Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE"

Transkript

1 Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst. 2.2 NV č. 336/2004 Sb. (ekv. Council Directive MDD93/42/EEC) klasifikován ve třídě IIa EMBITRON s.r.o. Borská 55, Plzeň tel ,

2 OBSAH 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Všeobecné informace Výrobce přístroje: Autorizovaný distributor a servis Účel uživatelského manuálu Záruky Bezpečnostní instrukce Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Roztřídění podle indikačních skupin Kontraindikace, rizika a vedlejší účinky distanční elektroterapie Kontraindikace Rizika Vedlejší účinky Technický popis přístroje Popis sestavy přístroje Popis inteligentní přístrojové jednotky Popisky na přístroji Obsluha přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Instalace přístroje Obsluha mechanických částí přístroje Obsluha přístrojové jednotky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Čištění a desinfekce Údržba Pravidelné kontroly funkčnosti a bezpečnosti přístroje Ochrana životního prostředí a likvidace přístroje Balení Skladování Doprava Podmínky prostředí při provozu přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 2

3 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Účelem přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je poskytovat nízkofrekvenční impulsní elektroléčebné proudy bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta s cílem příznivého léčebného ovlivňování bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace či reparace tkání pohybového aparátu. Příslušné fyzikálně-léčebné procedury jsou označovány jako distanční elektroterapie (DET). Upozornění: Obr. 1: Přístroj pro distanční elektroterapii, zjednodušená verze - SIMPLY VERSION Při použití proudů impulsních se obsluha přístroje při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovených v nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladu s legislativou Evropského společenství změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Režim provozu přístroje Podle stanoviska mezinárodní komise ICNIRP a Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. (ve shodě s požadavky Evropské unie) je při proceduře DET nutno dodržet vzdálenost od aplikátoru pro: OBSLUHU OSTATNÍ OSOBY Impulsní proudy, max. výkon 15 cm 25 cm Z uvedeného vyplývá, že není vhodné, aby aplikátor na těle pacienta dlouhodobě přidržovala zdravotnická obsluha. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje, jakož i z podávání procedur zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 3

4 Přístroj VAS-07, edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je zdravotnický prostředek určený k profesionálnímu použití ve zdravotnictví za účelem provádění fyzikálně-léčebných procedur distanční čili bezkontaktní (bezelektrodové) elektroléčeby, při které se využívá fyzikálně léčebného účinku vířivých elektrických proudů, vznikajících na základě Faradayovy elektromagnetické indukce v léčených tkáních, v jejichž blízkosti se nachází aplikátor přístroje. Zřejmá a prokázaná biologická účinnost zasahuje do vzdálenosti cca 25 cm od aplikátoru. Přístroj produkuje impulsní elektroléčebné proudy: Tyto impulsní proudy využívají léčebného účinku úzkých elektrických impulsů o nízkých frekvencích jednoho až několika set Hz, přičemž v průběhu jedné procedury lze sekvenčně kombinovat více frekvencí a tuto kombinaci pak periodicky opakovat. Pro impulsní elektroléčebné proudy je v současné době všeobecně známa celá řada uplatnění (indikací) při léčbě bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace a reparace tkání pohybového aparátu. Pro jednotlivé diagnózy jsou požadovány specifické frekvenční a časové parametry. Proto lze přiřadit jednotlivým diagnózám jeden, případně i více impulsních léčebných proudů. Toto přiřazení je uskutečněno na základě všeobecně dostupných poznatků z odborné literatury, odborných sdělení, všeobecně uznávaných parametrů celosvětově zavedených elektroléčebných přístrojů různých výrobců i na základě lékařských zkušeností s předchozími typy přístroje VAS-07, vyráběnými společností Embitron. Takovýmto způsobem je tedy v přístroji VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, předprogramováno 131 diagnóz a indikací. Jednotlivé diagnózy jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a lymfy, onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit na těle pacienta). Poznámka: Aplikace elektroléčebného proudu podle lokalizace potíží je v běžné praxi zvláště efektivní, proto je na čelním indikačním a ovládacím panelu přístroje těchto 21 lokalit schematicky zakresleno. Čelní strana léčebného aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, která je přikládána k léčené části těla pacienta, je vybavena deseti výkonnými světloemitujícími diodami (LED), vyzařující červené světlo. Představuje tak přídavnou pomocnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Léčebný světelný tok je pro zvýšení účinku modulován vlastním universálním frekvenčním programem, nezávislým na použitých frekvencích distanční elektroterapie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 4

5 2. Všeobecné informace 2.1 Výrobce přístroje: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Autorizovaný distributor a servis Pro Českou republiku: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Pro ostatní země: viz seznam autorizovaných distributorů a servisu 2.3 Účel uživatelského manuálu Účelem tohoto manuálu je poskytnout uživatelům přístroje a příslušným odpovědným organizacím základní nezbytné informace, potřebné k jeho obsluze a bezpečnému provozu. V případě, že by uživatel nebo odpovědná osoba měli jakékoliv nejasnosti či pochybnosti, je nutné, aby neprodleně kontaktovali výrobce nebo autorizovaného distributora. Příjemci tohoto manuálu jsou všichni uživatelé přístroje a odpovědné organizace, které jakýmkoliv způsobem používají přístroj zdravotnický prostředek (předepisují podávání léčebných procedur pomocí tohoto přístroje, doporučují přístroj k léčebnému, preventivnímu nebo rekondičnímu použití, aplikují pomocí přístroje léčebné procedury, přístroj obsluhují nebo na použití přístroje dohlížejí a za provoz přístroje jsou odpovědní). Tento uživatelský manuál musí doprovázet každý přístroj a musí být vždy dostupný všem osobám, jejichž práce může jakkoliv souviset s uvedeným přístrojem. 2.4 Záruky Na přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je poskytována záruka v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v době trvání 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není v příslušné kupní smlouvě stanoveno jinak. Při uplatnění záruky je nutno předkládat řádně vyplněný Záruční list. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruku nelze uznat, pokud přístroj nebyl používán v souladu s průvodní dokumentací (Uživatelským manuálem) a v souladu s příslušnými souvisejícími zákonnými ustanoveními, předpisy a normami. Záruka se též nevztahuje na případná poškození způsobená nesprávným nebo nevhodným použitím přístroje a poškození způsobená obsluhou, která nebyla náležitě kvalifikována a zaškolena do použití přístroje. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím, nehodou, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje, neodbornou instalací, vybitými či vyteklými akumulátory či bateriemi, jakož i na důsledky přirozeného opotřebení a důsledky zásahu vyšší moci. Další podmínky uznání záruky jsou specifické pro zdravotnické prostředky: zdravotnických prostředek musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti (periodické prohlídky); tyto kontroly může provádět výhradně autorizovaný poskytovatel servisní péče, veškeré servisní zásahy na přístroji smí provádět pouze autorizovaný poskytovatel servisní péče, z hlediska zákonného požadavku úplné sledovatelnosti (vigilance) zdravotnických prostředků je nutné, aby byl výrobci přístroje znám konečný uživatel přístroje, resp. příslušná odpovědná organizace, zdravotnický prostředek musí být u uživatele řádně nainstalován a obsluha prokazatelně zaškolena. Autorizovaným poskytovatelem servisní péče o přístroj je v ČR a SR výhradně EMBITRON s.r.o. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 5

6 2.5 Bezpečnostní instrukce Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE byl navržen a vyroben pro co nejbezpečnější použití. Avšak jeho bezpečné (a také účelné a účinné) použití závisí na kvalifikovaném předpisu procedury, správné obsluze a nebytné péči a opatrnosti. Nesprávné používání přístroje může způsobit vážné důsledky. Je nutno dbát veškerých bezpečnostních pokynů i všech dalších informací poskytovaných v souvislosti s přístrojem VAS-07 edice BETTER FUTURE, jakož i v souvislosti s fyzikálně léčebnou metodou distanční (tj. bezkontaktní, bezelektrodové) elektroléčby; sledovat rovněž další vývoj poznatků v této oblasti medicíny a léčebné procedury aplikovat výlučně zdravotnicky příslušně kvalifikovanými osobami s dodržováním všech platných zákonných ustanovení, předpisů a doporučení. Uživatelé tohoto přístroje musí mít k dispozici informace poskytované tímto uživatelským manuálem, popřípadě další informace poskytované v rámci školení obsluhy nebo v souvislosti s dalším využíváním přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE a uplatňováním fyzikálněléčebné metody distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Při použití přístroje v rámci poskytování zdravotnických služeb musí být příslušná procedura předepsána kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a obsluha přístroje musí být rovněž zdravotnicky kvalifikována a do obsluhy přístroje zaškolena. Přístroj nesmí být používán: - pro jiný, než-li určený účel použití, - v prostředí venkovním, - v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. prostředí vlhké nebo mokré nebo prostředí s pohybujícími se nezajištěnými mechanickými hmotami), - ve výbušném prostředí, - v prostředí s vysokým rizikem požáru, - při vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám, - při nedovolených technických úpravách, - při neodpovídajících podmínkách elektrického napájení, - při absenci plně odpovědného uživatele, řádného předpisu léčebné procedury a kvalifikované a zaškolené obsluhy, - v situaci, že by přístrojem a podávanou léčebnou procedurou mohl být ohrožen pacient (klient) či jeho oprávněné zájmy, respektive obsluha nebo třetí osoby, nebo by mohla být způsobena jakákoliv jiná újma. Speciální varování: Při předepisování i aplikaci procedur je třeba důsledně dbát veškerých kontraindikací, rizik a případných vedlejších účinků a vždy kvalifikovaně posoudit individuální a aktuální stav pacienta i veškeré další souvislosti. Kůže těch částí těla, které přicházejí do kontaktu s přístrojem, musí být zcela intaktní nebo musí být ošetřena či kryta tak, aby kontakt s přístrojem a jakýmikoliv jeho částmi nemohl vyvolat žádná rizika pro pacienta ani další osoby přicházející do styku se zařízením. Obsluha přístroje se při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 25 cm při použití proudů interferenčních; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 50 cm k aplikátoru při použití proudů interferenčních (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovaných v nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladě s legislativou Evropského společenství; změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Výrobce doporučuje prodloužit tuto vzdálenost pro obsluhu na 0,5 metru a pro ostatní osoby na 1 metr od aplikátoru při spuštěné proceduře. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje i léčby zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 6

7 Přístroj smí být používán jen v dostatečně stabilní poloze. Pádu jakékoliv části přístroje musí být účinně zabráněno. Jakákoliv manipulace s aplikátorem přístroje smí být prováděna jen tehdy, přidržuje-li obsluha pevně aplikátor, aby se zabránilo jakémukoliv jeho nežádoucímu pohybu. Fixační šrouby stabilizující aplikátor ve zvolené poloze musí být vždy dostatečně pevně utaženy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vertikálnímu posunu aplikátoru s nosným ramenem. Uvolněný a nepřidržovaný aplikátor by sklouzl po vodicí tyči, mohl způsobit poranění přítomných osob a/nebo se sám vážně poškodit. Je nezbytné průběžně kontrolovat neporušenost všech dílů přístroje, zvláště elektrických kabelů a zapouzdřených částí přístroje. Jako součást zařízení nesmí být použity žádné nepůvodní díly a nesmí být prováděny žádné jiné úpravy, než-li ty, které výslovně povolil výrobce. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek. Proto musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti. Tyto kontroly jsou (ve všech zemích EU) vyžadovány příslušnými zákonnými ustanoveními. Za řádné provádění těchto kontrol odpovídá uživatel a odpovědná organizace. Tyto kontroly funkčnosti a bezpečnosti smí provádět pouze výrobce přístroje nebo jím autorizovaný subjekt, který je příslušným způsobem kvalifikován, zaškolen a vybaven náležitými kalibrovanými měřicími prostředky. Pacient (klient) může být po náležité edukaci ponechán během procedury pod vzdáleným dohledem kvalifikované zdravotnické obsluhy pouze za podmínky, že to jeho zdravotní stav a fyzické i duševní schopnosti dovolují. Nejsou-li tyto podmínky spolehlivě splněny, musí být pacient (klient) během procedury a krátce i po ní pod stálou kontrolou kvalifikovaného zdravotníka (hrozí-li např. riziko kolapsového stavu vzniklého snížením krevního tlaku nebo neurovegetativně u psychicky labilních jedinců). Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek, který nesmí být provozován bez dohledu odpovědné, odborně zdravotnicky kvalifikované osoby. Tato osoba musí být schopna vyhodnotit a správně a odpovědně interpretovat anamnestická a diagnostická východiska, vedoucí k účinné, účelné a bezpečné aplikaci procedury distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Přitom tato odpovědná osoba musí zároveň přihlížet ke všem ostatním diagnostickým výsledkům, týkajících se konkrétního pacienta (klienta), k osobnosti pacienta (klienta) a k veškerým potencionálním rizikům. Musí též vycházet z hlediska předběžné opatrnosti, jakož i ze současných poznatků lékařské vědy a výzkumu, technického pokroku, zdravotnické legislativy a lékařské etiky. Pacient /klient musí být během podávání procedur a pokud možno i po určitou dobu po nich sledován a na základě jeho reakce na procedury distanční elektroterapie musí být v případě potřeby kvalifikovaně přehodnoceno původní léčebné rozhodnutí (např. ve smyslu zvýšení dávek, snížení dávek, pokračování v sérii procedur, opakování série procedur, omezení počtu procedur, okamžité ukončení podávání procedury atpod.). Uživatel přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE je povinen zabezpečit přístroj proti nebezpečí vzniku požáru, a to způsobem obdobným jako u veškerých elektrických síťových spotřebičů. Jakékoliv nadměrné oteplení přístroje (nebo kterékoliv jeho části) je důvodem k jeho okamžitému vypnutí, odpojení od sítě a následnému neprodlenému povolání odborné opravárenské služby. Při provozu přístroje nesmí být zakryty větrací otvory nebo zapouzdřené části přístroje a přístroj nesmí být jakkoliv neprodyšně zakryt. Musí být zamezeno vniknutí cizích předmětů a tekutin do přístroje, nežádoucím otřesům a prudkým změnám teplot. Při riziku orosení (sražení vzdušných vodních par při přechodu z chladu do teplejšího prostředí) nesmí být přístroj zapnut až do úplného vyschnutí. Kryty přístroje smí odstraňovat pouze výrobce nebo jím ustanovený subjekt, autorizovaný k provádění technického servisu. Stejně tak nikdo jiný nesmí přístroj rozebírat, opravovat, upravovat, nebo jinak do něj zasáhnout. Překročením tohoto zákazu se uživatel přístroje vystavuje nejen ztrátě záruky, ale též nebezpečí svévolného úrazu a dalších škod. Před čistěním nebo desinfikováním přístroje či jakékoliv jeho části je nutno přístroj nejen vypnout, ale odpojit oddělitelný síťový přívod (přírodní síťovou šňůru) od elektrického síťového napájení vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Při čistění a desinfekci je nutno používat pouze šetrné a osvědčené čisticí a desinfekční prostředky a v žádném případě nepřipustit proniknutí jakýchkoliv kapalin do přístroje ani jakékoliv jeho uzavřené (zapouzdřené) části (přístrojová jednotka, aplikátor). Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 7

8 POZOR: Prostředky obsahující líh se nesmí používat ani k čištění, ani k desinfekci kterékoliv části přístroje. Toto upozornění platí zvláště pro čelní vyzařovací plochu aplikátoru, vyrobenou z litého plexiskla. Taktéž se nesmí používat jakýchkoliv brusných čisticích prostředků nebo nástrojů způsobujících poškrábání povrchů. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE, stejně tak jako všechny obvyklé elektrické přístroje se síťovým napájením, se nesmí používat v blízkosti vodních zdrojů (např. vany, umyvadla, dřezy, bazény, prádelny, vlhké suterény apod.). Stejně tak jako u všech přístrojů produkujících elektromagnetická pole je nutno rovněž u přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE dbát, aby do kontaktu s působením vznikajícího elektromagnetického pole (v blízkosti léčebného aplikátoru) nepřicházely žádné přístroje, zařízení a technické prostředky, které jsou na působení elektromagnetických polí citlivé, mohou jejich vlivem měnit své vlastnosti a funkci nebo jimi mohou být poškozovány (např. počítače, monitory, paměťové prostředky, nosiče dat, elektronické záznamníky, elektronické hodinky, čipové kódové karty apod.). Výrobce přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE neručí za jakékoliv škody při nedodržení uvedeného požadavku. POZOR: Zvláště důrazně je třeba dbát, aby se do vlivu elektromagnetického pole aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE nedostaly invazivní i neinvazivní elektronické prostředky zabezpečující důležité životní funkce pacientů. Výše uvedené bezpečností pokyny je nutno dodržovat, přestože přístroj splňuje veškeré mezinárodně uznané požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nesmí umisťovat do míst, kde by se mohl přerušit nebo násilně vytrhnout ze zásuvky elektrické rozvodné sítě nebo přívodky na zadním panelu přístrojové jednotky. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je nutno neprodleně vypnout, oddělitelný síťový přívod (šňůru) odpojit od síťového napájení a následně kontaktovat autorizovaný servis ve všech následujících případech: - oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) je poškozen nebo odřena, - přístroj byl vystaven působení vody nebo jiné kapaliny, která mohla proniknout do jeho vnitřku, - přístroj normálně nepracuje, projevuje změny ve výkonu nebo chování, nebo se z něj ozývají netypické zvuky, popřípadě z něj vychází dým nebo jakýkoliv fétor, - přístroj utrpěl poškození pádem nebo jiným nárazem, - jsou poškozeny kryty přístroje, zapouzdřené části (přístrojová jednotka, aplikátor) a/nebo části odpovědné za mechanickou stabilitu (zvláště pozorně je třeba dbát neporušenosti a funkčnosti závitů fixačních kliček u kulové hlavy aplikátoru a na pojezdu na svislé vodicí tyči), - přívodní kabel pro připojení aplikátoru nebo jeho konektory jsou poškozeny. Čelní strana aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, přikládaná k tělu pacienta, je vybavena 24 nebo 40 výkonnými světelnými diodami LED vyzařujícími červené světlo a představujícími tak přídavnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Ačkoliv světelný tok nedosahuje hodnot stanovených za nebezpečné pro lidský zrak, výrobce zakazuje hledět přímo do světla ze vzdálenosti menší než 2 metry nebo dlouhodobě sledovat vyzařovací plochu aplikátoru i z větší vzdálenosti. Protože je světlo modulováno různými frekvencemi, jeví se jako nepravidelné rytmické záblesky. Sledování těchto záblesků by mohlo u citlivých osob vyvolat zdravotní problémy (závrať, nauseu apod.), proto je nutno u těchto osob zamezit možnosti zrakového vnímání efektu přídavné fototerapie. U osob fotosezitivních je rovněž nutno vyloučit působení přídavné fototerapie na kůži. Fototerapii rovněž nelze podávat krátce po aplikaci injekcí CO 2. Použití přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nikdy nesmí stát důvodem zanedbání nebo oddálení jiných potřebných postupů lékařské péče. Během provozu přístroje (spuštěná léčebná procedura) je zakázáno manipulovat s aplikátorem a/nebo odpojovat jeho elektrický přívodní kabel. Obsluha se nesmí spuštěného aplikátoru dotýkat. Pokud bude nutno polohu aplikátoru upravit je nutno to provést v době, kdy není spuštěno podávání elektroléčebné procedury. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 8

9 Přístroj smí být provozován jen s dokonale zasunutým a zajištěným konektorem spojujícím vlastní přístrojovou jednotku s aplikátorem přístroje. POZOR: Elektrické napětí na konektoru pro připojení kabelu aplikátoru může být ve špičce až 150 V. Výstražná značka u konektoru APPLICATOR na zadní straně přístrojové jednotky značí přítomnost elektrického napětí, určeného pro napájení léčebného aplikátoru, na tomto konektoru. Obsluha musí aplikátor podrobovat trvalé kontrole kvality a neporušenosti kabeláže, konektoru i plastového pláště (zapouzdření) aplikátoru. Jakékoliv zjištění poškození vede k nutnosti okamžitého odstavení přístroje z provozu a povolání autorizovaného servisu. Osoby obsluhující přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE mají za povinnost maximálně se vyhýbat vlivům vznikajících elektromagnetických polí. Aplikátor se přikládá k léčené části těla pacienta při nespuštěné proceduře a vlastní spuštění (start) procedury se provádí až poté z přístrojové jednotky, která se nachází na opačné straně přístrojového stojanu než-li je přiložený aplikátor. Obsluha stojící před ovládacím panelem přístrojové jednotky je tudíž při spuštění procedury již dosti vzdálena od aplikátoru, přiloženého k tělu pacienta. Osobám gravidním a osobám s lékařskými elektronickými náhradami (např. pace-maker) je z hlediska předběžné opatrnosti zakázáno přibližovat se a setrvávat v oblasti vlivu vznikajícího elektromagnetického pole aplikátoru přístroje. Stejně tak je z hlediska předběžné opatrnosti těmto osobám zakázáno, aby přístroj obsluhovaly nebo jím dokonce byly léčeny. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 9

10 2.6 Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Zdravotnická klasifikace Elektrotechnická klasifikace Zdravotnický prostředek třídy II a podle Council Directive 93/42/EEC Přístroj napájený z vnějšího zdroje elektrické energie (síť střídavého napájení 230 V / 50 Hz; po úpravě výrobcem 115 V / 60 Hz.) Z hlediska ochrany před úrazem elektr. proudem přístroj třídy II Použitá elektrotechnická norma ČSN EN (IEC 601 1) Klasifikace příložné části elektrického přístroje zdravotnického Klasifikace z hlediska ochrany před vniknutím vody nebo pevných těles Klasifikace pro provoz: v prostorách: Sterilizace: Napájecí napětí Příkon BF (dle normy ČSN EN , ekvivalentní ICE 601-1) IP 30 (dle IEC ) trvalý, vnitřních, normálních, bez zvýšeného rizika Přístroj není určen pro sterilizaci 230 V / 50 Hz střídavé sinusové; nebo (po úpravě výrobcem): 115 V / 60 Hz střídavé sinusové 25 W Jištění elektrického síťového napájení Magnetická indukce produkovaná aplikátorem Intenzita indukovaného elektrického napětí a elektrický indukovaný proud produkovaný aplikátorem ve tkáni (maximální orientační hodnoty) Impulsní indukované elektrické proudy Interferenční indukované elektrické proudy Světelný tok produkovaný aplikátorem (24 nebo 40 LED průměr 5 mm, water clear, vyzařovací úhel 12 deg) Hmotnost Rozměry Materiál plastového zapouzdření Pojistka 315 ma, pomalá (T), umístěna uvnitř přístrojové jednotky Impulsní proudy (hodnota špička špička impulsů): 2 mt Impulsní proudy: (hodnota špička špička impulsů) 1,5 mv/cm; 0,1 A/m 2 (při měrné vodivosti tkáně 0,6 S.m) Šířka impulsu budicího napětí 150 µs nebo 340 µs; od frekvence 450 Hz jen šířka impulsu 150 µs; frekvence Hz, při impulsních terapiích až Hz; randomizovaná frekvence Hz nerealizovány Vlnová délka: 660 nm Frekvence: Hz Šířka impulsu: 3 ms 100 ms Svítivost: mcd Záření lineárně polarizováno Celá přístrojová sestava včetně základního balení: 5 kg Přístrojová jednotka: 2 kg Aplikátor: 2 kg Přístrojová jednotka: 305 x 270 x 120 mm Aplikátor: 205 x 145 x 70 mm ABS (akrylnitril-butadien-styrol) Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 10

11 2.7 Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Distanční elektroterapie je především určena pro podpůrnou fyzikální terapii při léčbě veškerých algických (bolestivých) stavů pohybového aparátu akutního charakteru (zvláště traumatického a/nebo zánětlivého charakteru), jakož i charakteru chronického (obvykle degenerativního). Při degenerativních onemocněních pohybového aparátu je distanční elektroterapie používána s cílem tišení bolesti a podpory regenerace, resp. reparace tkání zvláště při artrózách, chondromalaciích, entezopatiích, vertebrogenních algických syndromech apod. Při léčbě čerstvých i zastaralých poúrazových stavů je distanční elektroléčba používána s cílem tišení bolesti a podpory hojení při distorzích, kontuzích, poúrazových otocích, hematomech, hemartrózách, frakturách, pakloubech, pro podporu hojení vazů, šlach a poškozených kloubních pouzder, při sanacích následků úrazů a operací, při léčbě algodystrofických syndromů apod. Distanční elektroterapii lze použít rovněž pro podpůrnou léčbu poruch periferního prokrvení různé etiologie, zvláště při mikroangiopatiích a funkčních poruchách periferního prokrvení. Účinné je použití distanční elektroterapie při léčbě trofických poruch, zvláště bércových vředů, a to především postflebitických, arteriálních a diabetických. Příznivý efekt je ovšem zaznamenán i u vředů varikózních a smíšených. Dále může být distanční elektroterapie používána pro podporu regenerace poškozených axonů periferních nervů, inervujících kosterní svaly, při svalové ochablosti, pro léčbu poruch kožního čití, při parestéziích a některých periferních parézách, při léčbě vazoneuróz a různých neuropatií a polyneuropatií, zvláště diabetických. Rovněž lze procedury distanční elektroterapie aplikovat při podpůrné léčbě osteoporóz, a to ve zvláště problémových částech skeletu (krček femuru, oblast Collesových fraktur na radiu a ulně, ohrožená obratlová těla, oblast LS páteře a kyčlí), při podpůrné léčbě aseptických kostních nekróz a pro podporu hojení zlomenin. Distanční elektroterapii lze použít rovněž při podpůrné léčbě některých onemocnění kožní tkáně (především již zmíněné trofické poruchy, dále pak regenerace poškozeného kožního krytu, zánětlivé a jizevnaté komplikace akné, některé atopické ekzémy, lichen simplex apod.) a v kožněkosmetických aplikacích (pajizévky, strie, ochablá kůže, celulitida). Distanční elektroterapie lze použít i mimo oblast léčby pohybového aparátu, a to v případech, kdy je použití elektrických léčebných proudů (a souvisejících elektromagnetických polí) obecně známo a kdy může pro pacienta přinášet prospěch, aniž by jej ohrožovalo. Jedná se především o podpůrnou léčbu některých funkčních a vegetativně regulačních pochodů v organismu. Dávkování distanční elektroterapie je vždy individuální, přičemž je třeba zohlednit léčebný prospěch i případná rizika. Doba procedury bývá obvykle 15 až 30 minut pro elektroléčebné proudy interferenční a 15 až 60 minut pro elektroléčebné proudy impulsní. V odůvodněných případech lze dobu jedné aplikace až dvojnásobně prodloužit (např. při léčbě zlomenin, aseptických kostních nekróz, bércových vředů, akutních posttraumatických bolestí apod.). Procedury jsou obvykle podávány denně (méně často ob den) v sérii většinou 10 až 20 procedur s případným možným opakováním této série i několikrát ročně (obvykle 2 až 4 krát). U některých indikací, zvláště pro podporu hojení (zlomeniny, paklouby, kostní nekrózy, bércové vředy a jiné trofické defekty apod.), lze souvisle aplikovat i delší sérii procedur, pokud je zřejmý léčebný přínos a nehrozí-li žádná rizika. Při bolestivých stavech u degenerativních onemocnění pohybového aparátu (např. artrózy) by se však měl zřetelný léčebný efekt dostavit během série maximálně 20 procedur (čemuž odpovídá většinou doba jednoho měsíce). Pokud se tento léčebný efekt nedostaví, nemá většinou smysl v podávání procedur pokračovat. Pro usnadnění předpisu procedury distanční elektroterapie a jejího podávání jsou veškeré předprogramované procedury shrnuty do seznamu následujících diagnóz a/nebo indikací (viz Tabulka č ). Poznámka: Některé uvedené diagnózy a/nebo indikace se mohou poněkud překrývat. Některé diagnózy a/nebo indikace jsou identické, přestože jsou označeny různými názvy. Tímto způsobem je usnadněno vyhledání požadované diagnózy a/nebo indikace pro různé uživatele, kteří používají odlišné terminologie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 11

12 Tabulka č Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 12

13 Veškeré uvedené diagnózy a indikace jsou roztříděny buď podle indikačních skupin nebo podle zvolených lokalit těla. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 13

14 Roztřídění podle indikačních skupin Onemocnění vertebrogenní: Onemocnění degenerativní: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 14

15 Onemocnění zánětlivá: Poruchy prokrvení: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 15

16 Onemocnění kostí Traumata a jejich následky: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 16

17 Onemocnění svalů a příslušných nervů: Entezopatie a ostatní diagnózy/indikace: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 17

18 Rozdělení podle léčených lokalit Lokalita 1: šíje Lokalizace 2: sakroiliakální lokalita: šíje lokalizace: sakroiliakální Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 18

19 Lokalizace 3: lumbosakrální Lokalizace 4: zadní stehenní lokalizace: lumbosakrální lokalizace: zadní stehenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 19

20 Lokalizace 5: zadní hrudní Lokalizace 6: ramenní Lokalizace 7: přední kolenní Lokalizace 8: kyčelní lokalizace: přední kolenní lokalizace: kyčelní lokalizace: zadní hrudní lokalizace: ramenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 20

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních

Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Uživatelská příručka průmyslových a reflektorových LED osvětleních Pro typy: Průmyslové LED osvětlení typ: PO typ I, PO typ II Reflektorové LED osvětlení typ: RE typ I, RE typ II, RE typ III Obsah: 1.

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více