2. Objednávater : Základná škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Objednávater : Základná škola"

Transkript

1 ZMLUVA O DIELO č. 4 uzatvorená podl'a 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka súvisiacich s prípravou a realizáciou prác. 1. Zhotoviter: Stanislav Belej Hvozdnica 220, Hvozdnica IČO: DIČ: IČDPH: sk Bankové spojenie: / 0200 VÚB, a.s. a 2. Objednávater : Základná škola Sídlo: Malokarpatské nám. 1,84103 Bratislava IČO: DIČ: Bankové spojenie: /0200, VÚB, a.s. l. Všeobecné ustanovenia 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatel'a dielo podl'a čl. II. tejto zmluvy. 2. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotovitel'ovi dojednanú cenu podl'a článku VI. tejto zmluvy. II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa dodávka a pokládka keramickej dlažby a keramických obkladov v ZŠ Malokarpatské nám.1 Bratislava Lamač podľa cenovej ponuky zo dňa , doručenej mejlom , ktorá je prílohou tejto zmluvy a odovzdať funkčný predmet tejto zmluvy. l

2 2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. III. Vykonanie diela 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia od a termínom ukončenia plnenia najneskôr do Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci vzniknutej poškodením zo strany objednávatel'a prechádza na objednávatel'a odovzdaním predmetu diela. IV. Práva a povinnosti objedná,vateľa 1. Objednávatel' je povinný vykonané dielo po dokončení prevziať. 2. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, vrátane dodržiavania zásad BOZPa ~PP. 3. V prípade, ak objednávatel' zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávatel' oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela. V prípade, že tak zhotoviteľ tak neurobí v primeranej lehote, Je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. V. Práva a povinnosti zhotoviteľa 1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného materiálu. 2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na náhradu škody. 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné. 4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, BOZPa ~PP. 2

3 VI. Cena a platobné podmienky 1. Cena predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 2. Celková cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena materiálu) je určená na základe výzvy na predkladanie ponúk (zakázka s nízkou hodnotou) vo výške ,00 EUR s DPH, slovom: = desaťťisíc,- Eur. 3. Táto cena je cenou po zameraní, adekvátna ku nameraným rozmerom, vrátane dodávky a montáže. 4. Objednávateľ uradí bezhotovostným prevodom zálohovú faktúru vystavenú zhotoviteľom vo výške podľa článku Č. VI.2 do V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so zabezpečením dodávky podla čl. II.bodu 11.1 zmluvy, vrátane nákladov za materiál spojený so zabezpečením tejto dodávky, dopravných nákladov, odstránenia a likvidácie pôvodného stropu a zabezpečenia odvozu odpadu. 6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal s pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podla zmluvy o dielo na vlastné náklady. 7. K zmene ceny môže dôjsť v prípade rozšírenia alebo zúženia dodávky zo strany objednávateľa; pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom, pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke ak to zhotoviteľ preukáže; pri zmene termínu z dôvodov na strane objednávateľa. V takom prípade bude cena upravená kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré zhotoviteľ preukáže overiteinými dokladmi z účtovníctva. Ostatné zmeny nie sú prípustné. 8. Cena prípadných naviac prác bude dohodnutá písomným dodatkom k tejto zmluve a bude spracovaná individuálnou kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov. 3

4 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatel'ovi vyúčtovaciu faktúru k zálohovej faktúre podla článku Č. VI.2 za ukončené a odovzdané dielo. 10. Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky zhotoviteľa, 11. Faktúra musí obsahovať náležitosti podl'a 71 zákona Č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov: - názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa - názov, sídlo, IČO, DI( IČ DPH objednávatel'a - označenie predmetu diela a číslo zmluvy, číslo cenovej ponuky - splatnosť podľa zmluvy o dielo - DPH - podpis zhotoviteľa. VII. Záručná doba 1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu. 4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávatel'om. VIII. Sankcie 1. V prípade omeškania objednávatel'a s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávatel' povinný zaplatiť zhotoviterovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 2. V prípade omeškania odovzdania diela je dodávatel' povinný zaplatiť objednávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 4

5 IX. Záverečné ustanovenia 1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden. 5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.. vj! I~ Bratislava, dna ; Bratislava, dňa /!.:f~ ~~e~~;/:~~ď::,~'=~; t1 fl-j 3 55 HVO:.z.~~ifJ!-' '\. o;: IČ OP~;S'Í< ' 33u;'ii.;,j o /,. o f o Zhotovifei' ZAg{tADNf [;~.t~... Malokarpatské námestie 1 SL11 03 L R /\ T I S L /\ V.A 'l Objednávatel',)L: ~ 5

Zmluva o dielo č. VO/02/06/ uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluva o dielo č. VO/02/06/ uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluva o dielo č. VO/02/06/2013-6 uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 1. Zhotoviteľ: Blažej Jacko Sídlo: Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance Štatutárny orgán: Blažej

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie 1. ZMLUVNE STRANY: 1.1. Objednávateľ : Mesto Prievidza Námestie slobody č.

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva. uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany 1. Kupujúci : Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša č.1 813 25 Bratislava Zastúpený:......

Více

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 2/2014/RZ

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 2/2014/RZ RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 2/2014/RZ I. Zmluvné strany Objednávateľ: Základná škola adresa: Dubová 1, 811 04 Bratislava zastúpený: Mgr. Eva Dubeňová, riaditeľka IČO: 31810926 DIČ: 2021648585 tel.: 0905943565

Více

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Objednávateľ: Názov: Obec Veľký Kýr Sídlo: 941 07 Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1 V zastúpení:

Více

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody 14 971 01 Prievidza Štatutárny

Více

Zmluva o dielo č. 3/2012

Zmluva o dielo č. 3/2012 Zmluva o dielo č. 3/2012 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Obchodný zákonník) v zmysle ustanovení 261, 536 a násl. Zmluvné strany: 1. Objednávateľ:

Více

ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov. Čl. I.

ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov. Čl. I. ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Zhotoviteľ: Obchodné meno : Milan Németh Sídlo:

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Vydané podľa 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Českej republiky Všeobecné ustanovenia I. 1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP )

Více

Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../ návrh

Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../ návrh Príloha č.2 k výzve ÚVTOS-nh-60-3/36-2018 Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../32-2018 návrh uzatvorená podľa 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ:

Více

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 4/2014/RZ

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 4/2014/RZ RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 4/2014/RZ l. Zmluvné strany Objednávatel': Základná škola adresa: Malokarpatské námestie l, zastúpený: Mgr. Alena Petáková, riaditel'ka IČO: 42170915 DIČ: 2022845616 Bankové spojenie:

Více

(uzatvorená podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

(uzatvorená podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) 1 ZMLUVA O DIELO (uzatvorená podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) Zmluvné strany: Zhotovitel': TIGRID s.r.o. Michalovce Priemyselná 1,07101 Michalovce

Více

ZMLUVA O DIELO Dodávka a montáž kamerového systému s inštaláciou Objekt: Obec Zemné

ZMLUVA O DIELO Dodávka a montáž kamerového systému s inštaláciou Objekt: Obec Zemné ZMLUVA O DIELO Dodávka a montáž kamerového systému s inštaláciou Objekt: Obec Zemné uzatvorená podľa ustanovenia 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Obec Zemné

Více

Článok I. Zmluvné strany. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Bohrova 1, Bratislava - Petržalka

Článok I. Zmluvné strany. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka Bohrova 1, Bratislava - Petržalka Rámcová zmluva na dodanie tovaru uzatvorená podľa 64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Článok I. Zmluvné strany

Článok I. Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní služieb uzatvorená na základe ustanovení 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Dodávateľ: Článok

Více

návrh Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../ Čl. 1 Zmluvné strany

návrh Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../ Čl. 1 Zmluvné strany Príloha č.2 k Výzve č. ÚVTOS-nh-97-3/36-2018 návrh Z M L U V A O D I E L O č. ÚVTOS-.../32-2018 uzatvorená podľa 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ:

Více

2. Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A Košice v pomere 1/1.

2. Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A Košice v pomere 1/1. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 223152018 uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Prenajímateľ: Nájomca: Článok I.

Více

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Lehota uloženia : 10 rokov Strana číslo : 1 PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Stavebník Číslo zápisu Dátum začatia preberacieho konania Názov verejnej

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina Dňa: 01.12. 2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK uzavretá podľa 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení túto kúpnu zmluvu. 1.1. Názov a sídlo Zastúpený Osoba zodpovedná IČO OIČ Bankové

Více

ZMLUVA O DIELO č. 10/2001

ZMLUVA O DIELO č. 10/2001 i ~. ik w 7>C - / r - 11/sGs -1 - v *? /A ^ ZMLUVA O DIELO č. 10/2001 uzavretá v zmysle 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uzatvorená medzi: Objednávateľ: Stredná

Více

Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb.z. - Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb.z. - Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany: Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb.z. - Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Zhotoviteľ: Miloš Papánek STAVPAP Sídlo: Lúčna 1014/11, 014 01 Bytča Konajúci:

Více

Čl. I. Zmluvné strany

Čl. I. Zmluvné strany ZMLUVA O PRENÁJME GARÁŽE č. 1 uzatvorená medzi prenajímateľom Obcou Veľké Úľany a nájomcom Petrom Guldanom podľa 633 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Čl.

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení ČLÁNOK I. Zmluvné strany Zhotoviteľ: KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice v zastúpení: Ing. Marián

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Více

Zmluva o dielo č. 946/2018/DCR

Zmluva o dielo č. 946/2018/DCR Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 946/2018/DCR Zmluva o dielo č. 946/2018/DCR uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zmluva ) Zmluvné

Více

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Více

Zmluva o dielo č. 938/2018/DCR uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo č. 938/2018/DCR uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 938/2018/DCR Zmluvné strany: Zmluva o dielo č. 938/2018/DCR uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka 1. Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj zastúpený: PaedDr.

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva )

Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany Objednávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom: Mamateyova

Více

ZMLUVA O DIELO. ZTS Elektronika SKS s.r.o. Trencianska Nová Dubnica Ing. Karol Minaroviech Konatel

ZMLUVA O DIELO. ZTS Elektronika SKS s.r.o. Trencianska Nová Dubnica Ing. Karol Minaroviech Konatel ZMLUVA O DIELO c. uzatvorená podla 536 a nasl Obchodného' zákonníka l Zmluvné strany Zhotovitel V zastúpení Osoby oprávnené jednat v zmluvných veciach v technických veciach Bankové spojenie Císlo úctu

Více

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I.

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I. Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Základná škola Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Více

Rámcová zmluva o poskytnutí služby

Rámcová zmluva o poskytnutí služby Rámcová zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Názov: Petržalský domov seniorov Adresa: Rusovská

Více

ZMLUVA O DIELO NA VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. I. Zmluvné strany

ZMLUVA O DIELO NA VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. I. Zmluvné strany ZMLUVA O DIELO NA VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka 1.1 Objednávateľ : Obec Bystrany I. Zmluvné strany so sídlom: Bystrany 121 zastúpeným: František Žiga, starosta

Více

/fs XV. Zmluva o dielo - ekologická likvidácia neupotrebiteľného materiálu (chemikálií) civilnej ochrany číslo 4 5 m '

/fs XV. Zmluva o dielo - ekologická likvidácia neupotrebiteľného materiálu (chemikálií) civilnej ochrany číslo 4 5 m ' /fs XV Zmluva o dielo - ekologická likvidácia neupotrebiteľného materiálu (chemikálií) civilnej ochrany číslo 4 5 m - 2000 ' uzatvorená podľa 536 obchodného zákonníka medzi: r 1. Objednávateľom: Urad civilnej

Více

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovateľ: Nemocnica Košice Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica So sídlom:

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Zmluvné strany: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/ Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, primátorom mesta

Zmluvné strany: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/ Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, primátorom mesta ZMLUVA O DIELO č.27/2015 ;-:?'9o /;?o/> uzatvorená podl'a 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 51 3/ 1991 Zb.. v znení neskorších zmien a doplnení Zmluvné strany: Objednávateľ : Zastúpenie: I ČO : Zhotoviteľ

Více

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady ZŠ Slanec ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie

Více

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné strany

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné strany Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina IČO: 37 808 427

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby

3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania časť 3, diel 4, kapitola 1.1, str. 1 3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými

Více

Zmluva o údržbe kamerového systému č

Zmluva o údržbe kamerového systému č Zmluva o údržbe kamerového systému č. 2015-10-06 Odberateľ: Obec Bidovce Bidovce 210 044 45 Bidovce Zastúpená: Viliam Bačo - starosta obce Článok 1 Zmluvné strany Dodávateľ: Čárskeho 10 040 01 Košice IČO:

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce

Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Základná škola s Markušovce Školská 16 Markušovce P R I E S K U M T R H U Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

ZMLUVA OVYPOZICKE ( hnuteľných vecí )

ZMLUVA OVYPOZICKE ( hnuteľných vecí ) , v v ZMLUVA OVYPOZICKE ( hnuteľných vecí ) uzavretá pod!'a ust. 659 a nás\. Zák. Č. 40/1964 Zb. v znení nesk. zmien a doplnkov - Občianský zákonník, med z i : Zmluvné strany Požičiavateľ: Sídlo: V zastúpení:

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Rámcová dohoda č

Rámcová dohoda č Rámcová dohoda č. 3-2015 uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

ŠKODA. SK Bankové spojenie: VUB, a, s. č.ú, : /0200. Telefón:

ŠKODA. SK Bankové spojenie: VUB, a, s. č.ú, : /0200. Telefón: ŠKODA ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzatvorená v zmysle 409 a naši. Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Číslo zmluvy: 02/2011 Predávajúci: Ľubomír

Více

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV Hlavná 1, P. O. Box 135, 081 35 Prešov ako osoba podľa 7 ods. 1 zákona o VO zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (č. zmluvy v evidencii budúceho oprávneného z vecného bremena: 3381/15199/2017) ktorú uzatvorili: Budúci povinný z vecného bremena: Wienerberger slovenské

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu LÍZINGOVÁ ZMLUVA Prenajímateľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 IČO: 35 730 978 IČ DPH: SK2020251321 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu:

Více

Zmluva o dielo č. 4/2014 uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Objednávateľ:

Zmluva o dielo č. 4/2014 uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Objednávateľ: Zmluva o dielo č. 4/2014 uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava zastúpená: Bankové spojenie:

Více

KÚPNA ZMLUVA. Č.p.: SE /OVO-2005 uzatvorená podľa ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: L ZMLUVNÉ STRANY

KÚPNA ZMLUVA. Č.p.: SE /OVO-2005 uzatvorená podľa ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: L ZMLUVNÉ STRANY KÚPNA ZMLUVA Č.p.: SE-368-17/OVO-2005 uzatvorená podľa ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: L ZMLUVNÉ STRANY Predávajúci: AGADOS Slovakia, spol.s r.o. Dolná 142,900 01 Modra v zastúpení:

Více

ZMLUVA O DIELO c. D229/2012

ZMLUVA O DIELO c. D229/2012 /' ZMLUVA O DIELO c. D229/2012 Zmluvné strany 1. OBJEDNÁVATEL Sídlo Obec Nižný Krucov Obecný úrad Nižný Krucov Nižný Krucov 48,093 01 Vranov nad Toplou Zastúpený vo veciach zmluvných : technických ICO

Více

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon v platnom

Více

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany 1. Kupujúci : Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša č.1 813 25 Bratislava Zastúpený: Bankové

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy príspevková organizácia, Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava Výzva na predloženie ponuky Nákup hutného materiálu Zákazka na dodanie tovaru s nízkou hodnotou podľa zákona

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského

Více

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka 1 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 1. obchodné meno: sídlo: IČO: bankové spojenie: číslo účtu: DIČ: IČ DPH: zapísaná: 19700/T zastúpená: Innovia, s.r.o.

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019 Smernica č. SR-1/2018 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle ustanovenia 93 ods.1 zák. č. 131/2002

Více

Zmluva o úvere č. 265/AU/15 (ďalej Úverová zmluva )

Zmluva o úvere č. 265/AU/15 (ďalej Úverová zmluva ) Zmluva o úvere č. 265/AU/15 (ďalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Více

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CLOUD SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CLOUD SLUŽIEB ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CLOUD SLUŽIEB (ďalej len zmluva ) Uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Obchodný zákonník ) číslo zmluvy : MAGTS1400036 1. ZMLUVNÉ STRANY

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Zmluva o dielo - oprava strechy výmena krytiny, krovu zmluva č. 05/2014 uzatvorená podľa 536 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo - oprava strechy výmena krytiny, krovu zmluva č. 05/2014 uzatvorená podľa 536 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluva o dielo - oprava strechy výmena krytiny, krovu zmluva č. 05/2014 uzatvorená podľa 536 Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Čl. I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Špeciálna základná škola

Více

ZMLUVA NA UBYTOVANIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi

ZMLUVA NA UBYTOVANIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi ZMLUVA NA UBYTOVANIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi Best Hotel Properties a.s. Kempinski Hotel River Park Hodžovo nám. 2 811 06 Bratislava Slovensko IČO: 35740701 IČ DPH: SK2021371957 DIČ:

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013. " Stavebné úpravy kotolne

ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013.  Stavebné úpravy kotolne 1 ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013 NÁZOV " Stavebné úpravy kotolne uzavretá medzi : Stredná odborná škola Športová 675 916 01 STARÁ TURÁ a Ing. Peter Jakuš NEODOMUS S

Více

ZMLUVA O DIELO Č. zhot:... Č.obj.:...

ZMLUVA O DIELO Č. zhot:... Č.obj.:... ZMLUVA O DIELO Č. zhot:... Č.obj.:... podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými stranami: Projektová dokumentácia na stavbu: Výstavba

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Obec Bukovec Z M L U V A O D I E L O č. 2014-03 na pracovnú úlohu VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC Zmluva o dielo č. 2014-03 Uzavretá podľa 536 a nasl. zákona

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Obec Valaská Dubová Bytom: Obecný úrad č. 39,

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Obec Ludrová Bytom: Obecný

Více

Fakultná nemocnica Nitra Špitálska Nitra. Súpis dokumentov ponuky - Kritéria

Fakultná nemocnica Nitra Špitálska Nitra. Súpis dokumentov ponuky - Kritéria DISTRIBUČNÉ CENTRUM Ul. Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36324124 DIČ : 2020183396 Tel.: 032/7781 585 Fax : 032/7781 580, e-mail: demifood@demifood.sk Fakultná nemocnica Nitra Špitálska

Více

OBEC Trhová Hradská Trhová Hradská Farský rad 488/1 IČO: , DIČ Výzva na predloženie ponuky

OBEC Trhová Hradská Trhová Hradská Farský rad 488/1 IČO: , DIČ Výzva na predloženie ponuky OBEC Trhová Hradská 930 13 Trhová Hradská Farský rad 488/1 IČO: 00305766, DIČ 2021139791 Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016. Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016. Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016 Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) Povinný z vecného bremena: 1. Turiak Ľuboš,

Více

Zmluva o dielo č. 945/2017 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo č. 945/2017 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluva o dielo č. 945/2017 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Mesto Partizánske Sídlo: Námestie SNP

Více

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2015/2016 Smernica č. SR-1/2015 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle

Více

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 82 E, P/2011

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 82 E, P/2011 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 82 E, P/2011 uzatvorená podľa ustan. -u 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 1. Nitriansky

Více

Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru

Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru uzatvorená podľa ustanovenia 11 ZVO a 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany Kupujúci: Zakladná škola

Více

KÚPNA ZMLUVA. č. SE-85-68/OVO Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

KÚPNA ZMLUVA. č. SE-85-68/OVO Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. t /f. q. u ) S KÚPNA ZMLUVA č. SE-85-68/OVO-2004 Uzavretá podľa ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. L ZMLUVNÉ STRANY 1. Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podl'a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov ČI. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podl'a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov ČI. I. - - Kúpna zmluva č.?jj'uj12- uzatvorená podl'a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného v znení neskorších predpisov ČI. I. Zmluvné strany Kupujúci Názov Základná škola s materskou školou Skalité

Více