PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ"

Transkript

1 PETR BEZRUÈ: SLEZSKÉ PÍSNÌ

2 ÈERVENÝ KVÌT Za temným oknem, v kvìtníku sivém, hrubý a ostnatý mraèil se kaktus. Jednoho jitra èervený z lodyhy vyrazil kalich, èervený kvìt. Byl u nás básník, co jiné mìl oèi, co mìl rád vonné a nádherné rùže. Distichem zvuèným pochválil rùži a odsoudil pyšnì ten rudý kvìt. Jsou duše drsné, co samy šly žitím, hroty a ostny je zalily vrchem. Co mìly v srdci? Kvetly-li jednou a kvetly-li v noci, rudý byl kvìt.

3 HANÁCKÁ VES Domky na patro jak øady bílých ptákù sotva vánek lehkým dechem omží. Ticho jde jak krev Hanákù voda Romží. Na svých gruntech tkví sedláci klidní. Dobrý císaø, ten žije ve Vídni, Nìmci pod horami, v mìstech židé. Èerné lány øepy jak pruh smoly ; rusovlasé dìvèe kope v poli, ví, že jednou muž si pro nì pøijde. Šuhaj z Hané práce hledí a dbá, aniž v díle prahne po dìvuše, ví, že žena raz za práh pøikluše, tøi dny a tøi noci bude svatba. Hrubý sedlák, osmahlý a rudý, trochu pyšný proti mìstským lidem, nikdy ze své neuhne ti pùdy. Jak, jak jest jinak pod Beskydem!

4 KYJOV Ej, ztepilí šuhaji v èižmách vy, ej, dìvèata v suknici rudé, vždy veselo bývalo v Kyjovì, vždy veselo v Kyjovì bude. Tak jako to táhne z vonných rév, tak jako ty kypíš, má sloko, tak hoøí, tìch ohnivých Slovákù krev, tak ret pálí a srší oko. Kdo chce nás bít,: kdo chce nás urazit? My nevíme o pánu žádném, jak vesele dovedem žít a pít, tak vesele na poli padnem

5 PTENÍ Domky máš žluté a chudobné, vidím a vidím, že v Ptení po skromnu horáci dýchají, že zde již Hanákù není. Hleï, mezi domky je kopeèek, travnatý, nenáhlý, nízký: zámeèek se ètyrmi vìžkami ve støedu tiché té vísky. Na vršku slívy a kaštany, lípy a po kraji borek. Zámeèek knížecí? Ne, to jest pijáka-sedláka dvorek.. Trhliny ve zdech a pavouci, do zkázy všecko to chvátá, døevìný plot kolem dokola, døevìné kolny a vrata. Kdyby tak jiskra sem zalétla, pomoci zámeèku není, chudobný žaluješ bídu svou, vidím, žes zámeèek z Ptení. Pøed èasy øinèely meèe zde, poháry do kuropìní, odtud jsi do boje vylétal,

6 rytíøi Jeníku z Ptení. Dnes je vše pusto a rozbito, smutnì tu stojí a vzdychá ve støedu hlinìných chaloupek zapadlá panská ta pýcha. Doèkám a doèkám se jedenkrát, aby smích táhl po líci nad pádem toho, co vraždil nás nahoøe nad Ostravicí?

7 PLUMLOV-I Èerný bor utíká s kopeèka, široké jezero pod ním, nad vodou létají rybárky, podobny plachtám jsou lodním. Hradisko sivé a vysoké, na pøíkré vyhnáno skále, dnes tam jen Themis promlouvá ve jménu Boha a krále. Zámek je úzký a hrozivý, nestvùrné podivné rysy, drahému pánu jej stavìli oddaní sedláci kdysi. Tak jak jej do výše vyhnali, biè jim hrál pøi práci notu, tolik do základù prosáklo prolité krve a potu. Èí je? Kdo jiný než Liechtenstein, Moravy pán z pólu k pólu, nìmecký grof, zde dost kavalír, nesáhl na naši školu. Tam v mojí vlasti je velký pán, mnoho má hutí a dolù, když už nám sebral pùl ojèizny,

8 proè by nám nevzal i školu? A jak to u nás tam vypadá, kde stojí cizácká škola, chránìná grofem a zákonem, výsledek do nebe volá. Možná že jednou i Liechtenstein! (O panské zvùli ten mur ví). Plumlove. Z cizích škol na Slezské chachaøi rostou a.

9 PLUMLOV - II (F. ERNESTOVI) Tisíc lidí v žití zøel jsem, zapomnìl jsem docela, ale Tebe stále vidím, jak Ti padly do èela èerné vlasy na Plumlovì, jak pod nimi myšky dvì (tak to byly malé oèi) dívaly se opilé. Prchlého jsem mládí vzpomnìl : èas spìl letem sokola, a dvì noci a den celý šly poháry dokola. Sám jsem, nemiluji lidí, struna v srdci doznìla, ale chtìl bych, by Ti padly èerné vlasy do èela, èerné vlasy jednou zase, by pod nimi myšky dvì, tak jak tenkrát na Plumlovì, dívaly se opilé!

10 MAŠKARNÍ PLES V únoru nikdy jsem ze sebe nerobil blázna: mùj život tich byl jak pùlnoc a teskný jak záøí. Š astnìjší národ nech karneval miluje a zná, Tìšín mi hledìl v kolébku - ty èti mi to z tváøí. Maškarní ples jednou oknem jsem zadarmo spatøil : Sokol a hasiè a v gázových šateèkách dìcko, Španìlka, Polka, s níž veselý kozák se bratøil, bohynì, andìlé, víly a èert ví, co všecko. Mìsteèka hlavy tøi spanilé dcerky sem hledí: Èechy a Morava, - ta tøetí?. - plynou pospolu; to bude dìvèe z Tìšínska?. Nu, to aspoò vìdí : rùžovou sukni má a èernou k ní kamizolu. V únoru nikdy jsem ze sebe nerobil blázna. Mùj život tich byl jak pùlnoc a teskný jak záøí. Š astnìjší národ nech karneval miluje a zná, Tìšín mi hledìl v kolébku - ty èteš mi to z tváøí. Pod Lysou dìvuchy... uzdu jsem vzpomínkám pustil - chvìly se zimou a pøed okem ohnivým žida. Do týdne budeš ty metlou...v zem oèi jsem spustil, nemìly prsù a se rtù jim plakala bída.

11 PAPÍROVÝ MOJŠL Ten ráz na pravdu jsem neudeøil : žalost jejich nesklonila šíje; to jen britský fantast-básník vìøil a na racu skládal elegie. Z Polské pøíjde žid k nám pod Beskydem, za pìt rokù ves má - napøed víme -, kdysi žebrák, nyní oøe lidem, u všech dìvuch má ius noctis primae. V nìmé zlosti zaskøípeme zuby. dìvèe, muže, dìdinu žid skoupí; a kdo za to, že jsme jako duby, na ženy a na peníze hloupí? Jedna spøež a pøece názor mìním : osud smýkl jím, jak kosa klasem; už tak bývá. S Božím dopuštìním pøiskøípne èert Hebrejce ta èasem. Tak pøemýšlím a je závìr blízký. když tak pán svých vyvolených chrání, pøes svùj køivý nos a hrubé pysky, pøísahal bych, nebyl židem ani. Když od mìsta dolù pùjdeš,k jihu, den co den tam žida potkáš s mìchem, dej mu krejcar, zahodí jej v mihu,

12 dej mu papír, chopí se ho spìchem. Den co den jde pøíkopem a travou, z bláta papíry pozornì loví, ète a tøese kudrnatou hlavou, øíkají mu Mojšl papírový. V zimní noci šel jsem k mìstu nìmý. Bùh mne...!? Kdo si na milníku hoví? (deset minut krèma pod olšemi!) Snìhem zalit Mojšl papírový. Èekáš, až tì zítra chodec sundá, bídnou koøist havranù a lišek? Modlíš se? Dbal kdy pán vagabunda? Vzhùru, žide, pùjdem na kelíšek! Šenkýøi, dej k ohni tu lavici : nech se na ní suší, si pohoví ten, jehož jsem našel na silnici: tož host vzácný, Mojšl papírový. Synku, jak chroust zmoklý.sedíš vìru, když umdlené se stran svìsil krovky: co bys pil? Však víš, my ze severu napijem, se nejspíš kontušovky. Vypij, Mojšle, jak první láska sladká, jde z ní prvosenky pøídech, hoøká jest jak beznadìjná láska, vonná jest jak sosna na Beskydech..

13 Ostrá jest, jak zuby horské pily, zatøes jí a perla, k vrchu vyjde, jasná, že by, bozi sami pili, Mojšle, pij, ach, drž krok se mnou, žide! Kdo se na svìt pøes kraj sklenky dívá; celý se mu rosou v máku tøpytí; všecka žalost v jeden úsmìv splývá... a co, žide, povíš o svém žití?. Blázen jen své hoøe vypravuje, vodka høeje a pán židùm pøeje, s Mojšlem prodlí, Mojšla vyèastuje, všecko povím - pán se nevysmìje. Jednou, pane, Bùh vám k milování družku švarnou daruje, však víte, jednou z ruèky vypadne jí psaní... jak, vy, pane, jak s ní naložíte Nedá, žide. Též ráz zaplakala ve mnì láska, - dým jsem pustil z smotku; - mìl jsem dìvèe rád... jinému pøednost,dala, a dva roky, žide, pil jsem vodku.. Co hoøkého kdy se žitím tkalo, leckdo šeptal ve sluch slova lisí, ale nic tak cestou nedojalo : soucit kmitl blázna toho rysy.

14 Tož já, pane...tož já... a juž ústil do kelíška hoøký motýl bolu : Hleïte, Mojšl zase skoènou spustil - homerský smích zaznìl ode stolù. Utkvìl jsem na první krásce zrakem; a když sliènou vezmeš sobì ženku, už jsi zabit jak Goliáš prakem, jak když ruèíš za velikou smìnku. Lépe brkem brousil žernov mlýnský, nežli vìøit ženì milující; naè ses ženil? Chy do zubù rýnský,. chceš-li ženy, a ba po silnici. Miloval pán ženu kdys? Stín prvý noci rájem byl mi až do rána, ve dne za kmit jeden sladký brvy byl bych snesl cedry jí s Libana. Kdo zná kvést jen v stínu slièné masky, hleï, ten bìží za bludièkou v èervnu: vsadil život na sedmièku lásky,. blázen jest a patøí na lucernu. Patøí tam. A jednou... jednou... pane, lístek ztratila : nu, co tam stojí? Svìt se toèí se mnou, z øádkù vane vlastní hanba, vina ženy mojí. Nevìstko, již mít kdo chtìjí, mohou!

15 Èepel padla v lebku ranou hromu: datlík s rudou èapkou u mých nohou má je žena... nosem smál se k tomu. Déle žils - víš, jak se vìci dìjí : listem bøem, Bùh temným mluví hromem; z lidí ti, kteøí se nosem smìjí, vždy se smìjí nad spáleným domem. Vítr zadul, odnesl to psaní; sbìhli se a odvlekli mne z domu : zabil vìrnou nevinnou svou paní - zbláznil se - dodali moudøí k tomu.. Tichý blázen! - Pustilo mne èasem hlupcù soudcù a lékaøù plémì; list ten hledám... bloudím... svìtu já jsem potrhlý žid... co pán øekne ke mnì? Bos nech, chud nech, mlád kdy s, motýl štìstí drží se tì jako olše strouhy; v podzim žití v sluch ti zašelestí hoøké sny, vzpomínky, marné touhy. Tak èi tak buï. Pij. Jak tobì vèera, šlápne mnì na šíji osud pøíštì; tìžko žít od jitra do veèera, jednoho nám nebýt útoèištì. Tomu na týl lehlo jarmo kmene,

16 tomu žena život otrávila, toho bolest jak biè konì žene - vodka, bratøe, sladká vodka zbyla!

17 JEDNA MELODIE Èasem špatné verše píšu, na štìstí mne ètou jen málo, v polozhaslý plamen dýšu, tøeba se mi panstvo smálo. Èasem tichou píseò zpívám, odpus te mi špatnou notu, èerný horník v práci bývám od soboty po sobotu. V bouønou dobu, kdy jez huèí idejí a fantasie, jednotvárným tónem zvuèí jedna u mne melodie. Z lidu mého jeden drak tyl, jedna pìst mu hrdlo svírá, a z mých veršù jeden daktyl, jeden smutek ve svìt zírá. Lehký jamb po Labi skáèe, spondej Hanou, kráèí s klidem, mne stále daktyl pláèe jako šalmaj pod Beskydem. Jeden bìs mùj národ hlídá, jeden kat mu hlavu sklání, pod Beskydem jedna bída,

18 jedno dlouhé umírání. Èasem zní to ve sluch hranou, jak bych stál nad bratra rovem; jak kdybych šel Modrou stranou Huèínem a Benešovem. Jednou skoènou hrát vám budu. Snad to bude píseò jiná marno, už zas smutnou hudu, protože jsem od Tìšína. V Belgii když Frankù despot s Britem v boj se srazil rudý, skotský, pluk møel šavlí vespod, dudák hrál jim k tomu v dudy. To jen tak jsem zpíval málo, to jen tak jsem pìl svým lidem, by se nám to umíralo líp za hudby pod Beskydem.

19 JEN JEDENKRÁT Už nevím, kdy a kde jsem slyšel jednou vypravovat povìst. Kdes na severu zemì je smutné údolí, sevøené vrchy. to teskné jest a temné, neb žádný den tam nezasvitne slunce. Tam teskný žije národ u vìèném Snìhu v zaèouzených jurtách, kol ohnì sedí muži, jimž zlata dražší bývá každé slovo, za nimi teskné ženy, a vzad se tisknou v kožešiny dìti. Tu nevím, jak se stalo, èi snad se vymkla ze své dráhy Zemì, v den jeden svitlo slunce : a celý národ, podìšený záøí, vráz prchl v èerné jurty a balvany zavalil každý východ a tváøí klesl k zemi, k démonu neznáma posílal prosby, by šetøil jejich žití. A zatím venku sluneèná záøe sžehla vìèné snìhy a pùda nedotknutá pode rty slunce dala fial kvìt.- Bùh sluneèný když vidìl to mrtvé ticho a bázlivé prosby,

20 údolí pøešel a nikdy víc v tu nepohledìl stranu. - A když strach pøešel, a ze stanù se odvážili lidé, vidìli vlahou zemi, kvìt neznámý a vùni fial èili, a zøeli, že se dobrý Bùh na nì podíval, jimi uražený, a poznali v své duši, že nikdy den ten nevrátí se zpátky, tu smutek hlubší žití vráz schýlil hlavy zasmušilých mužù a šíje teskných žen, a v dvojnásobném dále žili smutku, neb cítili, že jednou jas žití šel kol jejich mraèné zemì, a jejich pøešel vinou a víc se nenavrátí! * Jen jedenkráte kolem mne šla láska. Vlas èerný padl k pasu, a sladkým hlasem hovoøila ke mnì: Vy dobrého jste srdce, a s vámi bude š astna každá žena a krátký plachý pohled, jenž více dìl než její sladká slova, jež øekla sladkým tónem, jak mluví se v mé vlasti u Tìšína;

21 šel s její øeèí! A já, jenž dávno vypil až v hoøké kvasnice života èíši a z knihy žití bílé vyrval listy, jsem øekl drsným tónem, tak jak mluví dav èerných mužù hore tam pod Ostravskou plání : Bez konce, sleèno, s oným pùjde štìstí, jenž bude vaším mužem, však na strom zvadlý nepøipínám rùži. Já jsem ji miloval, ona se mi vydala! Vyhasl mùj krb, v srdce lehly stíny, a smutek bez konce mým táhne žitím, když vzpomenu si èasem, že sladkým krokem kolem mne šla láska, a já pøirazil dveøe svojí chaty, a nikdy více se nevrátí zpátky!

22 ONDRÁŠ Hasly hvìzdy, bylo k ránu, do mrakù se Lysá zdvihla, v dáli vìže Ratiboøe, TATRY obzor zastínily, kosi zdvihli píseò v sosnách, šel jsem dolù do Frydlantu. Cestou velký stín se mihl. Znám ty oèi, co se svítí jak železo rozpuštìné; znám ty pocuchané vlasy, jak èetyna pøes kmen bøehù; znám ty hrubé, tìžké ruce, co se o kyj podpírají: Odráš s Lysé - bratøe Ondro! Velikán se zaškaredil, hned se Lysá pomraèila, kosi v sosnách dozpívali, mraky srazily se k bokùm. Co tu skoro zrána robíš? Též tys jeden z cizích chlopù. co zelené šaty mají, co dìvuchy vyhánìjí a co cizí øeèí øondzum, èert sám v mé je nasel bory?

23 Bratøe Ondro, z tvé jsem krve, z tvé ojèizny od Tìšína, já písnièky tiché zpívám... A co národ, nezpívá už? Vyhynuly naše písnì, dìvuše se zalkne v hrdle, zlým když okem ti ji zmìøí, co zelené šaty mají a co cizí øeèí øondzum, èert sám v tvé je nasel bory! Jediná nám zbyla píseò a tož: žol, žol, žol mi bedÿe.., Pobrali nám naše školy, pobrali nám naše hory, salaše nám pohubili... Po zákonu tak se dálo? Po zákonu, bratøe Ondro! A kdo dává cizí školy? Ten, kdo bohat, kdo má hutì, Po našemu po dìdinách potichu gorali øondzum, ale v hutích cizí mluva, a pro ty se školy staví... Po zákonu tak se dìje?

24 Po zákonu, bratøe Ondro! Po našemu slovo boží ještì slýchat na Borové, ještì zazní v Janovicich, ale pero paterkovo nesmí psáti po našemu :víš, kdo pánem je ve Frydku a kdo pánem ve Vraclavi? Po zákonu tak se dìje? Po zákonu, bratøe Ondro! Ve Frydku nás podávili, kdekdo zapøel svoji mluvu, jako jednou zradil Juráš.. - Po svìdomí tak se dìje? Po svìdomí, bratøe Ondro! A juž nevím, jak to bylo. Smích se trhl knírem Ondry, divný smích a nekoneèný, (hora hoøe vracela jej, hora s hory chytala jej), smích té matky v øecké báji, když jí padlo sedm synù, když jí sedm dcerek padlo, smích jak by to od sta rackù

25 Paskovskými nad rybníky. A já jsem se zasmál také. Myslím, že se cosi trhlo tichým smíchem v boku Lysé, vìènì tiché, mlèelivé, zkamenìlé slzy oné národa porobeného, co se dívá pøes sto rokù na ten útisk pøi Beskydu : jak se smìje horská matka, když chlop v tmavých dolech zhasí. když chce živit sedm ptáèat, a kobzole dávno došly: dìtem dávnou poví báji za kobzole o Ondráši...

26 MOTÝL Pøes Smrky, bøehy, pøes haluze jedlí lehounký vánek se skøivánkem zvednul: pøes øeku vzpomínek lod ky snù bøedly, motýl mi na ruku sednul. Láska jsi, štìstí jsi, slièný motýle? Odle, bys šuhaje, dìvuchu zdobil na èerné kadeøi, na ruce bílé... co bych já, co s tebou robil?

27 NÁVRAT Po letech, po letech v rodnou mou ves vrací mne života pøíval. Mùj krok, krok dìvèete na prvý ples, hoøelo slunce, kos zpíval. Ten starý kostel a ten èerný les, domky se pod strání hrbí, pod brvou roztála vzpomínek rez, na øece ty staré vrby! Pøijdu jen; nevím, kam nohu bych nes, do cizích rukou grunt kles náš; nehryzeš? Ach, tys-je Dombrovských pes! Vid,synku, že mne už neznáš? Zdráv faráø? Zdráv rektor? Každý mne bil, býval jsem èertovo kvítí; zdráv starý grof je-li? Byl Nìmec, byl, v pokoji nechal nás žíti. V drahou mi školu zøím, pod okna rám, srdce se zachvìlo v køeèi : dìti, ty dìti, ty modlí se tam protivnou panskou mi øeèí. Utíkám k høbitovu. Co jsem mìl rád, døíme tam, - ne v duši mojí; co jsem byl v cizinì, kdo šel v zem spát,

28 polský køíž v hlavách mu stojí. V portále zámku vryt dravý je pták, zobákem rovná si pero. Kdo koupil panství, a èí je to znak? Mrtvi jsme. Hled, markýz Gero. Šest židù v dìdinì,burmistr žid, barevna žlutá u øeky. Tak klesl hluboko, Pane, ten lid, že jsi ho proklel na vìky? Ještì otázka : ta nechtìla ven, jak by kol šíje šla smyèka, jak by mi dávila poslední sen : zdráva-li... górna Maryèka? Milý byl v cizinì. Tož zaprosil bohatec, jakých poøídku; pravda, že od rána do noci pil, mìl z èeho, ten barvíø z Frydku. Ze vsi šel sešlý a sehnutý muž, ret se chvìl, v brázdu se díval. Za hory slunce se sklánìlo juž, vonìla zemì, kos zpíval. Sešlý muž, sehnutý z dìdiny šel, v duši žal hluboký nese; v komické vrásky tváø nabranou mìl, vydrž... až sám budeš v lese.

29 KANTOR HALFAR Byl to synek jako jedle, byla na nìj pyšná máti, ale škaredou mìl chybu : tu, že nechtìl poslouchati tìch, kdož vládli pod Lipinou. A když tak se kantor spustí... víš, jsou høíchy v katechismu, co se nikdy neodpustí. Leta táhnou, vlasy øidnou jako listí pøed jesení. Halfar poøád za mládence! Pro Halfara místa není. V krèmì zazní skoèná hudba. Právì v kapli dalo slovo. èi by mìlo deset rokù èekat dìvèe Halfarovo? Pøijdou páni: Škola polská! Burmistr v klín ruce složí. Ale vzpurný Halfar uèí, jak mu káže zákon Boží. Tich po mezích chodí kantor, bez úsmìvu, bez myšlenky, v krèmì v noci sám za stolem

30 hledí k zemi, hledí sklenky. V horký veèer, na klekání když se jednou ve vsi zvoní, vrazí dìvèe v èernou jizbu : kantor visí na jabloni! Bez modlitby, bez slzy ho, jak pøi høíšné duši jisto, v roh høbitova zakopali, a tak dostal Halfar místo.

31 SETKÁNÍ Na øemeni lankasterku, za klobouèkem sivé pero, v srdci lesa borového tak mne potkal markýz Gero. Polské knìze dal do fary, èeskou školu ponìmèil mi. Odpoèinul, drahou pušku povìsil mezi dva jilmy. Prokletý vrah mojí mluvy! (Ale horskou rád má dcerku.) Dvacet krokù stál ode mne, doma nechám lankasterku!

32 Sedmdesát tisíc je nás pøed Tìšínem, pøed Tìšínem. Sto tisíc nás ponìmèili, sto tisíc nás popolštili, v duši padl svatý klid: když nás zbylo sedmdesát, tisícù jen sedmdesát, smíme žít? Sedmdesát tisíc hrobù kopají nám pøed Tìšínem. Èasem nìkdo k nebi vzlykne, pomoci se nedovolá, cizí Bùh smích ve tváø støikne, tupì díváme se v davu, jak nám k špalku kladou hlavu, jak vùl na porážku vola. Markýz Gero tak je bohat: dej nám beèek sedmdesát, beèek tisíc sedmdesát! Poly se, ti ponìmèíme, poly se ti popolštíme, zahøímají ústa sterá: Hore - hej! - markýze Gera! Ale prve nežli zhynem, nech se zpijem rudým vínem,

33 robka s dcerkou, chlop se synem pøed Tìšínem, pøed Tìšínem.

34 KONIKLEC Bylo z vesny, èasnì z vesny. A do Vídnì po práci smilovská dìvucha táhla po mém boku ke štaci. Jarní teplé slunko táhne horskou strání kamennou, fialové zvonky stonky ty chlupaté vyženou. A na kopce vzhùru bìží, pìšina, nepìšina, trhali ty prosté kvítky židé, kupci z Tìšína. Jeï, dìvucho! Na Sasùvku vraceli se kupèíci, po nich kvítí utržené, zašlapané silnicí.

35 DVA HROBNÍCI Z Bašky zajdi do Tìšína a z Tìšína pod Lipinku. Snad se cosi udá vidìt, co jsem èasto vídal, synku. Já chudobný goral z Beskyd chodil v parnu, v zimní, slotì. Vidìl jsem dva velké pány za hrobníky pøi robotì. Plni zlata, bièe v botech, na otroky v ruce jarmo, jed a slinu na nás na rtech : nejste many Gera darmo! Jak se nièí koukol rudý, co v obilí zlatém bují, koho poøád bijí rýèem koho poøád zahrabují? Nechce zhasnout - a pøec mìl by, když se trápí páni, tací pøi robotì s bídným chlopem. Kdo vás najal na tu práci? Žil bych bohat jako Midas, bez starosti jako negr, jenom umìt národ šlapat,

36 jen mít jméno? Chodil bych jak krásné jitro, jako,kos bych sobì hvízdal, jenom držet nás za hrdlo a mít jméno? Tìžká mluva našich dìdù! Neumí dva rýmy øíci. Snad je najde porobená haluz tam za Ostravicí?

37 DÌDINA NAD OSTRAVICÍ Jak když pøed dlouhým a žlutým tím murem, - blesk hoøe bil v otce a rozrazil matku, zoufalá žena na zeï klesla skráni,- vlekl jej, padlého obránce mìsta, surový Øek : jak když pod kopytem øímského jezdce, døevìným štítem a kamenným mlatem máchaje darmo vstøíc oceli tìžké, v prach klesl barbar : jsme do prachu klesli a hryžeme zem. Grofe ze zámku! Byl,krásný to jezdec, s vlajícím chocholem, blýskavohelmý? Grofe ze zámku! Já za pluhem šel jsem, grofe ze zámku, tys kolem mne jel. BLENDOVICE Blendovským høbitovem jednou jsem šel, polské jsem poèítal køíže. Nech moravský lid, knìz polský tak chtìl, bude tak do nebe blíže. Noc táhla. Polák od východu dul, sníh padal a mrzlo lítì. Co vidím? Èerstvì hle kopaný dùl a pøi nìm plakalo dítì.

38 Sepjalo ruèky : Pojï za dìckem sem, než bude snìhem zaváto! - Co pleteš, co tøeštíš? - Tvùj synek jsem, Bezruèi Petøe, mùj táto! Kéž by tì zadávil èerný bìs sám, chacharèe, ztra se v noc temnou! Co na svìtì jsem - já ženy nemám milenka nespala se mnou. Žal moje máma - tvùj,slezský jsem lid, tesknota, bída mé potky! Dlo boga svientego! zaèal jsem klít, tak jsem se napil té vodky? Pøes zeï jsem skoèil jak bázlivý pes, když nad ním fièí knut volský. Do hrobu èerného mùj synek kles, jeden víc pøibyl køíž polský.

39 TOŠONOVICE Z Frydku šel jsem do Tìšína. V srpnu bylo, teplo bylo, na silnici nadešel jsem šumné dìvèe z Tošonovic. S Panem Bog, dÿevuška švarna.,,s Panem Bog, dÿeó dobrý, pane. Z kuñ, kaj idÿeš?. Do fabriky do Æešina z Tošonovic. Do pìruna, jaks-je švarna, jaké oèi, jaké renèky! Po falešnu pán mi øondÿi. Yn po pravu. A èís-je ty?. Bystroñova z Tošonovic. Tys-je Polka? Ni, Moravka. Vyhrnulo bílé zoubky, zle se na mne podívalo švarné dìvèe z Tošonovic; to jen u nás rektor Polák, ten nám dává polské knížky, ale my jen po moravsky øondÿimy, co z Tošonovic. Folvarkem øeè naše znìla, Harasovských, Tošonovských.

40 Dávno tomu. Cizí øeèí mluví dnes Tluk z Tošonovic. Až se zase ve vlast vrátím, pùjdu z Frydku do Tìšína, pøejdu Dobrou, Vojkovice, pùjdu kolem Tošonovic. Pùjdu kolem polské školy, polské po dìdinì pùjdu : vzpomenu, jak zlobilo se, když jsem se ptal, je-li Polka, švarné dìvèe z Tošonovic.

41 DOMASLOVICE {KNÌZI JANU JEŽÍŠKOVI) Než na nás to pøijde hoøe, než padneme v polské moøe, než nám na šíj vloží polské jho páni z Tìšína, pros Ty za nás Hospodina, služebníèe Boží! Než z žen za noc jednu zrobí beze ptaní polské roby, nežli synkùm vloží v ruce polské slabikáøe, pros Ty za nás u oltáøe, služebníèe Boží! A než pluh nám z ruky padne, než nás posledního za dne pod køíž polský složí, nech moravské žalmy vzplanou nad mohylou nasypanou, služebníèe Boží!

42 MARYÈKA MAGDONOVA Šel starý Magdon od Ostravy domù, v bartovské harendì veèer se stavil, s rozbitou lebkou z ní vyletìl ven. Plakala Maryèka Magdonova. Vùz plný uhlí se v koleje zvrátil. Pod vozem zhasla Magdonova vdova. Na Starých Hamrech pìt vzlykalo sirot, nejstarší Maryška Magdonova. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Budeš jim otcem a budeš jim matkou? Myslíš, kdo doly má, má srdce také, tak jak ty, Maryèko Magdonova? Bez konce jsou lesy markýze Gera. Otcové když v jeho pobiti, dolech, smí si vzít sirotek do klínu drva, co pravíš, Maryèko Magdonova? Maryèko, mrzne a není co jísti... Na horách, na horách plno je døeva... Burmistr Hochfelder vidìl tì sbírat, má mlèet, Maryèko Magdonova? Cos to za ženicha vybrala sobì? Bodák má k rameni, na èapce peøí, drsné má èelo, ty jdeš s ním do Frydku,

43 pùjdeš s ním, Maryèko Magdonova? Cos to za nevìstu? Schýlená hlava, fìrtoch máš na oèích, do nìho tekou hoøké a ohnivé krùpìje s lící, co je ti, Maryèko Magdonova? Frydeètí grosbyrgøi, dámy ze Frydku jizlivou budou se smáti ti øeèí, ze síòky uzøí tì Hochfelder žid. Jak je ti, Maryèko Magdonova? V mrazivé chýši, tam ptáèata zbyla, kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba? Nedbá pán bídných. Co znìlo ti v duši po cestì, Maryèko Magdonova? Maryèko, po stranì ostré jsou skály, podle nich, kypí a utíká k Frydku šumivá, divoká Ostravice. Slyšíš ji, rozumíš, dìvucho z hor? Jeden skok nalevo, po všem je, po všem. Èerné tvé vlasy se na skále chytly, bílé tvé ruce se zbarvily krví, s Bohem buï, Maryèko Magdonova! Na Starých Hamrech na høbitovì pøi zdi bez køížù, bez kvítí krèí se hroby. Tam leží bez víry samovrazi. Tam leží Maryèka Magdonova.

44 BERNARD ŽÁR Z Frydku je Bernard Žár. Proto svùj zapírá národ - Bernard Žor. Má rád svoji ženu, má rád svoje dìti, do kostela chodí a nedìle svìtí, k dobrému vede vede svùj kmen, dbá, aby prokletých pariù øeèí dùm nebyl znesvìcen, jí aby nemluvil krom pacholka tvor, tak to porouèí Bernard Žor. Z Frydku je Bernard Žár. Proto svou zapírá matku - Bernard Žor. Když hosty do domu si k hostinì pozve, ven z domu s matkou! Ráda se ozve prokletých pariù øeèí nemluví, neumí lepších øeè lidí, do krve Bernald Žor za ni se stydí : èi vìènì žít bude, èi vìènì znìt bude prokletých pariù øeè v domì na rynku, kde ctností je sbor, a kde je pánem Bernard Žor? Zlý host pøišel do domu. Na loži zmítá jím horeèka tìžká a fantas ho chystá,

45 nadarmo mužové moudøí jej léèí, u lože žena a dìti mu kleèí (na dvoøe matièka pláèe); v horeèce prokletých pariù øeèí zpovídá, louèí a modlí se chor Bernard Žor. Zvoní a hlaholí frydecké zvony, do zemì spouštìjí rakev, a øeèí panskou modlí se sbor. Køíž øeèí panskou lže mrtvého slávu, po skonèené pouti tam mdlou složil hlavu Bernard Žor. Kdo vzadu to stojí a pláèe a kleèí u hrobu, pánù když odešel sbor? Tichounko modlí se bázlivým rtem matièka prokletých pariù øeèí, (nemùže jinak, není to vzdor, nemluví jinak, kdo z Beskyd a z hor!) aby se nevzbudil, nezlobil v hrobì její syn døímající, Bernard Žor.

46 PÌTVALD Z Poremby Dombrovský Petr se dal, dìvucha bìžela pøed ním. Gero jel z Pìtvalda, a kde kdo stál, mžikem v prach sklonil se jedním. Koníky èerné viz, kopyt slyš buch, zlacená uzda, hleï, svítí. Pùl kroku ještì a zachraò tì Bùh, mohlo po dìvèeti býti. Dombrovský k dìvuše - krev prchla z žil - pøiskoèil, v náruè ji zchvátil, panský biè hluboko v líce se vryl, Petøe, což abys ji vrátil? Uhni, ve Fryštátì byla by zlá, uhni, buï tich jen a krotký! Krvavá rýha ti do duše plá, Dombrovský, dost už je vodky. Hodina pøijde, den, velký den, obzor je plameny zúžen! Zadržte konì! Pša krev, z vozu ven! Dombrovský, vra, co jsi dlužen!

47 DVÌ DÌDINY Jak rád bych vás nazval jmenem, mé dìdiny, èerné domky. jedna je pøi Ostravici, druhá leží za Lucinou; v té se tmìjí èerné doly, v druhé hoøí rudé hutì, v obou jeden pán. V obou najdeš cizí školu, cizí øeèí pozdraví tì ty dìvuchy rusovlasé a ti synci bystrých oèí. Nikomu nic nerobíme, stebla køížem nestavíme, pána ctíme jako Boha, proè nám berou naši mluvu, proè nám vzali naši školu? Bože, kdyby vstal tak Ondráš, Bože, to by bylo práce! Chodil bys ty po dìdinách, chodil bys ty po Beskydách, zatøásl bys temnou hlavou, hrubým kyjem zamáchal bys do daleka, do vysoka, vyhnal bys ty cizí vrahy mého lidu, mojí mluvy, nestaèili utíkat by

48 z našich Beskyd do své Modré, èi tam dolù do Dunaje. Bože, kdyby vstal tak Ondráš : Co to za øeè na holotách, na holotách po Beskydách? Co za písmo na tìch hutích, kdo ty cizí školy staví, kdo to chodí temným borem, èi gorali vyhynuli? Neptej se mne, bratøe Ondro,. per do toho, bratøe Ondro. rozbij jim ty cizí školy, zasyp jim ty èerné doly, rozboø jim ty rudé hutì, vyžeò tu spøež cizí z Beskyd, nech už to má kaftan bídný, nech pláš zlatem vykládaný. Per do toho, bratøe Ondro! Posílám vám z dálky pozdrav, mé dìdiny, èerné domky. když jsem chodil mezi vámi, tak mi bylo v srdci úzko. A ty, macku, co to zpíváš, a èí jsou ty èerné doly a èí jsou ty rudé hutì a kdo je jich pán?

49 VRBICE Pod Bohumínem, kde doznìla mých dìdù øeè, a mezi Hrušovem, fabrika rudá kde dýme, fabrika panská, kde dýcháme tìžko a ztìžka, ležíš, má dìdino, s døevìným chrámem. Zapadlé domky, kde na støechách mechy se plazí, ve ètyrech topolích na køíži Kristus. Tak vrazili v èelo mi trnovou korunu pøi Bohumínì, pøibili ruku mi v Ostravì, v Tìšínì v srdce mne bodli, z Lipiny octu mi podali píti, pøi Lysé nohy mi probili høebem. Jednou, ach jednou ty pro mne si pøijdeš, ty dìvucho temných a bezlesklých oèí, co mák nosíš v ruce. Dál bude biè znìt, dál budou nás dávit, pod Bohumínem a v Hrušovì, v Lutyni, v Bašce, já to víc neslyším, co je mi po tom, co je mi po všem.

50 LIGOTKA KAMERALNA Vidìls voje poražené na pochodu ustupovat? Temnou nocí strážné ohnì, bázlivé a teskné ohnì, jako ruce fosforové spínají se v tiché prosbì, jak :bludièky po moèálech, jak horníkù svìtla v dolech. Bože,už je tomu dávno, už to ani pravda není: pod Godulou v zimní noci mrzl jsem pøi strážném ohni : díval jsem se tam k Tìšínu, vidìl jsem, jak vrah náš z Beskyd, velký, mocný, potmìšilý, dívá se na naše ohnì : Brzo uhnou, brzo zhasnou? Vzpomnìl jsem si, na Moravì svìtlá voda v èernou padá. Dvì hodiny, kde se sešly, na jih tiché mìsto leží. Podávám vám z dálky ruku, stejná ruka vás tam bije, tak jak u nás po Beskydách. Bože, co jsem chodù svìtem, jedno záští srdcem táhlo, jeden odpor dýchal duší:

51 jsi-li. z mojí domoviny, rozumíš mi, nenávidìt jak já budeš celý život. Do ciziny odešel jsem, pryè jsem uhnul od praporu, jak pøede mnou tisíc jiných. A dnes smìšné písnì zpívám, naøíká,to v mojí duši: proè jsi uhnul od korouhve? Po letech jsem pøišel zpátky: ticho v noci jako zlý zbìh zas jsem stanul pod Godulou. Kde jsou naše strážné ohnì? Rozhlížím se, tam na západ, tam na západ v Dobraticích, blýskají se dlouhou nocí lak bludièky po baøinách, jak horníkù svìtla v dolech, jako ruce fosforové nesmìlé a teskné ohnì. Ještì žijem v Dobraticích?

52 ŽERMANICE Vody jí nepodá žádná jiná, ale je chudobná, nemá nic, prošvarná dìvucha od Tìšína, dìvucha šumná z Žermanic. Chudoba je moje domovina, daruj mi ruku, nemám nic, šumná ty dìvucho od Tìšína, dìvucho švarná z Žermanic. Neber jej, pøi beèce leží vína, propil by duši za mìsíc, prošvarná dìvucho od Tìšína, dìvucho šumná z Žermanic. Robota na štrece : nosí vína jim roba pobledlá, vzdychajíc : znáš ji? Hleï dobøe: je od Tìšína, Maryèka tvoje z Žermanic! Do vody dívá se a vzpomíná, pøed lety jak slièná tváø zøela vstøíc : bylach nejšvarnìjší od Tìšína, kvíteèek lepý z Žermanic.

53 CHYCENÝ DROZD Mùj stryk byl ptáèíkem vášnivým. Chytal a prodával drozdy. Pøes kvìten, èert panský zákaz cti, beskydské prosmýèil hvozdy. Vybral ta støapatá ptaèátka, když se jim kabátek zhustil, sameèci dali se do zpìvu, kaèky do svobody pustil. Zestárl - potkám ho s ptáèetem: Jak jde øemeslo? A spìchám. Ni, to je koøist má poslední, toho si pro stáøí nechám. Za mìsíc pøišel jsem do stryka. Pták tich a vážný jak baèa : Stryku, to ptaèisko vysmyète, nìzpive - bedÿe to kaèa. Mudroku, pod zobák podiv se, jak se ten èerný pruh stáèá: chceš uèit starého ptáèníka? Sameèek - nimo, že kaèa. Po letech stryka jsem navštívil, sivý jak myš ticho hledí z dýmeèky obláèky vypouští,

54 krotký drozd na stole sedí: sivý a tichý jak starý stryk, vážný a hrubý jak baèa, stryk se za ušima poškrabal : Synku, mìls pravdu - je kaèa. Do lesù nìlza víc. Ptáèátku pohladil hlavièku jemnou : Choæ ;kaæa, choæ mi nic nìzpive, nìch už tu dožije se mnou. Tak také dožijí básníci. Do svìta písnì ven pošlou, smutek si nesou za výslužku v samotu v budoucnu došlou.

S Petrem Bezručem po Slezsku

S Petrem Bezručem po Slezsku S Petrem Bezručem po Slezsku Kraj: Moravskoslezský kraj Roční období: Terén: Městské prostředí Kopcovitá příroda Časová náročnost: 2 3 dny Délka: 20 km Rady: Pohodlné oblečení na túru přírodou, vhodnou

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Lidová slovesnost. Ročník 8.

Lidová slovesnost. Ročník 8. ČESKÝ JAZYK Lidová slovesnost Ročník 8. květen 2013 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý

DRUHY LYRIKY. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková. Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012. Ročník: osmý, devátý DRUHY LYRIKY Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 16. 2. 2012 14. 3. 2012 Ročník: osmý, devátý Vzdělávací oblast: literární výchova základní seznámení s pojmy Tento projekt je spolufinancován

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád.

Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy. Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Autor: J. Janovcová (Bechyně) Název: Víno Moravy Když dozrává víno červené moravská perla země mé tu každý vzácný vinohrad chlubí se svou láskou rád. Na jižních svazích moravských dá slunce sílu svou v

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír

MILOSLAV BUREŠ: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK Pro ženský sbor, alt a baryton sólo, recitaci, dvoje housle, violu a klavír BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY Z VYSOČINY Na texty básní Miloslava Bureše Pražský filharmonický sbor Sbormistr: Lukáš Vasilek Recituje: Petr Štěpánek 5. června 2014 19:30, Rudolfinum http://www.filharmonickysbor.cz/cs/concert/sborovy-koncert-5-6

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou!

Svatoprokopská jubilejní. 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Svatoprokopská jubilejní (nápěv: Ejhle oltář... ) 1. Kdož jste zbožných předků věrné děti, - jásejte dnes písní nadšenou! Česká vlast, hle, slavný svátek světí, - paměť koná Syna vznešenou! Sedm věků zapadlo

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ČERVEN 2008 1. Chtěl bych si půjčit (od gabkin) 2. Nezavěšujte, prosím... (od Boleslava) 3. Pod hladinou... (od black.heart) 4. but i want you (od Adrianne

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI

Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI Jaroslav Vrchlický: OKNA V BOUØI OKNA V BOUØI Mnì líto oken, když se v bouøi tøesou. Ty první cítí vìtru nárazy, zvìst první hromù dunících k nám nesou, v nich šlehnou blesku první obrazy. A po nich první

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA

Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA Jiøí Wolker: TÌŽKÁ HODINA TÌŽKÁ HODINA A. M. Píšovi Pøišel jsem na svìt, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnièka na zaèátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008

ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 ZAPOMENUTÉ BÁSNÌ JANA NOHY Svoboda Servis 2008 Ke 100. výroèí narození Jana Nohy vydává Mìstský úøad Benešov. Mìstský úøad Benešov a nakladatel dìkují Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Karel Jaromír Erben: KYTICE

Karel Jaromír Erben: KYTICE Karel Jaromír Erben: KYTICE KYTICE Zemøela matka a do hrobu dána, siroty po ní zùstaly; i pøicházely každièkého rána a matièku svou hledaly. I zželelo se matce milých dítek; duše její se vrátila a vtìlila

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino

Otokar Březina Moje matka / Mia Patrino Český esperantský svaz, Svitavy (Muzeum esperanta), a Společnost Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, (Muzeum Otokara Březiny), Česká republika. Ceha Esperanto-Asocio, Svitavy (Esperanto-Muzeo), kaj

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA

Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA Josef Hora: SRDCE A VØAVA SVÌTA JSEM VÍC, JSEM MÍÒ Jsem víc, než tucet mužù u obìda se støíbrnými pøíbory, s jazykem svým a žaludkem, a se smyslnou pletí žen v hedvábí vedoucích hovory, jsem víc, než tisíc

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 01 - Jazyková přípravy Mgr. Vlasta Zárybnická

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková

Básníci BÁSNÍCI. Očka -... Květ -... Skřítek -... Autor: Mgr. Iveta Sedláčková Básníci BÁSNÍCI 1. Přečti si obě básně a pokus se je zarecitovat. 2. Napiš jména básníků. 3. Kolik slok má báseň Co všechno musí udělat jaro? 4. Najdi a napiš za každé básně alespoň 3 dvojice rýmů. 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

William Shakespeare SONETY

William Shakespeare SONETY William Shakespeare SONETY nakladatelství: Mladá fronta knihovna: Máj pøeložil: Jan Vladislav Praha 1970 Elektronickou verzi pøipravili Schacallos a Atheneum - literatura na webu http://atheneum.zde.cz

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu

Voda krápe po okně nahoru. Někdy si musíme umět vytrhnout. Trn z paty. Svět se houpe a ty tu stojíš nahý. Hlava se motá, zíráš na podlahu Voda krápe po okně nahoru Někdy si musíme umět vytrhnout Trn z paty Svět se houpe a ty tu stojíš nahý Hlava se motá, zíráš na podlahu Čas ubíhá i když jedeš pozpátku Stávají se z nás kulhaví poutníci Ve

Více