Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL"

Transkript

1 geotherm SK, CZ, HU

2 Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWL CZ

3 Obsah Obsah Obecné informace... 3 Typový štítek Pokyny k tomuto návodu Další platné podklady Uschování podkladů Použité symboly Platnost návodu Bezpečnostní pokyny Chladivo Zákaz provádění změn Zařízení Obal Chladivo Zákaznické služby a záruka Záruční lhůta Servis Příloha Technické údaje Typový štítek Popis přístroje a funkce Princip funkce Způsob fungování okruhu chladiva Automatické doplňkové funkce Struktura tepelného čerpadla Pokyny k instalaci a provozu Použití v souladu s určením Požadavky na místo instalace Výskyt kondenzátu (zkondenzovaná voda) Tipy na úsporu energie Obecné tipy na úsporu energie Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Obsluha Seznámení se s regulátorem a jeho obsluha Nastavení nabídek a parametrů Popis regulátoru Možné okruhy systému Regulace energetické bilance Princip napouštění vyrovnávacího zásobníku Obnova parametrů nastavených z výroby Struktura regulátoru Nastavení funkcí pro úsporu energie Postupový diagram Displeje úrovně provozovatele Zvláštní funkce Uvedení tepelného čerpadla do provozu Vypnutí tepelného čerpadla Kontrola odborníkem Kontrola provozovatelem Kontrola plnicího tlaku topného systému Kontrola vedení vzduchu Čištění a údržba Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Aktivace nouzového provozu Chyby/poruchy, které můžete odstranit Výstražná hlášení Dočasné poruchy Chybné vypnutí Recyklace a likvidace

4 Obecné informace Pokyny k tomuto návodu 1 Obecné informace Tepelná čerpadla geotherm společnosti Vaillant jsou v tomto návodu obecně označena jako tepelná čerpadla. Tento návod k obsluze je platný pro tyto varianty: Označení typu Obj. č. VWL 7C/ VWL 9C/ Tab. 0.1 Označení typu a čísla výrobků Tepelná čerpadla jsou zkonstruována na základě současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Shoda s příslušnými normami byla prokázána. Zastřešující pečeť kvality Razítko VDE a prověřená bezpečnost 1 Pokyny k tomuto návodu Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k obsluze platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. 1.1 Další platné podklady Pro servisního technika: Návod k instalaci geotherm č Případně jsou platné i další návody pro všechny použité díly příslušenství a regulátory. 1.2 Uschování podkladů Tento návod k obsluze a také všechny ostatní platné podklady řádně uchovejte, aby byly v případě potřeby k dispozici. Podklady můžete uschovat uvnitř krytu sloupku. Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě předejte podklady dalšímu majiteli. Označením CE potvrzujeme jako výrobce, že přístroje konstrukční řady geotherm splňují požadavky Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice Rady 89/336/EHS). Přístroje splňují základní požadavky Směrnice o nízkém napětí (směrnice Rady 73/23/EHS). Dále přístroje splňují požadavky normy EN (Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro topení, Požadavky na přístroje pro vytápění místností a pro ohřev pitné vody) a normy EN 378 (Bezpečnostně technické požadavky a požadavky týkající se životního prostředí na chladicí zařízení a tepelná čerpadla). Typový štítek U tepelného čerpadla geotherm je typový štítek umístěn uvnitř na plechu podlahy. Označení typu se nachází nahoře na čelním krytu (viz také obr. 3.3, poz. 1). V kap. 7.2, v příloze, najdou zákazníci, kteří mají zájem o bližší technické informace, obrázek typového štítku a tabulku s vysvětlením zobrazených symbolů na typové štítku. Obr. 1.1 Sejmutí krytu sloupku CZ 3

5 1 Pokyny k tomuto návodu 2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Použité symboly V tomto návodu k obsluze jsou pro klasifikaci nebezpečí, pro pokyny, činnosti a tipy pro úsporu energie použity následující symboly. d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení života! H Nebezpečí! Nebezpečí popálení a opaření! a Pozor! Možné nebezpečné situace pro produkt a životní prostředí! h Upozornění! Užitečné informace, upozornění a pokyny. Symbol potřebné činnosti Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. Toto nastavení můžete také provést pomocí regulace tepelného čerpadla. 1.4 Platnost návodu Tento návod platí výhradně pro tepelná čerpadla, jejichž označení typu je uvedeno v tab Bezpečnostní pokyny Při obsluze tepelného čerpadla dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy: Nechte se autorizovanou servisní firmou v obsluze tepelného čerpadla důkladně zaškolit. Návod k obsluze si pečlivě přečtěte. Vykonávejte pouze činnosti, které jsou v tomto návodu k obsluze popsané. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení v důsledku kontaktu s díly tepelného čerpadla! Na dílech tepelného čerpadla se mohou vyskytovat vysoké teploty. Nedotýkejte se neodizolovaných vedení tepelného čerpadla. Neodstraňujte žádné díly krytu (výjimku tvoří kryt sloupku, viz kap. 1.2). d Nebezpečí! Nebezpečí úrazu! Strana nasávání a vyfukování vzduchu musí umožňovat nerušený průtok vzduchu. Vzduch na straně vyfukování vystupuje asi o 5 K chladnější než je teplota prostředí. V této oblasti je třeba počítat s předčasnou tvorbou ledu. Proto nesmí být vyfukovací oblast bezprostředně nasměrována na stěny, terasy nebo zóny pro pěší, ale měl by být zachován odstup minimálně 3 m. Tepelná čerpadla vzduch-voda pro vnitřní instalaci mohou být v zásadě provozována jen se vzduchovými kanály. K zabráněné silného ochlazování prostoru a z bezpečnostně technických důvodů musí být proudy vzduchu odváděny ven. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní složky. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. Pro efektivní a bezporuchový provoz musí být tepelné čerpadlo zásobováno dostatečně velkým proudem vzduchu. Je třeba dodržovat minimální rozměry pro vzduchový kanál. Strana nasávání a vyfukování vzduchu nesmí ústit do prohlubně v terénu, protože studený vzduch klesne dolů a pak by již nedocházelo k výměně vzduchu. 4

6 Bezpečnostní pokyny Chladivo Tepelné čerpadlo je dodáváno s provozním plněním chladiva R 407 C. Toto chladivo neobsahuje chlór a nepoškozuje tak ozónovou vrstvu Země. Chladivo R 407 C není hořlavé, ani nehrozí nebezpečí výbuchu. a Nebezpečí! Ohrožení životního prostředí! Tento přístroj obsahuje chladivo R 407 C. Chladivo se nesmí dostat do ovzduší. Chladivo R 407 C je fluorový skleníkový plyn s GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential) schválený Kjótským protokolem. Chladivo obsažené v přístroji musí být před likvidací přístroje kompletně vypuštěno do vhodné nádoby, aby bylo možné ho později recyklovat a zlikvidovat v souladu s předpisy. Příslušné práce v souvislosti s chladivem smí provádět pouze oficiálně autorizovaný odborný personál. 2.2 Zákaz provádění změn d Nebezpečí! Nebezpečí zranění následkem neodborně provedených změn! Za žádných okolností neprovádějte sami žádné zásahy nebo změny na tepelném čerpadle nebo na jiných dílech systému vytápění a teplé vody. Zákaz provádění změn platí pro: tepelné čerpadlo, okolí tepelného čerpadla, přívodní vedení pro vodu a proud. Pro provedení změn na tepelném čerpadle nebo v jeho okolí si musíte přizvat autorizovanou servisní firmu. Nepoškozujte ani nesnímejte plomby a pojistky na jednotlivých dílech. Provádět změny na zaplombovaných a zajištěných dílech jsou oprávněni jen autorizovaní servisní technici a zákaznický servis. d Nebezpečí! Nebezpečí vzniku omrzlin v důsledku kontaktu s chladivem R 407 C! Unikající chladivo může na postiženém místě způsobit omrzliny: V případě netěsností v okruhu chladiva nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s kůží a s očima. h Upozornění! Při normálním použití a za normálních podmínek nezpůsobuje chladivo R 407 C žádné nebezpečí. Při neodborném použití však může dojít ke zranění a ke škodám. CZ 5

7 3 Popis přístroje a funkce 3 Popis přístroje a funkce 3.2 Způsob fungování okruhu chladiva 3.1 Princip funkce Systémy tepelných čerpadel se skládají z oddělených okruhů, ve kterých je pomocí kapalin nebo plynů přepravováno teplo od zdroje tepla k topnému systému. Protože v těchto okruzích obíhají různá média (venkovní vzduch, chladivo a topná voda), jsou vzájemně propojeny pomocí výměníků tepla. V těchto výměnících tepla přechází teplo z média s vysokou teplotou na médium s nižší teplotou. Tepelné čerpadlo Vaillant geotherm VWL používá jako zdroj tepla venkovní vzduch. Tepelný systém Přepojovací ventil Čerpadlo HK1 Studenáá voda Záložní vytápění Ohřev TUV Zásobníku teplé vody Okruh topné vody 3 Kondenzátor 2 Expanzní ventil kompresoru 4 Výparníku 1 Okruh chladiva Zdroj tepla Vnější vzduch Okruh zdroje tepla KW VPS Obr. 3.2 Způsob fungování tepelného čerpadla Obr. 3.1 Použití venkovního vzduchu jako zdroje tepla pro vytápění a teplou vodu Systém se skládá z oddělených okruhů, které jsou vzájemně propojeny pomocí transformátorů tepla (viz obr. 3.2). Tyto okruhy jsou: - okruh zdroje tepla, jehož pomocí je energie zdroje tepla dopravována k okruhu s chladivem. - okruh s chladivem, jehož pomocí je teplo na základě odpařování, stlačování, zkapalnění a rozpínání odevzdáváno do okruhu s topnou vodou. - okruh topné vody, jehož pomocí je zásobováno topení a příprava teplé vody zásobníku s teplou vodou. Pomocí výparníku (1) je okruh chladiva napojený na zdroj tepla z okolního prostředí (v tomto případě venkovní vzduch) a přijímá jeho tepelnou energii. Při tom se mění stav agregátu chladiva, chladivo se odpařuje. Pomocí kondenzátoru (3) je okruh chladiva spojen s topným systémem, kterému odevzdává teplo. Chladivo při tom opět zkapalní, srazí se. Protože může tepelná energie přecházet pouze z tělesa s vyšší teplotou na těleso s nižší teplotou, musí mít chladivo ve výparníku nižší teplotu než zdroj tepla z okolního prostředí. Oproti tomu musí být teplota chladiva v kondenzátoru vyšší než teplota topné vody, aby zde mohlo být odevzdáno teplo. Tyto rozdílné teploty jsou vytvářeny v okruhu chladiva pomocí kompresoru (2) a expanzního ventilu (4), které se nacházejí mezi výparníkem a kondenzátorem. Chladivo ve formě páry proudí z výparníku do kompresoru, kde je stlačeno. Tlak a teplota chladiva ve formě páry výrazně stoupnou. Po tomto procesu proudí chladivo kondenzátorem, ve kterém odevzdá své teplo prostřednictvím kondenzace topné vodě. Poté chladivo proudí jako kapalina k expanznímu ventilu, ve kterém se značně uvolní a dojde při tom k extrémnímu snížení tlaku a teploty. Tato teplota je nyní nižší než teplota venkovního vzduchu, který proudí výparníkem. Chladivo tak může ve výparníku nabrat nové teplo, přičemž se opět odpaří a proudí ke kompresoru. Oběh začíná od začátku. 6

8 Popis přístroje a funkce 3 V případě potřeby může být pomocí integrovaného regulátoru připojeno elektrické přídavné topení. Během provozu se na výparníku může tvořit kondenzát. Tento kondenzát je uvnitř tepelného čerpadla sbírán do vany pro kondenzát a odváděn pomocí odtokové hadice. a Pozor! Nebezpečí úniku vody! Během provozu se na výparníku mohou vytvořit až 2 litry kondenzátu za hodinu. Zajistěte, aby vedení pro odvod kondenzátu a odtok mohly toto množství pojmout. 3.3 Automatické doplňkové funkce Kromě některých doplňkových funkcí, které může nastavit servisní technik, disponuje tepelné čerpadlo automatickými doplňkovými funkcemi, které zajišťují bezpečnost systému tepelného čerpadla. Ochrana před mrazem Regulátor tepelného čerpadla je vybaven funkcí ochrany před mrazem. Tato funkce zajišťuje ve všech provozních režimech ochranu topného systému před mrazem. Pokud venkovní teplota klesne pod hodnotu 3 C, je pro každý topný okruh automaticky nastavena minimální teplota 5 C. Ochrana proti zamrznutí zásobníku Tato funkce se spustí automaticky, když skutečná teplota zásobníku klesne pod 10 C. Zásobník se poté ohřeje na 15 C. Tato funkce je aktivní také v provozních režimech Vypnutí a Auto", nezávisle na časových programech. Funkce rozmrazování Pomocí této funkce je výparník v případě namrznutí ohříván, aby rozmrazil vzniklou námrazu. Potřebnou energii krátkodobě dodá vyrovnávací zásobník. Kontrola externích snímačů Na základě vámi zadaného hydraulického základního zapojení při prvním uvedení do provozu jsou stanoveny příslušné snímače. Tepelné čerpadlo trvale automaticky kontroluje, zda jsou všechny snímače nainstalovány a zda jsou funkční. Pojistka v případě nedostatku topné vody Analogový snímač tlaku kontroluje případný nedostatek vody a vypne tepelné čerpadlo, když se tlak vody nachází pod hodnotou 0,5 baru tlaku manometru, a zapne je opět tehdy, když se tlak vody nachází nad hodnotou 0,7 baru tlaku manometru. vody UV1, jsou každý den čerpadla a ventil, které nebyly v provozu 24 hodin, postupně zapnuty na dobu asi 20 s. Podlahové ochranné zapojení pro všechny hydraulické systémy bez vyrovnávacího zásobníku (jen u schématu hydrauliky 1 a 3) Pokud teplota vody na vstupu do topného okruhu měřená v podlahovém topném okruhu snímačem VF2 na dobu delší než 15 minut překročí hodnotu (max. teplota HK + hystereze kompr. + 2 K, nastavení z výroby: 52 C), tepelné čerpadlo se vypne s chybovým hlášením 72 (viz tab. 5.7). Jakmile teplota vody na vstupu do topného okruhu opět klesne pod tuto hodnotu a závada se vynuluje, tepelné čerpadlo se opět zapne. Maximální teplotu vody na vstupu do topného okruhu změníte parametrem Maximální teplota topného okruhu prostřednictvím vrdialog. a Pozor! Nebezpečí poškození podlahy. Hodnotu pro ochranné zapojení podlahy nastavte tak, aby díky vysokým teplotám nedošlo k poškození vyhřívané podlahy. Kontrola fází Pořadí a přítomnost fází (pravé pořadí fází) napájení 400 V jsou při prvním uvedení do provozu a během provozu trvale kontrolovány. Pokud není pořadí v pořádku nebo pokud některá fáze vypadla, dojde k chybovému vypnutí tepelného čerpadla, aby se zabránilo poškození kompresoru. 3.4 Struktura tepelného čerpadla V tepelném čerpadle Vaillant geotherm je integrován zásobník teplé vody o objemu 175 litrů. Tepelné čerpadlo dodáváme ve třech typech, které se liší především svým výkonem. Označení typu Topný výkon (kw) 1) VWL 7C/71 7,6 VWL 9C/91 10,2 Tab. 3.1 Přehled typů 1) tepelný topný výkon při venkovní teplotě 2 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 35 C Ochrana proti zablokování čerpadla a ventilu Aby se zabránilo zablokování čerpadla vytápění, cirkulačního čerpadla nebo přepínacího ventilu teplé užitkové CZ 7

9 3 Popis přístroje a funkce Obr. 3.3 Pohled zepředu Legenda k obr Otvor pro výstup vzduchu nahoře (volitelně) 2 Označení typu tepelného čerpadla 3 Boční výstup vzduchu 4 Ovládací konzola Obr. 3.4 Pohled zezadu Legenda k obr Přívod vzduchu s trubkovým lamelovým výměníkem tepla (výparníkem) nacházejícím se za přívodem 2 Přívodní vedení topení 3 Zpětné vedení topení 4 Zpětné vedení zásobníku teplé vody 5 Hadice pro odtok kondenzátu 6 Typový štítek 7 Kabelová průchodka pro elektrickou přípojku 8 Přepad vany pro kondenzát Tepelné čerpadlo obsahuje vanu pro kondenzát, do které je zachycován vznikající kondenzát, který je odváděn pomocí hadice pro odtok kondenzátu (5). Pokud se tato hadice ucpe případnými nečistotami, může kondenzát odtéci pomocí přepadové hadice (8). 8

10 Pokyny k instalaci a provozu 4 4 Pokyny k instalaci a provozu d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku obsluhy nekvalifikovaným personálem! Instalaci, servisní práce a opravu zařízení smí provádět pouze servisní technik. Především práce na elektrických součástech a na okruhu chladiva vyžadují příslušnou kvalifikaci. 4.1 Použití v souladu s určením Tepelné čerpadlo Vaillant je zkonstruováno na základě současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Přesto může při jejich neodborném používání nebo použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto zařízení náležitě zaškoleny. Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály děti. Tepelné čerpadlo je určeno jako zdroj tepla pro uzavřené teplovodní systémy ústředního vytápění a pro přípravu teplé vody. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese výrobce/dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. K použití v souladu s určením patří také: dodržování návodu k obsluze a instalaci dodržování všech dalších platných podkladů dodržování podmínek pro provádění servisních prací a údržby. 4.2 Požadavky na místo instalace Místo instalace musí být vybráno tak, aby mohlo být tepelné čerpadlo řádně nainstalováno a udržováno. a Pozor! Nebezpečí poškození tepelného čerpadla. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní součásti. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. Zeptejte se kvalifikovaného servisního technika, jaké aktuálně platné národní předpisy je třeba dodržovat. Místo instalace musí být suché a odolné proti mrazu. Místnost k instalaci tepelného čerpadla by měla být pokud možno větrána venkovním vzduchem, aby zůstala nízká relativní vlhkost vzduchu a bylo zabráněno tvoření kondenzátu. Zvláště při vysoušení stavby a uvádění do provozu může docházet ke tvoření kondenzátu na studených částech. 4.3 Výskyt kondenzátu (zkondenzovaná voda) Výparník, vzduchové kanály a díly okruhu chladiva jsou uvnitř tepelného čerpadla izolované, aby nemohl vznikat kondenzát. Pokud se přesto v malém množství kondenzát vytvoří, je zachycen do vany pro kondenzát, která se nachází uvnitř ve spodní části tepelného čerpadla. Díky vzniklému teplu uvnitř tepelného čerpadla se kondenzát ve vaně pro kondenzát odpaří. Malá množství vzniklého kondenzátu mohou být odvedena pod tepelným čerpadlem. Vznik kondenzátu v malém množství neznamená závadu tepelného čerpadla. 4.4 Tipy na úsporu energie Níže získáte důležité tipy, které vám pomohou provozovat systém tepelného čerpadla s úsporou energie a nákladů. d Nebezpečí! Nebezpečí ohrožení života v důsledku neodborného používání zařízení. Při neodborném použití nebo při použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života provozovatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či jiných věcných hodnot. CZ 9

11 4 Pokyny k instalaci a provozu Obecné tipy na úsporu energie Energii můžete ušetřit již svým chováním: Správně odvzdušňujte: Okna nebo zasklené dveře nevyklápějte, ale 3-4krát denně okna na 15 minut zcela otevřete a během větrání zavřete ventily termostatu nebo regulátor teploty v místnosti. Nezakrývejte topná tělesa: Ohřátý vzduch v místnosti tak může lépe cirkulovat. Použijte větrací zařízení se zpětným získáváním tepla: Díky větracímu zařízení se zpětným získáváním tepla je stále zaručena optimální výměna vzduchu v budově (okna nemusejí být proto za účelem větrání otevřená). Případně je možné množství vzduchu přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí dálkového ovládání větracího zařízení. Zkontrolujte, zda okna a dveře těsní: Nechte okenice a žaluzie v noci zavřené, aby uniklo co nejméně tepla. Nezakrývejte regulátory: Pokud je jako příslušenství nainstalováno zařízení dálkového ovládání VR 90, nezakrývejte ho nábytkem atd., aby mohlo nerušeně snímat cirkulující vzduch v místnosti. Neplýtvejte vodou: Například se místo koupání sprchujte, pokud vodovodní kohoutky kapou, vyměňte neprodleně těsnění Možnosti úspory v důsledku správného používání regulace Další úspory umožňuje správné použití regulace tepelného čerpadla. Níže najdete návrhy, jak je možné ovlivnit další úspory nastavením regulace tepelného čerpadla: Nastavte správnou teplotu vody na vstupu do topného okruhu: Tepelné čerpadlo řídí teplotu vody na vstupu do topného okruhu nejen v závislosti na venkovní teplotě, ale také podle nastavené teploty v místnosti. Zvolte proto takovou teplotu v místnosti, která bude právě splňovat vaše požadavky na pohodlí, například 20 C. Každý stupeň navíc znamená zvýšenou spotřebu energie zhruba o 6 % ročně. Zvolte vhodnou topnou křivku: Pokud tepelné čerpadlo pohání podlahové topení, nastavte topnou křivku níže než na 0,4. U radiátorových topení doporučujeme, aby byla dimenzována tak, aby mohla při nejnižší venkovní teplotě fungovat s maximální teplotou na vstupu 50 C; toto odpovídá topné křivce nižší než 0,7. Nastavte přiměřenou teplotu teplé vody: Nastavte požadovanou teplotu teplé vody pouze tak vysoko, jak je to nutné pro používání. Každé další ohřívání způsobuje zbytečnou spotřebu energie, teploty teplé vody nad 60 C navíc způsobují intenzivnější usazování vodního kamene. Doporučujeme používat přípravu teplé vody bez elektrického přídavného topení; je tak nastavena maximální teplota teplé vody na základě vypnutí vysokého tlaku v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody cca 58 C. Nastavte individuálně přizpůsobená topná období: Využijte časové programy pro vytápění a teplou vodu. Nastavte období tak, aby odpovídala typickému průběhu vašeho dne a vaší spotřebě tepla. Zvolte správný provozní režim: Pro období nočního klidu a nepřítomnosti doporučujeme přepnout topení na režim poklesu. Topte stejnoměrně: Účelně zvoleným programem vytápění dosáhnete toho, že budou všechny místnosti v bytě vytápěn stejnoměrně a v souladu s jejich využíváním. Použijte ventily termostatu: Pomocí ventilů termostatu ve spojení s regulátorem teploty v místnosti (nebo regulátorem závislým na venkovní teplotě) můžete teplotu v místnosti přizpůsobit individuálním požadavkům a dosáhnout úsporného provozu topného systému. Optimalizujte použití cirkulačního čerpadla: Přizpůsobte provozní doby cirkulačního čerpadla skutečné spotřebě. Zeptejte se servisního technika: Servisní technik nastaví systém tepelného čerpadla podle vašich osobních požadavků. Tyto a další tipy k úspoře energie najdete v kap Tam jsou popsána nastavení regulátoru s potenciálem energetické úspory. 10

12 Obsluha 5 5 Obsluha 5.1 Seznámení se s regulátorem a jeho obsluha Veškeré programování tepelného čerpadla probíhá pomocí obou ovládačů ( a ) regulátoru. Ovládač při tom slouží k výběru parametru (stisknutím) a ke změně parametru (otočením). Ovládač slouží k výběru nabídky (otáčením) a k aktivaci zvláštních funkcí (stisknutím). 1 2 Grunddata 6 Ugedag Klokslæt Indstil dag Obr. 5.1 Přehled ovládače Legenda 1 Označení menu 2 Kurzor, ukazuje na zvolený parametr 3 Číslo menu 4 Ovládač, nastavení parametrů (otáčení), výběr parametrů (stisknutí) 5 Ovládač, výběr nabídky (otáčení), aktivace speciálního druhu režimu (stisknutí) 6 Informační řádek (na příkladu výzva k akci) Typický průběh ovládání (úroveň provozovatele) Ovládačem otáčejte tak dlouho, až vyberete potřebnou nabídku. Ovládačem otáčejte tak dlouho, až vyberete parametr, který má být změněn. K označení měněného parametru stiskněte ovládač. Parametr má nyní tmavé pozadí. Ke změně hodnoty nastavení parametru otáčejte ovládačem. K převzetí změněné hodnoty nastavení stiskněte ovládač. CZ 11

13 5 Obsluha 5.2 Nastavení nabídek a parametrů Dosavadní nastavení Naprogramování prázdnin 6 pro celý systém Časová období 1 > Požadovaná.teplota 12 C >Nastavit den spuštění Výběr nabídky: Otočte ovládač : Vyberte nabídku, např. z nabídky 6 k nabídce 7. Změněné nastavení zákl.data 7 datum > den v týdnu Po čas 09:35 >Nastavit den zákl.data 7 Výběr parametrů: zákl.data 7 datum > den v týdnu Po čas 09:35 >Nastavit den zákl.data 7 datum den v týdnu >Po čas 09:35 Otočte ovládač : K výběru měněných parametrů. Např. z řádku 1 den k řádku 2 den v týdnu (na tomto příkladu otočit o 3 klidové polohy dále). Parametr den v týdnu změnit z pondělí na úterý: Stiskněte ovládač : Vyberte parametry datum den v týdnu >Po čas 09:35 >Nastavit den v týdnu zákl.data 7 datum den v týdnu >Út čas 09:35 >Nastavit den v týdnu Otočte ovládač : Změňte parametry, >Nastavit den v týdnu Stiskněte ovládač : Převezměte změnu. 12

14 Obsluha Popis regulátoru Servisní technik nastavil při uvedení do provozu všechny provozní parametry na předem nastavené hodnoty, takže může tepelné čerpadlo pracovat optimálně. Můžete však provozní režimy a funkce individuálně nastavit a přizpůsobit dodatečně Možné okruhy systému Regulátor může řídit následující okruhy systému: topný okruh, nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody, cirkulační čerpadlo teplé vody, okruh zásobníku. Pro rozšíření systému můžete pomocí okruhu zásobníku připojit až šest dodatečných modulů pro směšovací okruhy VR 60 (příslušenství) vždy se dvěma směšovacími okruhy. Programování směšovacích okruhů je prováděno pomocí regulátoru na ovládací konzole tepelného čerpadla. Pro pohodlné ovládání je možno u prvních osmi topných okruhů připojit dálková ovládací zařízení VR Regulace energetické bilance Regulace energetické bilance platí jen pro hydrauliky bez vyrovnávacího zásobníku. Pro ekonomický a nezávadný provoz tepelného čerpadla je důležité, stanovit spuštění kompresoru. Rozběh kompresoru je okamžik, ve kterém dochází k největšímu zatížení. Pomocí regulace energetické bilance je možné minimalizovat spuštění tepelného čerpadla, aniž by byl snížen komfort příjemného klimatu v místnosti. Stejně jako u jiných regulátorů topení podle venkovní teploty regulátor zaznamenáváním venkovní teploty a topnou křivkou stanovuje požadovanou přívodní teplotu. Výpočet energetické bilance je prováděn na základě této požadované přívodní teploty a skutečné přívodní teploty, jejichž rozdíl za minutu je změřen a sečten: 1 minuta stupně [ min] = 1 K rozdíl teploty v průběhu 1 minuty (K = Kelvin) Při určitém úbytku tepla se tepelné čerpadlo spustí a vypne se teprve tehdy, když je množství přivedeného tepla stejné jako úbytek tepla. Čím větší je nastavená záporná číselná hodnota, tím delší jsou intervaly, ve kterých kompresor běží, resp. stojí Princip napouštění vyrovnávacího zásobníku Vyrovnávací zásobník je regulován v závislosti na požadované teplotě na vstupu. Tepelné čerpadlo ohřívá, když je hodnota snímače teploty hlavy vyrovnávacího zásobníku VF1 menší než požadovaná teplota. Čerpadlo ohřívá tak dlouho, dokud snímač teploty podlahy vyrovnávacího zásobníku RF1 nedosáhne požadované teploty plus 2 K. Při připojení k ohřevu zásobníku teplé vody je vyrovnávací zásobník rovněž napouštěn, když je hodnota snímače teploty hlavy VF1 menší než 2 K vyšší než požadovaná teplota (předčasné doplnění): VF1 < T VL pož. + 2 K Obnova parametrů nastavených z výroby a Pozor! Nechtěné vymazání specifických nastavení! Pokud chcete regulaci dosadit zpět na nastavení z výroby, můžete vymazat specifická nastavení zařízení a zařízení vypnout. Zařízení nemůže být poškozeno. Na základní obrazovce grafického displeje stiskněte současně oba ovládače na dobu min. 5 s. Poté můžete vybrat, zda mají být obnoveny parametry nastavené z výroby pouze pro časové programy nebo zda mají být obnoveny všechny hodnoty Struktura regulátoru Jako základní obrazovka se zobrazí grafický displej. Tento displej představuje výchozí bod pro všechny ostatní displeje. Pokud při nastavování hodnot po delší dobu neaktivujete žádný ovládač, objeví se automaticky opět tato obrazovka. Ovládání regulátoru je rozděleno do čtyř úrovní: Úroveň provozovatele je určena pro provozovatele. V kap. 5.4 jsou přehledně znázorněny všechny displeje regulátoru jako postupový diagram. Podrobný popis jednotlivých displejů najdete v kap Zakódovaná úroveň (nabídka C1 - C9, D1 - D5, I1 - I5 a A1 - A9) je určena pro servisního technika a je před neúmyslnou změnou nastavení chráněna zadáním kódu. Jako provozovatel můžete listovat nabídkami zakódované úrovně a prohlížet si parametry nastavení typické pro zařízení, nemůžete měnit hodnoty. V nabídkách C1 až C9 servisní technik nastavuje parametry specifické pro zařízení. Nabídky D1 až D5 umožňují servisnímu technikovi provozovat a testovat tepelné čerpadlo v diagnostickém režimu. V nabídkách I1 až I5 získáte obecné informace o nastaveních tepelného čerpadla. Nabídky A1 až A9 provázejí servisního technika instalační nabídkou, aby mohl tepelné čerpadlo uvést do provozu. Zobrazení a výběr zvláštních funkcí (např. úsporné funkce) může provádět i provozovatel. Aktivace zvláštních funkcí je popsána v kap CZ 13

15 5 Obsluha Čtvrtá úroveň obsahuje funkce k optimalizaci zařízení a může být nastavena jen servisním technikem pomocí vrdialog 810/ Nastavení funkcí pro úsporu energie V kap. 5.5 jsou popsána také nastavení tepelného čerpadla, která vedou ke snížení nákladů na energii. Snížení nákladů je dosaženo optimálním nastavením regulátoru energetické bilance tepelného čerpadla závislého na venkovní teplotě. Tento symbol upozorňuje na tipy pro úsporu energie. 14

16 Obsluha Postupový diagram Grafická obrazovka Vrácení na výrobní nastavení Mi :35 > 5 sec. nastavení od výrobce Cancel časové programy všechno > Vybrat NEIN/JA NEIN/JA NEIN/JA Displej energetického zisku Speciální funkce Mi :35 Šetření aktivováno > 12:00 Zvolit čas konce Mi :35 party aktivováno Mo sk.teplota výstupu Tlak v top.zař. Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení 16: ºC 1,2bar 1,4bar Mi :35 jednorázové nab.zásobníku aktivováno HK2 Parametr provozní HK2 režim Topení >Auto Parameter pož.hodnota Betriebsart den. Heizen teplota >Auto poklesu >Zvolit Raumsolltemp. způsob provozu teplota poklesu ºC 15 ºC 20 ºC 15 ºC Ohřev TUV časové programy >Mo 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 Zákl.data 7 Datum den v týdnu > Mo čas 09:35 Teplá už. voda 4 Parametr zvolit WW > Auto Max.tepl.TUV 60 ºC Min.tepl.TUV 44 ºC tepl.zásobníku pož. 51 ºC >Zvolit způsob provozu HK2 5 časové HK2 programy 5 >Mo Zeitprogramme HK2 >Mo1 Zeitprogramme 00:00 24:00 2 >Mo1 : 00:00 : 24: : : 00:00 : : 24:00 >Vybrat den v 3 týdnu/blok 2 : : : : >Vybrat den v 3 týdnu/blok : : >Vybrat den v týdnu/blok 5 Cirkulační čerpadlo časové programy >Mo 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : > Vybrat den v týdnu/blok Naprogram.prázdniny Pro celý systém čas.období: 1 > pož.teplota > Nastavit den startu ºC >Nastavit den v týdnu úroveň kódu 8 Kód č.: > Standardní kód: >Nastavit číslice Zakódovaná úroveň pro servisního technika Obr. 5.2 Displeje v úrovni provozovatele CZ 15

17 5 Obsluha 5.5 Displeje úrovně provozovatele Níže jsou popsány a vysvětleny jednotlivé nabídky regulátoru. Zobrazený displej Popis Grafická obrazovka (základní displej) Na této obrazovce můžete zjistit aktuální stav systému. Zobrazí se vždy, když při zobrazení jiného displeje po delší dobu neaktivujete žádný ovládač. Venkovní teplota (zde 10 C) Vstupní teplota zdroje: Snímač teploty; na příkladu 9 C Pod šipkou je zobrazen výkon tepelného zdroje (na příkladu 10 KW). Stupeň černosti šipky graficky představuje energetickou efektivnost tepelného čerpadla za daného provozního stavu. Výkon tepelného zdroje nelze srovnávat s topným výkonem. Topný výkon zhruba odpovídá výkonu tepelného zdroje + výkonu kompresoru Pokud je zapnutý kompresor nebo elektrické záložní vytápění, zobrazí se šipka zcela zabarvená. >>> vlevo a vpravo bliká, když je kompresor zapnutý a je tak odebírána energie z okolního prostředí, která je přiváděna do topného systému. >>> vpravo bliká, když je do topného systému přiváděna energie (např. pouze přes elektrické záložní vytápění). Tepelné čerpadlo se nachází v režimu Topení. Kromě toho je zobrazena teplota vody na vstupu do topného okruhu (na příkladu 30 C). Symbol zobrazuje, že je zásobník teplé vody ohříván nebo že je tepelné čerpadlo připravené. Kromě toho se zobrazí teplota v zásobníku teplé vody. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné na úrovni provozovatele 16

18 Obsluha 5 Zobrazený displej Popis Po :49 1 Skutečná teplota na vstupu 28 C Tlak v topném systému 1,2bar Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení Displej energetického zisku Zobrazuje pro každý ze 12 měsíců aktuálního roku energii získanou z okolního prostředí (černé sloupce). Bíle zabarvené sloupce jsou určeny pro budoucí měsíce roku, výška sloupce odpovídá zisku za měsíc v uplynulém roce (možnost porovnání). Při prvním uvedení do provozu je výška sloupců pro všechny měsíce rovna nule, protože ještě nejsou k dispozici žádné informace. Stupnice měřítka (na příkladu 4000 kwh) se automaticky přizpůsobí nejvyšší hodnotě měsíce. Vpravo nahoře je zobrazen celkový součet přínosu od uvedení do provozu (na příkladu: kwh). Jsou zobrazeny den, datum, přesný čas i teplota na vstupu a tlak v topném systému. Teplota na vstupu skutečná: Aktuální teplota na vstupu v zařízení. Tlak v topném systému: Tlakový snímač topného okruhu. Topení jen komp.: Toto stavové hlášení informuje o aktuálním provozním stavu. Možné jsou: Topení jen komp. Topení komp. a přídavné topení Topení jen přídavné topení Vypnutí topné větve Vypnutí TUV TUV: jen kompresor TUV: jen přídavné topení Blokace TUV Blokace: vytápění Rychlý test Ochrana topení před mrazem Ochrana zásobníku před mrazem Ochrana proti legionelám Ochrana proti zablokování čerpadla Vysoušení potěru Odvzdušňovací režim Rušicí vypnutí: Topení Chybové vypnutí: Topení Rušicí vypnutí: TUV Chybové vypnutí: TUV Závada Neúspěšné vypnutí Opětovné zapnutí Doběh kompresoru Doběh komp. TUV Zpětný tok příliš vysoký U kritických provozních stavů je v obou dolních řádcích displeje zobrazeno výstražné hlášení. Tyto řádky jsou prázdné, pokud je provozní stav normální. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 17

19 5 Obsluha Zobrazený displej HK2 2 Parametr Provozní režim Topení >Auto Požadovaná teplota v místnosti 22 C Teplota poklesu 15 C >Zvolit provozní režim Popis Požadovaná teplota v místnosti je teplota, na kterou je vytápění regulováno v provozním režimu Topení nebo v rámci časového okna. Upozornění: Zvolte požadovanou prostorovou teplotu pouze tak vysoko, aby teplota byla právě vyhovující pro vaše osobní pohodlí (např. 20 C). Každý stupeň nad nastavenou hodnotu znamená zvýšenou spotřebu energie zhruba o 6 % ročně. nastavení od výrobce Požadovaná teplota v místnosti.: 20 C Teplota snižování: 15 C Teplota poklesu je teplota, na kterou je vytápění regulováno během doby poklesu. Pro každý topný okruh může být nastavena vlastní teplota snižování. Nastavený provozní režim určuje, za jakých podmínek má být regulován přiřazený topný okruh popř. teplovodní okruh. Pro topné okruhy máte k dispozici následující provozní režimy: Auto: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Pokles. Eko: Provoz topného okruhu přechází podle nastavitelného časového programu mezi provozními režimy Topení a Vypnutí. Topný okruh je přitom během doby útlumu kompletně vypnut, pokud není aktivována funkce ochrany proti mrazu (v závislosti na venkovní teplotě). Topení: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na požadovanou teplotu v místnosti. Pokles: Topný okruh je nezávisle na nastavitelném časovém programu regulován na teplotu snižování. Vyp: Topný okruh je deaktivován, pokud není aktivní funkce ochrany proti mrazu (závisí na venkovní teplotě). Upozornění: Podle konfigurace zařízení se zobrazí další topné okruhy. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 18

20 Obsluha 5 Zobrazený displej Teplá užitková 4 parametr Provozní režim TUV auto Max.tepl.TUV 60 C Min.tepl.TUV 44 C Teplota zásobníku skutečná 51 C >Zvolit požadovanou teplotu Popis Pro připojené zásobníky teplé vody a cirkulační okruh jsou možné provozní režimy Auto, ZAP a VYP: Maximální teplota teplé vody udává, na jakou hodnotu teploty má být zásobník teplé vody ohříván. Minimální teplota teplé vody udává mezní hodnotu, při které je zásobník teplé vody ohříván v důsledku nedosažení požadované teploty. Upozornění: Maximální teplota teplé vody se zobrazí pouze tehdy, pokud je uvolněno elektrické záložní vytápění pro teplou vodu. Bez elektrického záložního vytápění je konečná teplota teplé vody omezena vypnutím regulátoru snímače tlaku chladicího okruhu a nelze ji nastavit! Teplota zásobníku skutečná: Aktuální teplota v zásobníku teplé vody. Nastavení od výrobce Min. teplota teplé vody 44 C Auto: Ohřev zásobníku, resp. uvolnění cirkulačního čerpadla je udělováno na základě zadaného časového programu: ohřev zásobníku uvolněn, ohřev zásobníku není uvolněn. Zap: Ohřev zásobníku je uvolněn trvale, tzn. v případě potřeby dochází k okamžitému ohřevu zásobníku, cirkulační čerpadlo je trvale v provozu. Vyp: Zásobník není ohříván, cirkulační čerpadlo je mimo provoz. V případě poklesu teploty v zásobníku pod 10 C je zásobník z důvodu ochrany před mrazem ohříván na 15 C. Doporučujeme používat teplou užitkovou vodu bez elektrického přídavného topení. Je tak nastavena maximální teplota teplé vody na základě vypnutí vysokého tlaku v chladicím okruhu tepelného čerpadla. Toto vypnutí odpovídá max. teplotě teplé vody 58 C. Aby byl zachován co nejnižší počet startů tepelného čerpadla, nastavte minimální teplotu teplé vody na co nejnižší hodnotu. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 19

21 5 Obsluha Zobrazený displej HK2 5 časové programy >Po 1 00:00 24:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Popis V nabídce Časové programy HK2 můžete nastavit doby vytápění pro každý topný okruh. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři doby vytápění. Regulace pak probíhá po nastavené topné křivce a na zadanou požadovanou teplotu v místnosti. nastavení od výrobce Po Ne 0:00 24:00 hod. Teplá užitková 5 časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Podle smlouvy o tarifech s provozovatelem rozvodné sítě (VNB) nebo podle konstrukce domu mohou být doby poklesu vynechány. Provozovatelé rozvodných sítí nabízejí vlastní zlevněné tarify proudu pro tepelná čerpadla. Z ekonomického hlediska je výhodné využívat výhodnější noční proud. U domů s nízkou spotřebou energie nemusíte na základě malých tepelných ztrát domu pokles prostorové teploty nastavovat. Požadovanou teplotu snižování musíte nastavit v nabídce 2. V nabídce Časové programy pro teplou vodu můžete nastavit, v kolik hodin bude zásobník teplé vody ohříván. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Příprava teplé vody by měla být aktivní pouze v časech, ve kterých je teplá voda také skutečně spotřebovávána. Nastavte tyto časové programy na minimální požadavky. Například u lidí chodících do zaměstnání by mohlo časové okno od hod. a druhé časové okno od hod. pomocí přípravy teplé vody minimalizovat spotřebu energie. Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 20

22 Obsluha 5 Zobrazený displej cirkulační čerpadlo 5 časové programy >Po 1 06:00 22:00 2 : : 3 : : >Vybrat den v týdnu/blok Popis V nabídce Časové programy pro cirkulační čerpadlo můžete nastavit, v kolik hodin má být cirkulační čerpadlo v provozu. Pro jeden den, resp. blok můžete uložit až tři časy. Je-li provozní režim teplé vody (viz nabídku 3) nastaven na ZAP, cirkulační čerpadlo stále běží. nastavení od výrobce Po Pá 6:00 22:00 hod. So 7:30 23:30 hod. Ne 7:30 22:00 hod. Časový program cirkulačního čerpadla by měl odpovídat časovému programu teplé vody, event. mohou být zvolena ještě užší časová okna. Pokud je bez zapnutého cirkulačního čerpadla dostatečně rychle dosaženo požadované teploty teplé vody, může být i cirkulační čerpadlo deaktivováno. Pomocí elektronických spínacích tlačítek, která jsou nainstalovaná v bezprostřední blízkosti odběrných míst a připojená k tepelnému čerpadlu, můžete cirkulační čerpadlo krátkodobě aktivovat (princip osvětlení schodiště). Doby provozu cirkulačního čerpadla tak můžete optimálně přizpůsobit skutečné spotřebě. K tomu účelu se obraťte na vašeho servisního technika. Naprogramování prázdnin 6 pro celý systém Časová období 1 > pož.teplota 12 C >Nastavit den spuštění U regulační jednotky a všech k ní připojených komponent systému je možno naprogramovat dvě období prázdnin se zadáním data. Dodatečně zde můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti na dobu prázdnin, tzn. nezávisle na zadaném časovém programu. Po uplynutí doby prázdnin se regulační jednotka automaticky vrátí do předchozího zvoleného druhu provozu. Aktivace programu prázdnin je možná pouze v druzích provozu Auto a Eko. Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přecházejí během programu prázdnin automaticky do druhu provozu VYP. Období 1: Období 2: Požadovaná teplota 15 C Připojené okruhy ohřevu zásobníku, resp. okruhy cirkulačních čerpadel přecházejí během programu prázdnin automaticky do druhu provozu VYP. Období delší nepřítomnosti mohou být nastavena na displeji Naprogramování prázdnin. Požadovaná teplota by měla být během této doby nastavena na co nejnižší hodnotu. Příprava teplé vody není během této doby v provozu. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) CZ 21

23 5 Obsluha Zobrazený displej Zákl.data 7 Datum Den v týdnu Po Čas 09:35 Popis V nabídce Základní data můžete nastavit aktuální datum, den v týdnu a, pokud není možné radiové seřízení času DCF, aktuální přesný čas pro regulátor. Toto nastavení funguje pro všechny připojené komponenty systému. nastavení od výrobce >Nastavitelné hodnoty úroveň kódu 8 Kód č.: > >Nastavit číslice Abyste se dostali do úrovně kódu (úroveň pro servisního technika), musíte zadat příslušný kód. Pro zobrazení nastavených parametrů bez zadání vstupního kódu musíte jednou stisknout ovládač. Poté je možné otáčením ovládače načítat všechny parametry úrovně kódů, nelze je však měnit. Jako provozovatel si můžete bez zadání kódu prohlížet všechny nabídky zakódované úrovně, ale nelze provádět změny. Pozor! Nepokoušejte se svévolným zadáváním vniknout do zakódované úrovně. Neúmyslná změny parametrů specifických pro zařízení může způsobit poruchy popř. poškození tepelného čerpadla. Tab. 5.1 Parametry nastavitelné v úrovni provozovatele (pokračování) 22

24 Obsluha Zvláštní funkce Výběr zvláštních funkcí je možný ze základního zobrazení Za tímto účelem stiskněte levý ovládač. Pro změnu parametru musíte otočit ovládač. Zvolit můžete následující zvláštní funkce: Úsporná funkce: stiskněte 1 x ovládač Funkce Party: stiskněte 2 x ovládač Jednorázový ohřev zásobníku: stiskněte 3 x ovládač Příslušnou funkci aktivujete tím, že ji jednoduše zvolíte. V úsporné funkci je navíc nutné zadat čas, do kdy má být úsporná funkce (regulace na teplotu poklesu) aktivní. Základní obrazovka se objeví po ukončení funkce (dosažení doby) nebo po opětovném stisknutí ovládače. Zobrazený displej St :35 Šetření aktivováno Popis Úsporná funkce: S úspornou funkcí můžete zkrátit topná období pro nastavitelné období. Přesný čas pro konec úsporné funkce zadejte ve formátu hh:mm (hodina:minuta). >Zvolit čas konce St :35 Party aktivováno Funkce Party: S funkcí Party můžete nastavit pokračování doby vytápění a ohřevu vody přes termín nejbližšího vypnutí až do doby následujícího zapnutí vytápění. Funkci Party můžete použít jen pro topné okruhy, resp. okruhy teplé vody, pro které je nastaven provozní režim Auto nebo EKO. St :35 Jednorázové Naplnění zásobníku aktivováno Jednorázový ohřev zásobníku: Tato funkce vám dovoluje ohřát jednorázově zásobník teplé vody, a to nezávisle na aktuálním časovém programu. Tab. 5.2 Zvláštní funkce CZ 23

25 5 Obsluha Dosazení zpět na nastavení z výroby: Současně stiskněte ovládač a ovládač a držte je stisknuté minimálně 5 vteřin. Poté můžete vybrat, zda mají být obnoveny parametry nastavené z výroby pouze pro časové programy nebo zda mají být obnoveny všechny hodnoty. Zobrazený displej St :35 nastavení od výrobce Cancel časové programy všechno >Nastavitelné hodnoty ne/ano ne/ano ne/ano Popis Jsou zase obnovena nastavení z výroby. Pozor! Obnovu nastavení z výroby přenechte servisnímu technikovi. Jsou zpětně dosazena nastavení specifická pro zařízení. Zařízení může být vypnuto. Zařízení nemůže být poškozeno. K vyvolání nabídky nastavení z výroby stiskněte minimálně na 5 vteřin oba ovládače. Tab. 5.3 Opětovné dosazení nastavení z výroby 5.7 Uvedení tepelného čerpadla do provozu Uvedení tepelného čerpadla do provozu provede po instalaci autorizovaná servisní firma. Opětovné uvedení do provozu není nutné ani v případě, když dojde například k nekontrolovatelnému poklesu napětí tepelného čerpadla (výpadek proudu, vadná pojistka, deaktivovaná pojistka). Tepelné čerpadlo Vaillant disponuje automatickou funkcí Reset, tzn. tepelné čerpadlo se automaticky vrátí do svého výchozího stavu, jakmile je porucha tepelného čerpadla odstraněna. Jak máte postupovat v případě poruchy se dozvíte v kap Vypnutí tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo je možné vypnout pouze pomocí ovládací konzoly tím, že deaktivujete topení a přípravu teplé vody (provozní režim Vyp ; (viz kap. 5.5, nabídka 2).). h Upozornění! Pokud je nutné vypnout systém tepelného čerpadla kompletně, odpojte pojistku topného systému. 5.9 Kontrola odborníkem Na rozdíl od zdrojů tepla na bázi fosilních nosičů energie není u tepelného čerpadla Vaillant geotherm nutné provádět náročné údržbářské práce. Předpokladem dlouhodobé provozní bezpečnosti, spolehlivosti a vysoké životnosti je pravidelná roční kontrola přístroje provedená kvalifikovaným technikem. d Nebezpečí! Zanedbání pravidelných kontrol může vést k věcným škodám a ohrožení zdraví osob. Kontroly a opravy smí provádět pouze autorizovaná servisní firma. h Upozornění! Nechte své zařízení pravidelně kontrolovat autorizovanou servisní firmou, abyste zajistili ekonomický provoz tepelného čerpadla. 24

26 Obsluha Kontrola provozovatelem Kromě ročních kontrol prováděných kvalifikovaným technikem musí některé kontroly provádět také provozovatel Kontrola plnicího tlaku topného systému Tlak náplně v topném systému kontrolujte pravidelně (tlak v topném systému). Po :49 1 Skutečná teplota na vstupu 28 C Tlak v topném systému 1,2bar Topení jen komp. Výstražné hlášení Výstražné hlášení Obr. 5.4 Kontrola plnicího tlaku Kontrola vedení vzduchu Nechte cca 1 krát ročně zkontrolovat vedení vzduchu (vzduchové kanály a kryt přístroje v horní části) servisním technikem (citelný průvan nebo stopy kondenzátu/ zkondenzované vody), především při venkovních teplotách nad 10 C. Nechte při této příležitosti vyčistit také výparník. Bližší informace najde servisní technik v návodu k instalaci tepelného čerpadla Čištění a údržba Nepoužívejte abrazivní a čisticí prostředky, které by mohly poškodit kryt. h Upozornění! Kryt tepelného čerpadla čistěte vlhkým hadrem a trochou mýdla. Zjistěte hodnotu plnicího tlaku topného systému na regulátoru tepelného čerpadla (zobrazení stavu, viz obr. 5.4). Tlak topného systému by se měl nacházet mezi 1 a 2 bary. Pokud tento tlak klesne pod hodnotu 0,5 baru, tepelné čerpadlo se automaticky vypne a zobrazí se chybové hlášení. a Pozor! Nebezpečí poškození v důsledku unikající vody při netěsnosti zařízení. V případě netěsností uzavřete ihned uzavírací ventil studené vody v oblasti vedení teplé vody. V případě netěsností odpojte tepelné čerpadlo v topném systému od proudu (odpojte pojistku). Případné netěsnosti nechte odstranit servisním technikem. h Upozornění! Uzavírací ventil studené vody není součástí rozsahu dodávky tepelného čerpadla. Nainstaluje ho servisní technik na místě montáže. Vysvětlí vám také polohu a manipulaci s tímto dílem. CZ 25

27 5 Obsluha 5.12 Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Chybová hlášení se na displeji objeví asi 20 sekund po vzniku chyby a jsou zapsána v paměti závad regulátoru, pokud chyba trvá přibližně 3 minuty, zde je může servisní technik později vyvolat. Paměť poruch číslo chyby > 1 kód chyby :18 Chyba Chyba snímače tlaku topného okruhu Obr. 5.5 Chybové hlášení v paměti závad, nabídka I1 Regulace geotherm zná různé druhy poruch: Porucha komponent, které jsou připojené pomocí sběrnice ebus. Dočasné odpojení Tepelné čerpadlo zůstane v provozu. Závada se zobrazí a zmizí automaticky, jakmile je příčina závady odstraněna. - Vypnutí v důsledku závady tepelné čerpadlo se vypne. Může být znovu spuštěno až po odstranění příčiny závady servisním technikem. Dodatečně mohou na přístroji popř. zařízení vzniknout Ostatní chyby/poruchy. a Pozor! Porucha na tepelném čerpadle! Neprodleně informujte autorizovanou servisní firmu, pokud se na displeji ovládací konzoly objeví poruchová hlášení, která nejsou uvedena v tabulkách 5.4 až 5.7. Nezkoušejte sami odstranit příčinu poruchy. I Aktivace nouzového provozu Podle druhu poruchy můžete servisní technik nastavit, zda bude tepelné čerpadlo běžet dále až do odstranění příčiny poruchy v nouzovém provozu (prostřednictvím integrovaného elektrického přídavného topení), a sice buď pro topný režim (zobrazení Přednostně topení ), pro provoz s teplou vodou (zobrazení Přednostně teplá užitková voda ) nebo pro oba (zobrazení Přednostně topení/přednostně teplá užitková voda ), viz následující tabulky, sloupec Nouzový provoz Chyby/poruchy, které můžete odstranit Příznaky poruchy Hluk v topném okruhu. Tab. 5.4 Ostatní poruchy Možná příčina Nečistoty v topném okruhu. Čerpadlo je vadné. Vzduch v topném okruhu. Opatření pro odstranění Odvzdušněte topný okruh Výstražná hlášení Tepelné čerpadlo včetně kompresoru zůstane v provozu. Následující chyby jsou zobrazeny v paměti závad a v nabídce 1 jako výstražné hlášení. Poznamenejte si chybový kód a text a sdělte jej při další kontrole servisnímu technikovi. kód chyby Text závady/popis 26 Přehřátí kompresoru na straně přívodu tlaku Tab. 5.5 Výstražná hlášení, bez vypnutí h Upozornění! Všechny dále uvedené poruchy mohou být odstraněny jen servisním technikem. Pokud si nejste jisti, zda můžete příčinu závady sami odstranit nebo když se závada několikrát opakuje, pak se obraťte na vašeho servisního technika nebo zákaznický servis Vaillant. 26

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm plus Tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem teplé vody CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...3 1.1 Dodržování související dokumentace...3

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW

Pro uživatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW geotherm CZ; SK Pro uživatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace dokumentace...3 1.2 Použité symboly...3 1.3 Platnost návodu...3

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě Pro provozovatele Návod k obsluze Stanice čerstvé vody Příprava teplé vody odpovídající potřebě CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Provozní návod. Pro provozovatele. Provozní návod. geotherm. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda

Provozní návod. Pro provozovatele. Provozní návod. geotherm. Systém tepelného čerpadla vzduch/voda Provozní návod Pro provozovatele Provozní návod geotherm Systém tepelného čerpadla vzduch/voda CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Dodržujte související dokumentaci... 3 1.2 Uložení podkladů...

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 Pro provozovatele/pro profesní odborníky Návod k obsluze a instalaci VR 81 Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm. Tepelné čerpadlo Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm Tepelné čerpadlo CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržujte související dokumentaci...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité symboly...4

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s přídavnou funkcí chlazení

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. geotherm plus. Tepelné čerpadlo s přídavnou funkcí chlazení Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze geotherm plus Tepelné čerpadlo s přídavnou funkcí chlazení CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...3 1.1 Dodržování související dokumentace...3 1.2

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm plus VWS

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm plus VWS Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm plus VWS CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržování související dokumentace...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler DO3670D3 Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Montážní návod Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit pouze

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012

ROTEX HPSU compact. Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze. Pro provozovatele. CZ Vydání 06/2012 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 HPSU compact 508 HPSU compact 516 CZ Vydání 06/2012 Výrobní číslo Zákazník

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

auromatic 560 VRS 560 CZ, SI, RO

auromatic 560 VRS 560 CZ, SI, RO auromatic 560 VRS 560 CZ, SI, RO Pro provozovatele/kvalifikovaného řemeslníka Návod k obsluze auromatic 560 Solární diferenciální regulátor VRS 560 Obsah Všeobecné informace...2 Zvláštní znaky produktu...2

Více

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální univerzální Modulární ekvitermní regulátor Obj. číslo Strana calormatic 630/2 Modulární ekvitermní regulátor Regulace 1 nebo 2 topných kotlů (kaskádové spínání s možností rozšíření až na 6 topných kotlů

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle Vitopend 111-W Závěsný plynový kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody, typ WHSB, s modulovaným atmosférickým hořákem pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti. Rozsah tepelného

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

calormatic 330 VRT 330 RO; CZ; SK

calormatic 330 VRT 330 RO; CZ; SK calormatic 330 VRT 330 RO; CZ; SK Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci zařízení calormatic 330 Pokojový termostat VRT 330 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci........ 4

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! 6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze ovládací jednotky RC30 Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! Úvodem Přístroj vyhovuje základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Shoda byla prokázána.

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C

Návod k obsluze. Lev 30 KKZ150C Návod k obsluze Lev 30 KKZ150C CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 3 1.3 Použití zařízení v souladu s určením...

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

ROTEX HPSU compact 308

ROTEX HPSU compact 308 Pro provozovatele ROTEX HPSU compact 308 Solární zásobník s integrovaným tepelným čerpadlem Návod k obsluze Typy HPSU compact 308 CZ Vydání 02/2012 Výrobní číslo Zákazník Obsah 1 Bezpečnost...............................................................................

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-400-3.8+ OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky na instalaci 5 1.3 Varování... 5 1.4 Přehled

Více

regulátoru calormatic 430

regulátoru calormatic 430 Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci regulátoru calormatic 430 Ekvitermní regulátor VRC 430 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 430 Ekvitermní regulátor VRC

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více