PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ"

Transkript

1 PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

2 ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi, co mìl rád vonné a nádherné rùže. Distichem zvuèným pochválil rùži a odsoudil pyšnì ten rudý kvìt. Jsou duše drsné, co samy šly žitím, hroty a ostny je zalily vrchem. Co mìly v srdci? Kvetly-li jednou a kvetly-li v noci, rudý byl kvìt.

3 HANÁCKÁ VES Domky na patro jak øady bílých ptákù sotva vánek lehkým dechem omží. Ticho jde jak krev Hanákù voda Romží. Na svých gruntech tkví sedláci klidní. Dobrý císaø, ten žije ve Vídni, Nìmci pod horami, v mìstech židé. Èerné lány øepy jak pruh smoly ; rusovlasé dìvèe kope v poli, ví, že jednou muž si pro nì pøijde. Šuhaj z Hané práce hledí a dbá, aniž v díle prahne po dìvuše, ví, že žena raz za práh pøikluše, tøi dny a tøi noci bude svatba. Hrubý sedlák, osmahlý a rudý, trochu pyšný proti mìstským lidem, nikdy ze své neuhne ti pùdy. Jak, jak jest jinak pod Beskydem!

4 KYJOV Ej, ztepilí šuhaji v èižmách vy, ej, dìvèata v suknici rudé, vždy veselo bývalo v Kyjovì, vždy veselo v Kyjovì bude. Tak jako to táhne z vonných rév, tak jako ty kypíš, má sloko, tak hoøí, tìch ohnivých Slovákù krev, tak ret pálí a srší oko. Kdo chce nás bít,: kdo chce nás urazit? My nevíme o pánu žádném, jak vesele dovedem žít a pít, tak vesele na poli padnem

5 PTENÍ Domky máš žluté a chudobné, vidím a vidím, že v Ptení po skromnu horáci dýchají, že zde již Hanákù není. Hleï, mezi domky je kopeèek, travnatý, nenáhlý, nízký: zámeèek se ètyrmi vìžkami ve støedu tiché té vísky. Na vršku slívy a kaštany, lípy a po kraji borek. Zámeèek knížecí? Ne, to jest pijáka-sedláka dvorek.. Trhliny ve zdech a pavouci, do zkázy všecko to chvátá, døevìný plot kolem dokola, døevìné kolny a vrata. Kdyby tak jiskra sem zalétla, pomoci zámeèku není, chudobný žaluješ bídu svou, vidím, žes zámeèek z Ptení. Pøed èasy øinèely meèe zde, poháry do kuropìní, odtud jsi do boje vylétal,

6 rytíøi Jeníku z Ptení. Dnes je vše pusto a rozbito, smutnì tu stojí a vzdychá ve støedu hlinìných chaloupek zapadlá panská ta pýcha. Doèkám a doèkám se jedenkrát, aby smích táhl po líci nad pádem toho, co vraždil nás nahoøe nad Ostravicí?

7 PLUMLOV-I Èerný bor utíká s kopeèka, široké jezero pod ním, nad vodou létají rybárky, podobny plachtám jsou lodním. Hradisko sivé a vysoké, na pøíkré vyhnáno skále, dnes tam jen Themis promlouvá ve jménu Boha a krále. Zámek je úzký a hrozivý, nestvùrné podivné rysy, drahému pánu jej stavìli oddaní sedláci kdysi. Tak jak jej do výše vyhnali, biè jim hrál pøi práci notu, tolik do základù prosáklo prolité krve a potu. Èí je? Kdo jiný než Liechtenstein, Moravy pán z pólu k pólu, nìmecký grof, zde dost kavalír, nesáhl na naši školu. Tam v mojí vlasti je velký pán, mnoho má hutí a dolù, když už nám sebral pùl ojèizny,

8 proè by nám nevzal i školu? A jak to u nás tam vypadá, kde stojí cizácká škola, chránìná grofem a zákonem, výsledek do nebe volá. Možná že jednou i Liechtenstein! (O panské zvùli ten mur ví). Plumlove. Z cizích škol na Slezské chachaøi rostou a.

9 PLUMLOV - II (F. ERNESTOVI) Tisíc lidí v žití zøel jsem, zapomnìl jsem docela, ale Tebe stále vidím, jak Ti padly do èela èerné vlasy na Plumlovì, jak pod nimi myšky dvì (tak to byly malé oèi) dívaly se opilé. Prchlého jsem mládí vzpomnìl : èas spìl letem sokola, a dvì noci a den celý šly poháry dokola. Sám jsem, nemiluji lidí, struna v srdci doznìla, ale chtìl bych, by Ti padly èerné vlasy do èela, èerné vlasy jednou zase, by pod nimi myšky dvì, tak jak tenkrát na Plumlovì, dívaly se opilé!

10 MAŠKARNÍ PLES V únoru nikdy jsem ze sebe nerobil blázna: mùj život tich byl jak pùlnoc a teskný jak záøí. Š astnìjší národ nech karneval miluje a zná, Tìšín mi hledìl v kolébku - ty èti mi to z tváøí. Maškarní ples jednou oknem jsem zadarmo spatøil : Sokol a hasiè a v gázových šateèkách dìcko, Španìlka, Polka, s níž veselý kozák se bratøil, bohynì, andìlé, víly a èert ví, co všecko. Mìsteèka hlavy tøi spanilé dcerky sem hledí: Èechy a Morava, - ta tøetí?. - plynou pospolu; to bude dìvèe z Tìšínska?. Nu, to aspoò vìdí : rùžovou sukni má a èernou k ní kamizolu. V únoru nikdy jsem ze sebe nerobil blázna. Mùj život tich byl jak pùlnoc a teskný jak záøí. Š astnìjší národ nech karneval miluje a zná, Tìšín mi hledìl v kolébku - ty èteš mi to z tváøí. Pod Lysou dìvuchy... uzdu jsem vzpomínkám pustil - chvìly se zimou a pøed okem ohnivým žida. Do týdne budeš ty metlou...v zem oèi jsem spustil, nemìly prsù a se rtù jim plakala bída.

11 PAPÍROVÝ MOJŠL Ten ráz na pravdu jsem neudeøil : žalost jejich nesklonila šíje; to jen britský fantast-básník vìøil a na racu skládal elegie. Z Polské pøíjde žid k nám pod Beskydem, za pìt rokù ves má - napøed víme -, kdysi žebrák, nyní oøe lidem, u všech dìvuch má ius noctis primae. V nìmé zlosti zaskøípeme zuby. dìvèe, muže, dìdinu žid skoupí; a kdo za to, že jsme jako duby, na ženy a na peníze hloupí? Jedna spøež a pøece názor mìním : osud smýkl jím, jak kosa klasem; už tak bývá. S Božím dopuštìním pøiskøípne èert Hebrejce ta èasem. Tak pøemýšlím a je závìr blízký. když tak pán svých vyvolených chrání, pøes svùj køivý nos a hrubé pysky, pøísahal bych, nebyl židem ani. Když od mìsta dolù pùjdeš,k jihu, den co den tam žida potkáš s mìchem, dej mu krejcar, zahodí jej v mihu,

12 dej mu papír, chopí se ho spìchem. Den co den jde pøíkopem a travou, z bláta papíry pozornì loví, ète a tøese kudrnatou hlavou, øíkají mu Mojšl papírový. V zimní noci šel jsem k mìstu nìmý. Bùh mne...!? Kdo si na milníku hoví? (deset minut krèma pod olšemi!) Snìhem zalit Mojšl papírový. Èekáš, až tì zítra chodec sundá, bídnou koøist havranù a lišek? Modlíš se? Dbal kdy pán vagabunda? Vzhùru, žide, pùjdem na kelíšek! Šenkýøi, dej k ohni tu lavici : nech se na ní suší, si pohoví ten, jehož jsem našel na silnici: tož host vzácný, Mojšl papírový. Synku, jak chroust zmoklý.sedíš vìru, když umdlené se stran svìsil krovky: co bys pil? Však víš, my ze severu napijem, se nejspíš kontušovky. Vypij, Mojšle, jak první láska sladká, jde z ní prvosenky pøídech, hoøká jest jak beznadìjná láska, vonná jest jak sosna na Beskydech..

13 Ostrá jest, jak zuby horské pily, zatøes jí a perla, k vrchu vyjde, jasná, že by, bozi sami pili, Mojšle, pij, ach, drž krok se mnou, žide! Kdo se na svìt pøes kraj sklenky dívá; celý se mu rosou v máku tøpytí; všecka žalost v jeden úsmìv splývá... a co, žide, povíš o svém žití?. Blázen jen své hoøe vypravuje, vodka høeje a pán židùm pøeje, s Mojšlem prodlí, Mojšla vyèastuje, všecko povím - pán se nevysmìje. Jednou, pane, Bùh vám k milování družku švarnou daruje, však víte, jednou z ruèky vypadne jí psaní... jak, vy, pane, jak s ní naložíte Nedá, žide. Též ráz zaplakala ve mnì láska, - dým jsem pustil z smotku; - mìl jsem dìvèe rád... jinému pøednost,dala, a dva roky, žide, pil jsem vodku.. Co hoøkého kdy se žitím tkalo, leckdo šeptal ve sluch slova lisí, ale nic tak cestou nedojalo : soucit kmitl blázna toho rysy.

14 Tož já, pane...tož já... a juž ústil do kelíška hoøký motýl bolu : Hleïte, Mojšl zase skoènou spustil - homerský smích zaznìl ode stolù. Utkvìl jsem na první krásce zrakem; a když sliènou vezmeš sobì ženku, už jsi zabit jak Goliáš prakem, jak když ruèíš za velikou smìnku. Lépe brkem brousil žernov mlýnský, nežli vìøit ženì milující; naè ses ženil? Chy do zubù rýnský,. chceš-li ženy, a ba po silnici. Miloval pán ženu kdys? Stín prvý noci rájem byl mi až do rána, ve dne za kmit jeden sladký brvy byl bych snesl cedry jí s Libana. Kdo zná kvést jen v stínu slièné masky, hleï, ten bìží za bludièkou v èervnu: vsadil život na sedmièku lásky,. blázen jest a patøí na lucernu. Patøí tam. A jednou... jednou... pane, lístek ztratila : nu, co tam stojí? Svìt se toèí se mnou, z øádkù vane vlastní hanba, vina ženy mojí. Nevìstko, již mít kdo chtìjí, mohou!

15 Èepel padla v lebku ranou hromu: datlík s rudou èapkou u mých nohou má je žena... nosem smál se k tomu. Déle žils - víš, jak se vìci dìjí : listem bøem, Bùh temným mluví hromem; z lidí ti, kteøí se nosem smìjí, vždy se smìjí nad spáleným domem. Vítr zadul, odnesl to psaní; sbìhli se a odvlekli mne z domu : zabil vìrnou nevinnou svou paní - zbláznil se - dodali moudøí k tomu.. Tichý blázen! - Pustilo mne èasem hlupcù soudcù a lékaøù plémì; list ten hledám... bloudím... svìtu já jsem potrhlý žid... co pán øekne ke mnì? Bos nech, chud nech, mlád kdy s, motýl štìstí drží se tì jako olše strouhy; v podzim žití v sluch ti zašelestí hoøké sny, vzpomínky, marné touhy. Tak èi tak buï. Pij. Jak tobì vèera, šlápne mnì na šíji osud pøíštì; tìžko žít od jitra do veèera, jednoho nám nebýt útoèištì. Tomu na týl lehlo jarmo kmene,

16 tomu žena život otrávila, toho bolest jak biè konì žene - vodka, bratøe, sladká vodka zbyla!

17 JEDNA MELODIE Èasem špatné verše píšu, na štìstí mne ètou jen málo, v polozhaslý plamen dýšu, tøeba se mi panstvo smálo. Èasem tichou píseò zpívám, odpus te mi špatnou notu, èerný horník v práci bývám od soboty po sobotu. V bouønou dobu, kdy jez huèí idejí a fantasie, jednotvárným tónem zvuèí jedna u mne melodie. Z lidu mého jeden drak tyl, jedna pìst mu hrdlo svírá, a z mých veršù jeden daktyl, jeden smutek ve svìt zírá. Lehký jamb po Labi skáèe, spondej Hanou, kráèí s klidem, mne stále daktyl pláèe jako šalmaj pod Beskydem. Jeden bìs mùj národ hlídá, jeden kat mu hlavu sklání, pod Beskydem jedna bída,

18 jedno dlouhé umírání. Èasem zní to ve sluch hranou, jak bych stál nad bratra rovem; jak kdybych šel Modrou stranou Huèínem a Benešovem. Jednou skoènou hrát vám budu. Snad to bude píseò jiná marno, už zas smutnou hudu, protože jsem od Tìšína. V Belgii když Frankù despot s Britem v boj se srazil rudý, skotský, pluk møel šavlí vespod, dudák hrál jim k tomu v dudy. To jen tak jsem zpíval málo, to jen tak jsem pìl svým lidem, by se nám to umíralo líp za hudby pod Beskydem.

19 JEN JEDENKRÁT Už nevím, kdy a kde jsem slyšel jednou vypravovat povìst. Kdes na severu zemì je smutné údolí, sevøené vrchy. to teskné jest a temné, neb žádný den tam nezasvitne slunce. Tam teskný žije národ u vìèném Snìhu v zaèouzených jurtách, kol ohnì sedí muži, jimž zlata dražší bývá každé slovo, za nimi teskné ženy, a vzad se tisknou v kožešiny dìti. Tu nevím, jak se stalo, èi snad se vymkla ze své dráhy Zemì, v den jeden svitlo slunce : a celý národ, podìšený záøí, vráz prchl v èerné jurty a balvany zavalil každý východ a tváøí klesl k zemi, k démonu neznáma posílal prosby, by šetøil jejich žití. A zatím venku sluneèná záøe sžehla vìèné snìhy a pùda nedotknutá pode rty slunce dala fial kvìt.- Bùh sluneèný když vidìl to mrtvé ticho a bázlivé prosby,

20 údolí pøešel a nikdy víc v tu nepohledìl stranu. - A když strach pøešel, a ze stanù se odvážili lidé, vidìli vlahou zemi, kvìt neznámý a vùni fial èili, a zøeli, že se dobrý Bùh na nì podíval, jimi uražený, a poznali v své duši, že nikdy den ten nevrátí se zpátky, tu smutek hlubší žití vráz schýlil hlavy zasmušilých mužù a šíje teskných žen, a v dvojnásobném dále žili smutku, neb cítili, že jednou jas žití šel kol jejich mraèné zemì, a jejich pøešel vinou a víc se nenavrátí! * Jen jedenkráte kolem mne šla láska. Vlas èerný padl k pasu, a sladkým hlasem hovoøila ke mnì: Vy dobrého jste srdce, a s vámi bude š astna každá žena a krátký plachý pohled, jenž více dìl než její sladká slova, jež øekla sladkým tónem, jak mluví se v mé vlasti u Tìšína;

21 šel s její øeèí! A já, jenž dávno vypil až v hoøké kvasnice života èíši a z knihy žití bílé vyrval listy, jsem øekl drsným tónem, tak jak mluví dav èerných mužù hore tam pod Ostravskou plání : Bez konce, sleèno, s oným pùjde štìstí, jenž bude vaším mužem, však na strom zvadlý nepøipínám rùži. Já jsem ji miloval, ona se mi vydala! Vyhasl mùj krb, v srdce lehly stíny, a smutek bez konce mým táhne žitím, když vzpomenu si èasem, že sladkým krokem kolem mne šla láska, a já pøirazil dveøe svojí chaty, a nikdy více se nevrátí zpátky!

22 ONDRÁŠ Hasly hvìzdy, bylo k ránu, do mrakù se Lysá zdvihla, v dáli vìže Ratiboøe, TATRY obzor zastínily, kosi zdvihli píseò v sosnách, šel jsem dolù do Frydlantu. Cestou velký stín se mihl. Znám ty oèi, co se svítí jak železo rozpuštìné; znám ty pocuchané vlasy, jak èetyna pøes kmen bøehù; znám ty hrubé, tìžké ruce, co se o kyj podpírají: Odráš s Lysé - bratøe Ondro! Velikán se zaškaredil, hned se Lysá pomraèila, kosi v sosnách dozpívali, mraky srazily se k bokùm. Co tu skoro zrána robíš? Též tys jeden z cizích chlopù. co zelené šaty mají, co dìvuchy vyhánìjí a co cizí øeèí øondzum, èert sám v mé je nasel bory?

23 Bratøe Ondro, z tvé jsem krve, z tvé ojèizny od Tìšína, já písnièky tiché zpívám... A co národ, nezpívá už? Vyhynuly naše písnì, dìvuše se zalkne v hrdle, zlým když okem ti ji zmìøí, co zelené šaty mají a co cizí øeèí øondzum, èert sám v tvé je nasel bory! Jediná nám zbyla píseò a tož: žol, žol, žol mi bedÿe.., Pobrali nám naše školy, pobrali nám naše hory, salaše nám pohubili... Po zákonu tak se dálo? Po zákonu, bratøe Ondro! A kdo dává cizí školy? Ten, kdo bohat, kdo má hutì, Po našemu po dìdinách potichu gorali øondzum, ale v hutích cizí mluva, a pro ty se školy staví... Po zákonu tak se dìje?

24 Po zákonu, bratøe Ondro! Po našemu slovo boží ještì slýchat na Borové, ještì zazní v Janovicich, ale pero paterkovo nesmí psáti po našemu :víš, kdo pánem je ve Frydku a kdo pánem ve Vraclavi? Po zákonu tak se dìje? Po zákonu, bratøe Ondro! Ve Frydku nás podávili, kdekdo zapøel svoji mluvu, jako jednou zradil Juráš.. - Po svìdomí tak se dìje? Po svìdomí, bratøe Ondro! A juž nevím, jak to bylo. Smích se trhl knírem Ondry, divný smích a nekoneèný, (hora hoøe vracela jej, hora s hory chytala jej), smích té matky v øecké báji, když jí padlo sedm synù, když jí sedm dcerek padlo, smích jak by to od sta rackù

25 Paskovskými nad rybníky. A já jsem se zasmál také. Myslím, že se cosi trhlo tichým smíchem v boku Lysé, vìènì tiché, mlèelivé, zkamenìlé slzy oné národa porobeného, co se dívá pøes sto rokù na ten útisk pøi Beskydu : jak se smìje horská matka, když chlop v tmavých dolech zhasí. když chce živit sedm ptáèat, a kobzole dávno došly: dìtem dávnou poví báji za kobzole o Ondráši...

26 MOTÝL Pøes Smrky, bøehy, pøes haluze jedlí lehounký vánek se skøivánkem zvednul: pøes øeku vzpomínek lod ky snù bøedly, motýl mi na ruku sednul. Láska jsi, štìstí jsi, slièný motýle? Odle, bys šuhaje, dìvuchu zdobil na èerné kadeøi, na ruce bílé... co bych já, co s tebou robil?

27 NÁVRAT Po letech, po letech v rodnou mou ves vrací mne života pøíval. Mùj krok, krok dìvèete na prvý ples, hoøelo slunce, kos zpíval. Ten starý kostel a ten èerný les, domky se pod strání hrbí, pod brvou roztála vzpomínek rez, na øece ty staré vrby! Pøijdu jen; nevím, kam nohu bych nes, do cizích rukou grunt kles náš; nehryzeš? Ach, tys-je Dombrovských pes! Vid,synku, že mne už neznáš? Zdráv faráø? Zdráv rektor? Každý mne bil, býval jsem èertovo kvítí; zdráv starý grof je-li? Byl Nìmec, byl, v pokoji nechal nás žíti. V drahou mi školu zøím, pod okna rám, srdce se zachvìlo v køeèi : dìti, ty dìti, ty modlí se tam protivnou panskou mi øeèí. Utíkám k høbitovu. Co jsem mìl rád, døíme tam, - ne v duši mojí; co jsem byl v cizinì, kdo šel v zem spát,

28 polský køíž v hlavách mu stojí. V portále zámku vryt dravý je pták, zobákem rovná si pero. Kdo koupil panství, a èí je to znak? Mrtvi jsme. Hled, markýz Gero. Šest židù v dìdinì,burmistr žid, barevna žlutá u øeky. Tak klesl hluboko, Pane, ten lid, že jsi ho proklel na vìky? Ještì otázka : ta nechtìla ven, jak by kol šíje šla smyèka, jak by mi dávila poslední sen : zdráva-li... górna Maryèka? Milý byl v cizinì. Tož zaprosil bohatec, jakých poøídku; pravda, že od rána do noci pil, mìl z èeho, ten barvíø z Frydku. Ze vsi šel sešlý a sehnutý muž, ret se chvìl, v brázdu se díval. Za hory slunce se sklánìlo juž, vonìla zemì, kos zpíval. Sešlý muž, sehnutý z dìdiny šel, v duši žal hluboký nese; v komické vrásky tváø nabranou mìl, vydrž... až sám budeš v lese.

29 KANTOR HALFAR Byl to synek jako jedle, byla na nìj pyšná máti, ale škaredou mìl chybu : tu, že nechtìl poslouchati tìch, kdož vládli pod Lipinou. A když tak se kantor spustí... víš, jsou høíchy v katechismu, co se nikdy neodpustí. Leta táhnou, vlasy øidnou jako listí pøed jesení. Halfar poøád za mládence! Pro Halfara místa není. V krèmì zazní skoèná hudba. Právì v kapli dalo slovo. èi by mìlo deset rokù èekat dìvèe Halfarovo? Pøijdou páni: Škola polská! Burmistr v klín ruce složí. Ale vzpurný Halfar uèí, jak mu káže zákon Boží. Tich po mezích chodí kantor, bez úsmìvu, bez myšlenky, v krèmì v noci sám za stolem

30 hledí k zemi, hledí sklenky. V horký veèer, na klekání když se jednou ve vsi zvoní, vrazí dìvèe v èernou jizbu : kantor visí na jabloni! Bez modlitby, bez slzy ho, jak pøi høíšné duši jisto, v roh høbitova zakopali, a tak dostal Halfar místo.

31 SETKÁNÍ Na øemeni lankasterku, za klobouèkem sivé pero, v srdci lesa borového tak mne potkal markýz Gero. Polské knìze dal do fary, èeskou školu ponìmèil mi. Odpoèinul, drahou pušku povìsil mezi dva jilmy. Prokletý vrah mojí mluvy! (Ale horskou rád má dcerku.) Dvacet krokù stál ode mne, doma nechám lankasterku!

32 Sedmdesát tisíc je nás pøed Tìšínem, pøed Tìšínem. Sto tisíc nás ponìmèili, sto tisíc nás popolštili, v duši padl svatý klid: když nás zbylo sedmdesát, tisícù jen sedmdesát, smíme žít? Sedmdesát tisíc hrobù kopají nám pøed Tìšínem. Èasem nìkdo k nebi vzlykne, pomoci se nedovolá, cizí Bùh smích ve tváø støikne, tupì díváme se v davu, jak nám k špalku kladou hlavu, jak vùl na porážku vola. Markýz Gero tak je bohat: dej nám beèek sedmdesát, beèek tisíc sedmdesát! Poly se, ti ponìmèíme, poly se ti popolštíme, zahøímají ústa sterá: Hore - hej! - markýze Gera! Ale prve nežli zhynem, nech se zpijem rudým vínem,

33 robka s dcerkou, chlop se synem pøed Tìšínem, pøed Tìšínem.

34 KONIKLEC Bylo z vesny, èasnì z vesny. A do Vídnì po práci smilovská dìvucha táhla po mém boku ke štaci. Jarní teplé slunko táhne horskou strání kamennou, fialové zvonky stonky ty chlupaté vyženou. A na kopce vzhùru bìží, pìšina, nepìšina, trhali ty prosté kvítky židé, kupci z Tìšína. Jeï, dìvucho! Na Sasùvku vraceli se kupèíci, po nich kvítí utržené, zašlapané silnicí.

35 DVA HROBNÍCI Z Bašky zajdi do Tìšína a z Tìšína pod Lipinku. Snad se cosi udá vidìt, co jsem èasto vídal, synku. Já chudobný goral z Beskyd chodil v parnu, v zimní, slotì. Vidìl jsem dva velké pány za hrobníky pøi robotì. Plni zlata, bièe v botech, na otroky v ruce jarmo, jed a slinu na nás na rtech : nejste many Gera darmo! Jak se nièí koukol rudý, co v obilí zlatém bují, koho poøád bijí rýèem koho poøád zahrabují? Nechce zhasnout - a pøec mìl by, když se trápí páni, tací pøi robotì s bídným chlopem. Kdo vás najal na tu práci? Žil bych bohat jako Midas, bez starosti jako negr, jenom umìt národ šlapat,

36 jen mít jméno? Chodil bych jak krásné jitro, jako,kos bych sobì hvízdal, jenom držet nás za hrdlo a mít jméno? Tìžká mluva našich dìdù! Neumí dva rýmy øíci. Snad je najde porobená haluz tam za Ostravicí?

37 DÌDINA NAD OSTRAVICÍ Jak když pøed dlouhým a žlutým tím murem, - blesk hoøe bil v otce a rozrazil matku, zoufalá žena na zeï klesla skráni,- vlekl jej, padlého obránce mìsta, surový Øek : jak když pod kopytem øímského jezdce, døevìným štítem a kamenným mlatem máchaje darmo vstøíc oceli tìžké, v prach klesl barbar : jsme do prachu klesli a hryžeme zem. Grofe ze zámku! Byl,krásný to jezdec, s vlajícím chocholem, blýskavohelmý? Grofe ze zámku! Já za pluhem šel jsem, grofe ze zámku, tys kolem mne jel. BLENDOVICE Blendovským høbitovem jednou jsem šel, polské jsem poèítal køíže. Nech moravský lid, knìz polský tak chtìl, bude tak do nebe blíže. Noc táhla. Polák od východu dul, sníh padal a mrzlo lítì. Co vidím? Èerstvì hle kopaný dùl a pøi nìm plakalo dítì.

38 Sepjalo ruèky : Pojï za dìckem sem, než bude snìhem zaváto! - Co pleteš, co tøeštíš? - Tvùj synek jsem, Bezruèi Petøe, mùj táto! Kéž by tì zadávil èerný bìs sám, chacharèe, ztra se v noc temnou! Co na svìtì jsem - já ženy nemám milenka nespala se mnou. Žal moje máma - tvùj,slezský jsem lid, tesknota, bída mé potky! Dlo boga svientego! zaèal jsem klít, tak jsem se napil té vodky? Pøes zeï jsem skoèil jak bázlivý pes, když nad ním fièí knut volský. Do hrobu èerného mùj synek kles, jeden víc pøibyl køíž polský.

39 TOŠONOVICE Z Frydku šel jsem do Tìšína. V srpnu bylo, teplo bylo, na silnici nadešel jsem šumné dìvèe z Tošonovic. S Panem Bog, dÿevuška švarna.,,s Panem Bog, dÿeó dobrý, pane. Z kuñ, kaj idÿeš?. Do fabriky do Æešina z Tošonovic. Do pìruna, jaks-je švarna, jaké oèi, jaké renèky! Po falešnu pán mi øondÿi. Yn po pravu. A èís-je ty?. Bystroñova z Tošonovic. Tys-je Polka? Ni, Moravka. Vyhrnulo bílé zoubky, zle se na mne podívalo švarné dìvèe z Tošonovic; to jen u nás rektor Polák, ten nám dává polské knížky, ale my jen po moravsky øondÿimy, co z Tošonovic. Folvarkem øeè naše znìla, Harasovských, Tošonovských.

40 Dávno tomu. Cizí øeèí mluví dnes Tluk z Tošonovic. Až se zase ve vlast vrátím, pùjdu z Frydku do Tìšína, pøejdu Dobrou, Vojkovice, pùjdu kolem Tošonovic. Pùjdu kolem polské školy, polské po dìdinì pùjdu : vzpomenu, jak zlobilo se, když jsem se ptal, je-li Polka, švarné dìvèe z Tošonovic.

41 DOMASLOVICE {KNÌZI JANU JEŽÍŠKOVI) Než na nás to pøijde hoøe, než padneme v polské moøe, než nám na šíj vloží polské jho páni z Tìšína, pros Ty za nás Hospodina, služebníèe Boží! Než z žen za noc jednu zrobí beze ptaní polské roby, nežli synkùm vloží v ruce polské slabikáøe, pros Ty za nás u oltáøe, služebníèe Boží! A než pluh nám z ruky padne, než nás posledního za dne pod køíž polský složí, nech moravské žalmy vzplanou nad mohylou nasypanou, služebníèe Boží!

42 MARYÈKA MAGDONOVA Šel starý Magdon od Ostravy domù, v bartovské harendì veèer se stavil, s rozbitou lebkou z ní vyletìl ven. Plakala Maryèka Magdonova. Vùz plný uhlí se v koleje zvrátil. Pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na Starých Hamrech pìt vzlykalo sirot, nejstarší Maryška Magdonova. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem a budeš jim matkou? Myslíš, kdo doly má, má srdce také, tak jak ty, Maryèko Magdonova? Bez konce jsou lesy markýze Gera. Otcové když v jeho pobiti, dolech, smí si vzít sirotek do klínu drva, co pravíš, Maryèko Magdonova? Maryèko, mrzne a není co jísti... Na horách, na horách plno je døeva... Burmistr Hochfelder vidìl tì sbírat, má mlèet, Maryèko Magdonova? Cos to za ženicha vybrala sobì? Bodák má k rameni, na èapce peøí, drsné má èelo, ty jdeš s ním do Frydku,

43 pùjdeš s ním, Maryèko Magdonova? Cos to za nevìstu? Schýlená hlava, fìrtoch máš na oèích, do nìho tekou hoøké a ohnivé krùpìje s lící, co je ti, Maryèko Magdonova? Frydeètí grosbyrgøi, dámy ze Frydku jizlivou budou se smáti ti øeèí, ze síòky uzøí tì Hochfelder žid. Jak je ti, Maryèko Magdonova? V mrazivé chýši, tam ptáèata zbyla, kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Nedbá pán bídných. Co znìlo ti v duši po cestì, Maryèko Magdonova? Maryèko, po stranì ostré jsou skály, podle nich, kypí a utíká k Frydku šumivá, divoká Ostravice. Slyšíš ji, rozumíš, dìvucho z hor? Jeden skok nalevo, po všem je, po všem. Èerné tvé vlasy se na skále chytly, bílé tvé ruce se zbarvily krví, s Bohem buï, Maryèko Magdonova! Na Starých Hamrech na høbitovì pøi zdi bez køížù, bez kvítí krèí se hroby. Tam leží bez víry samovrazi. Tam leží Maryèka Magdonova.

44 BERNARD ŽÁR Z Frydku je Bernard Žár. Proto svùj zapírá národ - Bernard Žor. Má rád svoji ženu, má rád svoje dìti, do kostela chodí a nedìle svìtí, k dobrému vede vede svùj kmen, dbá, aby prokletých pariù øeèí dùm nebyl znesvìcen, jí aby nemluvil krom pacholka tvor, tak to porouèí Bernard Žor. Z Frydku je Bernard Žár. Proto svou zapírá matku - Bernard Žor. Když hosty do domu si k hostinì pozve, ven z domu s matkou! Ráda se ozve prokletých pariù øeèí nemluví, neumí lepších øeè lidí, do krve Bernald Žor za ni se stydí : èi vìènì žít bude, èi vìènì znìt bude prokletých pariù øeè v domì na rynku, kde ctností je sbor, a kde je pánem Bernard Žor? Zlý host pøišel do domu. Na loži zmítá jím horeèka tìžká a fantas ho chystá,

45 nadarmo mužové moudøí jej léèí, u lože žena a dìti mu kleèí (na dvoøe matièka pláèe); v horeèce prokletých pariù øeèí zpovídá, louèí a modlí se chor Bernard Žor. Zvoní a hlaholí frydecké zvony, do zemì spouštìjí rakev, a øeèí panskou modlí se sbor. Køíž øeèí panskou lže mrtvého slávu, po skonèené pouti tam mdlou složil hlavu Bernard Žor. Kdo vzadu to stojí a pláèe a kleèí u hrobu, pánù když odešel sbor? Tichounko modlí se bázlivým rtem matièka prokletých pariù øeèí, (nemùže jinak, není to vzdor, nemluví jinak, kdo z Beskyd a z hor!) aby se nevzbudil, nezlobil v hrobì její syn døímající, Bernard Žor.

46 PÌTVALD Z Poremby Dombrovský Petr se dal, dìvucha bìžela pøed ním. Gero jel z Pìtvalda, a kde kdo stál, mžikem v prach sklonil se jedním. Koníky èerné viz, kopyt slyš buch, zlacená uzda, hleï, svítí. Pùl kroku ještì a zachraò tì Bùh, mohlo po dìvèeti býti. Dombrovský k dìvuše - krev prchla z žil - pøiskoèil, v náruè ji zchvátil, panský biè hluboko v líce se vryl, Petøe, což abys ji vrátil? Uhni, ve Fryštátì byla by zlá, uhni, buï tich jen a krotký! Krvavá rýha ti do duše plá, Dombrovský, dost už je vodky. Hodina pøijde, den, velký den, obzor je plameny zúžen! Zadržte konì! Pša krev, z vozu ven! Dombrovský, vra, co jsi dlužen!

47 DVÌ DÌDINY Jak rád bych vás nazval jmenem, mé dìdiny, èerné domky. jedna je pøi Ostravici, druhá leží za Lucinou; v té se tmìjí èerné doly, v druhé hoøí rudé hutì, v obou jeden pán. V obou najdeš cizí školu, cizí øeèí pozdraví tì ty dìvuchy rusovlasé a ti synci bystrých oèí. Nikomu nic nerobíme, stebla køížem nestavíme, pána ctíme jako Boha, proè nám berou naši mluvu, proè nám vzali naši školu? Bože, kdyby vstal tak Ondráš, Bože, to by bylo práce! Chodil bys ty po dìdinách, chodil bys ty po Beskydách, zatøásl bys temnou hlavou, hrubým kyjem zamáchal bys do daleka, do vysoka, vyhnal bys ty cizí vrahy mého lidu, mojí mluvy, nestaèili utíkat by

48 z našich Beskyd do své Modré, èi tam dolù do Dunaje. Bože, kdyby vstal tak Ondráš : Co to za øeè na holotách, na holotách po Beskydách? Co za písmo na tìch hutích, kdo ty cizí školy staví, kdo to chodí temným borem, èi gorali vyhynuli? Neptej se mne, bratøe Ondro,. per do toho, bratøe Ondro. rozbij jim ty cizí školy, zasyp jim ty èerné doly, rozboø jim ty rudé hutì, vyžeò tu spøež cizí z Beskyd, nech už to má kaftan bídný, nech pláš zlatem vykládaný. Per do toho, bratøe Ondro! Posílám vám z dálky pozdrav, mé dìdiny, èerné domky. když jsem chodil mezi vámi, tak mi bylo v srdci úzko. A ty, macku, co to zpíváš, a èí jsou ty èerné doly a èí jsou ty rudé hutì a kdo je jich pán?

49 VRBICE Pod Bohumínem, kde doznìla mých dìdù øeè, a mezi Hrušovem, fabrika rudá kde dýme, fabrika panská, kde dýcháme tìžko a ztìžka, ležíš, má dìdino, s døevìným chrámem. Zapadlé domky, kde na støechách mechy se plazí, ve ètyrech topolích na køíži Kristus. Tak vrazili v èelo mi trnovou korunu pøi Bohumínì, pøibili ruku mi v Ostravì, v Tìšínì v srdce mne bodli, z Lipiny octu mi podali píti, pøi Lysé nohy mi probili høebem. Jednou, ach jednou ty pro mne si pøijdeš, ty dìvucho temných a bezlesklých oèí, co mák nosíš v ruce. Dál bude biè znìt, dál budou nás dávit, pod Bohumínem a v Hrušovì, v Lutyni, v Bašce, já to víc neslyším, co je mi po tom, co je mi po všem.

50 LIGOTKA KAMERALNA Vidìls voje poražené na pochodu ustupovat? Temnou nocí strážné ohnì, bázlivé a teskné ohnì, jako ruce fosforové spínají se v tiché prosbì, jak :bludièky po moèálech, jak horníkù svìtla v dolech. Bože,už je tomu dávno, už to ani pravda není: pod Godulou v zimní noci mrzl jsem pøi strážném ohni : díval jsem se tam k Tìšínu, vidìl jsem, jak vrah náš z Beskyd, velký, mocný, potmìšilý, dívá se na naše ohnì : Brzo uhnou, brzo zhasnou? Vzpomnìl jsem si, na Moravì svìtlá voda v èernou padá. Dvì hodiny, kde se sešly, na jih tiché mìsto leží. Podávám vám z dálky ruku, stejná ruka vás tam bije, tak jak u nás po Beskydách. Bože, co jsem chodù svìtem, jedno záští srdcem táhlo, jeden odpor dýchal duší:

51 jsi-li. z mojí domoviny, rozumíš mi, nenávidìt jak já budeš celý život. Do ciziny odešel jsem, pryè jsem uhnul od praporu, jak pøede mnou tisíc jiných. A dnes smìšné písnì zpívám, naøíká,to v mojí duši: proè jsi uhnul od korouhve? Po letech jsem pøišel zpátky: ticho v noci jako zlý zbìh zas jsem stanul pod Godulou. Kde jsou naše strážné ohnì? Rozhlížím se, tam na západ, tam na západ v Dobraticích, blýskají se dlouhou nocí lak bludièky po baøinách, jak horníkù svìtla v dolech, jako ruce fosforové nesmìlé a teskné ohnì. Ještì žijem v Dobraticích?

52 ŽERMANICE Vody jí nepodá žádná jiná, ale je chudobná, nemá nic, prošvarná dìvucha od Tìšína, dìvucha šumná z Žermanic. Chudoba je moje domovina, daruj mi ruku, nemám nic, šumná ty dìvucho od Tìšína, dìvucho švarná z Žermanic. Neber jej, pøi beèce leží vína, propil by duši za mìsíc, prošvarná dìvucho od Tìšína, dìvucho šumná z Žermanic. Robota na štrece : nosí vína jim roba pobledlá, vzdychajíc : znáš ji? Hleï dobøe: je od Tìšína, Maryèka tvoje z Žermanic! Do vody dívá se a vzpomíná, pøed lety jak slièná tváø zøela vstøíc : bylach nejšvarnìjší od Tìšína, kvíteèek lepý z Žermanic.

53 CHYCENÝ DROZD Mùj stryk byl ptáèíkem vášnivým. Chytal a prodával drozdy. Pøes kvìten, èert panský zákaz cti, beskydské prosmýèil hvozdy. Vybral ta støapatá ptaèátka, když se jim kabátek zhustil, sameèci dali se do zpìvu, kaèky do svobody pustil. Zestárl - potkám ho s ptáèetem: Jak jde øemeslo? A spìchám. Ni, to je koøist má poslední, toho si pro stáøí nechám. Za mìsíc pøišel jsem do stryka. Pták tich a vážný jak baèa : Stryku, to ptaèisko vysmyète, nìzpive - bedÿe to kaèa. Mudroku, pod zobák podiv se, jak se ten èerný pruh stáèá: chceš uèit starého ptáèníka? Sameèek - nimo, že kaèa. Po letech stryka jsem navštívil, sivý jak myš ticho hledí z dýmeèky obláèky vypouští,

54 krotký drozd na stole sedí: sivý a tichý jak starý stryk, vážný a hrubý jak baèa, stryk se za ušima poškrabal : Synku, mìls pravdu - je kaèa. Do lesù nìlza víc. Ptáèátku pohladil hlavièku jemnou : Choæ ;kaæa, choæ mi nic nìzpive, nìch už tu dožije se mnou. Tak také dožijí básníci. Do svìta písnì ven pošlou, smutek si nesou za výslužku v samotu v budoucnu došlou.

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ

Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ Stanislav Kostka Neumann: KNIHA LESÙ, VOD A STRÁNÍ VSTUPNÍ MODLITBA Ve jménu života i radosti i krásy. Hle, zemì naše, ty, jež ležíš pod nebesy jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, buï svato jméno tvé

Více

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE

Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Jan Neruda: BALADY A ROMANCE Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste. BALADA PAŠIJOVÁ Byla rada kol božího trùnu svolána, by Satan mìl svou vùli. Slétli andìlé se z nebes konèin,

Více

František Halas: TVÁØ

František Halas: TVÁØ František Halas: TVÁØ TICHO Noc prozkoumává mne zda nezapomnìl jsem na dny tak tajemné kdy ze tmy vyšel jsem Je ševel listùm dán v úzkostech nevyslovení milosti slov si žádám toužících po vykoupení PODZIM

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány,

AMAZONKA HOP TROP. A 1. Byly krásný naše plány, C # mi byla jsi můj celej svět, čas je vzal a nechal rány, AMAZONKA HOP TROP A 1. Byly krásný naše plány, # mi byla jsi můj celej svět, Hmi A čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár let. 2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká, už na "táto" slyší

Více

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT

Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT Jiøí Karásek ze Lvovic: MIMO ŽIVOT I. U okna stoje hledìl do ulice, otøásající se a dunivé pod rachotem kol projíždìjících tudy tìžkých povozù, zamyšlen nad hloubkou, z níž mìl jen smíšený dojem neurèitého

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7

A ZAS KÁCET PŮJDEME DÁL Once More A-lumbering Go; amer. lid.; Stanislav Mareš; CD 7 odkazy na desky a : 1. Od Yukonu k Ontariu 1991 + komplet 30 let, 2015 2. Od Kentucky k Sakramentu 1993 + komplet 30 let, 2015 3. Od Skalistých hor k Vysočině 1994 + komplet 30 let, 2015 4. Trail do Kalifornie

Více

Karel Hynek Mácha. Máj (1835)

Karel Hynek Mácha. Máj (1835) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Hynek Mácha Máj (1835) 1 Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal

Více

Božena Němcová. Dobrý člověk

Božena Němcová. Dobrý člověk Dobrý člověk Božena Němcová I Před dvaceti lety, když ještě železnic v Čechách nebylo, více bývalo viděti na vídeňské silnici těžkých nákladních povozů, kteréž výrobky z kraje do císařské residence dovážely

Více

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí.

Za růžového večera pod dubem sličná děva sedí, se skály v břehu jezera daleko přes jezero hledí. 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl,

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE

J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ I SPOLEČENSTVO PRSTENU II DVĚ VĚŽE III NÁVRAT KRÁLE J. R. R. TOLKIEN PÁN PRSTENŮ II Dvě věže Mladá fronta / Praha 1993-2 - PŘELOŽILA STANISLAVA POŠUSTOVÁ (c) George Allen &

Více

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku...

Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... Šukasí zpěvník Až to se mnu sekne... 3 Bába leze do bezu... 4 Blues bezpečnosti práce... 5 Blues pro tebe... 6 Co ste hasiči... 6 Černej nebožtíku... 7 Dívka s modrou matrací... 7 Dnes v noci pláchnu starým

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU

Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU Karel Poláèek: MUŽI V OFFSIDU MUŽOVÉ A ŽENY! Pøívrženci! SK Slávie, hrdého mistra ligy!! AC Sparty, železného teamu rudých! SK Vikorie Žižkov, oøíšku letenských leadrù! AFK Bohemians, štiky ligy! Èechie

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

William Shakespeare KRÁL RICHARD II. Přeložil František Doucha Nákladem Musea království Českého. Spisů musejních číslo LXIII. V Praze v kommissí u Fr. Řivnáče 1862. Osoby. Král Richard druhý. Edmund z

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národopisné a cestopisné obrázky z Čech tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1951 (NĚMCOVÁ, Božena. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. 1. vyd.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

Máj Karel Hynek Mácha

Máj Karel Hynek Mácha Máj Karel Hynek Mácha 1 Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky ţel, svou

Více

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel Pro účely serveru WebTolerance byla použita kniha vydaná v nakladatelství Olympia, v roce 1981. V souborném vydání "Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby" v Olympii vydání první. Dětství Koncert copyright

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb PDB Name: Čapek_Karel-Krakatit Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 16.8.1973 Modification Date: 16.8.1973

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH. Upozornění čtenáři. Předmluva poválečná. První jarní skřivan. Obležení čili Pastýř, vlk a beránek

ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH. Upozornění čtenáři. Předmluva poválečná. První jarní skřivan. Obležení čili Pastýř, vlk a beránek ROMAIN ROLLAND DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE OBSAH Upozornění čtenáři Předmluva poválečná První jarní skřivan Obležení čili Pastýř, vlk a beránek Bréveský farář Tulák neboli Jarní den Lasička Tažní ptáci neboli

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více