Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. VAS 07 edice BETTER FUTURE"

Transkript

1 Návod k obsluze (Uživatelský manuál) Přístroj pro distanční elektroterapii, typové označení: VAS 07 edice BETTER FUTURE Zjednodušená varianta - SIMPLY VERSION Přístroj je dle Přílohy č. 9, kap. II, odst. 2.2 NV č. 336/2004 Sb. (ekv. Council Directive MDD93/42/EEC) klasifikován ve třídě IIa EMBITRON s.r.o. Borská 55, Plzeň tel ,

2 OBSAH 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Všeobecné informace Výrobce přístroje: Autorizovaný distributor a servis Účel uživatelského manuálu Záruky Bezpečnostní instrukce Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Roztřídění podle indikačních skupin Kontraindikace, rizika a vedlejší účinky distanční elektroterapie Kontraindikace Rizika Vedlejší účinky Technický popis přístroje Popis sestavy přístroje Popis inteligentní přístrojové jednotky Popisky na přístroji Obsluha přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Instalace přístroje Obsluha mechanických částí přístroje Obsluha přístrojové jednotky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Čištění a desinfekce Údržba Pravidelné kontroly funkčnosti a bezpečnosti přístroje Ochrana životního prostředí a likvidace přístroje Balení Skladování Doprava Podmínky prostředí při provozu přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 2

3 1. Stanovený účel a základní popis přístroje Účelem přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je poskytovat nízkofrekvenční impulsní elektroléčebné proudy bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta s cílem příznivého léčebného ovlivňování bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace či reparace tkání pohybového aparátu. Příslušné fyzikálně-léčebné procedury jsou označovány jako distanční elektroterapie (DET). Upozornění: Obr. 1: Přístroj pro distanční elektroterapii, zjednodušená verze - SIMPLY VERSION Při použití proudů impulsních se obsluha přístroje při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovených v nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladu s legislativou Evropského společenství změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Režim provozu přístroje Podle stanoviska mezinárodní komise ICNIRP a Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. (ve shodě s požadavky Evropské unie) je při proceduře DET nutno dodržet vzdálenost od aplikátoru pro: OBSLUHU OSTATNÍ OSOBY Impulsní proudy, max. výkon 15 cm 25 cm Z uvedeného vyplývá, že není vhodné, aby aplikátor na těle pacienta dlouhodobě přidržovala zdravotnická obsluha. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje, jakož i z podávání procedur zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 3

4 Přístroj VAS-07, edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, je zdravotnický prostředek určený k profesionálnímu použití ve zdravotnictví za účelem provádění fyzikálně-léčebných procedur distanční čili bezkontaktní (bezelektrodové) elektroléčeby, při které se využívá fyzikálně léčebného účinku vířivých elektrických proudů, vznikajících na základě Faradayovy elektromagnetické indukce v léčených tkáních, v jejichž blízkosti se nachází aplikátor přístroje. Zřejmá a prokázaná biologická účinnost zasahuje do vzdálenosti cca 25 cm od aplikátoru. Přístroj produkuje impulsní elektroléčebné proudy: Tyto impulsní proudy využívají léčebného účinku úzkých elektrických impulsů o nízkých frekvencích jednoho až několika set Hz, přičemž v průběhu jedné procedury lze sekvenčně kombinovat více frekvencí a tuto kombinaci pak periodicky opakovat. Pro impulsní elektroléčebné proudy je v současné době všeobecně známa celá řada uplatnění (indikací) při léčbě bolestivých stavů a pro podporu hojení, regenerace a reparace tkání pohybového aparátu. Pro jednotlivé diagnózy jsou požadovány specifické frekvenční a časové parametry. Proto lze přiřadit jednotlivým diagnózám jeden, případně i více impulsních léčebných proudů. Toto přiřazení je uskutečněno na základě všeobecně dostupných poznatků z odborné literatury, odborných sdělení, všeobecně uznávaných parametrů celosvětově zavedených elektroléčebných přístrojů různých výrobců i na základě lékařských zkušeností s předchozími typy přístroje VAS-07, vyráběnými společností Embitron. Takovýmto způsobem je tedy v přístroji VAS-07 edice BETTER FUTURE, zjednodušená varianta SIMPLY VERSION, předprogramováno 131 diagnóz a indikací. Jednotlivé diagnózy jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a lymfy, onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit na těle pacienta). Poznámka: Aplikace elektroléčebného proudu podle lokalizace potíží je v běžné praxi zvláště efektivní, proto je na čelním indikačním a ovládacím panelu přístroje těchto 21 lokalit schematicky zakresleno. Čelní strana léčebného aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, která je přikládána k léčené části těla pacienta, je vybavena deseti výkonnými světloemitujícími diodami (LED), vyzařující červené světlo. Představuje tak přídavnou pomocnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Léčebný světelný tok je pro zvýšení účinku modulován vlastním universálním frekvenčním programem, nezávislým na použitých frekvencích distanční elektroterapie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 4

5 2. Všeobecné informace 2.1 Výrobce přístroje: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Autorizovaný distributor a servis Pro Českou republiku: EMBITRON s.r.o., Borská 55, Plzeň, Česká republika Pro ostatní země: viz seznam autorizovaných distributorů a servisu 2.3 Účel uživatelského manuálu Účelem tohoto manuálu je poskytnout uživatelům přístroje a příslušným odpovědným organizacím základní nezbytné informace, potřebné k jeho obsluze a bezpečnému provozu. V případě, že by uživatel nebo odpovědná osoba měli jakékoliv nejasnosti či pochybnosti, je nutné, aby neprodleně kontaktovali výrobce nebo autorizovaného distributora. Příjemci tohoto manuálu jsou všichni uživatelé přístroje a odpovědné organizace, které jakýmkoliv způsobem používají přístroj zdravotnický prostředek (předepisují podávání léčebných procedur pomocí tohoto přístroje, doporučují přístroj k léčebnému, preventivnímu nebo rekondičnímu použití, aplikují pomocí přístroje léčebné procedury, přístroj obsluhují nebo na použití přístroje dohlížejí a za provoz přístroje jsou odpovědní). Tento uživatelský manuál musí doprovázet každý přístroj a musí být vždy dostupný všem osobám, jejichž práce může jakkoliv souviset s uvedeným přístrojem. 2.4 Záruky Na přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je poskytována záruka v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v době trvání 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není v příslušné kupní smlouvě stanoveno jinak. Při uplatnění záruky je nutno předkládat řádně vyplněný Záruční list. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Záruku nelze uznat, pokud přístroj nebyl používán v souladu s průvodní dokumentací (Uživatelským manuálem) a v souladu s příslušnými souvisejícími zákonnými ustanoveními, předpisy a normami. Záruka se též nevztahuje na případná poškození způsobená nesprávným nebo nevhodným použitím přístroje a poškození způsobená obsluhou, která nebyla náležitě kvalifikována a zaškolena do použití přístroje. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím, nehodou, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje, neodbornou instalací, vybitými či vyteklými akumulátory či bateriemi, jakož i na důsledky přirozeného opotřebení a důsledky zásahu vyšší moci. Další podmínky uznání záruky jsou specifické pro zdravotnické prostředky: zdravotnických prostředek musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti (periodické prohlídky); tyto kontroly může provádět výhradně autorizovaný poskytovatel servisní péče, veškeré servisní zásahy na přístroji smí provádět pouze autorizovaný poskytovatel servisní péče, z hlediska zákonného požadavku úplné sledovatelnosti (vigilance) zdravotnických prostředků je nutné, aby byl výrobci přístroje znám konečný uživatel přístroje, resp. příslušná odpovědná organizace, zdravotnický prostředek musí být u uživatele řádně nainstalován a obsluha prokazatelně zaškolena. Autorizovaným poskytovatelem servisní péče o přístroj je v ČR a SR výhradně EMBITRON s.r.o. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 5

6 2.5 Bezpečnostní instrukce Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE byl navržen a vyroben pro co nejbezpečnější použití. Avšak jeho bezpečné (a také účelné a účinné) použití závisí na kvalifikovaném předpisu procedury, správné obsluze a nebytné péči a opatrnosti. Nesprávné používání přístroje může způsobit vážné důsledky. Je nutno dbát veškerých bezpečnostních pokynů i všech dalších informací poskytovaných v souvislosti s přístrojem VAS-07 edice BETTER FUTURE, jakož i v souvislosti s fyzikálně léčebnou metodou distanční (tj. bezkontaktní, bezelektrodové) elektroléčby; sledovat rovněž další vývoj poznatků v této oblasti medicíny a léčebné procedury aplikovat výlučně zdravotnicky příslušně kvalifikovanými osobami s dodržováním všech platných zákonných ustanovení, předpisů a doporučení. Uživatelé tohoto přístroje musí mít k dispozici informace poskytované tímto uživatelským manuálem, popřípadě další informace poskytované v rámci školení obsluhy nebo v souvislosti s dalším využíváním přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE a uplatňováním fyzikálněléčebné metody distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Při použití přístroje v rámci poskytování zdravotnických služeb musí být příslušná procedura předepsána kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a obsluha přístroje musí být rovněž zdravotnicky kvalifikována a do obsluhy přístroje zaškolena. Přístroj nesmí být používán: - pro jiný, než-li určený účel použití, - v prostředí venkovním, - v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. prostředí vlhké nebo mokré nebo prostředí s pohybujícími se nezajištěnými mechanickými hmotami), - ve výbušném prostředí, - v prostředí s vysokým rizikem požáru, - při vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám, - při nedovolených technických úpravách, - při neodpovídajících podmínkách elektrického napájení, - při absenci plně odpovědného uživatele, řádného předpisu léčebné procedury a kvalifikované a zaškolené obsluhy, - v situaci, že by přístrojem a podávanou léčebnou procedurou mohl být ohrožen pacient (klient) či jeho oprávněné zájmy, respektive obsluha nebo třetí osoby, nebo by mohla být způsobena jakákoliv jiná újma. Speciální varování: Při předepisování i aplikaci procedur je třeba důsledně dbát veškerých kontraindikací, rizik a případných vedlejších účinků a vždy kvalifikovaně posoudit individuální a aktuální stav pacienta i veškeré další souvislosti. Kůže těch částí těla, které přicházejí do kontaktu s přístrojem, musí být zcela intaktní nebo musí být ošetřena či kryta tak, aby kontakt s přístrojem a jakýmikoliv jeho částmi nemohl vyvolat žádná rizika pro pacienta ani další osoby přicházející do styku se zařízením. Obsluha přístroje se při zapnutém přístroji a spuštěné proceduře nesmí přiblížit více, než-li 15 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 25 cm při použití proudů interferenčních; ostatní osoby se nesmí přiblížit více, než-li 25 cm k aplikátoru při použití proudů impulsních a 50 cm k aplikátoru při použití proudů interferenčních (dle posouzení expoziční situace u elektroléčebného přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE podle limitů stanovaných v nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve shodě se Směrnicí k omezení expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polem komise ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Guidelines for limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields); v souladě s legislativou Evropského společenství; změřeno akreditovanou Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a záření, Státní zdravotní ústav v Praze). Výrobce doporučuje prodloužit tuto vzdálenost pro obsluhu na 0,5 metru a pro ostatní osoby na 1 metr od aplikátoru při spuštěné proceduře. Osoby gravidní a osoby s elektronickými náhradami v těle je nutno z obsluhy přístroje i léčby zcela vyloučit. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 6

7 Přístroj smí být používán jen v dostatečně stabilní poloze. Pádu jakékoliv části přístroje musí být účinně zabráněno. Jakákoliv manipulace s aplikátorem přístroje smí být prováděna jen tehdy, přidržuje-li obsluha pevně aplikátor, aby se zabránilo jakémukoliv jeho nežádoucímu pohybu. Fixační šrouby stabilizující aplikátor ve zvolené poloze musí být vždy dostatečně pevně utaženy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vertikálnímu posunu aplikátoru s nosným ramenem. Uvolněný a nepřidržovaný aplikátor by sklouzl po vodicí tyči, mohl způsobit poranění přítomných osob a/nebo se sám vážně poškodit. Je nezbytné průběžně kontrolovat neporušenost všech dílů přístroje, zvláště elektrických kabelů a zapouzdřených částí přístroje. Jako součást zařízení nesmí být použity žádné nepůvodní díly a nesmí být prováděny žádné jiné úpravy, než-li ty, které výslovně povolil výrobce. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek. Proto musí být podrobován pravidelným kontrolám funkčnosti a bezpečnosti. Tyto kontroly jsou (ve všech zemích EU) vyžadovány příslušnými zákonnými ustanoveními. Za řádné provádění těchto kontrol odpovídá uživatel a odpovědná organizace. Tyto kontroly funkčnosti a bezpečnosti smí provádět pouze výrobce přístroje nebo jím autorizovaný subjekt, který je příslušným způsobem kvalifikován, zaškolen a vybaven náležitými kalibrovanými měřicími prostředky. Pacient (klient) může být po náležité edukaci ponechán během procedury pod vzdáleným dohledem kvalifikované zdravotnické obsluhy pouze za podmínky, že to jeho zdravotní stav a fyzické i duševní schopnosti dovolují. Nejsou-li tyto podmínky spolehlivě splněny, musí být pacient (klient) během procedury a krátce i po ní pod stálou kontrolou kvalifikovaného zdravotníka (hrozí-li např. riziko kolapsového stavu vzniklého snížením krevního tlaku nebo neurovegetativně u psychicky labilních jedinců). Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je zdravotnický prostředek, který nesmí být provozován bez dohledu odpovědné, odborně zdravotnicky kvalifikované osoby. Tato osoba musí být schopna vyhodnotit a správně a odpovědně interpretovat anamnestická a diagnostická východiska, vedoucí k účinné, účelné a bezpečné aplikaci procedury distanční (bezkontaktní, bezelektrodové) elektroterapie. Přitom tato odpovědná osoba musí zároveň přihlížet ke všem ostatním diagnostickým výsledkům, týkajících se konkrétního pacienta (klienta), k osobnosti pacienta (klienta) a k veškerým potencionálním rizikům. Musí též vycházet z hlediska předběžné opatrnosti, jakož i ze současných poznatků lékařské vědy a výzkumu, technického pokroku, zdravotnické legislativy a lékařské etiky. Pacient /klient musí být během podávání procedur a pokud možno i po určitou dobu po nich sledován a na základě jeho reakce na procedury distanční elektroterapie musí být v případě potřeby kvalifikovaně přehodnoceno původní léčebné rozhodnutí (např. ve smyslu zvýšení dávek, snížení dávek, pokračování v sérii procedur, opakování série procedur, omezení počtu procedur, okamžité ukončení podávání procedury atpod.). Uživatel přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE je povinen zabezpečit přístroj proti nebezpečí vzniku požáru, a to způsobem obdobným jako u veškerých elektrických síťových spotřebičů. Jakékoliv nadměrné oteplení přístroje (nebo kterékoliv jeho části) je důvodem k jeho okamžitému vypnutí, odpojení od sítě a následnému neprodlenému povolání odborné opravárenské služby. Při provozu přístroje nesmí být zakryty větrací otvory nebo zapouzdřené části přístroje a přístroj nesmí být jakkoliv neprodyšně zakryt. Musí být zamezeno vniknutí cizích předmětů a tekutin do přístroje, nežádoucím otřesům a prudkým změnám teplot. Při riziku orosení (sražení vzdušných vodních par při přechodu z chladu do teplejšího prostředí) nesmí být přístroj zapnut až do úplného vyschnutí. Kryty přístroje smí odstraňovat pouze výrobce nebo jím ustanovený subjekt, autorizovaný k provádění technického servisu. Stejně tak nikdo jiný nesmí přístroj rozebírat, opravovat, upravovat, nebo jinak do něj zasáhnout. Překročením tohoto zákazu se uživatel přístroje vystavuje nejen ztrátě záruky, ale též nebezpečí svévolného úrazu a dalších škod. Před čistěním nebo desinfikováním přístroje či jakékoliv jeho části je nutno přístroj nejen vypnout, ale odpojit oddělitelný síťový přívod (přírodní síťovou šňůru) od elektrického síťového napájení vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Při čistění a desinfekci je nutno používat pouze šetrné a osvědčené čisticí a desinfekční prostředky a v žádném případě nepřipustit proniknutí jakýchkoliv kapalin do přístroje ani jakékoliv jeho uzavřené (zapouzdřené) části (přístrojová jednotka, aplikátor). Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 7

8 POZOR: Prostředky obsahující líh se nesmí používat ani k čištění, ani k desinfekci kterékoliv části přístroje. Toto upozornění platí zvláště pro čelní vyzařovací plochu aplikátoru, vyrobenou z litého plexiskla. Taktéž se nesmí používat jakýchkoliv brusných čisticích prostředků nebo nástrojů způsobujících poškrábání povrchů. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE, stejně tak jako všechny obvyklé elektrické přístroje se síťovým napájením, se nesmí používat v blízkosti vodních zdrojů (např. vany, umyvadla, dřezy, bazény, prádelny, vlhké suterény apod.). Stejně tak jako u všech přístrojů produkujících elektromagnetická pole je nutno rovněž u přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE dbát, aby do kontaktu s působením vznikajícího elektromagnetického pole (v blízkosti léčebného aplikátoru) nepřicházely žádné přístroje, zařízení a technické prostředky, které jsou na působení elektromagnetických polí citlivé, mohou jejich vlivem měnit své vlastnosti a funkci nebo jimi mohou být poškozovány (např. počítače, monitory, paměťové prostředky, nosiče dat, elektronické záznamníky, elektronické hodinky, čipové kódové karty apod.). Výrobce přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE neručí za jakékoliv škody při nedodržení uvedeného požadavku. POZOR: Zvláště důrazně je třeba dbát, aby se do vlivu elektromagnetického pole aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE nedostaly invazivní i neinvazivní elektronické prostředky zabezpečující důležité životní funkce pacientů. Výše uvedené bezpečností pokyny je nutno dodržovat, přestože přístroj splňuje veškeré mezinárodně uznané požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nesmí umisťovat do míst, kde by se mohl přerušit nebo násilně vytrhnout ze zásuvky elektrické rozvodné sítě nebo přívodky na zadním panelu přístrojové jednotky. Přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE je nutno neprodleně vypnout, oddělitelný síťový přívod (šňůru) odpojit od síťového napájení a následně kontaktovat autorizovaný servis ve všech následujících případech: - oddělitelný síťový přívod (přívodní síťová šňůra) je poškozen nebo odřena, - přístroj byl vystaven působení vody nebo jiné kapaliny, která mohla proniknout do jeho vnitřku, - přístroj normálně nepracuje, projevuje změny ve výkonu nebo chování, nebo se z něj ozývají netypické zvuky, popřípadě z něj vychází dým nebo jakýkoliv fétor, - přístroj utrpěl poškození pádem nebo jiným nárazem, - jsou poškozeny kryty přístroje, zapouzdřené části (přístrojová jednotka, aplikátor) a/nebo části odpovědné za mechanickou stabilitu (zvláště pozorně je třeba dbát neporušenosti a funkčnosti závitů fixačních kliček u kulové hlavy aplikátoru a na pojezdu na svislé vodicí tyči), - přívodní kabel pro připojení aplikátoru nebo jeho konektory jsou poškozeny. Čelní strana aplikátoru přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE, přikládaná k tělu pacienta, je vybavena 24 nebo 40 výkonnými světelnými diodami LED vyzařujícími červené světlo a představujícími tak přídavnou fototerapii, aplikovanou simultánně s distanční elektroterapií. Ačkoliv světelný tok nedosahuje hodnot stanovených za nebezpečné pro lidský zrak, výrobce zakazuje hledět přímo do světla ze vzdálenosti menší než 2 metry nebo dlouhodobě sledovat vyzařovací plochu aplikátoru i z větší vzdálenosti. Protože je světlo modulováno různými frekvencemi, jeví se jako nepravidelné rytmické záblesky. Sledování těchto záblesků by mohlo u citlivých osob vyvolat zdravotní problémy (závrať, nauseu apod.), proto je nutno u těchto osob zamezit možnosti zrakového vnímání efektu přídavné fototerapie. U osob fotosezitivních je rovněž nutno vyloučit působení přídavné fototerapie na kůži. Fototerapii rovněž nelze podávat krátce po aplikaci injekcí CO 2. Použití přístroje VAS-07 edice BETTER FUTURE se nikdy nesmí stát důvodem zanedbání nebo oddálení jiných potřebných postupů lékařské péče. Během provozu přístroje (spuštěná léčebná procedura) je zakázáno manipulovat s aplikátorem a/nebo odpojovat jeho elektrický přívodní kabel. Obsluha se nesmí spuštěného aplikátoru dotýkat. Pokud bude nutno polohu aplikátoru upravit je nutno to provést v době, kdy není spuštěno podávání elektroléčebné procedury. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 8

9 Přístroj smí být provozován jen s dokonale zasunutým a zajištěným konektorem spojujícím vlastní přístrojovou jednotku s aplikátorem přístroje. POZOR: Elektrické napětí na konektoru pro připojení kabelu aplikátoru může být ve špičce až 150 V. Výstražná značka u konektoru APPLICATOR na zadní straně přístrojové jednotky značí přítomnost elektrického napětí, určeného pro napájení léčebného aplikátoru, na tomto konektoru. Obsluha musí aplikátor podrobovat trvalé kontrole kvality a neporušenosti kabeláže, konektoru i plastového pláště (zapouzdření) aplikátoru. Jakékoliv zjištění poškození vede k nutnosti okamžitého odstavení přístroje z provozu a povolání autorizovaného servisu. Osoby obsluhující přístroj VAS-07 edice BETTER FUTURE mají za povinnost maximálně se vyhýbat vlivům vznikajících elektromagnetických polí. Aplikátor se přikládá k léčené části těla pacienta při nespuštěné proceduře a vlastní spuštění (start) procedury se provádí až poté z přístrojové jednotky, která se nachází na opačné straně přístrojového stojanu než-li je přiložený aplikátor. Obsluha stojící před ovládacím panelem přístrojové jednotky je tudíž při spuštění procedury již dosti vzdálena od aplikátoru, přiloženého k tělu pacienta. Osobám gravidním a osobám s lékařskými elektronickými náhradami (např. pace-maker) je z hlediska předběžné opatrnosti zakázáno přibližovat se a setrvávat v oblasti vlivu vznikajícího elektromagnetického pole aplikátoru přístroje. Stejně tak je z hlediska předběžné opatrnosti těmto osobám zakázáno, aby přístroj obsluhovaly nebo jím dokonce byly léčeny. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 9

10 2.6 Technické charakteristiky přístroje VAS-07 edice BETTER FUTRE Zdravotnická klasifikace Elektrotechnická klasifikace Zdravotnický prostředek třídy II a podle Council Directive 93/42/EEC Přístroj napájený z vnějšího zdroje elektrické energie (síť střídavého napájení 230 V / 50 Hz; po úpravě výrobcem 115 V / 60 Hz.) Z hlediska ochrany před úrazem elektr. proudem přístroj třídy II Použitá elektrotechnická norma ČSN EN (IEC 601 1) Klasifikace příložné části elektrického přístroje zdravotnického Klasifikace z hlediska ochrany před vniknutím vody nebo pevných těles Klasifikace pro provoz: v prostorách: Sterilizace: Napájecí napětí Příkon BF (dle normy ČSN EN , ekvivalentní ICE 601-1) IP 30 (dle IEC ) trvalý, vnitřních, normálních, bez zvýšeného rizika Přístroj není určen pro sterilizaci 230 V / 50 Hz střídavé sinusové; nebo (po úpravě výrobcem): 115 V / 60 Hz střídavé sinusové 25 W Jištění elektrického síťového napájení Magnetická indukce produkovaná aplikátorem Intenzita indukovaného elektrického napětí a elektrický indukovaný proud produkovaný aplikátorem ve tkáni (maximální orientační hodnoty) Impulsní indukované elektrické proudy Interferenční indukované elektrické proudy Světelný tok produkovaný aplikátorem (24 nebo 40 LED průměr 5 mm, water clear, vyzařovací úhel 12 deg) Hmotnost Rozměry Materiál plastového zapouzdření Pojistka 315 ma, pomalá (T), umístěna uvnitř přístrojové jednotky Impulsní proudy (hodnota špička špička impulsů): 2 mt Impulsní proudy: (hodnota špička špička impulsů) 1,5 mv/cm; 0,1 A/m 2 (při měrné vodivosti tkáně 0,6 S.m) Šířka impulsu budicího napětí 150 µs nebo 340 µs; od frekvence 450 Hz jen šířka impulsu 150 µs; frekvence Hz, při impulsních terapiích až Hz; randomizovaná frekvence Hz nerealizovány Vlnová délka: 660 nm Frekvence: Hz Šířka impulsu: 3 ms 100 ms Svítivost: mcd Záření lineárně polarizováno Celá přístrojová sestava včetně základního balení: 5 kg Přístrojová jednotka: 2 kg Aplikátor: 2 kg Přístrojová jednotka: 305 x 270 x 120 mm Aplikátor: 205 x 145 x 70 mm ABS (akrylnitril-butadien-styrol) Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 10

11 2.7 Indikace a kontraindikace distanční (bezelektrodové, bezkontaktní) elektroterapie Indikace a podávání procedur distanční elektroterapie Distanční elektroterapie je především určena pro podpůrnou fyzikální terapii při léčbě veškerých algických (bolestivých) stavů pohybového aparátu akutního charakteru (zvláště traumatického a/nebo zánětlivého charakteru), jakož i charakteru chronického (obvykle degenerativního). Při degenerativních onemocněních pohybového aparátu je distanční elektroterapie používána s cílem tišení bolesti a podpory regenerace, resp. reparace tkání zvláště při artrózách, chondromalaciích, entezopatiích, vertebrogenních algických syndromech apod. Při léčbě čerstvých i zastaralých poúrazových stavů je distanční elektroléčba používána s cílem tišení bolesti a podpory hojení při distorzích, kontuzích, poúrazových otocích, hematomech, hemartrózách, frakturách, pakloubech, pro podporu hojení vazů, šlach a poškozených kloubních pouzder, při sanacích následků úrazů a operací, při léčbě algodystrofických syndromů apod. Distanční elektroterapii lze použít rovněž pro podpůrnou léčbu poruch periferního prokrvení různé etiologie, zvláště při mikroangiopatiích a funkčních poruchách periferního prokrvení. Účinné je použití distanční elektroterapie při léčbě trofických poruch, zvláště bércových vředů, a to především postflebitických, arteriálních a diabetických. Příznivý efekt je ovšem zaznamenán i u vředů varikózních a smíšených. Dále může být distanční elektroterapie používána pro podporu regenerace poškozených axonů periferních nervů, inervujících kosterní svaly, při svalové ochablosti, pro léčbu poruch kožního čití, při parestéziích a některých periferních parézách, při léčbě vazoneuróz a různých neuropatií a polyneuropatií, zvláště diabetických. Rovněž lze procedury distanční elektroterapie aplikovat při podpůrné léčbě osteoporóz, a to ve zvláště problémových částech skeletu (krček femuru, oblast Collesových fraktur na radiu a ulně, ohrožená obratlová těla, oblast LS páteře a kyčlí), při podpůrné léčbě aseptických kostních nekróz a pro podporu hojení zlomenin. Distanční elektroterapii lze použít rovněž při podpůrné léčbě některých onemocnění kožní tkáně (především již zmíněné trofické poruchy, dále pak regenerace poškozeného kožního krytu, zánětlivé a jizevnaté komplikace akné, některé atopické ekzémy, lichen simplex apod.) a v kožněkosmetických aplikacích (pajizévky, strie, ochablá kůže, celulitida). Distanční elektroterapie lze použít i mimo oblast léčby pohybového aparátu, a to v případech, kdy je použití elektrických léčebných proudů (a souvisejících elektromagnetických polí) obecně známo a kdy může pro pacienta přinášet prospěch, aniž by jej ohrožovalo. Jedná se především o podpůrnou léčbu některých funkčních a vegetativně regulačních pochodů v organismu. Dávkování distanční elektroterapie je vždy individuální, přičemž je třeba zohlednit léčebný prospěch i případná rizika. Doba procedury bývá obvykle 15 až 30 minut pro elektroléčebné proudy interferenční a 15 až 60 minut pro elektroléčebné proudy impulsní. V odůvodněných případech lze dobu jedné aplikace až dvojnásobně prodloužit (např. při léčbě zlomenin, aseptických kostních nekróz, bércových vředů, akutních posttraumatických bolestí apod.). Procedury jsou obvykle podávány denně (méně často ob den) v sérii většinou 10 až 20 procedur s případným možným opakováním této série i několikrát ročně (obvykle 2 až 4 krát). U některých indikací, zvláště pro podporu hojení (zlomeniny, paklouby, kostní nekrózy, bércové vředy a jiné trofické defekty apod.), lze souvisle aplikovat i delší sérii procedur, pokud je zřejmý léčebný přínos a nehrozí-li žádná rizika. Při bolestivých stavech u degenerativních onemocnění pohybového aparátu (např. artrózy) by se však měl zřetelný léčebný efekt dostavit během série maximálně 20 procedur (čemuž odpovídá většinou doba jednoho měsíce). Pokud se tento léčebný efekt nedostaví, nemá většinou smysl v podávání procedur pokračovat. Pro usnadnění předpisu procedury distanční elektroterapie a jejího podávání jsou veškeré předprogramované procedury shrnuty do seznamu následujících diagnóz a/nebo indikací (viz Tabulka č ). Poznámka: Některé uvedené diagnózy a/nebo indikace se mohou poněkud překrývat. Některé diagnózy a/nebo indikace jsou identické, přestože jsou označeny různými názvy. Tímto způsobem je usnadněno vyhledání požadované diagnózy a/nebo indikace pro různé uživatele, kteří používají odlišné terminologie. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 11

12 Tabulka č Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 12

13 Veškeré uvedené diagnózy a indikace jsou roztříděny buď podle indikačních skupin nebo podle zvolených lokalit těla. Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 13

14 Roztřídění podle indikačních skupin Onemocnění vertebrogenní: Onemocnění degenerativní: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 14

15 Onemocnění zánětlivá: Poruchy prokrvení: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 15

16 Onemocnění kostí Traumata a jejich následky: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 16

17 Onemocnění svalů a příslušných nervů: Entezopatie a ostatní diagnózy/indikace: Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 17

18 Rozdělení podle léčených lokalit Lokalita 1: šíje Lokalizace 2: sakroiliakální lokalita: šíje lokalizace: sakroiliakální Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 18

19 Lokalizace 3: lumbosakrální Lokalizace 4: zadní stehenní lokalizace: lumbosakrální lokalizace: zadní stehenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 19

20 Lokalizace 5: zadní hrudní Lokalizace 6: ramenní Lokalizace 7: přední kolenní Lokalizace 8: kyčelní lokalizace: přední kolenní lokalizace: kyčelní lokalizace: zadní hrudní lokalizace: ramenní Uživatelský manuál VAS-07 edice BETTER FUTURE SIMPLY VERSION 20

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více