NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ"

Transkript

1 Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec

2 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH DANÍ Nová právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí České republiky Letenská 15, Praha 1 Pracoviště: Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Lazarská 7, Praha 1 Kontakt: JUDr. Ludmila Nigutová, Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování tel.:

3 Obsah Informační materiál k novému zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí Kapitola 1: Kapitola 2: Kapitola 3: Úvod Současná právní úprava daně z převodu nemovitostí Hlavní principy návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí Kapitola 4: Kapitola 5: Kapitola 6: Kapitola 7: Kapitola 8: Kapitola 9: Kapitola 10: Kapitola 11: Kapitola 12: Kapitola 12: Předmět úpravy Předmět daně z nabytí nemovitých věcí Subjekt daně z nabytí nemovitých věcí Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí Základ daně z nabytí nemovitých věcí Uznatelný výdaj, přepočet cizí měny na českou měnu, sazba daně, výpočet daně Místní příslušnost Daňové přiznání, placení daně, součásti daňového přiznání Daňové přiznání a placení daně Přílohy daňového přiznání Daňové přiznání se nepodává Zánik daňové povinnosti Ustanovení přechodná, zrušovací a účinnost zákona 3

4 Informační materiál k novému zákonu o dani z nabytí nemovitých věcí Kapitola 1. Úvod Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 357/1992 Sb. ) upravuje společně s daní dědickou a daní darovací daň z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí je platnou součástí daňové soustavy ČR od roku 1992, kdy nahradila dříve vybírané notářské poplatky z převodu nemovitostí. Lze říci, že do současné doby se téměř každý s touto daní v praxi setkal, a to ať jako poplatník, ručitel daně apod. Z toho je možno usuzovat, že tato daň, vybíraná již téměř dvacet let, je veřejnosti v současné době dobře známa. A právě s ohledem na to, že mnoho subjektů má v souvislosti se změnami vlastnických vztahů k nemovitostem s daní z převodu nemovitostí praktickou zkušenost, cílem tohoto předkládaného materiálu je informovat laickou i odbornou veřejnost o připravované nové právní úpravě. V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012 (a návrhem plánu na rok 2013) Ministerstvo financí připravuje návrh nového zákona. U této nové právní úpravy je záměrem, aby částečně, kde to bude možné, vycházela z některých principů platné právní úpravy daně z převodu nemovitostí a současně, zejména s ohledem na nové pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku, zakotvila v daňové oblasti odpovídající změny. V rámci příprav nového zákona uveřejnilo Ministerstvo financí v květnu 2012 na svých webových stránkách úvodní informační materiál pod názvem Nová právní úprava daně z převodu nemovitostí. V průběhu legislativních prací na přípravě návrhu nového zákona došlo v rámci pracovní skupiny k rozpracování některých záměrů na novou právní úpravu a v důsledku toho jsou v současné době některé původně zamýšlené úpravy již překonané. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí uveřejňuje tento přepracovaný informační materiál. Oproti původnímu záměru došlo ke změně názvu daně z převodu nemovitostí, která bude nově nazývána daň z nabytí nemovitých věcí, a zákona, který tuto daň upravuje Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Ministerstvo financí v tomto informačním materiálu nepředkládá definitivní model řešení, ani konečný návrh legislativy. Tento materiál obsahuje pouze základní témata nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí. Ministerstvo financí považuje předložený materiál za důležitý prvek pro přípravu změny právního režimu daně z nabytí nemovitých věcí. 4

5 Nezbytnost nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí vyplývá zejména: z přípravy transformace daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů Součástí Plánu legislativních prací vlády na rok 2012 je kromě jiného změna úpravy daní z příjmů. Předpokládá se, že nabytí majetku děděním, bezúplatné převody a jiná bezúplatná nabytí majetku budou převedena pod režim daní z příjmů. V návaznosti na tuto změnu by měl být zrušen zákon č. 357/1992 Sb. a současná daň z převodu nemovitostí upravena samostatně novým zákonem. z nezbytnosti přizpůsobit právní úpravu daně z nabytí nemovitých věcí novému občanskému zákoníku Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, obsahuje zcela nové pojetí nemovitých věcí. Zavádí zásadu, podle níž je stavba součástí pozemku. Upravuje také zcela nové instituty, například právo stavby, svěřenské fondy, přídatné spoluvlastnictví, umožňuje oddělení ze spoluvlastnictví nebo ujednání o jiné velikosti spoluvlastnického podílu, aj. Současná právní úprava daně z převodu nemovitostí tomuto novému pojetí již neodpovídá. Novou komplexní úpravu obchodních společností a družstev představuje zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který nabývá účinnosti rovněž dnem 1. ledna Také změny v tomto zákoně budou mít některé dopady do oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. z potřeb stávající praxe Podstatnou změnou v nové právní úpravě je změna poplatníka daně, kterým bude nově téměř vždy nabyvatel. Současně nový zákon upraví některé otázky, které vyplynuly z potřeb stávající praxe a dojde také k přehodnocení rozsahu a opodstatněnosti osvobození od daně. Dalším ze zásadních cílů, který nový zákon sleduje, je důraz na snižování administrativní náročnosti související s vybráním daně, a to nejen u poplatníků, ale také u správců daně. Mezi opatření směřující k naplnění tohoto cíle náleží kromě jiného postupné omezování předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o ceně nemovitých věcí v souvislosti s novou konstrukcí základu daně, resp. nabývací hodnoty, pomocí níž je základ daně z nabytí nemovitých věcí ve vymezených případech stanoven. Současně návrh zákona předpokládá postupné omezování rozsahu písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat. Správce daně nebude od poplatníků vyžadovat předkládání písemností v případech, kdy si může potřebné údaje ověřit bezplatně z informačních systémů veřejné správy. Velmi podstatnou změnou směřující ke snižování administrativní zátěže, zjednodušení a urychlení daňového řízení je zrušení institutu ručitele daně v důsledku změny v osobě poplatníka daně. 5

6 Kapitola 2: Současná právní úprava daně z převodu nemovitostí Daně jsou z hlediska právního platební povinností, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů na úhradu celospolečenských potřeb. Oblast daní je upravena řadou zákonů, tvořících daňovou soustavu, přičemž tato soustava zahrnuje daně uplatňované v ekonomicky vyspělých zemích. Legislativní úprava daně z převodu nemovitostí je obsažena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Kromě daně z převodu nemovitostí jsou v tomto zákoně upraveny i další dvě z majetkových daní, a to daň dědická a daň darovací. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí nahradily notářský poplatek z dědictví, notářský poplatek z darování a notářský poplatek z převodu nemovitostí, které byly upraveny zákonem č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly vybírány do konce roku Od nabytí účinnosti zákona č. 357/1992 Sb. až do současné doby došlo k četným úpravám v oblasti zdaňování úplatných převodů a přechodů nemovitostí, které reagovaly nejen na požadavky, které vyplynuly z uplatňování tohoto zákona v praxi. Jednou z nejpodstatnějších úprav v oblasti daně z převodu nemovitostí bylo od 1. ledna 2004 snížení daňového zatížení úplatných převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem změnou sazby daně z převodu nemovitostí z 5 % na 3 % a současně změna ve způsobu placení daně, neboť splatnost daně byla stanovena současně s podáním daňového přiznání. V souvislosti s tím došlo také ke změně lhůt pro podání daňového přiznání tak, aby poplatník měl dostatečný časový prostor pro podání daňového přiznání i pro zaplacení daně. Významnou změnou bylo například také sjednocení postupu při zdaňování majetku při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, kdy daní z převodu nemovitostí je zdaňován pouze úplatný rozdíl hodnot podílů na majetku před zrušením a vypořádáním podílového spoluvlastnictví a po zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Kromě výše uvedených změn byly v průběhu platnosti zákona č. 357/1992 Sb. přijaty další dílčí úpravy nebo zpřesnění některých ustanovení. Předmět daně Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem včetně zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, přičemž za nemovitosti jsou pro účely zákona č. 357/1992 Sb. považovány věci nemovité, byty a nebytové prostory. Daň z převodu nemovitostí je spojena se změnou v osobě vlastníka a postihuje úplatný převod nebo přechod nemovitosti od jednoho vlastníka k druhému. Poplatník Současná právní úprava daně stanoví, že poplatníkem daně u smluvních převodů nemovitostí je převodce, tj. prodávající. Nabyvatel nemovitosti (kupující) je v těchto případech ručitelem daně. Vedle toho je v poměrně častých případech poplatníkem daně nabyvatel. Jedná se zejména o nabytí nemovitostí při úplatných přechodech nemovitostí, např. nabytí nemovitosti 6

7 při výkonu rozhodnutí, exekuci, ve veřejné dražbě, při vyvlastnění nebo nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Ke změně v osobě vlastníka nedochází v těchto případech na základě vůle dosavadního vlastníka, ale na základě jiné právní skutečnosti. Převodce i nabyvatel jsou poplatníky daně společně a nerozdílně, jde-li o výměnu nemovitostí. Základ daně U smluvních úplatných převodů nemovitostí, není-li v zákoně uvedeno jinak, se stanoví základ daně z ceny sjednané v dohodě nebo z ceny zjištěné podle právního předpisu, který upravuje oceňování majetku, je-li cena sjednaná nižší. Oceňovacím předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnou prováděcí vyhláškou, platnou v den nabytí nemovitosti. V současnosti se klade důraz v právní úpravě stanovení základu daně z převodu nemovitostí ve značné míře na omezování předkládání znaleckých posudků o cenách nemovitostí podle oceňovacích předpisů. Postupně všude tam, kde není možnost simulování nižších kupních cen, se úprava základu daně ubírá cestou jeho stanovení jiným způsobem než ve výši ceny zjištěné znaleckým posudkem. Tak tomu je například v těch případech, kdy cena nemovitostí je stanovena ve veřejné nebo soudní dražbě, rozhodnutím soudu nebo posudkem zpracovaným znalcem pro účely nepeněžitých vkladů do obchodních společností, ale i v případech prodeje nemovitostí z vlastnictví nebo do vlastnictví územních samosprávných celků, kdy se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Sazba daně Od 1. ledna 2004 činí sazba daně z převodu nemovitostí 3% ze základu daně. V předcházejícím období byla stanovena ve výši 5 % ze základu daně. V současné době prochází legislativním procesem vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů, který obsahuje zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4%. Tato změna, bude-li schválena, by měla nabýt účinnosti 1. ledna Daňové přiznání a placení daně Poplatník daně z převodu nemovitostí má povinnost v daňovém přiznání daň z převodu nemovitostí vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání zaplatit. Daň je splatná poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Osvobození od daně V souladu se současnou právní úpravou daně z převodu nemovitostí lze uplatnit poměrně rozsáhlá věcná osvobození úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem, např. v souvislosti s privatizací státního majetku, s privatizací bytového fondu nebo v souvislosti s převody a přechody majetku obchodních společností a družstev a s převody a přechody vlastnictví k nemovitostem České republiky aj. 7

8 Kapitola 3: Hlavní principy návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Cílem nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí je vytvořit novou koncepci moderní daně z nabytí nemovitých věcí jako součásti daňové soustavy České republiky a zdroje příjmů státního rozpočtu. Základem nové právní úpravy je nejen přizpůsobení se právní úpravě ve vyspělých evropských státech, ale především přizpůsobení daně z nabytí nemovitých věcí novým základním principům a změnám v oblasti občanského práva a práva obchodních korporací. Nový občanský zákoník přináší podstatné změny kromě jiných i v oblasti nemovitých věcí, na které bude muset nová daň z nabytí nemovitých věcí reagovat. Jde zejména o změny v pojetí nemovité věci oproti dosavadnímu stavu, neboť podle občanského zákoníku jsou nově mezi věci nemovité zahrnuta i některá práva (např. za nemovitou věc se prohlašuje právo stavby). Současně dochází k návratu k dříve uplatňované zásadě superficies solo cedit a v důsledku toho se obecně, až na některé výjimky, stavba prohlašuje za součást pozemku. V návaznosti na novou právní úpravu obchodních korporací a v zájmu zabránění daňovým únikům v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí se nově navrhuje zdanění převodů obchodních podílů, resp. změny ovládající osoby, u obchodních korporací vlastnících nemovité věci daní z nabytí nemovitých věcí. Shrnutí hlavních cílů nového zákona: vymezení předmětu daně z nabytí nemovitých věcí v návaznosti na nové vymezení nemovitých věcí v novém občanském zákoníku rozšíření předmětu daně na případy převodů podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovité věci, resp. na případy, kdy dochází ke změně ovládající osoby omezení příležitostí k obcházení daně, zdanění vkladů do obchodních korporací změna v osobě poplatníka daně zefektivnění výběru daně snížení administrativní náročnosti na straně daňových poplatníků a finančních orgánů aktualizace systému osvobození řešení dalších problémů vyplývajících z praxe, např. způsob přepočtu cizí měny na českou měnu, zvýšení limitu pro neplacení daně, úprava místní příslušnosti správce daně, aj. 8

9 Nová úprava daně z nabytí nemovitých věcí Kapitola 4: Předmět úpravy Předmětem úpravy nového zákona je daň z nabytí nemovitých věcí. V současné době vybíraná daň z převodu nemovitostí, kterou má daň z nabytí nemovitých věcí nahradit (nejde však o zcela novou daň, ale pouze změnu názvu současné daně z převodu nemovitostí), je jednorázovou majetkovou daní. Stejný charakter bude mít i daň z nabytí nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí se uplatní pouze ve vztahu k nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky. Naproti tomu u nemovitých věcí, které se nacházejí v cizině, nelze daň v České republice vybrat. Předmětem úpravy nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí nebude vypořádání nároku na vydání nemovité věci podle jiného právního předpisu, například na základě restitučních předpisů, jimiž dochází k nápravě dřívějších majetkových křivd anebo například ani vydání majetku v restitucích církvím a náboženským společnostem podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Některé pojmy obsažené v návrhu zákona: nemovitá věc Nemovitou věcí se pro účely zákona rozumí - pozemek, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, stavba, inženýrská síť a jednotka, nachází-li se na území České republiky - právo stavby, nachází-li se pozemek, ke kterému bylo toto právo zřízeno, na území České republiky - podíl na nemovité věci uvedené ve výše uvedených bodech Jednotka pro účely zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnické právo k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku. Vymezení nemovité věci pro účely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je pojato poněkud úžeji, než je tomu v novém občanském zákoníku, neboť mezi nemovité věci zde nebudou zařazena některá věcná práva, která za nemovité věci nově prohlašuje nový občanský zákoník. Pojem nemovitá věc v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí nezahrnuje například věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva a úplatné nakládání s nimi není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Důvodem je záměr nerozšiřovat oproti současné právní úpravě předmět daně. nabytí vlastnického práva k nemovité věci Nový občanský zákoník nově upravuje institut svěřenského fondu a vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Pro účely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci považuje rovněž vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Podle nového občanského zákoníku se ve vymezených případech stavba stane ze zákona součástí pozemku, na němž byla zřízena. Vzhledem k tomu, že je žádoucí i tyto 9

10 situace zdanit, byla zavedena konstrukce, na základě níž bude nabytí této stavby předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, přičemž k pozemku, na kterém je stavba zřízena, nebude přihlíženo. Obdobná situace nastane při zániku práva stavby, kdy se stavba stane ze zákona součástí pozemku k okamžiku zániku práva stavby. úplata Záměrem nové právní úpravy je, aby zákon o dani z nabytí nemovitých věcí jednoznačně stanovil, co lze považovat za úplatu v souvislosti s nabytím nemovité věci, ale také co se v některých případech za úplatu nepovažuje. Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Nejčastěji půjde o poskytnutí peněžních prostředků, ale úplata může být poskytnuta i např. v movité nebo nemovité věci, v postoupené pohledávce, započtené pohledávce, prominutí dluhu, případně v jiné formě. změna ovládající osoby Do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí jsou nově zahrnuty také převody podílů, resp. změny ovládajících osob v obchodních korporacích vlastnících nemovité věci. Jde o situace, kdy ovládající osoba získává postavení v obchodní korporaci, které jí umožní reálně vykonávat vlastnická práva k nemovité věci, jež je v majetku této obchodní korporace, resp. jí ovládané osoby. Předmětem daně je jednorázová změna ovládající osoby, popř. získání postavení ovládající osoby obchodní korporace, která nemá ovládající osobu. Kdo je ovládající osobou obchodní korporace stanoví zákon o obchodních korporacích. Kapitola 5: Předmět daně z nabytí nemovitých věcí Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je především nejširší a nejobvyklejší skupina případů, a to úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Podstatným znakem této skupiny předmětu daně je úplatnost. Nejběžnějším případem úplatného nabytí nemovité věci je nabytí na základě kupní smlouvy. Předmětem daně jsou také případy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva jinak než z vůle dosavadního vlastníka, a to zejména na základě rozhodnutí soudu nebo státního orgánu. Jedná se například o nabytí nemovité věci při vyvlastnění, ve veřejné dražbě, při výkonu rozhodnutí, při exekuci aj. Do předmětu daně je zařazeno také nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydržením, na základě zajišťovacího převodu práva a v souvislosti s postoupením pohledávky. Nemovitou věcí, ke které je možné nabýt vlastnické právo, je v návaznosti na novou úpravu občanského zákoníku také právo stavby. Je proto nezbytné právo stavby zahrnout do předmětu daně z nabytí nemovitých věcí, aby tento institut nebyl následně zneužíván k daňovým optimalizacím. Za nemovitou věc je pokládán také podíl na nemovité věci. To je důležité zejména s ohledem na spoluvlastnictví a na bytové spoluvlastnictví. U spoluvlastnictví je spoluvlastnický podíl považován za samostatnou nemovitou věc, která je předmětem daně a spoluvlastníci budou odpovídat vždy pouze za svůj podíl na nemovité věci. Při úplatném 10

11 zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem se podrobuje dani úplatné nabytí podílu na vypořádávaných nemovitých věcech v rozsahu, v jakém svou hodnotou odpovídá kladnému rozdílu souhrnu hodnot všech podílů spoluvlastníka na vypořádávaných nemovitých věcech před vypořádáním a po vypořádání. Nový občanský zákoník upravuje nově institut svěřenského fondu. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí se nově stane také úplatné vyčlenění nemovité věci z majetku zakladatele do svěřenského fondu nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu. Nabytím vlastnického práva k nemovité věci, tudíž předmětem daně je rovněž nabytí stavby, která se stane součástí pozemku. Z důvodu zabránění daňovým únikům se rozšiřuje předmět daně z nabytí nemovitých věcí o převody podílů, resp. změny ovládajících osob v obchodních korporacích vlastnících nemovité věci. Transakce na trhu nemovitostí se velmi často odehrávají cestou převodů obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným nebo převodů akcií v akciových společnostech vlastnících nemovité věci. Tyto společnosti v současné době bývají obvykle založeny pouze za účelem dané transakce, přičemž velkou výhodou v těchto případech je dle současné právní úpravy absence povinnosti k dani z převodu nemovitostí. Podporou pro přistoupení ke zdanění uvedených transakcí je kromě jiného také skutečnost, že i mnohé jiné evropské daňové systémy upravují zdanění převodů podílů na základním kapitálu společností vlastnících nemovitosti. Kapitola 6: Subjekt daně z nabytí nemovitých věcí Záměrem nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je provést u poplatníka daně zásadní změnu, spočívající v tom, že poplatníkem bude ve všech případech primárně nabyvatel nemovité věci. V případech nabytí stavby, která se stane součástí pozemku, bude poplatníkem daně nabyvatel stavby. Při nabytí nemovité věci do svěřenského fondu za trvání svěřenského fondu se předpokládá za poplatníka daně stanovit svěřenský fond, za který jedná svěřenský správce jako zástupce vlastníka majetku a vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu. Stejně bude postupováno, dojde-li k vyčlenění nemovité věci z majetku zakladatele fondu do svěřenského fondu při jeho založení. Obdobně při nabytí vlastnického práva k nemovité věci podílníkem do podílového fondu bude poplatníkem daně podílový fond. Stejná situace nastane také u fondu obhospodařovaného penzijní společností nebo transformovaného fondu v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci účastníkem fondu. V případech, kdy bude předmětem daně změna ovládající osoby obchodní korporace, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí tato ovládající osoba. Pokud se týká nemovitých věcí ve společném jmění manželů, nová úprava předpokládá, že poplatníky daně budou manželé společně a nerozdílně. Tato úprava odpovídá pojetí a smyslu společného jmění manželů a oproti současné platné právní úpravě, kdy každý z manželů je samostatným poplatníkem, bude představovat podstatné zjednodušení. Smyslem navrhované změny v osobě poplatníka daně v novém zákoně je zejména zjednodušení výběru daně, u poplatníků potom snížení administrativní náročnosti spojené 11

12 s placením daně. Velmi podstatná je i ta skutečnost, že v důsledku této změny dojde u daně z nabytí nemovitých věcí k zániku institutu ručitele. Daní z nabytí nemovitých věcí je zdaňováno úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nikoliv nabytí úplaty převodcem. Z povahy daně vyplývá, že tato daň se v některých zemích ukládá osobám, které se převodu zúčastnily, tedy převodci i nabyvateli. V mnoha zahraničních právních úpravách však lze také nalézt obdobné řešení jako v navrhované nové právní úpravě, kdy poplatníkem daně je nabyvatel nemovité věci. Kapitola 7: Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí Současná platná právní úprava daně z převodu nemovitostí přiznává při splnění všech zákonných podmínek poměrně široký okruh osvobození. Jedním z cílů nové úpravy je prověření a zaktualizování celého systému osvobození od daně s ohledem na měnící se ekonomickou situaci. Jde zejména o zrušení osvobození souvisejících s převody privatizovaného a restituovaného majetku, ale i jiných nesystémových či již nepotřebných a překonaných osvobození. Současně dojde k zakotvení některých osvobození nových. Návrh zákona počítá s osvobozením od daně z nabytí nemovitých věcí především u České republiky nebo jiného státu, je-li zaručena vzájemnost. Pokud se týká územních samosprávných celků, s ohledem na jejich charakter a specifika, je těmto subjektům v jistém smyslu zakotveno odlišné postavení v daňových otázkách. V nové úpravě daně z nabytí nemovitých věcí se počítá s některými osvobozeními u územních samosprávných celků, neboť příjmy obcí jsou omezené a jsou ve své podstatě vázány na příjmy od státu, tudíž není vždy účelné obce zatěžovat daněmi. Od daně z nabytí nemovitých věcí se osvobodí územní samosprávný celek při nabytí vlastnického práva k nemovité věci v souvislosti se změnou jeho území. Územní samosprávný celek se předpokládá od daně osvobodit také v případech zániku jím zřízené nebo založené právnické osoby, kdy přechází majetek, práva a závazky právnické osoby na jejího zřizovatele nebo při snížení základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek jejím jediným členem. Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se předpokládá upravit také při nabytí nemovité věci do majetku právnické osoby, nabývá-li vlastnické právo k nemovité věci z majetku České republiky nebo jiného státu, je-li zachována vzájemnost, je-li Česká republika nebo jiný stát zřizovatelem nebo jediným členem této právnické osoby. Osvobozeny budou i případy, kdy právnická osoba nabývá vlastnické právo k nemovité věci z majetku územního samosprávného celku, je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo jediným členem této právnické osoby. K vydání části aktiv věřitelům nebo k převodům dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, dochází podle soudem schváleného reorganizačního plánu v souladu s insolvenčním zákonem. Tato opatření mají vést k sanaci hospodaření úpadce a současně k alespoň částečnému uspokojení pohledávek 12

13 věřitelů. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem v těchto případech budou osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. Současně se navrhuje osvobodit i vložení nemovité věci do sociálního družstva. Do nového zákona dani z nabytí nemovitých věcí je částečně převzato z dosavadní právní úpravy osvobození mající za cíl podpořit bytovou výstavbu. Jde o nemovité věci určené k bydlení, resp. ty z nich, u nichž lze vzhledem k jejich typu předpokládat, že je k bydlení využije nabyvatel. Změna osoby poplatníka z převodce na nabyvatele není ve vztahu k naplnění tohoto cíle relevantní. Oproti dosavadní úpravě navrhovaný zákon nepodmiňuje osvobození u nových staveb podnikatelskou činností, kterou je výstavba anebo prodej staveb a bytů, na straně převodce, ale podmiňuje jej skutečností, že k prvnímu nabytí vlastnického práva k nové stavbě vymezených nemovitých věcí dojde do dvou let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona dokončenou novou stavbu nebo nově vzniklou či změněnou jednotku užívat. Návrh zákona také obsahuje věcná osvobození vztahující se k nabytí vlastnického práva k jednotce, přičemž v této oblasti osvobození od daně částečně navazuje i na současnou právní úpravu. Kapitola 8: Základ daně z nabytí nemovitých věcí Navrhovaný zákon obsahuje novou koncepci úpravy základu daně (resp. nabývací hodnoty, od níž se základ daně odvozuje) při nabytí běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci, garáže, pozemky tvořící s těmito stavbami jeden funkční celek, popř. pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby, dále bytové a garážové jednotky, jakož i nemovité věci, které tvoří příslušenství k výše uvedeným nemovitým věcem, ale i pozemky bez trvalého porostu, na nichž není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby, Pro účely určení nabývací hodnoty nebude sjednaná cena porovnávána se zjištěnou cenou podle oceňovacích předpisů, ale se srovnávací cenou, jež bude primárně odvozena od tzv. administrativní ceny. Tato cena vychází z cen obdobných nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, jejich porovnáním podle klíčových znaků, a ve srovnatelném časovém období. Postup stanovení administrativní ceny stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Poplatník zjistí výši administrativní ceny pomocí daňové kalkulačky zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí, popřípadě Generálního finančního ředitelství, a to na základě zadání základních technických parametrů o nabývané nemovité věci. Současně se poplatníkovi poskytuje možnost volby, aby pro určení srovnávací ceny jím nabývané nemovité věci použil buďto uvedenou administrativní cenu nebo zjištěnou cenu (v tomto případě bude povinen předložit znalecký posudek). Administrativní cena bude využívána u běžně převáděných nemovitých věcí, nikoliv u jiných, např. atypických staveb, komerčních budov, budov hotelů, budov nebo hal pro obchod, průmysl, zemědělství, dopravu, apod. V takových případech se bude porovnávat sjednaná cena se srovnávací cenou odvozenou od zjištěné ceny, pro jejíž určení je nezbytné vycházet ze znaleckého posudku podle oceňovacích předpisů. 13

14 K návrhu stanovit ve shora uvedených případech nově základ daně výše uvedeným způsobem vedla zejména snaha o snížení administrativní náročnosti a finanční zátěže daňových poplatníků. Nicméně k zamezení daňovým únikům nelze v současné době vycházet pouze ze sjednaných cen, ale je ještě nezbytné i v těchto případech zachovat možnost porovnání ceny sjednané s jinou cenou, kterou je srovnávací cena, odvozená primárně z administrativní ceny. Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí naváže na základní trend z minulých let, kterým je v oblasti základu daně postupné omezování případů, kdy je pro stanovení základu daně využíváno úředně stanovených cen nemovitých věcí, a to všude tam, kde není možnost simulování nižších kupních cen. Jedná se zejména o případy vydražení nemovitých věcí při výkonu rozhodnutí, exekuci nebo ve veřejné dražbě, přičemž za základ daně v těchto případech je využita cena dosažená vydražením nemovité věci nebo předražkem. Při prodeji nemovité věci v rámci nařízené likvidace předlužené pozůstalosti je pro stanovení základu daně využita cena dosažená při prodeji nemovité věci. Při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem je nabývací hodnotou náhrada, rozdíl v penězích nebo úplata poskytnutá při prodeji nemovité věci v dražbě, při vyvlastnění se vychází z náhrady stanovené ve vyvlastňovacím řízení, popř. v řízení před soudem. Nový občanský zákoník stanoví, jakým způsobem dojde k vyrovnání mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku v případě zániku práva stavby uplynutím doby. V souladu s tím nabývací hodnotou u daně z nabytí nemovitých věcí je náhrada, kterou poskytne vlastník pozemku stavebníkovi. Jedná-li se o nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku nebo Regionální rady regionu soudržnosti, základem daně, resp. nabývací hodnotou, na základě níž je základ daně stanoven, je cena sjednaná, neboť při majetkoprávních úkonech obcí se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Stejná úprava základu daně platí i podle dosavadní úpravy. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je vklad nemovité věci do obchodní korporace nebo družstva. Stanovení základu daně v těchto případech navazuje na úpravu obsaženou v zákoně o obchodních korporacích, přičemž bude vycházeno z ocenění nemovité věci tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě, nebo z ceny nemovité věci určené znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu. U družstev zákon stanoví požadavek na ocenění nepeněžitých vkladů znalcem ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí se využije této ceny. V těch případech, kdy základ daně, resp. nabývací hodnotu nebude možno stanovit jinak, bude jí zjištěná cena. Půjde především o případy nabytí nemovité věci na základě finančního leasingu, nabytí nemovité věci na základě zajišťovacího převodu práva, v souvislosti s postoupením pohledávky nebo při koupi závodu nebo vkladu závodu či části závodu do obchodní korporace. Zjištěná cena nemovité věci bude nabývací hodnotou také v případech změny ovládající osoby v obchodní korporaci. 14

15 Kapitola 9: Uznatelný výdaj, přepočet cizí měny na českou měnu, sazba daně, výpočet daně Zákon č. 357/1992 Sb. neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo snížit základ daně z převodu nemovitostí o odčitatelné položky. Na tuto skutečnost je často poplatníky poukazováno v souvislosti s jejich výdaji na vyhotovení znaleckých posudků o ceně nemovitostí. V návrhu nového zákona se počítá s tím, že poplatník daně bude mít možnost od základu daně z nabytí nemovitých věcí odečíst jako uznatelný výdaj odměnu a náklady prokazatelně uhrazené poplatníkem znalci za znalecký posudek, je-li tento posudek požadovanou přílohou daňového přiznání. Vzhledem k tomu, že v praxi často dochází k tomu, že zejména při úplatných převodech nemovitých věcí na základě kupních smluv si strany sjednávají kupní cenu v jiné než v české měně, a vzhledem k tomu, že poplatník je povinen v daňovém přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí daň vypočítat a ve lhůtě pro podání přiznání také zaplatit, je třeba upravit způsob, jakým dojde k přepočtu cizích měn na českou měnu. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4%. Kapitola 10: Místní příslušnost Obecným hlediskem pro určení místní příslušnosti u daně z nabytí nemovitých věcí je místo, kde se v čase zdanění nachází nemovitá věc. Místní příslušnost v případě nabytí vlastnického práva k inženýrské síti se řídí obecnou úpravou obsaženou v daňovém řádu. Při změně ovládající osoby v obchodní korporaci vlastnící nemovitou věc se místní příslušnost správce daně určí podle sídla obchodní korporace, u níž dochází ke změně ovládající osoby. Kapitola 11: Daňové přiznání, placení daně, přílohy daňového přiznání Daňové přiznání a placení daně Vzhledem k tomu, že daň z nabytí nemovitých věcí je jednorázovou daní, není možné použít pro určení lhůty pro podání daňového přiznání obecnou úpravu daňového řádu. 15

16 Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí byla zkrácena ze současných 3 měsíců nově na 2 měsíce, které následují po měsíci, ve kterém došlo k rozhodné skutečnosti. Poplatník je povinen v této lhůtě také daň zaplatit. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí stanoví u nemovitých věcí, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, počátek a délku lhůty ve vztahu ke skutečnosti rozhodné pro daň z nabytí nemovitých věcí. Rozhodnou skutečností je provedení vkladu vlastnického práva k nemovité věci, práva stavby nebo správy svěřenského fondu v katastru nemovitostí, a to nezávisle na tom, zda účinky vkladu jsou konstitutivní nebo deklaratorní. Daňové přiznání je poplatník povinen podat nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad. Dále zákon obsahuje speciální úpravu lhůty pro podání daňového přiznání, je-li nabýváno vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí, tj. nemovité věci, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k rozhodné skutečnosti. V případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí je rozhodnou skutečností nabytí vlastnického práva k nemovité věci (tj. např. nabytí účinnosti smlouvy, na základě níž došlo k převodu vlastnického práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí). Speciální úprava lhůty pro podání daňového přiznání je nezbytná rovněž v dalších případech nabytí nemovité věci, např. při vydražení nemovité věci v dražbě, vydržení vlastnického práva k nemovité věci, nabytí neoprávněně zřízené stavby). Speciální úpravu výše uvedené lhůty vyžaduje i podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, jde-li o změnu ovládající osoby obchodní korporace. Povinnost poplatníka podat daňové přiznání se stanoví nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke změně ovládající osoby. Konkrétně půjde zpravidla o nabytí podílu v obchodní korporaci, může však jít např. i o případ, kdy někteří z dosavadních společníků obchodní korporace začnou jednat ve shodě Přílohy daňového přiznání Kromě speciální úpravy lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nový zákon stanoví, které písemnosti tvoří přílohu daňového přiznání. Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Půjde zejména o kupní, popř. směnné smlouvy, dále při nabytích vlastnického práva na jiném než smluvním základě např. o rozhodnutí soudu nebo vyvlastňovacího úřadu, o potvrzení dražebníka o nabytí předmětu dražby, aj. O stejný druh listin půjde i v případě nabytí nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí. Přílohou daňového přiznání je také písemnost dokládající změnu ovládající osoby obchodní korporace, lze-li tuto změnu písemností doložit. Zpravidla půjde o písemnost dokládající nabytí obchodního podílu v obchodní korporaci, popř. ve spojení s písemnostmi dokládajícími dosavadní výši podílu v obchodní korporaci vlastněného nabyvatelem a osobami jednajícími s ním ve shodě. Současně návrh zákona předpokládá postupné omezování rozsahu písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat. Správce daně nebude od poplatníků vyžadovat předkládání písemností v případech, kdy může takovou písemnost získat nebo 16

17 potřebné údaje ověřit bezplatně z informačních systémů veřejné správy. Tím dojde i k úsporám ve výdajích daňových poplatníků. Povinnou přílohou daňového přiznání je také znalecký posudek o zjištěné ceně, je-li pro určení nabývací hodnoty nutné znát výši této ceny. Znalecký posudek nebude vyžadovanou přílohou daňového přiznání v případech, kdy lze základ daně stanovit bez znalosti zjištěné ceny, tj. v případech, kdy je nabývací hodnotou zvláštní cena nebo kdy je stanoveno výlučné použití sjednané ceny. Rovněž nebude třeba znát zjištěnou cenu v případech, kdy se porovnává sjednaná cena se srovnávací cenou, pro jejíž určení byla použita administrativní cena Daňové přiznání se nepodává V některých mimořádných případech nebude uložena povinnost podání daňového přiznání. Bude tomu zejména v případech, kdy poplatníkem daně je Česká republika nebo jiný stát, pokud je nabytí vlastnického práva k nemovité věci od daně osvobozeno. Daňové přiznání naopak bude zapotřebí podat i tehdy, pokud daň z nabytí nemovitých věcí činí méně než 200 Kč, přestože v takovém případě poplatník daň neplatí. Toto ustanovení je nezbytné z důvodů ověření základu a výše daně správcem daně, neboť v současné době z informačního systému katastru nemovitostí správce daně získá pouze informaci, že došlo k převodu nemovité věci a údaje o účastnících smlouvy, nikoliv však údaje o výši daně. Kapitola 12: Zánik daňové povinnosti Zákon obsahuje úpravu zániku daňové povinnosti v situacích, kdy zanikne podle jiných právních předpisů (nový občanský zákoník, zákon o vyvlastnění) právní důvod, na základě kterého byla nemovitá věc nabyta. Umožňuje se, aby při splnění daných podmínek daňovému subjektu zanikla daňová povinnost, třebaže pro účely daně z nabytí nemovitých věcí právní důvod prvotního nabytí vlastnického práva k nemovité věci nezanikl. Návrh nové úpravy vymezuje situace, při kterých může dojít k zániku daňové povinnosti. K tomu však je nezbytné, aby nastalo aktivní konání daňového subjektu a současně musí vlastnické právo náležet původnímu vlastníku. Zánik daňové povinnosti bude upraven především pro případy odstoupení od smlouvy, na jejímž základě došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Nejčastější odstoupení budou zřejmě u smlouvy kupní či směnné, ale i u jiných smluvních typů, jimiž je nabýváno vlastnické právo k nemovité věci, například u smlouvy o zajišťovacím převodu práva či smlouvy o svěření majetku svěřenskému správci při vzniku svěřenského fondu apod. Zákon upraví zánik daňové povinnosti také v případě, kdy došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě neplatného právního jednání. Ohledně prokázání neplatnosti právního jednání je nutné postupovat v souladu s daňovým řádem, který stanovuje daňovému subjektu povinnost prokázat skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení nebo dodatečném daňovém tvrzení, respektive v dalších podáních. Bude proto na daňovém subjektu, aby neplatnost právního jednání správci daně prokázal. 17

18 Posledním případem, u něhož bude upraven zánik daňové povinnosti, je zrušení rozhodnutí o vyvlastnění nemovité věci. I v těchto případech je daňový subjekt povinen správci daně prokázat, že došlo ke zrušení vyvlastnění. Pro všechny výše uvedené případy platí, že k zániku daňové povinnosti může dojít pouze u prvotního nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Zpětné nabytí vlastnického práva původním vlastníkem se děje na základě zákona a současně jej nelze považovat za úplatné. Z tohoto důvodu zpětné nabytí vlastnického práva k nemovité věci není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Kapitola 13: Ustanovení přechodná, zrušovací a účinnost zákona Součástí nové právní úpravy budou i přechodná ustanovení upravující způsob použití dosavadních právních předpisů pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Zrušovací ustanovení obsahuje výčet právních předpisů, které budou dnem nabytí účinnosti nového zákona zrušeny Předpokládaná účinnost nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je 1. leden 18

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

ZÁKON ze dne. 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ze dne. 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně ZÁKON ze dne. 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 340/2013 Sb. - poslední stav textu 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

Hlava I Subjekt dan. Hlava II. 2 Vymezení p edm tu dan. (2) P edm tem dan z nabytí nemovitých v cí je také nabytí vlastnického práva k

Hlava I Subjekt dan. Hlava II. 2 Vymezení p edm tu dan. (2) P edm tem dan z nabytí nemovitých v cí je také nabytí vlastnického práva k ZÁKONNÉ OPAT ENÍ SENÁTU ze dne 9. íjna 2013 o dani z nabytí nemovitých v cí Senát se usnesl na tomto zákonném opat ení Senátu: ÁST PRVNÍ DA Hlava I Subjekt dan 1 Poplatník dan (1) Poplatníkem dan z nabytí

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 292 10. funkční období 292 Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (Navazuje na sněmovní tisk č. 639 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

D O D A T E K. k pokynům k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ( /1 MFin 5546/1 - vzor č. 1)

D O D A T E K. k pokynům k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ( /1 MFin 5546/1 - vzor č. 1) D O D A T E K k pokynům k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (25 5546/1 MFin 5546/1 - vzor č. 1) podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013, o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z

Více

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL

Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO) Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí II. ODDÍL Věnujte pozornost instrukcím k II. Oddílu v Pokynech k vyplnění přiznání! 1. ČÁST - ÚDAJE O NABYVATELI

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

254/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Čl.

254/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Čl. 254/2016 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákonné opatření

Více

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 1 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Daň z nabytí nemovitých věcí byla přijata ZDNNV. Jedná se o daň, která nahradila daň z převodu nemovitostí upravenou do konce roku 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 132 Rozeslána dne 30. října 2013 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 132 Rozeslána dne 30. října 2013 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 132 Rozeslána dne 30. října 2013 Cena Kč 53, O B S A H : 340. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 341. Zákonné opatření Senátu, kterým

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

357/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady ČÁST PRVNÍ. ze dne 5. května o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Změna: 18/1993 Sb. Změna: 322/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 72/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů

- Neoficiální verze zákonného opatření Senátu s důvodovou zprávou Oficiální text zákonného opatření Senátu je publikován ve Sbírce zákonů 340 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení

PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1. Důvod předložení PŘÍLOHA K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (RIA) 1.1. Název 1. Důvod předložení Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace

Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace Zásady prodeje bytů z majetku Městské části Praha 9, tzv. privatizace článek I. Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví Městské části Praha 9 (dále také jen jako městská část nebo MČ Praha 9 ) do vlastnictví

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis daňového přiznání (dále jen přiznání ) je k dispozici na všech územních pracovištích finančních úřadů, v elektronické podobě je umístěn

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis daňového přiznání (dále jen přiznání ) je k dispozici na každém finančním úřadu, v elektronické podobě je umístěn na internetových stránkách

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 557 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

D R AŽ E B N Í VYHLÁŠKA

D R AŽ E B N Í VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Žamberku Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk Č. j.: 371299/15/2811-00552-607376 Vyřizuje: Tomáš Stejskal Tel.: 465 678

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis přiznání k dani je v elektronické podobě k dispozici pro tisk s následným ručním vyplněním,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 867/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 09.12.2013 Kupní smlouva, spojená s dohodou o započtení, o koupi halových garáží v ulici Lucemburská bez č.p. s pozemkem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Chomutově Bachmačská 1617, 430 01 Chomutov Č. j.: 2193480/16/2504-00540-505165 Vyřizuje: Monika Křepelová,

Více