Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty"

Transkript

1 Okenní a fasádní prvky REHAU: Systémy mnoha možností pro architekty a projektanty

2 Úspěch Vám zaručí rozmanitost systémů

3 Obsah: Provedení se systémem Design se systémem Technika se systémem Provedení se systémem 4/5 Tvary a barvy 6-9 Technika se systémem 10/11 Tepelná izolace 12/13 Zvuková izolace 14/15 Zabezpeãení proti vloupání 16/17 Vûtrání ÚdrÏba 22/23 Dlouhá Ïivotnost/recyklace 24/25 Design se systémem 26/27 Okenní profilové systémy REHAU: REHAU Basic-Design 28/29 REHAU Thermo-Design 30/31 REHAU Brillant-Design 32/33 REHAU Clima-Design 34/35 REHAU S735 stfiedové tûsnûní 36/37 Roletov systém REHAU S738 38/39 Systémy vchodov ch dvefií REHAU Fasádní systém REHAU 44/45 Systémy zimních zahrad REHAU 46/47 Servis se systémem Další výrobní programy REHAU: Systém okenic REHAU S749 48/49 Systém REHAU pro posuvné -zdvihací-v klopné dvefie 50 Systémy interiérov ch pfiíãek REHAU 51 Servis se systémem 52/53 Kvalita 54 Online 55 Stavební systémy REHAU pro komplexní fie ení staveb 56/57 3

4 Provedení se systémem = Váš systematický úspěch

5 Provedení se systémem Co okenní systém doopravdy dokáže, to se neprojevuje jen kvalitou, ale také možnostmi daného systému, díky kterým se přání a nápady zákazníka skutečně splní. 5

6

7 Tvůrčí volnost pro realizaci individuálního vkusu Vašich stavebníků Provedení se systémem Okenní a fasádní systémy z profilů REHAU nabízejí trvalou kvalitu a extrémně široký výběr tvarů, barev, dekorů, stylů a druhů otevírání. NejrÛznûj í tvary oken a druhy otevírání pro rekonstrukce a novostavby je moïné vybrat z tûchto variant: Otvíravû-sklopná okna a dvefie Otvíravá okna a dvefie Sklopná a v klopná okna Vícedílná okna a dvefie se sloupky a poutci Dvoukfiídlá okna bez pevn ch sloupkû Otoãná okna Pevná zasklení ikmá a oblouková okna Okna s pfiíãkami Vchodové dvefie otvíravé ven i dovnitfi Paralelnû posuvné/sklopné dvefie Skládací dvefie Pfiíãka dûlící sklo Pfiíãka v meziskelním prostoru Pfiíãka dûlící sklo Nalepovací pfiíãky 7

8

9 Individuální design: Přiznejte barvu! Provedení se systémem Kašírování fóliemi: Speciálním postupem se ve v robním závodû naná í na profily barevná strukturovaná fólie. Lakování: Se systémem lakovan ch profilû REHAU Acryl-II je moïné si nechat nalakovat profily ve velké kále barev ze vzorníku RAL. Hliníkové krycí lišty: Hliníkové krycí li ty nám nabízejí moïnost, jak vzhledovû sjednotit povrch napfi. u hliníkov ch fasád. Hliníkové krycí li ty pro okenní systémy REHAU lze eloxovat nebo lakovat prá kov mi barvami z celé palety barev RAL. 9

10 Technika se systémem = Váš systematický úspěch

11 Technika se systémem Profilové systémy REHAU nabízejí zcela nová řešení v oblasti tepelné izolace, hlukové izolace a zabezpečení proti vloupání. Polymerový materiál RAU-PVC vyhovuje ekologickým i ekonomickým požadavkům. 11

12

13 Tepelná izolace přesně podle Vašich požadavků REHAU Thermo-Design 4-komorový systém Technika se systémem S výrobními programy REHAU splníme všechny Vaše požadavky na tepelnou izolaci. Dokonce i v případě nízkoenergetických nebo tzv. pasivních domů. Úspora energií je pro nás základním principem. Profilové systémy REHAU pro tepelnû izolaãní okna s vysokou úãinností: Vícekomorová konstrukce vyuïívá vzduchu jako izolaãního média Více tûsnících rovin zamezuje prûvanu Moderní tepelnû-izolaãní zasklení zabezpeãuje ideální tepelnou izolaci REHAU Brillant-Design 5-komorový systém REHAU Basic-Design REHAU Clima-Design 3-komorový systém certifikován pro pasivní domy Zkušební zprávy od nezávislých institucí potvrzují odpovídající hodnoty tepelných izolací. -10 C -5 C 0 C +5 C +10 C +15 C 13

14

15 Ochrana před hlukem podle Vašich požadavků Technika se systémem Okenní profilové systémy REHAU jsou přizpůsobeny pro všechny druhy moderních zasklení a dosahují v kombinaci s odpovídajícím druhem skla požadované hodnoty hlukové izolace. Zkušební zprávy od nezávislých institucí potvrzují hodnoty hlukových izolací, udávané firmou REHAU. Třídy zvukové izolace podle ČSN ISO 8402 Třída zvukové izolace Hustota dopravního provozu Vzdálenost domů od zdroje hluku Hladina zvuku v db Potřebný zvukový útlum v db Řešení Obytná zóna vozů/hod 1 více jak 35 m db > = 27 db všechny okenní profilové systémy REHAU Obytná zóna vozů/hod m db > = 32 db všechny okenní profilové systémy REHAU Obytná zóna vozů/hod m db > = 37 db všechny okenní profilové systémy REHAU Obytná zóna vozů/hod m db > = 42 db všechny okenní profilové systémy REHAU 5 Obytná zóna vozů/hod m db > = 47 db REHAU S735 - středové těsnění 15

16

17 Účinné zabezpečení proti vloupání přesně podle Vašich potřeb Technika se systémem Opatfiení pro zaji tûní oken proti vloupání: Uzamykatelné kliky Zesílené díly kování s hfiíbkovit mi ãepy Testované zaji tûní proti vysazení s kováním AHS Bezpeãnostní lepené sklo Zasklení odolné proti proraïení Zasklení odolné proti vloupání Vícebodové zamykání Opatfiení do stupàû odolnosti 1, 2 a 3 Okna a balkónové dveře (66%) Jiné (34%) Hlavní cesty prûniku pfii vloupání 17

18 18

19 Systém spárového větrání REHAU: Kdykoliv použitelné, kdykoliv vyměnitelné, neviditelné, levné. Technika se systémem Dobrý zdravotní stav a životní pohoda lidí jsou stejně důležité aspekty jako prevence proti poškození staveb, způsobenému příliš vysokou vlhkostí. REHAU má právě pro tuto oblast k dispozici několik možností, které řeší problematiku odstranění vlhkosti jednoduchými úpravami na křídlovém profilu. Ve spolupráci s architekty, projektanty a stavebními společnostmi byl zpracován přehled požadavků na větrání. Systém spárového větrání pomocí úpravy těsnění pro okenní systémy REHAU s dorazovým těsněním Pro snadné zmûny jiï zabudovan ch oken v rekonstruovan ch místnostech na okna s trval m vûtráním Bez viditeln ch souãástí lze dosáhnout pouïití do skupiny namáhání B (do v ky budovy 20 m) Systém spárového větrání pomocí částečně perforovaného těsnění pro okenní systémy REHAU s dorazovým těsněním Individuální nastavení objemu prûchozího vzduchu díky pouïití perforovaného tûsnûní Vy í tûsnost proti náporovému de ti zaruãuje pouïití do skupiny namáhání C (do v ky budovy 100 m) 19

20 Systém spárového větrání pomocí hřebenového profilu pro okenní systém REHAU S735 se středovým těsněním Systém spárového větrání pomocí vyfrézovaných otvorů pro okenní systém REHAU S735 se středovým těsněním Větrací kanál REHAU pro okenní systémy REHAU s dorazovým těsněním a okenní systém S735 se středovým těsněním PouÏitelné do tfiídy zvukové izolace 4 Do skupiny namáhání C (do v ky budovy 100 m) Individuální nastavení prûchodu vzduchu pfies urãit poãet otvorû Bez viditeln ch souãástí lze pouïít do skupiny namáhání B (do v ky budovy 20 m) Pro v mûnu velkého mnoïství vzduchu, nezávisle na velikosti okna Do skupiny namáhání A (do v ky budovy 8 m) 20

21 REHAU-Climamat Technika se systémem REHAU-Climamat se jako kompletní stavební celek montuje na okno. Pomocí regulační klapky na vnitřní straně okna lze nastavit požadované množství procházejícího vzduchu, nezávisle na velikosti okna. Nadokenní vûtrací kanál REHAU zabraàuje vzniku hustého vzduchu a zaji Èuje optimální klima v obytn ch místnostech: âerstv vzduch prochází pfies prachov a pylov filtr NeovlivÀuje hodnoty zvukové a tepelné izolace Samoregulace prûchozího mnoïství vzduchu bez ru iv ch zvukov ch efektû V mûnn prachov a pylov filtr Spojitá regulace prûchodu vzduchu pomocí regulaãní klapky Minimalizace vzniku prûvanu vlivem vertikálního proudûní vzduchu Tûsnost proti náporovému de ti do skupiny namáhání C Nezávisí na konstrukãním provedení okna Princip funkce: Lamela z polymerového materiálu reguluje zcela nehluãnû a plnû automaticky prûchod vzduchu. Pfii normálních rychlostech vûtru je lamela otevfiená. Pfii siln ch vûtrech nebo vichfiicích se vlivem pûsobení tlaku vzduchu uzavírá jeho prûchod samovolnû; pfii sníïení vnûj ího tlaku vzduchu se prûchod opût uvolní. Pro pouïití v panelov ch domech a v budovách s úplnou tepelnou izolací je nadokenní vûtrací kanál koncipován jako kompletní a spolehlivû funkãní stavební díl. Vysokou funkãnost a kvalitu tohoto vûtracího systému potvrzují ãetné testy s nejvy ími poïadavky, jakoï i prakticky orientované provedení. 21

22

23 Čištění a údržba bez námahy splněné přání každého uživatele Technika se systémem Profily z materiálu RAU-PVC zaujmou na první pohled velmi hladkým povrchem. Ten odpuzuje špínu a lze jej velmi lehce a rychle čistit. Tajemství spočívá v antistatické úpravě, kterou jsou profily ve výrobě opatřeny. Nízké náklady na údržbu jsou přitažlivým argumentem nejen pro soukromé stavebníky, ale také pro velké investory. Uzavřený, hladký povrch Nežloutne Nízké náklady na údržbu 23

24

25 Materiály s dlouhou životností, šetrné k životnímu prostředí to jsou okenní profilové systémy z RAU-PVC Technika se systémem Polymerový materiál RAU-PVC je biologicky nezávadný a nezatěžuje životní prostředí. Tato skutečnost byla potvrzena neutrálním vědeckým výzkumem, k němuž patří i některé ekologické studie. V echny fáze v robního cyklu od vstupu základní suroviny aï po likvidaci odpadu jsou pfiezkoumávány, zda nezatûïují Ïivotní prostfiedí. Zji tûné údaje se porovnávají s hodnotami alternativních materiálû, pouïívan ch na srovnatelné okenní systémy. PrÛzkumy ukazují, Ïe PVC v porovnání k ostatním alternativním materiálûm má pro v robu oken ekologické pfiednosti. Zbytky a odfiezky z PVC nebo i stará okna z tohoto materiálu je moïno shromáïdit a vyuïít k nové- mu zpracování. REHAU realizuje jako jeden z prvních prûkopníkû v této oblasti ucelen koncept recyklace pro zpûtné vyuïití star ch oken z PVC. Zbytky profilû, které zûstávají u zpracovatelû profilov ch systémû, jsou dobr m základem právû pro tento uzavfien kolobûh materiálu. Z recyklovaného PVC materiálu lze znovu vyrobit mnoho užitečných výrobků. Demontáž a rozdělení starých oken z PVC na jednotlivé komponenty. Získané plastové díly jsou ve speciálních strojích rozdrceny na granulát. Granulát se v extrudérech přemění na PVC-polotovarzáklad dalšího výrobku Materiál širokého použití, který lze navíc recyklovat ideální ekologické řešení! 25

26 Design se systémem = Váš systematický úspěch

27 REHAU nabízí velmi širokou paletu produktů od 3-komorových okenních systémů až po systémy, určené pro tzv. pasivní domy nebo profily z alternativních Design se systémem materiálů. Fasádní systém pro rastrové konstrukce, nadokenní roletové prvky, moderní dveřní systémy, praktické systémy zimních zahrad a okenic, - to vše nabízí výrobní program REHAU. 27

28

29 Pro standardní okna: Systém REHAU 3 komory konstrukční šířka 60 mm mm Na principu systému se tfiemi komorami a konstrukãní ífikou 60 mm nabízí REHAU Basic-Design fie ení oken, u kter ch se lze na kvalitu a hospodárnost spolehnout. Vnitfiní a vnûj í komory profilû nabízejí dobrou zvukovou a tepelnou izolaci hodnota U R dosahuje 1,7 W/m 2 K (vãetnû armování). Spárová tûsnost: hodnota a<0,1 Tûsnost proti náporovému de ti: skupina namáhání C Design se systémem Okna ze systému REHAU Basic-Design představují hospodárné řešení se značkovou kvalitou, určené např. pro velké objekty.

30

31 Pro lepší tepelnou izolaci: Okna ze systému REHAU 4 komory konstrukční šířka 60 mm Se ãtyfikomorovou konstrukcí a konstrukãní ífikou 60 mm lze dosáhnout lep ích hodnot tepelné izolace. Technická charakteristika systému REHAU Thermo-Design: U R dosahuje hodnoty 1,5 W/m 2 K (vãetnû armování) u konstr. ífiky 60 mm Spárová tûsnost: hodnota a<0,1 Tûsnost proti náporovému de ti: skupina namáhání C Design se systémem 60 mm U okenního systému REHAU Thermo-Design se požadavky na kvalitu zvyšují o vylepšenou tepelnou izolaci. Velká armovací komora pro ocelové armování ífiky 35 mm zabezpeãuje trvalou a vysokou stabilitu. 31

32

33 Pro optimální tepelnou izolaci s moderním designem: Okna ze systému REHAU 5 komor konstrukční šířka 70 mm mm S okny ze systému 4 5 Okenní profilov systém REHAU Brillant- Design splàuje vysoké nároky. Systém s pûti komorami a konstrukãní ífikou 70 mm garantuje vynikající tepelnou izolaci. S hodnotou U R aï 1,1 W/m 2 K vãetnû armování jsou okna ze systému REHAU Brillant-Design pouïitelná i pro nízkoenergetické domy. Zaoblené hrany, líbiv vzhled Zaoblené nebo hladké linie na viditeln ch plochách Spárová tûsnost: hodnota a<0,1 Tûsnost proti náporovému de ti: skupina namáhání C Okna ze systému REHAU Brillant-Design mají moderní design, kter Vás osloví. Design se systémem REHAU Brillant-Design vsadíte na špičkovou kvalitu! Zaoblené kfiídlo Kfiídlo s lomenou konturou Brilantní, hladký povrch odpuzuje špínu a velice snadno se udržuje. 33

34

35 Certifikované řešení pro pasivní domy: Okna ze systému REHAU konstrukční šířka 120 mm 120 mm Toto provedení je certifikováno institutem pro pasivní domy vdarmstadtu. Speciální konstrukce pro nejvy í nároky na tepelnou izolaci, s konstrukãní hloubkou 120 mm vãetnû pouïití izolaãních klínû. Profily systému REHAU Clima-Design jsou kromû rekonstrukcí pouïitelné i na novostavby a nízkoenergetické domy, ale jsou urãeny zejména pro tzv. pasivní domy. U R dosahuje hodnoty aï 0,71 W/m 2 K Spárová tûsnost: hodnota a<0,1 Tûsnost proti náporovému de ti: skupina namáhání C Izolaãní klíny jsou z materiálu bez obsahu freonû. V echny pouïité materiály je moïno bez problémû recyklovat. Design se systémem Komponenty použitelné pro pasivní domy okenní profily: Uprofilu = 0,71 W/m 2 K rámu skla = 0,035 W/mK Dr. Wolfgang Feist 35

36

37 Okenní profilový systém se středovým těsněním S735 3-komorová konstrukce konstrukční šířka 60 mm mm Systém se vyznačuje vysoce elastickým středovým těsněním. Na základû vyuïití principu tfiíkomorového systému umoïàují vnitfiní a vnûj í komory profilû dosáhnout dobré hlukové a tepelné izolace (hodnota U R se blíïí hodnotû 1,6 W/m 2 K vãetnû pouïitého armování pfii konstrukãní ífice 60 mm). V hodou systému je také to, Ïe stfiedové tûsnûní v dráïce mezi rámem a kfiídlem tento prostor rozdûluje na dvû ãásti: uvnitfi leïící kování je chránûno proti kondenzaci vody a vlhkému vnûj ímu vzduchu, na vnûj í stranû jsou komory vlivem atmosférického tlaku pfied oknem odvodàovány snadnûji a tûsnûní je pfii vy ím tlaku vûtru více pfiitlaãováno na profil kfiídla. Spárová tûsnost: hodnota a<0,1 Tûsnost proti náporovému de ti: skupina namáhání C Design se systémem Vysoce elastické stfiedové tûsnûní 37

38

39 Pro okna s roletami: Nadokenní roletový prvek REHAU S738 Výborné řešení pro rekonstrukce a novostavby: Nadokenní roletov prvek REHAU S738 je nabízen ve ãtyfiech velikostech roletového korpusu nejmen- í roletov korpus má velikost 128 mm. Nadokenní roletov prvek S738 se nepouïívá jen pro rekonstrukce, ale je v hodn i pro novostavby. Nejvût í nadokenní roletov prvek s korpusem 214 mm Vám nabízí pfiednosti prvkû pro novostavby. PouÏitelnost pro okna vysoká aï 2,50 m je pro tento nadokenní roletov prvek velkou pfiedností. Konečně obrana proti neodbytnému hmyzu! Nadokenní prvek REHAU lze opatfiit také roletovou sítí proti hmyzu. Je odolná proti vlivûm poãasí, absolutnû tûsná, neomezuje v hled a nabízí úãinnou ochranu proti neodbytnému hmyzu. Postranní vedení a kartáãové tûsnûní omezují moïnost vniknutí i tûch nejmen ích mu ek. Vše podle Vašich potřeb! Také u roletov ch lamel máte moïnost v bûru: Tfii rûzné pohledové ífiky: 30, 37 nebo 52 mm Pût barev Dvû provedení: perforované nebo bez perforace Design se systémem Barva, design a funkce. Provedení lze zvolit buì v rûzn ch dekorech dfieva, nebo v klasické bílé barvû. Komfort ovládání je zaruãen: Ať zvolíte ovládání pomocí popruhu, kliky nebo elektrickým motorem, budete s funkcí určitě spokojeni. 39

40

41 Rozsáhlý program REHAU pro moderní vchodové dveře Vchodové dveře z profilů REHAU jsou velice stabilní, dobře tepelně a hlukově izolují, vykazují velmi dobrou těsnost a nejsou nijak náročné na údržbu. Design se systémem Řečeno krátce: Nabízíme vše, co se od moderních vchodových dveří očekává. Z hlediska konečného tvaru nemá systém vchodových dveří REHAU prakticky žádné hranice. MoÏnosti provedení: Jedno- nebo dvoukfiídlé dvefie, Celkovû nebo ãásteãnû prosklené, S poutcem a libovoln m ãlenûním pfiíãkami, Obloukové dvefie libovolného provedení, Dvefiní v plnû rozliãn ch designû, Dvefiní stûny s pevn mi postranními díly a nadsvûtlíky. 41

42 Ideální kombinace materiálů: Profilový systém vchodových dveří REHAU S707 hliník/pvc U R =1,9Wm 2 K Robustní hliníkové profily na vnější straně poskytují systému vysokou stabilitu Hliníkové profily je možné buď eloxovat nebo potahovat folií, popřípadě lakovat práškovými barvami dle tónů stupnice RAL. a umožňují štíhlou a elegantní konstrukci. Na vnitřní straně ležicí profil z PVC, vyplněný izolační pěnou PUR, dává této konstrukci vynikající tepelnou izolaci. Hliník + PVC + izolační pěna PUR = optimální kombinace materiálu Hliník Dobrá statika a stabilita - Velký výběr barev - Izolační pěna PUR PVC Dobrá tepelná izolace Příjemný povrch profilů PVC 42

43 Spojení líbivého vzhledu a vynikající funkčnosti: Profilové systémy vchodových dveří REHAU a REHAU Přednosti profilových systémů vchodových dveří REHAU jsou vidět hned na první pohled: mají moderní design, vysoce hodnotné povrchové zpracování a mnoho možností při výběru barev a dekorů. Dá se říci, že Vám splní téměř všechny Vaše představy. Systémy samozfiejmû splàují také v echny ostatní poïadavky: s ohledem na tepelnou izolaci a stabilitu je rozhodující vícekomorová konstrukce, do které je vloïeno robustní armování. Vchodové dvefie z profilov ch systémû REHAU jsou proto schopné obstát i pfii velmi silném zatíïení. Úãinná ochrana proti vloupání je zaji tûna nejenom velk m armováním, ale speciálním provedením rohov ch spojû, popfiípadû také v kombinaci s vícebodov m zamykáním. Tyto pfiednosti si vchodové dvefie REHAU udrïí trvale vzhledem k tomu, Ïe jsou vyrobeny z polymerov ch materiálû, mají také extrémnû dlouhou Ïivotnost. To je vlastnost, která je nutná pro vysokou hospodárnost jejich pouïití a provozu. Vchodové dvefie z profilového systému REHAU Thermo-Design 2-komorové, konstrukãní ífika 60 mm Vchodové dvefie z profilového systému REHAU Brillant-Design 4-komorové, konstrukãní ífika 70 mm Design se systémem

44 44

45 Fasádní systém REHAU S701 pro rastrové konstrukce Plastový fasádní systém REHAU umožňuje konstrukci zateplených fasádních plášťů, šikmé zasklení lodžií, konstrukce fasád kruhového půdorysu s příčkami, několikapatrové schodišťové stěny s charakterem zimních zahrad nebo použití v oblasti vchodových stěn. Pohledová ífika sloupkû je jen 62 mm, coï spoleãnû s barevn mi hliníkov mi krycími li tami vytváfií atraktivní vzhled. Fasádní stûny tohoto provedení mají také velice dobré hodnoty hlukové a tepelné izolace. Profilové systémy REHAU, pouïité pro tyto konstrukce, jsou odolné proti vlivûm poãasí a jsou nenároãné na údrïbu. Pěkný vzhled, variabilita konstrukce Fasádní systém REHAU S701 jako rastrová konstrukce umoïàuje variabilní rozãlenûní fasády. Lze ji opatfiit okny a dvefimi z rozsáhlého programu REHAU nebo sklenûn mi prvky a v plnûmi nejrûznûj ího druhu. Hliníkové profily, montované ze strany exteriéru, je moïné dodat v jakékoliv barvû ze stupnice RAL nebo v eloxovaném provedení to v e pak dává kaïdé budovû zcela osobit vzhled. Design se systémem 45

46 46

47 Systém zimních zahrad REHAU Systémy zimních zahrad REHAU S710 a S754 Vám Design se systémem umožní realizovat provedení zimní zahrady přesně podle Vašich představ, a to v různých velikostech a rozličných tvarech (také jako vícepatrové konstrukce). Další možností je volba z výběru 13-ti různých základních typů zimních zahrad, vyrobených na míru, které jsou dodávány včetně nosné konstrukce. Jednoduchý způsob, jak lze systémově rozšířit obytný prostor každého domu.

48

49 Systém okenic REHAU S749 Systém okenic REHAU S749 z polymerových materiálů nabízí výjimečnou možnost, jak individuálně a stylově upravit vnější vzhled domu. Design se systémem Profily tohoto systému jsou dodávány buì v úzkém provedení (61 mm), nebo s pfiesahem (89 mm). Okenice lze doplnit ikmo umístûn mi pevn mi lamelami, pohybliv mi lamelami, uzavfien mi v plnûmi, popfiípadû kombinacemi tûchto moïností. To v e pfiispívá zlep ení komfortu bydlení. 49

50 Posuvně-zdvihací-sklopné dveře REHAU S712 Komfortní nápad, který šetří místo! Systém posuvnû-zdvihacích-sklopn ch dvefií REHAU umoïàuje pohodln prûchod: Dvefie se otevírají v jedné rovinû, jsou pfii zavfiení naprosto tûsné a mají velmi jednoduchou obsluhu.

51 Systém interiérových dělicích příček REHAU S701 Správné rozdělení je důležité. S nov m systémem interiérov ch dûlicích pfiíãek REHAU S701 si mûïete individuálnû a pfiesnû podle Va ich potfieb rozdûlit vnitfiní prostory místností. Systém je zaloïen na rastrové konstrukci, sestavené z profilû, vyroben ch z materiálu RAU-PVC a vyztuïen ch pozinkovan mi vloïen mi armaturami. Pfiitom je díky úzk m profilûm o pohledové ífice 62 mm zaruãen tíhl a elegantní vzhled. Identické profily pro sloupky i pfiíãky garantují jednoduchou a úspornou v robu s mnoha moïnostmi uspofiádání: Individualita se systémem âlenûní stûn pomocí pfiíãek a sloupkû je moïno upravit pfiesnû podle objektu (maximální ífika rastru je 1250 mm). Stûny mohou b t tvofieny napfi. v plnûmi do tlou Èky 60 mm s rûznou povrchovou úpravou. Systém interiérov ch dûlicích pfiíãek REHAU S701 vytváfií prostory pro uvolnûnou a produktivní práci. Je proto ideálním fie ením pro: Kanceláfiské a pracovní prostory V robní a skladové haly Obytné místnosti Lékafiské ordinace Design se systémem Plné zasklení V plnû âásteãné prosklení / ãásteãné v plnû MoÏnost zabudování dvefií s konstrukãní ífikou 60 mm Jednoduché zasklení Úzká šířka Panely 4 6 mm profilu do 60-ti mm Možnost zabudováni žaluzií mezi dvěma tabulemi Není potřebné žádné předvrtání díky speciálnímu uložení armování 51

52 REHAU Vás podporuje - Servis se systémem je důležitý pro Váš systematický úspěch

53 Naše činnost se neskládá pouze z výroby a dodávek moderních profilových systémů. REHAU poskytuje zároveň i kvalifikovanou službu pro architekty a projektanty, kterou lze využívat kdykoliv před a během vytváření projektu, nebo až při samotné realizaci stavby. Můžeme Vás podporovat i formou školení Servis se systémem a tematických seminářů, a to přímo v našem prodejním středisku, nebo u některého z našich kompetentních zpracovatelů. 53

54 Naše spolehlivost, Vaše jistota! Firma REHAU dosáhla během celého období své činnosti velmi dobré pověsti a stala se pro vyhlášenou kvalitu a spolehlivost svých výrobků známá nejen v Evropě, ale prakticky po celém světě. Aby bylo možno úroveň kvality nejen kontrolovat a dodržet, ale také podle možností dále zvyšovat, je celý proces vývoje a výroby neustále podrobován nejrůznějším nástrojům pro vnitřní i externí kontrolu kvality výrobků i výrobních prostředků, a to často i nad rámec požadavků norem. Firma REHAU spolupracuje velice aktivně s řadou nezávislých zkušeben a její výrobky jsou povinně certifikovány prakticky ve všech zemích, kde je firma REHAU jakýmkoliv způsobem zastoupena. Jedině tímto způsobem je možno udržet se na důležité pozici ve velmi složitém a náročném trhu plastových výrobků a dále své aktivity rozvíjet. Vnitfiní systém kontroly kvality Certifikovan systém kontroly kvality dle DIN EN ISO 9001 Shoda dle RAL GZ 716/1 54

55 Podpora REHAU-online. Aktuální informace REHAU obdržíte také na internetu. Navštivte naše webové stránky nebo Servisní stránky Vám jako architektûm nabízí napfi. následující podklady: technické informace podklady pro projekce CD-ROM/diskety se soubory pro konstrukce v CAD konzultace Servis se systémem 55

56 REHAU ideální partner pro stavbu 8 7b Již od svého založení v roce 7a je firma REHAU průkopníkem v oblasti vývoje a použití značkových polymerových materiálů Firma REHAU je známa svým zaměřením na vysokou funkčnost a spolehlivost výrobků, jakož i silným zázemím pro výzkum a vývoj. Kompetentnost a smysl pro inovace ve zpracování polymerů nám umožňuje použití našich materiálů v různých systémech, pro nejrůznější použití a téměř ve všech oblastech. K našim zákazníkům patří malí výrobci i velké firmy. Jako suverénní firma, podnikající na mezinárodním poli, jsme flexibilní a jsme vždy tam, kde nás náš zákazník potřebuje. 16 Kompetentní řešení od sklepa až po střechu Okenní a fasádní systémy 1 Okenní profilové systémy 2 Fasádní profilové systémy 3 Profilové systémy vchodov ch dvefií 4 Profilové systémy rolet a okenic Technika vûtrání Vnitfiní parapety Vnitfiní dûlicí pfiíãky Systém zasklení balkónû Dvefiní v plnû Systém posuvnû-zdvihacích-sklopn ch dvefií Ostatní stavební profily Domovní instalace 5 Systém podlahového topení 6 Systém napojení radiátorov ch tûles (HASSO,HAS) 7 Universální systém domovních instalací pro sanitu a topení (RAUTITAN) 7a Sanitární instalace 7b Napojení radiátorov ch tûles 7c Podlahové topení 8 Systém pro koufiovody 9 Systém pro okapy 10 Systém centrálních vysavaãû (RAUVACLEAN) 11 Hlukovû izolované odpadní trubky (RAUPIANO) 12 Kombinovan systém kanálû pro topení a elektro (RAUDUO) 56

57 c Servis se systémem Instalace pro elektrotechniku a komunikační techniku 13 Systém parapetních kanálû (signo) 14 PoÏárnû odoln kabelov kanál (RAUTHERMO) Systém kabelov ch kanálû Systém podokenních parapetních kanálû Systém soklov ch kabelov ch kanálû PodpodlaÏní systém kanálû 15 Vestavné instalaãní prvky pro komunikaãní techniku Sanace, pozemní a silniční stavitelství, skládky, drenážní systémy 16 OdvodÀovací systémy (AWADUKT, RAURECO) 17 Vsakovací a drenáïní systémy (RAUDRIL, RAUFOND, RAUPLEN) Vsakování a odvod de Èové vody (RAUSIKKO, RAURAIN) 18 Geotextilie a mfiíïoviny (RAUGRID, TERRAM, RAUMAT, FILTRAM) 19 Potrubí pro tlakovou vodu PVC/PE/VPE 20 Systémy rozvodu plynu PE/VPE 21 Izolované potrubí pro rozvod tepla 22 Kabelové chrániãky Silniãní stavitelství Bezv kopová pokládka potrubí 57

58 Poznámky 58

59 Poznámky Servis se systémem 59

60 Okna a fasády se značkou kvality: Profilové systémy REHAU Více jak 40 let zku eností umoïnilo firmû REHAU, aby se stala jedním z vedoucích v robcû na trhu se systémy plastov ch stavebních prvkû. JiÏ od samého poãátku se soustfieìuje na dosaïení perfektní kombinace osvûdãeného knowhow a v zkumu. Profily REHAU pak pfiedstavují nejen symbol pro perspektivní fie ení, ale také pro kvalitu, na kterou se mûïete absolutnû spolehnout. Vy kolení v robci stavebních prvkû REHAU kladou od okamïiku zpracování zakázky aï po odbornou montáï hotov ch v robkû velk dûraz na kvalitu. Pfiesné pfiizpûsobení v em Va im potfiebám zûstává pfiitom prvofiad m cílem. V tom jim pomáhá i pouïití nejmodernûj í techniky a dlouholetá zku enost. JiÏ v dobû pfiípravy zakázky se vytváfií úzké pouto spolupráce. Obchodní stfiedisko REHAU nebo odborn v robce Vám kompetentnû poradí se v emi problémy z oblasti pouïití profilû REHAU. NezáleÏí na tom, zda se bude jednat o moïnosti provedení, konstrukci, bezpeãnost, hlukovou a tepelnou izolaci, nebo o jiná témata. REHAU znamená kvalitu v každém smyslu ta je zárukou té nejlepší perspektivy. REHAU, s.r.o. Obchodní Čestlice okres Praha-východ tel.: 02/ fax.: 02/ CZ-1201

61 Profilové kombinace systému REHAU Basic-Design Rám 64 Kfiídlo Z60 Vícedílné okno se sloupkem 78 a kfiídlem Z60 Rám 74 Kfiídlo Z60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s malou klapaãkou Pevné zasklení Rám 64 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s klapaãkou Pevné zasklení Rám 74 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s velkou klapaãkou M 1:5

62 Profilové kombinace systému REHAU Thermo-Design Rám 68 Křídlo Z60 Rám 76 Křídlo Z60 Rám 76 Křídlo Z60 Rám 76 Křídlo plošně líc. 60 Rám 60/Rám 110 Křídlo Z52 Rám 76 Křídlo A52 Rám 68 Křídlo Z74 Rám 76-1 Křídlo T94 Vícedílné okno se sloupkem 86 a křídlem Z60 Vícedílné okno s příčkou 68 a křídlem Z52 Dvoukřídlé okno bez pevného sloupku s křídlem Z52 a malou klapačkou Vícedílné okno se sloupkem a křídlem Z60 Dvoukřídlé okno bez pevného sloupku s křídlem Z60 a příčkou 68 Dvoukřídlé okno bez pevného sloupku s křídlem Z60 a klapačkou Vícedílné okno se sloupkem 86 (2-komorový) a křídlem Z60 Dvoukřídlé okno bez pevného sloupku s křídlem Z74 a velkou klapačkou Křídlo plošně líc.60 s příčkou pl.líc.68 Vícedílné okno se sloupkem 118 a křídlem Z60 M 1:5

63 Profilové kombinace systému REHAU Brillant-Design Rám 68 Kfiídlo 60 Rám 76 Kfiídlo 60 Rám 76 Kfiídlo 74 Rám 68 Kfiídlo 74 Rám 76 Kfiídlo A60 Rám 68 Kfiídlo A52 Rám 68 Kfiídlo A74 Rám 68 Kfiídlo T94 Vícedílné okno se sloupkem 86 a kfiídlem 60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem 60 a klapaãkou Vícedílné okno s pfiíãkou 68 a kfiídlem 60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem 60 a pfiíãkou 68 Vícedílné okno s pfiíãkou 68 a kfiídlem A52 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem A74 a pfiíãkou 68 Pevné zasklení Rám 68 Zasklení s pfiíãkou 68 M 1:5

64 Profilové kombinace systému REHAU Clima-Design Rám 115 Kfiídlo Z55 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem Z55 a dorazovou li tou Napojení zdiva Zabudování v pasivním domû s tepelnû-izolaãními deskami Napojení nahofie, dole a po stranách M 1:5

65 Profilové kombinace systému REHAU S735 Rám 76 Kfiídlo Z60 Rám 84 Kfiídlo Z60 Rám 84 Kfiídlo A60 Rám 84 Kfiídlo plo nû líc.60 Rám 68/Rám 110 Kfiídlo Z52 Rám 76 Kfiídlo plo nû líc. 52 Rám 76 Kfiídlo Z84 Pevné zasklení Rám 76 Vícedílné okno se sloupkem 102 a s kfiídlem Z60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem Z52 a klapaãkou Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem Z60 a velkou klapaãkou Vícedílné okno se sloupkem s kfiídlem Z60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem plo nû líc.52 a malou klapaãkou Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem plo nû líc.60 s velkou klapaãkou Vícedílné okno se sloupkem komorov m s kfiídlem Z60 Dvoukfiídlé okno bez pevného sloupku s kfiídlem Z60 a klapaãkou Kfiídlo plo nû líc.60 s pfiíãkou plo nû líc.68 M 1:5

66 Velikosti korpusů roletového systému REHAU S M 1:5

67 Profilové kombinace systémů vchodových dveří REHAU Thermo-Design a REHAU Brillant-Design Rám 68 Kfiídlo dvefiní Z Rám 68 Kfiídlo dvefiní T Rám 76 Kfiídlo dvefiní Z Rám 76 Kfiídlo dvefiní T Dvoukfiídlé dvefie bez pevného sloupku s dvefiním kfiídlem Z a klapaãkou Dvoukfiídlé dvefie bez pevného sloupku s dvefiním kfiídlem T a klapaãkou Dvefiní kfiídlo Z Práh pro rekonstrukce Dvefiní kfiídlo T Práh pro rekonstrukce Dvefiní kfiídlo Z Práh pro novostavby Dvefiní kfiídlo T Práh pro novostavby M 1:5

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau. okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl bydlete stylově a s komfortem s

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Schüco Thermo 6 Programm Systémová výroba oken od Vašeho Schüco partnera Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti poradenství, projektování i provedení. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodná okna pro Váš

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Thermo 6 Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco Thermo 6 Obsah Obsah Thermo 6 Obsah Schüco 3 4 8 10 Energie Thermo

Více

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl roletový systém s vyšší hodnotou REHAU Comfort-Design Plus www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 dobré rozhodnutí inovativní roletový systém REHAU Comfort-Design Plus Použití tohoto inovativního

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco ThermoPlus Energeticky úsporná okna nové generace Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoPlus Obsah Obsah ThermoPlus Obsah Schüco 3 4 8 10

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Protipožární systémy

Protipožární systémy Profilový systém OCEL A NEREZ V ARCHITEKTUŘE Economy Systém neizolovaných profilů pro okna, dveře a stěny Janisol Systém profilů s přerušeným tepelným mostem pro okna, dveře a stěny VISS Izolované fasádní

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 12 K DISPOZICI 24 HODIN DÍKY INTERNETU Naší stránku na internetu

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a PASIV HL aluclip a hliníkovým opláštěním Plastová okna z německého osmikomorového hloubce 86 mm opatřená z exteriérové strany velmi pevným

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt

Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt Plastový okenní systém Systém Corona SI 82 / SI 82 + CORONA SI 82 2003.ppt 1 Plastový systém CORONA SI 82 / SI 82 + Nejdůležitější technická kritéria: Kompletní systém pro vysoce izolovaná okna. Integrovaná

Více

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì.

TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. P irozen volba TROCAL. NÏkdo musì b t prvnì. 1954 TROCAL uvádí na trh první sériově vyráběné plastové okno. 1967 TROCAL Serie 100 jako první vyráběný okenní profil z tvrdého PVC ve vícekomorovém systému.

Více

Fasádní systémy heroal C 50. Koncepty pro budoucnost stavění

Fasádní systémy heroal C 50. Koncepty pro budoucnost stavění Fasádní systémy heroal C Koncepty pro budoucnost stavění Energeticky efektivní koncepty budov pro budoucnost stavění Vyzrálé, orientované na design, hospodárné S inovativní generací fasádních systémů splňuje

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken Česká okna, dveře a zimní zahrady Tradice od roku 1993 PŘEHLED PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken od roku 1993 si klade za cíl stát se kompletním dodavatelem

Více

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro náročné

Thermo 6. Energeticky úsporná okna pro náročné Thermo 6 Energeticky úsporná okna pro náročné 2 Schüco Schüco 3 Správné rozhodnutí pro větší kvalitu života. Úspora energie Energeticky úsporná okna Thermo 6 jsou odpovědí na rostoucí energetické náklady

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

Vista. Prosklené stěny. Propracovaný systém s inovativními možnostmi otevírání

Vista. Prosklené stěny. Propracovaný systém s inovativními možnostmi otevírání Vista Prosklené stěny Propracovaný systém s inovativními možnostmi otevírání 2 Prosklené stěny Vista Velké prosklené stěny v kombinaci s mnoha variantami otevírání oken a dveří Okenní systémy Vista se

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001

P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O. ROPLASTOl 7001 P R O F I L O V Ý S Y S T É M R O P L A S T O ROPLASTOl 7001 T e c h n i c k é i n f o r m a c e Profilový systém ROPLASTO 7001 Profilový systém ROPLASTO 7001 je moderní profilový systém splňující veškeré

Více

Obytný prostor pro lepší kvalitu života. Komfort Estetika Inovace Hospodárnost Ekologie. můj dům. moje okna

Obytný prostor pro lepší kvalitu života. Komfort Estetika Inovace Hospodárnost Ekologie. můj dům. moje okna Obytný prostor pro lepší kvalitu života Komfort Estetika Inovace Hospodárnost Ekologie můj dům moje okna Tvar a funkce Profilové systémy GEALAN Není plastové okno jako plastové okno. Rozdíly v konstrukci

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

heroal D 72 Systémy domovních dveří

heroal D 72 Systémy domovních dveří heroal D 72 Systémy domovních dveří Dveřní systém Prvotřídní materiály, technická dokonalost do nejmenšího detailu a nepřeberné množství tvůrčích možností, tím vším se vyznačuje efektivní systémová technika

Více

Systémová konstrukce oken od vašeho partnera Schüco.

Systémová konstrukce oken od vašeho partnera Schüco. Schüco adresa pro okna a Solar Schüco-koncept garantuje stavebníkům kompletně navzájem sladěnou paletu produktů pro veškeré oblasti stavby: Okna a balkonové dveře z plastu, hliníku a oceli Vchodové dveře

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV. VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO REVITALIZACI BUDOV VENKOVNÍ ŽALUZIE AR 63 S + Z ECN, HELLA TRAV do výklenku ORIGINÁLNÍ PRO VŠECHNY PŘÍPADY HELLA vyvinula tvar lamel ve formě S a tak vytvořila venkovní žaluzie pro všechny

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší okenní profilový systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 vyšší perspektiva s okny z profilů

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06. 6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! jen 54.998 Kč * Týdny domovních dveří Hörmann 2013 Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.2013 Značková kvalita společnosti

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více