ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 6/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 6/2015"

Transkript

1 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 6/2015 Datum jednání: Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny, 31 členů akademického senátu doc. Dr. Ing. Monika Losertová (FMMI), Ing. Jana Labudková (FAST), Ing. Milan Oral (FBI), Doc. Ing. Vladimír Čáblík, Ph.D. (HGF), Ing. Rudolf Macek (EkF) Hosté: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D., prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., Mgr. Klára Janoušková, M.A., Ing. Zdeněk Hodula, doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., RNDr. Marie Blahetová, doc. Ing. Lenka Landryová, CSc., doc. Ing. Petr Rapant, CSc., prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D., doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. RNDr. František Staněk, Ph.D., Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. Ing. Petra Váňová, Ph.D., Bc. Anna Futejová Průběh jednání: 1. Zahájení: Předsedkyně AS VŠB-TUO Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. zahájila jednání, přivítala členy AS VŠB-TUO a hosty a konstatovala, že jednání je s počtem 31 přítomných členů AS VŠB-TUO usnášeníschopné. 2. Schválení programu jednání Předsedkyně AS VŠB-TUO, Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. seznámila přítomné s navrženým programem jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 1

2 3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok Novela mzdového předpisu 6. Různé Jelikož nebyly k navrženému programu připomínky, nechala předsedkyně AS VŠB-TUO hlasovat o navrženém programu jednání. Výsledek hlasování - odsouhlasení programu: pro 31 Program jednání byl schválen všemi hlasy. zdržel se 0 3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období Předsedkyně AS VŠB-TUO Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. předala slovo panu rektorovi prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc., který seznámil přítomné s dlouhodobým záměrem univerzity. Pan rektor na úvod informoval o klíčových a podpůrných strategických oblastech. Jako klíčové byly uvedeny vzdělávání, věda a výzkum a třetí role univerzity, tj. vliv univerzity na prostředí, ve kterém funguje. Jako podpůrné pak personální rozvoj, internacionalizace, rozvoj služeb, financování, marketing a obnova a rozvoj infrastruktury. V rámci představení vizí pan rektor připomenul zařazení VŠB-TUO agenturou Times Higher Education (THE) University Rankings na pozici nejlepší univerzity na světě (tj. nejlepší výsledek v rámci České republiky), aktuální úsilí bude směřovat k udržení této pozice. Následně byly představeny prioritní cíle pro období , a to zajištění kvality, diverzita a dostupnost, internacionalizace, relevance, kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace, rozhodování založené na datech a efektivní financování. VŠB-TUO se bude orientovat na tři klíčové oblasti ve vzdělávání, jmenovitě aplikované vědy a technologie, inženýrství a ekonomii. Mezi cíle si VŠB-TUO pro následující období stanovila: výuku, která odpovídá potřebám poptávky a praxe, získávání zkušeností z praxe během studia, nabytí úrovně znalosti cizího jazyka dostatečné k práci v cizojazyčném prostředí, rozvoj systému vnitřního zajištění kvality, optimalizaci pracovišť univerzity a podporu rozvoje nových pracovišť, interdisciplinární studijní obory zaměřené na vědu a výzkum, rozvojový program pro talentované studenty, rozvíjení celoživotního vzdělávání, aby rovněž univerzita byla místem vzdělávání s mezinárodní dimenzí a stala se nositelem institucionální akreditace (podmíněno novelizací VŠ zákona). Pan rektor dále představil cíle v oblasti diverzity a dostupnosti pro následující období, včetně spolupráce s nižšími stupni vzdělávací soustavy, která již probíhá. Přítomní členové AS VŠB-TUO a hosté byli následně seznámeni s cíli internacionalizace, konkrétně s vytvořením kosmopolitního prostředí kampusu, aby se univerzita stala žádoucím místem studia a práce zahraničních studentů a pracovníků. Podporována bude rovněž vysoká mobilita studentů a pracovníků a rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního partnerství. V rámci relevance pan rektor podtrhnul důležitost personální podpory, tj. včetně koncepce personálního zajištění pracovníků univerzity, překlenutí generační mezery, propojeného plánu osobního rozvoje 2

3 a výkonu práce s odměňováním, či výběru a cíleného zaměstnávání zahraničních a domácích akademických pracovníků. Další cíle byly definovány v rámci kvalitního a relevantního výzkumu, vývoje a inovací. Bylo představeno šest prioritních oblastí (suroviny, energetika a ekologie; výpočetní vědy a informační technologie; nové materiály, konstrukce a technologie; bezpečnostní výzkum; konkurenceschopné strojírenství a mechatronika; řízení a rozhodování, modelování ekonomických a finančních procesů.) VŠB-TUO si mimo jiné klade za cíl dosahovat kvalit dobrých zahraničních univerzit a bude usilovat o výkon a kvalitu VaV srovnatelnou s nejlepšími univerzitami v ČR. Byla také zdůrazněna nutnost rozhodování založeného na datech, kde dojde ke sledování a porovnávání dat s dalšími vysokými školami. Na závěr pan rektor informoval o cílech efektivního financování a zdůraznil důležitost zajištění stabilního a udržitelného systému financování pro hlavní priority VŠB-TUO vzdělávání a výzkum, například z evropských zdrojů. Je nutné zavést prvky víceletého financování. V rámci prioritního cíle efektivního financování se univerzita zaměří na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jelikož nebyly k přednesenému dlouhodobému záměru žádné připomínky, nechala předsedkyně AS VŠB- TUO o tomto dokumentu hlasovat. Hlasování schválení dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období : pro 30 zdržel se 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na období byl schválen nadpoloviční většinou hlasů. 4. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok 2016 Pan rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. představil dokument Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok 2016 a informoval o důležitosti zajištění kvality. V rámci zajištění kvality ve strategické oblasti vzdělávání je potřeba se zaměřit na kvalitu studia a studijní výsledky, mezinárodní odbornou spolupráci v rámci EU a třetích zemí a rovněž praxi jako součást výuky. Rovněž byly představeny strategické oblasti vědy a výzkumu, vývojové a tvůrčí činnost, kde je mimo jiné nutné usilovat o excelenci ve VaV a mezinárodní spolupráci. Třetí strategickou oblastí je pak třetí role univerzity a relevance, tj. především podpora rozvoje regionu, včetně spolupráce s průmyslem a uplatňování know-how v podnikatelské sféře. Do této oblasti patří popularizace technických oborů, kde dobrým příkladem je právě probíhající návštěva nositele Nobelovy ceny za fyziku pana Jeroma Friedmana. V rámci úsilí o efektivní financování se univerzita v roce 2016 zaměří zejména na přípravu a zahájení realizace projektů v rámci programového období OP VVV. Musí dojít k efektivní a transparentní implementaci OP VVV, tj. k přípravě prostředí pro zvládnutí administrativních podmínek, které budou vyplývat ze stávajících i budoucích dotačních titulů. Aktivity v oblasti efektivního financování budou dále směřovat do oblasti fundraisingu pro aktivity, do nichž mohou mít zájem se zapojit další subjekty; podpory transferu technologií VŠB-TUO (tj. zvýšení objemu příjmu získaného z komercializace vědecké činnosti VŠB-TUO); rozvoje partnerské spolupráce výzkumných center univerzity a podnikatelské sféry. VŠB- TUO má také v úmyslu realizovat plánované investiční akce, zejména rekonstrukci, modernizaci a opravu budov na nové provozně funkční celky. Operační program tak, jak je vyhlášen, neumožňuje vysokým školám stavět nové budovy, pouze rekonstruovat ty stávající, a to ještě s omezením. Co se týká 3

4 opravy budovy EkF VŠB-TUO, z důvodu nedostatku finančních prostředků přislíbených ze strany MŠMT byl začátek oprav přesunut na rok V dokumentu Aktualizace dlouhodobého záměru je také plán vzniku nového pracoviště Katedry celoškolské fyziky. Úkolem Institutu fyziky je zajišťovat výuku na všech technických fakultách, tak jako ji má například i Katedra matematiky a deskriptivní geometrie. Dalším důvodem je nespokojenost ze strany pana rektora s personálním vývojem na Institutu fyziky (doposud pracoviště HGF VŠB-TUO) a s ukončením pracovního poměru nejen prof. Ing. Libora Hlaváče, Ph.D. a doc. Ing. Ireny Hlaváčové, Ph.D. k , které považuje pan rektor za erudované akademické pracovníky. Vzhledem k tomu, že jde o klíčovou katedru pro technické obory, je důležité zajistit její optimální fungování. Výuka obecné fyziky by po vzniku nové katedry měla být řešena přes toto nové celoškolské pracoviště, zatímco Institut fyziky by řešil oblast tematicky napojenou na Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TUO. Pan děkan HGF VŠB-TUO prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. nevyslovil na jednání Kolegia rektora či na zasedání Vědecké rady svůj nesouhlas s daným návrhem. Vedoucí Institutu fyziky HGF VŠB-TUO doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. uvedl, že nezná všechny důvody odvolání prof. Dr. RNDr. Jiřího Luňáčka, kterého jmenoval vedoucím Institutu fyziky ještě předešlý pan děkan HGF VŠB-TUO, a to prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr. h. c. Co se týká personálních změn, nedomnívá se, že došlo k podstatnému zvratu ve složení zaměstnanců v důsledku konkurzů a rekonkurzů vzhledem ke stávající odborné struktuře pracoviště a ani vzhledem ke stávajícímu počtu zaměstnanců. Dále se vyjádřil, že obecně nesouhlasí se zařazením Institutu fyziky pod celoškolské pracoviště VŠB-TUO (jak je navrhováno v jednom z bodů předkládané Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava pro rok 2016 ). Rovněž uvedl, že Institut fyziky také historicky a věcně nejvíce spolupracuje s HGF VŠB-TUO, tj. s technickou fakultou, a to včetně propojení na realizaci projektů. Osobně prozatím nevidí žádné logické a prospěšné důvody k tříštění tohoto pracoviště na pracoviště aplikované fyziky spadající pod HGF VŠB-TUO a celoškolské výukové pracoviště spadající pod rektorát VŠB-TUO. Se všemi pracovníky Institutu fyziky o problematice celoškolského pracoviště osobně individuálně jednal a explicitně se mu nikdo zatím nevyjádřil, že by měl zájem odejít. Ing. Leopold. Hudeček, Ph.D. považuje vznik Katedry celoškolské fyziky za systémové řešení a uvedl jako příklad funkčnosti výbornou spolupráci s celoškolskou Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie. Fakulta pak, dle potřeb svého zaměření, má možnost obecné teoretické základy vyučované celoškolskými pracovišti aplikovat v odborných předmětech, jak je tomu na FAST, FEI a dalších fakultách VŠB-TUO. Ing. Leopold. Hudeček, Ph.D. dále souhlasí s nevytvářením konkurenčních pracovišť a oborů v rámci univerzity, tak jak je uvedeno v dokumentu zaslaném členům AS VŠB-TUO a projednávaném v tomto bodu programu jednání AS VŠB-TUO. V souvislosti s tímto se dotázal na návrh vzniku nového oboru Výstavba podzemních objektů, dolů a trhací práce na HGF VŠB-TUO jako konkurence studijního oboru Geotechnika realizovaného na FAST VŠB-TUO, jelikož dle dostupných dokumentů dojde k duplicitě u většiny předmětů a profil absolventa včetně jeho uplatnění v praxi budou totožné. V předchozích obdobích byl termín podzemní stavitelství explicitně obsažen i v názvu studijního oboru na FAST VŠB-TUO název oboru: Geotechnika a podzemní stavitelství. Akreditační komise i zástupci profesních organizací a vysokoškolských akademických pracovišť z ČR i zahraničí upozorňovali na fakt, že podzemní stavitelství je nedílnou součástí geotechniky a že je tedy nelogické a zbytečné uvádět termín podzemní stavitelství v názvu oboru Geotechnika. Pan prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. uvedl, že děkanové dotyčných fakult byli panem rektorem vyzváni k diskuzi, k dohodě však doposud nedošlo. Univerzitním zájmem je udržitelnost studijních oborů, které jsou již akreditované. Pan prorektor vysvětlil, že interní akreditační komise VŠB-TU Ostrava neprojednává návrhy nových studijních oborů. Tuto kompetenci má ze zákona vědecká rada fakulty. Interní akreditační komise má postavení poradního orgánu panu rektorovi při předkládání návrhů na prodloužení akreditace. Novela Zákona o VŠ přinese možnosti institucionální akreditace a potom bude možné o těchto věcech rozhodovat na úrovni univerzity. Pan rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. doplnil, že nelze zabránit fakultě, aby si podala žádost o akreditaci nějakého oboru, to je právo dané zákonem. Po schválení novely zákona o vysokých školách to 4

5 však bude již řešeno nutností vytvořit systém kvality, ten bude moci odstranit uvedené duplicity. K vystoupení pana doc. Ing. Jana Valíčka, Ph.D. pan rektor doplnil, že má informaci o tom, že si v drtivé většině zaměstnanci Institutu fyziky přejí založení nového celoškolského pracoviště. Předsedkyně AS VŠB-TUO Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. se také vyslovila pro vznik celoškolského pracoviště fyziky. Dle jejího názoru jde rovněž o systémové řešení. Bc. Blažena Hamadová vyjádřila svou obavu o to, jaký bude mít vznik Katedry celoškolské fyziky dopad na fungování Institutu fyziky, ale i Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jako celku. Paní prorektorka prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. informovala o metodických pokynech k tvorbě dokumentů projednávaných v bodech 3 a 4 tohoto jednání AS VŠB-TUO (dále jen DZ a Aktualizace DZ ), které jsou dány ze strany MŠMT. Uvedla, že v případě dlouhodobého plánu na pětileté období dochází k definování záměrů v obecnější rovině. Záměry univerzity obsažené v DZ korespondují s oblastmi vymezenými MŠMT; univerzita definuje indikátory, tak aby oblasti a cíle byly naplněny. V případě Aktualizace DZ pro daný kalendářní rok univerzita své záměry blíže konkretizuje. Doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. vyjádřil podporu vzniku celoškolského pracoviště. Ing. Roman Šebesta, Ph.D. zdůraznil, že na tomto jednání neschvaluje AS VŠB-TUO změnu organizační struktury, ale dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok Doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. požádal o tajné hlasování v souladu s Čl. 2, bodem 8 Volebního a jednacího řádu AS VŠB-TUO. Předsedkyně AS VŠB-TUO Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. navrhla složení sčítací komise: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., Ing. Bc. Petr Kozel, Ph.D., RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D., Ing. arch. Martina Mlčochová a Ing. Tomáš Neumann. Hlasování schválení složení sčítací komise: pro 31 zdržel se 0 Složení sčítací komise pro tajnou volbu byla schválena všemi hlasy. Prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. opustil jednání AS VŠB-TUO. Doc. Ing. Folta, Ph.D. byl zvolen předsedou sčítací komise a seznámil přítomné členy AS VŠB-TUO s hlasovacím lístkem. Proběhla tajná volba. Předseda sčítací komise Doc. Ing. Folta, Ph.D. informoval o výsledku hlasování, kterého se zúčastnilo všech 30 přítomných členů AS VŠB-TUO. Hlasování schválení dokumentu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok 2016: pro 24 proti 3 zdržel se 3 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a tvůrčí činnosti VŠB-TUO na rok 2016 byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. 5

6 5. Novela mzdového předpisu Pan rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. informoval o změnách v předložené novele Mzdového předpisu a představil návrh na navýšení tarifního základu o 3%. Předseda Legislativní komise AS VŠB-TUO Ing. Roman Šebesta, Ph.D. informoval o výsledku jednání LK AS VŠB-TUO dne LK AS VŠB-TUO navrhuje dokument ke schválení. Legislativní komise dále doporučuje provést analýzu četnosti postupů uskutečněných vůči zaměstnancům VŠB-TUO při zařazování do mzdových tříd a mzdových stupňů dle Čl. 8, odst. 3 písm. b) a Čl. 10, odst. 2. Předseda Ekonomické komise AS VŠB-TUO Ing. Josef Kašík, Ph.D. informoval o jednání EK AS VŠB- TUO dne a doporučení komise novelu schválit. Jelikož nebyly k předloženému dokumentu žádné připomínky, vyzvala předsedkyně AS VŠB-TUO k hlasování. Hlasování schválení novely mzdového předpisu: pro 30 Mzdový předpis byl schválen všemi hlasy. Dokument nabývá účinností dnem Různé Předsedkyně AS VŠB-TUO se dotázala na výsledky usnesení z jednání AS VŠB-TUO ze dne pana rektora, který požádal o zodpovězení dotazu doc. Ing. Pavlem Černotou, Ph.D. Doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. zopakoval, že k manipulaci s dokumentem týkajícího se ustanovení volební komise pro volbu předsednictva AS HGF VŠB-TUO nedošlo. Pan rektor zdůraznil, že usnesení AS VŠB-TUO je závazné, z tohoto titulu má dojít k převolení předsednictva AS HGF VŠB-TUO. Předsedkyně AS VŠB-TUO požádala členy nesprávně navoleného předsednictva AS HGF VŠB-TUO, aby vysvětlili důvod své nečinnosti a ignorování usnesení AS VŠB-TUO ze dne Písemné vyjádření ze stran AS HGF VŠB-TUO očekává předsednictvo AS VŠB-TUO do dvou týdnů, tedy do Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. informoval o výstraze, kterou obdržel od pana děkana prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc. Po svém vystoupení v rámci AS HGF VŠB-TUO jako fakultou uznaný člen AS HGF VŠB- TUO dostal druhou výstrahu - Upozornění na porušení pracovní kázně. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. považuje za nepřípustné, aby byl člen akademického senátu za své působení v senátu napadán a zastrašován děkanem fakulty, jelikož je třeba důsledně odlišit právní výklad výkonu práce a výkonu funkce, a dodal, že byl zvolen akademickou obcí fakulty v souladu se Zákonem o vysokých školách. V druhé části svého vystoupení zdůraznil, že Volební a jednací řád AS HGF VŠB-TUO v Čl. 5, bodu 2 uvádí, že volbu zahájí předsednictvo odstupujícího AS návrhem na složení volební komise z členů akademické obce fakulty, ta po schválení členy nově zvoleného senátu řídí průběh voleb. Ke schválení komise je třeba nadpoloviční většiny hlasů nového akademického senátu. Z tohoto vyplývá, že ustanovení volební komise pro volbu předsednictva AS HGF VŠB-TUO neproběhlo zákonnou formou, jelikož se volby účastnilo pouze 9 členů AS HGF VŠB-TUO, ostatní členové AS HGF VŠB-TUO o ní nebyli vůbec informováni. Z tohoto titulu nemohli být z jednání ani omluveni, jak se mylně objevilo v dodatečně 6

7 zveřejněném zápise. Nově zvolený AS HGF VŠB-TUO, který má schvalovat navrženou volební komisi, tak nebyl usnášeníschopný. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. dále zdůraznil, že pokud nebyli všichni členové AS HGF VŠB-TUO vyrozuměni o probíhající volbě předsednictva AS HGF VŠB-TUO, došlo ke zkrácení jejich volebního práva a došlo tím k porušení zákonného volebního procesu. Neplatnost volby volební komise představuje nedostatek legitimního volebního procesu, který vede k neplatnosti volby předsednictva AS HGF VŠB-TUO. Vzhledem k tomu, že dle právního rozboru, který má doc Ing. Petr Rapant, CSc. k dispozici, AS HGF VŠB- TUO nebyl řádně ustavený, nemohl na tento AS přejít výkon funkce a po půl roce nečinnosti dle 26, odst. 3 Zákona o VŠ 111/1998 Sb. zanikl. Pan děkan měl proto dle výše uvedeného paragrafu zákona vypsat nové volby. Pokud tak neučinil, porušil zákon. Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. vyzval k podání podnětu k přešetření situace kolem ustavení AS HGF VŠB-TUO na MŠMT ČR, tj. obrátit se ze strany AS VŠB- TUO na nadřízený orgán, ideálně v součinnosti s panem rektorem. Místopředseda AS VŠB-TUO Ing. Josef Kašík, Ph.D. vyjádřil osobní názor, že navrhované řešení považuje za opodstatněné, a dotázal se pana rektora na jeho názor a případnou součinnost. Pan rektor prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. vyzval, ať daný podnět podají dotčení zaměstnanci HGF VŠB- TUO. Dr. Bc. Petr Kozel, Ph.D. se domnívá, že AS VŠB-TUO je tady od toho, aby se k tomuto problému vyjádřil. Mgr. Pavel Godický podotknul, že zaměstnanci HGF VŠB-TUO nemají právní subjektivitu. Navrhuje vytvořit analýzu, jaké kroky mohou učinit AS VŠB-TUO a vedení univerzity. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. připomněla, že Akademický senát HGF VŠB-TUO vyvozuje svou funkčnost ze skutečnosti, že zástupci AS HGF VŠB-TUO jsou zváni na zasedání celoškolského akademického senátu. Předsedkyně AS VŠB-TUO potvrdila, že AS VŠB-TUO připraví elaborát jako podklad pro přípravu dokumentu pro pana rektora určený pro MŠMT. Předsedkyně AS VŠB-TUO požádala o rozšíření pracovní skupiny k dokumentu Etický kodex studentů a zaměstnanců VŠB-TUO. Paní kancléřka Mgr. Klára Janoušková, M.A. informovala o plánovaném setkání v úterý ve 13 hod. Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D. Předsedkyně AS VŠB-TUO V Ostravě Zapsala: Mgr. Monika Dundrová Příloha: Protokol z tajného hlasování Akademického senátu AS VŠB-TUO o návrhu Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti AS VŠB-TUO na rok

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠB-TU OSTRAVA, č. 4/2016 Datum jednání: 12. 9. 2016 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny 26 členů Akademického

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB TU OSTRAVA, č. 1/2013 Datum jednání: 12. 3. 2013, ve 13:00. Místo jednání: VŠB TUO, Ostrava Poruba, místnost D 206 Přítomni: dle prezenční listiny, 27 členů akademického senátu Omluveni:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS VŠB-TUO OSTRAVA, č. 5/2014 Datum jednání: 16. 12. 2014 Místo jednání: VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost D 206 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny, 30 členů akademického senátu

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 13 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 20. 12. 2016 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: doc. Tichý, Ing. Mikulec Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal,

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 10 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: - E-mail:

Více

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/10 Prezenční listina Přítomni: Dorko, Dvořáček, Horáček, Jarošová, Krupa, Kubančáková, Lux, Martínek, Mrázková, Pálmaiová, Plevová, Porubän, Rychlý, Sikorová, Sochorová, Svrčinová, Zatloukalová

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 15. 3. 2016 Počet přítomných senátorů: 13 Omluveni: Ing. Macek, Ing. Kappel Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 5/2015 (96) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 16. března 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014

Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 10. února 2014 Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR

Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Zápis ze 77. jednání výzkumné rady Technologické agentury ČR Místo jednání: sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Datum: 10. 11. 2017 Čas: Přítomni: Omluveni: Hosté: 9.00 11.30 hodin prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

Organizační opatření k volbě kandidáta na děkana pro volební období Akademickým senátem EkF VŠB-TUO dne

Organizační opatření k volbě kandidáta na děkana pro volební období Akademickým senátem EkF VŠB-TUO dne Zásady volby: Organizační opatření k volbě kandidáta na děkana pro volební období 2016-2020 Akademickým senátem EkF VŠB-TUO dne 23. 2. 2016 1. Pravidla volby stanoví Volební a jednací řád Ekonomické fakulty

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava Zápis č. 1/2018 ze zasedání Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava Termín zasedání: 12. dubna 2018 Přítomni: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 9 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 4. 12. 2012 Počet přítomných senátorů: 12 Omluveni: Dr. Čulík, Ľuboš Mikolášik, Dr. Pochyla Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 1/2015 (92) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 8. ledna 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova UH 1,

Více

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů)

viz prezenční listina (celkem 23 senátorů) ZÁPIS Č. 1N/2002 (135) Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT KONANÉHO DNE 29. ŘÍJNA 2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI REKTORA VUT V BRNĚ, ANTONÍNSKÁ 1 Přítomni: Omluveni: Hosté: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016

Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Č. j.: FZS/0284/16 PID: 372343 Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Z Á P I S z 2. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií, konané dne 24. října 2016 Přítomni: dle

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno

Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno Zápis ze zasedání Akademického senátu FVHE VFU Brno 1. 7. 2016, 11:00, zasedací místnost pavilonu prof. Lenfelda Počet přítomných členů AS VFU Brno: 14 Hosté: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka

Více

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 9/2015 (122) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 15. 6. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne

Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne Zápis č. 15 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 5. 4. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů Bělka, Formánková, Gába, Janečka, Ješina, Kratochvíl, Kudláček, Maříková, Ořechovská, Salaj, Smékal,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 17. března 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Češková, Krčál, Dubský, Pošvicová,

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 17. prosince 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 17. prosince 2007 Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 17. prosince 2007 Přítomni: UK 19, SK 6, podrobně viz prezenční listinu Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková Program: 1.

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FŽP Akademický senát Fakulty životního prostředí ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 30. 8. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) Ing. Karel

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/18 Z Á P I S z 18. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Přítomni: 30 členů Řídicího výboru (dále jen "ŘV") 27 členů pracovní skupiny (dále jen "PS") (viz příloha prezenční listina)

Přítomni: 30 členů Řídicího výboru (dále jen ŘV) 27 členů pracovní skupiny (dále jen PS) (viz příloha prezenční listina) Zápis z 1. setkání Řídicího výboru a pracovních skupin k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim 15. března 2016 od 15 hod. na Městském úřadě v Chrudimi, velká zasedací místnost Přítomni:

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AS FLD Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne

Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne Zápis č. 8 z mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT konaného dne 10. 4. 2012 Účast: viz prezenční listina PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 17 (z toho 9 ZK a 8 SK) NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 4 (z

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně

Aktualizace Dlouhodobého záměru. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin

Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 14 hodin Zápis č. 15/2013 (31) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 14. 10. 2013 od 14 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, Dr. Rouchal, doc. Vilčáková, Dr.

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 2. října 2008, 13h, místnost 244NB Přítomni: Češková, Pošvicová, Poláková, Nováková,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 25. ZÁŘÍ 2014 přítomni dle prezenční listiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Jan Nevoral, prof.

Více

Zápis č. 01/2016 (20)

Zápis č. 01/2016 (20) Zápis č. 01/2016 (20) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 11. ledna 2016 v zasedací místnosti 230, v budově U15, Vavrečkova 5669, Zlín Přítomni: Hosté: Dr. Staněk,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno VUVLXOOI300M Č. j.: VUVeL 410/2017 Počet stran: 5 Počet příloh: ZÁVĚRY z 1.jednání konaného dne 6. února 2017 ve

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017

Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 17. ledna 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2016-2020 Aktualizace pro rok

Více

Zápis č. 14. z jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 14. z jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 14 z jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 12. 6. 2007 Počet přítomných senátorů: 11 Omluveni: 3 Neomluveni : 0 Hosté: doc. Ing. Josef Fiala, CSc, doc. Ing. Jana

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15.

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. února 2012 Přítomni: Černohorský, Engliš, Ger, Kowalski, Mikeš, Sergyeyev,

Více

Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne

Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne Zápis č. 19 Akademického senátu Fakulty humanitních studií konaného dne 15. 10. 2008 Přítomni: Mgr. P. D. Hajkr, Mgr. J. Hladík, Mgr. M. Karafiátová, Mgr. T. Skořepová, Mgr. M. Zálešáková, Bc. J. Matoušek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ UTB VE ZLÍNĚ Zápis č. 13/2015 (104) z řádného zasedání Akademického senátu FLKŘ konaného dne 9. listopadu 2015 v zasedací místnosti fakulty, budova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. června 2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: 18 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka. Přítomni: Zápis č.1 2014/2015 z jednání Školské rady Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace Dne 2.10. 2014 a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. ředitel organizace b) Marcela Havlišová, Mgr.

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č. 6-2015 z 6. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2015/2016 Termín: 21. 9. 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Nepřítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více