vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ IČ zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231 (dále jen MUP ) vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice je vnitřním předpisem vydaným na základě ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. a) Statutu MUP ředitelem MUP a obecně upravuje jednotlivé druhy poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP a způsoby provádění jejich úhrad včetně stanovení jejich splatnosti. Tato směrnice dále stanoví postup při placení a vymáhání pohledávek MUP z nezaplacených poplatků. Směrnice o řešení a odpisu pohledávek po splatnosti se použije, pokud tato směrnice nestanoví jinak. 2. Výše jednotlivých poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky vybírané MUP vycházejí ze Statutu MUP, ze Studijního a zkušebního řádu MUP, z Rigorózního řádu MUP, z Řádu celoživotního vzdělávání MUP, ze Stipendijního řádu MUP, z Řádu přijímacího řízení MUP, z Knihovního řádu Odborné knihovny Jiřího Hájka a z dalších vnitřních předpisů MUP, zejména z rozhodnutí rektora. 4. V souladu s čl. 46 Statutu MUP jsou poplatky spojené se studiem: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, b) poplatek za studium (dále jen školné ), c) administrativní poplatky. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle odst. 4 písm. a) jsou následující poplatky: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 6. Školným dle odst. 4 písm. b) jsou následující poplatky: a) školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (dále jen školné za studium ), b) školné za programy celoživotního vzdělávání (dále jen školné za CŽV ). 7. Administrativními poplatky dle odst. 4 písm. c) jsou následující poplatky: a) poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování, b) poplatek za rigorózní řízení, c) poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku,

2 d) poplatek za opravný termín, e) poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, f) poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán, g) poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, h) poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny, i) poplatky za další kurzy pořádané MUP, j) poplatky za některé úkony studijního oddělení, k) poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, l) poplatky za vstupní čipové karty dle Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. 8. Povinnost platit poplatky dle odst. 4 je dána vnitřními předpisy MUP uvedenými v odst. 3 a jednotlivými uzavřenými smlouvami mezi MUP a studenty, resp. účastníky dalších služeb poskytovaných MUP a jednotlivými Závaznými přihláškami k dalším službám poskytovaným MUP. Při sjednávání těchto smluv a při přijímání Závazných přihlášek jsou zaměstnanci a další externí pracovníci MUP povinni používat pouze aktuálně platné vzory Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP. 9. V případě, kdy MUP vrací studentovi, účastníkovi či uchazeči přeplatek nebo poplatek v případech, kdy tak stanoví vnitřní předpisy MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož byla platba provedena. V případech, kdy byla platba provedena poštovní poukázkou nebo vkladem na účet v hotovosti a v případech, kdy je v žádosti o vrácení přeplatku nebo poplatku uvedeno jiné číslo účtu, než z něhož platba došla na účet MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, na žádosti uvedený, avšak pouze za podmínky, že žádost je podána osobně na studijní oddělení MUP a studijní oddělení při přijetí žádosti ověří totožnost předkladatele žádosti a tuto skutečnost na žádosti vyznačí. 10. Ceník poplatků MUP stanoví ceny jednotlivých poplatků v českých korunách (CZK) a v Eurech (EUR); plátce hradí poplatek vždy ve výši stanovené Ceníkem poplatků MUP v té které měně bez ohledu na aktuální měnový kurz. Bankovní poplatky své banky je povinen uhradit plátce, MUP hradí u příchozích plateb pouze bankovní poplatky příjemce dle svých smluvních vztahů s bankou. Plátce, který platí v měně Euro (EUR) provede platbu ze zemí SEPA jako SEPA platbu; země SEPA jsou země, které jsou členy Single Euro Payment Area, SEPA platba je platba v měně EUR v rámci SEPA zemí, která je zadána s bankovním spojením ve tvaru IBAN + BIC/SWIFT a při níž jsou náklady na bankovní platbu uvedeny jako SHA (sdílené). 11. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání si sám zvolí, zda platbu provede v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR). V případě platby školného za CŽV volí účastník programu celoživotního vzdělávání měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. V případě platby poplatku za rigorózní řízení volí účastník rigorózního řízení měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o konání rigorózního řízení. V případě platby školného za studium volí student měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu. V případě režimu platby školného za studium nebo školného za CŽV Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky platí, že obě splátky školného za studium nebo školného za CŽV za jeden akademický rok musí být uhrazeny ve stejné měně. Student může změnit měnu platby školného za studium vždy pouze na nový akademický rok; tuto změnu lze provést uhrazením školného za studium v příslušné výši dle Ceníku poplatků MUP ve změněné měně. U ostatních poplatků dle Ceníku poplatků MUP volí měnu platby plátce samostatně uhrazením platby v příslušné výši a měně dle Ceníku poplatků MUP. Není-li v příslušné smlouvě měna platby zvolena, platí jako měna platby české koruny (CZK). 2

3 3 12. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, školné za studium dle čl. III. této směrnice, školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice, poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. této směrnice, poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice a poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice lze platit pouze převodem nebo vkladem na bankovní účet MUP, platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP, nebo poštovní poukázkou na bankovní účet MUP; bankovním účtem MUP pro poplatky uvedené v čl. I. odst. 12 této směrnice je: a) v případě platby v českých korunách (CZK) účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu / kód banky /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), b) v případě platby jakéhokoliv poplatku v Eurech (EUR) se plátce zavazuje platit na účet vedený u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, IBAN: DE , BIC/SWIFT: WELADED1GRL. 13. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice lze platit pouze v českých korunách (CZK) na bankovní účet MUP vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu: /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), nebo platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP. K platbě je možné využít rovněž poštovní poukázky. 14. Student, resp. účastník programu celoživotního vzdělávání, při podpisu Smlouvy o studiu, resp. Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, pokud to příslušná smlouva připouští, zvolí režim plateb školného za studium, resp. školného za CŽV, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. Student může režim plateb školného za studium změnit, avšak vždy až po uplynutí jednoho akademického roku a to nejpozději ke dni splatnosti platby školného za studium, resp. první splátky, na další akademický rok; změnu student provede platbou změněné výše školného za studium, resp. první splátky. Pokud student provede platbu v jiné výši, než ve výši stanovené tímto Ceníkem poplatků MUP, zůstává režim plateb pro další období nezměněn. Není-li v příslušné smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. II. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 1. Pro účely této směrnice se za poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. I. odst. 4 písm. a) a dle čl. I. odst. 5 této směrnice považují: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 2. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě a za přihlášku ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání; Ceník poplatků MUP může stanovit rozdílnou výši tohoto poplatku v případě podání elektronické přihlášky a v případě podání papírové přihlášky.

4 4 4. V případě, že uchazeč zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a místo ke studiu nastoupil do programu celoživotního vzdělávání anebo naopak, lze zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. a) této směrnice převést jako zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. b) této směrnice a naopak. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením lze platit pouze vcelku. 6. Jako variabilní symbol platby poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací e- mailovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 8. Splatnost poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 10. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. III. Školné za studium 1. Pro účely této směrnice se za školné za studium dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. a) této směrnice považuje školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. 2. Výši školného za studium stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP a Stipendijní řád MUP. 3. Školné za studium je stanoveno v pevné výši za každý akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia a odlišnou výši školného za studium při platbě za jeden akademický rok vcelku a při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. 4. Režim plateb školného za studium, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby na 2 splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Ředitel pro ekonomiku a provoz může ze závažných důvodů povolit studentovi placení školného ve více splátkách, než stanoví Ceník poplatků MUP, případně povolit placení školného v jiných termínech splatnosti, než stanoví Směrnice o poplatcích, a to na základě písemné odůvodněné žádosti. V takovém případě platí režim stanovený v uzavřené dohodě o splátkách. 5. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za současné studium dalšího bakalářského nebo magisterského oboru. Za studium druhého současného bakalářského oboru je školné za studium stanoveno pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia, pro druhý rok studia a pro třetí rok studia. Za studium druhého současného magisterského oboru je školné za studium stanoveno

5 5 pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia a pro druhý rok studia. 6. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. Výjimku tvoří první platba školného za studium studenta MUP v 1. ročníku studia, kdy student jako variabilní symbol uvede své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. Termíny splatnosti školného za studium jsou stanoveny následovně: a) školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu oběma smluvními stranami; b) školné za studium za každý další akademický rok je splatné vždy předem nejpozději do 30. června předchozího akademického roku; c) studenti, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu, v dalším období vždy do 30. června předchozího akademického roku, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 8. Školné za studium se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 9. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za studium. 10. Studenti MUP se mohou informovat o platbách svého školného za studium ve Studentském informačním systému (dále jen SIS ) nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. IV. Školné za CŽV 1. Pro účely této směrnice se za školné za CŽV dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. b) této směrnice považuje školné za studium v programech celoživotního vzdělávání poskytovaných MUP. 2. Výši školného za CŽV stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání s ohledem na Řád celoživotního vzdělávání. 3. Školné za CŽV je stanoveno v pevné výši za akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia programů celoživotního vzdělávání. 4. Režim plateb školného za CŽV za programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Školné za CŽV za ostatní programy celoživotního vzdělávání nemůže být rozloženo do splátek. 5. Jako variabilní symbol platby uvede účastník programu celoživotního vzdělávání číslo příslušné Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. 6. Termíny splatnosti školného za CŽV jsou stanoveny následovně: a) školné za CŽV je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání oběma smluvními stranami; b) účastníci programů celoživotního vzdělávání, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 7. Školné za CŽV se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP.

6 6 8. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za CŽV. 9. Účastníci programu celoživotního vzdělávání se mohou informovat o platbách svého školného za CŽV v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. V. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování 1. Výši administrativního poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. a) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce. 3. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 5. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací ovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 6. Splatnost poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 7. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování. VI. Poplatek za rigorózní řízení 1. Výši administrativního poplatku za rigorózní řízení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. b) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za rigorózní řízení se platí jako jednorázová platba za používání zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku a to za každé jednotlivé rigorózní řízení. 3. Poplatky za rigorózní řízení lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za rigorózní řízení uvede účastník rigorózního řízení své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den).

7 7 5. Splatnost poplatku za rigorózní řízení je nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení oběma smluvními stranami. 6. Poplatek za rigorózní řízení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Podmínkou podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení ze strany MUP je prokazatelné uhrazení poplatku za rigorózní řízení. 8. Účastníci rigorózního řízení se mohou informovat o platbách svého poplatku za rigorózní řízení u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VII. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok a poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán 1. Výši administrativních poplatků dle čl. I. odst. 4 písm. c) této směrnice, a to: a) poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku dle čl. I. odst. 7 písm. c) této směrnice, b) poplatku za opravný termín dle čl. I. odst. 7 písm. d) této směrnice, c) poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. I. odst. 7 písm. e) této směrnice a d) poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. I. odst. 7 písm. f) této směrnice, stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP. 2. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý převáděný kurz. 3. Poplatek za opravný termín je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý opravný termín atestace. 4. Poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je stanoven jako jednorázová platba za využití možnosti prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle Studijního a zkušebního řádu MUP. 5. Poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý kurz dalšího cizího jazyka mimo studijní plán za každý semestr nebo souhrnně za dva semestry. 6. Poplatky dle čl. VII. této směrnice lze platit pouze vcelku. 7. Jako variabilní symbol platby poplatků dle čl. VII. této směrnice uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 8. Splatnost poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku je nejpozději ke dni podání žádosti o převedení kurzů v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 9. Splatnost poplatku za opravný termín je nejpozději ke dni podání žádosti o povolení konání atestace v opravném termínu v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 10. Splatnost poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je nejpozději ke dni podání žádosti o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 11. Splatnost poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je nejpozději ke dni začátku příslušného semestru. 12. Poplatek dle čl. VII. této směrnice se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 13. Za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a c) této směrnice zodpovídá prorektor pro studijní záležitosti a za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. d) této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích

8 8 jazyků MUP. Studenti se mohou informovat o platbách poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku a poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VIII. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny 1. Za mezinárodní zkoušky z angličtiny jsou dle této směrnice považovány mezinárodně uznávané certifikované jazykové zkoušky z anglického jazyka Cambridge ESOL: PET - Cambridge English, Preliminary, resp. Preliminary English Test, FCE - Cambridge English, First, resp. First Certificate in English, CAE - Cambridge English, Advanced, resp. Certificate in Advanced English, CPE - Cambridge English, Proficiency, resp. Certificate of Proficiency in English. 2. Výši poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. g) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý pokus o složení mezinárodní zkoušky z angličtiny. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se nevrací v případě, že se účastník na zkoušku nedostaví, v případě že se rozhodne od konání zkoušky odstoupit, ani v případě nesložení zkoušky. V případě, že se účastník nezúčastní písemné části zkoušky z důvodu nemoci, která mu v účasti na zkoušce zabránila, a do sedmi dnů po termínu zkoušky předloží MUP originál lékařského potvrzení tuto skutečnost potvrzující, může písemně požádat MUP o vrácení 50% poplatku za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny. 4. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce své jméno, příjmení a označení typu zkoušky (např. Jan Novak CAE ). 6. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je splatný nejpozději do 50-ti dnů před dnem prvního z termínů obou částí zkoušky. 7. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Za dodržování výše uvedených pokynů, za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, za správné vedení evidence účastníků a za včasné předávání kompletní dokumentace pověřenému referentovi oddělení kontroly školného MUP zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků. IX. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny 1. Za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny se dle této směrnice považují přípravné kurzy pořádané MUP k mezinárodním zkouškám z angličtiny uvedeným v čl. VIII. Odst. 1 této směrnice. 2. Výše administrativních poplatků za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. h) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce jméno, příjmení a označení PRIPRAVNY KURZ (např. Jan Novak PRIPRAVNY KURZ ). 5. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny jsou splatné nejpozději ke dni uvedenému v příslušné Závazné přihlášce.

9 9 6. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. 8. Za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků dle čl. IX. této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků MUP. X. Poplatky za další kurzy pořádané MUP 1. Poplatky za další kurzy pořádané MUP jsou stanoveny vždy za celý kurz pevnou jednorázovou částkou. 2. Výše administrativních poplatků za další kurzy pořádané MUP dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. i) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za další kurzy pořádané MUP lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby uvede účastník číslo uvedené v příslušné Závazné přihlášce na daný kurz. 5. Pokud Závazná přihláška na daný kurz nestanoví jinak, je poplatek za další kurzy pořádané MUP splatný nejpozději ke dni doručení Závazné přihlášky na MUP. 6. Poplatek za další kurzy pořádané MUP se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za další kurzy pořádané MUP v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. XI. Poplatky za některé úkony studijního oddělení 1. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou: a) Poplatek za vyhotovení výpisu studijních výsledků, b) Poplatek za vyhotovení duplikátu vysokoškolského diplomu nebo dodatku k diplomu, c) Poplatek za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu. 2. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou stanoveny vždy jednorázovou částkou. 3. Výše administrativních poplatků za některé úkony studijního oddělení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. j) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 4. Poplatky za některé úkony studijního oddělení lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 6. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou splatné nejpozději ke dni vyhotovení příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu nejpozději ke dni podání žádosti o zápis povinně volitelného předmětu, která je podávána v pozdější den, než stanoví Studijní a zkušební řád MUP v platném znění. 7. Poplatek za některé úkony studijního oddělení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Zaplacení poplatku za některé úkony studijního oddělení v termínu splatnosti je podmínkou pro vykonání příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu podmínkou pro možnost přihlásit se dodatečně na povinně volitelný předmět.

10 10 XII. Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Knihovní řád Odborné knihovny Jiřího Hájka. XIII. Poplatky za vstupní čipové karty Poplatky za vstupní čipové karty, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. XIV. Ostatní poplatky 1. Veškeré platby za studijní pobyty či jiné pobyty pořádané či zaštiťované MUP hradí jejich účastníci přímo příslušné instituci poskytující danou službu (např. cestovní kanceláři, dopravci apod.). 2. Veškeré sportovní aktivity v rámci MUP zajišťuje Sportovní klub MUP, o. s., IČ: , sídlem Praha 10 - Strašnice, Dubečská 900/10, který rovněž stanovuje a vybírá veškeré poplatky za sportovní aktivity. XV. Evidence 1. Evidenci originálů všech Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP a Dodatků ke smlouvám vede studijní oddělení. 2. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP eviduje všechny dokumenty rozhodné pro rozložení plateb poplatků dle této směrnice do splátek včetně data splatnosti jednotlivých pohledávek MUP. 3. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP vede evidenci předpisu poplatků stanovených touto směrnicí u každého studenta, účastníka či uchazeče, data a výše přijatých plateb za poplatky dle této směrnice, a to na základě výpisů z účtu dostupného prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo na základě elektronického přístupu k údajům z platební brány pro platby kartou. Dále sleduje jednotlivé pohledávky z poplatků dle této směrnice po splatnosti a činí příslušná opatření dle čl. XVI. této směrnice. 4. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP identifikuje veškeré platby přijaté na bankovní účet MUP, který je určen k platbám za poplatky dle této směrnice, a to podle účelu platby a studenta, účastníka či uchazeče, v jehož prospěch bylo plněno. Tyto informace následně předá subjektu zpracovávajícímu účetnictví MUP. XVI. Řešení pohledávek po splatnosti 1. Student, účastník či uchazeč, který neuhradí poplatek dle této směrnice nebo jeho jednotlivou splátku ve stanovené výši a včas, je v prodlení. Nezaplatí-li student, účastník či uchazeč některou splátku poplatku dle této směrnice, je-li platba ve splátkách umožněna a schválena, řádně a včas, stává se splatným celý zbývající neuhrazený poplatek dle této směrnice za příslušné období, zejména za akademický rok.

11 11 2. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, má se v souladu s Řádem přijímacího řízení MUP nebo s Řádem celoživotního vzdělávání za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 3. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, má se v souladu s Rigorózním řádem MUP za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 4. Není-li ve stanovené výši a včas zaplaceno školné za studium dle čl. III. této směrnice nebo školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice (dále jen společně jako Školné ), postupuje se následujícím způsobem: a) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 30 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem upozornění na tuto skutečnost spolu s výzvou k zaplacení dlužné částky, b) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 45 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem druhou výzvu k zaplacení dlužné částky školného, a to neprodleně. c) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 60 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení MUP kontroly školného úřední dopis s třetí výzvou k zaplacení a s upozorněním na další postup MUP v této věci. Úřední dopis se doručuje do vlastních rukou dle ustanovení o doručování písemností v příslušné Smlouvě o studiu nebo Smlouvě o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. d) V případě pohledávek ze Školného neuhrazených déle než 90 dní po splatnosti předá příslušný referent oddělení kontroly školného MUP ve spolupráci se subjektem zpracovávajícím účetnictví MUP informaci o prodlení studenta s platbou školného externímu právnímu zástupci MUP k jejich dalšímu vymáhání. e) O studentech nebo účastnících programu celoživotního vzdělávání, kteří jsou v prodlení, informuje oddělení kontroly školného studijní oddělení. Studijní oddělení v takovém případě nezapíše studenta v prodlení do následujícího akademického roku a postupuje dále dle příslušné Smlouvy o studiu nebo Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání a dle Studijního a zkušebního řádu MUP, resp. Řádu celoživotního vzdělávání MUP. 5. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, neuzavře MUP s účastníkem příslušnou Smlouvu o konání rigorózního řízení a rigorózní řízení nebude provedeno. 6. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín nebo poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a d) této směrnice, administrativní poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice, administrativní poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, administrativní poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice nebo poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice, nebudou tyto služby či úkony studentu, účastníku nebo uchazeči poskytnuty. 7. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. VII. odst. 1 písm. c) této směrnice, bude se na žádost o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok hledět, jako by nebyla podána. 8. U poplatků dle čl. XI. a XII. se postupuje dle příslušných platných vnitřních předpisů MUP. XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení

12 12 1. U studentů, kteří podepsali Smlouvu o studiu před dnem , v níž nezvolili režim plateb školného za studium dle čl. I. odst. 14 této směrnice, se má za to, že režim plateb školného za studium odpovídá režimu, který měli Při změně režimu plateb školného za studium postupují tito studenti dle čl. I. odst. 14 této směrnice. 2. Pokud by některé ustanovení této směrnice s ohledem na změnu obecně závazných předpisů v budoucnu bylo v rozporu s kogentními ustanoveními právního řádu, pozbývá toto ustanovení platnosti. Ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. 3. Pro účely časově omezených marketingových, reklamních a prodejních akcí mohou být stanoveny zvláštní podmínky. 4. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší Směrnice č. 2/2014 Směrnice o poplatcích ze dne Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Praze, dne JUDr. Marek Beneš ředitel MUP

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789, Sídlo: Prokopova 100/16,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů.

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10,

Více

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium Platnost od: dnem registrace MŠMT Vlastník činnosti: Studijní oddělení Garant procesu: Kontroloval: Schválil: Náměstek ředitele Manažer kvality RNDr. Josef

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1. Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1. Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2008 ve znění dodatku č. 1 Věc: Poplatky za studium Působnost pro: Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost od: 15. října 2008 Číslo jednací: RPO/073/08 Vypracovala

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.2/2010 Věc Ceny ubytování v zařízeních Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice Působnost pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice a pro krátkodobé ubytování Účinnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více