média tepelným čerpadlem musí být konstantní a průtoky topného média tepelným čerpadlem a otopnou soustavou musí být zcela nezávislé. Četnost spínání tepelného čerpadla nesmí být větší než 4 sepnutí za hodinu. Vzhledem k tomu, že otopná soustava pracuje: buď s proměnným průtokem topného média (soustava s termoregulačními ventily nebo soustava dělená na zóny), nebo s proměnnou vstupní teplotou (otopná soustava se vstupní teplotou řízenou směšovacím ventilem), a tedy v obou případech s podmínkami nevhodnými pro tepelné čerpadlo, musí se zajistit nezávislý průtok topného média tepelným čerpadlem a otopnou soustavou. Tento základní požadavek se řeší tak, že průtok v obou částech se zajistí samostatnými cirkulačními čerpadly, tj. instaluje se samostatné cirkulační čerpadlo jednak pro TČ, jednak pro otopnou soustavu. Přitom obě čerpadla (i čerpadlo pro otopnou soustavu) musí být dimenzována na průtočné množství potřebné pro TČ a obě části musí být propojeny buď termohydraulickým rozdělovačem, nebo akumulační nádrží tak, aby byl zajištěn nezávislý průtok oběma částmi. Výkon TČ ve vytápěcím systému se řídí dvoupolohově způsobem zapnuto-vypnuto. Četnost spínání závisí především na řešení otopné soustavy, její regulaci, celkové náplni topného média ve vytápěcím systému a schopnosti této náplně akumulovat teplo a vyplývá z následujících souvislostí: Ve vytápěcím systému představuje tepelné čerpadlo zdroj tepla a zvolená otopná soustava odběr tepla. Vzhledem k tomu, že vlastní TČ nemá regulaci výkonu, řeší se disproporce ve výkonu zdroje a odběru akumulací tepla v náplni vytápěcího systému, respektive v její aktivní části. Čím menší je aktivní náplň a tepelná akumulace systému, tím větší je četnost spínání. Pod pojmem aktivní náplň se přitom rozumí ta minimální náplň systému, která cirkuluje ve vlastním TČ při jakýchkoliv pracovních (regulačních) stavech vytápěcího systému. Pokud je aktivní náplň systému nedostatečná, musí být zajištěna akumulační nádrží. Pokud není topný výkon vlastního TČ plně využíván, pracuje TČ v pracovních cyklech, kdy: v první části cyklu je TČ v provozu, teplo se akumuluje v náplni systému, systém se nabíjí (přebytkem výkonu zdroje oproti výkonu odběru); ve druhé části cyklu je TČ odstaveno, naakumulované teplo se odebírá z náplně systému, systém se vybíjí. Pro maximálně 4 sepnutí tepelného čerpadla za hodinu se pro minimální aktivní náplň vytápěcího systému V a [litrů], ve kterém pracuje tepelné čerpadlo s jmenovitým topným výkonem Q z [], může odvodit vztah: V a [litrů] = 15 x Q z [] Otázky související s četností spínání přicházejí v úvahu při nižších nárocích na topný výkon, tj. při vyšších teplotách venkovního vzduchu (nad teplotou bivalence). Při vyšších nárocích na topný výkon, tj. při nižších teplotách venkovního vzduchu (pod teplotou bivalence), pracuje tepelné čerpadlo trvale a jeho výkon je doplňován druhým zdrojem. 4

6 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) by nebyla požadovaná četnost spínání překročena, obsahuje řídicí systém tepelného čerpadla tzv. anticyklickou regulaci, která znemožňuje opakované spouštění chladicího okruhu v krátkých časových intervalech. Ve vytápěcím systému s nedostatečnou tepelnou akumulací pak dochází k tomu, že při nižších nárocích na topný výkon není četnost spínání dána řídicí teplotou, ale anticyklickou regulací. Řešení problematiky související s akumulační schopností systému má pro plné využití TČ důležitý význam. Vytápěcí systém musí být zabezpečen v souladu s ČSN : Pracovní látka Jako pracovní látka (topné médium) sekundárního okruhu se uvažuje jednoznačně voda. 8. Elektrický rozváděč, ovládací panel, řídicí systém Součástí vnitřního dílu TČ je elektrický rozváděč, který zastává pro TČ jednak funkci ovládací a řídicí, jednak funkci silového rozváděče. K elektrickému rozváděči je nutné připojit externí teplotní sondy, ovládací signály pro řízení provozu TČ (HDO a externí spouštění). Do elektrického rozváděče se přivede silový jištěný přívod. Elektrický rozváděč dále obsahuje silový vývod pro připojení ventilátoru (ventilátorů) výparníku a cirkulačních čerpadel topných okruhů podle elektrického schéma zapojení. Elektrický rozváděč u TČ v provedení SC do typu HP3W 18 SC a HP1W 16 SC obsahuje i silový vývod pro tři stupně elektrokotle. Elektrický rozváděč tepelného čerpadla není opatřen hlavním vypínačem. Předpokládá se, že ten bude součástí samostatně jištěného silového přívodu TČ. Elektrický rozváděč TČ zajišťuje ovládání a regulaci celého vytápěcího systému včetně bivalentního zdroje. 8.1 Řídicí systém Řízení tepelného čerpadla a jeho automatický provoz zajišťuje programovatelný mikroprocesorový regulátor ve spojení s panelem obsluhy, který komunikuje s obsluhou, sleduje důležité parametry a provozní stavy tepelného čerpadla a ukazuje je na displeji. Pokud důležité provozní stavy přestoupí mezní hodnoty, tepelné čerpadlo se vypíná a na displeji je signalizována příslušná porucha, tj. příčina odstavení TČ. Panel obsluhy tepelného čerpadla obsahuje: tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení (uvedení do pohotovostního stavu) (při vypnutí tepelného čerpadla není v provozu vytápění kompresoru); tlačítka pro komunikaci s obsluhou tepelného čerpadla; displej pro zobrazení parametrů a provozních stavů tepelného čerpadla; barevný podsvit tlačítek, který reaguje na provozní stav tepelného čerpadla (zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla, porucha). Podrobný popis ovládacího panelu a obsluhy tepelného čerpadla není součástí tohoto projektového podkladu. Regulátorem jsou sledovány: a) následující provozní stavy výtlačný (kondenzační) tlak, sací (vypařovací) tlak, teplota ve výtlaku kompresoru, správné pořadí fází a plné napětí ve všech fázích, na silovém přívodu u HP3W, plné napětí ve fázi u HP1W, správný průběh odtávání výparníku, požadavek na provoz vytápěcího systému, povolení provozu tepelného čerpadla signálem HDO, 5

7 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) u provedení HPW-SE dále požadavek na ohřev TUV tepelným čerpadlem, překročení bezpečné teploty elektrokotle. b) následující parametry teplota (vratného) topného média na vstupu do tepelného čerpadla; tato teplota je řídicí veličinou tepelného čerpadla, podle ní se řídí provoz tepelného čerpadla (zapnuto/vypnuto), teplota topného média na výstupu tepelného čerpadla (kondenzátoru), teplota venkovního vzduchu, teplota povrchu teplosměnné plochy výparníku, teplota kompresoru, provozní hodiny kompresoru a ventilátorů, u provedení HPW-SC a HPW-SE dále řídicí teplota topného média (teplota vratného topného média z otopné soustavy); podle této teploty se řídí provoz tepelného čerpadla a bivalentního zdroje tepla, teplota topného média za směšováním (je li použito), provozní hodiny elektrokotle. Pokud přestoupí kterýkoliv stav nebo parametr mezní hodnotu, zařízení se odstavuje z provozu a na displeji je signalizována příslušná porucha. Porucha může být signalizována i akusticky. Regulátor dále zajišťuje: zpožděný start tepelného čerpadla po připojení napájecího napětí nebo po uvedení do pohotovostního stavu (60 až 100 s), tím se zabraňuje nežádoucímu opakovanému spouštění při poruchách v síti nebo nevhodné manipulaci s elektroinstalací; anticyklickou regulaci, která zajišťuje potřebnou prodlevu mezi dvěma opakovanými starty kompresoru (min. 15 minut); regulaci minimální doby odstávky kompresoru (min. 5 minut); odtávání výparníku v nastaveném časovém režimu a v závislosti na venkovní teplotě a povrchové teplotě výparníku, u provedení HPW-SB dále sepnutí bivalentního doplňkového zdroje tepla (programovatelný výstup), u provedení HPW-SC a HPW-SE dále blokování provozu elektrokotle v automatickém režimu podle venkovní teploty (podle teploty bivalence), postupné spínání regulačních výstupů podle řídicí teploty topného média, možnost řízení směšovacího okruhu pomocí tříbodového servopohonu 24 VC automatické protočení cirkulačních čerpadel proti zabránění zalehnutí čerpadel možnost použití startovacího režimu pro zprovoznění podlahového topení u provedení HPW-SE dále ohřev TUV pomocí TČ a elektrokotle včetně možnosti protilegionelní funkce, ovládání třícestného ventilu na výstupu TČ možnost nastavení priority topení, priority ohřevu TUV nebo priority TUV v nastavitelných časových intervalech Spojení řídicího systému s nadřazenou řídicí soustavou: Spojení se zajišťuje pomocí externích vstupních signálů: buď spouštěcím signálem (bezpotenciálový kontakt např. prostorový termostat), nebo signál z externího ovladače (potenciometr), který slouží pro plynulé nastavení korekce ekvitermní křivky uživatelem v rozsahu -10,0 C až +10,0 C, do elektrického rozváděče musí být zaveden jeden z výše uvedených signálů; signál Hromadného Dálkového Ovládaní (nulový vodič signálu HDO). V elektrickém rozváděči TČ jsou pro tyto signály připraveny příslušné svorky. 6

8 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 8.2 Elektročást silová Obsahuje: svorky pro připojení jištěného přívodu 3x400V, 50 Hz u HP3W a 230V, 50 Hz u HP1W svorky pro připojení cirkulačních čerpadel (230V, 50 Hz) pro topné okruhy. 9. Návrh vytápěcího systému s TČ Vytápěcí systém s TČ musí být navržen kvalifikovaným projektantem, který pro zvolenou otopnou soustavu navrhne optimální řešení vytápěcího systému a začlení TČ do tohoto systému s přihlédnutím k požadavkům, uvedeným v této dokumentaci a dalších projektových podkladech PZP. Nad teplotou bivalence bude pracovat otopná soustava s nižší vstupní teplotou než návrhovou v souladu s nižším potřebným topným výkonem. Ohřev na návrhovou vstupní teplotu pod teplotou bivalence bude zajišťovat druhý zdroj. Tato dokumentace nenahrazuje projektové řešení konkrétních akcí! Připojení jiného bivalentního zdroje než elektrokotle je třeba odsouhlasit s výrobcem tepelného čerpadla. 10. Montáž tepelného čerpadla, uvedení do provozu Vnější díl TČ (výparník nebo výparníky) umístí se ve venkovním prostoru (na volném prostranství) buď na vhodnou plochu, nebo na základ; pokud nelze vyloučit mírný pohyb vlivem promrzání podloží, je třeba, aby propojovací potrubí umožňovalo potřebnou dilataci; umístění se volí s přihlédnutím k tomu, že ventilátor (ventilátory) je (jsou) zdrojem určitého hluku; umístění se volí tak aby ani přívod ani odvod vzduchu nebyl omezován; aby byl zajištěn přístup pro montáž propojení s vnitřním dílem a servisní přístup; aby odtávaná námraza nezpůsobovala těžkosti; vzdálenost mezi vnějším a vnitřním dílem TČ by neměla být větší než 10 m (měřeno délkou propojovacího potrubí ne vzdáleností míst umístění). Vnitřní díl TČ umístí se ve vhodném vnitřním prostoru; umístění se volí tak, aby byl zajištěn přístup pro montáž propojení s vnějším dílem, příp. montáž vnějšího sekundárního cirkulačního okruhu, připojení elektroinstalace silové i řídicí a údržbu (servis) strojní i elektrické části. Volný a přístupný musí zůstat prostor před čelní stěnou TČ (min. 70 cm) a dále prostor alespoň před jednou bočnicí (min. 50 cm). Minimální odstup mezi TČ a zdí je 5 cm; TČ je dodáváno s uzavřenými ventily na sání a výtlaku kompresoru, ventily musí zůstat uzavřeny dokud není propojen vnější a vnitřní díl. Vnější i vnitřní díl je pro expedici plněn dusíkem pod přetlakem 3 až 5 bar! Při odřezávání záslepek je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Propojovací rozvody pro průchod rozvodů obvodovou zdí, případně dalšími stavebními konstrukcemi, musí být osazeny průchodky (PVC trubka) průměru 110 mm u TČ s jednim výparníkem a průměru 125 mm u TČ se dvěma výparníky; průchodky se po montáži rozvodů utěsní polyuretanovou pěnou; propojovací rozvody se usadí do kabelových žlabů, do kanálů nebo na konzoly; rozvody musí být volně přístupné, nesmí se uložit pod omítku nebo do betonu ; propojovací parní potrubí musí být řešeno pro obousměrný průtok par; propojovací potrubí parní i kapalinové musí být tepelně izolováno. Instalace sekundárního okruhu a začlenění TČ do vytápěcího systému musí odpovídat všem požadavkům této dokumentace (specifikovaným ve zvýrazněných odstavcích). 7

9 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Po propojení obou dílů, instalaci vnějšího sekundárního cirkulačního rozvodu a celého vytápěcího systému, po připojení TČ na elektrickou síť a nadřazenou řídicí soustavu se může TČ oživit a uvést do provozu. Propojení obou dílů TČ, jeho oživení a uvádění do provozu smí provádět jen firma pověřená výrobcem. Oživení a uvádění do provozu se provádí v těchto krocích: sekundární okruh se naplní pracovním médiem, dokonale se odvzdušní a uvede se do provozu; chladicí okruh tepelného čerpadla se odzkouší na pevnost a těsnost, vakuuje se a vysuší; zkontroluje se připojení přívodu a nafázování, seřízení jistících přístrojů a regulátoru; za provozu vytápěcího systému se uvede do provozu TČ a naplní se chladivem; zkontroluje se funkce blokovacích prvků TČ; průtok topného média TČ se seřídí podle této dokumentace a projektu; odzkouší se funkce vytápěcího systému a TČ; v bivalentním systému se uvede do provozu bivalentní zdroj a odzkouší se jeho funkce, blokování a spolupráce s TČ a vytápěcím systémem; provede se výchozí revize elektroinstalace. Po těchto krocích se může TČ uvést do trvalého provozu. 11. Údaje pro poptávku (objednávku) V poptávce (objednávce) tepelného čerpadla se uvede: typové značení TČ podle těchto podkladů požadovaný počet topných okruhů, standardní provedení 3 topné okruhy u HP3W s možností rozšíření na 4 topné okruhy v rámci vnitřního dílu TČ, další rozšíření možné pomocí pomocného rozváděče topných okruhů RTO, 2 topné okruhy u HP1W požadavek na nestandardní provedení výstupů chladicího okruhu zadní napojení případně další požadavky Tepelné čerpadlo se značí následujícím způsobem: HP3W 10 SE-1G Barevné provedení - vnější díl Barevné provedení - vnitřní díl Provedení elektroinstalace Stupeň vybavení Provedení Jmenovitý tepelný výkon Typ tepelného čerpadla Jmenovité napájecí napětí Značení tepelného čerpadla G,H J,B C 1 2 B C E S W standardní provedení... nestandardní provedení... standardní provedení... nestandardní provedení... Česká republika... EU... základní... vyšší... maximální... split... dle tabulek... vzduch-voda... jednofázové 230 V, 50 Hz... třífázové 3x400 V, 50 Hz 8

10 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Barevné provedení tepelných čerpadel vzduch-voda Vnitřní díl Čelní kryt Bočnice Provedení - standard bílá, RL 9003 světlá stříbrná, RL 9006 B - standard světlá stříbrná, RL 9006 tmavá stříbrná, RL 9007 C - nestandard světlá stříbrná, RL 9006 bílá, RL 9003 Vnější díl Nohy Krytování Provedení G - standard tmavá šedá, RL 7045 světlá šedá, RL 7035 H - standard světlá zelená, RL 7003 tmavá zelená, RL 6005 J - nestandard světlá šedá, RL 7035 NEREZ 12. Pracovní podmínky Tepelné čerpadlo může být používáno: jako tepelný zdroj pro vytápění a ohřev vody; v dalších případech po dohodě s výrobcem. Tepelné čerpadlo může být provozováno: Vnější díl: při stacionární instalaci na místě nechráněném proti povětrnostním vlivům v klimatické oblasti CT, WT, WDr podle ČSN IEC (za podmínek Klasifikace prostředí ) v prostředí nebezpečném - podle ČSN Vnitřní díl: při stacionární instalaci na místě chráněném proti povětrnostním vlivům v klimatické oblasti CT, WT, WDr podle ČSN IEC (za podmínek Klasifikace prostředí ) v prostředí normálním - podle ČSN Klasifikace prostředí: Vnější díl: v provozu třída 4K2/4Z8/4B1/4C2/4S2/4M4 - podle ČSN EN při skladování třída 1K8/1Z6/1B2/1C2/1S3/1M3 - podle ČSN EN při přepravě třída 2K4/2B1/2C2/2S2/2M2 - podle ČSN EN Vnitřní díl: v provozu třída 3K4/3Z9/3B1/3C2/3S2/3M2 - podle ČSN EN při skladování třída 1K3/1B1/1C2/1S3/1M2 - podle ČSN EN při přepravě třída 2K2/2B1/2C2/2S1/2M2 - podle ČSN EN Tepelné čerpadlo nesmí být umístěno a provozováno v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par BE3N2 dle ČSN Tepelné čerpadlo musí být odstaveno z provozu (vypnutím hlavního přívodu) před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí (např. lepení, lakování, apod.) v místnosti, kde je tepelné čerpadlo nainstalováno. Požadavky na umístění tepelného čerpadla V případě umístění tepelného čerpadla ve zvláštní strojovně nepodléhá tepelné čerpadlo dle ČSN EN žádnému omezení, pokud se jedná o objem prostoru, ve kterém je tepelné čerpadlo umístěno, ve vztahu k velikosti náplně chladiva. V opačném případě musí pro objem prostoru v němž je umístěno tepelné čerpadlo platit, že objem prostoru v [m 3 ] je větší, než náplň chladiva v [kg] vydělená 8 (kritická koncentrace v [kg/m 3 ]). Technické parametry elektrických zařízení: jmenovité napájecí napětí 3 x 400/230 V ± 10 % pro HP3W 230 V ± 10 % pro HP1W druh proudu a kmitočet střídavý, 50 Hz ± 1 % maximální příkon viz tabulky 9

11 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) charakteristika sítě TN-C podle ČSN pro HP3W TN-S podle ČSN pro HP1W třída ochrany I podle ČSN EN stupeň ochrany krytím vnější díl IP54 podle ČSN EN (při předepsané montáži) vnitřní díl IP40 podle ČSN EN (při předepsané montáži) Mezní teploty venkovního vzduchu: minimální teplota vzduchu - 25 C při výstupní teplotě vody 40 C maximální teplota vzduchu + 35 C Pracovní látka sekundárního okruhu (topné médium): přednostně voda nekorozivní, bez mechanických nečistot jiná látka jen po dohodě s výrobcem Činná část sekundárního okruhu: nejvyšší pracovní přetlak 250 kpa minimální přetlak 25 kpa nejvyšší pracovní teplota 55 C 75 C při ohřevu TUV u HPW-SE Hlavní přívod elektro: pevný, dimenzování a jištění musí odpovídat normám ČSN , ČSN , ČSN EN , ČSN Rozsah dodávky Tepelné čerpadlo se dodává ve dvou dílech, bez materiálu na propojení a bez náplně chladiva. Oba díly jsou dodávány zaslepené a pod přetlakem dusíku. Zařízení se dodává s Osvědčením o jakosti a kompletnosti. S tepelným čerpadlem se dodává: Návod k obsluze a instalaci tepelného čerpadla Teplotní sondy - 3 ks pro provedení SE a SC a 1 ks pro provedení SB Tabulka s údaji dle ČSN EN Silenbloky 4 ks, které slouží k ustavení vnitřního dílu TČ do vodorovné roviny Imbusový klíč 8 mm Součástí návodu jsou: Návod k obsluze a údržbě zařízení Pokyny pro montáž a uvedení do provozu Projektový podklad Schéma chladicího okruhu Elektrické schéma zapojení Nastavení jisticích a kontrolních prvků Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, záruční list Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení ES Prohlášení o shodě Certifikát shody CE Servisní list Se zdokonalováním tepelných čerpadel si výrobce vyhrazuje právo úprav těchto podkladů. 10

12 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda HP3W-S Typ HP3W 06 SE 08 SE 10 SE 12 SE 14 SE 18 SE 22 SB 30 SB 36 SB Údaj Jedn. Energetické parametry 15/W35 8,6 11,0 13,4 15,7 2,1 2,6 3,1 3,7 4,1 4,2 4,2 4,2 19,4 23,2 28,5 39,7 48,2 4,5 5,3 6,7 9,1 11,0 4,3 4,4 4,2 4,3 4,4 7/W35 7,1 9,3 11,1 13,2 1,9 2,5 3,0 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 16,4 19,6 24,1 33,6 40,8 4,3 5,1 6,4 8,7 1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 2/W35 6,2 8,3 9,8 11,8 1,8 2,4 2,9 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 14,6 17,5 21,5 29,9 36,4 4,1 4,9 6,2 8,4 10,0 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6-7/W35 4,8 6,6 7,8 9,4 1,7 2,2 2,7 3,2 2,9 3,0 3,0 3,0 11,7 14,0 17,1 23,9 29,0 3,9 4,6 5,8 7,8 9,3 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 15/W50 7,6 9,9 12,1 14,1 2,5 3,2 3,8 4,5 3,1 3,1 3,2 3,2 17,5 20,8 25,6 35,7 43,5 5,5 6,5 8,2 11,2 13,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 7/W50 6,3 8,4 10,3 11,9 2,3 3,0 3,7 4,3 2,7 2,8 2,8 2,8 14,8 17,7 21,7 30,3 36,9 5,2 6,2 7,8 10,7 12,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 Elektrokotel 2/W50-7/W50 5,6 7,5 9,2 10,7 2,2 2,9 3,5 4,1 2,5 2,6 2,6 2,6 4,3 6,0 7,4 8,6 2,1 2,7 3,3 3,9 2,1 2,2 2,2 2,2 - standardně instalovaný maximální možný výkon ,3 15,8 19,4 27,1 33,0 5,1 6,0 7,6 1 12,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 10,7 12,7 15,6 21,8 26,5 4,7 5,6 7,1 9,7 11,5 2,2 2,3 2,2 2,2 2, Hydraulické parametry Elektrické parametry Další údaje Sekundární okruh - průtok doporučený 3 m /h 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 2,8 3,4 4,8 5,8 - tlaková ztráta na TČ kpa vestavěné čerpadlo - Grundfos Grundfos napájecí napětí V / Hz - náběhový proud kompr. - jištění hlavního přívodu C 20 C 25 C 25 C 32 - počet kompresorů ks počet ventilátorů celkem ks x400 / C 40 C 40 C 20 C 32 D Kompresor - Scroll Chladivo - Dimenze potrubí Rozměry a hmotnost - sání de x t mm 18 x 1 18 x 1 22 x 1 22 x 1 počet trubek ks kapalina de x t mm 10 x 1 10 x 1 12 x 1 12 x 1 počet trubek ks otopná voda mm 28 x 1 počet trubek ks 3 Vnitřní díl - šířka mm hloubka mm výška mm hmotnost kg Vnější díl - počet kusů ks šířka mm délka mm výška mm kotevní otvory mm 870 x x hmotnost (1 ks) kg R 404 Rozsah teplot primárního zdroje tepla (vzduchu) C -25 až +35 Maximální výstupní teplota 2) C x 1 28 x 1 22 x 1 28 x 1 28 x x 1 16 x 1 18 x 1 18 x 1 22 x de x t 42 x 1, x x x Např. 2/W50 znamená: Vstupní teplota primárního zdroje tepla (vzduch) +2 C, výstupní teplota topné vody +50 C. 2) Maximální výstupní teplota topné vody +52 C při vstupní teplotě primárního zdroje tepla (vzduch) -15 C (-15/W52). Poznámka: Dimenze potrubí uvedena pro standardní vzdálenost mezi vnitřním a vnějším dílem TČ do 10 m 11

13 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda HP1W-SE Typ HP1W 06 SE 10 SE 16 SE Údaj Energetické parametry Jedn. 15/W35 7/W35 2/W35-7/W35 15/W50 7/W50 2/W50 8,0 12,2 21,2 1,6 2,6 4,4 4,9 4,7 4,8 6,7 10,3 17,8 1,6 2,6 4,4 4,1 3,9 4,0 5,9 8,9 15,9 1,6 2,6 4,4 3,6 3,4 3,6 4,6 6,8 12,8 1,6 2,6 4,4 2,8 2,6 2,9 7,3 11,3 19,6 2,1 3,5 5,9 3,4 3,2 3,3 6,1 9,2 16,6 2,1 3,5 6,0 2,8 2,6 2,8 5,3 8,1 14,8 2,1 3,5 6,0 2,5 2,3 2,5 Elektrokotel Hydraulické parametry Elektrické parametry Další údaje -7/W50 4,2 6,4 11,9 2,1 3,6 6,1 2,0 1,8 2,0 - standardně instalovaný maximální možný výkon Sekundární okruh - průtok doporučený 3 m /h 0,9 1,5 2,6 - tlaková ztráta na TČ kpa vestavěné čerpadlo - Grundfos napájecí napětí V / Hz - náběhový proud kompr. - jištění hlavního přívodu 230 / C 32 C 40 C 50 - počet kompresorů ks počet ventilátorů celkem ks Kompresor - Scroll Chladivo - Dimenze potrubí Rozměry a hmotnost R 404 Rozsah teplot primárního zdroje tepla (vzduchu) C -25 až +35 Maximální výstupní teplota 2) C 52 - sání de x t mm 18 x 1 22 x 1 28 x 1 počet trubek ks kapalina de x t mm 10 x 1 12 x 1 16 x 1 počet trubek ks otopná voda de x t mm 28 x 1 počet trubek ks 3 Vnitřní díl - šířka mm hloubka mm výška mm hmotnost kg Vnější díl - počet kusů ks - šířka mm - délka mm - výška mm - kotevní otvory mm - hmotnost (1 ks) kg x x x Např. 2/W50 znamená: Vstupní teplota primárního zdroje tepla (vzduch) +2 C, výstupní teplota topné vody +50 C. 2) Maximální výstupní teplota topné vody +52 C při vstupní teplotě primárního zdroje tepla (vzduch) -15 C (-15/W52). Poznámka: Dimenze potrubí uvedena pro standardní vzdálenost mezi vnitřním a vnějším dílem TČ do 10 m 12

14 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Rozměrové náčrtky tepelných čerpadel HP3W-S a HP1W-S Vnitřní díl: HP3W 06 S - HP3W 18 S HP1W 06 S - HP1W 16 S Vnitřní díl: HP3W 22 SB - HP3W 36 SB * * Nestandardní provedení výstupů chladicího okruhu Vnější díl: 1260 HP3W 06 S HP3W 08 S HP3W 10 S HP1W 06 S 4 otvory φ Vnější díl: 1295 HP3W 12 S HP1W 10 S 2 díly pro HP3W 22 SB 4 otvory φ Vnější díl: 1295 HP3W 14 S HP3W 18 S HP1W 16 S 4 otvory φ díly pro HP3W 30 SB HP3W 36 SB

15 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Hlučnost tepelných čerpadel vzduch-voda Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku L eq,t vnějšího dílu - výparníku. Údaje platí pro jeden výparník. Typ HP3W 06 S 08 S 10 S 12 S 14 S 18 S 22 S 30 S 36 S Režim Vzdálenost Jedn. Standardní otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Snížené otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku L eq,t vnějšího dílu - výparníku. Typ HP1W 06 S 10 S 16 S Režim Vzdálenost Jedn. Standardní otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Údaje platí za podmínky šíření zvuku ve volném prostoru bez odrazných ploch. 14

16 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Doporučení týkající se výparníků tepelných čerpadel vzduch-voda Umístění výparníku ve venkovním prostoru Tepelné čerpadlo s jednim výparníkem min. 0,5 m Tepelné čerpadlo se dvěma výparníky min. 0,5 m min. 0,5 m min. 0,8 m Nevhodné umístění v rohu Nevhodné umístění v uzavřeném prostoru Provedení úpravy terénu pod výparníkem Vnejší díl Snížený terén Drenážní vrstva 200 cca Betonový základ Rostlý terén Rozteč montážních otvorů 15

17 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Připojovací hrdla - význam značek - tepelné čerpadlo vzduch-voda Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku - sací potrubí 1 Vstup chladiva z výparníku č.1 - sací potrubí (pouze HP3W 22 až HP3W 36) 2 Vstup chladiva z výparníku č.2 - sací potrubí (pouze HP3W 22 až HP3W 36) Výstup vody do otopné soustavy Vstup vody z otopné soustavy Výstup vody pro ohřev teplé vody (pouze provedení SE) Výstup vody do otopné soustavy Výstup vody pro ohřev teplé vody (pouze provedení SE) Vstup vody z otopné soustavy Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku - sací potrubí Vstup chladiva z výparníku č.2 - sací potrubí Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku č.1 - sací potrubí Vstup vody z otopné soustavy Výstup vody do otopné soustavy Vnitřní díl: HP3W 06 S - HP3W 18 S HP1W 06 S - HP1W 16 S Vnitřní díl: HP3W 22 SB - HP3W 36 SB 16

18 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Schéma zapojení tepelných čerpadel vzduch-voda v provedení split 17

19 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Jištění a dimenzování přívodu tepelných čerpadel vzduch-voda HP3W Tabulka 1 Typ HP3W 06 SE 08 SE 10 SE 12 SE 14 SE 18 SE Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 3,5 5,5 6,4 6,7 8,7 9,7 ELEKTROKOTEL: - 1. fáze (L 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3-2. fáze (L2) 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3-3. fáze (L3) 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3 - celkový výkon 3x2,7(8) 3x3,3(10) 3x3,3(10) 3x3,3(10) 3x4,7(14) 3x4,7(14) ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupně EK) 15,1 20,0 20,9 21,2 29,0 30,0 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 17,5 22,3 23,2 24,5 32,3 33,2 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C20/3 C25/3 C25/3 C32/3 C40/3 C40/3 Tabulka 2 Typ HP3W 06 SC 08 SC 10 SC 12 SC 14 SC 18 SC 22SC 30 SC 36 SC Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 3,5 5,5 6,4 6,7 8,7 9,7 15,4 21,7 25,1 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 17,4-2. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 8,7-3. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 8,7 ODEBÍRNÝ PROUD: - celkový výkon - bivalentní režim (kompr stupně EK) 3x3(9) 3x4,5(13,5) 3x4,5(13,5) 12,3 18,5 19,4 3x6(18) 3x6(18) 24,1 26,1 1x12 (24) 2x6 35,8 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 2,0 2,0 1,8 - sekundární cirkulační čerpadlo 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 14,7 20,8 21,7 27,4 29,4 39,0 21,0 28,5 31,7 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C16/3 C25/3 C25/3 C32/3 C32/3 C40/3 C25/3 C32/3 D32/3 18

20 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Tabulka 3 Typ HP3W 06 SB 08 SB 10 SB 12 SB 14 SB 18 SB 22SB 30 SB 36 SB Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 4,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,4 21,7 25,1 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle - 2. stupeň elektrokotle - 3. stupeň elektrokotle - celkový výkon ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupně EK) - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 2,0 2,0 1,8 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 6,4 8,3 9,3 11,3 13,3 15,2 18,5 26,0 29,2 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C10/3 C10/3 C13/3 C13/3 C16/3 C16/3 C20/3 C32/3 D32/3 Jištění a dimenzování přívodu tepelných čerpadel vzduch-voda HP1W Tabulka 1 Typ HP1W 06 SE 10 SE 16 SE 06 SC 10 SC 16 SC 06 SB 10 SB 16 SB Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 9,5 15,0 27,8 9,5 15,0 27,8 12,8 16,4 29,8 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0-2. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0-3. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0 - celkový výkon 3x2(6) 3x2,7(8) 3x3,3(10) 3x2(6) 3x2,4(7,2) 3x3(9) ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupeň EK) 18,1 26,6 42,3 18,1 25,4 40,8 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 2 okruhy 0,8 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 1,7 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 20,8 30,5 47,4 20,8 29,3 45,9 15,4 2 34,9 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C32/1 C40/1 C50/1 C32/1 C40/1 C50/1 C20/1 C25/1 C40/1 Tepelná čerpadla HPW - SE a SC... hodnota provozního proudu kompresoru za podmínky 2/W52 HPW - SB... hodnota maximálního provozního proudu kompresoru v rozsahu použití. Poznámka: U tepelných čerpadel HP3W ve všech typech provedení SB je elektrokotel v TČ neosazen a nezapojen. Je zde vyveden jeden ovládací kontakt pro spínání bivalentního zdroje. U tepelných čerpadel HP3W typů 22 SB, 30 SB, 36 SB jsou topné okruhy neosazeny. U tepelných čerpadel HP3W typů 22 SC, 30 SC, 36 SC jsou pro řízení elektrokotle vyvedeny tři ovládací kontakty (nejsou silové). 19

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX Technické informace projektový podklad 01. 2011 verze 1.30 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 2.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.tepelna-cerpadla-pzp.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI kční cena 179 990 Tepelné čerpadlo WX 08 EONOMI» výhodná pořizovací cena» velmi tichý axiální

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál

fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál fa František Faltýnek prodej, servis,montáž- tepelných čerpadel a klimatizací ACOND tř. Osvobození 23 792 01 Bruntál Cenová nabídka na dodávku a instalaci tepelného čerpadla Nabídka č.xxxx Zadavatel: Adresa:

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách O společnosti EC-WATT 38 Společnost EC-WATT 38 spol. s.r.o. byla

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství

PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství PZP HEATING a.s. Ceník tepelných čerpadel a příslušenství Platnost ceníku od 1. 3. 2014 2 obsah Obsah Tepelná čerpadla vzduch-voda AW SPLIT 6-11 3 Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC 12-13 Tepelná

Více

čerpadla w ww.tep elnacerp adla.info Technická dokumentace 2006 2007 Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C

čerpadla w ww.tep elnacerp adla.info Technická dokumentace 2006 2007 Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C Tepelná čerpadla Technická dokumentace 2006 2007 w ww.tep elnacerp adla.info Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2006 12 PK-AGOWX-PROJ-05-C AirWatt, GeoWatt a OK Watt 2 Tepelná čerpadla AirWatt, GeoWatt

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Projekční podklady. Základní charakteristika

Projekční podklady. Základní charakteristika Projekční podklady Základní charakteristika Tepelná čerpadla s frekvenčním měničem řady Convert se instalují jako splitové jednotky. Vnitřní a vnější jednotka musí být od sebe umístěny ve vzdálenosti max.

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus Obsah Bezpečnostní zásady...2 Záruční podmínky...2 Popis zařízení...2 Konstrukce...3 Schéma zapojení...5

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

1 Základní charakteristika

1 Základní charakteristika Obsah 1 Základní charakteristika... 2 2 Použití... 3 3 Dimenzování... 3 3.1 Tepelné čerpadlo Convert AW s elektrokotlem jako bivalentním/záložním zdrojem 4 3.2 Tepelné čerpadlo Convert AW s plynovým kotlem

Více

Projekční podklady MACH CHAMELEON AKU

Projekční podklady MACH CHAMELEON AKU Tepelná čerpadla MACH Tepelná a řídicí jednotka, která se umí přizpůsobit Projekční podklady MACH CHAMELEON AKU Zpracovali: Stanislav Mach Martin Patočka 19.6.2014 Obsah 1. 1.... Úvod... 3 Tepelné čerpadlo

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více