Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy"

Transkript

1 Projektový podklad (verze 1.02) Semechnice 132, Dobruška Tel./fax: Tel.: Tepelná čerpadla vzduch - voda split systémy

2 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 1. Všeobecně Použití Tepelná čerpadla jsou určena především jako tepelný zdroj pro vytápění a ohřev vody. Charakteristickým znakem tepelného čerpadla je, že pomocí elektrické energie převádí nízkopotenciální, nejčastěji přírodní, běžným způsobem nevyužitelné teplo (např. teplo z okolního vzduchu, půdy nebo podzemní vody) na teplo vhodné pro vytápění. Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že poměr topného výkonu a elektrického příkonu (tzv. topný faktor) je vždy větší než jedna, což znamená, že topný výkon je vždy větší než elektrický příkon. Výhodnost tepelného čerpadla, tj. množství tepelné energie vyrobené z odebrané elektrické energie bude tím větší, čím vyšší bude teplota nízkopotenciálního tepla a s čím nižší teplotou topného média bude pracovat. Tepelné čerpadlo je tedy výhodné především ve spojení s nízkoteplotními otopnými soustavami (např. podlahové nebo stěnové vytápění a velkoplošné radiátory). 2. Charakteristické znaky Vytápěcí systém Tepelná čerpadla HP3W a HP1W (dále jen TČ nebo čerpadlo HPW) jsou řešena jako čerpadla vzduch-voda, tj. zdrojem nízkopotenciálního tepla je pro ně okolní vzduch. Topný výkon se z čerpadla odvádí cirkulačním okruhem naplněným vodou, která slouží jako topné médium. S ohledem na relace v potřebě tepla a spotřebě energie pro vytápění v průběhu otopné sezóny se doporučuje, aby vytápěcí systém s tepelným čerpadlem byl řešen jako bivalentní, tj. aby tepelné čerpadlo samo krylo potřebu tepla, respektive topný výkon jen do určité venkovní teploty, např. 0 C (tzv. teploty bivalence) a při nižších teplotách s ním spolupracoval další zdroj tepla, např. přímotopný elektrokotel. Takto řešeným vytápěcím systémem se dosáhne optimálního poměru mezi pořizovacími a provozními náklady. Tepelná čerpadla pracují s kompresory SCROLL a s ekologicky zcela nezávadným chladivem R 404. Výhodou řešení tepelných čerpadel s těmito kompresory a tímto chladivem je skutečnost, že pokles topného výkonu a topného faktoru s poklesem venkovní teploty je velice mírný, jak je zřejmé z přiložených tabulek technických parametrů. 3. Pracovní princip Pracovním principem tepelného čerpadla je tzv. chladicí okruh s parním oběhem. Tepelné čerpadlo, respektive chladicí okruh má čtyři základní části: Výparník Do výparníku se přivádí okolním vzduchem nízkopotenciální teplo. Přivedené teplo způsobuje vypařování chladiva, páry chladiva se stávají nositelem tepelné energie a tu převádějí do kompresoru. Vzduch, jehož proudění přes výparník zajišťuje axiální ventilátor nebo ventilátory, se přitom ochladí. Vzduchová cesta představuje primární okruh TČ. Chladivový kompresor Nasává páry z výparníku, stlačuje je a vytlačuje do kondenzátoru. Práce na pohon kompresoru se přemění v teplo, které se přičítá k teplu přivedenému ve výparníku. Kondenzátor Z kondenzátoru odvádí cirkulující pracovní látka (topné médium) teplo, které se do něj přivedlo z výparníku a kompresoru parami chladiva. Odvod tepla způsobuje kondenzaci par chladiva. Převedeným teplem se pracovní látka ohřívá a ohřátá se zavádí do otopné soustavy. Potřebnou cirkulaci pracovní látky zajišťuje sekundární okruh TČ. Škrticí ventil Kapalné chladivo, které zkondenzovalo v kondenzátoru při vyšším (kondenzačním) tlaku, se převádí (škrtí) do výparníku, aby se zde opět vypařilo při nižším (vypařovacím) tlaku. 1

3 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 4. Technický popis a provedení tepelných čerpadel Tepelné čerpadlo HPW je vytápěcí jednotka, která se skládá ze dvou dílů. Vnější díl - výparník tepelného čerpadla (který pracuje jako chladič vzduchu), se umísťuje na volném prostranství. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje osový ventilátor nebo ventilátory. Součástí výparníku je i termostatický expanzní (škrticí) ventil. Vnitřní díl se umísťuje do vhodného vnitřního prostoru. Vnitřní díl obsahuje zbývající části tepelného čerpadla, především kompresor a deskový kondenzátor, další díly chladicího okruhu a elektrický rozváděč tepelného čerpadla s ovládacím panelem. Oba díly tepelného čerpadla jsou sestaveny v samonosných plechových skříních. Skříň vnitřního dílu je odhlučněna. Oba díly tepelného čerpadla se na montáži propojí měděným potrubím a potřebnou kabeláží. Tepelná čerpadla jsou nabízena v provedení pro třífázové napájení 3x400 V značena HP3W nebo pro jednofázové napájení 230 V značena HP1W. Provedení tepelných čerpadel vzduch-vodal a vnitřní vybavenost Regulace bivalentního zdroje Reg. směšovací ventil Čerpadlo - sekundár Elektrokotel Třícestný ventil TUV Provedení tepelných čerpadel vzduch-voda a vnitřní vybavenost Regulace bivalentního zdroje Reg. směšovací ventil Čerpadlo - sekundár Elektrokotel Třícestný ventil TUV HP3W 06 SB až HP3W 18 SB zap/vyp HP1W 06 SB až HP1W 16 SB zap/vyp HP3W 06 SC až HP3W 18 SC 3 stupně HP1W 06 SC až HP1W 16 SC 3 stupně HP3W 06 SE až HP3W 18 SE 3 stupně HP1W 06 SE až HP1W 16 SE 3 stupně HP3W 22 SB až HP3W 36 SB zap/vyp HP3W 22 SC až HP3W 36 SC 3 stupně Výkon vestavěného elektrokotle čerpadla HPW-SE nemusí zajišťovat 100% pokrytí výpočtové tepelné ztráty objektu při výpadku TČ! Nejdůležitější požadavky, které podmiňují parametry a provozní spolehlivost tepelného čerpadla jsou uvedeny ve zvýrazněných odstavcích. 5. Chladicí okruh Chladicí okruh (popsaný v odstavci 3. Pracovní princip ) je tvořen hermetickým spirálovým kompresorem - SCROLL, deskovým kondenzátorem a trubkovým výparníkem, do kterého je přívod chladiva řízen termostatickým expanzním ventilem. Všechny části okruhu jsou propojeny měděným potrubím, do kterého jsou vestavěny další potřebné prvky. Skříň kompresoru je za klidu vyhřívána elektrickým topným tělesem, což zabraňuje sycení oleje chladivem za klidu zařízení. Tím se zajišťuje provozní spolehlivost a prodlužuje se životnost kompresoru. Odtávání výparníku. Při ochlazování vzduchu na výparníku kondenzuje na jeho povrchu vzdušná vlhkost, která při nízkých venkovních teplotách na teplosměnné ploše výparníku vymrzá tvoří se námraza. Ta se periodicky odtává. Při teplotách vyšších než cca 2 C cirkulací vzduchu přes výparník nebo výparníky doběhem ventilátorů po odstavení TČ. Při teplotách nižších buď reverzací funkce tepelného čerpadla - u TČ s jednim výparníkem, nebo záměnou funkce výparníku - u TČ větších typových velikostí se dvěma výparníky. Odtávání reverzací funkce tepelného čerpadla se provádí čtyřcestným elektromagnetickým ventilem, který přeřadí cesty na vstupu a výstupu do kompresoru tak, že deskový výměník se připojí k sání kompresoru a pracuje jako výparník a trubkový výměník se připojí k výtlaku kompresoru a pracuje jako kondenzátor. 2

4 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Odtávání záměnou funkce výparníku se provádí dvěma třícestnými ventily. Ty cyklicky zaměňují funkci jednoho ze dvou výparníků na funkci kondenzátoru. Druhý výparník zůstává ve své základní činnosti a tepelné čerpadlo za této situace pracuje jen s vnějšími výměníky. Základní kondenzátor ve vnitřním dílu se přitom samočinně odstavuje z provozu. Průtok chladiva mezi oběma vnějšími výměníky je zajištěn obtoky termostatických expanzních ventilů, opatřenými zpětnými ventily. Chladicí okruh je osazen dalšími prvky, které zajišťují spolehlivost a bezpečnost jeho provozu: sběračem kapalného chladiva, filtrdehydrátorem, indikačním průhledítkem a odlučovačem kapaliny. Správné provozní podmínky (sací a výtlačný tlak a teplotu ve výtlaku kompresoru) sledují kombinovaný presostat a termostat. 6. Primární okruh TČ Primární okruh zajišťuje přívod nízkopotenciálního tepla do TČ. Umístění výparníku se volí tak, aby délka propojovacího potrubí mezi výparníkem a vnitřním dílem nebyla delší než cca 10 m. Bylo již řečeno, že nízkopotenciální teplo se získává ochlazováním vnějšího vzduchu. Při ochlazování vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, která při teplotách nižších než cca +7 C na výparníku vymrzá. Námraza se periodicky a zcela automaticky popsanými způsoby odtává. Odtátá námraza volně odkapává (stéká) z horizontálně umístěného výparníku do prostoru pod výparníkem. Vzhledem k tomu, že při odtávání reverzací nebo záměnou funkce výparníku pracuje odtávaný výparník jako kondenzátor, dochází k přívodu tepla a odtávání námrazy zevnitř. Za této situace většinou námraza na teplosměnné ploše neodtaje zcela, ale ve větších nebo menších kusech sjíždí dolů pod výparník. Umístění výparníku, případně další opatření musí být proto volena tak, aby odtátá námraza nebyla zdrojem nepříjemností. Doporučení týkající se umístění výparníku a provedení úpravy terénu pod výparníkem se nacházejí v obrazové části tohoto dokumentu. 7. Sekundární okruh Sekundární okruh zajišťuje převod topného výkonu TČ do otopné soustavy. Vnitřní propojení rozvodů sekundárního okruhu v TČ je provedeno z měděné trubky a pružných hadic. Dimenze připojovacích hrdel sekundárního okruhu je uvedena v tabulce. Sekundární okruh není součástí dodávky TČ. 7.1 Vlastní cirkulační okruh Pro zajištění parametrů TČ podle této dokumentace a provozní spolehlivosti musí být v sekundárním okruhu splněny následující požadavky: Cirkulační čerpadlo musí při požadovaném průtoku zajistit krytí tlakových ztrát celého okruhu včetně vnitřní tlakové ztráty TČ na straně kondenzátoru, případně i elektrokotle a přepínacího třícestného ventilu. Tlaková ztráta sekundárního okruhu musí být proto menší nebo rovna disponibilnímu tlaku cirkulačního čerpadla. Vnitřní tlaková ztráta TČ a typ použitého cirkulačního čerpadla je uveden v tabulce. Průtok topného média musí být konstantní a musí odpovídat této dokumentaci. Pro seřízení průtočného množství musí být v okruhu instalován průtokoměr (alespoň pro seřízení při uvádění do provozu) a vhodné regulační armatury. Pokud není průtokoměr osazen trvale, může se průtok dále ověřit nepřímo podle změny teploty média v TČ (rozdíl mezi výstupní a vstupní teplotou topného média). Před vstupní hrdlo TČ se musí do potrubí osadit účinný filtr, který zachytí nečistoty z vnějších částí cirkulačního okruhu a znemožní případné zanesení deskového výměníku tepla. Filtr se montuje vně TČ, aby se mohl snadno kontrolovat a čistit. Okruh musí být řešen tak, aby se mohl dokonale odvzdušnit. V okruhu musí být provedena opatření pro eliminaci objemových změn pracovní látky (topného média) při změnách teplot. Součástí TČ není expanzní nádoba. 3

5 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Okruh musí být zabezpečen v souladu s ČSN :1996. Na výstupu (výstupech) teplé vody z TČ musí být osazen pojistný ventil. Připojení vnějšího cirkulačního okruhu se musí provést rozebíratelnými spoji, jejichž jedna strana se přivaří na hrdla TČ. Dimenze vnějších potrubních rozvodů se provede výpočtem podle relace průtok-tlaková ztráta, nevolí se podle dimenze hrdel TČ. 7.2 Tepelné čerpadlo ve vytápěcím systému Pro zajištění provozní spolehlivosti vlastního TČ (tj. chladicího okruhu) ve vytápěcím systému je třeba zajistit tyto základní požadavky: Teplota v kterékoliv části sekundárního okruhu nesmí přestoupit hodnotu 55 C. Vyjímka je pouze tehdy, když je TUV ohřívána pomocí vestavěného elektrokotle a kompresor je vypnut. Za tohoto stavu muže být maximální teplota vody 75 C. Průtok topného média tepelným čerpadlem musí být konstantní a průtoky topného média tepelným čerpadlem a otopnou soustavou musí být zcela nezávislé. Četnost spínání tepelného čerpadla nesmí být větší než 4 sepnutí za hodinu. Vzhledem k tomu, že otopná soustava pracuje: buď s proměnným průtokem topného média (soustava s termoregulačními ventily nebo soustava dělená na zóny), nebo s proměnnou vstupní teplotou (otopná soustava se vstupní teplotou řízenou směšovacím ventilem), a tedy v obou případech s podmínkami nevhodnými pro tepelné čerpadlo, musí se zajistit nezávislý průtok topného média tepelným čerpadlem a otopnou soustavou. Tento základní požadavek se řeší tak, že průtok v obou částech se zajistí samostatnými cirkulačními čerpadly, tj. instaluje se samostatné cirkulační čerpadlo jednak pro TČ, jednak pro otopnou soustavu. Přitom obě čerpadla (i čerpadlo pro otopnou soustavu) musí být dimenzována na průtočné množství potřebné pro TČ a obě části musí být propojeny buď termohydraulickým rozdělovačem, nebo akumulační nádrží tak, aby byl zajištěn nezávislý průtok oběma částmi. Výkon TČ ve vytápěcím systému se řídí dvoupolohově způsobem zapnuto-vypnuto. Četnost spínání závisí především na řešení otopné soustavy, její regulaci, celkové náplni topného média ve vytápěcím systému a schopnosti této náplně akumulovat teplo a vyplývá z následujících souvislostí: Ve vytápěcím systému představuje tepelné čerpadlo zdroj tepla a zvolená otopná soustava odběr tepla. Vzhledem k tomu, že vlastní TČ nemá regulaci výkonu, řeší se disproporce ve výkonu zdroje a odběru akumulací tepla v náplni vytápěcího systému, respektive v její aktivní části. Čím menší je aktivní náplň a tepelná akumulace systému, tím větší je četnost spínání. Pod pojmem aktivní náplň se přitom rozumí ta minimální náplň systému, která cirkuluje ve vlastním TČ při jakýchkoliv pracovních (regulačních) stavech vytápěcího systému. Pokud je aktivní náplň systému nedostatečná, musí být zajištěna akumulační nádrží. Pokud není topný výkon vlastního TČ plně využíván, pracuje TČ v pracovních cyklech, kdy: v první části cyklu je TČ v provozu, teplo se akumuluje v náplni systému, systém se nabíjí (přebytkem výkonu zdroje oproti výkonu odběru); ve druhé části cyklu je TČ odstaveno, naakumulované teplo se odebírá z náplně systému, systém se vybíjí. Pro maximálně 4 sepnutí tepelného čerpadla za hodinu se pro minimální aktivní náplň vytápěcího systému V a [litrů], ve kterém pracuje tepelné čerpadlo s jmenovitým topným výkonem Q z [], může odvodit vztah: V a [litrů] = 15 x Q z [] Otázky související s četností spínání přicházejí v úvahu při nižších nárocích na topný výkon, tj. při vyšších teplotách venkovního vzduchu (nad teplotou bivalence). Při vyšších nárocích na topný výkon, tj. při nižších teplotách venkovního vzduchu (pod teplotou bivalence), pracuje tepelné čerpadlo trvale a jeho výkon je doplňován druhým zdrojem. 4

6 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) by nebyla požadovaná četnost spínání překročena, obsahuje řídicí systém tepelného čerpadla tzv. anticyklickou regulaci, která znemožňuje opakované spouštění chladicího okruhu v krátkých časových intervalech. Ve vytápěcím systému s nedostatečnou tepelnou akumulací pak dochází k tomu, že při nižších nárocích na topný výkon není četnost spínání dána řídicí teplotou, ale anticyklickou regulací. Řešení problematiky související s akumulační schopností systému má pro plné využití TČ důležitý význam. Vytápěcí systém musí být zabezpečen v souladu s ČSN : Pracovní látka Jako pracovní látka (topné médium) sekundárního okruhu se uvažuje jednoznačně voda. 8. Elektrický rozváděč, ovládací panel, řídicí systém Součástí vnitřního dílu TČ je elektrický rozváděč, který zastává pro TČ jednak funkci ovládací a řídicí, jednak funkci silového rozváděče. K elektrickému rozváděči je nutné připojit externí teplotní sondy, ovládací signály pro řízení provozu TČ (HDO a externí spouštění). Do elektrického rozváděče se přivede silový jištěný přívod. Elektrický rozváděč dále obsahuje silový vývod pro připojení ventilátoru (ventilátorů) výparníku a cirkulačních čerpadel topných okruhů podle elektrického schéma zapojení. Elektrický rozváděč u TČ v provedení SC do typu HP3W 18 SC a HP1W 16 SC obsahuje i silový vývod pro tři stupně elektrokotle. Elektrický rozváděč tepelného čerpadla není opatřen hlavním vypínačem. Předpokládá se, že ten bude součástí samostatně jištěného silového přívodu TČ. Elektrický rozváděč TČ zajišťuje ovládání a regulaci celého vytápěcího systému včetně bivalentního zdroje. 8.1 Řídicí systém Řízení tepelného čerpadla a jeho automatický provoz zajišťuje programovatelný mikroprocesorový regulátor ve spojení s panelem obsluhy, který komunikuje s obsluhou, sleduje důležité parametry a provozní stavy tepelného čerpadla a ukazuje je na displeji. Pokud důležité provozní stavy přestoupí mezní hodnoty, tepelné čerpadlo se vypíná a na displeji je signalizována příslušná porucha, tj. příčina odstavení TČ. Panel obsluhy tepelného čerpadla obsahuje: tlačítko pro zapnutí/vypnutí zařízení (uvedení do pohotovostního stavu) (při vypnutí tepelného čerpadla není v provozu vytápění kompresoru); tlačítka pro komunikaci s obsluhou tepelného čerpadla; displej pro zobrazení parametrů a provozních stavů tepelného čerpadla; barevný podsvit tlačítek, který reaguje na provozní stav tepelného čerpadla (zapnutí a vypnutí tepelného čerpadla, porucha). Podrobný popis ovládacího panelu a obsluhy tepelného čerpadla není součástí tohoto projektového podkladu. Regulátorem jsou sledovány: a) následující provozní stavy výtlačný (kondenzační) tlak, sací (vypařovací) tlak, teplota ve výtlaku kompresoru, správné pořadí fází a plné napětí ve všech fázích, na silovém přívodu u HP3W, plné napětí ve fázi u HP1W, správný průběh odtávání výparníku, požadavek na provoz vytápěcího systému, povolení provozu tepelného čerpadla signálem HDO, 5

7 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) u provedení HPW-SE dále požadavek na ohřev TUV tepelným čerpadlem, překročení bezpečné teploty elektrokotle. b) následující parametry teplota (vratného) topného média na vstupu do tepelného čerpadla; tato teplota je řídicí veličinou tepelného čerpadla, podle ní se řídí provoz tepelného čerpadla (zapnuto/vypnuto), teplota topného média na výstupu tepelného čerpadla (kondenzátoru), teplota venkovního vzduchu, teplota povrchu teplosměnné plochy výparníku, teplota kompresoru, provozní hodiny kompresoru a ventilátorů, u provedení HPW-SC a HPW-SE dále řídicí teplota topného média (teplota vratného topného média z otopné soustavy); podle této teploty se řídí provoz tepelného čerpadla a bivalentního zdroje tepla, teplota topného média za směšováním (je li použito), provozní hodiny elektrokotle. Pokud přestoupí kterýkoliv stav nebo parametr mezní hodnotu, zařízení se odstavuje z provozu a na displeji je signalizována příslušná porucha. Porucha může být signalizována i akusticky. Regulátor dále zajišťuje: zpožděný start tepelného čerpadla po připojení napájecího napětí nebo po uvedení do pohotovostního stavu (60 až 100 s), tím se zabraňuje nežádoucímu opakovanému spouštění při poruchách v síti nebo nevhodné manipulaci s elektroinstalací; anticyklickou regulaci, která zajišťuje potřebnou prodlevu mezi dvěma opakovanými starty kompresoru (min. 15 minut); regulaci minimální doby odstávky kompresoru (min. 5 minut); odtávání výparníku v nastaveném časovém režimu a v závislosti na venkovní teplotě a povrchové teplotě výparníku, u provedení HPW-SB dále sepnutí bivalentního doplňkového zdroje tepla (programovatelný výstup), u provedení HPW-SC a HPW-SE dále blokování provozu elektrokotle v automatickém režimu podle venkovní teploty (podle teploty bivalence), postupné spínání regulačních výstupů podle řídicí teploty topného média, možnost řízení směšovacího okruhu pomocí tříbodového servopohonu 24 VC automatické protočení cirkulačních čerpadel proti zabránění zalehnutí čerpadel možnost použití startovacího režimu pro zprovoznění podlahového topení u provedení HPW-SE dále ohřev TUV pomocí TČ a elektrokotle včetně možnosti protilegionelní funkce, ovládání třícestného ventilu na výstupu TČ možnost nastavení priority topení, priority ohřevu TUV nebo priority TUV v nastavitelných časových intervalech Spojení řídicího systému s nadřazenou řídicí soustavou: Spojení se zajišťuje pomocí externích vstupních signálů: buď spouštěcím signálem (bezpotenciálový kontakt např. prostorový termostat), nebo signál z externího ovladače (potenciometr), který slouží pro plynulé nastavení korekce ekvitermní křivky uživatelem v rozsahu -10,0 C až +10,0 C, do elektrického rozváděče musí být zaveden jeden z výše uvedených signálů; signál Hromadného Dálkového Ovládaní (nulový vodič signálu HDO). V elektrickém rozváděči TČ jsou pro tyto signály připraveny příslušné svorky. 6

8 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) 8.2 Elektročást silová Obsahuje: svorky pro připojení jištěného přívodu 3x400V, 50 Hz u HP3W a 230V, 50 Hz u HP1W svorky pro připojení cirkulačních čerpadel (230V, 50 Hz) pro topné okruhy. 9. Návrh vytápěcího systému s TČ Vytápěcí systém s TČ musí být navržen kvalifikovaným projektantem, který pro zvolenou otopnou soustavu navrhne optimální řešení vytápěcího systému a začlení TČ do tohoto systému s přihlédnutím k požadavkům, uvedeným v této dokumentaci a dalších projektových podkladech PZP. Nad teplotou bivalence bude pracovat otopná soustava s nižší vstupní teplotou než návrhovou v souladu s nižším potřebným topným výkonem. Ohřev na návrhovou vstupní teplotu pod teplotou bivalence bude zajišťovat druhý zdroj. Tato dokumentace nenahrazuje projektové řešení konkrétních akcí! Připojení jiného bivalentního zdroje než elektrokotle je třeba odsouhlasit s výrobcem tepelného čerpadla. 10. Montáž tepelného čerpadla, uvedení do provozu Vnější díl TČ (výparník nebo výparníky) umístí se ve venkovním prostoru (na volném prostranství) buď na vhodnou plochu, nebo na základ; pokud nelze vyloučit mírný pohyb vlivem promrzání podloží, je třeba, aby propojovací potrubí umožňovalo potřebnou dilataci; umístění se volí s přihlédnutím k tomu, že ventilátor (ventilátory) je (jsou) zdrojem určitého hluku; umístění se volí tak aby ani přívod ani odvod vzduchu nebyl omezován; aby byl zajištěn přístup pro montáž propojení s vnitřním dílem a servisní přístup; aby odtávaná námraza nezpůsobovala těžkosti; vzdálenost mezi vnějším a vnitřním dílem TČ by neměla být větší než 10 m (měřeno délkou propojovacího potrubí ne vzdáleností míst umístění). Vnitřní díl TČ umístí se ve vhodném vnitřním prostoru; umístění se volí tak, aby byl zajištěn přístup pro montáž propojení s vnějším dílem, příp. montáž vnějšího sekundárního cirkulačního okruhu, připojení elektroinstalace silové i řídicí a údržbu (servis) strojní i elektrické části. Volný a přístupný musí zůstat prostor před čelní stěnou TČ (min. 70 cm) a dále prostor alespoň před jednou bočnicí (min. 50 cm). Minimální odstup mezi TČ a zdí je 5 cm; TČ je dodáváno s uzavřenými ventily na sání a výtlaku kompresoru, ventily musí zůstat uzavřeny dokud není propojen vnější a vnitřní díl. Vnější i vnitřní díl je pro expedici plněn dusíkem pod přetlakem 3 až 5 bar! Při odřezávání záslepek je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Propojovací rozvody pro průchod rozvodů obvodovou zdí, případně dalšími stavebními konstrukcemi, musí být osazeny průchodky (PVC trubka) průměru 110 mm u TČ s jednim výparníkem a průměru 125 mm u TČ se dvěma výparníky; průchodky se po montáži rozvodů utěsní polyuretanovou pěnou; propojovací rozvody se usadí do kabelových žlabů, do kanálů nebo na konzoly; rozvody musí být volně přístupné, nesmí se uložit pod omítku nebo do betonu ; propojovací parní potrubí musí být řešeno pro obousměrný průtok par; propojovací potrubí parní i kapalinové musí být tepelně izolováno. Instalace sekundárního okruhu a začlenění TČ do vytápěcího systému musí odpovídat všem požadavkům této dokumentace (specifikovaným ve zvýrazněných odstavcích). 7

9 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Po propojení obou dílů, instalaci vnějšího sekundárního cirkulačního rozvodu a celého vytápěcího systému, po připojení TČ na elektrickou síť a nadřazenou řídicí soustavu se může TČ oživit a uvést do provozu. Propojení obou dílů TČ, jeho oživení a uvádění do provozu smí provádět jen firma pověřená výrobcem. Oživení a uvádění do provozu se provádí v těchto krocích: sekundární okruh se naplní pracovním médiem, dokonale se odvzdušní a uvede se do provozu; chladicí okruh tepelného čerpadla se odzkouší na pevnost a těsnost, vakuuje se a vysuší; zkontroluje se připojení přívodu a nafázování, seřízení jistících přístrojů a regulátoru; za provozu vytápěcího systému se uvede do provozu TČ a naplní se chladivem; zkontroluje se funkce blokovacích prvků TČ; průtok topného média TČ se seřídí podle této dokumentace a projektu; odzkouší se funkce vytápěcího systému a TČ; v bivalentním systému se uvede do provozu bivalentní zdroj a odzkouší se jeho funkce, blokování a spolupráce s TČ a vytápěcím systémem; provede se výchozí revize elektroinstalace. Po těchto krocích se může TČ uvést do trvalého provozu. 11. Údaje pro poptávku (objednávku) V poptávce (objednávce) tepelného čerpadla se uvede: typové značení TČ podle těchto podkladů požadovaný počet topných okruhů, standardní provedení 3 topné okruhy u HP3W s možností rozšíření na 4 topné okruhy v rámci vnitřního dílu TČ, další rozšíření možné pomocí pomocného rozváděče topných okruhů RTO, 2 topné okruhy u HP1W požadavek na nestandardní provedení výstupů chladicího okruhu zadní napojení případně další požadavky Tepelné čerpadlo se značí následujícím způsobem: HP3W 10 SE-1G Barevné provedení - vnější díl Barevné provedení - vnitřní díl Provedení elektroinstalace Stupeň vybavení Provedení Jmenovitý tepelný výkon Typ tepelného čerpadla Jmenovité napájecí napětí Značení tepelného čerpadla G,H J,B C 1 2 B C E S W standardní provedení... nestandardní provedení... standardní provedení... nestandardní provedení... Česká republika... EU... základní... vyšší... maximální... split... dle tabulek... vzduch-voda... jednofázové 230 V, 50 Hz... třífázové 3x400 V, 50 Hz 8

10 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Barevné provedení tepelných čerpadel vzduch-voda Vnitřní díl Čelní kryt Bočnice Provedení - standard bílá, RL 9003 světlá stříbrná, RL 9006 B - standard světlá stříbrná, RL 9006 tmavá stříbrná, RL 9007 C - nestandard světlá stříbrná, RL 9006 bílá, RL 9003 Vnější díl Nohy Krytování Provedení G - standard tmavá šedá, RL 7045 světlá šedá, RL 7035 H - standard světlá zelená, RL 7003 tmavá zelená, RL 6005 J - nestandard světlá šedá, RL 7035 NEREZ 12. Pracovní podmínky Tepelné čerpadlo může být používáno: jako tepelný zdroj pro vytápění a ohřev vody; v dalších případech po dohodě s výrobcem. Tepelné čerpadlo může být provozováno: Vnější díl: při stacionární instalaci na místě nechráněném proti povětrnostním vlivům v klimatické oblasti CT, WT, WDr podle ČSN IEC (za podmínek Klasifikace prostředí ) v prostředí nebezpečném - podle ČSN Vnitřní díl: při stacionární instalaci na místě chráněném proti povětrnostním vlivům v klimatické oblasti CT, WT, WDr podle ČSN IEC (za podmínek Klasifikace prostředí ) v prostředí normálním - podle ČSN Klasifikace prostředí: Vnější díl: v provozu třída 4K2/4Z8/4B1/4C2/4S2/4M4 - podle ČSN EN při skladování třída 1K8/1Z6/1B2/1C2/1S3/1M3 - podle ČSN EN při přepravě třída 2K4/2B1/2C2/2S2/2M2 - podle ČSN EN Vnitřní díl: v provozu třída 3K4/3Z9/3B1/3C2/3S2/3M2 - podle ČSN EN při skladování třída 1K3/1B1/1C2/1S3/1M2 - podle ČSN EN při přepravě třída 2K2/2B1/2C2/2S1/2M2 - podle ČSN EN Tepelné čerpadlo nesmí být umístěno a provozováno v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par BE3N2 dle ČSN Tepelné čerpadlo musí být odstaveno z provozu (vypnutím hlavního přívodu) před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí (např. lepení, lakování, apod.) v místnosti, kde je tepelné čerpadlo nainstalováno. Požadavky na umístění tepelného čerpadla V případě umístění tepelného čerpadla ve zvláštní strojovně nepodléhá tepelné čerpadlo dle ČSN EN žádnému omezení, pokud se jedná o objem prostoru, ve kterém je tepelné čerpadlo umístěno, ve vztahu k velikosti náplně chladiva. V opačném případě musí pro objem prostoru v němž je umístěno tepelné čerpadlo platit, že objem prostoru v [m 3 ] je větší, než náplň chladiva v [kg] vydělená 8 (kritická koncentrace v [kg/m 3 ]). Technické parametry elektrických zařízení: jmenovité napájecí napětí 3 x 400/230 V ± 10 % pro HP3W 230 V ± 10 % pro HP1W druh proudu a kmitočet střídavý, 50 Hz ± 1 % maximální příkon viz tabulky 9

11 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) charakteristika sítě TN-C podle ČSN pro HP3W TN-S podle ČSN pro HP1W třída ochrany I podle ČSN EN stupeň ochrany krytím vnější díl IP54 podle ČSN EN (při předepsané montáži) vnitřní díl IP40 podle ČSN EN (při předepsané montáži) Mezní teploty venkovního vzduchu: minimální teplota vzduchu - 25 C při výstupní teplotě vody 40 C maximální teplota vzduchu + 35 C Pracovní látka sekundárního okruhu (topné médium): přednostně voda nekorozivní, bez mechanických nečistot jiná látka jen po dohodě s výrobcem Činná část sekundárního okruhu: nejvyšší pracovní přetlak 250 kpa minimální přetlak 25 kpa nejvyšší pracovní teplota 55 C 75 C při ohřevu TUV u HPW-SE Hlavní přívod elektro: pevný, dimenzování a jištění musí odpovídat normám ČSN , ČSN , ČSN EN , ČSN Rozsah dodávky Tepelné čerpadlo se dodává ve dvou dílech, bez materiálu na propojení a bez náplně chladiva. Oba díly jsou dodávány zaslepené a pod přetlakem dusíku. Zařízení se dodává s Osvědčením o jakosti a kompletnosti. S tepelným čerpadlem se dodává: Návod k obsluze a instalaci tepelného čerpadla Teplotní sondy - 3 ks pro provedení SE a SC a 1 ks pro provedení SB Tabulka s údaji dle ČSN EN Silenbloky 4 ks, které slouží k ustavení vnitřního dílu TČ do vodorovné roviny Imbusový klíč 8 mm Součástí návodu jsou: Návod k obsluze a údržbě zařízení Pokyny pro montáž a uvedení do provozu Projektový podklad Schéma chladicího okruhu Elektrické schéma zapojení Nastavení jisticích a kontrolních prvků Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, záruční list Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení ES Prohlášení o shodě Certifikát shody CE Servisní list Se zdokonalováním tepelných čerpadel si výrobce vyhrazuje právo úprav těchto podkladů. 10

12 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda HP3W-S Typ HP3W 06 SE 08 SE 10 SE 12 SE 14 SE 18 SE 22 SB 30 SB 36 SB Údaj Jedn. Energetické parametry 15/W35 8,6 11,0 13,4 15,7 2,1 2,6 3,1 3,7 4,1 4,2 4,2 4,2 19,4 23,2 28,5 39,7 48,2 4,5 5,3 6,7 9,1 11,0 4,3 4,4 4,2 4,3 4,4 7/W35 7,1 9,3 11,1 13,2 1,9 2,5 3,0 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 16,4 19,6 24,1 33,6 40,8 4,3 5,1 6,4 8,7 1 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 2/W35 6,2 8,3 9,8 11,8 1,8 2,4 2,9 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 14,6 17,5 21,5 29,9 36,4 4,1 4,9 6,2 8,4 10,0 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6-7/W35 4,8 6,6 7,8 9,4 1,7 2,2 2,7 3,2 2,9 3,0 3,0 3,0 11,7 14,0 17,1 23,9 29,0 3,9 4,6 5,8 7,8 9,3 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 15/W50 7,6 9,9 12,1 14,1 2,5 3,2 3,8 4,5 3,1 3,1 3,2 3,2 17,5 20,8 25,6 35,7 43,5 5,5 6,5 8,2 11,2 13,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 7/W50 6,3 8,4 10,3 11,9 2,3 3,0 3,7 4,3 2,7 2,8 2,8 2,8 14,8 17,7 21,7 30,3 36,9 5,2 6,2 7,8 10,7 12,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 Elektrokotel 2/W50-7/W50 5,6 7,5 9,2 10,7 2,2 2,9 3,5 4,1 2,5 2,6 2,6 2,6 4,3 6,0 7,4 8,6 2,1 2,7 3,3 3,9 2,1 2,2 2,2 2,2 - standardně instalovaný maximální možný výkon ,3 15,8 19,4 27,1 33,0 5,1 6,0 7,6 1 12,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 10,7 12,7 15,6 21,8 26,5 4,7 5,6 7,1 9,7 11,5 2,2 2,3 2,2 2,2 2, Hydraulické parametry Elektrické parametry Další údaje Sekundární okruh - průtok doporučený 3 m /h 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 2,8 3,4 4,8 5,8 - tlaková ztráta na TČ kpa vestavěné čerpadlo - Grundfos Grundfos napájecí napětí V / Hz - náběhový proud kompr. - jištění hlavního přívodu C 20 C 25 C 25 C 32 - počet kompresorů ks počet ventilátorů celkem ks x400 / C 40 C 40 C 20 C 32 D Kompresor - Scroll Chladivo - Dimenze potrubí Rozměry a hmotnost - sání de x t mm 18 x 1 18 x 1 22 x 1 22 x 1 počet trubek ks kapalina de x t mm 10 x 1 10 x 1 12 x 1 12 x 1 počet trubek ks otopná voda mm 28 x 1 počet trubek ks 3 Vnitřní díl - šířka mm hloubka mm výška mm hmotnost kg Vnější díl - počet kusů ks šířka mm délka mm výška mm kotevní otvory mm 870 x x hmotnost (1 ks) kg R 404 Rozsah teplot primárního zdroje tepla (vzduchu) C -25 až +35 Maximální výstupní teplota 2) C x 1 28 x 1 22 x 1 28 x 1 28 x x 1 16 x 1 18 x 1 18 x 1 22 x de x t 42 x 1, x x x Např. 2/W50 znamená: Vstupní teplota primárního zdroje tepla (vzduch) +2 C, výstupní teplota topné vody +50 C. 2) Maximální výstupní teplota topné vody +52 C při vstupní teplotě primárního zdroje tepla (vzduch) -15 C (-15/W52). Poznámka: Dimenze potrubí uvedena pro standardní vzdálenost mezi vnitřním a vnějším dílem TČ do 10 m 11

13 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Technické parametry tepelných čerpadel vzduch-voda HP1W-SE Typ HP1W 06 SE 10 SE 16 SE Údaj Energetické parametry Jedn. 15/W35 7/W35 2/W35-7/W35 15/W50 7/W50 2/W50 8,0 12,2 21,2 1,6 2,6 4,4 4,9 4,7 4,8 6,7 10,3 17,8 1,6 2,6 4,4 4,1 3,9 4,0 5,9 8,9 15,9 1,6 2,6 4,4 3,6 3,4 3,6 4,6 6,8 12,8 1,6 2,6 4,4 2,8 2,6 2,9 7,3 11,3 19,6 2,1 3,5 5,9 3,4 3,2 3,3 6,1 9,2 16,6 2,1 3,5 6,0 2,8 2,6 2,8 5,3 8,1 14,8 2,1 3,5 6,0 2,5 2,3 2,5 Elektrokotel Hydraulické parametry Elektrické parametry Další údaje -7/W50 4,2 6,4 11,9 2,1 3,6 6,1 2,0 1,8 2,0 - standardně instalovaný maximální možný výkon Sekundární okruh - průtok doporučený 3 m /h 0,9 1,5 2,6 - tlaková ztráta na TČ kpa vestavěné čerpadlo - Grundfos napájecí napětí V / Hz - náběhový proud kompr. - jištění hlavního přívodu 230 / C 32 C 40 C 50 - počet kompresorů ks počet ventilátorů celkem ks Kompresor - Scroll Chladivo - Dimenze potrubí Rozměry a hmotnost R 404 Rozsah teplot primárního zdroje tepla (vzduchu) C -25 až +35 Maximální výstupní teplota 2) C 52 - sání de x t mm 18 x 1 22 x 1 28 x 1 počet trubek ks kapalina de x t mm 10 x 1 12 x 1 16 x 1 počet trubek ks otopná voda de x t mm 28 x 1 počet trubek ks 3 Vnitřní díl - šířka mm hloubka mm výška mm hmotnost kg Vnější díl - počet kusů ks - šířka mm - délka mm - výška mm - kotevní otvory mm - hmotnost (1 ks) kg x x x Např. 2/W50 znamená: Vstupní teplota primárního zdroje tepla (vzduch) +2 C, výstupní teplota topné vody +50 C. 2) Maximální výstupní teplota topné vody +52 C při vstupní teplotě primárního zdroje tepla (vzduch) -15 C (-15/W52). Poznámka: Dimenze potrubí uvedena pro standardní vzdálenost mezi vnitřním a vnějším dílem TČ do 10 m 12

14 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Rozměrové náčrtky tepelných čerpadel HP3W-S a HP1W-S Vnitřní díl: HP3W 06 S - HP3W 18 S HP1W 06 S - HP1W 16 S Vnitřní díl: HP3W 22 SB - HP3W 36 SB * * Nestandardní provedení výstupů chladicího okruhu Vnější díl: 1260 HP3W 06 S HP3W 08 S HP3W 10 S HP1W 06 S 4 otvory φ Vnější díl: 1295 HP3W 12 S HP1W 10 S 2 díly pro HP3W 22 SB 4 otvory φ Vnější díl: 1295 HP3W 14 S HP3W 18 S HP1W 16 S 4 otvory φ díly pro HP3W 30 SB HP3W 36 SB

15 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Hlučnost tepelných čerpadel vzduch-voda Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku L eq,t vnějšího dílu - výparníku. Údaje platí pro jeden výparník. Typ HP3W 06 S 08 S 10 S 12 S 14 S 18 S 22 S 30 S 36 S Režim Vzdálenost Jedn. Standardní otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Snížené otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku L eq,t vnějšího dílu - výparníku. Typ HP1W 06 S 10 S 16 S Režim Vzdálenost Jedn. Standardní otáčky ventilátoru 1 m db() m db() m db() m db() Údaje platí za podmínky šíření zvuku ve volném prostoru bez odrazných ploch. 14

16 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Doporučení týkající se výparníků tepelných čerpadel vzduch-voda Umístění výparníku ve venkovním prostoru Tepelné čerpadlo s jednim výparníkem min. 0,5 m Tepelné čerpadlo se dvěma výparníky min. 0,5 m min. 0,5 m min. 0,8 m Nevhodné umístění v rohu Nevhodné umístění v uzavřeném prostoru Provedení úpravy terénu pod výparníkem Vnejší díl Snížený terén Drenážní vrstva 200 cca Betonový základ Rostlý terén Rozteč montážních otvorů 15

17 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Připojovací hrdla - význam značek - tepelné čerpadlo vzduch-voda Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku - sací potrubí 1 Vstup chladiva z výparníku č.1 - sací potrubí (pouze HP3W 22 až HP3W 36) 2 Vstup chladiva z výparníku č.2 - sací potrubí (pouze HP3W 22 až HP3W 36) Výstup vody do otopné soustavy Vstup vody z otopné soustavy Výstup vody pro ohřev teplé vody (pouze provedení SE) Výstup vody do otopné soustavy Výstup vody pro ohřev teplé vody (pouze provedení SE) Vstup vody z otopné soustavy Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku - sací potrubí Vstup chladiva z výparníku č.2 - sací potrubí Výstup chladiva do výparníku - kapalinové potrubí Vstup chladiva z výparníku č.1 - sací potrubí Vstup vody z otopné soustavy Výstup vody do otopné soustavy Vnitřní díl: HP3W 06 S - HP3W 18 S HP1W 06 S - HP1W 16 S Vnitřní díl: HP3W 22 SB - HP3W 36 SB 16

18 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Schéma zapojení tepelných čerpadel vzduch-voda v provedení split 17

19 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Jištění a dimenzování přívodu tepelných čerpadel vzduch-voda HP3W Tabulka 1 Typ HP3W 06 SE 08 SE 10 SE 12 SE 14 SE 18 SE Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 3,5 5,5 6,4 6,7 8,7 9,7 ELEKTROKOTEL: - 1. fáze (L 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3-2. fáze (L2) 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3-3. fáze (L3) 11,6 14,5 14,5 14,5 20,3 20,3 - celkový výkon 3x2,7(8) 3x3,3(10) 3x3,3(10) 3x3,3(10) 3x4,7(14) 3x4,7(14) ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupně EK) 15,1 20,0 20,9 21,2 29,0 30,0 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 17,5 22,3 23,2 24,5 32,3 33,2 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C20/3 C25/3 C25/3 C32/3 C40/3 C40/3 Tabulka 2 Typ HP3W 06 SC 08 SC 10 SC 12 SC 14 SC 18 SC 22SC 30 SC 36 SC Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 3,5 5,5 6,4 6,7 8,7 9,7 15,4 21,7 25,1 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 17,4-2. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 8,7-3. stupeň elektrokotle 4,4 6,5 6,5 8,7 8,7 8,7 ODEBÍRNÝ PROUD: - celkový výkon - bivalentní režim (kompr stupně EK) 3x3(9) 3x4,5(13,5) 3x4,5(13,5) 12,3 18,5 19,4 3x6(18) 3x6(18) 24,1 26,1 1x12 (24) 2x6 35,8 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 2,0 2,0 1,8 - sekundární cirkulační čerpadlo 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 14,7 20,8 21,7 27,4 29,4 39,0 21,0 28,5 31,7 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C16/3 C25/3 C25/3 C32/3 C32/3 C40/3 C25/3 C32/3 D32/3 18

20 Tepelná čerpadla HPW provedení SE, SC a SB Projektový podklad (verze 1.02) Tabulka 3 Typ HP3W 06 SB 08 SB 10 SB 12 SB 14 SB 18 SB 22SB 30 SB 36 SB Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 4,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 15,4 21,7 25,1 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle - 2. stupeň elektrokotle - 3. stupeň elektrokotle - celkový výkon ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupně EK) - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 2,0 2,0 1,8 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 3 okruhy 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 6,4 8,3 9,3 11,3 13,3 15,2 18,5 26,0 29,2 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C10/3 C10/3 C13/3 C13/3 C16/3 C16/3 C20/3 C32/3 D32/3 Jištění a dimenzování přívodu tepelných čerpadel vzduch-voda HP1W Tabulka 1 Typ HP1W 06 SE 10 SE 16 SE 06 SC 10 SC 16 SC 06 SB 10 SB 16 SB Údaj Jedn. KOMPRESOR: - náběhový proud (Softstartér) provozní proud 9,5 15,0 27,8 9,5 15,0 27,8 12,8 16,4 29,8 ELEKTROKOTEL: - 1. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0-2. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0-3. stupeň elektrokotle 8,6 11,6 14,5 8,6 1 13,0 - celkový výkon 3x2(6) 3x2,7(8) 3x3,3(10) 3x2(6) 3x2,4(7,2) 3x3(9) ODEBÍRNÝ PROUD: - bivalentní režim (kompr stupeň EK) 18,1 26,6 42,3 18,1 25,4 40,8 - ventilátoru / ventilátorů vnějšího dílu - výparníku 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 1,2 2,4 2,4 - sekundární cirkulační čerpadlo - cirkulační čerpadlo otopného systému 2 okruhy 0,8 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 1,7 - řídící obvody tepelného čerpadla - celkový odebíraný proud 20,8 30,5 47,4 20,8 29,3 45,9 15,4 2 34,9 DIMENZOVÁNÍ: - hlavní přívod (jistič) C32/1 C40/1 C50/1 C32/1 C40/1 C50/1 C20/1 C25/1 C40/1 Tepelná čerpadla HPW - SE a SC... hodnota provozního proudu kompresoru za podmínky 2/W52 HPW - SB... hodnota maximálního provozního proudu kompresoru v rozsahu použití. Poznámka: U tepelných čerpadel HP3W ve všech typech provedení SB je elektrokotel v TČ neosazen a nezapojen. Je zde vyveden jeden ovládací kontakt pro spínání bivalentního zdroje. U tepelných čerpadel HP3W typů 22 SB, 30 SB, 36 SB jsou topné okruhy neosazeny. U tepelných čerpadel HP3W typů 22 SC, 30 SC, 36 SC jsou pro řízení elektrokotle vyvedeny tři ovládací kontakty (nejsou silové). 19

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Tepelná čerpadla země - voda a voda - voda

Tepelná čerpadla země - voda a voda - voda Projektový podklad (verze 1.0) Semechnice 13, 518 01 Dobruška Tel./fax: +40 494 664 03 Tel.: +40 494 664 01 Email: pzp@pzp.cz http://www.pzp.cz Tepelná čerpadla země voda a voda voda 1. Všeobecně Použití

Více

Split-systémy vzduch-vzduch HPAA

Split-systémy vzduch-vzduch HPAA tepelná čerpadla Split-systémy vzduch-vzduch HPAA Technické informace projektový podklad 01. 2011 verze 1.20 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ECONOMIC a AWX ARCTIC

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ECONOMIC a AWX ARCTIC tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ECONOMIC a AWX ARCTIC Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax:

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Split-systémy vzduch-voda HPAW

Split-systémy vzduch-voda HPAW tepelná čerpadla Split-systémy vzduch-voda HPAW Technické informace projektový podklad 01. 011 verze 1.0 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 13, 518 01 Dobruška Tel.: +40 494 664 03, Fax: +40 494 69 70 IČ : 593161

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW model B

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW model B tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW model B Technické informace projektový podklad 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax:

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX Technické informace projektový podklad 01. 2011 verze 1.30 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2)

Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G2) Hodnoty měření 8/2011 8(G2) 12(G2) 14(G2) 17(G2) 20(G2) A7 / W A7 / W0 A / W A-7 / W0 A-7 / W A / W0 Technická data TČ vzduch voda ACOND - SPLIT (G) Hodnoty měření 8/0 8(G) (G) (G) 7(G) 0(G) Topný výkon A7/W kw 8,7,8, 7, 0,7 Příkon A7/W kw,,8,,, Topný faktor

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G Technické informace projektový podklad 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 2.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ARCTIC Exclusiv Technické informace 05. 2013 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw)

Výkon a COP v závislosti na teplotě topné vody 8 COP. Výkon (kw) Technická data tepelných čerpadel vzduch voda ACOND - SPLIT Hodnoty měření 0 8 6 0 Topný výkon A/W5 (dle EN 5) kw 7, 0,,8, 8, Příkon A/W5 kw,9,5,,8,9 Topný faktor A/W5 (COP),8,,9,7,7 Topný výkon A/W50

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASTAR / AQUASTAR Combi a Combi Plus

Systémy země-voda a voda-voda TERRASTAR / AQUASTAR Combi a Combi Plus tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASTAR / AQUASTAR Combi a Combi Plus Technické informace 05. 2013 verze 2.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX

Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický list pro kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda AWX Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz. CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz CT003_CZ CJ (Rev.03-14) Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů CL... 5 Tabulky

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů... 5 Rozsah pracovních teplot...

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02 Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Část : Měření a regulace Projekt pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A) Použité podklady

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV.

www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV. www.lesatherm.cz Zapojení elektrokotle Cuk s akumulačním zásobníkem ohřívaným sluneční energii. Zapojení se liší podle typu ohřevu TUV. Akumulační nádrž s hadem pro předehřev vody v samostatném bojleru,

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 s atmosférickým hořákem turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC Návrh tepelného čerpadla vzduch - voda pro rodinný domek Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj pro vytápění je velkým zdrojem tepelné energie. Teplo

Více

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR

www.pzpheating.cz UŠETŘETE BALÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel NA KOMPRESOR www.pzpheating.cz UŠETŘETE LÍK! Výhodné sestavy tepelných čerpadel 10 N KOMPRESOR VZDUH-VOD WX 08 EONOMI 206 319 179 990 OOTepelné čerpadlo WX 08 EONOMI výhodná pořizovací cena velmi tichý axiální ventilátor

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny

COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální 06 Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Použití: vzduchové clony průmyslové AXI jsou určeny do objektů průmyslových příp. do zásobovacích, obslužných prostorů,

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více