RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 10. března 2005 (OR. en) 5684/05 Interinstitucionální spis: 2005/0001 (ACC) TEXT 10 COWEB 38 OC 59

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 10. března 2005 (OR. en) 5684/05 Interinstitucionální spis: 2005/0001 (ACC) TEXT 10 COWEB 38 OC 59"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 10. března 2005 (OR. en) 5684/05 Interinstitucionální spis: 2005/0001 (ACC) TEXT 10 COWEB 38 OC 59 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady ze dne o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o obchodu s textilními výrobky SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci: /05 JF/pf DG E III CS

2 ROZHODNUTÍ RADY ze dne o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o obchodu s textilními výrobky RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 5684/05 JF/pf 1 DG E III CS

3 vzhledem k těmto důvodům: (1) Komise sjednala jménem Společenství dvoustrannou dohodu o obchodu s textilními výrobky se Srbskou republikou. (2) Dohoda by měla být schválena jménem Společenství, ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o obchodu s textilními výrobky se schvaluje jménem Společenství. Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí. Článek 2 Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat jménem Společenství dohodu zavazující Společenství. V Bruselu dne Za Radu předseda nebo předsedkyně 5684/05 JF/pf 2 DG E III CS

4 DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SRBSKOU REPUBLIKOU O OBCHODU S TEXTILNÍMI VÝROBKY CE/SE/cs 1

5 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen Společenství, a na jedné straně, SRBSKÁ REPUBLIKA, dále jen Srbsko, na straně druhé, PŘEJÍCE si podpořit, s cílem stálé spolupráce a za podmínek zaručujících veškerou bezpečnost obchodu, řádný a vyvážený rozvoj obchodu s textilními výrobky mezi Společenstvím a Srbskem (dále jen strany ), jako další krok k prohloubení obchodních a politických vztahů včetně podstatné liberalizace obchodu mezi oběma stranami v rámci procesu stabilizace a přidružení; MAJÍCE na vědomí, že rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 (1999) byla ustavena přítomnost mezinárodních civilních jednotek za účelem výkonu dočasné správy Kosova (dočasná správní mise OSN v Kosovu), a v současné době není možné uplatňovat povinnosti stanovené v této dohodě na území Kosova, SE DOHODLY TAKTO: CE/SE/cs 2

6 ČLÁNEK 1 Touto dohodou se stanoví režim použitelný pro obchod s textilními výrobky uvedenými v příloze I, pocházejícími ze Společenství a Srbska. HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 Strany se dohodly, že: 1. Celní sazby použitelné v Srbsku na textilní výrobky pocházející ze Společenství budou zrušeny v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze II. 2. Společenství bude nadále poskytovat bezcelní zacházení pro textilními výrobky pocházející ze Srbska v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství. CE/SE/cs 3

7 ČLÁNEK 3 1. Množstevní omezení dovozu textilních výrobků uvedených v příloze I a pocházejících ze Společenství do Srbska a opatření s rovnocenným účinkem, včetně necelních překážek, jak jsou uvedeny zejména v příloze III, nebudou ode dne použitelnosti této dohody nadále uplatňována ani zaváděna, s výjimkou ustanovení článků 5 a Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, pozastavují se množstevní omezení dovozu textilních výrobků uvedených v příloze I a pocházejících ze Srbska do Společenství. Opatření s rovnocenným účinkem, včetně necelních překážek, jak jsou uvedeny zejména v příloze III, nebudou ode dne použitelnosti této dohody nadále uplatňována ani zaváděna, s výjimkou ustanovení článků 5, 6 a 7. ČLÁNEK 4 1. Společenství dočasně pozastaví platnost stávajících množstevních omezení pro kategorie uvedené v příloze IV, jakmile mu Srbsko oznámí, že splnilo své závazky podle čl. 2 odst Hlava II upravuje opatření použitelná na množstevní omezení a kontrolní režim. CE/SE/cs 4

8 ČLÁNEK 5 1. Každá strana si ponechává právo pozastavit své povinnosti podle článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1, nebude-li druhá strana plnit své povinnosti. 2. Zavede-li Společenství opětovně množstevní omezení, budou stanovena ve výši platné v roce 2004, s připočtením míry meziročního růstu naposledy uplatňované pro uvedený rok. 3. Strany se dohodly na provedení vzájemných konzultacích v souladu s článkem 8 před zahájením výkonu svých práv. ČLÁNEK 6 1. S cílem zajistit účinné fungování této dohody se strany dohodly, že budou plně spolupracovat při předcházení a vyšetřování případů obcházení dohody prostřednictvím překládky či přesměrování zboží, nepravdivého prohlášením o zemi či místě původu, padělání dokumentů, nepravdivého prohlášením o obsahu vláken, množství, popisu či klasifikaci zboží a jakýmkoli jiným způsobem, a při přijímání jakýchkoli nezbytných právních nebo správních opatření proti takovému obcházení. Obdobně se strany dohodly, že přijmou nezbytné právní předpisy a zavedou nezbytné správní postupy umožňující provést účinná opatření proti takovému obcházení, včetně přijetí právně závazných nápravných opatření proti dotčeným vývozcům nebo dovozcům. CE/SE/cs 5

9 2. Vyplývá-li z dostupných informací, že dochází k obcházení této dohody, bude Společenství konzultovat Srbsko v souladu s článkem Nedohodnou-li se strany na vzájemně přijatelném řešení, je Společenství oprávněno: a) zavést množstevní omezení na stejné výrobky pocházející ze Srbska, jakých se týkalo obcházení této dohody, nebo přijmout jakákoli jiná vhodná opatření; b) započítat příslušné množství zboží proti množstevním omezením zavedeným podle této dohody. 4. Vyplývá-li z dostupných informací, že bylo vydáno nepravdivé prohlášení o obsahu vláken, množství, popisu nebo zařazení výrobků pocházejících ze Společenství či Srbska, jsou obě strany oprávněny zamítnout dovoz dotčených výrobků; 5. Strany se dohodly, že zavedou systém správní spolupráce určené k předcházení a účinnému řešení veškerých obtíží vyplývajících z obcházení v souladu s přílohou V. CE/SE/cs 6

10 ČLÁNEK 7 1. Zvýší-li se v přímém důsledku liberalizačních opatření stanovených v této dohodě dovoz jakéhokoli výrobku v takovém objemu a za takových podmínek, že dojde, nebo hrozí, že dojde k: a) vážnému poškození domácích výrobců podobných nebo přímo konkurenčních výrobků na území dovážející strany, nebo b) vážnému narušení jakéhokoli souvisejícího hospodářského odvětví, nebo k obtížím, jež mohou způsobit zhoršení ekonomické situace daného regionu, může dotčená strana přijmout po konzultacích podle článku 8 vhodná opatření. Považuje-li druhá strana přijatá opatření za neodůvodněná, je oprávněna pozastavit po konzultacích podle článku 8 jakékoli v podstatě rovnocenné koncese udělené na základě této dohody. 2. Strany mohou požadovat konzultace podle článku 8, pokud kterákoli strana zjistí, že v určitém roce platnosti této dohody došlo ve Společenství či Srbsku k obtížím způsobeným prudkým a významným nárůstem dovozu určité kategorie výrobků ze skupiny I v porovnání s předcházejícím rokem. CE/SE/cs 7

11 ČLÁNEK 8 1. Konzultace, uvedené v této dohodě, se řídí těmito ustanoveními: a) každá žádost o konzultace se písemně oznámí druhé straně, b) žádost o konzultace je v přiměřené době, v každém případě však nejdéle do 15 dní po oznámení, doplněna zprávou uvádějící okolnosti, jež podle názoru žádající strany odůvodňují předložení takové žádosti, c) strany zahájí konzultace nejpozději do 30 dní po oznámení žádosti s cílem nalézt nejdéle během následujících 30 dní oboustranně přijatelné řešení, nedohodnou-li se obě strany na prodloužení uvedené lhůty. 2. Na žádost kterékoli strany se uskuteční konzultace o jakýchkoli problémech vyplývajících z provádění této dohody. Konzultace podle tohoto článku jsou vedeny v duchu spolupráce a s cílem sladit odlišné názory stran. CE/SE/cs 8

12 HLAVA II MNOŽSTEVNÍ OMEZENÍ A KONTROLNÍ REŽIM ČLÁNEK 9 1. Zařazování výrobků, na které se vztahuje tato dohoda je založeno na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále jen kombinovaná nomenklatura nebo KN ) a jejích změnách. Jestliže rozhodnutí o zařazování vede ke změně zařazovací praxe nebo ke změně kategorie jakéhokoli výrobku podléhajícího této dohodě, dotyčné výrobky se stanou předmětem obchodního režimu platného pro praxi nebo kategorii, do které budou po takové změně spadat. Jakékoliv změny kombinované nomenklatury provedené v souladu s postupy, které ve Společenství platí ohledně kategorií výrobků, na které se vztahuje tato dohoda, nebo jakékoliv rozhodnutí týkající se zařazování zboží nesmí snížit množstevní limity zavedená touto dohodou. CE/SE/cs 9

13 2. Původ výrobků, na které se vztahuje tato dohoda se určí v souladu s platnými nepreferenčními pravidly Společenství. Původ výrobků, na něž se vztahuje harmonogram postupného zrušení cel uvedený v čl. 2 odst. 1, se určí v souladu s pravidly Společenství platnými pro autonomní preferenční sazební opatření pro určité státy či území. Jakékoli změny uvedených pravidel původu se sdělí Srbsku. Postupy kontroly původu uvedených výrobků jsou stanoveny v příloze V. ČLÁNEK Dojde-li k opětovnému zavedení množstevních omezení v souladu s články 5, 6 a 7, řídí se vývoz výrobků, na něž se tato opatření vztahují, systémem dvojité kontroly upraveným v příloze V. 2. Po konzultacích podle článku 8 může být na vývoz výrobků uvedených v příloze I, na něž se nevztahují množstevní omezení, uplatněn systém dvojité kontroly uvedený v příloze V nebo systém předběžné kontroly zavedený Společenstvím. CE/SE/cs 10

14 ČLÁNEK Strany uznávají, že zpětný dovoz textilních výrobků do Společenství po jejich zpracování v Srbsku představuje zvláštní formu průmyslové a obchodní spolupráce. 2. Budou-li zavedena množstevní omezení za podmínek stanovených touto dohodou, nebudou se tato množstevní omezení vztahovat na uvedené zpětné dovozy, pokud pro ně platí zvláštní režim stanovený v hlavě III. ČLÁNEK 12 Vývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel ze Srbska nepodléhá množstevním limitům stanoveným touto dohodou, za předpokladu, že tyto výrobky pocházející ze Srbska splňují podmínky stanovené v příloze VI. CE/SE/cs 11

15 ČLÁNEK Na dovoz textilních výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, do Společenství se nevztahují žádná množstevní omezení, jež mohou být zavedena podle této dohody, pokud jsou určeny pro zpětný vývoz mimo Společenství ve stejném stavu nebo po zpracování, v rámci správního systému kontroly, který existuje ve Společenství. Propuštění výrobků do volného oběhu ve Společenství za výše uvedených podmínek však podléhá předložení vývozní licence vydané Ministerstvem pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska a dokladu o původu v souladu s přílohou V. 2. Zjistí-li orgány Společenství, že dovoz textilních výrobků byl započten do množstevním omezením, jež mohou být zavedena podle této dohody, avšak následně byly zpětně vyvezeny mimo Společenství, informují do čtyř týdnů Ministerstvo pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska o uvedených množstvích a povolí dovoz stejného množství výrobků téže kategorie, který nebude započten do množstevního omezení stanoveného touto dohodou pro stávající nebo případně následující rok. CE/SE/cs 12

16 ČLÁNEK 14 Zavedou-li se podle této dohody množstevní omezení, použijí se tato ustanovení: 1. U každé kategorie výrobků je v kterémkoli roce povoleno předem použít část množstevního omezení stanoveného pro následující rok v rozsahu nejvýše 5 % z množstevního omezení pro stávající rok. Předem dodaná množství se odečítají od množstevních omezení stanovených pro následující rok. 2. U každé kategorie výrobků je v kterémkoli roce povoleno převést nevyčerpané množství do množstevního omezení pro následující rok v rozsahu nejvýše 10 % z množstevního omezení pro stávající rok. 3. Pokud jde o kategorie skupiny I, nelze provést převod z žádné kategorie, s těmito výjimkami: - převody mezi kategoriemi 1, 2 a 3 lze provést až do 12 % množstevních omezení kategorie, do níž se převádí, - převody mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7 a 8 lze provést až do 12 % množstevních omezení kategorie, do níž se převádí. CE/SE/cs 13

17 Převody do jakékoli kategorie skupiny II a III lze provést z jakékoli kategorie či kategorií skupin I, II a III až do 12 % množstevních omezení kategorie, do níž se převádí. 4. Srovnávací tabulka pro uvedené převody je uvedena v příloze I. 5. Zvýšení v jakékoli kategorii na základě kumulativního uplatnění odstavců 1, 2 a 3 nesmí v žádném roce přesáhnout 17 %. 6. Uplatnění ustanovení 1, 2 a 3 se oznámí Ministerstvu pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska nejméně 15 dní předem. ČLÁNEK 15 Míra meziročního růstu množstevních omezení, jež mohou být zavedena podle této dohody na výrobky, na něž se tato dohoda vztahuje, bude stanovena dohodou stran postupem konzultací podle článku 8. CE/SE/cs 14

18 ČLÁNEK Ministerstvo pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska poskytne Komisi přesné statistické údaje o veškerých vývozních licencích udělených pro jednotlivé kategorie textilních výrobků podléhajícím množstevním omezením zavedeným podle této dohody nebo systému dvojité kontroly, vyjádřené v množství a ceně a rozdělené podle jednotlivých států Společenství, a o veškerých osvědčeních vydaných celní správou Srbska pro výrobky uvedené v článku 12, na něž se vztahuje příloha VI. 2. Společenství obdobně poskytne Ministerstvu pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska přesné statistické informace o povoleních k dovozu vydaných orgány Společenství a statistické údaje o dovozu textilních výrobků. 3. Výše uvedené informace o všech kategoriích výrobků se zašlou před koncem měsíce následujícího po měsíci, jehož se statistické údaje týkají. 4. Ministerstvo pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska poskytne Společenství na jeho žádost veškeré statistické údaje o dovozu výrobků, na něž se vztahuje příloha I. 5. Vyplývá-li z vyměněných informací, že vznikl závažný nepoměr mezi výnosy z vývozů a výnosy z dovozů, mohou být zahájeny konzultace v souladu s postupem podle článku 8. CE/SE/cs 15

19 6. Pro účely provádění této dohody se Společenství zavazuje, že Ministerstvu pro mezinárodní hospodářské vztahy Srbska poskytne do 15. dubna každého roku statistické údaje o dovozu veškerých textilních výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, za uplynulý rok, rozdělené podle dodavatelských zemí a členských států. ČLÁNEK Srbsko monitoruje vývoz svých výrobků podléhajících omezení či kontrole do Společenství. Dojde-li k náhlé škodlivé změně obvyklých tržních toků, je Společenství oprávněno požadovat konzultace s cílem nalézt uspokojivé řešení vniklých problémů. Tyto konzultace se uskuteční do 15 dní poté, co o ně Společenství požádá. 2. Srbsko zajistí, aby byl vývoz zboží, na nějž se vztahují množstevní omezení, která mohou být zavedena na základě této dohody, do Společenství co možná nejrovnoměrněji rozložen v rámci celého roku, přičemž je nutné řádně zohlednit zejména sezónní faktory. CE/SE/cs 16

20 ČLÁNEK 18 V případě vypovězení této dohody se množstevní omezení, jež mohou být podle ní zavedena, sníží v poměru k času, nedohodnou-li se strany jinak. ČLÁNEK 19 Strany se zavazují, že se zdrží diskriminace při vydávání vývozních licencí a dovozních povolení či dokumentů uvedených v přílohách V a VI. HLAVA III VÝVOZ A ZPĚTNÝ DOVOZ VÝROBKŮ V RÁMCI PASIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU ČLÁNEK 20 Zpětný dovoz do Společenství uvedený v článku 11 se řídí touto dohodou, nestanoví-li následující zvláštní ustanovení jinak. 1. Zpětný dovoz do Společenství uvedený v článku 11 může být po konzultacích podle článku 8 podřízen zvláštním množstevním omezením, a to pokud se na dotčené výrobky vztahují množstevní omezení podle této dohody, systém dvojité kontroly nebo kontrolní opatření. CE/SE/cs 17

21 2. S ohledem na zájmy obou stran může Společenství podle svého uvážení nebo na základě žádosti podle článku 8: a) prověřit možnost převodu části určitých množstevních omezení z jedné kategorie do jiné, jejich využití předem či převodu do následujícího roku; b) zvážit možnost zvýšení určitých množstevních omezení. 3. Společenství však může automaticky uplatnit pravidla o flexibilitě stanovená v odstavci 2 v rámci těchto omezení: a) převody mezi jednotlivými kategoriemi nesmí přesáhnout 25 % z množství výrobků stanoveného pro kategorii, do níž se převádí; b) převod určitého množstevního omezení do dalšího roku nesmí přesáhnout 13,5 % z množství stanoveného pro rok, v němž dojde k jeho skutečnému čerpání; c) využití předem určitých množstevních omezení z jiného roku nesmí přesáhnout 7,5 % z množství výrobků stanoveného pro rok, v němž dojde k jeho skutečnému čerpání. 4. Společenství uvědomí Srbsko o jakýchkoli opatřeních přijatých podle předchozích odstavců. CE/SE/cs 18

22 5. Příslušné orgány Společenství započítají určitá množstevní omezení uvedená v odstavci 1 v okamžiku vydání předchozího povolení požadovaného podle příslušných právních předpisů Společenství, kterými se řídí režim pasivního zušlechťovacího styku. Dané množstevní omezení bude započítáno do roku, v němž bylo vydáno předchozí povolení. 6. Osvědčení o původu vydané orgány příslušnými podle srbských právních předpisů se vydává v souladu s přílohou V pro veškeré výrobky, na něž se vztahuje tato hlava. V tomto osvědčení musí být uveden odkaz na předchozí povolení uvedené v odstavci 5 jako důkaz, že popsané zpracování bylo provedeno v Srbsku. 7. Společenství sdělí Srbsku jména a adresy příslušných orgánů Společenství, jež vydávají předchozí povolení uvedená v odstavci 5, a vzory razítek používaných těmito orgány. HLAVA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 21 Fungování této dohody se přezkoumá před přistoupením Srbska ke Světové obchodní organizaci (WTO). Stane-li se Srbsko členem WTO před uplynutím platnosti této dohody, použijí se od okamžiku přistoupení Srbska k této organizaci dohody a pravidla WTO. CE/SE/cs 19

23 ČLÁNEK Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na nichž se uplatňuje Smlouva o založení Společenství, a to za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území Srbska. Co se týče Srbska, je tato dohoda závazná a přímo použitelná pro všechny jeho orgány. 2. Tato dohoda se nevztahuje na Kosovo, jež se v současnosti nachází pod mezinárodní správou podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června Tím není dotčen stávající status Kosova ani určení jeho konečného statutu podle stejné rezoluce. ČLÁNEK Tato dohoda vstupuje v platnost prvním den druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel. Strany se dohodly, že tuto dohodu přezkoumají ve světle možných jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení. 2. Každá strana může kdykoli navrhnout změny této dohody. 3. Každá strana může kdykoli tuto dohodu vypovědět, pokud to oznámí nejméně 60 dní předem. V takovém případě pozbude tato dohoda platnosti uplynutím výpovědní lhůty. 4. Přílohy připojené k této dohodě tvoří její nedílnou součást. CE/SE/cs 20

24 ČLÁNEK 24 Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském,finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském,portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a srbském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Za Evropské společenství Za Srbsko CE/SE/cs 21

25 PŘÍLOHA I TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 1. Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je popis zboží považován pouze za orientační, neboť výrobky v každé kategorii jsou v této příloze popsány příslušnými kódy kombinované nomenklatury. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz ex, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu. 2. Není-li u výrobku z kategorie 1 až 114 zvlášť uveden základní materiál, považují se takové výrobky za vyrobené výhradně z vlny či jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken. 3. Oblečení, jež nelze rozlišit na pánské a chlapecké nebo dámské a dívčí se klasifikuje jako posledně jmenované. 4. Je-li použit výraz kojenecké oblečení, rozumí se jím oblečení do obchodní velikosti 86. Kategorie Popis Tabulka odpovídajících hodnot KÓD KN 2005 kusy/kg g/ks (1) (2) (3) (4) CE/SE/Příloha I/cs 1

26 SKUPINA I A 1 Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej ex Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, úzké tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny ex ex a) Z nichž: Jiné než nebělené nebo bělené ex ex CE/SE/Příloha I/cs 2

27 3 Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny ex ex ex a) Z nichž: Jiné než nebělené nebo bělené ex ex ex ex ex ex SKUPINA I B 4 Košile, trička a tílka, svetry, zapínací vesty, pulovry, (jiné než z vlny nebo z jemné zvířecí srsti), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované CE/SE/Příloha I/cs 3

28 6 Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s pošívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 4, SKUPINA II A 9 Froté ručníkovina a obdobné smyčkové (froté) tkaniny z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté ručníkoviny a smyčkových (froté) tkanin, z bavlny ex Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej a) Z nichž akryl ex Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté ručníkovina nebo z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken a) Z nich:bavlněný manšestr Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než froté ručníkovina nebo obdobné smyčkové (froté) tkaniny z bavlny ex ex CE/SE/Příloha I/cs 4

29 SKUPINA II B 12 Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiných než výrobky z kategorie páry Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken ex Pánské nebo chlapecké pláště, pláštěnky, a jiné kabáty, větrovky a pláště; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21) ex ex ex ex Dámské nebo dívčí pláště, pláštěnky, a jiné kabáty, větrovky a pláště ; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21) ex ex ex ex Pánské nebo chlapecké obleky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované ex Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované Pánské nebo chlapecké bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex ex ex ex ex ex ex CE/SE/Příloha I/cs 5

30 24 Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Dámské nebo dívčí sukně, včetně dělených sukní Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých rukavic z kategorií 10 a 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie ex ex ex ex ex Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Pánské nebo chlapecké pracovní oblečení, jiné než pletené nebo háčkované Dámské nebo dívčí zástěry, pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované Lyžařské komplety, jiné než pletené nebo háčkované ex CE/SE/Příloha I/cs 6

31 78 Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a Pláště, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, ex ex SKUPINA III A 33 Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo obdobných tvarů z polyethylenu nebo polyprophylenu o šířce menší než 3m Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo obdobných tvarů Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo obdobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3m Tkaniny ze syntetických vláken (nekonečných), jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie ex ex a) Z nichž:jiné než nebělené či bělené ex ex ex ex ex Tkaniny z nekonečných umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie ex ex a) Z nichž: Jiné než bělené či nebělené ex ex ex CE/SE/Příloha I/cs 7

32 37 Tkaniny z umělých střižových vláken ex ex a) Z nichž:jiné než nebělené či bělené ex ex A Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony a vitrážky, včetně síťových textilií pro záclony B Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex ex ex Záclony, (včetně vitrážek, vnitřních rolet, drapérií a postelových drapérií), jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex ex ex ex ex Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr ex ex Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy ex ex ex Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej CE/SE/Příloha I/cs 8

33 48 Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemné zvířecí srsti, upravená pro maloobchodní prodej Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemné zvířecí srsti Bavlna, mykaná nebo česaná Perlinkové tkaniny z bavlny Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené) Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie ex ex ex ex ex Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané Tenké tkané látky a tenké látky (bolduc) skládající se z osnovy bez útku, spojované lepidlem, jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62 Pružné látky a obruby (jiné než pletené nebo háčkované), zhotovené z textilních materiálů spojovaných gumovými nitěmi ex CE/SE/Příloha I/cs 9

34 62 Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze) Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené, nevyšívané, tkané Prýmky a podobné ornamentální výrobky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky Výšivky v metráži, pásech nebo motivech Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití ex ex Rašlová krajka a textilie s dlouhým vlasem ze syntetických vláken ex Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex ex ex ex Cestovní deky a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex CE/SE/Příloha I/cs 10

35 SKUPINA III B 10 Rukavice, pletené nebo háčkované ex páry 67 Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů), a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné zařizovací předměty, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované deky a cestovní přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků ex ex ex ex ex a) Z nichž: Pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované Punčochy nebo podkolenky o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex) Dámské punčochy ze syntetických vláken páry Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex ex Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Vázanky, motýlky a šátky na krk, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované CE/SE/Příloha I/cs 11

36 87 Rukavice, jiné než pletené nebo háčkované ex ex ex ex Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované ex ex ex ex Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané 91 Stany Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků ex ex ex Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nejvýše 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny ex ex ex Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie CE/SE/Příloha I/cs 12

37 99 Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken ex Dehtovaná plátna, plachty, markýzy a rolety Tkané nafukovací matrace Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a ex Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované Tkaniny a výrobky pro technické účely ex CE/SE/Příloha I/cs 13

38 SKUPINA IV 115 Nitě ze lnu nebo ramie Tkaniny ze lnu nebo ramie Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované ex ex Záclony, (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie ex ex Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie ex Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované ex Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy ex Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované CE/SE/Příloha I/cs 14

39 PŘÍLOHA II HARMONOGRAM RUŠENÍ CEL TABULKA RUŠENÍ CEL Suroviny Nitě / vlákna Textilie Oděvy Cla (2004) a následující roky , CE/SE/Příloha II/cs 1

40 PŘÍLOHA III DOHODNUTÝ ZÁPIS O PŘÍSTUPU NA TRH Strany zaprotokolovaly svou dohodu, že žádná z nich nebude používat necelní překážky spojené s veškerými formami omezování obchodu v daném odvětví. Strany uznávají, že tyto necelní překážky zahrnují mimo jiné: - jakákoli další cla na dovoz či prodej výrobků pocházejících ze Společenství či Srbska nad rámec cel stanovených v této dohodě, nebo jakékoli poplatky související s dovozem či vývozem zboží nad rámec přibližné ceny poskytnutých služeb; - jakékoli daně vyšší než jakékoli takové daně stanovené pro výrobu či prodej odpovídajícího domácího zboží; - technické předpisy či normy, nebo pravidla, postupy či praxe týkající se posuzování shody nad rámec plnění účelu, k němuž jsou požadovány; - jakékoli další překážky a kontroly na území každé strany, jež omezují volný pohyb zboží po proclení a jeho propouštění do volného oběhu; - jakékoli orientační ceny, v jejichž důsledku jsou skutečně používány minimální ceny nebo svévolně stanovené či fiktivní ceny, nebo jakákoli pravidla, postupy či praxe při oceňování zboží omezující trh; CE/SE/Příloha III/cs 1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.12.2012 Úřední věstník Evropské unie L 336/29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech

Více

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2014 COM(2014) 345 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých

Více

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 PŘEKLAD PROTOKOL mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta textilní Katedra oděvnictví Semestrální práce z předmětu Ekonomika a řízení podniku Téma: Analýza současného stavu dovozu textilních a oděvních výrobků do ČR (EU)

Více

Výstroj českých vojáků

Výstroj českých vojáků Výstroj českých vojáků katalog a užitečné informace Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 OBSAH Obsah 3 Katalog výstrojních součástek 9 Úvod jak se orientovat v katalogu 11 Stejnokroje 13 Blůzy 97 13 Blůzy

Více

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PROTOKOL O DEFINICI POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE EU/KR/P1/cs 1 OBSAH ODDÍL A PRAVIDLA PŮVODU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 DEFINICE HLAVA II DEFINICE POJMU PŮVODNÍ PRODUKTY

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2014/15 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 17. 4.

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY A UKRAJINOU O SPOLUPRÁCI NA CIVILNÍM GLOBÁLNÍM DRUŽICOVÉM NAVIGAČNÍM SYSTÉMU (GNSS)

DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY A UKRAJINOU O SPOLUPRÁCI NA CIVILNÍM GLOBÁLNÍM DRUŽICOVÉM NAVIGAČNÍM SYSTÉMU (GNSS) 85 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 20 Vertragstext tschechisch - CS (Normativer Teil) 1 von 21 DOHODA MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY A UKRAJINOU O SPOLUPRÁCI NA CIVILNÍM GLOBÁLNÍM

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Často kladené otázky k nařízení (EU) č. 1007/2011

Často kladené otázky k nařízení (EU) č. 1007/2011 Často kladené otázky k nařízení (EU) č. 1007/2011 o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků Obsah Úvod 1 1. Obecné....2 2. Oblast působnosti..3 3. Názvy a materiálové složení vláken..8

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty:

Maison Martin Margiela With H&M LADIES N 1. Kabát z peřiny: Legíny s flitry: Boty: LADIES N 1 Kabát z peřiny: 6999 Legíny s flitry: 999 Boty: 5999 LADIES N 2 Body s potiskem podprsenky: 999 Denimové kalhoty: 1499 Psaníčko: 1299 LADIES N 3 Rolák: 3999 Náhrdelník: 1299 Sukně: LADIES N

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Příloha Kód Název položky A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí)

PŘÍLOHA III. definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce. (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 58) (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice

POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice POMŮCKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní,

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky.

Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku na psaní, vodovky, voskovky, lepidlo, sadu barevných papírů, sešity (511 2x, 513 2x) a čtvrtky. SEZNAM POMŮCEK - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Pomůcky pro 1. ročník CO PRVŇÁČCI DOSTANOU VE ŠKOLE: Všechny učebnice, pracovní sešity, písmena a číslice Balíček, který obsahuje: Modelínu, 3 slabé štětce, tabulku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen Společenství, na jedné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis CS CS NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [

Více

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000

SMĚRNICE RADY 2000/79/ES. ze dne 27. listopadu 2000 SMĚRNICE RADY 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA),

Více

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II

10587/08 el/tj/pm 1 DG G II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. června 2008 (13.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0072 (COD) 10587/08 SOC 358 CODEC 761 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku s dětmi 91/2005 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. května 2003 byla ve Štrasburku otevřena k podpisu Úmluva o styku s dětmi. Jménem České republiky

Více

KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY

KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY GAPO-GALIA, s.r.o. KATALOG PONOŽKOVÉ A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ ČESKÉ VÝROBY GAPO-GALIA, s.r.o. Vážení zákazníci, dostává se vám do rukou nový katalog společnosti GAPO-GALIA, s. r. o., velkoobchodu a maloobchodu

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I

P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I P6_TA(2007)0269 Přenositelnost nároků na penzijní připojištění ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti

Více

Ceník služeb Nemocnice Ostrov

Ceník služeb Nemocnice Ostrov PIV 10 14 Ceník služeb Obsah: Ceník služeb Nemocnice Ostrov Stránka 1 z 8 1. Ceník zdravotnických služeb... 2 1.1. Plastové fixace... 2 1.2. RHB výkony... 2 1.3. Gastroenterologické výkony... 3 1.4. Vyšetření

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 28.12.2006 Úřední věstník Evropské unie L 379/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL

Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY OBVAZOVÝ MATERIÁL Katalog výrobků Z D R A VVO OT NT ÍN Í J E D N O RRÁ ÁZ ZO VO ÉV É V Ý R O BBK KY Y OBVAZOVÝ MATERIÁL DINA-HITEX Společnost HITEX se sídlem v Bučovicích byla založena v roce 1992. Výrobní závod byl vybaven

Více

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení Vysvětlivky k Příloze III Definice pojmu původní výrobky a metody administrativní spolupráce k Dohodě o založení asociace mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích

Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Úmluva MOP č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.7.2004 KOM(2004) 466 v konečném znění 2004/0148 (ACC) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zvláštních podmínkách pro obchod s oblastmi Kyperské republiky, nad nimiž vláda

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo:

Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smlouva o prodloužení platnosti udělené akreditace číslo: Smluvní strany: 1. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) Olšanská 54/3, 130 00, Praha 3 IČ: 25677675 bankovní spojení: KB Praha 1; číslo

Více

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty

Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Požadavky na kvalitu dodávek sběrového papíru, lepenkárenských hadrů, sukna a juty Technické požadavky na suroviny jsou vyňaty z Technologického reglementu platného od 1.10.2004, označení PI 10 1/8 Sběrový

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2011, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o

Více

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655

PALMA Česká Třebová. Palma, U stadionu 505, Česká Třebová. www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 Katalog drogerie PALMA Česká Třebová Palma, U stadionu 505, Česká Třebová www.palmact.cz info@palmact.cz tel./fax: 465 320 655 TAMPONY, CHOMÁČKY, VATOVÉ TYČINKY Tampony Cotoneve 80 ks / PE Kód: 2,03 EAN:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

CENÍK PRO EXTERNÍ ODBĚRATELE ZE SKLADŮ SCÉNICKÉHO PROVOZU ČESKÉ TELEVIZE PRAHA

CENÍK PRO EXTERNÍ ODBĚRATELE ZE SKLADŮ SCÉNICKÉHO PROVOZU ČESKÉ TELEVIZE PRAHA Praha CENÍK PRO EXTERNÍ ODBĚRATELE ZE SKLADŮ SCÉNICKÉHO PROVOZU ČESKÉ TELEVIZE PRAHA Česká televize respektive Československá televize od roku 1953 po současnost nashromáždila ve svém fundusu obrovské

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,-

U nás. nejlevněji! zahájíte školní rok. Více za méně méně... každý den! 179,- 119,- 119,- U nás zahájíte školní rok nejlevněji! Nápadité chlapecké triko s veselou liškou, se stahovacími lemy na rukávech, bavlna, Roztomilá dívčí mikina s obrázkem králíčka, s dlouhým rukávem, Stylové manšestrové

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

šetrný k přírodě jarní kolekce 2015

šetrný k přírodě jarní kolekce 2015 today s look is šetrný k přírodě jarní kolekce 05 Novorozenci To nejlepší pro naše miminka Miminka Objevování jara Malé děti Péče o nejmenší Děti Cítit se skvěle a vypadat skvěle 5 % sleva jako speciální

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník )

SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) SMLOUVA O ÚVĚRU uzavíraná podle 2395 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) (dále jen Smlouva ) Smlouva číslo: CZLxx12x uzavřená mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Japonsko a Česká republika, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více