Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov"

Transkript

1 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za kalendárny rok 2014 k 31.marcu 2015 A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi Meno a priezvisko (tituly) Rodné priezvisko Rodné číslo 1a) PhDr. Štefan Škultéty Škultéty Adresa na doručovanie doporučených zásielok 1a) Štvrť SNP 14, Trenčianske Teplice Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto oznámenie 2) B. Údaje oznámenia Primátor mesta 1. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával/a nasledovnú funkciu, povolanie alebo činnosť označenú v osobitnom zákone za nezlučiteľnú (čl. 5 ods. 2 a ods. 7 ústavného zákona). Súčasne uvádzam údaj o tom, kedy a ako sa vykonávanie skončilo alebo skončí. a) Názov právnickej osoby... Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu... b) Názov právnickej osoby... Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu... c) Názov právnickej osoby... 1

2 Spôsob ukončenia výkonu... Dátum ukončenia výkonu, alebo vykonania právne relevantného úkonu Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže 5) : a) nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov, b) nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze), 3) c) nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom stanovených podmienok) 4) 3. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Názov zamestnávateľa Som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce ÁNO - NIE 5) 4. Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Názov podnikateľského subjektu PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) 6) : Názov podnikateľského subjektu PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... 2

3 Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona): a) Vykonávam funkciu v štátnom orgáne 1. Názov štátneho orgánu Názov štátneho orgánu... b) Vykonávam funkciu v územnej samospráve 7) 1. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva Mesto Trenčianske Teplice Názov / označenie funkcie primátor mesta 2. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva Trenčiansky samosprávny kraj Názov / označenie funkcie poslanec TSK 3. Obec, alebo samosprávny kraj, kde sa funkcia vykonáva... Názov / označenie funkcie... c) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktorá mi vyplýva zo zákona, alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec 8) 1. Názov podnikateľského subjektu... PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... 3

4 2. Názov podnikateľského subjektu... PSČ... IČO... Právna forma vykonávania podnikateľskej činnosti... d) Vykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť 9) 1. Názov právnickej osoby MAS Teplička Sídlo ulica, číslo M. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 2. Názov právnickej osoby MŠK Slovan Sídlo ulica, číslo.m. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 3. Názov právnickej osoby Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice Sídlo ulica, číslo M. R. Štefánika 4 obec Trenčianske Teplice PSČ IČO Právna forma vykonávania činnosti občianske združenie Funkcia predseda správnej rady 7. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/3 až 6 dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona) 9a) a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok v 28184,- Eur. 4

5 b) príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností 10) Štátny orgán, obchodná spoločnosť, zamestnávateľ, právnická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, orgán územnej samosprávy: 1. Názov Trenčiansky samosprávny kraj Príjem v 5359,- 2. Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v Názov... Príjem v V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Áno Nie 5) C. Majetkové pomery verejného funkcionára a majetkové pomery manžela / manželky a neplnoletých detí, ktoré s ním žijú v domácnosti (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona) 1. Majetkové pomery verejného funkcionára 11) a) Nehnuteľný majetok 11a) Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávnatý porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha, nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby. 1. Druh majetku byt a garáž Katastrálne územie.trenčín Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682 Podiel bezpodielové vl. 2. Druh majetku garáž 5

6 Katastrálne územie. Trenčín. Číslo parcely 1902/56 Číslo LV 8682 Podiel bezpodielové vl. 3. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) Popis automobil Škoda SUPERB Podiel bezpodiel. vl. 3. c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35- násobok minimálnej mzdy) 13) 1. Popis účty (11.936,- ) Podiel bezpodiel. vl. 3. d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14)

7 2. Majetkové pomery manžela / manželky 15) Meno, priezvisko, tituly Alexandra Škultétyová, Mgr. Rodné priezvisko Trvalý pobyt Bezručova 6794/64D, Trenčín a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria Katastrálne územie Trenčín Číslo parcely 1883/13 Číslo LV 5984 Podiel 1/1 2. Druh majetku zastavané plochy a nádvoria Katastrálne územie Trenčín Číslo parcely 1883/14 Číslo LV 5984 Podiel 1/1 3. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) 1. Popis automobil Renault Captur Podiel bezpodiel. vl. 3. c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35- násobok minimálnej mzdy) 13)

8 d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v domácnosti 16) 1. Meno a priezvisko dieťaťa... Trvalý pobyt... a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV.... b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 13) d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) 8

9 2. Meno a priezvisko dieťaťa... Trvalý pobyt... a) Nehnuteľný majetok 11a) 1. Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV Druh majetku... Katastrálne územie... Číslo parcely... Číslo LV.... b) Hnuteľný majetok (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 12) c) Majetkové právo alebo iná majetková hodnota (ak jeho zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy) 13) d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy 14) Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé. Dátum Miesto Trenčianske Teplice... vlastnoručný podpis 9

10 Prílohy k oznámeniu: Dátum prijatia oznámenia... Oznamovateľ priložil kópiu daňového priznania: Oznamovateľ priložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok:... podpis osoby oprávnenej prijímať oznámenia alebo pečiatka podateľne 10

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Katastrální území: Tetín

Katastrální území: Tetín Příloha T1/1 Katastrální území: Tetín Číslo Číslo Druh pozemku Způsob využití Číslo listu Číslo listu Výměra parcely Výměra parcely 87 zastavěná plocha a nádvoří 168 324 150 260 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona)

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) Příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Osvobození procesu vzniku smlouvy

Osvobození procesu vzniku smlouvy PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010 V ČESKÉ REPUBLICE PODLE

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. SKAT-daně. Finančníu úřadu v ve pro Třebíči Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosí pokyny. fyzická osoba *) Rodné číslo X 7 8 / 7 právnická osoba *) Identifikační

Více

2. Reg. č. žádosti. 4. Kód žadatele 5. Rodné číslo (FO) 6. IČ (bylo-li přiděleno) 7. DIČ (bylo-li přiděleno)

2. Reg. č. žádosti. 4. Kód žadatele 5. Rodné číslo (FO) 6. IČ (bylo-li přiděleno) 7. DIČ (bylo-li přiděleno) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D Zásad pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly

Více

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře

Čestné prohlášení. I. Všeobecné údaje ( 13 odst. 1 zákona) A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře Čestné prohlášení Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č.

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA Č.1 MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM Zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s., evidovaným v katastrálním území Mikulčice, obec Mikulčice, zapsaným

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Příloha č. 1. ke směrnici

Příloha č. 1. ke směrnici Příloha č. 1 ke směrnici č. 8/2009 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 7) část Čestné prohlášení o osobním zájmu veřejného funkcionáře, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24

Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANE Dunajská 68, P. O. BOX 58,820 04 Bratislava 24 Úrad pre verejné obstarávanie podl'a 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG

Reality a nemovitosti. Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Reality a nemovitosti Alena BODNÁROVÁ, KART Filip CHVÁTAL, HG Ondřej ŠERÝ, HG Nehnuteľnosť pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom Realita nehnuteľný majetok Pozemok prirodzená časť zemského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 09 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 04 Granty a pobídky. Jaký je Vás výhled? srpen 2012, Deloitte Česká republika Jaký je Vás výhled? Tax news srpen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 09 Příloha Protischodkový balíček zamítnut Senátem Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009

OBEC KLADRUBY. ZÁPIS č. 10/2009 OBEC KLADRUBY ZÁPIS č. 10/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kladruby, které se uskutečnilo dne 7.prosince 2009, od 16:45 hod do 18:15 v místnosti Obecního úřadu Kladruby Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor

*MVCRX0106BO1* MVCRX0106BO1 prvotní identifikátor Č E S K Á R E P U B L I K A M I N I S T E R S T V O V N I T R A Praha 7, Nad Štolou 936/3, IČ : 00007064 zastoupená JUDr. Františkem VAVEROU, Ph.D. ředitelem projektu (dále jen zadavatel ) kontaktní adresa

Více

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU

II/183 hr. okr. RO Lhůta oprava krytu POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU Vedoucí Zodpovědný Vypracoval Schválil Projekční kancelář projektant projektant Ing. Škubalová Ing. Šalanský Ing. Škubalová Hejduk Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský Kat. území:

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading

Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Prohlášení k Dohodě o Margin Trading Vážené dámy, vážení pánové jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili svým zájmem o náš produkt Margin

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku Veřejný rejstřík od 2014 Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku (01/14) Poplatky a formuláře - veřejný rejstřík od 2014 Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201515969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z0969_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany. Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Súkromná stredná odborná škola Biela

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI 2. VÝZVA 2015 Č.J.: 19056/2015-54 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Podkladové materiály. Dotazník a dotazník fyzické osoby

Podkladové materiály. Dotazník a dotazník fyzické osoby Pomůcka pro podání žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu a dalších podkladových materiálů potřebných pro zahájení bezpečnostního řízení Podkladové materiály Podkladovými materiály rozumíme

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 196/13 ze dne 11. 12. 2013 o aktualizaci programu přímé finanční

Více

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016?

Eko komunikace. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2016! Co přinese nová odpadová legislativa na Slovensku v roce 2016? Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 04 Granty a pobídky. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. Podporujeme mladé talenty v umění. červen 2012, Deloitte Česká republika Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Tax news červen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Návrh

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více