Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov"

Transkript

1 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2014 k 31.marcu 2015 A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi Meno a priezvisko (tituly) Rodné priezvisko Rodné číslo 1a) PhDr. Štefan Škultéty Škultéty Adresa na doručovanie doporučených zásielok 1a) Štvrť SNP 14, Trenčianske Teplice Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto oznámenie 2) B. Údaje oznámenia Primátor mesta 1. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával/a nasledovnú funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 a ods. 7 ústavného zákona). Súčasne uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo skončí. a) Názov právnickej osoby... Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu... b) Názov právnickej osoby... Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu... c) Názov právnickej osoby... 1

2 Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže 5) : a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze), 3) c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom stanovených podmienok) 4) 3. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Názov zamestnávateľa Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE 5) 4. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Názov podnikateľského subjektu PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 6) : Názov podnikateľského subjektu PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... 2

3 Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): a) Vykonávam funkciu v štátnom orgáne 1. Názov štátneho orgánu Názov štátneho orgánu... b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve 7) 1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva Mesto Trenčianske Teplice Názov / označenie funkcie primátor mesta 2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva Trenčiansky samosprávny kraj Názov / označenie funkcie poslanec TSK 3. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva... Názov / označenie funkcie... c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorá mi vyplýva zo zákona, alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec 8) 1. Názov podnikateľského subjektu... PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... 3

4 2. Názov podnikateľského subjektu... PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 9) 1. Názov právnickej osoby MAS Teplička Sídlo ulica, číslo M. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 2. Názov právnickej osoby MŠK Slovan Sídlo ulica, číslo.m. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 3. Názov právnickej osoby Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice Sídlo ulica, číslo M. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 7. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/3 až 6 dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 9a) a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v 28184,- Eur. 4

5 b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 10) Štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán územnej samosprávy: 1. Názov Trenčiansky samosprávny kraj Príjem v 5359,- 2. Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Áno Nie 5) C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela / manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona) 1. Majetkové pomery verejného funkcionára 11) a) Nehnuteľný majetok 11a) Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. 1. Druh majetku byt a garáž Katastrálne územie.trenčín Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682 Podiel bezpodielové vl. 2. Druh majetku garáž 5

6 Katastrálne územie. Trenčín. Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682 Podiel bezpodielové vl. 3. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) Popis automobil Škoda SUPERB Podiel bezpodiel. vl. 3. c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35- násobok minimálnej mzdy) 13) 1. Popis účty (11.936,- ) Podiel bezpodiel. vl. 3. d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14)

7 2. Majetkové pomery manžela / manželky 15) Meno, priezvisko, tituly Alexandra Škultétyová, Mgr. Rodné priezvisko Trvalý pobyt Bezručova 6794/64D, Trenčín a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria Katastrálne územie Trenčín Číslo parcely 1883/13 Číslo LV 5984 Podiel 1/1 2. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria Katastrálne územie Trenčín Číslo parcely 1883/14 Číslo LV 5984 Podiel 1/1 3. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) 1. Popis automobil Renault Captur Podiel bezpodiel. vl. 3. c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35- násobok minimálnej mzdy) 13)

8 d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v domácnosti 16) 1. Meno a priezvisko dieťaťa... Trvalý pobyt... a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV.... b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 13) d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) 8

9 2. Meno a priezvisko dieťaťa... Trvalý pobyt... a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV.... b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 13) d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. Dátum Miesto Trenčianske Teplice... vlastnoručný podpis 9

10 Prílohy k oznámeniu: Dátum prijatia oznámenia... Oznamovateľ priložil kópiu daňového priznania: Oznamovateľ priložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok:... podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia alebo pečiatka podateľne 10

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. SKAT-daně. Finančníu úřadu v ve pro Třebíči Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosí pokyny. fyzická osoba *) Rodné číslo X 7 8 / 7 právnická osoba *) Identifikační

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

Příloha č. 1. ke směrnici

Příloha č. 1. ke směrnici Příloha č. 1 ke směrnici č. 8/2009 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 7) část Čestné prohlášení o osobním zájmu veřejného funkcionáře, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů

O b s a h : ČÁST I. Výklad pojmů Směrnice č. 22 / 2009 REGISTR OZNÁMENÍ OBCE DOUDLEBY vydaná v souvislosti uplatněním ustanovení zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon ) ve znění pozdějších úprav, a vyhlášky č. 578/2006

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY

ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat ŽÁDOST O BYDLENÍ PRO SENIORY Žadatel/žadatelka Příjmení Jméno Stav

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra

Název. OPSUB - OPSUB - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název. výměra Název OPSUB - OPSUB - Podíl Podíl Právní vztah - Parcela - okresu Název obce Název k.ú. typ r.č. / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa čitatel jmenovatel název výměra Teplice Proboštov Proboštov u Teplic OPO

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod

Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod Strana 1 (celkem 5) soubor dokumentů OS DOSIA SDOS_prilohy_2007 Odborového svazu pracovníků dopravy, Ocenění funkcionáře při příležitosti vzniku nároku na starobní - plně invalidní důchod důchod: přiznán

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 0765.ΓΡΛ.1/02,ΓΡΛΛ?Γ

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem bytu Žadatel 1) Jméno 2) Příjmení 6) Stav 7) R. č. 3) Bydliště: ulice, číslo

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Více

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního si Vás dovolují pozvat na X. mezinárodní konferenci O KATASTRU

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

komorní listy » Teritorialita « » Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo

komorní listy » Teritorialita « » Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo komorní listy časopis soudních exekutorů březen 2010 druhé číslo vydává Exekutorská komora České republiky» Teritorialita Byl jsem u toho jako první... Vznik a zánik exekutorského úřadu « obsah Neberte

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Výměra parcely. Výměra dílu

Výměra parcely. Výměra dílu Příloha č.2 : k rozhodnutí Ministerstva zeědělství Pozekový úřad Liberec č.j. PÚ-KPÚ-37/11-130736-Sk o schválení návrhu Koplexních pozekových úprav v katastrální úzeí Dětřichovec. Označení pozekových úprav:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

O projektu. 12 Trnava. Brno

O projektu. 12 Trnava. Brno O projektu Na přelomu roku 2011 a 2012 byla budoucími partnery Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy (RRAJM) a Združením miest a obcí galantsko-šalianského regiónu zjištěna odlišná situace v podpoře

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více