Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWL"

Transkript

1 Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm Tepelné čerpadlo VWL CZ

2 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci Uložení podkladů Použité symboly Platnost návodu Označení CE Použití v souladu s určením Popis zařízení Typový štítek Princip funkce Struktura tepelného čerpadla Konstrukční skupiny Obecné informace k provozním režimům a funkcím Bezpečnostní pokyny a předpisy Bezpečnostní pokyny Předpisy, pravidla, směrnice Chladivo Montáž a instalace Příslušenství Požadavky na místo instalace Vzdálenosti a rozměry Přehled pro montáž/instalaci Vytvoření otvorů pro přívod a výstup vzduchu Požadavky na topný okruh Rozsah dodávky Vybalení přístroje a kontrola dodávky Sejmutí krytu přístroje Přeprava tepelného čerpadla Přeprava pomocí vozíku Přeprava pomocí nosných řemenů Instalace tepelného čerpadla Instalace na místě montáže Montáž systému vytápění Montáž snímače venkovní teploty VRC DCF Montáž zařízení dálkového ovládání VR Instalace směšovacího modulu VR Napouštění topného systému Napouštění topného systému Elektroinstalace Bezpečnostní a instalační pokyny Předpisy pro elektroinstalaci Ovládací skříňka Připojení napájení Neuzavřené síťové napájení (schéma elektrického zapojení 1) Dvouokruhové napájení s tarifem tepelného čerpadla (schéma elektrického zapojení 2) Dvouokruhové napájení se zvláštním tarifem(schéma elektrického zapojení 3) Přehled desky regulátoru Zapojení desky regulátoru Připojení standardního snímače VR Přímý topný režim (schéma hydrauliky 1) Směšovací okruh s vyrovnávacím zásobníkem (schéma hydrauliky 2) Přímý topný režim a zásobník teplé vody (schéma hydrauliky 3) Směšovací okruh s vyrovnávacím zásobníkem a zásobníkem teplé vody (schéma hydrauliky 4) Připojení přijímače DCF Připojení příslušenství Instalace zařízení dálkového ovládání VR Připojení dalších směšovacích okruhů Připojení externího topného přístroje Montáž krytu a konzoly regulátoru Uvedení do provozu Obecně k uvedení do provozu Ovládání regulátoru Seznámení se s regulátorem Vyvolání displeje První uvedení do provozu Odvzdušnění topného okruhu Předání zařízení provozovateli Regulace Provozní režimy a funkce Automatické doplňkové funkce Nastavitelné doplňkové funkce Doplňkové funkce na úrovni provozovatele: Doplňkové funkce na zakódované úrovni: Doplňkové funkce přes vrdialog: Popis regulátoru Možné okruhy systému Regulace energetické bilance Princip napouštění vyrovnávacího zásobníku Obnova parametrů nastavených z výroby Struktura regulátoru Postupový diagram - úroveň provozovatele Postupový diagram - zakódovaná úroveň Displeje úrovně provozovatele Displeje zakódované úrovně Zvláštní funkce Parametry nastavitelné s vrdialog 810/ Servis a údržba Pokyny k údržbě Provedení údržbářských prací Provedení údržbářských prací Kontrola vedení vzduchu Čištění výparníku Čištění odtoků kondenzátu Zkušební provoz a opětovné uvedení do provozu

3 Obsah Informace k dokumentaci 1 10 Odstranění poruch a diagnostika Chybová hlášení regulátoru Poruchy komponent sběrnice ebus Zobrazení v paměti závad a pod výstražným hlášením Dočasné vypnutí Chybné vypnutí Ostatní závady/poruchy Recyklace a likvidace Zařízení Obal Chladivo Zákaznické služby a záruka Záruční lhůta Servis Technické údaje Kontrolní seznam pro uvedení do provozu Reference Příloha Charakteristické hodnoty snímačů Snímač venkovní teploty VRC DCF Schéma tepelného čerpadla Schéma elektrického zapojení Informace k dokumentaci Následující informace platí pro celou dokumentaci. Společně s tímto návodem k instalaci platí také další podklady. Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Související dokumentace Návod k obsluze č Návod k montáži vzduchových kanálů a příslušenství pro tepelná čerpadla VWL 7C/9C č Návod k instalaci vyrovnávacího zásobníku VPS č Návod k instalaci zásobníku teplé vody VIH RW 300 č Návod k instalaci vrnetdialog č Případně jsou platné i další návody pro všechny použité díly příslušenství a regulátory. 1.1 Uložení podkladů Návod k instalaci a také veškerou související dokumentaci předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody byly v případě potřeby k dispozici. 1.2 Použité symboly Při instalaci zařízení dbejte bezpečnostních pokynů v tomto návodu k instalaci! d Nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí ohrožení života! e Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. H Nebezpečí! Nebezpečí popálení a opaření! a Pozor! Možné nebezpečné situace pro produkt a životní prostředí! h Upozornění! Užitečné informace, upozornění a pokyny. Symbol potřebné činnosti 3

4 1 Informace k dokumentaci 1.3 Platnost návodu Tento návod na instalaci platí výlučně pro zařízení s následujícími čísly zboží: Označení typu Obj. č. Tepelná čerpadla vzduch/voda VWL 7C/ VWL 9C/ Tab. 1.1 Označení typu a čísla výrobků Objednací číslo je uvedeno na typovém štítku. 1.4 Označení CE Označením CE potvrzujeme jako výrobce, že přístroje konstrukční řady geotherm splňují požadavky Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice Rady 89/336/EHS). Přístroje splňují základní požadavky Směrnice o nízkém napětí (směrnice Rady 73/23/EHS). Dále přístroje splňují požadavky normy EN (Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro topení, Požadavky na přístroje pro vytápění místností a pro ohřívání teplé vody) a normy EN 378 (Bezpečnostně technické požadavky a požadavky týkající se životního prostředí na chladicí zařízení a tepelná čerpadla). 1.5 Použití v souladu s určením Tepelná čerpadla Vaillant typu geotherm byla zkonstruována na základě stavu nejnovější techniky a uznávaných bezpečnostně technických předpisů. Přesto může při neodborném používání nebo použití v rozporu s účelem dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných hodnot. Toto zařízení nesmějí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obsluhou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou osobou k obsluze tohoto zařízení náležitě zaškoleny. Dbejte na to, aby si se zařízením nepozorovaně nehrály děti. Tyto přístroje jsou určeny jako zdroje tepla pro uzavřené systémy ústředního topení s teplou vodou a pro přípravu teplé vody. Jiné použití nebo použití přesahující toto určení je považováno za použití v rozporu s určením. Za takto vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese samotný uživatel. Ke správnému použití v souladu s určením patří také dodržování návodu k montáži. a Pozor! Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s určením je zakázáno. Tato zařízení musí být instalována kvalifikovaným servisním technikem, který odpovídá za dodržování platných norem a předpisů, pravidel a směrnic. 4

5 Popis zařízení 2 2 Popis zařízení 2.1 Typový štítek U tepelného čerpadla geotherm je jeden typový štítek umístěn uvnitř na plechovém dně přístroje, další pak na zadní straně přístroje (viz obr. 2.5, poz. 6). Označení typu se nachází nahoře na čelním krytu (viz obr. 2.4, poz. 2). Vysvětlení symbolů pro typový štítek Jmenovité napětí kompresoru Jmenovité napětí čerpadel + regulátorů Jmenovité napětí přídavného topení Vaillant GmbH Remscheid / Germany Serial-No N1 VWL 7C / VWL 71 DE AT CH IP 20 3/N/PE 400V 50Hz 1/N/PE 230V 50Hz 3/N/PE 400V 50Hz Jmenovitý výkon max. Jmenovitý výkon kompresoru, čerpadel a regulátorů Jmenovitý výkon přídavného topení Náběhový proud bez omezovače náběhového proudu 9,3 kw 3,3 kw 6 kw 16 A Náběhový proud včetně omezovače náběhového proudu Obsah zásobníku užitkové vody Přípustný jmenovitý přetlak 40 A Typ chladiva 16 A COP A2/W35 3,4 COP A7/W45 3,4 A2/W35 A7/W45 < 16 A -- I -- MPa (bar) R407 C 3,8 kg 2,8 (28) MPa (bar) 7,6 kw 9,0 kw COP COP A2/W35 A7/W45 A2/W35 A7/W45 Plnicí množství Příp. jmenovitý přetlak Index výkonu při teplotě venkovního vzduchu 2 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 35 C Index výkonu při teplotě venkovního vzduchu 7 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 45 C Topný tepelný výkon při teplotě venkovního vzduchu 2 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 35 C Topný tepelný výkon při teplotě venkovního vzduchu 7 C a teplotě vody na vstupu do topného okruhu 45 C Označení CE Obr. 2.1 Příklad typového štítku Označení VDE/GS Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci! Krytí pro vlhkost Po uplynutí životnosti zajistěte řádnou likvidaci (nepřidávejte k domovnímu odpadu) N4 Sériové číslo (Serial Number) Tab. 2.1 Vysvětlení symbolů 5

6 2 Popis zařízení 2.2 Princip funkce Systémy tepelných čerpadel se skládají z oddělených okruhů, ve kterých je pomocí kapalin nebo plynů přepravováno teplo od zdroje tepla k topnému systému. Protože v těchto okruzích obíhají různá média (venkovní vzduch, chladivo a topná voda), jsou vzájemně propojeny pomocí výměníků tepla. V těchto výměnících tepla přechází teplo z média s vysokou teplotou na médium s nižší teplotou. Tepelné čerpadlo Vaillant geotherm VWL používá jako zdroj tepla venkovní vzduch. Tepelný systém Přepojovací ventil Čerpadlo HK1 Studenáá voda Záložní vytápění Ohřev TUV Zásobníku teplé vody Okruh topné vody 3 Kondenzátor 2 Expanzní ventil kompresoru 4 Výparníku 1 Okruh chladiva Zdroj tepla Vnější vzduch Okruh zdroje tepla KW VPS Obr. 2.3 Způsob fungování tepelného čerpadla Obr. 2.2 Použití venkovního vzduchu jako zdroje tepla pro vytápění a teplou vodu Systém se skládá z oddělených okruhů, které jsou vzájemně propojeny pomocí transformátorů tepla. Tyto okruhy jsou: - Okruh zdroje tepla, jehož pomocí je energie zdroje tepla dopravována k okruhu s chladivem. - Okruh s chladivem, jehož pomocí je teplo na základě odpařování, stlačování, zkapalnění a rozpínání odevzdáváno do okruhu s topnou vodou. - Okruh s topnou vodou, jehož pomocí je zásobováno topení a příprava teplé vody zásobníku teplé vody. Pomocí výparníku (1) je okruh chladiva napojený na zdroj tepla z okolního prostředí (v tomto případě venkovní vzduch) a přijímá jeho tepelnou energii. Při tom se mění stav agregátu chladiva, chladivo se odpařuje. Pomocí kondenzátoru (3) je okruh chladiva spojen s topným systémem, kterému odevzdává teplo. Chladivo při tom opět zkapalní, srazí se. Protože může tepelná energie přecházet pouze z tělesa s vyšší teplotou na těleso s nižší teplotou, musí mít chladivo ve výparníku nižší teplotu než zdroj tepla z okolního prostředí. Oproti tomu musí být teplota chladiva v kondenzátoru vyšší než teplota topné vody, aby zde mohlo být odevzdáno teplo. Tyto rozdílné teploty jsou vytvářeny v okruhu chladiva pomocí kompresoru (2) a expanzního ventilu (4), které se nacházejí mezi výparníkem a kondenzátorem. Chladivo ve formě páry proudí z výparníku do kompresoru, kde je stlačeno. Tlak a teplota chladiva ve formě páry výrazně stoupnou. Po tomto procesu proudí chladivo kondenzátorem, ve kterém odevzdá své teplo prostřednictvím kondenzace topné vodě. Poté chladivo proudí jako kapalina k expanznímu ventilu, ve kterém se značně uvolní a dojde při tom k extrémnímu snížení tlaku a teploty. Tato teplota je nyní nižší než teplota vzduchu, který proudí výparníkem. Chladivo tak může ve výparníku nabrat nové teplo, přičemž se opět odpaří a proudí ke kompresoru. Oběh začíná od začátku. V případě potřeby může být pomocí integrovaného regulátoru připojeno elektrické přídavné topení. 6

7 Popis zařízení Struktura tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo Vaillant geotherm VWL je dodáváno ve dvou typech, které se liší především svým výkonem. Označení typu Topný výkon (kw) VWL 7C/71 7,7 VWL 9C/91 10,3 1 Tab. 2.2 Přehled typů VWL Označení typu tepelného čerpadla můžete najít na nálepce (viz obr. 2.4 poz. 2) na krytu přístroje. Tepelné čerpadlo je zkonstruováno tak, že je možné využít všechny běžné tarify pro napájení elektrickým proudem Obr. 2.5 Pohled zezadu 5 Legenda k obr Přívod vzduchu s trubkovým lamelovým výměníkem tepla (výparníkem) nacházejícím se za přívodem 2 Vstup topení 3 Zpětný tok topení 4 Zpětný tok zásobníku teplé vody 5 Hadice pro odtok kondenzátu 6 Typový štítek 7 Kabelová průchodka pro elektrickou přípojku 8 Přepad vany pro kondenzát Obr. 2.4 Pohled zepředu Legenda k obr Otvor pro výstup vzduchu nahoře (volitelně) 2 Označení typu tepelného čerpadla 3 Boční výstup vzduchu 4 Ovládací konzola 5 Montážní plech vrnetdialog (za krytem sloupku) Během provozu se na výparníku mohou vytvořit až 2 litry kondenzátu za hodinu. Tepelné čerpadlo obsahuje vanu pro kondenzát, do které je zachycován vznikající kondenzát, který je odváděn pomocí hadice pro odtok kondenzátu (5). Pokud se tato hadice ucpe případnými nečistotami, může kondenzát odtéci pomocí přepadové hadice (8) (viz také kap. 4.12). 7

8 L1 N PE L3 N PE L1 L2 L3 L3' N N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE L2 L3 L N Zu Auf N L N L N L N Zu Auf N DCF OT AF ZH LP/UV 1 ZP SK2-P HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZP SCH ASB N L N L N L N L N L 2 1 L N 2 1 L N 2 Popis zařízení Konstrukční skupiny Obecné informace k provozním režimům a funkcím Pro topný okruh máte k dispozici pět provozních režimů, jejichž pomocí můžete tepelné čerpadlo provozovat s řízením času a teploty (viz kap. 8 Regulace ). Pro připojený zásobník teplé vody a pro připojený cirkulační okruh jsou k dispozici tři další provozní režimy. Při uvedení do provozu sdělte tepelnému čerpadlu, která z konfigurací pro připojení uvedených v příloze odpovídá vaší instalaci tím, že do regulátoru zadáte číslo příslušného schématu hydrauliky. Tím se všechny provozní parametry nastaví na předem nastavené hodnoty, aby mohlo tepelné čerpadlo pracovat optimálně. Můžete však provozní režimy a funkce individuálně nastavit a přizpůsobit dodatečně. V kap. 8 Regulace najdete všechny informace k provozním režimům, doplňkovým a zvláštním funkcím. Obr. 2.6 Pohled zepředu - otevřený Legenda k obr Elektrické přípojky a deska regulátoru 2 Elektrické přídavné topení 3 Kompresor 4 Kondenzátor 5 3cestný ventil 6 Čerpadlo topného okruhu 7 Typový štítek 8 Odblokování bezpečnostního omezovače teploty (STB) elektrického přídavného topení 7 8 Tepelné čerpadlo je vybaveno mnoha automatickými doplňkovými funkcemi, aby byl zaručen bezporuchový provoz (viz také kap. 8.2 Automatické doplňkové funkce ): Ochrana před mrazem Zabraňuje zamrznutí topného systému Ochrana zásobníku před mrazem Zabraňuje zamrznutí připojeného zásobníku Kontrola externích snímačů Kontrola připojených snímačů při prvním uvedení do provozu na základě zadaného hydraulického základního zapojení Pojistka při nedostatku topné vody Vypnutí při nedostatku topné vody a opětovné zapnutí při dostatečném tlaku vody Ochranné zapojení podlahy Ochrana proti přehřátí podlahy (důležité např. pro dřevěné podlahy) Ochrana proti zablokování čerpadla Zabraňuje uváznutí čerpadel v systému Kontrola fází Vypnutí kompresoru u chybného napájení 400 V Funkce rozmrazení Rozmrazení výměníku tepla se vzduchem při vzniku námrazy 8

9 Popis zařízení 2 Bezpečnostní pokyny a předpisy 3 Kromě toho jsou k dispozici další nastavitelné doplňkové funkce (viz také kap. 8.3 Nastavitelné doplňkové funkce ): Časové programy Nastavení topných období pro každý topný okruh Naprogramování prázdnin Naprogramování dvou období prázdnin se zadáním data a teploty snižování Funkce Party Pokračování topných období a dob ohřevu vody přes další bod vypnutí Úsporná funkce Snížení požadované přívodní teploty pro nastavitelné období Vysoušení potěrů Vysušení mazaniny Regulace na stálou hodnotu Nastavení pevné teploty na vstupu Ochrana proti legionelám Zničení zárodků v zásobníku a v potrubích Rychlý test Testovací funkce pro údržbu Dálková údržba Diagnostika a nastavení pomocí jednotky vrdialog nebo vrnetdialog 3 Bezpečnostní pokyny a předpisy 3.1 Bezpečnostní pokyny Tepelné čerpadlo musí nainstalovat zaměstnanec autorizované servisní firmy, který je odpovědný za dodržování stávajících norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Tepelné čerpadlo v naplněném stavu váží asi 260 kg. Toto prosím respektujte při přepravě a instalaci. Před montáží dodržujte především pokyny uvedené v kap. 4.2 Požadavky na místo instalace. d Nebezpečí! Okruh chladiva se nachází pod tlakem. Kromě toho mohou vznikat vysoké teploty. Přístroj smí otevřít a údržbu smí provádět pouze servisní služba společnosti Vaillant nebo kvalifikovaný servisní technik. Práce na okruhu chladiva smí provádět pouze technik kvalifikovaný pro práce s chladivem. e Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zahájením elektroinstalačních a údržbářských prací odpojte vždy všechny přívody proudu. Zajistěte, aby byly přívody zajištěny proti neúmyslnému opětovnému zapnutí. d Nebezpečí! Nebezpečí úrazu! Strana nasávání a vyfukování vzduchu musí umožňovat nerušený průtok vzduchu. Vzduch na straně vyfukování vystupuje asi o 5 K chladnější než je teplota prostředí. V této oblasti je třeba počítat s předčasnou tvorbou ledu. Proto nesmí být vyfukovací oblast bezprostředně nasměrována na stěny, terasy nebo zóny pro pěší, ale měl by být zachován odstup minimálně 3 m. 9

10 3 Bezpečnostní pokyny a předpisy a Pozor! Nebezpečí poškození! Nepřidávejte do topné vody prostředky na ochranu proti mrazu nebo korozi, protože tím můžete poškodit těsnění a jiné díly a může tak dojít k úniku vody. Při tvrdosti vody nad 3,0 mmol/l vodu změkčete. Je k tomu možno použít iontový měnič Vaillant (č. zboží ). Dodržujte přiložený návod k použití. a Pozor! Nebezpečí poškození tepelného čerpadla. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní součásti. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. 3.2 Předpisy, pravidla, směrnice Při instalaci a provozu tepelného čerpadla a zásobníku teplé vody je nutné dodržovat především následující místní předpisy, ustanovení, pravidla a směrnice - elektrického zapojení - provozovatelů rozvodných sítí - vodárenských společností - pro využívání tepla ze země - zapojení tepelných zdrojů a topných systémů - úspory energie - hygieny. 3.3 Chladivo Tepelné čerpadlo je dodáváno s provozním plněním chladiva R 407 C. Toto chladivo neobsahuje chlór a nepoškozuje tak ozónovou vrstvu Země. Chladivo R 407 C není hořlavé, ani nehrozí nebezpečí výbuchu. Údržbářské práce a zásahy do okruhu chladiva smí provádět výhradně servisní technik s příslušným ochranným vybavením. d Nebezpečí! Chladivo R 407 C! V případě netěsností v okruhu chladiva nevdechujte plyny a páry. Nebezpečí poškození zdraví! Zabraňte kontaktu s kůží a s očima. Unikající chladivo může na postiženém místě způsobit omrzliny! Při normálním použití a za normálních podmínek nezpůsobuje chladivo R 407 C žádné nebezpečí. Při neodborném použití však může dojít ke škodám. a Pozor! Tento přístroj obsahuje chladivo R 407 C. Chladivo se nesmí dostat do ovzduší. Chladivo R 407 C je fluorový skleníkový plyn s GWP 1653 (GWP = Global Warming Potential) schválený Kjótským protokolem. Chladivo obsažené v přístroji musí být před likvidací přístroje kompletně vypuštěno do vhodné nádoby, aby bylo možné ho později recyklovat a zlikvidovat v souladu s předpisy. Příslušné práce v souvislosti s chladivem smí provádět pouze oficiálně autorizovaný odborný personál. Vypuštění, resp. napuštění novým chladivem (množství viz typový štítek) může být provedeno pouze pomocí ventilů údržby. Pokud použijete jiné, povolené náhradní chladivo než chladivo R 407 C doporučené společností Vaillant, ztrácejí všechny záruky svou platnost. 10

11 Montáž a instalace 4 4 Montáž a instalace 4.1 Příslušenství Pro rozšíření systému tepelného čerpadla můžete použít toto příslušenství. Bližší informace k instalaci příslušenství najdete v kap Informace o příslušenství naleznete v aktuálním ceníku. Směšovací modul VR 60 Pomocí směšovacího modulu můžete rozšířit regulaci topného systému o dva směšovací okruhy. Můžete připojit maximálně šest směšovacích modulů. Dálkové ovládací zařízení VR 90 Pro prvních osm topných okruhů (HK 1 HK 6) můžete připojit vlastní dálkové ovládací zařízení. Standardní snímač VR 10 Podle konfigurace systému je nutné použít dodatečné snímače např. pro detekci teploty na přívodu, zpětném toku, sběrače nebo zásobníku. vrdialog 810/2 Jednotka vrdialog je komunikační jednotka se softwarem a spojovacím kabelem, která vám umožní provádět diagnostiku, kontrolu a nastavení parametrů tepelného čerpadla počítačem. Jednotka vrnetdialog 840/2, 860/2 Komunikační jednotka vrnetdialog vám umožňuje provádět dálkovou diagnostiku, kontrolu a nastavení parametrů tepelného čerpadla počítače pomocí telefonní přípojky nebo pomocí integrovaného modemu GSM. Vyrovnávací zásobník teplé vody VPS Vyrovnávací zásobník VPS slouží jako pomocný zásobník pro teplou vodu a může být namontován mezi tepelné čerpadlo a topný okruh. Dodává potřebnou energii, aby bylo možné překonat dobu blokování provozovatelem rozvodné sítě (VNB). Zásobník teplé vody VIH RW 300 a VDH Trubkový spirálový zásobník Vaillant VIH RW 300 a zásobník s dvojitým pláštěm Vaillant VDH jsou zkonstruovány speciálně pro kombinaci s tepelnými čerpadly a slouží k ohřevu a udržování zásob teplé vody. Kombinovaný zásobník VPA Kombinovaný zásobník Vaillant VPA může být zásobován z různých zdrojů energie a slouží k ohřevu topné i teplé vody. Vedení vzduchového kanálu VWZ Pro vedení vzduchového kanálu potřebujete podle podmínek na místě montáže různé montážní sady. Další příslušenství - Bezpečnostní skupiny a odtoková výlevka - Expanzní nádoba pro topný okruh 4.2 Požadavky na místo instalace a Pozor! Nebezpečí poškození tepelného čerpadla. Nasávaný vzduch nesmí obsahovat amoniak a jiné korozivní součásti. Použití odpadního vzduchu ze zvířecích stájí není přípustné. Vyberte suchou místnost, která je odolná proti mrazu. Podlaha musí být rovná a musí mít dostatečnou nosnost, aby unesla hmotnost tepelného čerpadla včetně zásobníku teplé vody a případně vyrovnávacího zásobníku. Musí být možné vést kanály a vedení (zdrojů tepla, teplé vody i topení) účelně. Při výběru místa instalace zohledněte také to, že tepelné čerpadlo může při provozu na podlahu nebo na okolní stěny přenášet vibrace. Pokud chcete kanály pro sání a vypouštění vzduchu položit ve směru sousedního pozemku, bylo by vhodné získat svolení souseda, protože tepelné čerpadlo může při provozu způsobit průvan a hluk. Podle normy DIN EN 378 T1 je pro tepelná čerpadla velikost minimálního prostoru pro instalaci (V min ) vypočítána takto: V min = G/c G = plnicí množství chladiva v kg c = praktická mezní hodnota v kg/m 3 (pro R407C c = 0,31 kg/m 3 ) Výsledkem je tento minimální prostor pro instalaci: Typ tepelného čerpadla Plnicí množství chladiva [kg] Minimální prostor pro instalaci [m 3 ] VWL 7C/71 3,8 12,3 VWL 9C/91 4,2 13,5 Tab. 4.1 Minimální prostor pro instalaci Omezovač náběhového proudu VWZ 30/2 SV Omezovač náběhového proudu VWZ 30/2 SV slouží k tomu, aby omezil krátkodobě značně zvýšený odběr proudu při rozběhu kompresoru. Tento omezovač někteří provozovatelé rozvodné sítě (VNB) doporučují, resp. předepisují. 11

12 4 Montáž a instalace 4.3 Vzdálenosti a rozměry ) Obr. 4.1 Vzdálenosti a rozměry Legenda k obr Přívodní vedení topení G 1 1/4 2 Zpětné vedení topení G 1 1/4 3 Zpětné vedení zásobníku teplé vody G 1 1/4 1) podstavce výškově nastavitelné o 10 mm 12

13 Montáž a instalace Vytvoření otvorů pro přívod a výstup vzduchu V Plánovací informaci pro elektrické tepelné čerpadlo Vaillant a v Návodu k montáži vzduchových kanálů a příslušenství pro tepelná čerpadla VWL 7C/9C najdete návrhy pro montáž pro vaše speciální stavební podmínky. Při použití výrobků cizích firem pro vzduchové kanály dejte pozor na jejich dostatečnou tepelnou izolaci a ochranu proti hluku a proti požáru. Vytvořte v tomto případě v přívodu vzduchu na zadní straně přístroje dostatečně velký a dobře tepelně izolovaný otvor pro údržbu, aby bylo možné výparník v případě znečištění vyčistit. ca. 450 min. 500 min. 800 Obr. 4.2 Minimální vzdálenosti pro instalaci tepelného čerpadla h Upozornění! Dejte pozor, aby byly na základě výběru vedení vzduchového kanálu a na základě tloušťky stěny dodrženy přesné vzdálenosti ke stěně. Minimální vzdálenosti potřebujete, abyste mohli provádět instalační a údržbářské práce. 4.4 Přehled pro montáž/instalaci Odstraňte obalový materiál. Odstraňte přepravní pojistky. Sejměte spodní čelní kryt a boční kryty vpravo. Dopravte tepelné čerpadlo na místo instalace. Tepelné čerpadlo postavte a vyrovnejte na příslušném místě pro montáž. Případně vyměňte kryt vzduchové přípojky vlevo/ vpravo. Připojte vzduchové kanály s tepelnou a hlukovou izolací. Připojte potrubí na místě montáže. Proveďte elektroinstalaci. Napusťte topný okruh. Namontujte kryt. Namontujte ovládací konzolu. Proveďte první uvedení do provozu. Vyplňte kontrolní seznam pro uvedení do provozu. Předejte zařízení provozovateli a zaškolte ho. 4.6 Požadavky na topný okruh Tepelné čerpadlo je určené pouze pro připojení na uzavřený systém ústředního topení. Aby byla zaručena nezávadná funkce, musí být instalace ústředního topení provedena autorizovaným odborným personálem v souladu s příslušnými předpisy. Instalace tepelného čerpadla je doporučována pro topné systémy s nízkými teplotami. Proto musí být zařízení zkonstruováno pro nízké teploty na vstupu (optimálně cca 30 až 35 C). Kromě toho musí být zajištěno, aby byla doba blokování provozovatelem rozvodné sítě překlenuta. Pro instalaci systému vytápění vyžaduje norma EN následující: plnicí ventil, aby bylo možné systém vytápění napouštět vodou nebo vodu vypouštět, membránovou expanzní nádobu ve zpětném potrubí topného okruhu, pojistný přetlakový ventil (otevírací tlak 3 bary) s manometrem (bezpečnostní skupina) v přívodním potrubí topného okruhu, bezprostředně za přístrojem, odlučovač vzduchu/nečistot ve zpětném potrubí topného okruhu. Pro zamezení ztrát energie a pro ochranu proti zamrznutí musejí být všechna připojovací vedení vybavena tepelnou izolací. Vedení nesmějí být znečištěná, případně je před napuštěním důkladně propláchněte. a Pozor! Nebezpečí poškození! Nepřidávejte do topné vody prostředky na ochranu proti mrazu nebo korozi, protože tím můžete poškodit těsnění a jiné díly a může tak dojít k úniku vody. 13

14 4 Montáž a instalace U hydraulických systémů, které jsou převážně vybaveny termostaticky nebo elektricky řízenými ventily, musí být zajištěn stálý, dostatečný průtok tepelného čerpadla. Jmenovitý objem průtoku topné vody musí být zajištěn nezávisle na výběru systému vytápění. Tento objem je zaručen při použití a odborné instalaci vyrovnávacího zásobníku. 4.7 Rozsah dodávky 1 Poz. Počet Popis 1 1 Tepelné čerpadlo VWL 2 1 Ovládací konzola s rámem 3 1 Návod k instalaci 4 1 Návod k obsluze 5 3 Náhradní těsnění pro hydraulickou přípojku 6 2 Držák/upevňovací úhelník pro ovládací konzolu 7 1 Snímač venkovní teploty VRC DCF 8 4 Snímače VR 10 Tab. 4.2 Rozsah dodávky Rám pro ovládací konzolu je při dodávce již připevněný na plášti tepelného čerpadla. 4.8 Vybalení přístroje a kontrola dodávky 2 4 x Obr. 4.3 Kontrola rozsahu dodávky Tepelné čerpadlo je dodáváno ve svislé poloze na paletě ve dvou obalech. Zkontrolujte tepelné čerpadlo a samostatně zabalenou ovládací konzolu, zda nebyly při přepravě poškozené. 7 8 Obr. 4.4 Odstranění přepravní pojistky Odstraňte opatrně obal a obložení, aniž byste poškodili části přístroje. Zkontrolujte kompletnost a neporušenost rozsahu dodávky. Povolte přepravní pojistky (úhelník), jejichž pomocí je tepelné čerpadlo připevněno na paletě. Úhelníky již nejsou potřebné. 14

15 Montáž a instalace Sejmutí krytu přístroje Aby bylo možné dopravit tepelné čerpadlo na místo instalace, musíte odmontovat díly krytu. Tím zabráníte tomu, aby se přístroj při přepravě poškodil. Obr. 4.7 Sejmutí krytu vpravo nahoře Obr. 4.5 Sejmutí spodního čelního krytu Odstraňte oba šrouby na spodním čelním krytu. Stáhněte kryt nejprve směrem dolů a poté dopředu. Odstraňte oba šrouby na krytu vpravo nahoře. Stáhněte kryt nejprve dolů a poté směrem ven. Pokud musíte tepelné čerpadlo přepravovat do schodů nebo úzkým průchodem, měli byste stejným způsobem odmontovat také ostatní plechy krytu. Zabráníte tím poškození laku a snížíte hmotnost Přeprava tepelného čerpadla Tepelné čerpadlo můžete z palety dolů a na místo instalace přepravit dvěma způsoby: pomocí vozíku pomocí nosných řemenů d Nebezpečí! Nebezpečí úrazu! Tepelné čerpadlo podle typu váží v prázdném stavu asi 240 kg. Aby nedošlo k poranění, je k jeho zvednutí zapotřebí několika osob. Obr. 4.6 Sejmutí krytu vpravo dole Odstraňte oba šrouby na krytu vpravo dole. Stáhněte kryt nejprve dolů a poté směrem ven. a Pozor! Nebezpečí poškození! Nezávisle na způsobu přepravy nesmí být tepelné čerpadlo nikdy nakloněno o více než o 45. Jinak může později při provozu dojít k poruchám v okruhu chladiva, což může vést v nejhorším případě k poruše celého systému. 15

16 4 Montáž a instalace a Pozor! Nebezpečí poškození! Ověřte si v technických údajích hmotnost tepelného čerpadla a dejte pozor, aby byl vámi zvolený přepravní prostředek dostatečně dimenzován Přeprava pomocí vozíku Při přepravě pomocí vozíku dodržujte toto: Vozík přistavte pouze na pravé straně tepelného čerpadla, protože poté je rozložení hmotnosti nejvýhodnější (viz obr. 4.8). Připevněte tepelné čerpadlo pomocí přídržného pásu. Pro sjetí s vozíkem z palety použijte rampu, např. hranol a stabilní prkno. Obr. 4.9 Přeprava pomocí nosných řemenů 4.11 Instalace tepelného čerpadla max mm Obr Nastavení podstavce Obr. 4.8 Přeprava pomocí vozíku Při instalaci tepelného čerpadla dodržujte minimální vzdálenosti od stěn (viz obr. 4.2) Vyrovnejte tepelné čerpadlo nastavením podstavců do vodorovné polohy Přeprava pomocí nosných řemenů Tepelné čerpadlo je opatřeno otvory v konstrukci rámu, kterými je možné prostrčit vhodné nosné řemeny (viz obr. 4.9). Při přepravě pomocí nosných řemenů dodržujte toto: Hmotnost tepelného čerpadla je kvůli některým dílům (např. kompresor) z konstrukčních důvodů nutné rozložit na pravé straně. Tepelné čerpadlo přepravujte v důsledku vysoké hmotnosti s pomocí minimálně čtyř osob! 16

17 Montáž a instalace Instalace na místě montáže a Pozor! Před připojením zařízení pečlivě propláchněte topný systém! Tím z potrubí odstraníte zbytky jako perličky ze svařování, opal a okuje, konopí, tmel, rez, hrubé nečistoty apod. Jinak by se tyto nečistoty mohly ukládat v zařízení a způsobovat poruchy. a Pozor! Abyste zabránili netěsnostem, dejte pozor, aby na připojovacích vedeních nevzniklo mechanické napětí! - Instalace potrubí musí být provedena podle rozměrových a připojovacích výkresů na obr Instalaci musí provést servisní technik. - Při instalaci je nutné dodržovat platné předpisy. Připojte kanál pro přívod a výstup vzduchu, jak je znázorněno v návodu k montáži Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelné čerpadlo (č. výr ). a Pozor! Nebezpečí úniku vody! Během provozu se na výparníku mohou vytvořit až 2 litry kondenzátu za hodinu. Zajistěte, aby vedení pro odvod kondenzátu a odtok mohly toto množství pojmout. Obr Správné připojení vedení pro odvod kondenzátu Připojte vedení pro odvod kondenzátu (viz obr. 2.4 poz. 5) ke vhodnému sifonu. 1 2 Při připojování odvodního vedení dodržujte toto: Vedení musí obsahovat smyčku sifonu s výškovým rozdílem minimálně 200 mm (1). Toto je důležité jako vodní uzávěra, aby tepelné čerpadlo nemohlo hadicí nasávat žádný vzduch. Odtok sifonu nesmí být výše než 500 mm (2) nad spodní hranou tepelného čerpadla. Kondenzát musí být odveden do odtoku. Připojte přepadovou hadici vany pro kondenzát (viz obr. 2.5, poz. 8) rovněž na odtok. Přepadová hadice nevyžaduje sifon, její odtok však rovněž nesmí být výše než 500 mm nad spodní hranou tepelného čerpadla Montáž systému vytápění a Pozor! Nebezpečí poškození! Pro vyrovnání případného přetlaku musí být tepelné čerpadlo připojeno k expanzní nádobě a k bezpečnostnímu ventilu, minimálně DN 20 pro max. 3 bary otvíracího tlaku (není součástí rozsahu dodávky). H Nebezpečí! Nebezpečí opaření! Vypouštěcí potrubí bezpečnostního ventilu musí být ve velikosti výstupního otvoru bezpečnostního ventilu nainstalováno v nemrznoucím okolí. Musí zůstat stále otevřené. Musí být namontováno tak, aby při vypouštění nemohly být ohroženy osoby horkou vodou nebo párou. Doporučujeme instalaci bezpečnostní skupiny Vaillant a odtokového trychtýře. h Upozornění! Případný vzduch v topném systému vede k poruchám funkce a snižuje topný výkon. V případě potřeby namontujte odvzdušňovací ventily. Namontujte přívodní a zpětné vedení topného systému se všemi díly. Izolujte všechna vedení. 17

18 4 Montáž a instalace 5 Napouštění topného systému 4.14 Montáž snímače venkovní teploty VRC DCF Namontujte snímač podle přiloženého návodu k montáži Montáž zařízení dálkového ovládání VR 90 Pokud instalujete více topných okruhů, můžete pro prvních osm okruhů připojit vždy vlastní zařízení dálkového ovládání VR 90. Tento ovládač umožňuje provádět nastavení provozního režimu a teploty v místnosti, přičemž díky vestavěnému snímači popř. zohledňuje aktuální teplotu v místnosti. Můžete také nastavit parametry pro příslušný topný okruh (časový program, topná křivka atd.) a zvolit zvláštní funkce (Party atd.). Dále je možné zjišťovat informace týkající se topného okruhu a zobrazovat hlášení o údržbě a poruchách. Montáž zařízení dálkového ovládání VR 90 viz přiložený návod k montáži. Více o instalaci viz kap Instalace směšovacího modulu VR 60 Pomocí směšovacího modulu můžete rozšířit regulaci topného systému o dva směšovací okruhy. Můžete připojit maximálně šest směšovacích modulů. Nastavte na směšovacím modulu pomocí otočného spínače jednoznačnou adresu sběrnice. Nastavení programů vytápění a všech potřebných parametrů provádějte pomocí ovládací konzoly. Všechny přípojky topného okruhu (snímače, čerpadla) jsou připojeny přímo ke směšovacímu modulu pomocí konektorů ProE. Montáž směšovacího modulu VR 60 viz přiložený návod k montáži. Více o instalaci viz kap Napouštění topného systému 5.1 Napouštění topného systému Otevřete všechny ventily termostatu systému vytápění. Připojte plnicí hadici k vodovodnímu kohoutku. Obr. 5.1 Plnicí ventil topného okruhu 1 Připevněte volný konec plnicí hadice k plnicímu ventilu (1). Otevřete plnicí ventil. Otevřete pomalu vodovodní kohoutek a napouštějte vodu tak dlouho, dokud nedosáhnete na manometru tlaku v sytému cca 1,5 baru. Zavřete plnicí ventil (1) a odpojte hadici. Znovu systém odvzdušněte na určených místech. Poté ještě jednou zkontrolujte tlak vody zařízení (případně zopakujte plnění). 18

19 Elektroinstalace 6 6 Elektroinstalace 6.1 Bezpečnostní a instalační pokyny e Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zahájením elektroinstalačních prací vždy odpojte přívod proudu. Zajistěte, aby byly přívody zajištěny proti neúmyslnému opětovnému zapnutí. e Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Elektrickou přípojku musí být možné vypnout pomocí dělicího kusu na místě montáže s kontaktním otvorem minimálně 3 mm (např. výkonový bezpečnostní vypínač) pro všechny piny. Dělicí kus nainstalujte v bezprostřední blízkosti tepelného čerpadla. a Pozor! Nebezpečí poškození! Elektrickou instalaci smí provádět výhradně autorizovaná servisní firma. a Pozor! Nebezpečí zkratu! Pro připojení ke konektoru ProE odstraňte plášť z kabelů s napětím 230/400 V z bezpečnostních důvodů v délce maximálně 30 mm. Pokud plášť odstraníte více, hrozí nebezpečí zkratů na desce tištěných spojů, pokud nejsou kabely v konektoru připevněny správně. a Pozor! Nebezpečí chybné funkce! Kabely pro snímač venkovní teploty a pokojový regulátor přenášejí malý a slabý proud. Poruchové vlivy z okolí mohou působit na kabely snímačů a přenášet na regulátor tepelného čerpadla chybné informace, proto musejí být kabely snímačů bezpodmínečně položeny správně. Slaboproudé kabely musejí být položeny v dostatečné vzdálenosti k silnoproudým kabelům. Pokud jsou slaboproudé a silnoproudé kabely položeny paralelně, platí při délce od 10 m minimální vzdálenost 25 cm. Při uvedení do provozu kontroluje regulátor automaticky správné pořadí fází. Při chybovém hlášení zaměňte vzájemně dvě fáze. Kromě toho dodržujte: Pro zásobování elektrickým proudem připojte tepelné čerpadlo k třífázové síti se střídavým proudem 400 V s nulovým a zemnicím vodičem. Zajistěte tuto přípojku, jak je uvedeno v technických údajích. Nainstalujte tepelné čerpadlo pomocí připojení k pevné síti. Potřebné průřezy kabelů musí zjistit kvalifikovaný servisní technik na základě hodnot uvedených v technických údajích pro maximální jmenovitý výkon. V každém případě dodržujte podmínky k instalaci na místě montáže. Pokud místní provozovatel rozvodné sítě (VNB) nařídí, že má být tepelné čerpadlo řízeno pomocí uzavíracího signálu, namontujte příslušný kontaktní spínač předepsaný provozovatelem rozvodné sítě, který k tepelnému čerpadlu připojíte pomocí dvoužilového kabelu. 19

20 DCF OT AF 6 Elektroinstalace 6.2 Předpisy pro elektroinstalaci Maximální délka kabelů snímačů 50 m nesmí být překročena. Připojovací kabely 230 V/400 V a kabely snímačů, resp. sběrnic musejí být od délky 10 m vedeny zvlášť. Volné svorky přístroje nesmějí sloužit jako opěrné svorky pro další kabeláž. 6.3 Ovládací skříňka A A L1 N PE L3 N PE L1 L2 L3 L3' N N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE L2 L3 2a L N Zu Auf N L N L N L N Zu Auf N ZH LP /UV 1 ZP SK2-P HK2-P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DCF/AF EVU 1xZP 2b Připojení napájení Provozovatelé rozvodných sítí (VNB) rozlišují různé druhy napájení pro tepelná čerpadla. Tepelné čerpadlo může být provozováno s různými druhy síťového napájení. Na následujících stranách jsou popsány tři druhy připojení. Protáhněte napájecí kabel(y) zadní stěnou přístroje. Prorazte za tímto účelem pryžové průchodky ostrým předmětem. Veďte kabely přístrojem k ovládací skříňce, příslušnými odlehčeními od tahu a k připojovacím svorkám připojovací lišty. Zapojte kabely tak, jak je znázorněno na následujících schématech zapojení. h Upozornění! Kryty přístroje namontujte až po dokončení instalačních prací SCH ASB N N N N 2 1 N 2 N L L L L L L N 1 L 4 5 Obr. 6.1 Ovládací skříňka Legenda k obr Připojovací lišta 2 Průchodka vedení s odlehčením od tahu přípojek desky regulátoru 2a Odlehčení od tahu pro napájecí kabely 2b Odlehčení od tahu pro napájecí kabely 3 Deska regulátoru 4 Provozní kondenzátor ventilátoru 5 Deska omezovače náběhového proudu 20

21 Elektroinstalace Neuzavřené síťové napájení (schéma elektrického zapojení 1) A A L3 N PE L1 L2 L3 L3' N N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 N PE V / 50 Hz 1 Obr. 6.2 Neuzavřené síťové napájení (stav při dodání) Toto zapojení tepelného čerpadla odpovídá stavu při dodání. Tepelné čerpadlo je k elektrické síti připojeno jediným tarifem proudu (jeden měřič spotřeby) (1). Provozovatel rozvodné sítě (VNB) si v případě potřeby vyhrazuje právo na vypnutí kompresoru a přídavného topení pomocí signálu ústředního ovládání. Dobu trvání a četnost vypnutí určuje provozovatel rozvodné sítě, resp. je třeba se na nich s provozovatelem domluvit. Připojte napájení k hlavnímu síťovému napájení (1). Připojte relé signálu ústředního ovládání na svorku 13 EVU (viz obr. 6.5), pokud to provozovatel rozvodné sítě vyžaduje. Pomocí tohoto signálu se při zavřeném kontaktu tepelné čerpadlo zablokuje. Přehled kompletního schématu elektrického zapojení najdete v příloze. Legenda k obr. 6.2 Čerpadlo Kompresor Regulátory Přídavné topení 21

22 6 Elektroinstalace Dvouokruhové napájení s tarifem tepelného čerpadla (schéma elektrického zapojení 2) A A L3 N PE L1 L2 L3 L3' N N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 N PE V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 2 1 Obr. 6.3 Dvouokruhové napájení s tarifem tepelného čerpadla V tomto případě je tepelné čerpadlo provozováno pomocí dvou tarifů proudu (dva měřiče spotřeby). Trvalé napájení (2) pro vedlejší spotřebiče (přídavné topení, cirkulační čerpadla, regulátory atd.) musí být zajištěno pomocí elektroměru. Napájení s nízkým tarifem (1) pro kompresor probíhá pomocí druhého elektroměru a může být provozovatelem rozvodné sítě (VNB) v dobách maximálního zatížení přerušeno. Legenda k obr. 6.3 Čerpadlo Odstraňte přemosťovací vedení (3, přerušované čáry). Připojte trvalé napájení k síťovému napájení s vysokým tarifem (2). Připojte napájení s nízkým tarifem k síťovému napájení nízkého tarifu (1). Připojte relé signálu ústředního ovládání na svorku 13 EVU (viz obr. 6.5), pokud to provozovatel rozvodné sítě vyžaduje. Pomocí tohoto signálu se při zavřeném kontaktu tepelné čerpadlo zablokuje. Přehled kompletního schématu elektrického zapojení najdete v příloze. Kompresor Regulátory Přídavné topení 22

23 Elektroinstalace Dvouokruhové napájení se zvláštním tarifem (schéma elektrického zapojení 3) A A L3 N PE L1 L2 L3 L3' N N PE L1 L2 L3 N L1 L2 L3 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 N PE V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 2 1 Obr. 6.4 Dvouokruhové napájení se zvláštním tarifem V tomto případě je tepelné čerpadlo provozováno pomocí dvou tarifů proudu (dva měřiče spotřeby). Trvalé napájení pro vedlejší spotřebiče (cirkulační čerpadla, regulátory atd.) musí být zajištěno pomocí elektroměru. Napájení s nízkým tarifem pro kompresor a přídavné topení probíhá pomocí druhého elektroměru a může být provozovatelem rozvodné sítě (VNB) v dobách maximálního zatížení přerušeno. Legenda k obr. 6.4 Čerpadlo Odstraňte přemosťovací vedení (3, přerušované čáry). Připojte trvalé napájení k síťovému napájení regulátoru (2). Připojte napájení s nízkým tarifem k síťovému napájení nízkého tarifu (1). Připojte relé signálu ústředního ovládání na svorku 13 EVU (viz obr. 6.5), pokud to provozovatel rozvodné sítě vyžaduje. Pomocí tohoto signálu se při zavřeném kontaktu tepelné čerpadlo zablokuje. Přehled kompletního schématu elektrického zapojení najdete v příloze. Kompresor Regulátory Přídavné topení 23

24 6 Elektroinstalace 6.5 Přehled desky regulátoru L N Z u A uf N L N L N L N Z u A uf N DCF O T AF ZH L P /UV 1 ZP SK 2 -P HK 2 -P HK2 VF2 RF1 VF1 SP BUS DC F / AF E VU 1xZP S CH A SB N L N L N L N L N L 2 1 N L 2 1 L N Obr. 6.5 Deska regulátoru Legenda k obr. 6.5 Připojovací svorky nahoře 1 ZH Elektrické přídavné topení 2 LP/UV 1 3cestný přepínací ventil pro přípravu teplé vody 3 ZP Cirkulační čerpadlo teplé vody 4 SK2-P Volná 5 HK2-P Externí (druhé) čerpadlo topného okruhu 6 HK2 Aktivace 3 cestného směšovacího ventilu 7 VF2 Externí snímač přítoku, musí být vždy nainstalován! 8 RF1 Teplota podlahy vyrovnávacího zásobníku 9 VF1 Teplota hlavy vyrovnávacího zásobníku 10 SP Snímač teploty zásobníku teplé vody 11 Sběrnice BUS ebus 12 DCF/AF Snímač venkovní teploty + signál DCF 13 EVU Kontakt přerušení elektrického napájení (signál ústředního ovládání od provozovatele rozvodné sítě) otevřený: provoz kompresoru povolen zavřený: tepelné čerpadlo vypnuté 14 1xZP Kontakt pro jednorázový požadavek cirkulačního čerpadla, např. pomocí tlačítek Součásti desky 15 Sběrnice ebus/jednotka vrdialog 16 Otočný spínač pro nastavení adresy sběrnice ebus, v poloze 1 (nastavení z výroby) 17 Pojistka T 4A/250 V 18 Kontrolní LED dioda zdroje napětí (svítí zeleně, pokud OK) 19 Pojistka T 4A/250 V pro čerpadlo solanky 20 Kontrola pořadí fází kompresoru 21 Konektor regulátoru (User Interface) 22 Snímač teploty chladiva na výstupu kompresoru T1 23 Snímač teploty chladiva na vstupu kompresoru T2 24 Snímač teploty přívodního vzduchu T3 25 (není připojená) 26 Snímač teploty topného okruhu - zpětný tok T5 27 Snímač teploty topného okruhu - přívod T6 28 Snímače tlaku chladiva a okruhu vytápění 29 Snímač teploty výparníku T7 30 (není připojená) Připojovací svorky dole 31 ASB Aktivace omezovače náběhového proudu 32 8 Ochrana kompresoru 33 7 Tlakový spínač 34 6 Přepínací ventil rozmrazování 35 SCH Termostat, ventilátor 36 5 Ventilátor 37 4 Napájení elektroniky 38 3 Interní čerpadlo topného okruhu 39 2 Volná 40 1 Vytápění klikové vany kompresoru 24

25 Elektroinstalace Zapojení desky regulátoru Regulační jednotka je vybavena automatickou detekcí snímačů. Konfiguraci připojeného okruhu topení je nutné provést podle použité sestavy zařízení. Níže najdete možnosti, jak může být tepelné čerpadlo provozováno Připojení standardního snímače VR 10 Podle konfigurace systému je nutno použít dodatečné snímače pro detekci teploty na stoupačce, zpátečce, sběrače nebo zásobníku. Standardní snímač VR 10 je konstruováno tak, že ho lze použít volitelně jako ponorný snímač, např. jako snímač zásobníku uložený v trubkové objímce, nebo jako snímač teploty na stoupačce na hydraulické odbočce. Pomocí přiloženého upínacího pásu ho můžete také připevnit jako snímač zařízení na potrubí topení v přívodu nebo zpětném toku. Doporučujeme potrubí včetně snímače izolovat, aby bylo zaručeno co možná nejlepší zjišťování teploty. Obr. 6.6 Standardní snímač VR 10 25

26 6 Elektroinstalace Přímý topný režim (schéma hydrauliky 1) Tepelné čerpadlo je připojeno přímo k topným okruhům podlahy. Regulace probíhá standardně pomocí energetického bilancování (viz kap ). Snímač přívodní teploty VF2 musí být připojený. AF 42a VF VF V 400 V 42b M Obr. 6.7 Schéma hydrauliky 1 Legenda k obr Samotížná zpětná klapka 31 Regulační ventil s indikací polohy 32 Ventil s krytkou 33 Odlučovač vzduchu/filtr nečistot 42a Pojistný ventil 42b Expanzní nádoba AF Venkovní snímač VF2 Snímač přívodní teploty volitelně k hydraulickému odpojení: 27 Čerpadlo topného okruhu s řídicím kabelem k tepelnému čerpadlu 39 Hydraulická odbočka h Upozornění! Pokud je nutné provést hydraulické odpojení topného okruhu, nainstalujte hydraulickou odbočku a externí čerpadlo topného okruhu, jak je znázorněno na obr a Pozor! Nebezpečí úniku kondenzátu! Přímý topný režim je povolený pouze ve spojení s podlahovým topením bez regulace teploty v jednotlivých místnostech a s minimálním objemem vody 300 l. Přímý topný režim je povolený pouze ve spojení s podlahovým topením. Při vytápění pomocí radiátorů není přímý topný režim povolen, protože na základě malého objemu vody v topném systému dochází během rozmrazování tepelného čerpadla k velkému ochlazení topného systému. Toto je spojeno s patrnými ztrátami komfortu. U zařízení geotherm VWL doporučuje společnost Vaillant použití vyrovnávacího zásobníku VPS. 26

27 Elektroinstalace Směšovací okruh s vyrovnávacím zásobníkem (schéma hydrauliky 2) Neregulované topné okruhy podlah jsou provozovány s externím čerpadlem topného okruhu z vyrovnávacího zásobníku pomocí směšovače. Snímač přívodní teploty je umístěn za externím čerpadlem. Tepelné čerpadlo reaguje na požadavek tepla vyrovnávacího čerpadla. AF 42a VF2 M VF1 55 RF1 400 V 400 V M 42b Obr. 6.8 Schéma hydrauliky 2 Legenda k obr Čerpadlo topného okruhu 30 Samotížná zpětná klapka 31 Regulační ventil s indikací polohy 32 Ventil s krytkou 33 Odlučovač vzduchu/filtr nečistot 42a Pojistný ventil 42b Expanzní nádoba 46 3cestný mísicí ventil AF Venkovní snímač VF1 Snímač hlavy teploty zásobníku VF2 Snímač přívodní teploty RF1 Snímač teploty podlahy zásobníku h Upozornění! 3cestný mísicí ventil 46 nemusí být bezpodmínečně namontován. Musíte však v každém případě nainstalovat snímač přívodní teploty VF2. 27

28 6 Elektroinstalace Přímý topný režim a zásobník teplé vody (schéma hydrauliky 3) Tepelné čerpadlo je připojeno přímo k topným okruhům podlahy. Regulace probíhá standardně pomocí energetického bilancování (viz kap ). Snímač přívodní teploty VF2 musí být připojený (ochranné zapojení podlahy). Tepelné čerpadlo pohání navíc také zásobník teplé vody. AF 42a VF VF V 400 V 42b SP M 43 KW Obr. 6.9 Schéma hydrauliky 3 Legenda k obr Samotížná zpětná klapka 31 Regulační ventil s indikací polohy 32 Ventil s krytkou 33 Odlučovač vzduchu/filtr nečistot 42a Pojistný ventil 42b Expanzní nádoba AF Venkovní snímač VF2 Snímač přívodní teploty volitelně k hydraulickému odpojení: 27 Čerpadlo topného okruhu s řídicím kabelem k tepelnému čerpadlu 39 Hydraulická odbočka h Upozornění! Pokud je nutné provést hydraulické odpojení topného okruhu, nainstalujte hydraulickou odbočku a externí čerpadlo topného okruhu, jak je znázorněno na obr a Pozor! Nebezpečí úniku kondenzátu! Přímý topný režim je povolený pouze ve spojení s podlahovým topením bez regulace teploty v jednotlivých místnostech a s minimálním objemem vody 300 l. Přímý topný režim je povolený pouze ve spojení s podlahovým topením. Při vytápění pomocí radiátorů není přímý topný režim povolen, protože na základě malého objemu vody v topném systému dochází během rozmrazování tepelného čerpadla k velkému ochlazení topného systému. Toto je spojeno s patrnými ztrátami komfortu. U zařízení geotherm VWL doporučuje společnost Vaillant použití vyrovnávacího zásobníku VPS. 28

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm plus VWS

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm plus VWS Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm plus VWS CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržování související dokumentace...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník tepelných čerpadel Vaillant Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1..01 Obsah Příklady hydraulických schémat zapojení tepelných čerpadel. Více v projekčních podkladech

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Systém geotherm kaskáda

Systém geotherm kaskáda Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě Systém geotherm kaskáda Dvojitá kaskáda tepelných čerpadel VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Uschování podkladů... 3 1.2 Použité

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě Pro provozovatele Návod k obsluze Stanice čerstvé vody Příprava teplé vody odpovídající potřebě CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů...

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW

Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm. Tepelné čerpadlo VWS/VWW Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm Tepelné čerpadlo VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace dokumentace... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Platnost návodu...

Více

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430

Pro provozovatele/pro profesní odborníky. Návod k obsluze a instalaci VR 81. Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 Pro provozovatele/pro profesní odborníky Návod k obsluze a instalaci VR 81 Zařízení dálkového ovládání pro VRC 430 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly...

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální univerzální Modulární ekvitermní regulátor Obj. číslo Strana calormatic 630/2 Modulární ekvitermní regulátor Regulace 1 nebo 2 topných kotlů (kaskádové spínání s možností rozšíření až na 6 topných kotlů

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka Vaillant roční prohlídka Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Celková kontrola výrobku dle doporučení výrobce Originální náhradní díly Vaillant Prováděno vyškolenými servisními

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm exclusiv VWS

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm exclusiv VWS Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm exclusiv VWS CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržování související dokumentace...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Použité

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T

VK 2 0,5 % 9 P 13 6/7 6 720 808 634-00.1T 8 0,5 % 6/7 11 3 4 5 15 10 9 P 13 1 13 14 15 16 13 17 6 70 808 634-00.1T [cs] Požadavky na bezpečnostní vybavu kotlů, sloužicích k ohřevu topné vody................ [pl] Wymagania dot. wyposażenia zabezpieczającego

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3 Kompaktní stacionární sestava skládající se z topného kondenzačního kotle s jmenovitým tepelným výkonem 19, zásobníkem o objemu 150 l s vrstveným ukládáním teplé vody vybaveným solárním výměníkem. Všechny

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm VWS/VWW

Návod k instalaci. Pro servisního technika. Návod k instalaci. geotherm VWS/VWW Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci geotherm VWS/VWW CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci...4 1.1 Dodržování související dokumentace...4 1.2 Uložení podkladů...4 1.3 Používané

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Pro servisního technika. Návod k instalaci. allstor VPS.../2

Pro servisního technika. Návod k instalaci. allstor VPS.../2 Pro servisního technika Návod k instalaci allstor VPS.../ CZ Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě Vyrovnávací zásobníkový systém allstor CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.... Související

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Therme Ořívák vody. Strana 2. Therme. 230 V ~ Návod k montáží

Therme Ořívák vody. Strana 2. Therme. 230 V ~ Návod k montáží Therme Ořívák vody Therme 230 V ~ Návod k montáží Strana 2 A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Ořívák vody Rejstřík Použité symboly... 3 Montážní návod Napájení vodou... 4 Volba místa... 4

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 01.01.2010 Protože myslí dopředu. Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ceník produktů Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. platný od 1.1.2013 Obsah 1. Závěsné kotle 1.1 Závěsné kotle pro vytápění atmotec/turbotec plus 4 1.2 Závěsné kotle kombinované

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1 1.1 Předpisy/směrnice 1 1.2 Použití odpovídající účelu 1 2. Technické údaje 2 3. Montáž 5 3.1 Nástěnná

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální univerzální Konstrukce a funkce Regulátor se používá pro regulaci vytápění podle venkovní teploty s přípravou teplé vody Regulátor může řídit následující okruhy systému: zásobník teplé vody max. dvě modulární

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod Stojatý zásobník SE-2 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik. CZ Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043756_201312 Stojatý zásobník Obsah Technická data...3

Více