M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk pracovišt Nad Stadionem 199,Vimperk odbor dopravy a silni ního hospodá ství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk pracovišt Nad Stadionem 199,Vimperk odbor dopravy a silni ního hospodá ství"

Transkript

1 M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk pracovišt Nad Stadionem 199,Vimperk odbor dopravy a silni ního hospodá ství.j.: OD 32014/ /10 - HUD Vy izuje: Jaromír Hudec Telefon: Fax: Datum: VE EJNÁ VYHLÁŠKA - Projekt a pasport svislého dopravního zna ení obec Buk Oznámení o projednávání návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III.t ídy.14130, a místních komunikacích v obci Buk. M stský ú ad Vimperk, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, který je podle 77 odst. 1 písm. c) a podle 124 odst. 6 zákona. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon o silni ním provozu), p íslušným orgánem státní správy ve v cech stanovení místní a p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II., III. t ídy a MK, po projednaní návrhu opat ení obecné povahy s dot enými orgány doru uje ve ejnou vyhláškou v souladu s 172 odst. 1 zákona. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen správní ád) návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III. t ídy , a místních komunikacích v obci Buk všem dot eným osobám. Opat ení obecné povahy se týká místní úpravy provozu na silnici III.t ídy.14130, a místních komunikacích v obci Buk, kterou stanoví M stský ú ad Vimperk, odbor dopravy a silni ního hospodá ství na základ žádosti obce Buk, Buk 64, Prachatice zastoupené spole ností SOMARO CZ, s.r.o., St edisko eské Bud jovice, Planá 85, eské Bud jovice, DI CZ (dále jen žadatel), a vypracované dokumentace Projekt a pasport svislého dopravního zna ení obec Buk. Návrh opat ení obecné povahy byl v souladu s ustanovením 172 odst. 1 správního ádu projednán s p íslušným orgánem Policie R, K P J k SDP Prachatice, písemné vyjád ení tvo í podklady tohoto ízení. Návrh se p ímo dotýká zájm právnické osoby pov ené výkonem vlastnických práv Správy a údržby silnic Jiho eského kraje, obce Buk a dále ú astník provozu na silnici III/1130, a místních komunikací v obci Buk. Vzhledem k rozsahu projednávaného návrhu, není návrh zve ejn n na ú ední desce v úplném zn ní. V souladu s ustanovením 172 odst. 2 správního ádu se lze s úplným návrhem seznámit na odboru dopravy a silni ního hospodá ství M Ú Vimperk, pracovišt Nad Stadionem 199, Vimperk, ve lh t do 15 dn ode dne jeho zve ejn ní ve dnech pond lí a st eda od 7:30 do 17:00 hodin a v ostatních pracovních dnech v dob od 7:30 do 14:00 hodin. Zárove bude úplné zn ní návrhu k dispozici na OÚ Buk. Úplné zn ní návrhu v etn od vodn ní bude zve ejn no na elektronické ú ední desce M Ú Vimperk (

2 - 2 - M stský ú ad Vimperk, odbor dopravy a silni ního hospodá ství v souladu s 172 odst. 1 správního ádu v y z ý v á dot ené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III.t ídy , a místních komunikacích v obci Buk podávaly p ipomínky nebo námitky. Podle 172 odst. 4 správního ádu m že k návrhu opat ení obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opat ením obecné povahy p ímo dot eny, uplatnit u M stského ú adu Vimperk, odboru dopravy a silni ního hospodá ství písemné p ipomínky. K podání písemných p ipomínek je správním orgánem v souladu s dikcí 174 odst. 1 správního ádu za podmínek definovaných v 39 správního ádu stanovena lh ta 30 dn ode dne zve ejn ní návrhu. Podle 172 odst. 5 správního ádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opat ením obecné povahy p ímo dot eny, nebo, ur í-li tak správní orgán i jiné osoby, jejichž oprávn né zájmy mohou být opat ením obecné povahy p ímo dot eny, mohou podat proti návrhu opat ení obecné povahy k M stskému ú adu Vimperk písemné od vodn né námitky ve lh t 30 dn ode dne jeho zve ejn ní. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opat ení obecné povahy vydává. Návrh opat ení obecné povahy bude od do zve ejn n na ú edních deskách M Ú Vimperk a OÚ Buk, zárove na elektronické ú ední desce M Ú Vimperk ( Bc. Jana Vokurková v. r. vedoucí odboru dopravy a silni ního hospodá ství A. Údaje o zve ejn ní na ú ední desce M Ú Vimperk Vyv šeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí na ú ední desce: B. Údaje o zve ejn ní na elektronické ú ední desce M Ú Vimperk Vyv šeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí na ú ední desce: C. Údaje o zve ejn ní na ú ední desce OÚ Buk Vyv šeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí na ú ední desce:

3 - 3 - Doru í se: Žadatel: SOMARO CZ, s.r.o., St edisko eské Bud jovice, Planá 85, eské Bud jovice DS Dot ené osoby: V souladu s ustanovením 172 odst. 1 správního ádu doru uje M stský ú ad Vimperk toto oznámení o návrhu opat ení obecné povahy dot eným osobám ve ejnou vyhláškou. Doru ení ve ejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením 25 správního ádu tak, že se písemnost vyv sí na ú ední desce M stského ú adu Vimperk, Obecního ú adu Buk a sou asn bude zve ejn na zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Patnáctým dnem po vyv šení bude písemnost považována za doru enou. Den doru ení je dnem zve ejn ní návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II. t ídy.167, III. t ídy a místních komunikacích v obci Buk Správa a údržba silnic Jiho eského kraje, Nemanická 2133/10, eské Bud jovice, závod Prachatice, Žernovická 916, Prachatice DS Obec Buk, Buk 64, Prachatice DS Dot ený orgán: Policie R Krajské editelství policie Jiho eského kraje, SDP Prachatice, Prachatice DS Obdrží k vyv šení na ú ední desce: M stský ú ad Vimperk, odbor HB + p íloha Obecní ú ad Buk, Buk 64, Prachatice + p íloha - 4 -

4 P íloha k.j.: OD 32014/ /10 - HUD Od vodn ní: Dne byl M stskému ú adu Vimperk, odboru dopravy a silni ního hospodá ství p edložen návrh místní úpravy provozu na silnici III. t ídy.14130, a místních komunikacích v obci Buk v rámci akce Projekt a pasport svislého dopravního zna ení obec Buk. Projekt a pasport obsahuje tabulkovou ást s tabulkami jednotlivých dopravních zna ek, které jsou barevn rozlišeny podle vlastník (správc ) komunikací. Projekt a pasport eší demontáž stávajících nepot ebných, instalaci nov navržených a obnovu (vým nu) stávajících poškozených dopravních zna ek. Projektová dokumentace je v souladu s technickými podmínkami Zásadami pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 II. vydání) a vyhláškou.30/2001 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a ízení provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis. Projekt a pasport svislého dopravního zna ení byl odsouhlasen Policií R K J kraje, SDP Prachatice dne v souladu s ustanovením 77 odst.1, písm.c) zákona.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis. Souhlasné stanovisko s projektem a pasportem svislého dopravního zna ení vydala Správa a údržba silnic J kraje, závod Prachatice dne

5 PASPORT A PROJEKT SDZ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH OBCE BUK (mapová èást) Legenda: P 4 (1) - znaèka projektovaná - novì navržená (evidenèní èíslo) P 4 (2) P 4 (3) P 4 (3) - znaèka stávající (evidenèní èíslo) - znaèka stávající - úprava, oprava (evidenèní èíslo) - znaèka urèená k odstranìní (evidenèní èíslo) silnice I. tø. silnice II. tø. silnice III. tø. místní komunikace II. tøídy místní komunikace III. tøídy místní komunikace IV. tøídy úèelová komunikace Název: BUK - SDZ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Vypracoval: Kreslil: KOLAØÍKOVÁ ŠÁRKA KOLAØÍKOVÁ ŠÁRKA skupina Objednatel: OBEC BUK Kraj: JIHOÈESKÝ Výkres: PROJEKT A PASPORT SDZ NA MK Datum: DUBEN 2010 Somaro CZ, s.r.o. Støedisko Èeské Budìjovice Planá Èeské Budìjovice tel: fax:

6 8 1 4c c c 9c 7c 6c 6c 8c 7c 6c 10c c 5c 9 1c 7 III/ c 1 4 II/145 2 III/ c c 7 8 Projekt a pasport dopravního znaèení obce Buk CELKOVÁ SITUACE III/14521 VYŠOVATKA detail 1 BUK III/14131 III/14131 III/14131 VÈELNÁ POD BOUBÍNEM III/14130 detail 3 detail 2 Somaro CZ, s.r.o. Støedisko È. Budìjovice, Planá 85, Èeské Budìjovice skupina

7 Projekt a pasport dopravního znaèení obce Buk k. ú. BUK 1c Z1 ) (35 Z1 ) (36 SDZ na místních komunikacích 1 III/14521 Vimp e rk II/145 II/145 Hus inec 10c 30 detail 1 III/ a III/1 vatk 9c Vyš o P4 E 2b (28) 6c 7c 6c 11c 6c 7c P E 1 (2 2b 7) 4 P1 E 2b (26) 1c 5c 5c c 7c 4c E2 (31 b ) 12 8 P1 III/14131 Z 11c (29) P E 4 (3 2b 3) Z 1 (30) 1 14 P E 4 (3 2b 4) c 12 P1 III/ E2 b (32) Somaro CZ, s.r.o. Støedisko È. Budìjovice, Planá 85, Èeské Budìjovice skupina

8 IP 22 (39) IS (21) E 13 (16) IS 12a (6) 5c Projekt a pasport dopravního znaèení obce Buk III/14130 IS 12b (2) IS 12a (1) E 2b (3) E 2b (4) P 2 P 2 E 13 (12) IP 22 (37) Z 1 (9) IS 12b (7) Z 11c (8) P 4 E 2b (5) 4 P 4 (10) 5 Somaro CZ, s.r.o. Støedisko È. Budìjovice, Planá 85, Èeské Budìjovice P 4 (11) P 4 (13) 1c 5c 9 P 4 (14) 10 P 4 (15) IS 12b (23) P 4 (17) P 4 (18) 7c 6c detail 1 SDZ na místních komunikacích B 20a IS 12a (22) IS 12b (25) IS 12a (24) IS (20) IP 22 (38) P 4 (19) 6c 7c 6c skupina

9 2 Projekt a pasport dopravního znaèení obce Buk k. ú. VÈELNÁ POD BOUBÍNEM SDZ na místních komunikacích detail 2 IS 12a (51) III/14131 IS 12b (16) Z 11c (7) 1 IS 12a (17) IS 12b (18) Z 1 (8) Z 1 (10) Z 1 (12) Z 11c (9) Z 11c (11) 2 Z 11c (3) 2 Z 1 (4) IS 12b (2) Z 1 (6) Z 11c (5) IS 12a (1) IS 12a (19) IS 12b (20) 1c III/14131 detail 3 Z 1 (14) 8 Z 11c (13) III/14130 Somaro CZ, s.r.o. Støedisko È. Budìjovice, Planá 85, Èeské Budìjovice skupina Buk

10 Projekt a pasport dopravního znaèení obce Buk k. ú. VYŠOVATKA SDZ na místních komunikacích Buk 1c IS 12a (1) IS 12b (2) Somaro CZ, s.r.o. Støedisko È. Budìjovice, Planá 85, Èeské Budìjovice skupina

11 SOMARO CZ, s. r. o., Středisko Č. Budějovice, Planá 85, České Budějovice Projekt a pasport dopravního značení obce Buk Tabulka SDZ - Buk č. Lokalita Typ DZ Stav DZ Údaje na značce Nosič Stav nosiče Umístění 1 Sil. III/14130 IS 12a vyhovuje BUK SS vyhovuje 2 Sil. III/14130 IS 12b vyhovuje BUK SS vyhovuje 3 Sil. III/14130 P 2 + E 2b vyměnit (P 1) SS přesunout 20m před křižovatkou 4 Sil. III/14130 P 2 + E 2b vyměnit (P 1) SS přesunout 20m před křižovatkou 5 Sil. III/14130 P 4 + E 2b starý typ + není (SS) NS 6 Sil. III/14130 IS 12a vyhovuje BUK SS vyhovuje 7 Sil. III/14130 IS 12b vyhovuje BUK SS vyhovuje 8 Účelová komunikace Z 11c není 9 Účelová komunikace Z 1 není 10 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 11 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 12 Místní komunikace E 13 odstranit Komunikace se v zimě udržuje pouze pluhováním (SS) odstranit 13 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 14 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 15 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 16 Místní komunikace E 13 odstranit Komunikace se v zimě udržuje pouze pluhováním (SS) odstranit 17 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 18 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 19 Místní komunikace P 4 starý typ - odstranit (SS) odstranit 20 Místní komunikace IS starý typ VYŠOVATKA (SS) NS 21 Místní komunikace IS starý typ VYŠOVATKA (SS) NS 22 Místní komunikace IS 12a + B 20a starý typ + odstranit BUK; 40 (SS) NS 23 Místní komunikace IS 12b starý typ BUK (SS) NS 24 Místní komunikace IS 12a není BUK NS proti č Místní komunikace IS 12b není BUK NS 5 m před hnědý plot 26 Sil. III/14130 P 1 + E 2b vyhovuje SS vyhovuje 27 Sil. III/14130 P 1 + E 2b vyhovuje SS vyhovuje 28 Místní komunikace P 4 + E 2b starý typ + není (SS) NS 29 Účelová komunikace Z 11c není 30 Účelová komunikace Z 1 není 31 Sil. III/14131 P 1 + E 2b není NS 100 m před křižovatkou 32 Sil. III/14131 P 1 + E 2b není NS 100 m před křižovatkou 33 Místní komunikace P 4 + E 2b není NS 3 m před křižovatkou 34 Místní komunikace P 4 + E 2b není NS 5 m před křižovatkou 35 Účelová komunikace Z 11c není 36 Účelová komunikace Z 1 není 37 Místní komunikace IP 22 není ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ ZAPŮJČENÍ POUZE NA 3 MĚSÍCE 38 Místní komunikace IP 22 není ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ ZAPŮJČENÍ POUZE NA 3 MĚSÍCE 39 Místní komunikace IP 22 není ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ ZAPŮJČENÍ POUZE NA 3 MĚSÍCE

12 SOMARO CZ, s. r. o., Středisko Č. Budějovice, Planá 85, České Budějovice Projekt a pasport dopravního značení obce Buk Tabulka SDZ - Buk - Včelná pod Boubínem č. Lokalita Typ DZ Stav DZ Údaje na značce Nosič Stav nosiče Umístění 1 Sil. III/14131 IS 12a vyhovuje VČELNÁ POD BOUBÍNEM SS vyhovuje 2 Sil. III/14131 IS 12b vyhovuje VČELNÁ POD BOUBÍNEM SS vyhovuje 3 Účelová komunikace Z 11c není 4 Účelová komunikace Z 1 není 5 Účelová komunikace Z 11c není 6 Účelová komunikace Z 1 není 7 Účelová komunikace Z 11c není 8 Účelová komunikace Z 1 není 9 Účelová komunikace Z 11c není 10 Účelová komunikace Z 1 není 11 Účelová komunikace Z 11c není 12 Účelová komunikace Z 1 není 13 Účelová komunikace Z 11c není 14 Účelová komunikace Z 1 není 15 Sil. III/14131 IS 12a není VČELNÁ POD BOUBÍNEM - PILA NS 16 Sil. III/14131 IS 12b není VČELNÁ POD BOUBÍNEM - PILA NS 17 Sil. III/14131 IS 12a není VČELNÁ POD BOUBÍNEM - PILA NS 18 Sil. III/14131 IS 12b není VČELNÁ POD BOUBÍNEM - PILA NS 19 Místní komunikace IS 12a není VČELNÁ POD BOUBÍNEM NS není 20 Místní komunikace IS 12b není VČELNÁ POD BOUBÍNEM NS není

13 SOMARO CZ, s. r. o., Středisko Č. Budějovice, Planá 85, České Budějovice Projekt a pasport dopravního značení obce Buk Tabulka SDZ - Buk - Vyšovatka č. Lokalita Typ DZ Stav DZ Údaje na značce Nosič Stav nosiče Umístění 1 Místní komunikace IS 12a starý typ VYŠOVATKA (SS) NS 2 Místní komunikace IS 12b starý typ VYŠOVATKA (SS) NS

14 PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBEC BUK Duben 2010 Zpracovala: Kolaříková Šárka

15 Projekt a pasport svislého dopravního značení obce Buk 1. ÚVOD K PROJEKTU A PASPORTU Tento pasport a projekt dopravního značení svislého (dále SDZ) byl zpracován na základě objednávky obce Buk. Pasport zahrnuje zmapování současného stavu SDZ a s ohledem na nynější stav obsahuje návrh doplnění a úpravy svislých dopravních značek pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 2. OBSAH PROJEKTU A PASPORTU SDZ 2.1 Tabulková část Projekt a pasport obsahuje tabulkovou část s tabulkami jednotlivých dopravních značek, které jsou barevně rozlišeny podle vlastníků (správců) komunikací. V jednotlivých řádcích jsou pod evidenčním číslem zaznamenány veškeré potřebné údaje o značce, jejím nosiči a umístění značky. Ve sloupci Stav DZ je rozlišeno, zda je značka již instalována a jaký je její současný stav nebo je-li nově navržena v tomto projektu a pasportu SDZ. Ve sloupci Stav nosiče je zaznamenán druh nosiče, na kterém je značka umístěna a je-li jeho stav vyhovující či nikoliv, popř. na jaký nosič bude nově umístěna. Ve sloupci Umístění jsou záznamy o umístění jednotlivých značek a další doplňující informace. Tabulková část se vztahuje ke grafické části projektu a pasportu SDZ, kde jsou jednotlivé značky zaevidovány čísly v závorkách. 2.2 Dodatkové tabulky E 2b (E2d) tvar křižovatky Dodatkové tabulky E 2b či E 2d tvar křižovatky jsou rozkresleny, dle skutečného tvaru křižovatky, (Technické podmínky TP 65, čl ). 2.3 Grafická část Grafická část se symboly dopravních značek, jejich kódy a pořadovými čísly se vztahuje k tabulkové části. Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravních značek, skutečným označením značek (př. P 2, E 2b) a evidenčními čísly. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru příjezdu a to i v případě, že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace. Vztah k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou čárou. Somaro CZ, s.r.o. Středisko Č. Budějovice Planá České Budějovice

16 Projekt a pasport svislého dopravního značení obce Buk Upozornění: Značky s proměnlivými informacemi jako např. B 13, E 2b, E 13, IS 12 aj. jsou v grafické části zaneseny pouze symbolem, v tabulkové části jsou u konkrétní SDZ uvedeny skutečné údaje na SDZ. 3. NÁLEŽITOSTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Výrobkový certifikát Značky patří mezi stanovené výrobky podle zák. č. 22/1997 Sb. a jejich posuzování se provádí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb MDS schvaluje provedení a používání dopravních značek a dopravních zařízení podle zák. č. 361/2000 Sb. na žádost a náklady výrobce (dovozce). Proto je povinen dodavatel na požádání před dodávkou doložit certifikát nebo prohlášení o shodě. Dopravní značky by měly mít na zadní straně nálepku z certifikační značkou CCZ. Požadavky na instalaci dopravního značení Podle TP 65 MD ČR tyto montáže může provádět pouze osoba s platným oprávněním pro tyto práce (ŽL) a s průkazem způsobilosti podle pokynu SJ-PK pro oblast II/4. Jakákoliv montáž svépomocí je tedy vyloučená a navíc finančně nevýhodná. Doporučení pro objednatele - Vždy vyžadovat výrobkový certifikát nebo prohlášení o shodě. - Neodebírat zboží od firem, které tyto dokumenty nemají. - Nemontovat značky svépomocí a ověřit, zda má dodavatel oprávnění a průkaz způsobilosti. 4. ZÁVĚR Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Somaro CZ, s.r.o. Středisko Č. Budějovice Planá České Budějovice

17 Projekt a pasport svislého dopravního značení obce Buk Platná legislativa: - Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění - Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích - Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - TP 65 Zásady pro DZ na pozemních komunikacích II. vydání (2002) - TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání (2004) - TP 100 Zásady pro orientační DZ na pozemních komunikacích II. vydání (2006) - ČSN EN Stálé svislé DZ Část 1: Svislé dopravní značky Somaro CZ, s.r.o. Středisko Č. Budějovice Planá České Budějovice

18 Projekt a pasport svislého dopravního značení obce Buk TABULKA ZNAČEK - LEGENDA Stav dopravní značky vyhovuje starý typ není poškozená špatný tvar křižovatky odstranit značka je instalována a vyhovuje TP - značka je instalována, ale nevyhovuje TP - značka není instalována - značka je mechanicky poškozená, nevyhovuje TP - na značce E 2b zobrazený tvar křižovatky neodpovídá skutečnému tvaru křižovatky - značka bude odstraněna Nosič BS NS NSV NS v RO SEV SS (SS) NS SU SSt VO - betonový sloup - nový sloupek - nový sloupek vysoký (značka zasahuje do průchozího prostoru) - nový sloupek - výložník - sloup rozhlasu - sloup elektrického vedení - stávající sloupek - stávající sloupek nevyhovující, navržený jiný nosič - speciální úchyt (na zeď budovy apod.) - stávající sloupek tenký - sloup veřejného osvětlení Stav nosiče vyhovuje, bočně, výškově, starý typ, vyvrácený, odstranit - text specifikuje parametr, kterým nosič značky nevyhovuje TP Umístění před křižovatkou - rozumí se před hranicí křižovatky Správce pozemní komunikace - šedá barva buňky (netýká se obce) SÚS nebo ŘSD - bílá barva buňky správce obec Somaro CZ, s.r.o. Středisko Č. Budějovice Planá České Budějovice

PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBEC ŽÁROVNÁ

PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBEC ŽÁROVNÁ PROJEKT A PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBEC ŽÁROVNÁ Červen 2010 Zpracoval: Michal Šustek 1. ÚVOD K PROJEKTU A PASPORTU Tento pasport a projekt svislého dopravního značení (dále SDZ) byl zpracován

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: íslo jednací: MUVPK-OD 1137/17-NOV Spisová

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

V E E J N Á V Y H L Á Š K A

V E E J N Á V Y H L Á Š K A M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 4066/17 - SPIS 86/2017/PJ/4 V T ebí

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

O P AT E N Í O B E C N É P O V AH Y Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 3898/17 - SPIS 86/2017/PJ/11 V T ebí

Více

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví

. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T ebí i stanoví M STSKÝ Ú AD T EBÍ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí, adresa pro doru ení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 T ebí. j.: ODKS 16307/17 - SPIS 3280/2017/PJ/4 V T

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY odbor dopravně-správní oddělení silničního hospodářství VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNÉNÁ DOP/5437/201/TON DOP/812/201/TON/5 Ing. Josef Tomanovič ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: 577 80 282 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 33234/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: Litomyšl Fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 34016/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

P o u e n í o o d v o l á n í

P o u e n í o o d v o l á n í Stránka 1 z 5 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 69312/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 989/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 2.6.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY odbor dopravně-správní oddělení silničního hospodářství VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNÉNÁ DOP/5342/2017/TON DOP/937/2017/TON/2 Ing. Josef Tomanovič ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: 577 680 282

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 Č. j.: Sp. zn.: 64907/16/DOP/JLa 58039/16/DOP/JLa Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Dat. schránka: Josef

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í M stský ú ad Sedl any odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDL ANY.j: V Sedl anech dne: 31.8.2011 Vy izuje: Petr Lomoz Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 20.7.2011 podala Obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 24.02.2016 Č. j.: JMK 34477/2016 Sp. zn.: JMK 29467/2016 ODOS Vyřizuje: Mgr. Červinková Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.: MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 21499/2016/ODŽÚ/Dv-1 V Tišnově, 26. 8. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549 439

Více

Vírský oblastní vodovod sdružení měst, obcí a svazků obcí Zelný trh Brno IČ: Veřejná vyhláška

Vírský oblastní vodovod sdružení měst, obcí a svazků obcí Zelný trh Brno IČ: Veřejná vyhláška Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366 664 34 Kuřim www.kurim.cz ODBOR DOPRAVY Váš dopis zn.: ze dne: 07.07.2016 naše zn.: MK/14800/16/OD vyřizuje: tel.: +420

Více

Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979

Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Odbor dopravy Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: OD/17401/2012-3 LR Počet příloh: Vyřizuje: Loubek

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320 e-mail:

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 10 MUTS/820/17/Kas

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 2 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZM N VYUŽITÍ ÚZEMÍ v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

VE EJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

VE EJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT M STA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radni ní 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silni ního hospodá ství odd lení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 6816/2011/ODaSH/Jar Frýdek-Místek,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Sp. zn.: MV 58220/2017 OD Ve Vyškově dne 13. 9. 2017 Č. j.: MV 58220/2017 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva Městský úřad Vyškov, odbor dopravy podle 124 odst. 6

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-5477/2016 Č.J.: MeDO-31503/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 9396/2016 OD Ve Vyškově dne 13. 4. 2016 Č. j.: MV 9396/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

o z n a m u j e VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

o z n a m u j e VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Více

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl

2016/1960/V/PRF 30969/ A/20 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: Žádost o stanovení místní úpravy provozu ZE DNE: 19.02.2014 NAŠE ČJ.: MR-S

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Spis. zn.: MěÚN/51843/2016 Č.j.: MěÚN/62160/2016 Vyřizuje: Mgr. Vladimír Cikhart Tel: 315

Více

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 -

Od vodn ní : Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s. fax: +420 2 710 71 819 Nové nám stí 1257, 104 00 Praha 114 DI : CZ00240915-2 - M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8798/2015 OV 04 V Uh ín vsi dne: 24.9.2015 Sp.zn.: MC22 1220/2015 OV 04 Vy izuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/08581/2016 Polička, dne 11. 4. 2016 Č.j.: MP/08584/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí Masarykovo nám ěstí 19, 686 70 Uherské Hradišt ě NAŠE ZN.: MUUH-OD/55030/2015/Zap Město Uherské Hradišt ě SPIS: 2369/2015 zastoupené

Více

M s t s k ý ú a d J i í n

M s t s k ý ú a d J i í n M s t s k ý ú a d J i í n Odbor dopravy - odd lení silni ního hospodá ství 17. listopadu 16, 506 01 Ji ín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285.j.: MuJc/2015/19074/DOP/MoE V Ji ín dne: 23.7.2015.rozh.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI26138/2015-4 tel/fax:

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 301 436, e-mail: silhosp2@tsviny.cz Značka Číslo jednací Vyřizuje Trhové Sviny DZ - 10 MUTS/5528/17/Kas

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 69379/2016 OD Ve Vyškově dne 31. 1. 2017 Č. j.: MV 69379/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Ing.Jaroslav FLEGL Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků PARDUBICE PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Ing.Jaroslav FLEGL Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků PARDUBICE PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ J F P Ing.Jaroslav FLEGL Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků PARDUBICE Č.j.: 12-B/2015 Výtisk č. 1 PASPORT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Obec včetně uvedení místní úpravy

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor správních činností a živnostenského úřadu oddělení dopravně správních agend Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SC/55720-17/ 15454-2017/PIL

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 30425/2016 OD Ve Vyškově dne 25. 5. 2016 Č. j.: MV 30425/2016 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 119183/2016 Sp.zn.: S-JMK 81967/2016 ODOS Brno 02.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0019344/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0038046/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY ÁST A P íloha. 1 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍST NÍ STAVBY v územním ízení ve zjednodušeném územním ízení podle ustanovení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Č. j.: 12255/16/DOP/JLa Sp. zn.: 81502/15/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Telefon: +420 416 916

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-8959/2016 Č.J.: MeDO-59063/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0035451/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0038648/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 44662/2016 OD Ve Vyškově dne 1. 8. 2016 Č. j.: MV 44662/2016 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SOMARO CZ, s.r.o. pobočka České Budějovice U Sloupu 290 373 67 Borek u Českých Budějovic tel: 387 411 632 www.somaro.cz PROJEKT ZNAČENÍ KULTURNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Zpracoval:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 10.02.2017 NAŠE ČJ.: žádost o stanovení přechodné úpravy provozu MR-C

Více

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 72466/2015 Sp.zn.: S-JMK 31084/2015 ODOS Brno 08.06.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY Stránka 1 z 6 MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA ODBOR DOPRAVY NÁM. T.G.MASARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www.mestopv.cz Vaše značka: Ze dne: Naše značka:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 58220/2017 OD 5 Ve Vyškově dne 14. 11. 2017 Č. j.: MV 58220/2017 OD/5Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 56335/2016 V Jeseníku dne 2. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/54969/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 17771/2017 OD Ve Vyškově dne 10. 3. 2017 Č. j.: MV 17771/2017 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu

Termín uzavírek: úplná silnice III/37356 popis pro sm r jízdy z Ptení do Suchdolu Stránka 1 z 13 Vaše zna ka: Ze dne: Naše zna ka: Vy izuje: j. PVMU 43663/2015 41 Pavlí ek Jaroslav SpZn. OD 602/2015 Telefon: Fax: E-mail: Datum: 1.4.2015 582 329 803 582 316 816 jaroslav.pavlicek@prostejov.eu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 47008/2016 OD Ve Vyškově dne 12. 8. 2016 Č. j.: MV 47008/2016 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-3680/2016 Č.J.: MeDO-20502/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí

OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - rozhodnutí OBECNÍ Ú AD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ Ú AD - tel: 465391132.p. 3 e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz 561 34 Výprachtice Vaše.j.: 106/2006 Ze dne: 22.02.2006 Naše.j.: 190/2006/SU Vy izuje: Lerch Po et list : Po et

Více

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-9482/2016 Č.J.: MeDO-58727/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719

Více

s t a n o v í silnice č. II/247 - dle grafické přílohy

s t a n o v í silnice č. II/247 - dle grafické přílohy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E odbor dopravy a silničního hospodářství ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz EVIDENČNÍ Č.: MULO 10171/2013 Č.J.: ODSH 111/2013

Více

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl

2012/6880/V/PRF 51095/ S/5 František Přibyl MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy SPIS. ZN.: Čj.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2012/6880/V/PRF

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/27255/2016 Polička, dne 6. 12. 2016 Č.j.: MP/28251/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Č.j.: OSČ/SH MI23463/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Iveta Kopečková, DiS dne

Č.j.: OSČ/SH MI23463/ tel/fax: , V Ivančicích Vyřizuje: Iveta Kopečková, DiS   dne M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23463/2016-2 tel/fax:

Více

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim

Veřejná vyhláška. MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 48353/2016 OD Ve Vyškově dne 23. 8. 2016 Č. j.: MV 48353/2016 OD/3 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0074267/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0028982/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/31132/2017/SÚ Č.j.: MVNM/38931/2017 JID: MVNMX007TTU6 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, Třinec MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR DOPRAVY Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚT/18131/2016/Do/Ba MěÚT/11940/2016/Do/Ba Vyřizuje: Ing. Lada Bartošová Tel.: 558 306 296

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, TIŠNOV. Tel.: MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV Č. j. MUTI 21499/2016/ODŽÚ/Dv-2 V Tišnově, 17. 10. 2016 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Luboš Dvořáček Tel.: 549

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 9834/2016 V Jeseníku dne 27. ledna 2016 Sp.Zn: KÚOK/106551/2015/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 13. 4. 2016 Č.j.: MP/08926/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor místního a silničního hospodářství Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 Č.j.: MěÚ Litomyšl 02513/2016 Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rádek Tel.: 461 653

Více

Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 440 IČ: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p email: streitova@bucovice.cz Vyřizuje: Streitová Bronislava oprávněná úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 179571/2011 Sp. zn.: S - JMK 179571/2011 OD Brno 09.10.2012 O P AT Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/ 8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová Tel.: 515 216 438 Fax: 515 216 441 E-mail: Eva.Zavadilova@arm.muznojmo.cz Sp.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0028903/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0047830/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

opatření obecné povahy

opatření obecné povahy Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/110705/2016/ODSH-SH/490 Č.j.: KUOK 4146/2017 Oprávněná úřední osoba k vyřízení: Jitka

Více

Městský úřad Český Brod

Městský úřad Český Brod Městský úřad Český Brod náměstí Husovo 70, 282 24, Český Brod odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Pracoviště: čp. 56, nám. Arnošta z Pardubic Sp.zn.: S-MUCB 12713/2013 Č.j.: MUCB 13976/2013 V Českém

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb telefon: Č.ú.: KB Cheb /0100

Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb telefon: Č.ú.: KB Cheb /0100 Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100 Č.j: MUCH 59527/2017 Cheb 12.07.2017 Sp.Zn.: KSÚ 6166/2017

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 100072/2016 Sp.zn.: S-JMK 98338/2016 ODOS Brno 17.08.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více