Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL"

Transkript

1 geotherm SK, CZ, HU

2 Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWL CZ

3 Obsah Obsah Obecné informace... 3 Typový štítek Pokyny k tomuto návodu Další platné podklady Uschování podkladů Použité symboly Platnost návodu Bezpečnostní pokyny Chladivo Zákaz provádění změn Zařízení Obal Chladivo Zákaznické služby a záruka Záruční lhůta Servis Příloha Technické údaje Typový štítek Popis přístroje a funkce Princip funkce Způsob fungování okruhu chladiva Automatické doplňkové funkce Struktura tepelného čerpadla Pokyny k instalaci a provozu Použití v souladu s určením Požadavky na místo instalace Výskyt kondenzátu (zkondenzovaná voda) Tipy na úsporu energie Obecné tipy na úsporu energie Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Obsluha Seznámení se s regulátorem a jeho obsluha Nastavení nabídek a parametrů Popis regulátoru Možné okruhy systému Regulace energetické bilance Princip napouštění vyrovnávacího zásobníku Obnova parametrů nastavených z výroby Struktura regulátoru Nastavení funkcí pro úsporu energie Postupový diagram Displeje úrovně provozovatele Zvláštní funkce Uvedení tepelného čerpadla do provozu Vypnutí tepelného čerpadla Kontrola odborníkem Kontrola provozovatelem Kontrola plnicího tlaku topného systému Kontrola vedení vzduchu Čištění a údržba Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Aktivace nouzového provozu Chyby/poruchy, které můžete odstranit Výstražná hlášení Dočasné poruchy Chybné vypnutí Recyklace a likvidace

4 Obecné informace Pokyny k tomuto návodu 1 Obecné informace Tepelná čerpadla geotherm společnosti Vaillant jsou v tomto návodu obecně označena jako tepelná čerpadla. Tento návod k obsluze je platný pro tyto varianty: Označení typu Obj. č. VWL 7C/ VWL 9C/ Tab. 0.1 Označení typu a čísla výrobků Tepelná čerpadla jsou zkonstruována na základě současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Shoda s příslušnými normami byla prokázána. Zastřešující pečeť kvality Razítko VDE a prověřená bezpečnost 1 Pokyny k tomuto návodu Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k obsluze platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. 1.1 Další platné podklady Pro servisního technika: Návod k instalaci geotherm č Případně jsou platné i další návody pro všechny použité díly příslušenství a regulátory. 1.2 Uschování podkladů Tento návod k obsluze a také všechny ostatní platné podklady řádně uchovejte, aby byly v případě potřeby k dispozici. Podklady můžete uschovat uvnitř krytu sloupku. Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě předejte podklady dalšímu majiteli. Označením CE potvrzujeme jako výrobce, že přístroje konstrukční řady geotherm splňují požadavky Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice Rady 89/336/EHS). Přístroje splňují základní požadavky Směrnice o nízkém napětí (směrnice Rady 73/23/EHS). Dále přístroje splňují požadavky normy EN (Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro topení, Požadavky na přístroje pro vytápění místností a pro ohřev pitné vody) a normy EN 378 (Bezpečnostně technické požadavky a požadavky týkající se životního prostředí na chladicí zařízení a tepelná čerpadla). Typový štítek U tepelného čerpadla geotherm je typový štítek umístěn uvnitř na plechu podlahy. Označení typu se nachází nahoře na čelním krytu (viz také obr. 3.3, poz. 1). V kap. 7.2, v příloze, najdou zákazníci, kteří mají zájem o bližší technické informace, obrázek typového štítku a tabulku s vysvětlením zobrazených symbolů na typové štítku. Obr. 1.1 Sejmutí krytu sloupku CZ 3

5 1 Pokyny k tomuto návodu 2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Použité symboly V tomto návodu k obsluze jsou pro klasifikaci nebezpečí, pro pokyny, činnosti a tipy pro úsporu energie použity následující symboly. d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení života! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení a opaření! a Pozor! Možné nebezpečné situace pro produkt a životní prostředí! h Upozornění! Užitečné informace, upozornění a pokyny. Symbol potřebné činnosti Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. Toto nastavení můžete také provést pomocí regulace tepelného čerpadla. 1.4 Platnost návodu Tento návod platí výhradně pro tepelná čerpadla, jejichž označení typu je uvedeno v tab Bezpečnostní pokyny Při obsluze tepelného čerpadla dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy: Nechte se autorizovanou servisní firmou v obsluze tepelného čerpadla důkladně zaškolit. Návod k obsluze si pečlivě přečtěte. Vykonávejte pouze činnosti, které jsou v tomto návodu k obsluze popsané. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s díly tepelného čerpadla! Na dílech tepelného čerpadla se mohou vyskytovat vysoké teploty. Nedotýkejte se neodizolovaných vedení tepelného čerpadla. Neodstraňujte žádné díly krytu (výjimku tvoří kryt sloupku, viz kap. 1.2). d Nebezpečí! Nebezpečí úrazu! Strana nasávání a vyfukování vzduchu musí umožňovat nerušený průtok vzduchu. Vzduch na straně vyfukování vystupuje asi o 5 K chladnější než je teplota prostředí. V této oblasti je třeba počítat s předčasnou tvorbou ledu. Proto nesmí být vyfukovací oblast bezprostředně nasměrována na stěny, terasy nebo zóny pro pěší, ale měl by být zachován odstup minimálně 3 m. Tepelná čerpadla vzduch-voda pro vnitřní instalaci mohou být v zásadě provozována jen se vzduchovými kanály. K zabráněné silného ochlazování prostoru a z bezpečnostně technických důvodů musí být proudy vzduchu odváděny ven. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní složky. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. Pro efektivní a bezporuchový provoz musí být tepelné čerpadlo zásobováno dostatečně velkým proudem vzduchu. Je třeba dodržovat minimální rozměry pro vzduchový kanál. Strana nasávání a vyfukování vzduchu nesmí ústit do prohlubně v terénu, protože studený vzduch klesne dolů a pak by již nedocházelo k výměně vzduchu. 4

6 Bezpečnostní pokyny Chladivo Tepelné čerpadlo je dodáváno s provozním plněním chladiva R 407 C. Toto chladivo neobsahuje chlór a nepoškozuje tak ozónovou vrstvu Země. Chladivo R 407 C není hořlavé, ani nehrozí nebezpečí výbuchu. a Nebezpečí! Ohrožení životního prostředí! Tento přístroj obsahuje chladivo R 407 C. Chladivo se nesmí dostat do ovzduší. Chladivo R 407 C je fluorový skleníkový plyn s GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential) schválený Kjótským protokolem. Chladivo obsažené v přístroji musí být před likvidací přístroje kompletně vypuštěno do vhodné nádoby, aby bylo možné ho později recyklovat a zlikvidovat v souladu s předpisy. Příslušné práce v souvislosti s chladivem smí provádět pouze oficiálně autorizovaný odborný personál. 2.2 Zákaz provádění změn d Nebezpečí! Nebezpečí zranění následkem neodborně provedených změn! Za žádných okolností neprovádějte sami žádné zásahy nebo změny na tepelném čerpadle nebo na jiných dílech systému vytápění a teplé vody. Zákaz provádění změn platí pro: tepelné čerpadlo, okolí tepelného čerpadla, přívodní vedení pro vodu a proud. Pro provedení změn na tepelném čerpadle nebo v jeho okolí si musíte přizvat autorizovanou servisní firmu. Nepoškozujte ani nesnímejte plomby a pojistky na jednotlivých dílech. Provádět změny na zaplombovaných a zajištěných dílech jsou oprávněni jen autorizovaní servisní technici a zákaznický servis. d Nebezpečí! Nebezpečí vzniku omrzlin v důsledku kontaktu s chladivem R 407 C! Unikající chladivo může na postiženém místě způsobit omrzliny: V případě netěsností v okruhu chladiva nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s kůží a s očima. h Upozornění! Při normálním použití a za normálních podmínek nezpůsobuje chladivo R 407 C žádné nebezpečí. Při neodborném použití však může dojít ke zranění a ke škodám. CZ 5

7 3 Popis přístroje a funkce 3 Popis přístroje a funkce 3.2 Způsob fungování okruhu chladiva 3.1 Princip funkce Systémy tepelných čerpadel se skládají z oddělených okruhů, ve kterých je pomocí kapalin nebo plynů přepravováno teplo od zdroje tepla k topnému systému. Protože v těchto okruzích obíhají různá média (venkovní vzduch, chladivo a topná voda), jsou vzájemně propojeny pomocí výměníků tepla. V těchto výměnících tepla přechází teplo z média s vysokou teplotou na médium s nižší teplotou. Tepelné čerpadlo Vaillant geotherm VWL používá jako zdroj tepla venkovní vzduch. Tepelný systém Přepojovací ventil Čerpadlo HK1 Studenáá voda Záložní vytápění Ohřev TUV Zásobníku teplé vody Okruh topné vody 3 Kondenzátor 2 Expanzní ventil kompresoru 4 Výparníku 1 Okruh chladiva Zdroj tepla Vnější vzduch Okruh zdroje tepla KW VPS Obr. 3.2 Způsob fungování tepelného čerpadla Obr. 3.1 Použití venkovního vzduchu jako zdroje tepla pro vytápění a teplou vodu Systém se skládá z oddělených okruhů, které jsou vzájemně propojeny pomocí transformátorů tepla (viz obr. 3.2). Tyto okruhy jsou: - okruh zdroje tepla, jehož pomocí je energie zdroje tepla dopravována k okruhu s chladivem. - okruh s chladivem, jehož pomocí je teplo na základě odpařování, stlačování, zkapalnění a rozpínání odevzdáváno do okruhu s topnou vodou. - okruh topné vody, jehož pomocí je zásobováno topení a příprava teplé vody zásobníku s teplou vodou. Pomocí výparníku (1) je okruh chladiva napojený na zdroj tepla z okolního prostředí (v tomto případě venkovní vzduch) a přijímá jeho tepelnou energii. Při tom se mění stav agregátu chladiva, chladivo se odpařuje. Pomocí kondenzátoru (3) je okruh chladiva spojen s topným systémem, kterému odevzdává teplo. Chladivo při tom opět zkapalní, srazí se. Protože může tepelná energie přecházet pouze z tělesa s vyšší teplotou na těleso s nižší teplotou, musí mít chladivo ve výparníku nižší teplotu než zdroj tepla z okolního prostředí. Oproti tomu musí být teplota chladiva v kondenzátoru vyšší než teplota topné vody, aby zde mohlo být odevzdáno teplo. Tyto rozdílné teploty jsou vytvářeny v okruhu chladiva pomocí kompresoru (2) a expanzního ventilu (4), které se nacházejí mezi výparníkem a kondenzátorem. Chladivo ve formě páry proudí z výparníku do kompresoru, kde je stlačeno. Tlak a teplota chladiva ve formě páry výrazně stoupnou. Po tomto procesu proudí chladivo kondenzátorem, ve kterém odevzdá své teplo prostřednictvím kondenzace topné vodě. Poté chladivo proudí jako kapalina k expanznímu ventilu, ve kterém se značně uvolní a dojde při tom k extrémnímu snížení tlaku a teploty. Tato teplota je nyní nižší než teplota venkovního vzduchu, který proudí výparníkem. Chladivo tak může ve výparníku nabrat nové teplo, přičemž se opět odpaří a proudí ke kompresoru. Oběh začíná od začátku. 6

8 Popis přístroje a funkce 3 V případě potřeby může být pomocí integrovaného regulátoru připojeno elektrické přídavné topení. Během provozu se na výparníku může tvořit kondenzát. Tento kondenzát je uvnitř tepelného čerpadla sbírán do vany pro kondenzát a odváděn pomocí odtokové hadice. a Pozor! Nebezpečí úniku vody! Během provozu se na výparníku mohou vytvořit až 2 litry kondenzátu za hodinu. Zajistěte, aby vedení pro odvod kondenzátu a odtok mohly toto množství pojmout. 3.3 Automatické doplňkové funkce Kromě některých doplňkových funkcí, které může nastavit servisní technik, disponuje tepelné čerpadlo automatickými doplňkovými funkcemi, které zajišťují bezpečnost systému tepelného čerpadla. Ochrana před mrazem Regulátor tepelného čerpadla je vybaven funkcí ochrany před mrazem. Tato funkce zajišťuje ve všech provozních režimech ochranu topného systému před mrazem. Pokud venkovní teplota klesne pod hodnotu 3 C, je pro každý topný okruh automaticky nastavena minimální teplota 5 C. Ochrana proti zamrznutí zásobníku Tato funkce se spustí automaticky, když skutečná teplota zásobníku klesne pod 10 C. Zásobník se poté ohřeje na 15 C. Tato funkce je aktivní také v provozních režimech Vypnutí a Auto", nezávisle na časových programech. Funkce rozmrazování Pomocí této funkce je výparník v případě namrznutí ohříván, aby rozmrazil vzniklou námrazu. Potřebnou energii krátkodobě dodá vyrovnávací zásobník. Kontrola externích snímačů Na základě vámi zadaného hydraulického základního zapojení při prvním uvedení do provozu jsou stanoveny příslušné snímače. Tepelné čerpadlo trvale automaticky kontroluje, zda jsou všechny snímače nainstalovány a zda jsou funkční. Pojistka v případě nedostatku topné vody Analogový snímač tlaku kontroluje případný nedostatek vody a vypne tepelné čerpadlo, když se tlak vody nachází pod hodnotou 0,5 baru tlaku manometru, a zapne je opět tehdy, když se tlak vody nachází nad hodnotou 0,7 baru tlaku manometru. vody UV1, jsou každý den čerpadla a ventil, které nebyly v provozu 24 hodin, postupně zapnuty na dobu asi 20 s. Podlahové ochranné zapojení pro všechny hydraulické systémy bez vyrovnávacího zásobníku (jen u schématu hydrauliky 1 a 3) Pokud teplota vody na vstupu do topného okruhu měřená v podlahovém topném okruhu snímačem VF2 na dobu delší než 15 minut překročí hodnotu (max. teplota HK + hystereze kompr. + 2 K, nastavení z výroby: 52 C), tepelné čerpadlo se vypne s chybovým hlášením 72 (viz tab. 5.7). Jakmile teplota vody na vstupu do topného okruhu opět klesne pod tuto hodnotu a závada se vynuluje, tepelné čerpadlo se opět zapne. Maximální teplotu vody na vstupu do topného okruhu změníte parametrem Maximální teplota topného okruhu prostřednictvím vrdialog. a Pozor! Nebezpečí poškození podlahy. Hodnotu pro ochranné zapojení podlahy nastavte tak, aby díky vysokým teplotám nedošlo k poškození vyhřívané podlahy. Kontrola fází Pořadí a přítomnost fází (pravé pořadí fází) napájení 400 V jsou při prvním uvedení do provozu a během provozu trvale kontrolovány. Pokud není pořadí v pořádku nebo pokud některá fáze vypadla, dojde k chybovému vypnutí tepelného čerpadla, aby se zabránilo poškození kompresoru. 3.4 Struktura tepelného čerpadla V tepelném čerpadle Vaillant geotherm je integrován zásobník teplé vody o objemu 175 litrů. Tepelné čerpadlo dodáváme ve třech typech, které se liší především svým výkonem. Označení typu Topný výkon (kw) 1) VWL 7C/71 7,6 VWL 9C/91 10,2 Tab. 3.1 Přehled typů 1) tepelný topný výkon při venkovní teplotě 2 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 35 C Ochrana proti zablokování čerpadla a ventilu Aby se zabránilo zablokování čerpadla vytápění, cirkulačního čerpadla nebo přepínacího ventilu teplé užitkové CZ 7

9 3 Popis přístroje a funkce Obr. 3.3 Pohled zepředu Legenda k obr Otvor pro výstup vzduchu nahoře (volitelně) 2 Označení typu tepelného čerpadla 3 Boční výstup vzduchu 4 Ovládací konzola Obr. 3.4 Pohled zezadu Legenda k obr Přívod vzduchu s trubkovým lamelovým výměníkem tepla (výparníkem) nacházejícím se za přívodem 2 Přívodní vedení topení 3 Zpětné vedení topení 4 Zpětné vedení zásobníku teplé vody 5 Hadice pro odtok kondenzátu 6 Typový štítek 7 Kabelová průchodka pro elektrickou přípojku 8 Přepad vany pro kondenzát Tepelné čerpadlo obsahuje vanu pro kondenzát, do které je zachycován vznikající kondenzát, který je odváděn pomocí hadice pro odtok kondenzátu (5). Pokud se tato hadice ucpe případnými nečistotami, může kondenzát odtéci pomocí přepadové hadice (8). 8

10 Pokyny k instalaci a provozu 4 4 Pokyny k instalaci a provozu d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku obsluhy nekvalifikovaným personálem! Instalaci, servisní práce a opravu zařízení smí provádět pouze servisní technik. Především práce na elektrických součástech a na okruhu chladiva vyžadují příslušnou kvalifikaci. 4.1 Použití v souladu s určením Tepelné čerpadlo Vaillant je zkonstruováno na základě současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Přesto může při jejich neodborném používání nebo použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto zařízení náležitě zaškoleny. Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály děti. Tepelné čerpadlo je určeno jako zdroj tepla pro uzavřené teplovodní systémy ústředního vytápění a pro přípravu teplé vody. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce/dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. K použití v souladu s určením patří také: dodržování návodu k obsluze a instalaci dodržování všech dalších platných podkladů dodržování podmínek pro provádění servisních prací a údržby. 4.2 Požadavky na místo instalace Místo instalace musí být vybráno tak, aby mohlo být tepelné čerpadlo řádně nainstalováno a udržováno. a Pozor! Nebezpečí poškození tepelného čerpadla. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní součásti. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. Zeptejte se kvalifikovaného servisního technika, jaké aktuálně platné národní předpisy je třeba dodržovat. Místo instalace musí být suché a odolné proti mrazu. Místnost k instalaci tepelného čerpadla by měla být pokud možno větrána venkovním vzduchem, aby zůstala nízká relativní vlhkost vzduchu a bylo zabráněno tvoření kondenzátu. Zvláště při vysoušení stavby a uvádění do provozu může docházet ke tvoření kondenzátu na studených částech. 4.3 Výskyt kondenzátu (zkondenzovaná voda) Výparník, vzduchové kanály a díly okruhu chladiva jsou uvnitř tepelného čerpadla izolované, aby nemohl vznikat kondenzát. Pokud se přesto v malém množství kondenzát vytvoří, je zachycen do vany pro kondenzát, která se nachází uvnitř ve spodní části tepelného čerpadla. Díky vzniklému teplu uvnitř tepelného čerpadla se kondenzát ve vaně pro kondenzát odpaří. Malá množství vzniklého kondenzátu mohou být odvedena pod tepelným čerpadlem. Vznik kondenzátu v malém množství neznamená závadu tepelného čerpadla. 4.4 Tipy na úsporu energie Níže získáte důležité tipy, které vám pomohou provozovat systém tepelného čerpadla s úsporou energie a nákladů. d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku neodborného používání zařízení. Při neodborném použití nebo při použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života provozovatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či jiných věcných hodnot. CZ 9

11 4 Pokyny k instalaci a provozu Obecné tipy na úsporu energie Energii můžete ušetřit již svým chováním: Správně odvzdušňujte: Okna nebo zasklené dveře nevyklápějte, ale 3-4krát denně okna na 15 minut zcela otevřete a během větrání zavřete ventily termostatu nebo regulátor teploty v místnosti. Nezakrývejte topná tělesa: Ohřátý vzduch v místnosti tak může lépe cirkulovat. Použijte větrací zařízení se zpětným získáváním tepla: Díky větracímu zařízení se zpětným získáváním tepla je stále zaručena optimální výměna vzduchu v budově (okna nemusejí být proto za účelem větrání otevřená). Případně je možné množství vzduchu přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí dálkového ovládání větracího zařízení. Zkontrolujte, zda okna a dveře těsní: Nechte okenice a žaluzie v noci zavřené, aby uniklo co nejméně tepla. Nezakrývejte regulátory: Pokud je jako příslušenství nainstalováno zařízení dálkového ovládání VR 90, nezakrývejte ho nábytkem atd., aby mohlo nerušeně snímat cirkulující vzduch v místnosti. Neplýtvejte vodou: Například se místo koupání sprchujte, pokud vodovodní kohoutky kapou, vyměňte neprodleně těsnění Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Další úspory umožňuje správné použití regulace tepelného čerpadla. Níže najdete návrhy, jak je možné ovlivnit další úspory nastavením regulace tepelného čerpadla: Nastavte správnou teplotu vody na vstupu do topného okruhu: Tepelné čerpadlo řídí teplotu vody na vstupu do topného okruhu nejen v závislosti na venkovní teplotě, ale také podle nastavené teploty v místnosti. Zvolte proto takovou teplotu v místnosti, která bude právě splňovat vaše požadavky na pohodlí, například 20 C. Každý stupeň navíc znamená zvýšenou spotřebu energie zhruba o 6 % ročně. Zvolte vhodnou topnou křivku: Pokud tepelné čerpadlo pohání podlahové topení, nastavte topnou křivku níže než na 0,4. U radiátorových topení doporučujeme, aby byla dimenzována tak, aby mohla při nejnižší venkovní teplotě fungovat s maximální teplotou na vstupu 50 C; toto odpovídá topné křivce nižší než 0,7. Nastavte přiměřenou teplotu teplé vody: Nastavte požadovanou teplotu teplé vody pouze tak vysoko, jak je to nutné pro používání. Každé další ohřívání způsobuje zbytečnou spotřebu energie, teploty teplé vody nad 60 C navíc způsobují intenzivnější usazování vodního kamene. Doporučujeme používat přípravu teplé vody bez elektrického přídavného topení; je tak nastavena maximální teplota teplé vody na základě vypnutí vysokého tlaku v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody cca 58 C. Nastavte individuálně přizpůsobená topná období: Využijte časové programy pro vytápění a teplou vodu. Nastavte období tak, aby odpovídala typickému průběhu vašeho dne a vaší spotřebě tepla. Zvolte správný provozní režim: Pro období nočního klidu a nepřítomnosti doporučujeme přepnout topení na režim poklesu. Topte stejnoměrně: Účelně zvoleným programem vytápění dosáhnete toho, že budou všechny místnosti v bytě vytápěn stejnoměrně a v souladu s jejich využíváním. Použijte ventily termostatu: Pomocí ventilů termostatu ve spojení s regulátorem teploty v místnosti (nebo regulátorem závislým na venkovní teplotě) můžete teplotu v místnosti přizpůsobit individuálním požadavkům a dosáhnout úsporného provozu topného systému. Optimalizujte použití cirkulačního čerpadla: Přizpůsobte provozní doby cirkulačního čerpadla skutečné spotřebě. Zeptejte se servisního technika: Servisní technik nastaví systém tepelného čerpadla podle vašich osobních požadavků. Tyto a další tipy k úspoře energie najdete v kap Tam jsou popsána nastavení regulátoru s potenciálem energetické úspory. 10

12 Obsluha 5 5 Obsluha 5.1 Seznámení se s regulátorem a jeho obsluha Veškeré programování tepelného čerpadla probíhá pomocí obou ovládačů ( a ) regulátoru. Ovládač při tom slouží k výběru parametru (stisknutím) a ke změně parametru (otočením). Ovládač slouží k výběru nabídky (otáčením) a k aktivaci zvláštních funkcí (stisknutím). 1 2 Grunddata 6 Ugedag Klokslæt Indstil dag Obr. 5.1 Přehled ovládače Legenda 1 Označení menu 2 Kurzor, ukazuje na zvolený parametr 3 Číslo menu 4 Ovládač, nastavení parametrů (otáčení), výběr parametrů (stisknutí) 5 Ovládač, výběr nabídky (otáčení), aktivace speciálního druhu režimu (stisknutí) 6 Informační řádek (na příkladu výzva k akci) Typický průběh ovládání (úroveň provozovatele) Ovládačem otáčejte tak dlouho, až vyberete potřebnou nabídku. Ovládačem otáčejte tak dlouho, až vyberete parametr, který má být změněn. K označení měněného parametru stiskněte ovládač. Parametr má nyní tmavé pozadí. Ke změně hodnoty nastavení parametru otáčejte ovládačem. K převzetí změněné hodnoty nastavení stiskněte ovládač. CZ 11

13 5 Obsluha 5.2 Nastavení nabídek a parametrů Dosavadní nastavení Naprogramování prázdnin 6 pro celý systém Časová období 1 > Požadovaná.teplota 12 C >Nastavit den spuštění Výběr nabídky: Otočte ovládač : Vyberte nabídku, např. z nabídky 6 k nabídce 7. Změněné nastavení zákl.data 7 datum > den v týdnu Po čas 09:35 >Nastavit den zákl.data 7 Výběr parametrů: zákl.data 7 datum > den v týdnu Po čas 09:35 >Nastavit den zákl.data 7 datum den v týdnu >Po čas 09:35 Otočte ovládač : K výběru měněných parametrů. Např. z řádku 1 den k řádku 2 den v týdnu (na tomto příkladu otočit o 3 klidové polohy dále). Parametr den v týdnu změnit z pondělí na úterý: Stiskněte ovládač : Vyberte parametry datum den v týdnu >Po čas 09:35 >Nastavit den v týdnu zákl.data 7 datum den v týdnu >Út čas 09:35 >Nastavit den v týdnu Otočte ovládač : Změňte parametry, >Nastavit den v týdnu Stiskněte ovládač : Převezměte změnu. 12

14 Obsluha Popis regulátoru Servisní technik nastavil při uvedení do provozu všechny provozní parametry na předem nastavené hodnoty, takže může tepelné čerpadlo pracovat optimálně. Můžete však provozní režimy a funkce individuálně nastavit a přizpůsobit dodatečně Možné okruhy systému Regulátor může řídit následující okruhy systému: topný okruh, nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody, cirkulační čerpadlo teplé vody, okruh zásobníku. Pro rozšíření systému můžete pomocí okruhu zásobníku připojit až šest dodatečných modulů pro směšovací okruhy VR 60 (příslušenství) vždy se dvěma směšovacími okruhy. Programování směšovacích okruhů je prováděno pomocí regulátoru na ovládací konzole tepelného čerpadla. Pro pohodlné ovládání je možno u prvních osmi topných okruhů připojit dálková ovládací zařízení VR Regulace energetické bilance Regulace energetické bilance platí jen pro hydrauliky bez vyrovnávacího zásobníku. Pro ekonomický a nezávadný provoz tepelného čerpadla je důležité, stanovit spuštění kompresoru. Rozběh kompresoru je okamžik, ve kterém dochází k největšímu zatížení. Pomocí regulace energetické bilance je možné minimalizovat spuštění tepelného čerpadla, aniž by byl snížen komfort příjemného klimatu v místnosti. Stejně jako u jiných regulátorů topení podle venkovní teploty regulátor zaznamenáváním venkovní teploty a topnou křivkou stanovuje požadovanou přívodní teplotu. Výpočet energetické bilance je prováděn na základě této požadované přívodní teploty a skutečné přívodní teploty, jejichž rozdíl za minutu je změřen a sečten: 1 minuta stupně [ min] = 1 K rozdíl teploty v průběhu 1 minuty (K = Kelvin) Při určitém úbytku tepla se tepelné čerpadlo spustí a vypne se teprve tehdy, když je množství přivedeného tepla stejné jako úbytek tepla. Čím větší je nastavená záporná číselná hodnota, tím delší jsou intervaly, ve kterých kompresor běží, resp. stojí Princip napouštění vyrovnávacího zásobníku Vyrovnávací zásobník je regulován v závislosti na požadované teplotě na vstupu. Tepelné čerpadlo ohřívá, když je hodnota snímače teploty hlavy vyrovnávacího zásobníku VF1 menší než požadovaná teplota. Čerpadlo ohřívá tak dlouho, dokud snímač teploty podlahy vyrovnávacího zásobníku RF1 nedosáhne požadované teploty plus 2 K. Při připojení k ohřevu zásobníku teplé vody je vyrovnávací zásobník rovněž napouštěn, když je hodnota snímače teploty hlavy VF1 menší než 2 K vyšší než požadovaná teplota (předčasné doplnění): VF1 < T VL pož. + 2 K Obnova parametrů nastavených z výroby a Pozor! Nechtěné vymazání specifických nastavení! Pokud chcete regulaci dosadit zpět na nastavení z výroby, můžete vymazat specifická nastavení zařízení a zařízení vypnout. Zařízení nemůže být poškozeno. Na základní obrazovce grafického displeje stiskněte současně oba ovládače na dobu min. 5 s. Poté můžete vybrat, zda mají být obnoveny parametry nastavené z výroby pouze pro časové programy nebo zda mají být obnoveny všechny hodnoty Struktura regulátoru Jako základní obrazovka se zobrazí grafický displej. Tento displej představuje výchozí bod pro všechny ostatní displeje. Pokud při nastavování hodnot po delší dobu neaktivujete žádný ovládač, objeví se automaticky opět tato obrazovka. Ovládání regulátoru je rozděleno do čtyř úrovní: Úroveň provozovatele je určena pro provozovatele. V kap. 5.4 jsou přehledně znázorněny všechny displeje regulátoru jako postupový diagram. Podrobný popis jednotlivých displejů najdete v kap Zakódovaná úroveň (nabídka C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 a A1 - A9) je určena pro servisního technika a je před neúmyslnou změnou nastavení chráněna zadáním kódu. Jako provozovatel můžete listovat nabídkami zakódované úrovně a prohlížet si parametry nastavení typické pro zařízení, nemůžete měnit hodnoty. V nabídkách C1 až C9 servisní technik nastavuje parametry specifické pro zařízení. Nabídky D1 až D5 umožňují servisnímu technikovi provozovat a testovat tepelné čerpadlo v diagnostickém režimu. V nabídkách I1 až I5 získáte obecné informace o nastaveních tepelného čerpadla. Nabídky A1 až A9 provázejí servisního technika instalační nabídkou, aby mohl tepelné čerpadlo uvést do provozu. Zobrazení a výběr zvláštních funkcí (např. úsporné funkce) může provádět i provozovatel. Aktivace zvláštních funkcí je popsána v kap CZ 13

15 5 Obsluha Čtvrtá úroveň obsahuje funkce k optimalizaci zařízení a může být nastavena jen servisním technikem pomocí vrdialog 810/ Nastavení funkcí pro úsporu energie V kap. 5.5 jsou popsána také nastavení tepelného čerpadla, která vedou ke snížení nákladů na energii. Snížení nákladů je dosaženo optimálním nastavením regulátoru energetické bilance tepelného čerpadla závislého na venkovní teplotě. Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. 14

16 Obsluha Postupový diagram Grafická obrazovka Vrácení na výrobní nastavení Mi :35 > 5 sec. nastavení od výrobce Cancel časové programy všechno > Vybrat NEIN/JA NEIN/JA NEIN/JA Displej energetického zisku Speciální funkce Mi :35 Šetření aktivováno > 12:00 Zvolit čas konce Mi :35 party aktivováno Mo sk.teplota výstupu Tlak v top.zař. Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení 16: ºC 1,2bar 1,4bar Mi :35 jednorázové nab.zásobníku aktivováno HK2 Parametr provozní HK2 režim Topení >Auto Parameter pož.hodnota Betriebsart den. Heizen teplota >Auto poklesu >Zvolit Raumsolltemp. způsob provozu teplota poklesu ºC 15 ºC 20 ºC 15 ºC Ohřev TUV časové programy >Mo 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 Zákl.data 7 Datum den v týdnu > Mo čas 09:35 Teplá už. voda 4 Parametr zvolit WW > Auto Max.tepl.TUV 60 ºC Min.tepl.TUV 44 ºC tepl.zásobníku pož. 51 ºC >Zvolit způsob provozu HK2 5 časové HK2 programy 5 >Mo Zeitprogramme HK2 >Mo1 Zeitprogramme 00:00 24:00 2 >Mo1 : 00:00 : 24: : : 00:00 : : 24:00 >Vybrat den v 3 týdnu/blok 2 : : : : >Vybrat den v 3 týdnu/blok : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 Cirkulační čerpadlo časové programy >Mo 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : > Vybrat den v týdnu/blok Naprogram.prázdniny Pro celý systém čas.období: 1 > pož.teplota > Nastavit den startu ºC >Nastavit den v týdnu úroveň kódu 8 Kód č.: > Standardní kód: >Nastavit číslice Zakódovaná úroveň pro servisního technika Obr. 5.2 Displeje v úrovni provozovatele CZ 15

17 5 Obsluha 5.5 Displeje úrovně provozovatele Níže jsou popsány a vysvětleny jednotlivé nabídky regulátoru. Zobrazený displej Popis Grafická obrazovka (základní displej) Na této obrazovce můžete zjistit aktuální stav systému. Zobrazí se vždy, když při zobrazení jiného displeje po delší dobu neaktivujete žádný ovládač. Venkovní teplota (zde 10 C) Vstupní teplota zdroje: Snímač teploty; na příkladu 9 C Pod šipkou je zobrazen výkon tepelného zdroje (na příkladu 10 KW). Stupeň černosti šipky graficky představuje energetickou efektivnost tepelného čerpadla za daného provozního stavu. Výkon tepelného zdroje nelze srovnávat s topným výkonem. Topný výkon zhruba odpovídá výkonu tepelného zdroje + výkonu kompresoru Pokud je zapnutý kompresor nebo elektrické záložní vytápění, zobrazí se šipka zcela zabarvená. >>> vlevo a vpravo bliká, když je kompresor zapnutý a je tak odebírána energie z okolního prostředí, která je přiváděna do topného systému. >>> vpravo bliká, když je do topného systému přiváděna energie (např. pouze přes elektrické záložní vytápění). Tepelné čerpadlo se nachází v režimu Topení. Kromě toho je zobrazena teplota vody na vstupu do topného okruhu (na příkladu 30 C). Symbol zobrazuje, že je zásobník teplé vody ohříván nebo že je tepelné čerpadlo připravené. Kromě toho se zobrazí teplota v zásobníku teplé vody. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele 16

18 Obsluha 5 Zobrazený displej Popis Po :49 1 Skutečná teplota na vstupu 28 C Tlak v topném systému 1,2bar Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení Displej energetického zisku Zobrazuje pro každý ze 12 měsíců aktuálního roku energii získanou z okolního prostředí (černé sloupce). Bíle zabarvené sloupce jsou určeny pro budoucí měsíce roku, výška sloupce odpovídá zisku za měsíc v uplynulém roce (možnost porovnání). Při prvním uvedení do provozu je výška sloupců pro všechny měsíce rovna nule, protože ještě nejsou k dispozici žádné informace. Stupnice měřítka (na příkladu 4000 kwh) se automaticky přizpůsobí nejvyšší hodnotě měsíce. Vpravo nahoře je zobrazen celkový součet přínosu od uvedení do provozu (na příkladu: kwh). Jsou zobrazeny den, datum, přesný čas i teplota na vstupu a tlak v topném systému. Teplota na vstupu skutečná: Aktuální teplota na vstupu v zařízení. Tlak v topném systému: Tlakový snímač topného okruhu. Topení jen komp.: Toto stavové hlášení informuje o aktuálním provozním stavu. Možné jsou: Topení jen komp. Topení komp. a přídavné topení Topení jen přídavné topení Vypnutí topné větve Vypnutí TUV TUV: jen kompresor TUV: jen přídavné topení Blokace TUV Blokace: vytápění Rychlý test Ochrana topení před mrazem Ochrana zásobníku před mrazem Ochrana proti legionelám Ochrana proti zablokování čerpadla Vysoušení potěru Odvzdušňovací režim Rušicí vypnutí: Topení Chybové vypnutí: Topení Rušicí vypnutí: TUV Chybové vypnutí: TUV Závada Neúspěšné vypnutí Opětovné zapnutí Doběh kompresoru Doběh komp. TUV Zpětný tok příliš vysoký U kritických provozních stavů je v obou dolních řádcích displeje zobrazeno výstražné hlášení. Tyto řádky jsou prázdné, pokud je provozní stav normální. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 17

19 5 Obsluha Zobrazený displej HK2 2 Parametr Provozní režim Topení >Auto Požadovaná teplota v místnosti 22 C Teplota poklesu 15 C >Zvolit provozní režim Popis Požadovaná teplota v místnosti je teplota, na kterou je vytápění regulováno v provozním režimu Topení nebo v rámci časového okna. Upozornění: Zvolte požadovanou prostorovou teplotu pouze tak vysoko, aby teplota byla právě vyhovující pro vaše osobní pohodlí (např. 20 C). Každý stupeň nad nastavenou hodnotu znamená zvýšenou spotřebu energie zhruba o 6 % ročně. nastavení od výrobce Požadovaná teplota v místnosti.: 20 C Teplota snižování: 15 C Teplota poklesu je teplota, na kterou je vytápění regulováno během doby poklesu. Pro každý topný okruh může být nastavena vlastní teplota snižování. Nastavený provozní režim určuje, za jakých podmínek má být regulován přiřazený topný okruh popř. teplovodní okruh. Pro topné okruhy máte k dispozici následující provozní režimy: Auto: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Pokles. Eko: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Vypnutí. Topný okruh je přitom během doby útlumu kompletně vypnut, pokud není aktivována funkce ochrany proti mrazu (v závislosti na venkovní teplotě). Topení: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na požadovanou teplotu v místnosti. Pokles: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na teplotu snižování. Vyp: Topný okruh je deaktivován, pokud není aktivní funkce ochrany proti mrazu (závisí na venkovní teplotě). Upozornění: Podle konfigurace zařízení se zobrazí další topné okruhy. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 18

20 Obsluha 5 Zobrazený displej Teplá užitková 4 parametr Provozní režim TUV auto Max.tepl.TUV 60 C Min.tepl.TUV 44 C Teplota zásobníku skutečná 51 C >Zvolit požadovanou teplotu Popis Pro připojené zásobníky teplé vody a cirkulační okruh jsou možné provozní režimy Auto, ZAP a VYP: Maximální teplota teplé vody udává, na jakou hodnotu teploty má být zásobník teplé vody ohříván. Minimální teplota teplé vody udává mezní hodnotu, při které je zásobník teplé vody ohříván v důsledku nedosažení požadované teploty. Upozornění: Maximální teplota teplé vody se zobrazí pouze tehdy, pokud je uvolněno elektrické záložní vytápění pro teplou vodu. Bez elektrického záložního vytápění je konečná teplota teplé vody omezena vypnutím regulátoru snímače tlaku chladicího okruhu a nelze ji nastavit! Teplota zásobníku skutečná: Aktuální teplota v zásobníku teplé vody. Nastavení od výrobce Min. teplota teplé vody 44 C Auto: Ohřev zásobníku, resp. uvolnění cirkulačního čerpadla je udělováno na základě zadaného časového programu: ohřev zásobníku uvolněn, ohřev zásobníku není uvolněn. Zap: Ohřev zásobníku je uvolněn trvale, tzn. v případě potřeby dochází k okamžitému ohřevu zásobníku, cirkulační čerpadlo je trvale v provozu. Vyp: Zásobník není ohříván, cirkulační čerpadlo je mimo provoz. V případě poklesu teploty v zásobníku pod 10 C je zásobník z důvodu ochrany před mrazem ohříván na 15 C. Doporučujeme používat teplou užitkovou vodu bez elektrického přídavného topení. Je tak nastavena maximální teplota teplé vody na základě vypnutí vysokého tlaku v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody 58 C. Aby byl zachován co nejnižší počet startů tepelného čerpadla, nastavte minimální teplotu teplé vody na co nejnižší hodnotu. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 19

21 5 Obsluha Zobrazený displej HK2 5 časové programy >Po 1 00:00 24:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Popis V nabídce Časové programy HK2 můžete nastavit doby vytápění pro každý topný okruh. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři doby vytápění. Regulace pak probíhá po nastavené topné křivce a na zadanou požadovanou teplotu v místnosti. nastavení od výrobce Po Ne 0:00 24:00 hod. Teplá užitková 5 časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Podle smlouvy o tarifech s provozovatelem rozvodné sítě (VNB) nebo podle konstrukce domu mohou být doby poklesu vynechány. Provozovatelé rozvodných sítí nabízejí vlastní zlevněné tarify proudu pro tepelná čerpadla. Z ekonomického hlediska je výhodné využívat výhodnější noční proud. U domů s nízkou spotřebou energie nemusíte na základě malých tepelných ztrát domu pokles prostorové teploty nastavovat. Požadovanou teplotu snižování musíte nastavit v nabídce 2. V nabídce Časové programy pro teplou vodu můžete nastavit, v kolik hodin bude zásobník teplé vody ohříván. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Příprava teplé vody by měla být aktivní pouze v časech, ve kterých je teplá voda také skutečně spotřebovávána. Nastavte tyto časové programy na minimální požadavky. Například u lidí chodících do zaměstnání by mohlo časové okno od hod. a druhé časové okno od hod. pomocí přípravy teplé vody minimalizovat spotřebu energie. Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 20

22 Obsluha 5 Zobrazený displej cirkulační čerpadlo 5 časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Popis V nabídce Časové programy pro cirkulační čerpadlo můžete nastavit, v kolik hodin má být cirkulační čerpadlo v provozu. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Je-li provozní režim teplé vody (viz nabídku 3) nastaven na ZAP, cirkulační čerpadlo stále běží. nastavení od výrobce Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Časový program cirkulačního čerpadla by měl odpovídat časovému programu teplé vody, event. mohou být zvolena ještě užší časová okna. Pokud je bez zapnutého cirkulačního čerpadla dostatečně rychle dosaženo požadované teploty teplé vody, může být i cirkulační čerpadlo deaktivováno. Pomocí elektronických spínacích tlačítek, která jsou nainstalovaná v bezprostřední blízkosti odběrných míst a připojená k tepelnému čerpadlu, můžete cirkulační čerpadlo krátkodobě aktivovat (princip osvětlení schodiště). Doby provozu cirkulačního čerpadla tak můžete optimálně přizpůsobit skutečné spotřebě. K tomu účelu se obraťte na vašeho servisního technika. Naprogramování prázdnin 6 pro celý systém Časová období 1 > pož.teplota 12 C >Nastavit den spuštění U regulační jednotky a všech k ní připojených komponent systému je možno naprogramovat dvě období prázdnin se zadáním data. Dodatečně zde můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti na dobu prázdnin, tzn. nezávisle na zadaném časovém programu. Po uplynutí doby prázdnin se regulační jednotka automaticky vrátí do předchozího zvoleného druhu provozu. Aktivace programu prázdnin je možná pouze v druzích provozu Auto a Eko. Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přecházejí během programu prázdnin automaticky do druhu provozu VYP. Období 1: Období 2: Požadovaná teplota 15 C Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přecházejí během programu prázdnin automaticky do druhu provozu VYP. Období delší nepřítomnosti mohou být nastavena na displeji Naprogramování prázdnin. Požadovaná teplota by měla být během této doby nastavena na co nejnižší hodnotu. Příprava teplé vody není během této doby v provozu. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 21

23 5 Obsluha Zobrazený displej Zákl.data 7 Datum Den v týdnu Po Čas 09:35 Popis V nabídce Základní data můžete nastavit aktuální datum, den v týdnu a, pokud není možné radiové seřízení času DCF, aktuální přesný čas pro regulátor. Toto nastavení funguje pro všechny připojené komponenty systému. nastavení od výrobce >Nastavitelné hodnoty úroveň kódu 8 Kód č.: > >Nastavit číslice Abyste se dostali do úrovně kódu (úroveň pro servisního technika), musíte zadat příslušný kód. Pro zobrazení nastavených parametrů bez zadání vstupního kódu musíte jednou stisknout ovládač. Poté je možné otáčením ovládače načítat všechny parametry úrovně kódů, nelze je však měnit. Jako provozovatel si můžete bez zadání kódu prohlížet všechny nabídky zakódované úrovně, ale nelze provádět změny. Pozor! Nepokoušejte se svévolným zadáváním vniknout do zakódované úrovně. Neúmyslná změny parametrů specifických pro zařízení může způsobit poruchy popř. poškození tepelného čerpadla. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 22

24 Obsluha Zvláštní funkce Výběr zvláštních funkcí je možný ze základního zobrazení Za tímto účelem stiskněte levý ovládač. Pro změnu parametru musíte otočit ovládač. Zvolit můžete následující zvláštní funkce: Úsporná funkce: stiskněte 1 x ovládač Funkce Party: stiskněte 2 x ovládač Jednorázový ohřev zásobníku: stiskněte 3 x ovládač Příslušnou funkci aktivujete tím, že ji jednoduše zvolíte. V úsporné funkci je navíc nutné zadat čas, do kdy má být úsporná funkce (regulace na teplotu poklesu) aktivní. Základní obrazovka se objeví po ukončení funkce (dosažení doby) nebo po opětovném stisknutí ovládače. Zobrazený displej St :35 Šetření aktivováno Popis Úsporná funkce: S úspornou funkcí můžete zkrátit topná období pro nastavitelné období. Přesný čas pro konec úsporné funkce zadejte ve formátu hh:mm (hodina:minuta). >Zvolit čas konce St :35 Party aktivováno Funkce Party: S funkcí Party můžete nastavit pokračování doby vytápění a ohřevu vody přes termín nejbližšího vypnutí až do doby následujícího zapnutí vytápění. Funkci Party můžete použít jen pro topné okruhy, resp. okruhy teplé vody, pro které je nastaven provozní režim Auto nebo EKO. St :35 Jednorázové Naplnění zásobníku aktivováno Jednorázový ohřev zásobníku: Tato funkce vám dovoluje ohřát jednorázově zásobník teplé vody, a to nezávisle na aktuálním časovém programu. Tab. 5.2 Zvláštní funkce CZ 23

25 5 Obsluha Dosazení zpět na nastavení z výroby: Současně stiskněte ovládač a ovládač a držte je stisknuté minimálně 5 vteřin. Poté můžete vybrat, zda mají být obnoveny parametry nastavené z výroby pouze pro časové programy nebo zda mají být obnoveny všechny hodnoty. Zobrazený displej St :35 nastavení od výrobce Cancel časové programy všechno >Nastavitelné hodnoty ne/ano ne/ano ne/ano Popis Jsou zase obnovena nastavení z výroby. Pozor! Obnovu nastavení z výroby přenechte servisnímu technikovi. Jsou zpětně dosazena nastavení specifická pro zařízení. Zařízení může být vypnuto. Zařízení nemůže být poškozeno. K vyvolání nabídky nastavení z výroby stiskněte minimálně na 5 vteřin oba ovládače. Tab. 5.3 Opětovné dosazení nastavení z výroby 5.7 Uvedení tepelného čerpadla do provozu Uvedení tepelného čerpadla do provozu provede po instalaci autorizovaná servisní firma. Opětovné uvedení do provozu není nutné ani v případě, když dojde například k nekontrolovatelnému poklesu napětí tepelného čerpadla (výpadek proudu, vadná pojistka, deaktivovaná pojistka). Tepelné čerpadlo Vaillant disponuje automatickou funkcí Reset, tzn. tepelné čerpadlo se automaticky vrátí do svého výchozího stavu, jakmile je porucha tepelného čerpadla odstraněna. Jak máte postupovat v případě poruchy se dozvíte v kap Vypnutí tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo je možné vypnout pouze pomocí ovládací konzoly tím, že deaktivujete topení a přípravu teplé vody (provozní režim Vyp ; (viz kap. 5.5, nabídka 2).). h Upozornění! Pokud je nutné vypnout systém tepelného čerpadla kompletně, odpojte pojistku topného systému. 5.9 Kontrola odborníkem Na rozdíl od zdrojů tepla na bázi fosilních nosičů energie není u tepelného čerpadla Vaillant geotherm nutné provádět náročné údržbářské práce. Předpokladem dlouhodobé provozní bezpečnosti, spolehlivosti a vysoké životnosti je pravidelná roční kontrola přístroje provedená kvalifikovaným technikem. d Nebezpečí! Zanedbání pravidelných kontrol může vést k věcným škodám a ohrožení zdraví osob. Kontroly a opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní firma. h Upozornění! Nechte své zařízení pravidelně kontrolovat autorizovanou servisní firmou, abyste zajistili ekonomický provoz tepelného čerpadla. 24

26 Obsluha Kontrola provozovatelem Kromě ročních kontrol prováděných kvalifikovaným technikem musí některé kontroly provádět také provozovatel Kontrola plnicího tlaku topného systému Tlak náplně v topném systému kontrolujte pravidelně (tlak v topném systému). Po :49 1 Skutečná teplota na vstupu 28 C Tlak v topném systému 1,2bar Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení Obr. 5.4 Kontrola plnicího tlaku Kontrola vedení vzduchu Nechte cca 1 krát ročně zkontrolovat vedení vzduchu (vzduchové kanály a kryt přístroje v horní části) servisním technikem (citelný průvan nebo stopy kondenzátu/ zkondenzované vody), především při venkovních teplotách nad 10 C. Nechte při této příležitosti vyčistit také výparník. Bližší informace najde servisní technik v návodu k instalaci tepelného čerpadla Čištění a údržba Nepoužívejte abrazivní a čisticí prostředky, které by mohly poškodit kryt. h Upozornění! Kryt tepelného čerpadla čistěte vlhkým hadrem a trochou mýdla. Zjistěte hodnotu plnicího tlaku topného systému na regulátoru tepelného čerpadla (zobrazení stavu, viz obr. 5.4). Tlak topného systému by se měl nacházet mezi 1 a 2 bary. Pokud tento tlak klesne pod hodnotu 0,5 baru, tepelné čerpadlo se automaticky vypne a zobrazí se chybové hlášení. a Pozor! Nebezpečí poškození v důsledku unikající vody při netěsnosti zařízení. V případě netěsností uzavřete ihned uzavírací ventil studené vody v oblasti vedení teplé vody. V případě netěsností odpojte tepelné čerpadlo v topném systému od proudu (odpojte pojistku). Případné netěsnosti nechte odstranit servisním technikem. h Upozornění! Uzavírací ventil studené vody není součástí rozsahu dodávky tepelného čerpadla. Nainstaluje ho servisní technik na místě montáže. Vysvětlí vám také polohu a manipulaci s tímto dílem. CZ 25

27 5 Obsluha 5.12 Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Chybová hlášení se na displeji objeví asi 20 sekund po vzniku chyby a jsou zapsána v paměti závad regulátoru, pokud chyba trvá přibližně 3 minuty, zde je může servisní technik později vyvolat. Paměť poruch číslo chyby > 1 kód chyby :18 Chyba Chyba snímače tlaku topného okruhu Obr. 5.5 Chybové hlášení v paměti závad, nabídka I1 Regulace geotherm zná různé druhy poruch: Porucha komponent, které jsou připojené pomocí sběrnice ebus. Dočasné odpojení Tepelné čerpadlo zůstane v provozu. Závada se zobrazí a zmizí automaticky, jakmile je příčina závady odstraněna. - Vypnutí v důsledku závady tepelné čerpadlo se vypne. Může být znovu spuštěno až po odstranění příčiny závady servisním technikem. Dodatečně mohou na přístroji popř. zařízení vzniknout Ostatní chyby/poruchy. a Pozor! Porucha na tepelném čerpadle! Neprodleně informujte autorizovanou servisní firmu, pokud se na displeji ovládací konzoly objeví poruchová hlášení, která nejsou uvedena v tabulkách 5.4 až 5.7. Nezkoušejte sami odstranit příčinu poruchy. I Aktivace nouzového provozu Podle druhu poruchy můžete servisní technik nastavit, zda bude tepelné čerpadlo běžet dále až do odstranění příčiny poruchy v nouzovém provozu (prostřednictvím integrovaného elektrického přídavného topení), a sice buď pro topný režim (zobrazení Přednostně topení ), pro provoz s teplou vodou (zobrazení Přednostně teplá užitková voda ) nebo pro oba (zobrazení Přednostně topení/přednostně teplá užitková voda ), viz následující tabulky, sloupec Nouzový provoz Chyby/poruchy, které můžete odstranit Příznaky poruchy Hluk v topném okruhu. Tab. 5.4 Ostatní poruchy Možná příčina Nečistoty v topném okruhu. Čerpadlo je vadné. Vzduch v topném okruhu. Opatření pro odstranění Odvzdušněte topný okruh Výstražná hlášení Tepelné čerpadlo včetně kompresoru zůstane v provozu. Následující chyby jsou zobrazeny v paměti závad a v nabídce 1 jako výstražné hlášení. Poznamenejte si chybový kód a text a sdělte jej při další kontrole servisnímu technikovi. kód chyby Text závady/popis 26 Přehřátí kompresoru na straně přívodu tlaku Tab. 5.5 Výstražná hlášení, bez vypnutí h Upozornění! Všechny dále uvedené poruchy mohou být odstraněny jen servisním technikem. Pokud si nejste jisti, zda můžete příčinu závady sami odstranit nebo když se závada několikrát opakuje, pak se obraťte na vašeho servisního technika nebo zákaznický servis Vaillant. 26

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW geotherm CZ; SK Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace dokumentace...3 1.2 Použité symboly...3 1.3 Platnost návodu...3

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržujte související dokumentaci...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité symboly...4

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Návod k obsluze. arostor. Návod k obsluze. Pro provozovatele VWL B 290/4; VWL BM 290/4. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k obsluze. arostor. Návod k obsluze. Pro provozovatele VWL B 290/4; VWL BM 290/4. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze arostor VWL B 290/4; VWL BM 290/4 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Systém geotherm kaskáda

Systém geotherm kaskáda Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě Systém geotherm kaskáda Dvojitá kaskáda tepelných čerpadel VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Uschování podkladů... 3 1.2 Použité

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 332 Regulátor podle teploty místnosti CZ Impressum Typ dokumentu: Návod k obsluze Produkt: calormatic 332 Cílová skupina: Jazyk: Provozovatel

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL

Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm Tepelné čerpadlo VWL CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Uložení podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Platnost návodu... 4 1.4 Označení

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. ecotec exclusiv. Závěsný plynový kondenzační kotel

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. ecotec exclusiv. Závěsný plynový kondenzační kotel Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec exclusiv Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Související dokumentace... 3.2 Úschova podkladů... 3.3 Použité

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více