Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák"

Transkript

1 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11

2

3 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák

4 Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.; PhDr. Karel Starý, Ph.D. Jazyková korektura: Mgr. Radomír Novák Praha: Národní ústav pro vzdělávání, ISBN:

5 Metody a formy výuky. Hospitační arch. Obsah 1 Vymezení a význam metod a forem výuky Cíle nástroje a jeho uživatelé, použitá metoda Popis nástroje Postup ověřování nástroje Pokyny pro práci s nástrojem Diskuze zjištěných výsledků Seznam použité a doporučené literatury Přílohy Příloha 1: Charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky Příloha 2: Hospitační arch Příloha 3: Diskuzní část Příloha 4: Psychometrické vlastnosti hospitačního archu 3

6 4

7 1 Vymezení a význam metod a forem výuky Výuková metoda (metoda výuky) je systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků směřujících k dosažení daných edukačních cílů. Prostřednictvím výukových metod se děje komunikace a interakce mezi učitelem a žáky, která směřuje k dosažení edukačních cílů. Výuková metoda tedy zprostředkovává žákům učivo, je nápomocná jejich učení, je soustavou kroků, které vedou k danému cíli. Plní tak funkci regulace (řízení) učení žáků. Různé výukové metody kladou odlišné nároky na aktivitu žáků, na jejich samostatnost a tvořivost. Obecně všechny jsou založeny na učitelově regulaci žákova učení, což znamená, že učitel konkretizuje edukační cíle, rozpracovává učivo, plánuje navozování učebních aktivit žáků, zprostředkovává žákům učební informace a úlohy, kontroluje průběžné výsledky jejich učení a plánuje další průběh výuky. Obecně můžeme předpokládat, že každá výuková metoda může do určité míry podněcovat žáky k autoregulaci jejich učení a z tohoto hlediska je tedy hodnotná. Podle Maňáka a Švece (2003) je ovšem třeba splnit zejména následující předpoklady, kdy učitel: pomáhá nalézt vztah mezi cíli učení a vhodnými učebními strategiemi žáků podněcuje žáky k tomu, aby hledali svoji vlastní cestu k novým poznatkům přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili, co už znají a dovedou motivuje žáky k tomu, aby zhodnotili, co se v dané vyučovací hodině (využitím různých výukových metod) naučili a čemu neporozuměli poskytuje žákům příležitosti k monitorování a sebehodnocení jejich učebních aktivit vytváří situace, které vyžadují, aby žák kontroloval a příp. korigoval svoje učení Výukové metody můžeme dělit podle různých kritérií; pokusů o klasifikaci metod je mnoho. V dalším využijeme klasifikaci a vymezení metod podle Maňáka a Švece (2003). Tento rámec využívá také Česká školní inspekce. O metodách výuky je dále pojednáno v kapitole Popis nástroje a v Příloze 1. Organizační forma výuky (dále také zkráceně: forma výuky) znamená uspořádání podmínek k funkční realizaci edukačního procesu, v jejímž rámci se používají různé výukové metody a didaktické prostředky. Organizační formy vytvářejí v těsné souvislosti s metodami výuky předpoklady pro úspěšný průběh výuky. Také formy výuky je možné dělit různým způsobem, např. podle Maňáka a Švece (2009) na formy podle: charakteru výukového prostředí (výuka ve třídě, v dílně, v muzeu, ) délky trvání (vyučovací hodina, speciální kurz, ) vztahu k osobnosti žáka (výuka hromadná, individuální, ) V dalším se omezíme na organizační formy výuky podle vztahu k osobnosti žáka (více v kapitole Popis nástroje a v Příloze 1). 5

8 2 Cíle nástroje a jeho uživatelé, použitá metoda Cíle evaluačního nástroje Evaluační nástroj Metody a formy výuky. Hospitační arch má za cíl pomoci učitelům co nejlépe využít výukových metod a organizačních forem výuky k dosahování cílů výuky. V první řadě jde o to, aby si učitelé uvědomili, prostřednictvím kterých metod a forem jejich výuka probíhá, a dále mají za pomoci nástroje diskutovat použité metody a formy s kolegy, kteří výuku pozorovali, příp. s dalšími členy učitelského sboru. Použitá metoda pozorování Evaluační nástroj využívá metodu pozorování. Pozorování patří k nejznámějším metodám sběru dat vůbec. Každé lidské pozorování je selektivní. Spolehlivě zachytit a zaregistrovat všechny důležité podněty je obtížné. V našem případě se jedná o pozorování výuky, kterým se podle Fenclové (1982) rozumí plánovité a systematicky organizované vnímání didaktických jevů, které má odhalit didaktické zákonitosti. Je třeba mít na paměti, že pozorování výuky je značně zatíženo dynamičností, proměnlivostí a jedinečností zkoumaných situací. Pozorování v edukační oblasti znamená podle Gavory (2000): sledování činnosti lidí záznam (registrace nebo popis) těchto činností analýzu těchto činností vyhodnocení Sledování Pokud pozorovatel sleduje průběh činnosti osobně, což je případ tohoto evaluačního nástroje, mluvíme o přímém pozorování (Gavora, 2000). Evaluační nástroj je založený na přímém pozorování interakce a komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem, zejména na pozorování organizačních forem a metod výuky. Při přímém pozorování má být pozorovatel umístěn tak, aby co nejméně rušil pozorované osoby. V učebně je nejlepší místo za žáky v rohu učebny. Roh je lepší než místo u středu zadní stěny, protože odtud vidíme na více žáků najednou. Záznam V našem případě se jedná o zaznamenávání výskytu jevů (metod a forem výuky). Při pozorování používáme k záznamu obecně různé techniky. Zde pracujeme podle předem připraveného návodu, který určuje, čeho si má pozorovatel všímat (viz Přílohu 1), a dále využíváme hospitační arch (viz Přílohu 2). Analýza a vyhodnocení jsou obsahem zejména kapitol Pokyny pro práci s nástrojem a Diskuze zjištěných výsledků. Uživatelé nástroje Evaluační nástroj je určen učitelkám a učitelům základních škol (prvního i druhého stupně), středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a dále vedení těchto škol. Pozorovateli (může být jeden nebo jich může být více najednou) výuky mohou být jak členové vedení školy, tak kolegové učitele, jehož výuka je pozorována. Uživatelé mají k dispozici nástroj, který poskytuje informace o průběhu vzdělávání (ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb., 8, písm. 2, odst. b). Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů (vyhláška č. 15/2005 Sb., 8, písm. 2, odst. e). Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska použití forem a metod, tak při dalším plánování účelných změn ve výuce. 6

9 3 Popis nástroje Tento nástroj má charakter kriteriálního záznamu, který je založený na kategorizaci výukových metod a forem. Je zde vymezeno osm výukových metod (s doplňkovou kategorií jiné metody ) a tři organizační formy výuky (s doplňkovou kategorií jiné formy ). Nástroj má tři základní části: 1. Charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky 2. Hospitační arch 3. Diskuzní část První část Charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky Účelem první části nástroje je předejít pouhému intuitivnímu rozhodování o tom, zda se daná metoda nebo forma vyskytla, či nikoli. V této části jsou vymezeny jednotlivé metody a formy výuky (podle Maňáka a Švece, 2003), a to pomocí základní a rozšířené charakteristiky. Dále je uveden příklad vztahu mezi cílem, obsahem a metodou (nebo formou) výuky. Na základě těchto charakteristik má pozorovatel rozhodnout, zda se daná metoda nebo forma vyskytla, nebo nevyskytla. První část nástroje je obsahem Přílohy 1. Druhá část Hospitační arch Druhá část nástroje má umožnit systematický záznam výskytu výukových metod a organizačních forem výuky ve sledované výuce. Obsahuje tabulku pro základní údaje o výuce, škálu s vymezenými dvěma stupni a dále tabulku, ve které jsou uvedeny konkrétní metody a formy výuky. Je zde možnost uvést také jiné než vyjmenované metody a formy, pokud se vyskytly (položky 9 a 13). Hospitační arch vznikl na základě předchozích prací autora (Žák, 2006 a Žák, 2011), bylo využito vymezení metod a forem podle Maňáka a Švece (2003) a zohledněn byl expertní posudek odborníka z oblasti pedagogiky (více v Příloze 4, odstavec Validita hospitačního archu). Druhá část nástroje je obsahem Přílohy 2. Třetí část Diskuzní část Třetí část slouží jako vodítko k diskuzi na základě pozorování proběhlé výuky. Diskuze by měla probíhat mezi učitelem, jehož výuka byla pozorována, a pozorovatelem, příp. za účasti dalších, zejména zkušených kolegů-učitelů. Diskuze má vést ke strukturované reflexi výuky z hlediska forem a metod a k nastínění možností jak pracovat s metodami a formami výuky v budoucnu. Naopak nemá vést k vynucování použití určitých metod a forem nebo naopak k jejich zakazování. Obsahem diskuzní části jsou následující otázky: Jaké cíle výuky jste stanovil/a (míněno žákům)? (Odpoví učitel/ka, jehož/jejíž výuka byla pozorována.) Na ostatní otázky odpovídají (diskutují je) jak učitel/ka, jehož/jejíž výuka byla pozorována, tak pozorovatel/ka, příp. další kolegové/kolegyně. Které metody a formy byly vhodně použity, tj. přispěly k naplnění stanovených cílů? Z čeho usuzujete, že byly tyto metody a formy vhodně použity? Které z použitých metod a forem mají stejně vhodnou, příp. vhodnější alternativu, aby se dosáhlo daných cílů? Napište tuto alternativu. Upřednostňuje učitel/ka, jehož/jejíž výuka byla pozorována, některé metody a formy? Pokud ano, které to jsou a jaké k tomu má důvody? Na co z hlediska metod a forem výuky by se mohl/a učitel/ka zaměřit v další výuce? Třetí část nástroje je obsahem Přílohy 3. 7

10 4 Postup ověřování nástroje Nástroj vznikl na základě klasické české pedagogické literatury, která se zabývá metodami a formami výuky (zejména Maňák, Švec, 2003 a dále viz text). Na jejím základě byly vybrány relevantní výukové metody a organizační formy práce s tím, že navíc byly do nástroje zahrnuty položky jiné metody a jiné formy, které umožňují postihnout i méně používané, příp. nejednoznačně zařaditelné formy a metody. Metodologickou oporou byla zejména práce Gavorova (2000). Celkové pojetí nástroje vychází z předchozích prací a zkušeností autora (Žák, 2006 a Žák, 2011). První verze nástroje byla použita dvojicí zacvičených pozorovatelů (autor je jedním z nich) při pozorování 10 vyučovacích hodin na druhém stupni základní školy, gymnáziu a na středním odborném učilišti. Tato první fáze ověřování proběhla v dubnu až červnu Pozorovány byly jak vyučovací hodiny společenskovědních oborů (český jazyk, anglický jazyk, zeměpis), tak přírodovědné předměty (fyzika, chemie), dále výuka informačních a komunikačních technologií a také elektrotechnika. Na základě reflexe z pozorování této výuky byl hospitační arch spolu s instrukcemi pro pozorovatele upraven tak, aby byla zajištěna co největší jednoznačnost vymezení metod a forem. Dále byla redukována původně třístupňová ( hodnoticí ) škála na dvoustupňovou ( registrační ). Hodnocení vhodnosti použití metod a forem a další diskuze byly přesunuty do diskuzní části, zatímco v tabulce s vyjmenovanými metodami a formami se v hospitačním archu registruje pouze jejich výskyt ve sledované výuce. V další fázi byl nástroj ověřován v říjnu až prosinci 2011 v 41 vyučovacích hodinách na prvním a druhém stupni základních škol a na středních školách (gymnáziu a střední odborné škole). Z hlediska standardizace je podstatné, že ověřování proběhlo jak ve výuce přírodovědných předmětů, tak v hodinách společenskovědních oborů (včetně cizích jazyků). Pozorována byla dále výuka matematiky, informatiky a odborných předmětů (na SOŠ). Během standardizačního procesu pozorovali každou vyučovací hodinu nezávisle na sobě dva pozorovatelé (učitelé z dané školy), aby bylo možné posoudit spolehlivost nástroje (reliabilitu hospitačního archu). Více informací viz Přílohu 4. Na základě podnětů vzešlých z této fáze ověřování byly po formální stránce mírně upraveny otázky k diskuzi (v diskuzní části) tak, aby byly vnímány pokud možno jednoznačně. 8

11 5 Pokyny pro práci s nástrojem Základem evaluace je záznam výskytu metod a forem, který provádí do hospitačního archu pozorovatel při pozorování výuky. Sběr kvalitních dat je vázán na dovednosti a schopnosti pozorovatele. Ten by měl být obeznámen zejména s kategoriemi, které má pozorovat, tj. jednotlivými výukovými metodami a organizačními formami výuky. K jejich úspěšnému rozpoznání je nutná důkladná znalost jejich vymezení (charakteristik). Doporučený postup 1. Seznamte se přehledově se všemi třemi částmi evaluačního nástroje (viz Přílohy 1, 2 a 3) V první části jsou charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky, ve druhé je hospitační arch a třetí část je částí diskuzní. 2. Prostudujte si důkladně charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky Rozhodování o výskytu určité metody nebo formy je založeno na porovnání s jejich charakteristikami. Je zde snaha předejít intuitivnímu rozhodování o jejich výskytu. Proto je důležité, aby se pozorovatel co nejlépe seznámil s těmito charakteristikami. 3. Vyberte učitele, příp. dále ročník, třídu a předmět, kde budete pozorovat výuku Pozorovat můžete danou vyučovací jednotku (hodinu, projektový den apod.) buď samostatně jako jediný pozorovatel, nebo můžete jít s dalším kolegou. V dalších krocích je obecně možné pracovat buď s elektronickou verzí evaluačního nástroje, nebo s verzí tištěnou. Elektronická verze má tu výhodu, že se v ní automaticky vyhodnocují data (např. četnost výskytu metod a forem) a že její součástí je Zpráva z evaluačního nástroje (viz Přílohu 5), ve které jsou přehledně zaznamenány zjištěné výsledky. 4. Zaznamenejte základní údaje o výuce do hospitačního archu Součástí hospitačního archu je tabulka pro tyto údaje. Vyplňte ji. 5. Zaznamenejte výskyt metod a forem výuky Do tabulky s jednotlivými metodami a formami vyznačte ve sloupci označeném 1 ty výukové metody a organizační formy výuky, které ve sledované vyučovací jednotce proběhly. Doporučujeme je zaznamenávat průběžně během výuky tak, jak se vyskytují. Po skončení pozorování doporučujeme projít celou tabulku a ve sloupci 0 vyznačit ty, které se nevyskytly. Speciální pozornost věnujte položkám jiné metody (č. 9) a jiné formy (č. 13). Sem zaznamenejte další pozorované metody a formy, které nelze zařadit do výše vyjmenovaných. Výstižně je zde pojmenujte, příp. je jinak charakterizujte. Tyto informace mohou být velmi podnětné pro diskuzi. Pokud je ve výuce více pozorovatelů, doporučujeme, aby nejprve dospěli ke kompromisu (resp. shodě) a poté vyplnili společně jeden hospitační arch. 6. Diskutujte podle osnovy uvedené v diskuzní části (viz Přílohu 3) Po skončení pozorování se sejděte (ještě tentýž den) spolu s učitelem, jehož výuka byla pozorována, příp. s dalšími kolegy, a diskutujte o otázkách této části. Snažte se dobrat podstatných a konkrétních závěrů. Více viz následující kapitolu. 9

12 6 Diskuze zjištěných výsledků Úvodní zamyšlení nad edukačními cíli Při práci s výukovými metodami a organizačními formami výuky je třeba se zaměřit zejména na edukační cíle, protože metody a formy můžeme chápat jako prostředky k jejich dosažení. Vymezení a zejména dosahování cílů představuje obecně složitou problematiku. Nabídneme zde proto jen dva základní pohledy vymezení cílů z hlediska současných českých kurikulárních dokumentů a cíle z hlediska osobnosti žáka. Cíle z hlediska současných kurikulárních dokumentů V základním vzdělávání, kde se navazuje na výchovu v rodině a předškolní vzdělávání, se obecně usiluje o naplňování následujících cílů (RVP ZV, 2007): umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i úspěchy druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Základní vzdělávání má žákům podle současných kurikulárních dokumentů (RVP ZV, 2007) pomoci utvářet a rozvíjet zejména tzv. klíčové kompetence, které představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Jedná se o kompetence: k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální občanské pracovní V rámci gymnaziálního vzdělávání se podle dokumentu RVP G (2007) má usilovat hlavně o naplňování následujících cílů: utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, vytvářet u žáků předpoklady pro celoživotní učení, připravit je pro další studium a pro uplatnění v pracovním životě podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému obecně přijímaného společností, rozvíjet schopnost samostatně se rozhodovat, tvořivě a kriticky myslet, být tolerantní a zodpovědný, vážit si kulturních, duchovních a materiálních hodnot, chránit své duševní a fyzické zdraví a životní prostředí Klíčové kompetence pro gymnázia jsou obdobné jako pro základní vzdělávání s tím rozdílem, že je vynechána kompetence pracovní. Pro střední odborné vzdělávání jsou cíle vymezeny na základě tzv. Delorsova konceptu čtyř pilířů, které formulovalo UNESCO (Delors, 1997): učit se poznávat učit se pracovat a jednat učit se být učit se žít společně učit se žít s ostatními Pro jednotlivé obory středního odborného vzdělávání jsou také vytvořeny Rámcové vzdělávací programy (RVP OŠ, 2011), které mimo jiné umožňují specifikovat cíle výuky. 10

13 Cíle z hlediska osobnosti žáka Při formulování konkrétních edukačních cílů, jejichž realizaci lze uskutečnit prostřednictvím výukových metod a organizačních forem výuky, je možné se opřít např. o následující rozdělení cílů (viz např. Svoboda, Kolářová, 2006): poznávací (kognitivní, informativní) cíle vymezují vědomosti, intelektuální dovednosti a schopnosti, které si má žák osvojit činnostní (operační, psychomotorické, formativní) cíle zahrnují osvojování psychomotorických dovedností a jsou často předmětem určitého výcviku hodnotové (afektivní, emocionální, postojové, výchovné) cíle obsahují osvojování postojů a vytváření hodnotové orientace komunikativní cíle zahrnují rozvoj schopností žáka komunikovat se svým okolím Zvláštní pozornost bývá věnována kognitivním cílům. Zde je možné využít tzv. Bloomovy taxonomie a jejích revizí (Maňák, Janík, 2009). Pro ukázku zde uveďme její kategorie a příslušné kognitivní procesy. Kategorie kognitivní procesy: zapamatovat si znovupoznávání; vybavování porozumět interpretace; dokládání příkladem; klasifikace; sumarizace; usuzování; srovnávání; vysvětlování aplikovat aplikování; implementace analyzovat rozlišování; strukturace; přisuzování hodnotit ověřování; posuzování tvořit generování; plánování; vytváření Výše uvedený přehled umožňuje udělat si obrázek o konkretizaci cílů výuky a s nimi spojených obsahů (více viz Byčkovský, Kotásek, 2004). Komentář k diskuzi jednotlivých otázek Stanovené cíle výuky Otázka Jaké cíle výuky jsem stanovil/a (míněno žákům)? by měla být základní otázkou každého učitele/každé učitelky, který/á jde do výuky. Je dobré si dopředu uvědomit, proč jdete učit danou látku, co chcete, aby se žáci naučili. Může se to zdát, zejména začínajícím učitelům a učitelkám, jako zbytečná otázka. Její zodpovězení Vám ale zásadně nasměruje práci a může ji velmi zjednodušit. Teprve na základě toho, jaké jsme stanovili cíle, můžeme zodpovědně vybírat metody a formy, kterými se tyto cíle pokoušíme naplnit. Nápomocný může být v otázce stanovování a formulování cílů předcházející oddíl Úvodní zamyšlení nad edukačními cíli. Pokud si v otázce stanovování cílů výuky nejste jisti, zkuste se o tom poradit s kolegyní/kolegou, ke které/mu máte důvěru, které/ho si vážíte. Můžete o tom diskutovat i v širším kruhu kolegů. V neposlední řadě Vám mohou pomoci učebnice didaktiky Vašeho předmětu, příp. Vaše zápisky z dob studií na vysoké škole (didaktické a pedagogické disciplíny). Hlavní zásadou je dávat si přiměřené a dostatečně konkrétní cíle. Dále je vhodné formulovat cíl tak, aby bylo zřejmé, co se má naučit žák (což je podstatnější), nikoli co bude vyučovat učitel. Pro výstižnost formulací je vhodné použít činnostní sloveso (viz příklady níže). Alespoň částečné naplnění cílů Vás může povzbudit v další práci a může Vám přinést pocity uspokojení. Příklady Žák rozdělí na základě experimentu látky na ty, které vedou dobře, resp. špatně elektrický proud. Žák pochopí z německy psaného novinového článku podstatu jeho sdělení a potom ho česky vlastními slovy převypráví. Žák si uvědomí specifické problémy lidí s tělesným postižením a důležitost pomoci, kterou jim poskytuje jejich okolí. 11

14 Vhodně použité metody a formy (přispěly k naplnění cílů) V této části, nad kterou se zamýšlíte společně s kolegou/kolegyní, který/á pozoroval/a Vaši výuku, se zabýváme vztahem mezi stanovenými cíli a použitými metodami a formami. Posouzení o vhodnosti tu necháváme v podstatě na expertním názoru Vás a Vašich kolegů, i když je zřejmé, že to může být subjektivně ovlivněno a zasluhovalo by to propracovanější přístup. Je velmi účelné, abyste se pokusili formulovat důvody, proč si myslíte, že byla daná metoda nebo forma vhodně použita. Možná v diskuzi narazíte na to, že některé použité metody a formy nemohly příliš přispět k naplnění vytčených cílů. Na jiných se možná shodnete jako na vhodných. Obě dvě zjištění jsou cenná. Vhodnost závisí také na momentálním rozpoložení žáků. Neexistuje zřejmě žádný jednoduchý návod, kdy kterou metodu a formu použít. V tomto ohledu Vám ale k orientaci mohou posloužit charakteristiky metod a forem uvedené v Příloze 1. V případě, že se domníváte, že byla daná metoda nebo forma vhodně použita, ji zkuste použít opakovaně, např. v paralelní třídě nebo v jiné obdobné situaci. V opačném případě Vám může být nápomocna další diskuzní otázka. Příklad (citováno z archu vyplněného při pilotáži) K naplnění stanovených cílů byla vhodně využita metoda vyprávění učitele, která přispěla k motivaci žáků, zpestřila výuku, byla určitým oddechovým časem, aniž by přerušila spojitost výuky, a zároveň vedla k získání nových informací. Vhodné alternativy k použitým metodám a formám výuky S vhodnou alternativou k Vámi použitým metodám a formám můžete přijít sami a mohou Vám být k užitku také názory kolegyň a kolegů (samozřejmě včetně pozorovatele/pozorovatelky). Možná už před výukou jste váhal/a mezi dvěma metodami nebo formami a pak jste se rozhodl/a pro tu, která se neukázala nejšťastnější. Zkuste příště tu druhou. Zajímavý tip Vám může dát kolega/kolegyně stejné aprobace, který učí danou partii jinak. Obohacující může být také hospitace v hodině kolegy/ně. Vždy je vhodné hledat různé cesty k dosažení cílů. Díky využívání různých metod a forem může být pak výuka pestřejší jak pro žáky, tak také pro učitele. Metody a formy, které vyučující upřednostňuje (včetně důvodů k těmto preferencím) Během zamýšlení se a diskuze možná dospějete k tomu, že některé metody a formy používáte častěji a raději. Máte k tomu zřejmě určité důvody. To může být oprávněné, ale je užitečné si tyto důvody uvědomit. Pak se může stát, že raději přistoupíte na návrh kolegy/ně zkusit něco příště jinak. Není v žádném případě nutné opouštět to, co máte vyzkoušené a víte, že Vám to funguje. Ale zamyšlení se i nad zdánlivě samozřejmými věcmi nebývá na škodu. Příklad (citováno z archu vyplněného při pilotáži) Paní učitelka ve své práci preferuje především vyprávění, rozhovor a aktivizující metody. V těchto metodách využívá především svoji silnou stránku - řečnické schopnosti, propojení poznatků z literatury, kterou vyučuje. Náměty, na co by se měl/a vyučující z hlediska metod a forem zaměřit v další výuce Návrhy, na co se zaměřit v další výuce z hlediska metod a forem, mohou přijít jak od kolegy/ně- -pozorovatele/pozorovatelky, tak od Vás samých. Cílem není něco bezmyšlenkovitě měnit, jen aby se něco dělo. Naopak, pokud jste se shodli, že určité metody a formy byly použity vhodně, využívejte je dále. V případě návrhů na použití jiných metod a forem si stanovte při jejich aplikaci přiměřený a jasný cíl. 12

15 Příklad Až budu chtít příště, aby žáci více diskutovali informace v daném textu a pořádně se nad nimi zamysleli, tak vyzkouším práci s textem ve dvojicích. Když jsem posledně takový text četl a jen se ptal na názory žáků, chtěl diskutovat jen jeden z nich, ostatní byli pasivní. Tím by se mohla zvýšit aktivita žáků. Následně budeme pracovat frontálně, čímž žáci zjistí, k čemu dospěly ostatní dvojice. Porovnání by pro žáky mohlo být přínosné. Příklad (citováno z archu vyplněného při pilotáži) V další výuce je doporučeno zaměřit se především na samostatnou práci žáků a individualizovanou výuku, která v hodině nebyla použitá. Při frontální výuce slabší žáci nestačí (je důležité pracovat zvláště s žáky se SPU). Ve výuce se zaměřit více na využívání interaktivní techniky - větší názornost a využití PC - výukové programy na matematiku (individualizace). Pokusit se využít některých aktivizačních metod k probuzení zájmu žáků o výuku matematiky. Diskuze metod a forem výuky a jejich vhodnosti vzhledem k cílům výuky se stane nosnější, pokud je pozorováno více vyučovacích hodin daného učitele. Je tak možné sledovat historii vývoje používání metod a forem výuky. Může se například ukázat tendence k používání některých metod a forem a naopak absence jiných. Dále je možné porovnání s hospitačními archy z výuky dalších vyučujících, což může vyústit v širší a hlubší diskuze. 13

16 14

17 7 Seznam použité a doporučené literatury Anděl, J. (2003). Statistické metody. Praha: MATFYZPRESS. Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54(3), Delors, J. (1997). Učení je skryté bohatství. Zpráva mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století. Praha: ÚVRŠ. Dostupné z Fenclová, J. (1982). Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. Praha: SPN. Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. Chvál, M. (2003). Validita její druhy a současné pojetí validizace. (Závěrečná zpráva projektu Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na UK v Praze k dílčímu úkolu Vypracování metodiky ke zjišťování predikční validity písemných testů používaných na UK ). Praha: Univerzita Karlova. Janík, T., & Seidel, T. (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann. Kalhous, Z., & Obst, O. a kol. (2009). Školní didaktika. Praha: Portál. Maňák, J., & Janík, T. (2009). Cíle výchovy a vzdělávání. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido. Maňák, J., & Švec, V. (2009). Formy a metody výuky. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G. (2007). Praha: VÚP. Dostupné z Rámcový vzdělávací program pro odborné školy RVP OŠ. (2011). Praha: VÚP. Dostupné z Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV. (2007). Praha: VÚP. Dostupné z Svoboda, E., & Kolářová, R. (2006). Didaktika fyziky základní a střední školy: vybrané kapitoly. Praha: Karolinum. Vališová, A., & Kasíková, H. a kol. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. Žák, V. (2003). Fyzika v projektové výuce (Magisterská diplomová práce). Praha: MFF UK. Žák, V. (2006). Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (Doktorská disertační práce). Praha: MFF UK. Žák, V. (2011). Nástroj k registrování metod a forem výuky a dalších kategorií (Interní materiál pro potřeby ČŠI). Praha: ČŠI. 15

18 16

19 8 Přílohy Příloha 1: Charakteristiky jednotlivých metod a forem výuky 1 VYPRÁVĚNÍ UČITELE Základní charakteristika Je to monologická slovní metoda, a charakterizuje ji proto převážně jednosměrný proud informací od učitele k žákům. Ze strany žáků není vyloučen dotaz nebo žádost o upřesnění a doplnění příběhu. Typická je poutavost obsahu, dynamičnost podání a dramatičnost děje. Často se vypravují příběhy z dějin, ze života zajímavých osobností a vlastní zážitky. Rozšířená charakteristika Účinnost osvojení učiva bývá při vyprávění vysoká, jsou-li žáci do vyprávění emocionálně zapojeni. Od metody vyprávění se často očekává, aby žákům zprostředkovala věcné informace. Může ale plnit i jiné funkce, např. je vhodná k motivaci žáků, protože často upoutá formou podání a výzvou k prožívání příběhů, a dále přispívá k rozvoji kreativity, neboť si posluchači mohou dotvářet obrazy událostí ve své představivosti. Vyprávění může prostřednictvím vhodně vybraných a podaných příběhů podporovat také sociální učení žáků, neboť ve vyprávění mohou být nepřímo tematizovány sociální konflikty, dějinné události, historky z cest apod. Vyprávění je také osvědčeným prostředkem k udržení kázně a soustředění žáků, zvolňuje pracovní tempo, zpestřuje výuku, je určitým oddechovým časem, aniž ovšem přeruší spojitost výuky. Příklad vztahu mezi cílem, obsahem a metodou Cílem je, aby si žáci uvědomili specifické problémy lidí s tělesným postižením a důležitost pomoci, kterou jim poskytuje jejich okolí. Z hlediska osobnosti žáka se jedná o hodnotový cíl. Obsahem jsou informace o životě učitelovy kamarádky, která ochrnula po úrazu při adrenalinovém sportu. Jako metodu použil učitel vyprávění. Učitel žáky touto metodou seznamuje se životem kamarádky před úrazem a po něm. Líčí, jak nemůže sama dělat běžné věci (příprava jídla, osobní hygiena apod.), protože je ochrnutá jak na ruce, tak na nohy. Jeden žák se zeptá, jestli může dělat vůbec něco sama. Učitel ho překvapí tím, když vysvětlí, že může pracovat na počítači, který se dá ovládat hlasem. Učitel dále pokračuje tím, že žáky seznámí s programem neziskové organizace, od které má tělesně postižená kamarádka asistentku. 2 VYSVĚTLOVÁNÍ (VÝKLAD) UČITELE Základní charakteristika Je charakterizováno logickým a systematickým postupem při zprostředkování učiva žákům, který respektuje jejich věk a vychází z aktuálního stavu jejich vědomostí a dovedností. Při vysvětlování jde o rekonstrukci nebo pochopení nějakého jevu na základě argumentů vycházejících z příslušných zákonitostí. Žáci jsou vedeni k pochopení a osvojení si jádra sdělení, podstaty jevu nebo funkce předmětu. Rozšířená charakteristika Na rozdíl od vyprávění, které se vyznačuje fabulací, dramatickým napětím a estetickým zážitkem ze slovního projevu, je vysvětlování orientováno výrazně kognitivně (na poznávací procesy). Je většinou spojeno s frontální výukou, ale není vázáno jen na ni. Vysvětlování by mělo navazovat na zkušenosti žáků a na stupeň jimi osvojených poznatků. Osvědčuje se postup od konkrétního k abstraktnímu, od známého k neznámému a od jednoduchého k složitějšímu. Hlavní důraz se klade na přesné vyjadřování, logické důkazy a zobecňování. Podpůrným prostředkem může být názorný materiál (konkrétní předměty a jevy, jejich schematické znázornění apod.). Příklad vztahu mezi cílem, obsahem a metodou Cílem je, aby si žáci uvědomili příčiny vzniku druhé světové války. V rámci RVP ZV můžeme tento cíl zařadit k cíli vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Obsahem je zejména situace v Německu a v sousedních zemích ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století a dále postoje západních mocností. Metodou je vysvětlování (výklad) jednotlivých příčin a dalších událostí. Učitel zdůrazňuje logické souvislosti a sepětí s předchozím vývojem (zejména po první světové válce). 17

20 3 PRÁCE S TEXTEM Základní charakteristika Je to metoda založená na zpracování textových informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření, prohloubení a upevnění. Nepatří sem pouhé žákovo čtení z učebnice. Dominuje zde žákovo učení ( učení z textu ), podporované v řadě situací učitelem. Patří sem zejména práce s učebnicemi, učebními texty, příručkami, encyklopediemi, odbornou i krásnou literaturou, učení z textů zprostředkovaných elektronickými médii (např. internetem) a také práce s textem, který vytvořili sami žáci (výpisky, vlastní literární tvorba apod.). Zápis žáků do sešitu sem patří, pouze pokud jsou naplněny výše uvedené charakteristiky. Rozšířená charakteristika Využívány jsou nejen specifické texty (především učebnice), ale i jiné neučebnicové texty. Prostřednictvím textu získává žák podněty i k dalším samostatným aktivitám, např. k pozorování a experimentování. Práce s textem spočívá tedy nejenom v zapamatování prezentovaných informací, ale hlavně v postupném vytváření a zdokonalování dovedností žáků využívat textových informací při řešení různě náročných úloh a problémů. Při práci s textem jde především o to, aby mu žák porozuměl. Jak ukazují výsledky našich i mezinárodních výzkumů, čeští žáci prokazují při orientaci v textu a v postihování jeho smyslu značné nedostatky. Příklad vztahu mezi cílem, obsahem a metodou Cílem je, aby žáci z německy psaného novinového článku pochopili podstatu jeho sdělení a byli schopni ho potom vlastními slovy česky převyprávět. Z hlediska osobnosti žáka se jedná o poznávací cíl (úroveň porozumění) a dále o cíl komunikativní. Vybrána byla zpráva o zahraniční návštěvě německé kancléřky. Z obsahového hlediska se jedná o sdělení zahrnující místopisné údaje a výrazy z oblasti politiky a hospodářství. Žáci mají k dispozici kapesní německo-český slovník. Jedná se o práci s textem, ve kterém význam některých výrazů žáci dopředu neznají. 4 ROZHOVOR Základní charakteristika Rozhovor jako výuková metoda je verbální komunikace v podobě otázek a odpovědí dvou nebo více osob (obyčejně učitele a žáků) na dané výchovně-vzdělávací téma, které je zaměřeno na stanovený cíl. Jádrem rozhovoru je dvoustranná komunikace, výměna zkušeností a hledání odpovědí na otázky. Základními prvky rozhovoru jsou oslovení a replika (odpověď). Komunikaci iniciují a usměrňují otázky. Častým případem je, že učitel zadá otázku a odpověď vyžaduje od jednoho žáka a na novou otázku získává odpověď od dalšího žáka. Rozšířená charakteristika Pokud jeden učitelův impulz vyvolá reakci u více žáků, dostaví se výraznější aktivita. Nejúčinnější, ale málo častý je případ, kdy učitelův podnět má za následek výměnu názorů mezi skupinou žáků a teprve poslední žák formuluje výslednou odpověď. Existují volnější druhy rozhovoru (např. debata, diskuze) a vázanější druhy rozhovoru (např. řízený a zkušební rozhovor). Pokud mají partneři rozhovoru stejná práva, vzniká dialog. Při výukovém rozhovoru má učitel vedoucí roli. Výukový rozhovor je prostředkem k aktivizaci žáků, protože žáky povzbuzuje k pozornosti a ke spolupráci. Žák se při něm může učit rozhodovat, argumentovat a obhajovat své názory. Příklad vztahu mezi cílem, obsahem a metodou Cílem je, aby žáci dokázali vyjádřit svůj názor, vysvětlit ho a zároveň vyslechnout názory druhých. Z pohledu RVP G můžeme tento konkrétní cíl zařadit k cíli podporovat celkový rozvoj osobnosti žáků tak, aby se dokázali co nejlépe zapojit do demokratické společnosti a projevovat se jako její aktivní občané. Obsahem je otázka, zda mají mít páry gayů právo osvojit dítě. Metodou je rozhovor (konkrétně diskuze), kdy učitel položil úvodní otázku a žáci vyjadřují svůj názor. Diskutují mezi sebou i s učitelem, zjištují, že s někým se ve svém názoru shodnou, s jiným ne. Svoje názory vysvětlují (přejímání vzorců chování dospělých dětmi, posmívání se takovým dětem okolím, důležitost lásky bez ohledu na pohlaví dospělých, spousta nefungujících běžných rodin atd.). 18

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko

Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko Mapování cílů kurikula Posuzovací arch Dušan Klapko 22 Mapování cílů kurikula Posuzovací arch Dušan Klapko Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více