Výzva na predloženie ponuky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva na predloženie ponuky"

Transkript

1 Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov predmetu zákazky: Hydina, ryby a mrazená zelenina 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Základná škola IČO: Štatutárny zástupca: PaedDr. Jolana Liszkaiová, riaditeľka školy Kontaktná osoba: Beáta Szilvássyová, vedúca školskej jedálne Obec (mesto): Moldava nad Bodvou Ulica, číslo: Československej armády 15 Telefón: 055/ na podanie ponuky: Internetová adresa: 2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka 3. Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 4.Opis predmetu zákazky s jeho rozsah: Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok hydiny, rýb a mrazenej zeleniny v kvalite podľa platných noriem pre potreby školskej jedálne. Dodávateľ je povinný pri dodávke dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky. Tovar musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym, veterinárnym a hygienickým predpisom. Dodávateľ musí tovar doviesť v dohodnutý deň a včas. Objednávka tovaru bude pravidelne realizovaná telefonicky. Rozvoz tovaru nesmie byť v čase podávania obeda od 11:15 14:00 hod. 5. Slovník spoločného obstarávania: Kód CPV: Hydina Mrazené ryby Potraviny z morských živočíchov Mrazená zelenina 6. Predpokladaná hodnota zákazky: do bez DPH 7. Lehota na predkladanie ponúk: do 10:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača späť neotvorená. 8. Stanovenie ceny: 8.1. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH 8.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: Zmluvná cena v EUR bez DPH Sadzba a výška DPH Zmluvná cena v EUR s DPH

2 9. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok ani zálohové platby. Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkoch rozpočtu verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude hradený formou bezhotovostného platobného styku, 14 dní od jej doručenia. 10. Predkladanie dokladov a ponuky: Postup pri verejnom obstarávaní je jednoetapový. Ponuku je potrebné doplniť do prílohy č. 1. (Špecifikácia predmetu zákazky) a prílohy č. 2 (Formulár na ponuku). Ponuky sa doručujú: elektronicky výlučne na Ponuku zasiela uchádzač spolu s dokladmi, ktoré sú požadované. poštovou zásielkou na adresu školy /rozhodujúci je termín doručenia ponuky/. Zásielka musí obsahovať nasledovné údaje: -, adresu VO uvedenú v bode č. 1 -, adresu uchádzača a označenie VO neotvárať heslo súťaže Hydina, ryby a mrazená zelenina 11. Podmienky pre účasť a obsah nasledovné: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, podľa opisu predmetu zákazky výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. 133 zák. NRSR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov fotokópie) b) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. c) Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla, meno a funkcia štatutárnych orgánov, kontaktná osoba pre ponuku, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje) d) Návrh ceny v EUR bez DPH za jednotlivé položky (Príloha č. 1 a č. 2) e) Návrh Rámcovej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača na obdobie 12 mesiacov od do Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v EUR s DPH. V prípade, že úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne podpísať kúpnu zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve nasledujúceho uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. 13. Uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Dátum: PaedDr. Jolana Liszkaiová riaditeľka školy Príloha 1. Špecifikácia predmetu zákazky 2. Formulár na ponuku

3 Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Názov predmetu zákazky MJ Pred pokl. množ stvo za rok Kuracia pečeň mrazená kg 70 za MJ bez DPH za MJ s DPH celkom bez DPH celkom s DPH Morčacie prsia bez kosti, kg 500 Kuracie prsia bez kosti, kg 600 Kuracie stehná kalibrované, kg 640 Párky jemné hydinové, kg 40 chladené, min. obsah podielu mäsa 90 % Pangasius filety, 5 % glazúra, kg 300 Tilápia filety, 5% glazúra, kg 300 Filety z treskovitých rýb, kg 140 Tuniak kúsky v slnečnicovom kg 8 oleji Cisárska zeleninová zmes kg 120 mrazená Zelenina mrazená polievková kg 60 Dusená šunka kg 70 Malokarpatská saláma kg 10 Uvedený druh a množstvo tovaru nie sú záväzné, vedúca školskej jedálne si sortiment a množstvo ponúkaného tovaru bude objednávať a upravovať podľa potreby prevádzky.

4 Príloha č. 2 Ponuka uchádzača Názov predmetu zákazky: Hydina, ryby a mrazená zelenina Názov predmetu zákazky Hydina, ryby a mraz.zelenina spolu bez DPH v EUR DPH v EUR spolu s DPH v EUR Platca DPH Áno / Nie Obchodný názov uchádzača:... Sídlo príp. miesto podnikania:... Štatutárny orgán uchádzača:... IČO:... DIČ :... Bankové spojenie :... Tel. číslo: Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:... meno a priezvisko

5 Dátum:...

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

VÝZVA /zadávací dokumentace/

VÝZVA /zadávací dokumentace/ VÝZVA /zadávací dokumentace/ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ZPRACOVÁNÍ STUDIE Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA 1 Zadavatel: Zadavatel: Vyhlídky,o.s. Sídlo: Nebužely 92, PSČ 277 34 Právní

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Fond kultury Zlínského kraje Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Název projektu Max. 100 znaků A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE Typ žadatele fyzická osoba/fyzická

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka uživatelských notebooků v roce 2014 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem?

Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb. Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Průvodce pro zájemce o dotaci z PRV část 3. aneb Co následuje po vybrání projektu Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem? Obsah Podpis Dohody o poskytnutí dotace Výběrové řízení Realizace a administrace

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém Real-Time PCR 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT)

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Veřejná zakázka malého rozsahu na akci KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka pásového minirypadla Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108.

Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. Odvoz a likvidace odpadu pod kódem 190 809 a 200 108. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá

Více

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 2 TITULNÍ STRANA [adresa Zadavatele] ORIGINÁL / KOPIE Zajištění sběru, přepravy a odstranění

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více