Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu."

Transkript

1 reca boxy 1

2 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní organizaci, uskladnûní a bezpeãnou dopravu upevàovacích prostfiedkû a strojû v dílnû a na stavbû. Spojit nastohovat transportovat. Nikdy nebyla manipulace snaz í, funkãnûj í a jednodu í. Dokonalá funkãnost Vysoce inovativní západkov mechanismus umoïàuje dokonalou fixaci pfii stohování a bezpeãné spojení boxû reca Jedin m hmatem lze vzájemnû spojit boxy reca a opût je od sebe rozdûlit 2

3 Pohodlná manipulace Vysok komfort pfii no ení díky ergonomicky tvarované rukojeti a boãním vybráním z mûkkého plastu Praktick západkov mechanismus umoïàuje souãasn transport nûkolika boxû Extrémní stabilita Lehk, extrémnû kvalitní plast ABS garantuje maximální odolnost proti rozbití Bezproblémové zatíïení do cca 100 kg Made in Germany 3

4 reca boxy Va i mobilní prûvodci. Box reca je k dostání ve ãtyfiech rûzn ch velikostech a je v nûm místo na v echny drobnosti, náfiadí a stroje. 4

5 reca box 102 Zajistí sv m vybavením prázdn mi krabiãkami, pfiepáïkami a molitanov mi vloïkami perfektní transport drobn ch a spotfiebních dílû. Záfiezy ve dnû a jiï integrovaná víková vloïka z tvrdé pûny (obj. ã ) brání nechtûnému smíchání obsahû, i kdyï box není úplnû zaplnûn. Obj. ã Vnûj í rozmûry v mm ( x H x V): 442 x 357 x 117 Vnitfiní rozmûry v mm ( x H x V): 378 x 313 x 71 Hmotnost: 2,1 kg reca box 136 Individuálnû vybaven prázdn mi krabiãkami, pfiepáïkami a molitanov mi vloïkami zajistí box reca 136 vïdy pofiádek a bezpeãn transport spojovacího materiálu a elektrického ruãního náfiadí. Obj. ã Vnûj í rozmûry v mm ( x H x V): 442 x 357 x 151 Vnitfiní rozmûry v mm ( x H x V): 378 x 311 x 107 Hmotnost: 2,2 kg reca box 238 Vynikající pro bezpeãn transport ménû skladného náfiadí, strojû a spotfiebních materiálû v eho druhu. reca boxy Pro kaïd poïadavek ten správn! Obj. ã Vnûj í rozmûry v mm ( x H x V): 442 x 357 x 253 Vnitfiní rozmûry v mm ( x H x V): 378 x 306 x 209 Hmotnost: 2,8 kg reca box 374 Nabízí enormní transportní potenciál neskladnému náfiadí, strojûm a vût- ím mnoïstvím spotfiebních materiálû. Vhodné vloïky zaji Èují bezpeãnost a pofiádek pfii transportu. Obj. ã Vnûj í rozmûry v mm ( x H x V): 442 x 357 x 389 Vnitfiní rozmûry v mm ( x H x V): 378 x 296 x 345 Hmotnost: 3,4 kg 5

6 Pfiíslu enství k reca boxûm Bezpeãné uloïení. Pohodln transport. Prázdné krabiãky VloÏky/zasouvací pfiepáïky 6

7 Celoplo né inlety Transportní pfiíslu enství 7

8 Prázdné krabiãky Prázdná krabiãka U3 edá - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 312 x 70 x 63 Ks/bal.: 1 Bezpoãet variant. Prázdná krabiãka G3 zelená - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 312 x 104 x 63 Ks/bal.: 1 Prázdná krabiãka F3 oranïová - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 208 x 52 x 63 Ks/bal.: 1 Prázdná krabiãka D3 zelená - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 156 x 104 x 63 Ks/bal.: 1 Prázdná krabiãka C3 modrá - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 104 x 104 x 63 Ks/bal.: 1 RÛzné prázdné krabiãky nabízejí nespoãetné mnoïství variant osazení boxû reca 102 a 136 mal mi díly v eho druhu. Speciální rastrování na dnû boxu reca 102 kromû toho zajistí lep í upevnûní prázdn ch krabiãek a brání nechtûnému posunutí obsahu. Prázdná krabiãka U3 (obj. ã ) se sv m charakteristick m tvarem U umoïàuje kompletní vyuïití místa pfii osazování boxû reca 102 a 136 prázdn mi krabiãkami. Prázdná krabiãka B3 Ïlutá - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 104 x 52 x 63 Ks/bal.: 1 8 Prázdná krabiãka A3 ãervená - Obj. ã Rozmûry v mm: ( x V x H): 52 x 52 x 63 Ks/bal.: 1

9 9

10 Vsadky/vloÏky Dbáme na vnitfiní hodnoty. RÛzné vloïky a molitanové vsadky umoïàují maximální flexibilitu pfii osazování boxû reca a zajistí pofiádek a bezpeãn transport. Víková vloïka Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 380 x 20 x 315 Ks/bal.: 1 K osazení boxû reca 136, 238 a 374 ruãním náfiadím. Náfiaìová vloïka se dá snadno a rychle namontovat do víka boxû reca. Sada upevàovacího materiálu a návod k montáïi pfiiloïené. Víková vloïka z tvrdé pûny Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 405 x 30 x 333 Ks/bal.: 1 Praktická víková vloïka z tvrdé pûny chrání obsah boxû reca navíc pfii transportu. Upozornûní: Víková vloïka z tvrdé pûny je obsaïena ve víku kaïdého boxu reca 102, ãili je souãástí dodávky tûchto boxû. 10

11 Pûnová vloïka individuální 102 nebo 136 Pfiedperforovaná pûnová vloïka pro boxy reca 102 a 136 k individuálnímu osazení a bezpeãnému transportu cennûj- ího obsahu napfi. mûfiidla. Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 405 x 315 x 50 Ks/bal.: 1 Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 405 x 315 x 85 Ks/bal.: 1 Pûnová vloïka arecal na 7 plechovek Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 295 x 190 x 95 Ks/bal.: 1 Vhodná na 7 plechovek arecal nebo plechovek polyuretanové pûny. Celkem se do boxû reca 238 a 374 vejdou dvû tyto pûnové vloïky. Pûnová vloïka S-Chemie na 13 kartu í Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 295 x 190 x 95 Ks/bal.: 1 Vhodná na 13 kartu í S-Chemie. Celkem se do boxû reca 238 a 374 vejdou dvû tyto pûnové vloïky. Tip: Pûnové vloïky S-Chemie a arecal se dají vzájemnû kombinovat do boxû reca 238 a

12 Inlety Inlet 5 oddílû do boxu reca Obj. ã Rozmûry: ( x H x V): 405 x 315 x 62 Ks/bal.: 1 Brilantní pofiádek. Inlet 8 oddílû do boxu reca Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 405 x 315 x 62 Ks/bal.: 1 Celoplo né inlety na malé díly z taïeného plastu k individuálnímu osazení boxû reca 102 a 136 mal mi díly. Inlet 12 oddílû do boxu reca Obj. ã Rozmûry v mm: ( x H x V): 405 x 315 x 62 Ks/bal.: 1 12

13 13

14 Transportní pfiíslu enství Va e pracovi tû je vïdy s Vámi. Koleãkov vozík na boxy reca Obj. ã Rozmûry: ( x H x V): 646 x 492 x 184 Hmotnost: 3,8 kg Vozík z vysoce pevného plastu se ãtyfimi koleãky, dvûma opatfien mi parkovací brzdou. 14

15 Boxy reca se dají jednodu e a rychle jedin m hmatem upevnit na vozík (maximální zatíïitelnost = 100 kg) a pak transportovat jako jednotka na pfiíslu né místo pouïití. 15

16 Pfiehled Kompatibilita pfiíslu enství Pfiislu enství pro boxy reca Kompatibilita Obj. ã. Oznaãení poloïky reca box 102 reca box 136 reca box 238 reca box Prázdná krabiãka G3 zelená x x Prázdná krabiãka D3 zelená x x Prázdná krabiãka C3 modrá x x Prázdná krabiãka B3 Ïlutá x x Prázdná krabiãka A3 ãervená x x Prázdná krabiãka F3 oranïová x x Prázdná krabiãka U3 edá x x Inlet reca box 5 oddílû x x Inlet reca box 8 oddílû x x Inlet reca box 12 oddílû x x Pûnová vloïka arecal na 7 plechovek x x Pûnová vloïka S-Chemie na 13 kartu í x x Pûnová vloïka individuální 102 x Pûnová vloïka individuální 136 x Vozík pro boxy reca x x x x Víková vloïka na náfiadí x x x Víková vloïka z tvrdé pûny x x x x SÍDLO: POBOâKA: spol. s r. o. rouby Náfiadí Norm. díly Olomoucká 36, Brno Tel.: Fax: spol. s r. o. rouby Náfiadí Norm. díly Türkova 22a, Praha 4-Chodov Tel.: Fax: VYDÁNÍ 01/2011

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více