Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE"

Transkript

1 Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst. 2.2 NV č. 336/2004 Sb. (ekv. Council Directive MDD93/42/EEC) klasifikován ve třídě IIa EMBITRON s.r.o. Borská 55, Plzeň tel ,

2 OBSAH 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Všeobecné informace Výrobce přístroje: Autorizovaný distributor a servis Účel uživatelského manuálu Záruky Bezpečnostní instrukce Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Roztřídění podle indikačních skupin Kontraindikace, rizika a vedlejší účinky distanční elektroterapie Kontraindikace Rizika Vedlejší účinky Technický popis přístroje Popis sestavy přístroje Popis inteligentní přístrojové jednotky Popisky na přístroji Obsluha přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Instalace přístroje Obsluha mechanických částí přístroje Obsluha přístrojové jednotky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Čištění a desinfekce Údržba Pravidelné kontroly funkčnosti a bezpečnosti přístroje Ochrana životního prostředí a likvidace přístroje Balení Skladování Doprava Podmínky prostředí při provozu přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 2

3 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Účelem přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je poskytovat nízkofrekvenční impulsní elektroléčebné proudy bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta s cílem příznivého léčebného ovlivňování bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace či reparace tkání pohybového aparátu. Příslušné fyzikálně-léčebné procedury jsou označovány jako distanční elektroterapie (DET). Upozornění: Obr. 1: Přístroj pro distanční elektroterapii, zjednodušená verze - SIMPLY VERSION Při použití proudů impulsních se obsluha přístroje při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovených v nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladu s legislativou Evropského společenství změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Režim provozu přístroje Podle stanoviska mezinárodní komise ICNIRP a Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. (ve shodě s požadavky Evropské unie) je při proceduře DET nutno dodržet vzdálenost od aplikátoru pro: OBSLUHU OSTATNÍ OSOBY Impulsní proudy, max. výkon 15 cm 25 cm Z uvedeného vyplývá, že není vhodné, aby aplikátor na těle pacienta dlouhodobě přidržovala zdravotnická obsluha. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje, jakož i z podávání procedur zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 3

4 Přístroj VAS-07, edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je zdravotnický prostředek určený k profesionálnímu použití ve zdravotnictví za účelem provádění fyzikálně-léčebných procedur distanční čili bezkontaktní (bezelektrodové) elektroléčeby, při které se využívá fyzikálně léčebného účinku vířivých elektrických proudů, vznikajících na základě Faradayovy elektromagnetické indukce v léčených tkáních, v jejichž blízkosti se nachází aplikátor přístroje. Zřejmá a prokázaná biologická účinnost zasahuje do vzdálenosti cca 25 cm od aplikátoru. Přístroj produkuje impulsní elektroléčebné proudy: Tyto impulsní proudy využívají léčebného účinku úzkých elektrických impulsů o nízkých frekvencích jednoho až několika set Hz, přičemž v průběhu jedné procedury lze sekvenčně kombinovat více frekvencí a tuto kombinaci pak periodicky opakovat. Pro impulsní elektroléčebné proudy je v současné době všeobecně známa celá řada uplatnění (indikací) při léčbě bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace a reparace tkání pohybového aparátu. Pro jednotlivé diagnózy jsou požadovány specifické frekvenční a časové parametry. Proto lze přiřadit jednotlivým diagnózám jeden, případně i více impulsních léčebných proudů. Toto přiřazení je uskutečněno na základě všeobecně dostupných poznatků z odborné literatury, odborných sdělení, všeobecně uznávaných parametrů celosvětově zavedených elektroléčebných přístrojů různých výrobců i na základě lékařských zkušeností s předchozími typy přístroje VAS-07, vyráběnými společností Embitron. Takovýmto způsobem je tedy v přístroji VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, předprogramováno 131 diagnóz a indikací. Jednotlivé diagnózy jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a lymfy, onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit na těle pacienta). Poznámka: Aplikace elektroléčebného proudu podle lokalizace potíží je v běžné praxi zvláště efektivní, proto je na čelním indikačním a ovládacím panelu přístroje těchto 21 lokalit schematicky zakresleno. Čelní strana léčebného aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, která je přikládána k léčené části těla pacienta, je vybavena deseti výkonnými světloemitujícími diodami (LED), vyzařující červené světlo. Představuje tak přídavnou pomocnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Léčebný světelný tok je pro zvýšení účinku modulován vlastním universálním frekvenčním programem, nezávislým na použitých frekvencích distanční elektroterapie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 4

5 2. Všeobecné informace 2.1 Výrobce přístroje: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Autorizovaný distributor a servis Pro Českou republiku: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Pro ostatní země: viz seznam autorizovaných distributorů a servisu 2.3 Účel uživatelského manuálu Účelem tohoto manuálu je poskytnout uživatelům přístroje a příslušným odpovědným organizacím základní nezbytné informace, potřebné k jeho obsluze a bezpečnému provozu. V případě, že by uživatel nebo odpovědná osoba měli jakékoliv nejasnosti či pochybnosti, je nutné, aby neprodleně kontaktovali výrobce nebo autorizovaného distributora. Příjemci tohoto manuálu jsou všichni uživatelé přístroje a odpovědné organizace, které jakýmkoliv způsobem používají přístroj zdravotnický prostředek (předepisují podávání léčebných procedur pomocí tohoto přístroje, doporučují přístroj k léčebnému, preventivnímu nebo rekondičnímu použití, aplikují pomocí přístroje léčebné procedury, přístroj obsluhují nebo na použití přístroje dohlížejí a za provoz přístroje jsou odpovědní). Tento uživatelský manuál musí doprovázet každý přístroj a musí být vždy dostupný všem osobám, jejichž práce může jakkoliv souviset s uvedeným přístrojem. 2.4 Záruky Na přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je poskytována záruka v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v době trvání 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není v příslušné kupní smlouvě stanoveno jinak. Při uplatnění záruky je nutno předkládat řádně vyplněný Záruční list. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruku nelze uznat, pokud přístroj nebyl používán v souladu s průvodní dokumentací (Uživatelským manuálem) a v souladu s příslušnými souvisejícími zákonnými ustanoveními, předpisy a normami. Záruka se též nevztahuje na případná poškození způsobená nesprávným nebo nevhodným použitím přístroje a poškození způsobená obsluhou, která nebyla náležitě kvalifikována a zaškolena do použití přístroje. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím, nehodou, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje, neodbornou instalací, vybitými či vyteklými akumulátory či bateriemi, jakož i na důsledky přirozeného opotřebení a důsledky zásahu vyšší moci. Další podmínky uznání záruky jsou specifické pro zdravotnické prostředky: zdravotnických prostředek musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti (periodické prohlídky); tyto kontroly může provádět výhradně autorizovaný poskytovatel servisní péče, veškeré servisní zásahy na přístroji smí provádět pouze autorizovaný poskytovatel servisní péče, z hlediska zákonného požadavku úplné sledovatelnosti (vigilance) zdravotnických prostředků je nutné, aby byl výrobci přístroje znám konečný uživatel přístroje, resp. příslušná odpovědná organizace, zdravotnický prostředek musí být u uživatele řádně nainstalován a obsluha prokazatelně zaškolena. Autorizovaným poskytovatelem servisní péče o přístroj je v ČR a SR výhradně EMBITRON s.r.o. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 5

6 2.5 Bezpečnostní instrukce Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE byl navržen a vyroben pro co nejbezpečnější použití. Avšak jeho bezpečné (a také účelné a účinné) použití závisí na kvalifikovaném předpisu procedury, správné obsluze a nebytné péči a opatrnosti. Nesprávné používání přístroje může způsobit vážné důsledky. Je nutno dbát veškerých bezpečnostních pokynů i všech dalších informací poskytovaných v souvislosti s přístrojem VAS-07 edice BETTER FUTURE, jakož i v souvislosti s fyzikálně léčebnou metodou distanční (tj. bezkontaktní, bezelektrodové) elektroléčby; sledovat rovněž další vývoj poznatků v této oblasti medicíny a léčebné procedury aplikovat výlučně zdravotnicky příslušně kvalifikovanými osobami s dodržováním všech platných zákonných ustanovení, předpisů a doporučení. Uživatelé tohoto přístroje musí mít k dispozici informace poskytované tímto uživatelským manuálem, popřípadě další informace poskytované v rámci školení obsluhy nebo v souvislosti s dalším využíváním přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE a uplatňováním fyzikálněléčebné metody distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Při použití přístroje v rámci poskytování zdravotnických služeb musí být příslušná procedura předepsána kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a obsluha přístroje musí být rovněž zdravotnicky kvalifikována a do obsluhy přístroje zaškolena. Přístroj nesmí být používán: - pro jiný, než-li určený účel použití, - v prostředí venkovním, - v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. prostředí vlhké nebo mokré nebo prostředí s pohybujícími se nezajištěnými mechanickými hmotami), - ve výbušném prostředí, - v prostředí s vysokým rizikem požáru, - při vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám, - při nedovolených technických úpravách, - při neodpovídajících podmínkách elektrického napájení, - při absenci plně odpovědného uživatele, řádného předpisu léčebné procedury a kvalifikované a zaškolené obsluhy, - v situaci, že by přístrojem a podávanou léčebnou procedurou mohl být ohrožen pacient (klient) či jeho oprávněné zájmy, respektive obsluha nebo třetí osoby, nebo by mohla být způsobena jakákoliv jiná újma. Speciální varování: Při předepisování i aplikaci procedur je třeba důsledně dbát veškerých kontraindikací, rizik a případných vedlejších účinků a vždy kvalifikovaně posoudit individuální a aktuální stav pacienta i veškeré další souvislosti. Kůže těch částí těla, které přicházejí do kontaktu s přístrojem, musí být zcela intaktní nebo musí být ošetřena či kryta tak, aby kontakt s přístrojem a jakýmikoliv jeho částmi nemohl vyvolat žádná rizika pro pacienta ani další osoby přicházející do styku se zařízením. Obsluha přístroje se při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 25 cm při použití proudů interferenčních; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 50 cm k aplikátoru při použití proudů interferenčních (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovaných v nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladě s legislativou Evropského společenství; změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Výrobce doporučuje prodloužit tuto vzdálenost pro obsluhu na 0,5 metru a pro ostatní osoby na 1 metr od aplikátoru při spuštěné proceduře. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje i léčby zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 6

7 Přístroj smí být používán jen v dostatečně stabilní poloze. Pádu jakékoliv části přístroje musí být účinně zabráněno. Jakákoliv manipulace s aplikátorem přístroje smí být prováděna jen tehdy, přidržuje-li obsluha pevně aplikátor, aby se zabránilo jakémukoliv jeho nežádoucímu pohybu. Fixační šrouby stabilizující aplikátor ve zvolené poloze musí být vždy dostatečně pevně utaženy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vertikálnímu posunu aplikátoru s nosným ramenem. Uvolněný a nepřidržovaný aplikátor by sklouzl po vodicí tyči, mohl způsobit poranění přítomných osob a/nebo se sám vážně poškodit. Je nezbytné průběžně kontrolovat neporušenost všech dílů přístroje, zvláště elektrických kabelů a zapouzdřených částí přístroje. Jako součást zařízení nesmí být použity žádné nepůvodní díly a nesmí být prováděny žádné jiné úpravy, než-li ty, které výslovně povolil výrobce. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek. Proto musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti. Tyto kontroly jsou (ve všech zemích EU) vyžadovány příslušnými zákonnými ustanoveními. Za řádné provádění těchto kontrol odpovídá uživatel a odpovědná organizace. Tyto kontroly funkčnosti a bezpečnosti smí provádět pouze výrobce přístroje nebo jím autorizovaný subjekt, který je příslušným způsobem kvalifikován, zaškolen a vybaven náležitými kalibrovanými měřicími prostředky. Pacient (klient) může být po náležité edukaci ponechán během procedury pod vzdáleným dohledem kvalifikované zdravotnické obsluhy pouze za podmínky, že to jeho zdravotní stav a fyzické i duševní schopnosti dovolují. Nejsou-li tyto podmínky spolehlivě splněny, musí být pacient (klient) během procedury a krátce i po ní pod stálou kontrolou kvalifikovaného zdravotníka (hrozí-li např. riziko kolapsového stavu vzniklého snížením krevního tlaku nebo neurovegetativně u psychicky labilních jedinců). Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek, který nesmí být provozován bez dohledu odpovědné, odborně zdravotnicky kvalifikované osoby. Tato osoba musí být schopna vyhodnotit a správně a odpovědně interpretovat anamnestická a diagnostická východiska, vedoucí k účinné, účelné a bezpečné aplikaci procedury distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Přitom tato odpovědná osoba musí zároveň přihlížet ke všem ostatním diagnostickým výsledkům, týkajících se konkrétního pacienta (klienta), k osobnosti pacienta (klienta) a k veškerým potencionálním rizikům. Musí též vycházet z hlediska předběžné opatrnosti, jakož i ze současných poznatků lékařské vědy a výzkumu, technického pokroku, zdravotnické legislativy a lékařské etiky. Pacient /klient musí být během podávání procedur a pokud možno i po určitou dobu po nich sledován a na základě jeho reakce na procedury distanční elektroterapie musí být v případě potřeby kvalifikovaně přehodnoceno původní léčebné rozhodnutí (např. ve smyslu zvýšení dávek, snížení dávek, pokračování v sérii procedur, opakování série procedur, omezení počtu procedur, okamžité ukončení podávání procedury atpod.). Uživatel přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE je povinen zabezpečit přístroj proti nebezpečí vzniku požáru, a to způsobem obdobným jako u veškerých elektrických síťových spotřebičů. Jakékoliv nadměrné oteplení přístroje (nebo kterékoliv jeho části) je důvodem k jeho okamžitému vypnutí, odpojení od sítě a následnému neprodlenému povolání odborné opravárenské služby. Při provozu přístroje nesmí být zakryty větrací otvory nebo zapouzdřené části přístroje a přístroj nesmí být jakkoliv neprodyšně zakryt. Musí být zamezeno vniknutí cizích předmětů a tekutin do přístroje, nežádoucím otřesům a prudkým změnám teplot. Při riziku orosení (sražení vzdušných vodních par při přechodu z chladu do teplejšího prostředí) nesmí být přístroj zapnut až do úplného vyschnutí. Kryty přístroje smí odstraňovat pouze výrobce nebo jím ustanovený subjekt, autorizovaný k provádění technického servisu. Stejně tak nikdo jiný nesmí přístroj rozebírat, opravovat, upravovat, nebo jinak do něj zasáhnout. Překročením tohoto zákazu se uživatel přístroje vystavuje nejen ztrátě záruky, ale též nebezpečí svévolného úrazu a dalších škod. Před čistěním nebo desinfikováním přístroje či jakékoliv jeho části je nutno přístroj nejen vypnout, ale odpojit oddělitelný síťový přívod (přírodní síťovou šňůru) od elektrického síťového napájení vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Při čistění a desinfekci je nutno používat pouze šetrné a osvědčené čisticí a desinfekční prostředky a v žádném případě nepřipustit proniknutí jakýchkoliv kapalin do přístroje ani jakékoliv jeho uzavřené (zapouzdřené) části (přístrojová jednotka, aplikátor). Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 7

8 POZOR: Prostředky obsahující líh se nesmí používat ani k čištění, ani k desinfekci kterékoliv části přístroje. Toto upozornění platí zvláště pro čelní vyzařovací plochu aplikátoru, vyrobenou z litého plexiskla. Taktéž se nesmí používat jakýchkoliv brusných čisticích prostředků nebo nástrojů způsobujících poškrábání povrchů. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE, stejně tak jako všechny obvyklé elektrické přístroje se síťovým napájením, se nesmí používat v blízkosti vodních zdrojů (např. vany, umyvadla, dřezy, bazény, prádelny, vlhké suterény apod.). Stejně tak jako u všech přístrojů produkujících elektromagnetická pole je nutno rovněž u přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE dbát, aby do kontaktu s působením vznikajícího elektromagnetického pole (v blízkosti léčebného aplikátoru) nepřicházely žádné přístroje, zařízení a technické prostředky, které jsou na působení elektromagnetických polí citlivé, mohou jejich vlivem měnit své vlastnosti a funkci nebo jimi mohou být poškozovány (např. počítače, monitory, paměťové prostředky, nosiče dat, elektronické záznamníky, elektronické hodinky, čipové kódové karty apod.). Výrobce přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE neručí za jakékoliv škody při nedodržení uvedeného požadavku. POZOR: Zvláště důrazně je třeba dbát, aby se do vlivu elektromagnetického pole aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE nedostaly invazivní i neinvazivní elektronické prostředky zabezpečující důležité životní funkce pacientů. Výše uvedené bezpečností pokyny je nutno dodržovat, přestože přístroj splňuje veškeré mezinárodně uznané požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nesmí umisťovat do míst, kde by se mohl přerušit nebo násilně vytrhnout ze zásuvky elektrické rozvodné sítě nebo přívodky na zadním panelu přístrojové jednotky. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je nutno neprodleně vypnout, oddělitelný síťový přívod (šňůru) odpojit od síťového napájení a následně kontaktovat autorizovaný servis ve všech následujících případech: - oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) je poškozen nebo odřena, - přístroj byl vystaven působení vody nebo jiné kapaliny, která mohla proniknout do jeho vnitřku, - přístroj normálně nepracuje, projevuje změny ve výkonu nebo chování, nebo se z něj ozývají netypické zvuky, popřípadě z něj vychází dým nebo jakýkoliv fétor, - přístroj utrpěl poškození pádem nebo jiným nárazem, - jsou poškozeny kryty přístroje, zapouzdřené části (přístrojová jednotka, aplikátor) a/nebo části odpovědné za mechanickou stabilitu (zvláště pozorně je třeba dbát neporušenosti a funkčnosti závitů fixačních kliček u kulové hlavy aplikátoru a na pojezdu na svislé vodicí tyči), - přívodní kabel pro připojení aplikátoru nebo jeho konektory jsou poškozeny. Čelní strana aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, přikládaná k tělu pacienta, je vybavena 24 nebo 40 výkonnými světelnými diodami LED vyzařujícími červené světlo a představujícími tak přídavnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Ačkoliv světelný tok nedosahuje hodnot stanovených za nebezpečné pro lidský zrak, výrobce zakazuje hledět přímo do světla ze vzdálenosti menší než 2 metry nebo dlouhodobě sledovat vyzařovací plochu aplikátoru i z větší vzdálenosti. Protože je světlo modulováno různými frekvencemi, jeví se jako nepravidelné rytmické záblesky. Sledování těchto záblesků by mohlo u citlivých osob vyvolat zdravotní problémy (závrať, nauseu apod.), proto je nutno u těchto osob zamezit možnosti zrakového vnímání efektu přídavné fototerapie. U osob fotosezitivních je rovněž nutno vyloučit působení přídavné fototerapie na kůži. Fototerapii rovněž nelze podávat krátce po aplikaci injekcí CO 2. Použití přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nikdy nesmí stát důvodem zanedbání nebo oddálení jiných potřebných postupů lékařské péče. Během provozu přístroje (spuštěná léčebná procedura) je zakázáno manipulovat s aplikátorem a/nebo odpojovat jeho elektrický přívodní kabel. Obsluha se nesmí spuštěného aplikátoru dotýkat. Pokud bude nutno polohu aplikátoru upravit je nutno to provést v době, kdy není spuštěno podávání elektroléčebné procedury. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 8

9 Přístroj smí být provozován jen s dokonale zasunutým a zajištěným konektorem spojujícím vlastní přístrojovou jednotku s aplikátorem přístroje. POZOR: Elektrické napětí na konektoru pro připojení kabelu aplikátoru může být ve špičce až 150 V. Výstražná značka u konektoru APPLICATOR na zadní straně přístrojové jednotky značí přítomnost elektrického napětí, určeného pro napájení léčebného aplikátoru, na tomto konektoru. Obsluha musí aplikátor podrobovat trvalé kontrole kvality a neporušenosti kabeláže, konektoru i plastového pláště (zapouzdření) aplikátoru. Jakékoliv zjištění poškození vede k nutnosti okamžitého odstavení přístroje z provozu a povolání autorizovaného servisu. Osoby obsluhující přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE mají za povinnost maximálně se vyhýbat vlivům vznikajících elektromagnetických polí. Aplikátor se přikládá k léčené části těla pacienta při nespuštěné proceduře a vlastní spuštění (start) procedury se provádí až poté z přístrojové jednotky, která se nachází na opačné straně přístrojového stojanu než-li je přiložený aplikátor. Obsluha stojící před ovládacím panelem přístrojové jednotky je tudíž při spuštění procedury již dosti vzdálena od aplikátoru, přiloženého k tělu pacienta. Osobám gravidním a osobám s lékařskými elektronickými náhradami (např. pace-maker) je z hlediska předběžné opatrnosti zakázáno přibližovat se a setrvávat v oblasti vlivu vznikajícího elektromagnetického pole aplikátoru přístroje. Stejně tak je z hlediska předběžné opatrnosti těmto osobám zakázáno, aby přístroj obsluhovaly nebo jím dokonce byly léčeny. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 9

10 2.6 Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Zdravotnická klasifikace Elektrotechnická klasifikace Zdravotnický prostředek třídy II a podle Council Directive 93/42/EEC Přístroj napájený z vnějšího zdroje elektrické energie (síť střídavého napájení 230 V / 50 Hz; po úpravě výrobcem 115 V / 60 Hz.) Z hlediska ochrany před úrazem elektr. proudem přístroj třídy II Použitá elektrotechnická norma ČSN EN (IEC 601 1) Klasifikace příložné části elektrického přístroje zdravotnického Klasifikace z hlediska ochrany před vniknutím vody nebo pevných těles Klasifikace pro provoz: v prostorách: Sterilizace: Napájecí napětí Příkon BF (dle normy ČSN EN , ekvivalentní ICE 601-1) IP 30 (dle IEC ) trvalý, vnitřních, normálních, bez zvýšeného rizika Přístroj není určen pro sterilizaci 230 V / 50 Hz střídavé sinusové; nebo (po úpravě výrobcem): 115 V / 60 Hz střídavé sinusové 25 W Jištění elektrického síťového napájení Magnetická indukce produkovaná aplikátorem Intenzita indukovaného elektrického napětí a elektrický indukovaný proud produkovaný aplikátorem ve tkáni (maximální orientační hodnoty) Impulsní indukované elektrické proudy Interferenční indukované elektrické proudy Světelný tok produkovaný aplikátorem (24 nebo 40 LED průměr 5 mm, water clear, vyzařovací úhel 12 deg) Hmotnost Rozměry Materiál plastového zapouzdření Pojistka 315 ma, pomalá (T), umístěna uvnitř přístrojové jednotky Impulsní proudy (hodnota špička špička impulsů): 2 mt Impulsní proudy: (hodnota špička špička impulsů) 1,5 mv/cm; 0,1 A/m 2 (při měrné vodivosti tkáně 0,6 S.m) Šířka impulsu budicího napětí 150 µs nebo 340 µs; od frekvence 450 Hz jen šířka impulsu 150 µs; frekvence Hz, při impulsních terapiích až Hz; randomizovaná frekvence Hz nerealizovány Vlnová délka: 660 nm Frekvence: Hz Šířka impulsu: 3 ms 100 ms Svítivost: mcd Záření lineárně polarizováno Celá přístrojová sestava včetně základního balení: 5 kg Přístrojová jednotka: 2 kg Aplikátor: 2 kg Přístrojová jednotka: 305 x 270 x 120 mm Aplikátor: 205 x 145 x 70 mm ABS (akrylnitril-butadien-styrol) Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 10

11 2.7 Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Distanční elektroterapie je především určena pro podpůrnou fyzikální terapii při léčbě veškerých algických (bolestivých) stavů pohybového aparátu akutního charakteru (zvláště traumatického a/nebo zánětlivého charakteru), jakož i charakteru chronického (obvykle degenerativního). Při degenerativních onemocněních pohybového aparátu je distanční elektroterapie používána s cílem tišení bolesti a podpory regenerace, resp. reparace tkání zvláště při artrózách, chondromalaciích, entezopatiích, vertebrogenních algických syndromech apod. Při léčbě čerstvých i zastaralých poúrazových stavů je distanční elektroléčba používána s cílem tišení bolesti a podpory hojení při distorzích, kontuzích, poúrazových otocích, hematomech, hemartrózách, frakturách, pakloubech, pro podporu hojení vazů, šlach a poškozených kloubních pouzder, při sanacích následků úrazů a operací, při léčbě algodystrofických syndromů apod. Distanční elektroterapii lze použít rovněž pro podpůrnou léčbu poruch periferního prokrvení různé etiologie, zvláště při mikroangiopatiích a funkčních poruchách periferního prokrvení. Účinné je použití distanční elektroterapie při léčbě trofických poruch, zvláště bércových vředů, a to především postflebitických, arteriálních a diabetických. Příznivý efekt je ovšem zaznamenán i u vředů varikózních a smíšených. Dále může být distanční elektroterapie používána pro podporu regenerace poškozených axonů periferních nervů, inervujících kosterní svaly, při svalové ochablosti, pro léčbu poruch kožního čití, při parestéziích a některých periferních parézách, při léčbě vazoneuróz a různých neuropatií a polyneuropatií, zvláště diabetických. Rovněž lze procedury distanční elektroterapie aplikovat při podpůrné léčbě osteoporóz, a to ve zvláště problémových částech skeletu (krček femuru, oblast Collesových fraktur na radiu a ulně, ohrožená obratlová těla, oblast LS páteře a kyčlí), při podpůrné léčbě aseptických kostních nekróz a pro podporu hojení zlomenin. Distanční elektroterapii lze použít rovněž při podpůrné léčbě některých onemocnění kožní tkáně (především již zmíněné trofické poruchy, dále pak regenerace poškozeného kožního krytu, zánětlivé a jizevnaté komplikace akné, některé atopické ekzémy, lichen simplex apod.) a v kožněkosmetických aplikacích (pajizévky, strie, ochablá kůže, celulitida). Distanční elektroterapie lze použít i mimo oblast léčby pohybového aparátu, a to v případech, kdy je použití elektrických léčebných proudů (a souvisejících elektromagnetických polí) obecně známo a kdy může pro pacienta přinášet prospěch, aniž by jej ohrožovalo. Jedná se především o podpůrnou léčbu některých funkčních a vegetativně regulačních pochodů v organismu. Dávkování distanční elektroterapie je vždy individuální, přičemž je třeba zohlednit léčebný prospěch i případná rizika. Doba procedury bývá obvykle 15 až 30 minut pro elektroléčebné proudy interferenční a 15 až 60 minut pro elektroléčebné proudy impulsní. V odůvodněných případech lze dobu jedné aplikace až dvojnásobně prodloužit (např. při léčbě zlomenin, aseptických kostních nekróz, bércových vředů, akutních posttraumatických bolestí apod.). Procedury jsou obvykle podávány denně (méně často ob den) v sérii většinou 10 až 20 procedur s případným možným opakováním této série i několikrát ročně (obvykle 2 až 4 krát). U některých indikací, zvláště pro podporu hojení (zlomeniny, paklouby, kostní nekrózy, bércové vředy a jiné trofické defekty apod.), lze souvisle aplikovat i delší sérii procedur, pokud je zřejmý léčebný přínos a nehrozí-li žádná rizika. Při bolestivých stavech u degenerativních onemocnění pohybového aparátu (např. artrózy) by se však měl zřetelný léčebný efekt dostavit během série maximálně 20 procedur (čemuž odpovídá většinou doba jednoho měsíce). Pokud se tento léčebný efekt nedostaví, nemá většinou smysl v podávání procedur pokračovat. Pro usnadnění předpisu procedury distanční elektroterapie a jejího podávání jsou veškeré předprogramované procedury shrnuty do seznamu následujících diagnóz a/nebo indikací (viz Tabulka č ). Poznámka: Některé uvedené diagnózy a/nebo indikace se mohou poněkud překrývat. Některé diagnózy a/nebo indikace jsou identické, přestože jsou označeny různými názvy. Tímto způsobem je usnadněno vyhledání požadované diagnózy a/nebo indikace pro různé uživatele, kteří používají odlišné terminologie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 11

12 Tabulka č Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 12

13 Veškeré uvedené diagnózy a indikace jsou roztříděny buď podle indikačních skupin nebo podle zvolených lokalit těla. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 13

14 Roztřídění podle indikačních skupin Onemocnění vertebrogenní: Onemocnění degenerativní: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 14

15 Onemocnění zánětlivá: Poruchy prokrvení: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 15

16 Onemocnění kostí Traumata a jejich následky: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 16

17 Onemocnění svalů a příslušných nervů: Entezopatie a ostatní diagnózy/indikace: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 17

18 Rozdělení podle léčených lokalit Lokalita 1: šíje Lokalizace 2: sakroiliakální lokalita: šíje lokalizace: sakroiliakální Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 18

19 Lokalizace 3: lumbosakrální Lokalizace 4: zadní stehenní lokalizace: lumbosakrální lokalizace: zadní stehenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 19

20 Lokalizace 5: zadní hrudní Lokalizace 6: ramenní Lokalizace 7: přední kolenní Lokalizace 8: kyčelní lokalizace: přední kolenní lokalizace: kyčelní lokalizace: zadní hrudní lokalizace: ramenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 20

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Základní varianta - BASIC VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst. 2.2

Více

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Základní varianta - BASIC VERSION Přístroj je dle NV č. 54/2015 Sb. (ekv. Council

Více

Návod k obsluze. (Uživatelský manuál) typové označení: Sloupkové provedení "Independent Adjustable" - STRONG VERSION. EMBITRON s.r.o.

Návod k obsluze. (Uživatelský manuál) typové označení: Sloupkové provedení Independent Adjustable - STRONG VERSION. EMBITRON s.r.o. Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Sloupkové provedení "Independent Adjustable" - Přístroje je dle NV č. 54/2015 Sb.

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-3 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB.

Technická dokumentace MĚŘIČ TEPLOTY. typ PT100LAB. MĚŘIČ TEPLOTY typ PT100LAB www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI

MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI MĚŘIČ TEPLOTY A VLHKOSTI typ VLHK 2082 Rozsah teploty: 9,9 C až 99,9 C Rozsah vlhkosti: 0% až 99% www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-A s rozsahem měření 0 až 9999,99m.

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-A s rozsahem měření 0 až 9999,99m. MĚŘIČ DÉLKY typ MD6LED/1-A s rozsahem měření 0 až 9999,99m www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 VÝSTRAHA... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 5 POUŽÍVÁNÍ

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI provedení DELK2191R www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉ VYPÍNAČE DPS40, SPS20 Vydal JETI model s.r.o. 21.5.2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉHO VYPÍNAČE... 3 2.1 ZAPOJENÍ SPS20... 4 2.2 DPS40 V ZAPOJENÍ DVOUPÓLOVÉHO

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TZD13526 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012 TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT-1651 2. vydání - říjen 2012 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ MD6LED/1 s rozsahem měření 0 až 9999,99m Výrobní číslo: 61007 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-B s rozsahem měření 99,999 až 999,999m.

MĚŘIČ DÉLKY. typ MD6LED/1-B s rozsahem měření 99,999 až 999,999m. MĚŘIČ DÉLKY typ MD6LED/1-B s rozsahem měření 99,999 až 999,999m www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím.

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Univerzální impulsní tester - modul UIT1 - (návod k zapojení a použití)

Univerzální impulsní tester - modul UIT1 - (návod k zapojení a použití) Univerzální impulsní tester - modul UIT1 - JB-ELEKTRONIK Univerzální impulsní testeru pro zkoušení benzínových vstřikovačů a indukčních cívek. Modul slouží pro zabudování do celku (stolice na zkoušení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Prosíme o pečlivé prostudování této příručky před samotným použitím Důležité bezpečnostní pokyny Při užívání elektrického přístroje musí být dodržovány

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311.

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU. Dobíječ SM. Podrobnější technické informace jsou uvedeny v Technickém popisu T73311. Označení: Název: POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Dobíječ SM OJ: TNU Datum: 04.2008 Datum: Počet stran: (bez příloh) 4 P 73311 Útvar: TEO Zpracoval: Ing.Dittrich V. Schválil: Počet příloh: 2 OBSAH

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

SNÍMAČ DÉLKY SD 50.

SNÍMAČ DÉLKY SD 50. SNÍMAČ DÉLKY SD 50 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008 19.4.2010 Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010 Derogace Novelizuje: 1/2008 106 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Více

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu s

Více

Laparoskopické trenažéry Abc-lap Full HD

Laparoskopické trenažéry Abc-lap Full HD Ab -lap Laparoskopické trenažéry Abc-lap Full HD Návod k obsluze Záruční list Návod k obsluze 1. Úvod Děkujeme Vám, že jste rozhodli pro zakoupení laparoskopického trenažéru Abc-lap. Laparoskopický trenažér

Více

elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30

elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30 Návod k používání a záruční list pro elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30 Výrobce: Ohradníky s.r.o. Kašparova 520 463 12 Liberec 25 IČO: 254 76 866 www.ohradniky.cz info@ohradniky.cz Vážený zákazníku,

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 cs Návod k montáži a obsluze Samostatná řídicí jednotka UC42 / samostatná řídicí jednotka pro nosnou lištu UC45 Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1 ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS2351V1 www.aterm.cz - 1 - 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Strana 3690 Sbírka zákonů č. 291 / 2015 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

C20 TANDEM. Elektrické zapojení pohonu

C20 TANDEM. Elektrické zapojení pohonu Elektrické zapojení pohonu Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 3.0 www.technopark.cz

Více

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1

ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1 ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ DIS3341V1 www.aterm.cz - 1 - 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 5. října o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 291 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2015 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402.

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2402. ČTEČKA ČIPŮ DALLAS typ DSRS2402 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Návod k použití záložních zdrojů MTN.

Návod k použití záložních zdrojů MTN. Návod k použití záložních zdrojů MTN www.zdroje.cz Rozsah dodávky: Záložní zdroj MTN... 1ks Síťová šňůra délka 1,8m (1,5m pro řadu W). 1ks Teplotní čidlo 3 m..... 1ks Svorky pro připojení baterie 0,5m

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom.

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom. Kompaktní ultrazvukový hladinoměr INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2. edice MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail:

Více

Dotyk osoby s elektrickým zařízením

Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotyk osoby s elektrickým zařízením Dotkne-li se osoba části zařízení, která je pod napětím, začne procházet el. proud obvodem: část pod napětím + přechodový odpor část-prst + odpor těla + přechodový odpor

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED 18W/12V S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obsah balení... 3 II. Základní údaje... 3 III. Umístění reflektoru a montáž instalační

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO

TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZOMETRICKÉ MĚŘIDLO TENZ2145A www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena

Více

Teplotní relé typ TEPL2374

Teplotní relé typ TEPL2374 Teplotní relé typ TEPL2374 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 5 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 6 6. PŘÍLOHA 1: PROHLÁŠENÍ

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU

POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU Usměrňovač 24V / 20A KE 230-24-20 BP Pražská energetika, a. s. Datum 08/2005 1 Popis zařízení Zařízení KE 230-24-20 BP slouží k napájení zařízení stejnosměrným

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

SEML2. Dvoukomorový semafor

SEML2. Dvoukomorový semafor Dvoukomorový semafor Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace REGULÁTOR TEPLOTY typ REGU 2198 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více