Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1308/RMOb-Svi/1418/ /RMOb-Svi/1418/80 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1308/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0521/16 Schválení programu 1309/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0556/16 Návrh pronájmu pozemku parc. č. 557/19 v k. ú. Svinov, obec Ostrava pozemek pod garáží 1310/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0571/17 Předložení obálek s cenovými nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Provádění údržby, oprav a revizí elektrických zařízení v objektech bytového fondu a nebytových prostorů v majetku statutárního města Ostravy, se svěřenou správou městskému obvodu Svinov 1311/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0572/17 Stížnost nájemníků bytového domu Bratří Sedláčků 352/42, Ostrava-Svinov 1312/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0573/17 Rozpočtové opatření neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, p.o. - cykloboxy 1313/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0575/17 Návrh na uzavření dohody o splátkách 1314/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0576/17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 se společností PRINEX GROUP s.r.o. ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol na stavbu Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského v Ostravě - Svinově 1315/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0577/17 Návrh na obnovení nájmu bytu 1316/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0578/17 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 1317/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0579/17 Odvolání a jmenování předsedy komise investiční, výstavby a grantové 1318/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0580/17 Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet 1319/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0581/17 Organizace provozu mateřských škol v Ostravě-Svinově pro školní rok 2016/ /RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0582/17 Návrh k žádosti o povolení instalace reklamních panelů na stánek 1321/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0583/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru nabytí nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava do majetku statutárního města Ostravy, a to část pozemku parc. č. 3071/1, část pozemku parc. č. 3078/1 a pozemek parc. č. 3072/1 vše včetně stavby silnice a mostního objektu 1322/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0584/17 Návrh souhlasu se vstupem na pozemky k provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji 1323/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0585/17 Návrh obecně závazné vyhlášky 1324/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0586/17 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.../2017, o nočním klidu 1325/RMOb-Svi/1418/80 RMOb/0587/17 Změna a doplnění Obecně závazné vyhlášky č. Strana 2/13

3 1326/RMOb-Svi/1418/ /RMOb-Svi/1418/80 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků RMOb/0588/17 Návrh krátkodobého pronájmu části pozemku parc. č. 564/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava RMOb/0589/17 Svinovská pouť Materiály, které byly odloženy: Materiál Název RMOb/0586/17 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.../2017, o nočním klidu RMOb/0521/16 Schválení programu číslo: 1308/RMOb-Svi/1418/80 1) schvaluje program 80. schůze Rady městského obvodu Svinov konané dne s úpravou Dagmar Juráčková, administrativní pracovník RMOb/0556/16 Návrh pronájmu pozemku parc. č. 557/19 v k. ú. Svinov, obec Ostrava pozemek pod garáží číslo: 1309/RMOb-Svi/1418/80 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 557/19, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Svinov, obec Ostrava na straně pronajímatele uzavřít s xx. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 557/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m 2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za nájemné ve výši 40 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Renáta Balíková, pracovník majetku a smluvních vztahů Strana 3/13

4 RMOb/0571/17 Předložení obálek s cenovými nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Provádění údržby, oprav a revizí elektrických zařízení v objektech bytového fondu a nebytových prostorů v majetku statutárního města Ostravy, se svěřenou správou městskému obvodu Svinov číslo: 1310/RMOb-Svi/1418/80 doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Provádění údržby, oprav a revizí elektrických zařízení v objektech bytového fondu a nebytových prostorů v majetku statutárního města Ostravy, se svěřenou správou městskému obvodu Svinov od uchazečů: 1. Roman Laciok, se sídlem Tichá 700/4, Ostrava-Svinov, IČ Zdeněk Valíček, se sídlem Horní Tošanovice 39, , IČ ) ukládá odboru financí a správy majetku vyhodnotit cenové nabídky dle zápisu o otevírání obálek ze dne a předložit radě k rozhodnutí materiál na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Provádění údržby, oprav a revizí elektrických zařízení v objektech bytového fondu a nebytových prostorů v majetku statutárního města Ostravy, se svěřenou správou městskému obvodu Svinov Hynek Plucnar, správce bytového a nebytového fondu RMOb/0572/17 Stížnost nájemníků bytového domu Bratří Sedláčků 352/42, Ostrava-Svinov číslo: 1311/RMOb-Svi/1418/80 stížnost nájemníků bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx na společné nájemce bytu č. x, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s textem odpovědi na stížnost nájemníků bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Marta Vaňková, T: ) souhlasí s textem dopisů adresovaných xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, společným nájemcům bytu č. x, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu Marta Vaňková, T: Strana 4/13

5 RMOb/0573/17 Rozpočtové opatření neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, p.o. - cykloboxy číslo: 1312/RMOb-Svi/1418/80 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 147 tis. Kč z v y š u j í běžné výdaje 3119, pol. 5331, ÚZ 93 neinv. příspěvek zříz. přísp. org. (ZŠ) o 147 tis. Kč Bc. Jana Pušová, pracovník agendy pohledávek RMOb/0575/17 Návrh na uzavření dohody o splátkách číslo: 1313/RMOb-Svi/1418/80 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, o povolení splátek nájemného a záloh na služby spojené s bydlením uzavřít s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, dohodu o splátkách dlužného nájemného a záloh na služby spojené s bydlením za období 11 a 12/2016 ve výši Kč s čtyřměsíční lhůtou splatnosti formou tří splátek ve výši Kč a jedné splátky ve výši 474 Kč se ztrátou výhody splátek Bc. Jana Pušová, T: pracovník agendy pohledávek RMOb/0576/17 Návrh na uzavření dodatku č. 1 se společností PRINEX GROUP s.r.o. ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol na stavbu Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského v Ostravě - Svinově číslo: 1314/RMOb-Svi/1418/80 návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol ze dne uzavřenou se společností PRINEX GROUP s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 46/11, Odry, IČ na zhotovení stavby Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského v Ostravě - Svinově dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 5/13

6 uzavřít se společností PRINEX GROUP s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 46/11, Odry, IČ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0115/2016/OFSM/Dol ze dne na zhotovení stavby Novostavba mateřské školy na ul. Stanislavského dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Oldřich Dolák, T: pracovník investic, dotací RMOb/0577/17 Návrh na obnovení nájmu bytu číslo: 1315/RMOb-Svi/1418/80 žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx, bývalého nájemce bytu č. xx, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, o obnovení nájmu bytu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na straně pronajímatele uzavřít s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, nájemní smlouvu k bytu č. xx, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, s dobou nájmu na dobu určitou od do , přičemž na dobu užívání bytu od do bude pohlíženo jako na dobu ošetřenou touto nájemní smlouvou a za nájemné ve výši dle usnesení Rady městského obvodu Svinov č. 687/M/11 ze dne Marta Vaňková, T: RMOb/0578/17 Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám číslo: 1316/RMOb-Svi/1418/80 žádost xxxxxxxxx xxxxxxx o pokračování nájmu bytu č. x, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx na straně pronajímatele uzavřít s xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodatek k nájemní smlouvě č. S/0019/2016/OFSM/NS/Va ze dne k bytu č. x, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, s obnovením nájmu vždy po uplynutí kalendářního měsíce takto: dodatek č. 7 s dobou nájmu na dobu určitou od do Marta Vaňková, T: Strana 6/13

7 3) projednala žádost xxxxxxxxxxxxxx o pokračování nájmu bytu č. x, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 4) rozhodla na straně pronajímatele uzavřít s xxxxx xxxxxxxxxx dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. S/0011/2016/OFSM/NS/Va ze dne k bytu č. x, velikosti xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, s dobou nájmu na dobu určitou od do Marta Vaňková, T: RMOb/0579/17 Odvolání a jmenování předsedy komise investiční, výstavby a grantové číslo: 1317/RMOb-Svi/1418/80 1) odvolává Petra Babiše z funkce předsedy komise investiční, výstavby a grantové od ) jmenuje Tomáše Čecha předsedou komise investiční, výstavby a grantové od Jana Štekbauerová, zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly RMOb/0580/17 Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet číslo: 1318/RMOb-Svi/1418/80 žádost spolku Lungta, IČ , se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 2) nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a zakoupením tibetské vlajky Jana Štekbauerová, zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly RMOb/0581/17 Organizace provozu mateřských škol v Ostravě-Svinově pro školní rok 2016/2017 číslo: 1319/RMOb-Svi/1418/80 Strana 7/13

8 1) bere na vědomí žádost ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. o souhlas s organizací provozu mateřských škol pro školní rok 2016/2017 v době jarních prázdnin dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s organizací provozu mateřských škol v Ostravě-Svinově pro školní rok 2016/2017 v době jarních prázdnin dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. RMOb/0582/17 Návrh k žádosti o povolení instalace reklamních panelů na stánek číslo: 1320/RMOb-Svi/1418/80 žádost společnosti PNS Grosso s.r.o., IČ , zastoupené jednatelem Robertem Ohrzalem na základě plné moci, se sídlem Paceřická 1/2773, Praha 9 Horní Počernice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na straně pronajímatele nepovolit umístění dvou reklamních světelných panelů na obvodovou stěnu stánku č. 2 v přednádraží Svinov, jehož nájemcem je společnost PNS Grosso s.r.o., IČ , se sídlem Paceřická 1/2773, Praha 9 Horní Počernice Marta Vaňková, T: ) rozhodla na straně pronajímatele vyzvat nájemce stánku č. 4 v přednádražním prostoru žst. Ostrava-Svinov, společnost PPRgroup s.r.o., IČ , zastoupenou jednatelem Pavlem Riedlem, se sídlem Martinovská 3238/159, Ostrava-Martinov, k odstranění reklamních světelných panelů z obvodové stěny pronajatého stánku č. 4 v termínu do ), s požadavkem na uvedení obvodových stěn stánku do původního stavu Marta Vaňková, T: RMOb/0583/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru nabytí nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava do majetku statutárního města Ostravy, a to část pozemku parc. č. 3071/1, část pozemku parc. č. 3078/1 a pozemek parc. č. 3072/1 vše včetně stavby silnice a mostního objektu číslo: 1321/RMOb-Svi/1418/80 žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k případnému nabytí Strana 8/13

9 nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: - část pozemku parc. č. 3071/1, o výměře m 2, oddělena dle GP č a/2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 3071/1, - část pozemku parc. č. 3078/1, o výměře m 2, oddělena dle GP č b/2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 3078/1, - pozemek parc. č. 3072/1, o výmeře m 2, vše včetně stavby silnice a mostního objektu č , do majetku statutárního města Ostravy vydat souhlasné stanovisko k případnému nabytí nemovitých věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: - části pozemku parc. č. 3071/1, o výměře m 2, oddělené dle GP č a/2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 3071/1, - části pozemku parc. č. 3078/1, o výměře m 2, oddělené dle GP č b/2015 a nově označené jako pozemek parc. č. 3078/1, - pozemek parc. č. 3072/1, o výmeře m 2, vše včetně stavby silnice a mostního objektu č , do majetku statutárního města Ostravy Bohuslava Figarová, pracovník smluvních vztahů RMOb/0584/17 Návrh souhlasu se vstupem na pozemky k provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji číslo: 1322/RMOb-Svi/1418/80 žádosti společnosti Green Gas DPB, a.s., IČ , se sídlem Rudé armády 637, Paskov o povolení vstupu na pozemky za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji 2) souhlasí pro provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov, a to: parc. č. 1384, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1963, trvalý travní porost parc. č. 2366/1, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 2374, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 2429/2, ostatní plocha, silnice parc. č. 3080/3, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 10, ostatní plocha, zeleň parc. č. 1006/1, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha Strana 9/13

10 parc. č. 1011/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 1011/2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1013, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 1014, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 1015/1, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1015/3, zahrada parc. č. 1015/5, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1017, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1024/16, orná půda parc. č. 1026/8, orná půda parc. č. 1037/1, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1061/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště parc. č. 1062, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1063, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1064/1, ostatní plocha, zeleň parc. č. 11, ostatní plocha, zeleň parc. č. 1163/1, trvalý travní porost parc. č. 1163/39, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1165, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 12/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha parc. č. 121, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1214/1, orná půda parc. č. 122, ostatní plocha, zeleň parc. č. 1241, zahrada parc. č. 1299, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1300, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 138, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 139, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1550/3, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1552, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1567/1, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 1568/1, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1576/1, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 191, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1912/1, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 1912/3, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 1912/4, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 203, zahrada parc. č. 205, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 229, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 241, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 242/1, zahrada parc. č. 244, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2448, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 247, zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 248, zahrada parc. č. 249, zahrada parc. č. 250/2, ostatní plocha, jiná plocha Strana 10/13

11 parc. č. 251, zahrada parc. č. 252/2, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 254/1, zahrada parc. č. 258/2, zahrada parc. č. 288, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3071/3, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3071/4, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3071/5, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3075/6, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3118/4, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 313, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 314, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 344, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 352, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3626, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště parc. č. 3627, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3634, zahrada parc. č. 3637/1, orná půda parc. č. 3642, zahrada parc. č. 3643, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 3654, zahrada parc. č. 3744/1, ostatní plocha, silnice parc. č. 3745/1, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 39, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 414, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 46, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 488/1, ostatní plocha, zeleň parc. č. 489/3, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 532/3, orná půda parc. č. 532/5, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 535/1, orná půda parc. č. 544/1, ostatní plocha, zeleň parc. č. 553/4, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 555/2, ostatní plocha, silnice parc. č. 563/1, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 563/2, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 564/1, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 626/1, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 64, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 691/3, ostatní plocha, zeleň parc. č. 7/1, ostatní plocha, zeleň parc. č. 703, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 705, ostatní plocha, zeleň parc. č. 758/6, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 970/1, ostatní plocha, zeleň parc. č. 994/4, ostatní plocha, jiná plocha parc. č. 999/1, ostatní plocha, zeleň vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava pro společnost: Strana 11/13

12 Green Gas DPB, a.s., IČ , se sídlem Rudé armády 637, Paskov za podmínky, že vpichy budou prováděny mimo místní komunikace s asfaltobetonovým (živičným) povrchem Bohuslava Figarová, pracovník smluvních vztahů RMOb/0585/17 Návrh obecně závazné vyhlášky číslo: 1323/RMOb-Svi/1418/80 návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Jana Štekbauerová, zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly RMOb/0587/17 Změna a doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků číslo: 1325/RMOb-Svi/1418/80 návrh Obecně závazné vyhlášky č.../2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku 2) souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.../2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, bez připomínek Jana Štekbauerová, zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly RMOb/0588/17 Návrh krátkodobého pronájmu části pozemku parc. č. 564/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava číslo: 1326/RMOb-Svi/1418/80 Strana 12/13

13 žádost společnosti SDM - Stavby demolice Morava s.r.o., IČ , se sídlem Praha 2, Bělehradská 568/92, o pronájem části pozemku parc. č. 564/1, ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem skladování a recyklace stavební suti v rámci stavby Lidl Ostrava, Sjízdná 1157, nová prodejna typ NFK 17 nepronajmout společnosti SDM - Stavby demolice Morava s.r.o., IČ , se sídlem Praha 2, Bělehradská 568/92, část pozemku parc. č. 564/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava za účelem skladování a recyklace stavební suti v rámci stavby Lidl Ostrava, Sjízdná 1157, nová prodejna typ NFK 17 Bohuslava Figarová, pracovník smluvních vztahů RMOb/0589/17 Svinovská pouť číslo: 1327/RMOb-Svi/1418/80 1) schvaluje termín Svinovské pouti ve dnech a před Kostelem Krista Krále Jana Štekbauerová, zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly Strana 13/13

1484/RMOb-Svil1418/87

1484/RMOb-Svil1418/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 03.05.2017 čís 1470/RMOb-Svi/1418/87 1484/RMOb-Svil1418/87 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

0297/RMOb-Svi/1822/15

0297/RMOb-Svi/1822/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0286/RMOb-Svi/1822/15 0297/RMOb-Svi/1822/15 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9..,... co. Přehled usnesení

Více

1447/RMOb-Svi/1418I86

1447/RMOb-Svi/1418I86 86. schůze rady městského obvodu konané dne 19.04.2017 čís 1447/RMOb-Svi/1418I86 1461/RMOb-Svil1418l86 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

1405/RMOb-Svil1418/83

1405/RMOb-Svil1418/83 83. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís 1387/RMOb-Svi/1418I83 1405/RMOb-Svil1418/83 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 1153/RMOb-Svi/1418/73-1167/RMOb-Svi/1418/73 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1294/RMOb-Svi/1418/79-1306/RMOb-Svi/1418/79 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2016 čís. 1193/RMOb-Svi/1418/75-1214/RMOb-Svi/1418/75 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 872/RMOb-Svi/1418/62-890/RMOb-Svi/1418/62 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

1428/RMOb-Svi/1418I85

1428/RMOb-Svi/1418I85 85. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2017 čís 1428/RMOb-Svi/1418I85 1445/RMOb-Svil1418/85 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

1943/RMOb-Svil1418l108

1943/RMOb-Svil1418l108 108. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2018 čís 1934/RMOb-Svi/1418/108 1943/RMOb-Svil1418l108 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/6 ".. u 0.. Přehled

Více

39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne

39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 39. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 14.10.2015 547/39/15 565/39/15 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník I. místostarosta 547/39/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 39. schůze

Více

1681/RMOb-Svil1418l95

1681/RMOb-Svil1418l95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 11.09.2017 čís 1664/RMOb-Svil1418l95 1681/RMOb-Svil1418l95 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2016 čís. 1272/RMOb-Svi/1418/78-1291/RMOb-Svi/1418/78 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.10.2017 čís. 204/ZMOb-Svi/1418/24-218/ZMOb-Svi/1418/24 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled

Více

107. schůze rady městského obvodu

107. schůze rady městského obvodu 107. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís 1914/RMOb-Svi/1418/107 1933/RMOb-Svil1418/107 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 ".. u ooo Přehled

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.07.2017 čís. 193/ZMOb-Svi/1418/23-203/ZMOb-Svi/1418/23 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 838/RMOb-Svi/1418/60-850/RMOb-Svi/1418/60 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

118. schůze rady městského obvodu

118. schůze rady městského obvodu 118. schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2018 čís 2158/RMOb-Svi/1418/118 2174/RMOb-Svil1418l118 Ing. Helena Wieluchová Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 ".. u *. 0.. Přehled usnesení

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 21.11.2016 čís. 1216/RMOb-Svi/1418/76-1232/RMOb-Svi/1418/76 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.12.2018 čís. 0069/RMObM-Svi/1822/1-0076/RMObM-Svi/1822/1 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

104. schůze rady městského obvodu

104. schůze rady městského obvodu 104. schůze rady městského obvodu konané dne 22.01.2018 čís 1844/RMOb-Svi/1418/104 1863/RMOb-Svi/1418/104 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/12 ".. u 0.. Přehled

Více

1727/RMOb-Svi/1418I98

1727/RMOb-Svi/1418I98 98. schůze rady městského obvodu konané dne 23.10.2017 čís 1727/RMOb-Svi/1418I98 1742/RMOb-Svil1418/98 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

0118/RMOb-Svil1822/6

0118/RMOb-Svil1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0106/RMOb-Svil1822/6 0118/RMOb-Svil1822/6 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta.. ooo Strana 1/9 SVINOV Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. 219/ZMOb-Svi/1418/26-233/ZMOb-Svi/1418/26 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané ve dnech a

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané ve dnech a 72. schůze rady městského obvodu konané ve dnech 26.09. a 27.09.2016 čís. 1124/RMOb-Svi/1418/72-1151/RMOb-Svi/1418/72 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/15 Přehled

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 27.06.2016 čís. 985/RMOb-Svi/1418/67-1002/RMOb-Svi/1418/67 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení rady

Více

0130/RMOb-Svil1822l7

0130/RMOb-Svil1822l7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 18.02.2019 čís. O119lRMOb-Svil1822/7 0130/RMOb-Svil1822l7 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/7 svmov.. ooo Přehled usnesení

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 04.01.2017 čís. 1604/RMOb-Vit/1418/64-1612/RMOb-Vit/1418/64 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne /4/14 60/4/14

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne /4/14 60/4/14 Statutární město Ostrava městský obvod Svinov Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 8.12.2014 47/4/14 60/4/14 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 1 47/4/14

Více

ze 48. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne

ze 48. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne ze 48. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 21.12.2015 680/48/15 697/48/15 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník I. místostarosta 680/48/15 M. č. 0 program 48. schůze Rady městského

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 1101/RMOb-Svi/1418/71-1122/RMOb-Svi/1418/71 Ing. Helena Wieluchová starostka Mgr. Viktor Kojdecký místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 96. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 96. schůze rady městského obvodu konané dne 96. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 1682/RMOb-Svi/1418/96-1705/RMOb-Svi/1418/96 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

1503/RMOb-SVi/1418/88

1503/RMOb-SVi/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 1488/RMOb-Svi/1418/88 1503/RMOb-SVi/1418/88 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 SVINOV Přehled usnesení

Více

2059/RMOb-Svil1418l113

2059/RMOb-Svil1418l113 113. schůze rady městského obvodu konané dne 28.05.2018 čís 2035/RMOb-Svi/1418/113 2059/RMOb-Svil1418l113 Ing. Helena Wieluchová Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana1/15 Ill ' *.. u : ',. ooo Přehled

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 30. 9. 2015 76/10/15 98/10/15 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník 1. místostarosta 76/10/15 M. č. 0 program 10. zasedání

Více

112. schůze rady městského obvodu

112. schůze rady městského obvodu 112. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís 2014/RMOb-Svi/1418/112 2034/RMOb-Svil1418/112 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 ".. u ooo Přehled

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

2186/RMOb-Svil1418l119

2186/RMOb-Svil1418l119 119. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís 2177/RMOb-Svi/1418/119 2186/RMOb-Svil1418l119 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 svmov ".. u *. 0..

Více

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.06.2019 čís. 0034/ZMOb-Svi/1822/6-0048/ZMOb-Svi/1822/6 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015

24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 24. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 22.6.2015 359/24/15 381/24/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 359/24/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 24. schůze

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

1644/RMOb-Svil1418l93

1644/RMOb-Svil1418l93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís 1620/RMOb-Svi/1418I93 1644/RMOb-Svil1418l93 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2019 čís. 0233/RMOb-Vit/1822/11-0257/RMOb-Vit/1822/11 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 1168/RMOb-Svi/1418/74-1191/RMOb-Svi/1418/74 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení rady

Více

- 0179/RMOb-Pro/1418/16

- 0179/RMOb-Pro/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 22.06.2015 čís. 0168/RMOb-Pro/1418/16-0179/RMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

1385/RMObM-SVi/1418/19

1385/RMObM-SVi/1418/19 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.02.2017 čís. 1379/RMObM-Svi/1418l19 1385/RMObM-SVi/1418/19 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/6 Přehled

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu (č. 1/1 21/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu (č. 1/1 21/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. listopadu 2018 (č. 1/1 21/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná, M. Pachomov Omluveni

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 01.06.2016 čís. 136/ZMOb-Svi/1418/14-144/ZMOb-Svi/1418/14 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 109. schůze rady městského obvodu konané dne 109. schůze rady městského obvodu konané dne 15.08.2018 čís. 2712/RMOb-Vit/1418/109-2736/RMOb-Vit/1418/109 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

1426/RMOb-Svil1418/84

1426/RMOb-Svil1418/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 20.03.2017 čís 1407/RMOb-Svi/1418/84 1426/RMOb-Svil1418/84 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava rada městského obvodu. Usnesení 36. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Svi/1418I36

Statutární město Ostrava rada městského obvodu. Usnesení 36. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Svi/1418I36 36. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05.10.2018 čís. 2207/RMObM-Svi/1418I36 2220/RMObM-Svi/1418I36 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0120/RMOb-Sle/1822/5

- 0120/RMOb-Sle/1822/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2019 čís. 0105/RMOb-Sle/1822/5-0120/RMOb-Sle/1822/5 Richard Vereš v.r. starosta Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu se zákonem č. 101/2000

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

111. schůze rady městského obvodu

111. schůze rady městského obvodu 111. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís 1997/RMOb-Svi/1418/111 2013/RMOb-Svil1418l111 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 ".. u *. 0.. Přehled

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 851/RMOb-Svi/1418/61-871/RMOb-Svi/1418/61 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 21.02.2018 čís. 2375/RMOb-Vit/1418/93-2385/RMOb-Vit/1418/93 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 14.11.2018 čís. 0001/RMOb-Svi/1822/1-0012/RMOb-Svi/1822/1 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 40/3/18 1) schvaluje program 3. schůze rady

Více

1329/RMOb-Svi/1418/81

1329/RMOb-Svi/1418/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís 1329/RMOb-Svi/1418/81 1349/RMOb-Svil1418l81 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 02.03.2017 čís. 175/ZMOb-Svi/1418/20-183/ZMOb-Svi/1418/20 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/6 Přehled

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2018 čís. 0001/RMOb-Vit/1822/1-0015/RMOb-Vit/1822/1 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1008/RMOb-Svi/1418/68-1030/RMOb-Svi/1418/68 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24)

s novým nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Brno. (24) 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 104. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 22. 8. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

1706IRMOb-Svi/1418I97

1706IRMOb-Svi/1418I97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 09.10.2017 čís 1706IRMOb-Svi/1418I97 1726/RMOb-Svil1418l97 Ing. Helena Wieluchová Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

1596/RMOb-Svi/1418/92

1596/RMOb-Svi/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2017 čís 1596/RMOb-Svi/1418/92 1613/RMOb-Svil1418l92 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/13 svmov Přehled usnesení

Více