Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk"

Transkript

1 Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček, Ing. Jaroslav Zámečník, František Řehoř, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Jan Líkař, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, MVDr. Šárka Janásková, Ing. Jiří Cais, Ing. Petr Bednarčík, Mgr. Roman Hajník, Stanislav Hlava Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Emil Janda Program: 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise 2. Kontrola usnesení 3. Majetkoprávní záležitosti a. Majetkové řešení některých lesních pozemků s problematickým přístupem v k. ú. Michlova Huť a v k. ú. Bořanovice u Vimperka b. Prodej částí pozemků KN č. 1225/3 a KN č. 1225/99 v k. ú. Vimperk v dolních bývalých kasárnách za nádražím c. Odkoupení pozemku KN č. 1053/4, pod komunikací v Tovární ulici d. Žádost o odkoupení a zřízení věcného břemene, pozemky v Pasovské ulici u čp. 151 e. Žádost o odkoupení nemovitostí (budova lázní a pozemku) v areálu bývalých kasáren U Sloupů f. Prodej budovy garáží s pozemkem KN č. 2522/111 v k. ú. Vimperk dle uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních g. Budoucí prodej staveb s parcelami KN st. č. 2522/14, 2522/42 a 2522/43 a s manipulační plochou v k. ú. Vimperk U Sloupů h. Darování pozemku v k. ú. Hrabice GP č. 487/16 i. Odkoupení bývalé lesnické školy od Jihočeského kraje 4. Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk 5. Přehled pohledávek města Vimperk k Žádost o prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku na vrtanou studnu 7. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny v Klášterci 8. Investice na rok Změny ve vedení Městské policie Vimperk 10. Různé 11. Diskuse 12. Závěr

2 Bod č. 1 Zahájení, volba volební a návrhové komise Návrhy na úpravu programu: bez úprav Hlasování: 12 pro (chybí Řehoř, Janásková, Bejček) Návrh jako celek byl schválen. Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr. Roman Hajník, Mgr. Karel Střeleček Volební a návrhová komise: Luboš Drenčeni, Ing. Jiří Cais, Věra Vávrová Hlasování: 12 pro (chybí Řehoř, Janásková, Bejček) Bod č. 2 Kontrola usnesení zastupitelstva města, vyjádření k činnosti rady města Přílohy - zápis ze zasedání zastupitelstva města dne Usnesení č. 516 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne a bere na vědomí činnost rady města v období od do Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Bejček), chybí Řehoř, Janásková. Návrh byl přijat. Zodpovídá: kancelář starosty Bod č. 3 Majetkoprávní záležitosti a) Majetkové řešení některých lesních pozemků s problematickým přístupem v k.ú. Michlova Huť a v k.ú. Bořanovice u Vimperka - kopie zveřejněných záměrů č. 70/30/11 a č. 71/30/11, snímky mapy se zákresem, návrh odboru HB Usnesení č. 517 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Michlova Huť, na listu vlastnickém pro město Vimperk, tam označený jako parcela KN č. 197/2 lesní pozemek o výměře m2 včetně lesního porostu, za nabídnutou kupní cenu vyšší než je cena v místě a čase obvyklá ve výši ,-Kč. Kupní cena bude zaplacena nejdéle do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění pozemku ve výši 780,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Janásková), chybí Řehoř. Návrh byl přijat.

3 Usnesení č. 518 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k.ú. Bořanovice u Vimperka, na listu vlastnickém pro město Vimperk, vedený ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr (PK) č. 358 lesní pozemek o výměře m2 včetně lesního porostu, za cenu v místě a čase obvyklou (tržní cena) stanovenou znaleckým posudkem ve výši ,-Kč. Kupní cena bude zaplacena nejdéle do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Po uhrazení kupní ceny bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění pozemku ve výši 780,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. b) Prodej částí pozemků KN č. 1225/3 a KN č. 1225/99 v k.ú. Vimperk v dolních bývalých kasárnách za nádražím - kopie zveřejněného záměru č. 66/29/11, žádost ze dne , kopie GP, návrh odboru HB Usnesení č. 519 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém pro město Vimperk, tam označené jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1225/3 ostatní plocha, její část dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v srpnu 2011, označená jako její díl c o výměře 269 m2 a parcela katastru nemovitostí KN č. 1225/99 ostatní plocha, její část dle téhož geometrického plánu, označená jako její díl b o výměře 44 m2, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 100,- Kč/m2, celkem tedy ,- Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění pozemků ve výši 500,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

4 c) Odkoupení pozemku KN č. 1543/4, pod komunikací v Tovární ulici - kopie GP, kopie znaleckého posudku, návrh odboru HB Usnesení č. 520 Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit od společnosti SIEWER SPRÁVA MAJETKU, s. r. o., se sídlem Mánesova 345/13, České Budějovice geometrickým plánem č /2011 nově oddělenou parcelu parc. č. 1053/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1316 m2 (ulice Tovární) zapsanou Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém 1761, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši ,-Kč. Kupní cena bude zaplacena do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. d) Žádost o odkoupení a zřízení věcného břemene, pozemky v Pasovské ulici u čp kopie zveřejněného záměru č. 63/28/11, žádost ze dne , kopie GP, návrh odboru HB Usnesení č. 521 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat, pozemek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu vlastnickém pro město Vimperk, tam označený jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1546/1, její část dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v srpnu 2011, díl a o výměře 98 m2 s veškerými povrchovými úpravami, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znalecký posudkem č. 3286/2011 ve výši ,-Kč (180,-Kč/m2). Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady na ocenění a geodetického oddělení pozemku ve výši ,-Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro zajištění práva chůze a jízdy a vedení kanalizační přípojky do společné šachty v parcele KN č. 1546/1 v k.ú. Vimperk bude zřízeno pro vlastníka budovy čp. 151 v Pasovské ulici ve Vimperku v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 věcné břemeno, jehož jednorázová hodnota dle znaleckého posudku č. 3286/2011 činí ,-Kč a bude uhrazena společně s kupní cenou prodávaného pozemku. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bednarčík, Střeleček), chybí Řehoř. Návrh byl přijat.

5 e) Žádost o odkoupení nemovitostí (budova lázní a pozemku) v areálu bývalých kasáren U Sloupů - kopie zveřejněného záměru č. 62/28/11, žádost ze dne , kopie GP, návrh odboru HB Usnesení č. 522 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém pro město Vimperk, označené jako budova bez č.p./č.e. jiná stavba (areál kasáren U Sloupů - bývalé lázně) včetně pozemku pod stavbou tj. parcelu KN č. 2522/52 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2 a dále pozemek sloužící jako manipulační plocha k tomuto objektu na parcele KN č. 2522/62, jeho část dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v srpnu 2011, označenou jako par. č. 2522/155 o výměře 2579 m2 s veškerými povrchovými úpravami, za cenu ve výši ,-Kč. Tato cena je z důvodu špatného technického stavu budovy a dlouhodobého nezájmu o její koupi nižší než cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 3134/2010. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za ocenění a zaměření prodávaných nemovitostí geometrickým plánem ve výši ,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro zajištění práva přístupu, vedení a údržby vodovodního řadu v nově vzniklé parcele č. 2522/155 v k.ú. Vimperk bude zřízeno bezplatně pro město Vimperk v rozsahu dle geometrického plánu č /2011 věcné břemeno. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. f) Prodej budovy garáží s pozemkem KN č. 2522/1 v k.ú. Vimperk dle uzavřených smluv o smlouvách budoucích kupních - kopie GP, kopie zveřejněného záměru č. 59/28/11, č. 60/28/11 a č. 61/28/11, nabídka ze dne , nabídka ze dne , tabulka stanovení kupních cen, návrh odboru HB Usnesení č. 523 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém pro město Vimperk, označené jako budova bez č.p./č.e. garáž postavená na části parcely KN č. 2522/111, dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v srpnu 2011, označená jako parc. č. 2522/150 o výměře 61 m2 včetně této parcely a dále pozemek sloužícího jako manipulační plocha k tomuto objektu na parcele KN č. 2522/90, jeho část dle stejného geometrického plánu označená jako par. č. 2522/151 o výměře 45 m2 s veškerými povrchovými úpravami, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckými posudky ve výši ,-Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí kupující prodávajícímu náklady za ocenění a zaměření prodávaných nemovitostí geometrickým plánem ve výši 3.390,- Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj. správní

6 poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Usnesení č. 524 Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní týkající se nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v bývalém areálu kasáren U Sloupů, na LV to jest: - budovy bez č.p./č.e. garáž postavená na části parcely KN č. 2522/111, dle geometrického plánu č /2011 zpracovaného Geodetickou kanceláří Prachatice v srpnu 2011, označená jako parc. č. 2522/152 o výměře 63 m2 včetně této parcely, - pozemku sloužícího jako manipulační plocha k tomuto objektu na parcele KN č. 2522/90, jeho část dle stejného geometrického plánu označená jako par. č. 2522/153 o výměře 47 m2 s veškerými povrchovými úpravami, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckými posudky ve výši ,-Kč. Budoucí kupující před uzavřením kupní smlouvy zaplatí prodávajícímu celkovou kupní cenu nemovitostí ve dvou splátkách. První splátka ve výši 50% kupní ceny bude uhrazena před podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zbývající (druhá) splátka ve výši 50% z kupní ceny pak nejpozději do jednoho roku od podpisu tohoto dodatku č. 1. Koncem měsíce, ve kterém bude dodatek č. 1 uzavřen, se přeruší platba nájemného do doby ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemce bude platit pouze v plné výši jemu poskytnuté služby. Pokud kupující od koupě odstoupí během účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uhradí městu nezvýhodněné (v místě a čase obvyklé) nájemné za dobu, za kterou tento nájem neplatil a smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny. Smluvní sankce a dlužné nájemné se odečtou ze složených splátek v rámci vyúčtování s kupujícím. Pokud nebudou splátky stačit, bude rozdíl vymáhán. Pokud žadatel nedodrží termín splatnosti druhé splátky, město bude mít právo od smlouvy odstoupit a kupující uhradí stejné sankce a nájemné, jak je uvedeno výše. Čas termínů se bude počítat od doby uzavření dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí. Ke kupní ceně budou připočítány náklady spojené s převodem nemovitostí, které prodávající vynaložil, tj. např. náklady na geometrické oddělení pozemků, ocenění ve výši 3.512,- Kč a dále poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Dodatek č. 1 této smlouvy bude uzavřen na dobu určitou, jednoho roku od účinnosti jeho podpisu, poté bude uzavřena kupní smlouva a proveden vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

7 g) Budoucí prodej staveb s parcelami KN st. č. 2522/4, 2522/42, 2522/43 s d manipulační plochou v k.ú. Vimperk U Sloupů - žádost společnosti SR TRANS s r.o. ze dne , snímek mapy se zákresem, návrh dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní, návrh odboru HB Usnesení č. 525 Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené se společností SR-TRANS s.r.o., se sídlem Horní Vltavice 40, PSČ dne týkající se budoucího prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Vimperk, v bývalém areálu kasáren U Sloupů dle zákresu v katastrální mapě, to jest: - budovy bez č.p./č.e. jiná stavba postavené na parcele KN st. č. 2522/41. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/41 o výměře 1497 m2. - budovy bez č.p./č.e. jiná stavba postavené na parcele KN st. č. 2522/42. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/42 o výměře 12 m2. - budovy bez č.p./č.e. jiná stavba postavené na parcele KN st. č. 2522/43. Objekt bude prodán s pozemkem pod budovou, tj. parcelou KN st. č. 2522/43 o výměře 113 m2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace prodeje tj. uzavření kupní smlouvy výše uvedených nemovitostí, a to nejpozději do Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní. h) Darování pozemku v k.ú. Hrabice GP č. 487/16 - sdělení ze dne , snímek pozemku se zákresem, návrh odboru HB Usnesení č. 526 Zastupitelstvo města doplňuje své usnesení č. 209 ze dne tak, že dále souhlasí s bezúplatným převzetím parcely KN č. 406/3 o výměře 6 m2 a parcely vedené ve zjednodušené evidenci jako přídělový plán GP č. 457/11 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Hrabice, do majetku města Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. Hlasování: 14 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat. i) Odkoupení bývalé lesnické školy od Jihočeského kraje - návrh kupní smlouvy, snímek mapy se zákresem, návrh odboru HB

8 Usnesení č. 527 Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít dle předloženého návrhu s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice kupní smlouvu o převodu nemovitostí a věcí movitých č. SK/OHMS/111/11, na základě které město Vimperk kupuje do svého majetku nemovitosti v areálu bývalé lesnické školy ve Vimperku, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk na listu vlastnickém 995, označené jako budova čp. 194 objekt občanské vybavenosti postavená na pozemku parcele KN č. 464 s pozemkem parcelou KN č. 464 o výměře 1463 m2, budova čp. 313 objekt občanské vybavenosti postavená na pozemku parcele KN č. 465/3 a na pozemku parcele KN č. 465/4 s pozemkem parcelou KN č. 465/3 o výměře 1349 m2, budova bez čp./če. garáž postavená na pozemku parcele KN č. 465/5 s pozemkem parcelou KN č. 465/5 o výměře 25 m2, budova bez čp./če. garáž postavená na pozemku parcele KN č. 465/6 a pozemek parcela KN č. 466 o výměře 607 m2 včetně movitého majetku, za dohodnutou cenu Kč, která bude uhrazena postupně ve třech splátkách takto: 1. splátka do ve výši Kč, 2. splátka do ve výši Kč a 3. splátka do ve výši Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat. Bod č. 4 Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk - návrh FO Usnesení č. 528 Zastupitelstvo města schvaluje předložené změny rozpočtu na rok 2011 provedené radou města za období od do Hlasování: 14 pro, chybí Martanová. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, termín do Bod č. 5 Přehled pohledávek města Vimperk k návrh FO Usnesení č. 529 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled pohledávek města Vimperk ke dni Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, termín do požadavek Bejčka na příští zasedání doložit způsob vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti nad 180 dnů u pokut doprava (kód 9903) zodpovídá FO

9 Bod č. 6 Žádost o prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku na vrtanou studnu - žádost ze dne , návrh FO Usnesení č. 530 Zastupitelstvo města rozhodlo prodloužit termín pro vyúčtování peněžního příspěvku uvedeného v části IV. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí peněžního příspěvku, uzavřené podle usnesení ZM č. 779 ze dne , a to do Hlasování: 14 pro, 1 proti (Zámečník), 0 se zdržel. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, termín do Bod č. 7 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování studny v Klášterci - žádost ze dne , návrh S Usnesení č. 531 Zastupitelstvo města rozhodlo vyhovět žádosti o příspěvek na vybudování studny u nemovitosti v Klášterci (akce bude zařazena do rozpočtu na rok 2012). Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Zámečník). Návrh byl přijat. Zodpovídá: KS, termín do Bod č. 8 Investice na rok materiál odboru IÚ Usnesení č. 532 Zastupitelstvo města schvaluje provedení investice Obnova vodovodu a kanalizačních sběračů v ul. Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární po povodni 2009 dodatečné stavební práce v celkovém finančním objemu ,00 Kč včetně DPH. Akce bude součástí rozpočtu na rok Hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Střeleček, Bednarčík), chybí Zámečník, Drenčeni, Rűckerová. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, odbor IÚ, S, termín do Usnesení č. 533 Zastupitelstvo města schvaluje provedení investic Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ul. Svornosti po povodni 2009 dodatečné stavební práce v celkovém finančním objemu ,00 Kč včetně DPH. Akce bude součástí rozpočtu na rok Hlasování: 14 pro, chybí Líkař. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, odbor IÚ, S, termín do

10 Usnesení č. 534 Zastupitelstvo města schvaluje provedení investic Obnova komunikace Vodník - ul. Purkártova po povodni 2009 dodatečné stavební práce v celkovém finančním objemu ,00 Kč včetně DPH. Akce bude součástí rozpočtu na rok Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Střeleček, Bednarčík). Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, odbor IÚ, S, termín do Usnesení č. 535 Zastupitelstvo města schvaluje provedení investic Vimperk, U Sloupů splašková kanalizace a vodovod v celkovém finančním objemu ,00 Kč včetně DPH. Akce bude součástí rozpočtu na rok Hlasování: 14 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, odbor IÚ, S, termín do Usnesení č. 536 Zastupitelstvo města schvaluje provedení investic Obnova opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009 dodatečné stavební práce v celkovém finančním objemu ,00 Kč včetně DPH. Akce bude součástí rozpočtu na rok Hlasování: 14 pro, chybí Střeleček. Návrh byl přijat. Zodpovídá: FO, odbor IÚ, S, termín do Bod č. 9 Změny ve vedení Městské policie Vimperk - rezignace B. Rubeše ze dne , návrh S Usnesení č. 537 Zastupitelstvo města rozhodlo, že ruší pověření Bohuslava Rubeše plněním úkolů při řízení Městské policie Vimperk ve smyslu ust. 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění, na jeho vlastní žádost, a to dnem Hlasování: 14 pro, chybí Zámečník. Návrh byl přijat. Zodpovídá: KS, termín do Návrh Hlavy: Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o pověření Daniela Ziemby plněním úkolů při řízení Městské policie Vimperk tajně. Nehlasovalo se. Návrh Bednarčíka: Usnesení č. 538 Zastupitelstvo města rozhodlo hlasovat o pověření Daniela Ziemby plněním úkolů při řízení Městské policie Vimperk veřejně. Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat.

11 Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města pověřuje Daniela Ziembu plněním úkolů při řízení Městské policie Vimperk ve smyslu ust. č. 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. v platném znění, a to od do doby výběru osoby nového vedoucího strážníka. Hlasování: 15 pro. Návrh byl přijat. Zodpovídá: KS, termín do Bod č.10 Různé R1) Zpráva o kontrole hospodaření ve společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o. - zápis finančního výboru ze dne Usnesení č. 540 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření ve společnosti Městské lesy Vimperk s.r.o. ze dne Hlasování: 14 pro, chybí Drenčeni. Návrh byl přijat. Zodpovídá: S, termín do Bod č. 11 Diskuse Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny. Bod č. 12 Závěr Zapsala: Ověřovatelé zápisu: Renata Svobodová Mgr. Karel Střeleček Mgr. Roman Hajník Starosta města: Ing. Bohumil Petrášek

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více