Společný evropský azylový systém. Vnitřní věci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společný evropský azylový systém. Vnitřní věci"

Transkript

1 Společný evropský azylový systém Vnitřní věci

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2014 ISBN doi: /61264 Evropská unie, 2014 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA PAPÍŘE BĚLENÉM BEZ POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO CHLORU (ECF)

3 Společný evropský azylový systém Azyl a EU Směrnice o azylovém řízení Směrnice o podmínkách přijímání Kvalifikační směrnice Dublinské nařízení EURODAC Prostor ochrany a solidarity pro nejzranitelnější Společný evropský azylový systém (CEAS) považuji za nejvyšší prioritu od začátku svého mandátu a příslušných jednání jsem se účastnila od prvního dne. Zavedení společného evropského azylového systému, o něž členské státy EU a Evropský parlament usilovaly od roku 1999, je historickým úspěchem. Systém poskytne lepší přístup k azylovému řízení těm, kdo hledají ochranu; povede ke spravedlivějším, rychlejším a kvalitnějším rozhodnutím o azylu; zajistí, že lidé obávající se pronásledování nebudou vraceni tam, kde jim hrozí nebezpečí; a poskytne důstojné podmínky jak lidem, kteří žádají o azyl, tak těm, kteří požívají mezinárodní ochrany v rámci EU. Cesta k našemu cíli nebyla lehká. Avšak náš úspěch ještě není zcela dovršen. Nyní musíme vynaložit velké úsilí na uplatňování našich právních předpisů a zajištění toho, aby tento společný systém fungoval dobře a jednotně. Jen tak vytvoříme prostor ochrany a solidarity zasluhující si svůj název a to bude výsledek, na nějž budeme moci být náležitě hrdí. Cecilie Malmströmová komisařka pro vnitřní věci 1

4 SPOLEČNÝ EVROPSKÝ AZYLOVÝ SYSTÉM (CEAS) AZYL se poskytuje lidem, kteří prchají před pronásledováním nebo vážnou újmou. Postup pro podávání žádostí o azyl je nyní obdobný v celé EU (směrnice o azylovém řízení). Každému žadateli jsou sejmuty otisky prstů a odeslány do databáze EURODAC (nařízení o EURODAC). Tyto údaje pomáhají určit zemi příslušnou pro vyřízení žádosti o azyl (dublinské nařízení). Žadatelům o azyl jsou poskytnuty materiální podmínky přijetí, např. ubytování a strava (směrnice o podmínkách přijímání). S pomocí tlumočníka je žadatel o azyl vyslechnut referentem, který je obeznámen s právem EU, aby se zjistilo, zda splňuje podmínky pro přiznání statusu uprchlíka nebo doplňkové ochrany (kvalifikační směrnice a směrnice o azylovém řízení). V první instanci není azyl žadateli udělen, ale proti tomuto zamítnutí lze podat opravný prostředek k soudu. Je přiznán status uprchlíka nebo status doplňkové ochrany, což dává osobě určitá práva, jako je přístup k povolení k pobytu, na trh práce a k zdravotní péči (kvalifikační směrnice). Potvrzení negativního prvoinstančního rozhodnutí soudem, po kterém může být žadatel vrácen do země svého původu nebo tranzitu. Zrušení negativního prvoinstančního rozhodnutí soudem. 2

5 AZYL A EU POVINNOST CHRÁNIT Azyl se poskytuje lidem, kteří prchají před pronásledováním nebo vážnou újmou. Azyl je základním právem; jeho přiznání je mezinárodním závazkem ve smyslu Ženevské úmluvy z roku 1951 o ochraně uprchlíků. V prostoru otevřených hranic a svobody pohybu musíme mít společný přístup k azylu v celé EU. Azylové toky nejsou trvalého rázu, ani nejsou rovnoměrně rozloženy po celé EU. V roce 2001 bylo v 27 členských státech EU podáno nejvíce žádostí ( ), ale v roce 2006 klesl jejich počet na necelých V roce 2012 bylo zaznamenáno přes žádostí o azyl. Azyl nesmí být loterie. Členské státy EU nesou společnou odpovědnost za to, že žadatelé o azyl jsou přijati důstojně, že jim je zajištěno spravedlivé zacházení a že je jejich případ posouzen podle jednotných norem tak, aby výsledek byl podobný bez ohledu na to, kde žadatel svou žádost o azyl podal. Revidovaná kvalifikační směrnice vysvětluje důvody pro přiznání mezinárodní ochrany, a tím staví rozhodnutí o azylu na pevnější základ. Zlepší také přístup osob, jimž byla přiznána mezinárodní ochrana, k právům a integračním opatřením. Revidované dublinské nařízení posiluje ochranu žadatelů o azyl během procesu určování státu příslušného k posouzení žádosti o azyl a vyjasňuje pravidla, kterými se řídí vztahy mezi státy. Vytváří systém pro včasné odhalování problémů ve vnitrostátních azylových a přijímacích systémech a řeší jejich příčiny, než přerostou ve vážnější krizi. Revidované nařízení o EURODAC umožní donucovacím orgánům za velmi omezených podmínek přístup do databáze EU, v níž se uchovávají otisky prstů žadatelů o azyl, s cílem zabránit nejzávažnějším trestným činům (vražda, terorismus), odhalit je nebo vyšetřit. EU JAKO PROSTOR OCHRANY Od roku 1999 EU pracuje na vytvoření společného evropského azylového systému (CEAS) a zlepšení stávajícího právního rámce. Již byly schváleny nové předpisy EU, které stanoví společné přísné standardy a těsnější spolupráci, aby se zajistilo, že se žadatelům o azyl dostane stejného zacházení v otevřeném a spravedlivém systému bez ohledu na to, kde o azyl požádali. Stručně a jasně: Revidovaná směrnice o azylovém řízení usiluje o spravedlivější, rychlejší a lepší kvalitu rozhodnutí o udělení azylu. Žadatelé o azyl se zvláštními potřebami získají nezbytnou podporu, aby vysvětlili svou žádost, a lepší ochrany se dostane zejména nezletilým osobám bez doprovodu a obětem mučení. Revidovaná směrnice o podmínkách přijímání zajišťuje žadatelům o azyl humánní materiální podmínky přijetí (např. ubytování) v celé EU a plné respektování jejich základních práv. Zajišťuje také, že k zadržení se přistupuje jen jako k nejzazšímu opatření. 3

6 SMĚRNICE O AZYLOVÉM ŘÍZENÍ Lidem, kteří prchají před pronásledováním a žádají o mezinárodní ochranu, musí být zajištěny jednotné standardy ochrany. Žadatelé o azyl musí mít přístup ke spravedlivému a účinnému azylovému řízení. CO JE SMĚRNICE O AZYLOVÉM ŘÍZENÍ? Směrnice o azylovém řízení ( 1 ) stanoví pravidla pro celý proces, v němž se řeší žádost o azyl, včetně toho, jak podávat žádost, jak bude žádost posuzována, jakou pomoc dostane žadatel o azyl, jak se odvolat a zda odvolání umožní pobyt na území, co lze udělat, když žadatel prchá před spravedlností, nebo jak řešit opakované žádosti. Předchozí směrnice byla svého času nejmenším společným jmenovatelem mezi členskými státy. Pravidla byla často příliš vágní a členské státy si mohly ponechat svá vlastní odchylná pravidla, i když nedosahovala základních dohodnutých norem. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Nová směrnice o azylovém řízení ( 2 ) je mnohem přesnější. Zakládá celistvý systém, který zajišťuje, že rozhodnutí o azylu se přijímají účinněji a spravedlivěji a že všechny členské státy vyřizují žádosti o azyl jednotně a velmi kvalitně. Stanoví jasnější pravidla o tom, jak žádat o azyl: například na hranicích musí být zajištěno, že každý, kdo chce požádat o azyl, tak může učinit rychle a účinně. Řízení tak bude rychlejší a účinnější. Azylové řízení nebude běžně trvat déle než šest měsíců. Lidé, kteří rozhodují, budou lépe proškoleni a žadatelům se dostane pomoci dříve, takže žádost bude možné prozkoumat dokonale a rychle. Ušetří to peníze, neboť žadatelé o azyl stráví méně času ve státních přijímacích zařízeních a bude méně nesprávných rozhodnutí, tudíž i méně nákladných odvolání. Každý, kdo potřebuje zvláštní pomoc například z důvodu věku, zdravotního postižení, nemoci, sexuální orientace nebo traumatického zážitku, obdrží přiměřenou podporu, včetně dostatku času, aby svou žádost vysvětlil. Dětem bez doprovodu bude vnitrostátními orgány přidělen kvalifikovaný zástupce. Případy, které pravděpodobně nejsou opodstatněné, lze řešit ve zvláštním režimu ( zrychlené a hraniční řízení). Existují jasná pravidla ohledně toho, kdy lze tyto postupy použít, aby se nepoužívaly v opodstatněných případech. Dětem bez doprovodu, které žádají o azyl, a obětem mučení se v tomto ohledu dostane zvláštního zacházení. Pravidla pro soudní odvolání jsou mnohem jasnější než dříve. Stávající právní předpisy EU jsou vágní a vnitrostátní systémy ne vždy zaručují dostatečný přístup k soudům. V důsledku toho končí mnoho případů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, což je nákladné a vytváří to právní nejistotu. Nová pravidla plně respektují základní práva a neměla by přetěžovat soud ve Štrasburku. Členské státy budou také lépe vybaveny k vyřizování neoprávněných žádostí, zejména opakovaných žádostí téže osoby. Kdo nepotřebuje ochranu, nebude už moci bránit donekonečna svému vyhoštění neustálým podáváním nových žádostí o azyl. ( 1 ) Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka. ( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (použitelné od 21. července 2015). 4

7 SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ Žadatelům o azyl čekajícím na rozhodnutí o jejich žádosti musí být uspokojeny určité základní potřeby, které jim zaručí důstojnou životní úroveň. CO JE SMĚRNICE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ? Směrnice o podmínkách přijímání ( 1 ) se zabývá přístupem k podmínkám pro přijímání žadatelů o azyl v době, kdy čekají na vyřízení své žádosti. Zajišťuje, aby žadatelé měli přístup k ubytování, stravě, zdravotní péči a zaměstnání, jakož i k lékařské a psychologické péči. V minulosti mohly odlišné postupy v členských státech vést k nedostatečné úrovni materiálních podmínek přijetí žadatelů o azyl. Nová směrnice rovněž objasňuje povinnost provést individuální posouzení za účelem identifikace zvláštních potřeb přijímání zranitelných osob. Zvláštní pozornost věnuje nezletilým osobám bez doprovodu a obětem mučení a zajišťuje, že se zranitelným žadatelům o azyl dostane rovněž psychologické podpory. A konečně, obsahuje pravidla týkající se kvalifikace zástupců pro nezletilé osoby bez doprovodu. Přístup k zaměstnání pro žadatele o azyl musí nyní být udělen nejpozději do 9 měsíců. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Nová směrnice o podmínkách přijímání ( 2 ) se snaží zajistit lepší a harmonizovanější normy pro podmínky přijímání v celé Unii. Poprvé byla schválena podrobná společná pravidla ve věci zadržování žadatelů o azyl, která zajišťují plné respektování jejich základních práv. Směrnice zejména: obsahuje úplný seznam důvodů pro zadržení, který brání svévolnému zadržování a zadržení omezuje na co nejkratší dobu, omezuje zadržování zranitelných osob, zejména nezletilých, obsahuje důležité právní záruky, jako je přístup k bezplatné právní pomoci a poskytnutí písemných informací v případě odvolání proti příkazu k zadržení, zavádí zvláštní podmínky pro přijímání v zadržovacích zařízeních, jako je možnost pobytu na čerstvém vzduchu a komunikace s právníky, nevládními organizacemi a rodinnými příslušníky. ( 1 ) Směrnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl. ( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (použitelné od 21. července 2015). 5

8 KVALIFIKAČNÍ SMĚRNICE Než může osoba dostat azyl, musí být uznána za uprchlíka nebo za osobu požívající doplňkové ochrany. CO JE KVALIFIKAČNÍ SMĚRNICE? Kvalifikační směrnice ( 1 ) upřesňuje důvody pro přiznání mezinárodní ochrany. Její ustanovení se týkají také řady práv na ochranu před navracením, dále se týkají povolení k pobytu, cestovních dokladů, přístupu k zaměstnání, přístupu ke vzdělání, sociální péče, zdravotní péče, přístupu k ubytování, přístupu k integračním zařízením, a zvláštní ustanovení se týkají dětí a zranitelných osob. Minimální normy v předchozí směrnici byly do určité míry nejasné, což neodstraňovalo rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech a postupech v oblasti azylové politiky. Šance osob na přiznání mezinárodní ochrany se mohly velice lišit v závislosti na členském státě, který žádost o azyl vyřizoval. kové ochrany ), pokud jde o přístup k zaměstnání a ke zdravotní péči. Dále též prodlužuje dobu platnosti povolení k pobytu pro osoby, kterým byla přiznána doplňková ochrana. Zajišťuje lepší zohlednění nejlepších zájmů dítěte a genderových aspektů při posuzování žádosti o azyl a při provádění pravidel týkajících se obsahu mezinárodní ochrany. Zlepšuje přístup osob požívajících mezinárodní ochrany k právům a integračním opatřením. Lépe zohledňuje zvláštní praktické potíže, s nimiž se potýkají osoby požívající mezinárodní ochrany. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Nová kvalifikační směrnice ( 2 ) přispěje ke zlepšení kvality rozhodovacího procesu a zajistí, aby s lidmi, kteří prchají před pronásledováním, válkou a mučením, bylo zacházeno spravedlivě a stejným způsobem. Objasňuje důvody pro přiznávání mezinárodní ochrany, vede k důkladnějšímu rozhodování, a tím zvyšuje účinnost azylového řízení, zlepšuje prevenci podvodů a zajišťuje soudržnost s rozsudky Evropského soudního dvora. Sbližuje do značné míry práva přiznaná všem osobám požívajícím mezinárodní ochrany (uznaní uprchlíci a poživatelé tzv. doplň- ( 1 ) Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany. ( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (přepracované znění) (použitelné od 21. prosince 2013). 6

9 DUBLINSKÉ NAŘÍZENÍ Je třeba prozkoumat každou žádost o azyl podanou na území EU každá země EU musí být schopna určit, zda a kdy odpovídá za posouzení žádosti o azyl. CO JE DUBLINSKÉ NAŘÍZENÍ? Hlavní zásadou dublinského nařízení ( 1 ) je, že odpovědnost za posouzení žádosti nese především členský stát, který hrál největší úlohu při vstupu nebo pobytu žadatele na území EU. Kritéria pro stanovení odpovědnosti mají toto pořadí důležitosti: rodinné aspekty, vízum nebo povolení k pobytu udělené nedávno v některém členském státě, zda žadatel vstoupil do EU nedovoleně nebo řádně. Ze zkušeností s předcházejícím systémem však vyplynula potřeba lépe řešit situace, kdy dochází k mimořádnému zatížení přijímacích kapacit členských států a jejich azylových systémů. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Nové dublinské nařízení ( 2 ) obsahuje účinné postupy pro ochranu žadatelů o azyl a zlepšuje účinnost systému prostřednictvím: mechanismu včasného varování, připravenosti a řešení krizí, který řeší základní příčiny nefunkčnosti vnitrostátních azylových systémů nebo problémy plynoucí z konkrétních tlaků, čeného práva osoby na to, že může zůstat na území státu do rozhodnutí soudu o pozastavení přemístění do doby rozhodnutí o opravném prostředku, povinnosti zajistit na požádání bezplatnou právní pomoc, jediného důvodu k zadržení, hrozí-li, že se jedinec chce skrývat před spravedlností; přísného omezení délky zajištění, možnosti, aby s žadateli o azyl, kteří by mohli být v některých případech považováni za nelegální migranty a vráceni podle směrnice o navracení, bylo zacházeno podle dublinského řízení, které těmto osobám poskytuje větší ochranu než směrnice o navracení, povinnosti zaručit opravný prostředek proti rozhodnutí o přemístění, větší právní srozumitelnosti postupů mezi členskými státy, např. vyčerpávajících a jasnějších lhůt. V rámci dublinského řízení má členský stát maximálně 11 měsíců na to, aby se ujal osoby, nebo 9 měsíců na to, aby si ji vzal zpět (s výjimkou skrývání se před spravedlností nebo uvěznění). řady ustanovení o ochraně žadatelů, jde např. o povinný osobní pohovor, záruky pro nezletilé osoby (včetně podrobného popisu faktorů, o něž by se mělo opírat vyhodnocení nejlepšího zájmu dítěte) a o rozšířené možnosti jejich opětovného sloučení s příbuznými, možnosti opravného prostředku za účelem pozastavení výkonu přemístění do doby rozhodnutí o opravném prostředku a zaru- ( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států. ( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (použitelné od 1. ledna 2014). 7

10 EURODAC EURODAC usnadňuje členským státům EU určování odpovědnosti za posuzování žádosti o azyl porovnáním datových souborů o otiscích prstů. CO JE EURODAC? Nařízením o EURODAC ( 1 ) byla v EU zřízena databáze otisků prstů azylantů. Otisky žadatelů o azyl se předávají do centrálního systému EURODAC, a to bez ohledu na to, kde se v EU nachází. EURODAC funguje od roku 2003 a od té doby se osvědčil jako velmi úspěšný nástroj IT. Vyžádal si ovšem jisté aktualizace, zvláště za účelem urychlení předávání dat některými členskými státy, ochrany osobních údajů a za účelem boje proti terorismu a závažné kriminalitě. HLAVNÍ ÚSPĚCHY Nové nařízení ( 2 ) zlepšuje řádné fungování systému EURODAC. Stanoví nové lhůty pro předávání daktyloskopických údajů a zkracuje dobu mezi sejmutím otisků prstů a jejich zasláním ústřední jednotce EURODAC. Rovněž zajišťuje plný soulad s nejnovějšími právními předpisy v oblasti azylové politiky a lépe chrání osobní údaje. policii a Europolu porovnávat otisky prstů pořízené v souvislosti s vyšetřováním trestných činů s těmi, jež jsou obsaženy v systému EURODAC. Děje se tak za přísně kontrolovaných podmínek a pouze pro účely prevence, odhalování a vyšetřování závažné trestné činnosti a terorismu. Ke zvláštním ochranným prvkům patří požadavek na to, aby se v prvé řadě kontrolovaly všechny dostupné databáze rejstříků trestů a omezení vyhledávání pouze na nejzávažnější trestné činy, například vraždy a terorismus. Kromě toho, před kontrolou v systému EURODAC musí donucovací orgány porovnat otisky prstů s vízovým informačním systémem (je-li to povoleno). Donucovací orgány nesmí kontrolu provádět systematicky, ale pouze jako poslední možnost, pokud jsou splněny všechny podmínky pro přístup. Údaje ze systému EURODAC se nesmí sdílet s třetími zeměmi. Až doposud bylo možné použít databázi EURODAC pouze k azylovým účelům. Nové nařízení nyní umožňuje vnitrostátní ( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy. ( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji v systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) (použitelné od 20. července 2015). 8

11 Bezplatné publikace: JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU jeden výtisk: prost ednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); více výtisk, plakáty i pohlednice: v zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm) a v delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm); m žete se také obrátit na sí Europe Direct na adrese nebo na telefonní lince (zdarma v rámci EU) (*). (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejn jako v tšina telefonních hovor (n kte í operáto i, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Placené publikace: prost ednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). P edplatné: u n kterého z prodejc Ú adu pro publikace Evropské unie (http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).

12 DR CS-C doi: /61264

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B

9781/17 js,zs/zs,js/rk 1 DGD 1B Rada Evropské unie Brusel 2. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2016/0131 (COD) 2016/0132 (COD) 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 9781/17 ASILE

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

AZYLOVÉ KURIKULUM ÚŘADU EASO

AZYLOVÉ KURIKULUM ÚŘADU EASO European Asylum Support Office AZYLOVÉ KURIKULUM ÚŘADU EASO Březen 2014 SUPPORT IS OUR MISSION European Asylum Support Office AZYLOVÉ KURIKULUM ÚŘADU EASO Březen 2014 SUPPORT IS OUR MISSION Europe Direct

Více

Správní ujednání. mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky. Ministerstvem vnitra České republiky

Správní ujednání. mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky. Ministerstvem vnitra České republiky BGBl. III - Ausgegeben am 3. Mai 2006 - Nr. 84 1 von 5 Správní ujednání mezi Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky a Ministerstvem vnitra České republiky o praktických způsobech provádění nařízení

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Koordinační skupina pro dozor nad systémem Eurodac Zpráva o druhé inspekci shrnutí

Koordinační skupina pro dozor nad systémem Eurodac Zpráva o druhé inspekci shrnutí Koordinační skupina pro dozor nad systémem Eurodac Zpráva o druhé inspekci shrnutí. Základní informace o systému Eurodac Eurodac je informační systém, jehož účelem je pomáhat při určování členského státu,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 180/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce

KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce KI-78-09-820-CS-C Tajemství slunce Tajemství slunce Úřad pro publikace ISBN 978-92-79-12489-1 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Evropská komise ani žádná jiná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za případné

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

SCHENGEN. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě. Rada Evropské unie

SCHENGEN. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě. Rada Evropské unie SCHENGEN Vaše brána k volnému pohybu v Evropě Rada Evropské unie Oznámení Tuto publikaci vypracoval generální sekretariát Rady, a to pouze pro informační účely. K jejímu obsahu se neváže odpovědnost orgánů

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ. Čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ. Čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2016 COM(2016) 792 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) L 332/126 SMĚRNICE PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 COM(2016) 367 final 2016/0168 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rakouská republika a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Peru k

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu

57/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o azylu 57/2005 Sb. ZÁKON ze dne 27. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějích předpisů, (zákon o azylu), ve znění

Více

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise

ECB-PUBLIC. 1. Úvod. 2. ECB a její správní revizní komise Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce náhradníka člena správní revizní komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 1. Úvod Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2016 COM(2016) 272 final 2016/0132 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

L 180/96 Úřední věstník Evropské unie

L 180/96 Úřední věstník Evropské unie L 180/96 Úřední věstník Evropské unie 29.6.2013 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE Jaká práva nám Listina zaručuje? 1. DŮSTOJNOST Právo na život, do kterého patří zákaz trestu smrti a poprav. Nikdo nesmí být podroben mučení či jinému ponižujícímu

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky

Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Kodex řádné správní praxe pro zaměstnance Evropské agentury pro chemické látky Konsolidované znění Přijaté rozhodnutím správní rady MB/11/2008 ze dne 14. února 2008 Pozměněno rozhodnutím správní rady MB/21/2013

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.9.2009 KOM(2009) 494 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Radě a Evropskému parlamentu o činnostech ústřední

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika EURAXESS národní síť servisních center Česká republika Osnova prezentace 1. Vědecká víza 2. Dohoda o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země 3. EURAXESS Jobs Portál Vědecký balíček Směrnice Rady

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Zápis do 1. tříd. I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Zápis do 1. tříd I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Věk dítěte 3. Práva a povinnosti rodičů 4. Spádové obvody škol 5. Odklad povinné školní docházky 6. Cizinci a

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Úvod Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (k 1. 5. 2004) vzniklo v rámci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

Více

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011

Zákon o obětech trestné činnosti. Tisková konference 11. 7. 2011 Tisková konference 11. 7. 2011 Hlavní cíle navrhované právní úpravy Sjednocení právní úpravy ochrany obětí. Posílení práv obětí a účinnější pomoc obětem. Zvýšení účasti vnějších subjektů (neziskových organizací

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Nařízení eidas v souvislostech Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Poznámka k prezentaci Tato prezentace byla zpracována výhradně pro potřeby osobní prezentace autora při současném

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí

Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Realizace politiky zaměstnanosti a informace o nepojistných sociálních dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí Kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí vymezit záměry státní politiky zaměstnanosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 19. 9. 2013. Výboru pro právní záležitosti

STANOVISKO. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 19. 9. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 19. 9. 2013 2013/0081(COD) STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu směrnice

Více

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Předloha návrhu Komise směrnice upravující rámec pro společnou imigrační a azylovou politiku Důvodová zpráva 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. OBECNÉ SOUVISTLOSTI V případě

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Proč je letectví bezpečné?

Proč je letectví bezpečné? Proč je letectví bezpečné? Stručný průvodce Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví Protože letadla předtím, než jim je povoleno létat, musejí získat osvědčení -- Každé vyrobené letadlo musí od úřadů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu

Více

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech. Zemědělství a rozvoj venkova

Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech. Zemědělství a rozvoj venkova Rámec pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky v letech 2014 2020 Zemědělství a rozvoj venkova Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 593/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 593/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 593/0 Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO European Asylum Support Office Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu O nás Úřad EASO je agenturou Evropské unie (EU), byl zřízen na základě nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 439/2010.

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady SMĚRNICE

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0159 (COD) 9710/16 JUSTCIV 158 CODEC 796 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016)

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích (platí od 151. 8. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Pracovní program úřadu EASO na rok 2014

Pracovní program úřadu EASO na rok 2014 European Asylum Support Office Pracovní program úřadu EASO na rok 2014 SUPPORT IS OUR MISSION European Asylum Support Office Pracovní program úřadu EASO na rok 2014 SUPPORT IS OUR MISSION Europe Direct

Více

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 7 DOHODA mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) Rakouská

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole

Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského 141, Hostivice tel: , IČ: Informace o škole Informace o škole 1. Údaje o jmenování ředitelky školy do funkce V souladu s dikcí 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, na základě výsledku konkurzního řízení, jmenoval Krajský úřad dne 1. 1.

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více