Elektronická evidence tržeb. Bc. Zdeněk Vondrák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická evidence tržeb. Bc. Zdeněk Vondrák"

Transkript

1 Elektronická evidence tržeb Bc. Zdeněk Vondrák

2 Lektor Bc. Zdeněk Vondrák Daňový poradce ev. č Flying accountant s.r.o. 2

3 Evidence tržeb - koncepce Evidence hotovostních plateb podle upraveného chorvatského modelu. Ústup od certifikovaných registračních pokladen k on-line řešení Celkem se týká cca 600 tis. subjektů 3

4 Legislativní proces evidence tržeb Projednání Senátem 16. března 2016 Prezident podepsal zákony zavádějící evidenci tržeb 30. března 2016 Vyhlášení zákona od 14. dubna 2016 účinný od 1.září 2016 Připravované novely návrh MZ 4

5 Zákon o evidenci tržeb Předmět úpravy ( 1) zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související daňový zákon Výkon působnosti ( 2) orgány Finanční správy České republiky Kontrola plnění povinností při ET také orgány Celní správy České republiky - (ozbrojená složka ) Subjektem evidence tržeb je poplatník ( 3) daně z příjmů fyzických osob do okamžiku daňové smrti daně z příjmů právnických osob 5

6 Evidovaná tržba Vymezení evidované tržby ( 4) K vymezení evidované tržby pak dochází na základě naplnění podmínek tvořící dva znaky evidované tržby: formální (uvedený v 5) materiální, kterým je založení rozhodného příjmu (uvedený v 6). Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem ( 4 odst. 1). Evidovanou tržbou je také platba ( 4 odst. 2), která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo následným čerpáním nebo zúčtováním platby, která zakládá rozhodný příjem. 6

7 Formální náležitosti evidované tržby Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna ( 5) v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, který je poplatník, který má tržbu evidovat, šekem, směnkou, v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů a obdobných instrumentů, včetně bitcoinů) nebo započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů. 7

8 Formální náležitosti evidované tržby V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami. Neeviduje se také platba vkladem na bankovní účet odběratele. Evidenci ale podléhá, pokud poplatník převezme hotovostní platbu od dodavatele a následně ji vloží na svůj bankovní účet. 8

9 Rozhodný příjem Rozhodným příjmem se pro účely ZET rozumí ( 6) U poplatníka daně z příjmů FO příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním. Evidenci nepodléhá příjem FO, který není podnikáním (poskytnutí práv) U poplatníka daně z příjmů PO příjem z činnosti, která je podnikáním. Jak u FO tak i u PO tvoří výjimku příjem, který není předmětem daně je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. U PO tvoří výjimku ještě navíc příjem, který podléhá dani ze samostatného základu daně např. příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění,. 9

10 Rozhodný příjem Příjmy podle 6 odst. 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou ( 6 odst. 2). Záměrem evidence tržeb je zachycení reálného majetkového toku a nikoliv záznamu v evidenci, který může nastat v jiném časovém okamžiku, pro účely evidence tržeb je od účetního zachycení odhlíženo. 10

11 Rozhodný příjem Rozhodným příjmem je pro účely ZoET též příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka ( 6 odst. 3). Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména ty příjmy, které jsou příjmy z nájmu (podle 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle 10 zákona o daních z příjmů). 11

12 Vztah k cizímu právu ( 36) Evidovanou tržbou není také tržba poplatníka, který je povinen tuto tržbu evidovat srovnatelným způsobem podle práva státu, se kterým má Česká republika uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze získávat srovnatelné informace o evidovaných tržbách. Povinnost evidovat tržby daňovým nerezidentům vzniká pouze ve vztahu k příjmům ze zdrojů na území České republiky. 12

13 Tržby vyloučené z evidence tržeb ( 12) Ustanovení stanoví tržby, které jsou vyloučeny z povinnosti evidence tržeb. Ze zákona jsou z povinnosti evidování tržeb vyloučeny tržby uvedené v 12 odst. 1 až 3. V případě odst. 1 je tento postup odůvodněn zvláštním veřejnoprávním statusem poplatníků, tj. státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, České národní banky a držitele poštovní licence. V případě odst. 2 je tento postup plošného vynětí poplatníků odůvodněn již existujícími mechanismy, které jsou považovány za dostatečné k uskutečnění transparentní kontroly pro účely správy daně i bez uvalení režimu evidence tržeb. POZOR na vybírání peněz za jiné subjekty. 13

14 Tržby vyloučené z evidence tržeb ( 12) banky, včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního družstva, pojišťovny a zajišťovny, investiční společnosti a investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, centrálního depozitáře, penzijní společnosti, penzijního fondu, z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona, z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích. 14

15 Tržby vyloučené z evidence tržeb ( 12) Odstavec 3 stanoví výčet tržeb, které jsou z evidence tržeb vyňaty na základě jiných důvodů - důvodem vynětí jsou tedy okolnosti spočívající v samotném uskutečnění tržby. Jedná se o tržby: uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi, ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením, z jízdného placeného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,- silniční, vodní a letecká pouze pravidelná na palubě letadel, 15

16 Tržby vyloučené z evidence tržeb ( 12) 16

17 Tržby vyloučené z evidence tržeb ( 12) z osobní drážní přepravy, pravidelná i nepravidelná např. historické vlaky) včetně prodeje občerstvení pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu, z provozování veřejných toalet. Materiální kritérium pro další tržby vyňaté z evidování upravuje 12 odst. 4. Z povinnosti evidovaní tržeb tak mohou být vyňaty také tržby, o nichž to stanoví nařízení vlády, pokud by jejich evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. 17

18 Neziskové organizace Vyloučeny jsou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, Metodický pokyn Drobná vedlejší činnost v roce, jež předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, neměl příjem, výnos z této činnosti vyšší než Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5% z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období. Pomůcka: Výkladové stanovisko č. 8 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne k výdělečné činnosti spolku 18

19 Závazné posouzení o určení evidované tržby ( 32) Správce daně vydá na žádost poplatníka rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby. Žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a poplatník žádost bude moci podat nejdříve 3 měsíce před samotným zahájením evidence tržeb. Předmětem závazného posouzení je určení, zda je platba evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu. V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení poplatník uvede popis platby, která má podléhat posouzení, a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 19

20 Závazné posouzení o určení evidované tržby ( 32) Předmětem závazného posouzení mohou být všechny situace, kdy není jasné, zda má poplatník povinnost provádět elektronickou evidenci tržeb. To se může týkat zejména následujících situací: Posouzení splnění formální náležitosti pro evidovanou tržbu Vyloučení příjmů (tržeb), které nejsou dosaženy z podnikání dle 6 ZoET Vyloučení ojedinělých příjmů (tržeb) dle 6 ZoET Vyloučení tržeb uvedených v 12 ZoET (výjimky) Skutečnost, že platba může být evidována ve zjednodušeném režimu ( 10 a 11) Vyloučení tržeb dosažených v zahraničí podle 36 ZoET 20

21 Postupný náběh ET Zákon nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení ( 39). Některé části zákona nabydou účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, tj. 1. září Jedná se o ustanovení upravující: tržby ve zjednodušeném režimu povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu, tržby vyloučené z evidence tržeb, žádost o autentizační údaje, přidělení a používání autentizačních údajů, certifikáty pro evidenci tržeb a jejich správa, ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb, oznamovací povinnost ve vztahu k údajům o provozovnách, závazné posouzení o určení evidované tržby. 21

22 Postupný náběh ET Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE podle své majoritní činnosti. Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Minoritní činnosti nesmí přesáhnout max. 49 % a současně ne více než ,-Kč za rok předcházející v dané provozovně. 22

23 ET postupný náběh ( 37) Zákon byl vyhlášen v dubnu 2016, tedy bude: 1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby NACE 55 Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny.) NACE 56 Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering ) Metodický pokyn pouze stravovací služby NACE 56 a -stravovací služby od (např. Obsluha, klimatizace, ohraničený prostor) 23

24 ET postupný náběh ( 37) 24

25 ET postupný náběh ( 37) 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod NACE Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů NACE Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích ) 25

26 ET postupný náběh ( 37) 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o: NACE Taxislužba NACE Železniční osobní doprava meziměstská NACE Silniční nákladní doprava NACE 10.7, 10.1, - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci ) NACE 86, 69.1, 75.0, - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři, daňoví poradci, herci ) a další 26

27 ET postupný náběh ( 37) 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnost NACE 13 - Výroba textilií NACE 14 - Výroba oděvů NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru NACE Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení NACE 31 Výroba nábytku NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů ) NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači ) NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů ) NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky ) Metodický pokyn stravování bez stravovací služby 27

28 Doprovodný zákon k ZoET Změna zákona o daních z příjmů Nová sleva pro poplatníky evidující tržby ( 35ba, resp. 35 bc). Jedná se slevu na dani v max. výši Kč. Změna zákona o dani z přidané hodnoty Novela přílohy č. 2 - dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby (21%) do první snížené (15%). V základní sazbě nadále zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Novela 101a - změna úpravy el. podávání, resp. formulářových podání pokud nebude podaný soubor v pořádku, soubor nebude načten, podání se nekoná a poplatník bude vhodným způsobem upozorněn. Změna zákona o správních poplatcích Doplnění správního poplatku v souvislosti se závazným posouzením v oblasti evidence tržeb ve výši Kč. 28

29 Vybavení pro evidování tržeb Pokladní zařízení (HW, SW) Pokladní zařízení musí být schopné zasílat datové zprávy obsahující údaje o evidované tržbě a přijmout potvrzení o jejich zaevidování u správce daně Může stačit například tablet nebo chytrý telefon s tiskárnou. Ti, kteří již moderní pokladnu mají, budou potřebovat pouze aktualizaci softwaru a připojení k internetu. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon, ) a příslušného operačního systému. Internet Velikost odesílaných dat bude velmi malá (v jednotkách kb) => není nutné mít k dispozici vysokorychlostní internet. 29

30 Evidence tržeb běžným způsobem on-line Poplatník je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely tohoto zákona rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve. 30

31 Evidence tržeb běžným způsobem ( 18) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním podle Daňového řádu. Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Evidence v Kč? 31

32 Evidence tržeb běžným způsobem ( 18) 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu) 4. Zákazník obdrží účtenku. 5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem. 32

33 Kódy ET Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. BKP - Bezpečnostní kód poplatníka je vytvořený poplatníkem, který prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou je vždy součástí zasílaných údajů FIK - Fiskální identifikační kód je jednoznačný identifikátor vytvořený systémem finanční správy na základě obdržené datové zprávy poplatníka - prokazuje zaevidování tržby v systému EET PKP - Podpisový kód poplatníka je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost povinného subjektu za vystavení tištěné účtenky PKP bude na účtenku tištěn pouze v případě, kdy bude vydávána v offline režimu 33

34 Rozsah zasílaných údajů ( 19) Údaje o evidované tržbě poplatník zasílá datovou zprávou na společné technické zařízení správce daně. Výčet zasílaných údajů je uveden v 19 odst. 1 a 2. Jedná se o: DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky BKP, PKP (kódy generované pokladnou) Datum a čas transakce Celková částka tržby Režim EET (běžný/zjednodušený) Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů DIČ poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery. 34

35 Údaje na účtence ( 20) Zákonný výčet údajů, které je poplatník povinen uvádět na vystavené účtence a který tvoří její základní obsah (vedle dobrovolně uváděných údajů) je uveden v 20 odst. 1 a 2. jedná se o: DIČ, ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky BKP (kód generovaný pokladnou) FIK (není-li FIK uvede se PKP) Datum a čas transakce Celková částka tržby Režim EET (běžný/zjednodušený) na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele) Uvádí se také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním tržby poplatníka, který tržbu eviduje. 35

36 Údaje na účtence ( 20) 36

37 ET při výpadku spojení ( 22) Doba odezvy ( 21) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu na pokladní zařízení poplatníka. Mezní dobu odezvy musí nastavit poplatník na delší než 2 sekundy. Postup při překročení mezní doby odezvy ( 22) Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, poplatník zašle datovou zprávu nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód. 37

38 ET časový sled evidence Čas 0 přijetí platby a odeslání zasílaných údajů Čas 0-2 čekání na zaslání FIK Čas 2-4 on-line - přijetí FIK a vytištění účtenky Čas 2-4 off-line nepřijetí FIK, vytvoření PKP a vytištění účtenky Čas 4- dále systém čeká na připojení k internetu Při připojení systému k internetu odesílá PKP a systém ET eviduje platbu 38

39 Evidence tržeb při výpadku spojení ( 22) 39

40 ET ve zjednodušeném režimu ( 23) off-line Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód. 40

41 Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu 41

42 Tržby ve zjednodušeném režimu Ze zákona mohou podléhat evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty ( 10 odst. 1). Dále se mohou ve zjednodušeném režimu evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou (materiální kritérium). Tyto tržby stanoví nařízením vláda ( 10 odst. 2). 42

43 Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu ( 11) Ustanovení upravuje proces vydávání povolení ve zjednodušeném režimu. Povolení bude vydávat FS. Správce daně na základě žádosti poplatníka vydá za zákonem stanovených podmínek povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu. Rozhodnutí vydá do 15 dnů ode dne podání žádosti. Poplatník nemusí žádat o povolení na celou činnost, ale např. na určité druhy tržeb nebo na tržby jedné ze svých provozoven. Povolení správce se může vztahovat jen na některé tržby, které v povolení vymezí. 43

44 Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu ( 11) Mělo by se jednat o výjimečné případy např. nemožnost připojení k internetu Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení žádosti musí být žadatel vyrozuměn. Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala. Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání. 44

45 Nepřímé zastoupení ( 8) Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Jedná se o zvláštní ustanovení zvláště pro situace kdy, je uzavřena komisionářská smlouva. Tržbu, která splňuje formální znaky evidované tržby zaeviduje prodejce v celém rozsahu bez ohledu na to, zda obsahuje či neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně prodejce (zejména marži). Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ prodejce zboží, údaji o jeho provozovnách a jeho certifikátem, nebude uvedeno DIČ majitele zboží. 45

46 Pověření k evidování tržeb ( 9) Poplatník, kterému tržba plyne může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka ( 9 odst. 1). Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného poplatníka, údaji o jeho provozovnách a jeho certifikátem, zároveň bude jedním ze zasílaných údajů DIČ majitele zboží. Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům (např. na základě smlouvy o společnosti nebo na základě spoluvlastnictví), mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval ( 9 odst. 2). Tržba bude správci daně zasílána s uvedením DIČ pověřeného poplatníka, údaji o jeho provozovnách a jeho certifikátem, nebudou uváděna DIČ poplatníků, kteří jej evidováním pověřili. 46

47 Pověření k evidování tržeb ( 9) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování tržby pověřil ( 9 odst. 3). Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného poplatníka, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona ( 9 odst. 4). 47

48 Autentizační údaje ( 13 a 14) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje ( 13 odst. 1). Autentizační údaje slouží k přístupu na portál správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb ( 13 odst. 2). Formální způsob splnění povinnosti podat žádost o autentizační údaje upravuje 13 odst. 3. Přidělování autentizačních údajů pak upravuje ustanovení 14. Toto ustanovení upravuje způsob přidělení autentizačních údajů a povinnost správce daně zveřejnit podmínky a postup pro přístup na portál. 48

49 Autentizační údaje ( 13 a 14) Poplatník nebo jeho zástupce může požádat o autentizační (přihlašovací) údaje dvěma způsoby: prostřednictvím portálu správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně Správce daně přidělí autentizační údaje poplatníkovi bez zbytečného odkladu: prostřednictvím datové schránky ( do 3 dnů) v rámci osobního jednání (na finančním úřadě se budou poplatníkovi předány autentizační údaje v zapečetěné obálce) 49

50 Žádost 50

51 Žádost 51

52 Žádost 52

53 Žádost 53

54 Žádost 54

55 Žádost 55

56 Žádost 56

57 Žádost 57

58 Žádost 58

59 Žádost 59

60 Žádost 60

61 Protokol 61

62 Protokol 62

63 Protokol 63

64 64

65 65

66 Certifikát pro evidenci tržeb Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv ( 15). Platnost certifikátu cca 3 roky 16 pak stanovuje povinnost poplatníka zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 66

67 Získání certifikátu 67

68 Získání certifikátu 68

69 Získání certifikátu 69

70 Získání certifikátu 70

71 Získání certifikátu 71

72 Získání certifikátu 72

73 Získání certifikátu 73

74 Získání certifikátu 74

75 Získání certifikátu 75

76 Získání certifikátu 76

77 Získání certifikátu 77

78 Získání certifikátu 78

79 Získání certifikátu 79

80 Získání certifikátu 80

81 Získání certifikátu 81

82 Získání certifikátu 82

83 Získání certifikátu 83

84 Získání certifikátu 84

85 Získání certifikátu 85

86 Získání certifikátu 86

87 Získání certifikátu 87

88 Získání certifikátu 88

89 Získání certifikátu 89

90 Získání certifikátu 90

91 Údaje o provozovnách ( 17) Ustanovení 17 upravuje vybraná pravidla vztahující se k uvádění a správě údajů o provozovnách. Údaje o provozovnách je poplatník povinen oznámit prostřednictvím portálu u správce daně před získáním certifikátu. Pojem provozovna je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti. Toto vymezení vychází z výkladu NOZ. Pojem provozovna se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení. 91

92 Provozovny 92

93 Provozovny 93

94 Provozovny 94

95 Provozovny 95

96 Provozovny 96

97 Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb ( 24) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup. Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu na jednání poplatníka a orgánu příslušného k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb hledí jako na uzavření smlouvy. Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, lze od smlouvy, která byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit. 97

98 Informační povinnost poplatníka ( 25) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Cílem je informovat zákazníka, že daný prodejce je povinen evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku a zároveň zákazníkovi poskytnout informaci v jakém režimu podnikatel tržby eviduje. Pro zákazníka je tato informace důležitá pro ověření zaevidování tržby u správce daně. Není podstatné, zda se bude jednat o tištěný nebo elektronický text. Nezbytné je, aby z pozice zákazníka bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné a čitelné. 98

99 Informační povinnost poplatníka ( 25) Obsahem informačního oznámení je text ve znění Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li podnikatel v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. text ve znění Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů., eviduje-li podnikatel v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. 99

100 Informační povinnost správce daně ( 26) Správce daně poskytuje poplatníkovi informace shromažďované na společném technickém zařízení správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozsah a členění informací poskytovaných podle odstavce 1 a podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce

101 Ověření účtenky ( 27) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, zda byly údaje o dané tržbě zaslány správci daně. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odst

102 Správní delikty Přestupky ( 28) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kč. Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob ( 29) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, bez ohledu na to jestli je osobou která má tržby evidovat, se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 102

103 Správní delikty Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost a, zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě, b, vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, c, umístit informační oznámení, d, zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Za správní delikt se uloží pokuta do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b), do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d). 103

104 Společná ustanovení ke správním deliktům ( 30) Správní delikt podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nebo celní úřad. Správní delikt projednává ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona. 104

105 Společná ustanovení ke správním deliktům ( 30) Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Zánik odpovědnosti Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Splatnost pokuty Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 105

106 Zákon o evidenci tržeb Opatření k vynucení nápravy - Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti ( 31) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti. Vztah k daňovému řádu ( 33) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb podle daňového řádu s výjimkou správních deliktů. 106

107 Zákon o evidenci tržeb Spolupráce orgánů veřejné moci ( 34) Zjistí-li orgán veřejné moci při výkonu své působnosti porušení tohoto zákona, oznámí tuto skutečnost orgánu příslušnému k prověřování plnění povinností. Účtenková loterie ( 35) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence. Příslušnou organizační složkou státu k pořádání účtenkové loterie je Ministerstvo financí. 107

108 Prostor pro Vaše dotazy 108

Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a související postupy uplatňované při evidenci tržeb. 2 Subjekt a předmět

Více

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb

112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb 112/2016 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb (platí od 1. 12. 2016 s výjimkou) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1978 Sbírka zákonů č. 112 / 2016 112 ZÁKON ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Online evidence tržeb

Online evidence tržeb Online evidence tržeb Povinnosti, možnosti a rizika Jakub Černý Asociace podnikatelů a manažerů 1. Popis systému Subjekty (= koho se týká) poplatník DPFO z podnikání, za účelem dosažení zisku (živnostníci)

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2015 Praha 1.10.2015 Opatření proti daňovým únikům (1) Objem šedé ekonomiky v ČR představuje

Více

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb Elektronická evidence tržeb Daniela Hrabětová Martin Šabo JHK České Budějovice, 8.10.2015 Opatření proti daňovým únikům Objem šedé ekonomiky v ČR představuje cca 15 % HDP. Úniky na DPH: 82 mld. Kč Nevykázané

Více

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14.

Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie. 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. Elektronická evidence tržeb Miroslav Hejna náměstek ministra financí pro informační a komunikační technologie 21. ročník sympozia EDI (FACT a EB) Praha, 14. května 2015 Proč EET Objem šedé ekonomiky v

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 513/0. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 513/0. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 513/0 Vládní návrh zákona o evidenci tržeb Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 4. června 2015 v 9:09 V l á d n

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Elektronická evidence tržeb a další nástroje

Elektronická evidence tržeb a další nástroje Elektronická evidence tržeb a další nástroje 12. listopadu 2015 Ing. Martin Janeček generální ředitel GFŘ Inkaso (v mil. Kč) Daň 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Daň z přidané hodnoty

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na +420 739 866 871!

ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na +420 739 866 871! ZDARMA aktualizace! Načtěte QR kód a odešlete na +420 739 866 871! Elektronická EVIDENCE TRŽEB Zákon o evidenci tržeb s praktickým komentářem Uživatelské rady a tipy Slevy na dani a změna DPH související

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Jak moc jsou živnostníci, malé a střední podniky důležití pro ekonomiku? Elektronická evidence tržeb

Jak moc jsou živnostníci, malé a střední podniky důležití pro ekonomiku? Elektronická evidence tržeb Jak moc jsou živnostníci, malé a střední podniky důležití pro ekonomiku? Elektronická evidence tržeb Opatření proti malým podnikatelům a živnostníkům Zvyšování tlaku a moci státu Zastánci EET a ti, kteří

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V l á d n í n á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy

Více

Elektronická evidence tržeb. Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí

Elektronická evidence tržeb. Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Elektronická evidence tržeb Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější výběr daní,

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Registrační číslo Úřadu práce ČR: Překlenovací příspěvek Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o překlenovací příspěvek 114 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů O překlenovací

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016

Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016 Kontrolní hlášení DPH a další novinky roku 2016 V této informaci upozorňujeme na náležitosti kontrolního hlášení, které bude muset od 1.1.2016 podávat každý plátce DPH, a které daňová správa zveřejnila

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže SŠHS Kroměříž V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: PP Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání 112 zákona

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více