Příručka pro autory DUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro autory DUM"

Transkript

1 Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované materiály, konkrétní příklady vám pomohou blíže porozumět následujícím instrukcím. Co jsou digitální učební materiály Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších úprav. Nejčastěji se jedná o pracovní listy, prezentace, audio a video ukázky. Digitální učební materiály můžeme pro zjednodušení přirovnat ke kostičkám stavebnice LEGO, protože i ty jsou dílčí, lze je různě kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice můžete i digitální učební materiály využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či dalšího speciálního softwarového vybavení. Klíčovou vlastností všech digitálních učebních materiálů je jejich propojení s konkrétními očekávanými výstupy, které jsou jako povinné položky definované v rámcových vzdělávacích programech. Výjimky jsou pouze dvě. Průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Druhou výjimkou je předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Pravidla dodržování autorských práv Každá část digitálního učebního materiálu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek z knih, obrázek), podléhá autorskému zákonu (Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 31, odstavec a), který uvádí možnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v odůvodnitelné možné míře ve svém vlastním díle. U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace aj.) musí být uvedené přesné bibliografické údaje, bližší informace naleznete v Bibliografických citacích. V dokumentu Otevřené galerie naleznete odkazy na galerie, které jsou obvykle označovány jako Open Source či otevřené. Z těchto galerií je možno čerpat uveřejněné materiály ke komerčním účelům. Licence Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což znamená, že je můžete stahovat, šířit a upravovat v případě, že uvedete autora, zachováte licenci a nebudete je využívat ke komerčním účelům. Svůj digitální učební materiál, který chcete publikovat, upravte podle typografických zásad (viz dokument Typografická pravidla). Autorovi je za publikovaný materiál stanovena odměna a vystavena Dohoda o provedení práce. Odměna se odvíjí od jeho zpracování (originalita, nápaditost, úroveň grafického zpracování, míra zapojení žáků interaktivita). Odměna za pracovní listy se pohybuje okolo 300 Kč. Materiály, které vznikly v rámci jiných projektů podporovaných ESF (autor označí při vytvoření DUM) nebo jsou převzaty z jiných zdrojů, nebudou propláceny. Autorům za ně nenáleží finanční odměna. Vložením nového digitálního učebního materiálu souhlasíte jako autor s publikací pod licencí Creative Commons.

2 Anotace je stručný popis vašeho materiálu. Ve dvou třech větách byste měli napsat to podstatné, co by se měl při úvodním seznámení dozvědět případný uživatel vašeho materiálu. Anotace ke každému materiálu jsou formulovány ve větách (velké první písmeno, na konci tečka) tak, aby se v nich důležitá (popisná) slova objevila v prvním pádě jednotného čísla. Např. Pracovní list pro žáka pracující s pojmy násobek, dělitel a násobitel. Klíčová slova charakterizují příslušný učební materiál a lze pak podle nich materiály vyhledávat. Klíčová slova je nutné psát malými písmeny a uvádět v prvním pádě jednotného čísla nebo v infinitivu (zejména pro učitele jazyků). Napište tedy prosím u každého materiálu přibližně pět slov, která co nejvíce vystihují jeho obsahovou i didaktickou podstatu. Na každém řádku může být zapsáno jen jedno slovo, proto pište každé slovo na nový řádek. Jsou to slova, která charakterizují příslušný učební materiál a podle kterých je možné vyhledávat. Popis materiálu z hlediska použití ve vzdělávání Tato kategorie má několik položek, jejichž význam je následující: Typ interakce označuje, zda je vkládaný materiál určen k přímé práci žáků (např. pracovní list se zadáním problému) v tom případě jde o Aktivitu, nebo zda jde o materiál, který pomůže vysvětlit probírané téma (například prezentace historické události) pak jde o Výklad, popřípadě jde o materiál, který je kombinací obojího (například výkladová prezentace obsahující otázky pro žáky) v tom případě jde o Kombinované. V položce Druh výukového zdroje musíte konkrétněji určit, zda je váš materiál určen k přímé práci žáků (Pracovní list), je pomůckou pro výklad (Prezentace), jde o pracovní list, který je určen k testování (Test), je popisem chemického, fyzikálního (apod.) pokusu (Pokus), nebo jde o text bez dalších úkolů (Souvislý text) do této kategorie zařazujeme pro zjednodušení i audio a video ukázky. Položku Typická délka použití vyplňovat nemusíte. Pokud ale víte, kolik času z vyučovací hodiny jste danému materiálu věnovali, uveďte to. Položka Zařazení materiálu podle RVP je jedna ze zásadních. Každý vložený materiál musí být navázán na jeden konkrétní očekávaný výstup, to znamená, že musí zřetelně přispívat k jeho naplnění. Výjimkou jsou průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Takto postupujte v případě, že materiál patří pouze k průřezovému tématu. Pokud lze materiál zařadit ke konkrétnímu vzdělávacímu oboru a zároveň jej propojit s průřezovým tématem, vložte v této kategorii pouze vzdělávací obor (po očekávaný výstup) a v nepovinných položkách přiřaďte materiál k vybraným průřezovým tématům. Specifické vzdělávací potřeby vyplňte pouze v případě, že je váš materiál určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. V kategorii Soubory tvořící učební materiál svůj materiál nahrajete do systému. V této kategorii vyplňte vaše jméno. Pokud ale chcete přidat ještě jméno spoluautora, můžete. Tato položka není povinná. Kategorie Vazby na jiné materiály je určena pouze těm autorům, kteří vkládají sadu materiálů a chtějí zdůraznit jejich propojení, popřípadě navazují svým materiálem na nějaký jiný. Můžete vkládat vazby na kterýkoli publikovaný i zatím nepublikovaný materiál stačí vám znalost tzv. identifikátoru materiálu. Průřezová témata Svůj materiál můžete zařadit nejen k příslušnému vzdělávacímu oboru, ale zároveň jej můžete spojit s jedním a více ze šesti průřezových témat a jejich tematickými okruhy. Množství průřezových témat a jejich

3 tematických okruhů, se kterými váš materiál propojíte, je zcela na vás. Výběr uskutečňujete vždy z nabídky podle vybraného RVP. Příspěvky uveřejňované na Metodickém portále by svou formou a obsahem měly zohledňovat následující požadavky, které vychází ze zásad efektivního plánování a realizace výuky. Vkládané příspěvky by měly být vytvořeny tak, aby u žáků podporovaly a rozvíjely: Tvořivost žáci mají příležitost objevovat vlastní řešení předkládaných problémů, objevovat vlastní odpovědi na otázky a zdůvodnění nových informací, objevují nejen správná, ale také původní řešení či postupy a pohledy. Aktivní zapojení žáci se aktivně účastní na získávání poznatků, dovedností a postojů, jejich činnost je zřetelně pozorovatelná, ať už se projevuje chováním a konáním nebo alespoň větším objemem řeči žáka; těžiště je v činnostech žáka, žáci jsou učiteli partnerem na cestě za svým poznáním, přebírají odpovědnost za své učení Spolupráci - žáci mají možnost pracovat ve skupinách a dosahovat výsledků společnou prací. Řešení praktických problémů z běžného života - žáci se ve výuce setkávají s takovými aktivitami (samostatnými i skupinovými), které vyžadují smysluplné propojení informací z různých vyučovacích předmětů a dalších informačních zdrojů, propojují si nové informace s modelovými příklady z praxe, s nimiž se mohou reálně ve své současné situaci setkat. Individualizaci vzdělávání - žáci (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, z odlišného sociokulturního prostředí nebo sociálně znevýhodněného prostředí) mají možnost realizovat své vlastní potřeby a pracovat na svém individuálním rozvoji; mají možnost se individuálně projevit v činnostech, které učitel navozuje, a mohou rozvíjet své vlastní zájmy a předpoklady. Učitelé by měli v příspěvcích zohledňovat především tyto požadavky na plánování a realizaci výuky: Motivace k učení učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž si žáci uvědomují souvislosti a mohou nové informace zapojit do struktury svých dosavadních znalostí a dovedností; učitel zařazuje takové činnosti, které oslovují přirozenou zvídavost žáků a jejich potřebu objevovat. Cílenost výuky - učitel plánuje pro každou výukovou lekci cíle, a to tak, aby byly reálné a zhodnotitelné, pro žáky motivující; aktivity ve výuce jsou promyšleny tak, aby odpovídaly stanoveným cílům a vedly k jejich naplnění. Hodnocení a sebehodnocení žáků učitel pracuje s různými formami hodnocení a sebehodnocení žáků, které odpovídají zvoleným cílům činností; kritéria hodnocení napomáhají žákům sledovat jejich vlastní pokrok a zlepšovat se; do výuky učitel zařazuje také reflexi zvládnutí obsahu a reflexi procesu učení žáka. Učení v souvislostech učitel nabízí žákům takové činnosti, v nichž smysluplně propojují znalosti v rámci jednoho předmětu i předmětů dalších a dávají si nové znalosti a dovednosti do souvislostí. Všechny příspěvky by měly být smysluplně provázané s příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Otevřené galerie Doporučujeme následující Otevřené galerie, kde jsou nabízena díla šířená pod nejrůznějšími druhy licencí: 1. Creative Commons jde o sadu licencí, které umožňují volné šíření, zpravidla pro nekomerční účely.

4 2. Public domain licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření, bohužel není nijak podrobněji specifikována. 3. Licencí stanovenou autorem nebo přímo konkrétní obrazovou galerií. V případě nejasností je nutné kontaktovat autora nebo galerii. Openphoto PDphoto Wikimedia Commons Gimp Savvy Visual Dictionary Online Living Archives Collections Clker PDClipart Citace obrazového materiálu Pakliže citujete obrázek z volného internetového zdroje, musíte uvést citaci. Ta by měla, v ideálním případě, odpovídat citaci Webové stránky (příklad níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete licenci, pod kterou je obrázek dostupný a URL adresu zdroje. U obrázků ze zdroje použijte odkaz na stránku, která obsahuje veškeré informace o zvoleném obrázku (např. nikoliv jen ). Maximální možná citace: GERARD, David. Commons.wikimedia.org : McIntosh with sticker by Lars Zapf cropped.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora 2.0 Generic na WWW: < Minimální možná citace u obrazového materiálu: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Desatero k obsahu příspěvků pro autory článků a DUMů v odborném vzdělávání 1. Máte chuť a nápady publikovat v sekci odborného vzdělávání? Pište, prosím! Nebojte se sdílet své zkušenosti či popsat, jak jste realizovali ve výuce neotřelý nápad. 2. Obsah článků a DUMů je nejvhodnější zaměřit na významné nebo pro odborné školství typické oblasti kurikula. Např. v dějepisu bychom uvítali příspěvky k moderním dějinám, hlavně k 20. století, nikoliv ke starším historickým obdobím. V matematice a v přírodních vědách by měly být úlohy zaměřeny na problematiku oboru vzdělání, který žáci studují. V cizích jazycích bychom zase např. ocenili příspěvky týkající se odborné terminologie daného oboru. 3. Je vhodné psát příspěvky na taková témata, která jsou ve stávajících používaných učebnicích zpracována málo nebo vůbec. Nebojte se využít vlastních příprav, které vám také nahrazují neexistující učebnice a do jejichž tvorby jste investovali nemálo svého času. Jednotlivé příspěvky na sebe mohou navazovat, můžete také vhodně doplnit materiály, které již na portále jsou.

5 4. V poslední době se hodně diskutovalo, jak špatně si stojíme ve čtenářské gramotnosti 15letých žáků a žákyň. Uvítali bychom příspěvky s touto tematikou. Např. jak vést žáky ke čtení, jak pracovat s verbálními texty v hodinách různých vyučovacích předmětů, jak získávat pro čtenářství hlavně chlapce, jejichž čtenářská gramotnost je horší než u dívek, jak rozvíjet čtenářskou gramotnosti v odborné složce vzdělávání. Zajímá nás, zda např. v rámci různých projektů žáci vydávají noviny, vytvářejí různé propagační letáčky či třeba chodí předčítat žákům z nižších stupňů knížky. Dále pak také informace o tom, zda a jak se vaše úsilí o podporu rozvoje verbální či nonverbální komunikace promítá v ŠVP. 5. Zajímavé by byly zkušenosti s tvorbou ŠVP. Např. Co vám dalo nejvíce práce při tvorbě ŠVP, co je nejobtížnější? Jak jste vyjádřili v ŠVP specifika vaší školy? Čím je podle vás vaše školní kurikulum zajímavé? Jak jste první pokus o ŠVP inovovali. Pomohlo vám vytvoření ŠVP v pedagogické práci, nebo považujete jeho napsání více méně za ztrátu času? Jak se vám daří napsaný ŠVP (= plánované školní kurikulum) realizovat? Co hodláte do budoucna změnit a proč? Jak spolupracujete se sociálními partnery a co se vám díky této spolupráci podařilo ve škole realizovat (nové technologie, další vzdělávání mistrů atd.). RVP umožňuje tvořit nové vyučovací předměty, integrovat nebo dezintegrovat obsahy jednotlivých oblastí RVP ve vlastním ŠVP. Jaké s tím máte zkušenosti? 6. V oblasti edukačního klimatu je vhodné zabývat se zkušenostmi se začleňováním žáků z minorit nebo žáků-cizinců do třídních a školních kolektivů. Co pro jejich integraci děláte? Promítáte jejich přítomnost ve třídě i do jednotlivých témat např. do společenskovědních předmětů či některých průřezových témat (různé žákovské projekty, multikulturní výchova atd.) 7. Jistě znáte činnost RKC (= Regionálních konzultačních center) ve vašem regionu. Jaká témata, kurzy, semináře, exkurze atd. byste v jejich programu uvítali? S jakými akcemi RKC máte dobré zkušenosti. 8. Je známo, že v generální zkoušce na společnou část maturitní zkoušky byli problémoví hlavně žáci z nástavbových forem studia. Jaké máte nápady pro posílení připravenosti žáků nástavbového studia pro složení společné části maturitní zkoušky? Jak byste nástavbové studium pojali, aby vedlo k opravdu hodnotné maturitní zkoušce? V neposlední řadě nás zajímají také vaše zkušenosti z realizace závěrečných zkoušek v učebních oborech, které se v současnosti na mnohých školách uskutečňují podle jednotného zadání pro obor vzdělání v rámci IPn Nová závěrečná zkouška. 9. Napište nám také o významnějších mimovyučovacích aktivitách vaší školy např. o pořádání či účasti v odborných/oborově specializovaných soutěžích (tj. z určitého oboru umělecký řezbář, kuchař, aranžér, automechanik, truhlář apod.). 10. Zajímají nás rovněž vaše zkušenosti s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, také s prácí s nadanými a mimořádně nadanými žáky např. tvorba IVP, úprava prostor a podmínek výuky pro žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým, příp. jiným typem postižení a spolupráce se sociálními partnery (rodiči, zaměstnavateli) při zajišťování vzdělávání těchto žáků. Nenechte se, kolegyně a kolegové, odradit tímto desaterem. I jiná témata, která nás momentálně nenapadla, mohou být aktuální a osloví učitele a učitelky SOŠ, SOU i OU. Informace o tom, jaké formální náležitosti musí splňovat DUM či článek naleznete přímo na portále v jednotlivých modulech či na: a na: Typografická pravidla DUM Každý, kdo vytváří elektronické dokumenty, by měl znát a dodržovat základní typografická pravidla. 1. Povinný text, informace o zdroji

6 Dokumenty textového a tabulkového charakteru mají v patičce umístěný text: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora). Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Text je psán kurzívou šedým písmem (80 %) a zarovnán na střed, viz tento dokument. Stejný text je umístěn ve vlastnostech dokumentu (Soubor Vlastnosti). Pro autory dokumentů editorů Write z balíku OpenOffice.org a Word z balíku Microsoft Office jsou připraveny šablony, které tyto požadavky již splňují. 2. Formáty souborů textový dokument: DOC, ODT, RTF tabulka: ODS, XLS prezentace: ODP, PPT vektorová grafika: SVG zvuk: MP3 video: MPEG, AVI obrázky: JPG, PDF (pokud neobsahují text vyžadující korekturu) aplikace pro přípravy na interaktivní tabule: Interwrite LE, IWETA Nepřijímáme soubory MS Office 2007: DOCX, XLSX, PPTX a textová PDF. Doporučené rozlišení obrazového materiálu 800 x 600 px. Doporučená maximální velikost obrazového materiálu 250 kb před jeho vložením do materiálu. 3. Formátování textu aneb nejčastější prohřešky mezerník vodorovné odsazení se nevytváří více mezerami (mezerníkem) vedle sebe, místo toho se využívá tabulátor, vhodné umístění zarážek, příp. odsazení prvního řádku odstavce; enter se používá k zakončení odstavce, nikoli k vertikálnímu odsazení, pro ukončení stránky se používá zalomení stránky, pro odsazení formát odstavce; nezlomitelná mezera jednohláskové předložky a spojky nesmějí zůstat na konci řádku používá se nezlomitelná mezera (Ctrl + Shift + mezerník, resp. Ctrl + mezerník); styly nadpisy odstavců i běžný text by měly být vytvářeny pomocí stylů; podtrhávání se nepoužívá. Ke zvýraznění nebo odlišení použijte tzv. vyznačovací řez písma: tučné písmo, kurzívu, příp. kapitálky (VELKÁ PÍSMENA). Výše popsaná pravidla směřují k jedinému cíli: aby bylo další využití dokumentů jednodušší! Bibliografické citace DUM Doporučení pro vytváření digitálních učebních materiálů 1. Je možné při tvorbě digitálních učebních materiálů využívat cizí zdroje informací? Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle 31, odstavce a) lze nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle. 2. V jakém míře mohu využívat cizí zdroje? Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře tzv. malá citace. Tato část zákona plně postačuje pro potřeby využití částí textů, zvuků a videa při tvorbě digitálních učebních materiálů. Důležité je, aby každý vytvořený digitální učební materiál byl zřejmým autorským dílem a citace/zdroje využíval jen ve skutečně odůvodnitelné míře. 3. Jak vyhledávat vhodné zdroje? Při vyhledávání na Internetu bychom se měli pokusit najít primární a spolehlivé zdroje. Obrázky je možné použít pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv.

7 4. Kde v souboru uvádět bibliografickou citaci? Citujte pomocí číselných odkazů v textu a zdroj uveďte na dané straně pod čarou. Nejde-li to jinak, uveďte zdroje na konci vašeho digitálního učebního materiálu. U obrázků, tabulek, grafů aj. použijte přímou citaci pod objektem. Forma citace musí být v celém digitálním učebním materiálu jednotná. 5. Užitečné odkazy Zákon č. 121/2000 Sb.: < Rozpracované české státní normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 2: < Jak správně citovat uvádějí i tyto odkazy: < < < Generátor citací, pro úplné a správné citování naleznete na: < Jak by měla vypadat správná citace Tištěná média Monografické publikace VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat : Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno : Občanské sdruženi AISIS, ISBN Kapitola 2.2, s. 21. Sborníky DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: Texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha : Karolinum, Ironie. s ISBN s Časopisy MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s ISSN Elektronické dokumenty CD-ROM Lidské tělo 2.0 : interaktivní průvodce anatomií lidského těla odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha : BSP Praha s. r. o., 2003 [cit ]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png. Webové stánky NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Idnes.cz : Školská reforma: Při hodině dobrý učitel jen nemele [online]. 26. října :21. [cit ]. Dostupný z WWW: < Obrazový materiál Obrazový materiál není možné použít ke komerčním účelům (autorovi je vyplacen honorář) bez souhlasu autora, nebo nakladatelství. Informaci o souhlasu je nutné uvést v materiálu ( Se souhlasem jméno a příjmení autora objektu ) a písemný souhlas doložit koordinátorovi modulu DUM.

8 Obrazový materiál je možné čerpat bez omezení z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez omezení (viz Otevřené galerie). Při použití obrazového materiálu z webových stránek označených licencí Public domain nebo Royalty free je nutné uvést (přímo u daného obrázku, nebo na konci materiálu), kdy bylo citováno, pod jakou licencí a přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku, ze které byl daný obrázek čerpán. HILLEWAERT, Hans. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < V povinném zápatí materiálu uvádíte informaci o autorství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora). Obrazový materiál klipart z nabídky Microsoft Office není možné využívat ke komerčním účelům. Doporučujeme v maximální možné míře dodržovat Autorský zákon. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je... Dostupné z zpracované v rámci projektu EU peníze středním školám. Šablony zaměřené na inovaci a zkvalitnění výuky (420 DUMpro školu) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výstup: 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tématické oblasti, v každé sadě je vytvořen min. 2O DŮM (musí být ověřeny a zveřejněny a sdíleny na veřejně dostupném portálu) Hodnota šablony: Kč Vstupní a výstupní evaluace z aplikace Profilškola21 DUMy Animace, prezentace, testy na PC Výukové lekce Metodické listy didaktické zpracování výukových materiálů, popis jeho zařazení v pedagogickém procesu a jeho ověření. Praktické úkoly od 20 žáků, které vypracují při hodinách Výstup: sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce a sdílené s ostatními pedagogickými pracovníky nebo veřejně publikované Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tématické oblasti (návazné na ŠVP) Vzdělávací materiál není poue kopie stávajících textů a schémat, prezentace powerpointu = 1 materiálů Rozsah není určen, ale musí být adekvátní, je unikátní návodný pro použití vedení seznamu materiálů s popisem (takový ze kteréhého i ostatní pedagogové pochopí k čemu materiál slouží a jak se má používat) IV/2 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti (128 DUM pro školu) Inovace a zkvalitnění výuky Výstup: 2 ucelené sady materiálů, v každé je 32 vzdělávacích materiálů Hodnota šablony Kč Příklady: DUMy, prezentace, testy, pracovní listy, modely fyzické objekty

9 Závěr: Sady výukových materiálů anotace + seznam Kontroly na místě - ověřování výstupů Archivace Záznamy v třídní knize Inovované výukové materiály Publicita Vyvěšení plakátu Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců na stránkách MŠMT Všechny dokumenty související s realizací projektu do roku 2025 v případě kontroly je musí předložit Archivace = zálohování, vytváření kopií souborů

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více