vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ IČ zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231 (dále jen MUP ) vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice je vnitřním předpisem vydaným na základě ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. a) Statutu MUP ředitelem MUP a obecně upravuje jednotlivé druhy poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP a způsoby provádění jejich úhrad včetně stanovení jejich splatnosti. Tato směrnice dále stanoví postup při placení a vymáhání pohledávek MUP z nezaplacených poplatků. Směrnice o řešení a odpisu pohledávek po splatnosti se použije, pokud tato směrnice nestanoví jinak. 2. Výše jednotlivých poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky vybírané MUP vycházejí ze Statutu MUP, ze Studijního a zkušebního řádu MUP, z Rigorózního řádu MUP, z Řádu celoživotního vzdělávání MUP, ze Stipendijního řádu MUP, z Řádu přijímacího řízení MUP, z Knihovního řádu Odborné knihovny Jiřího Hájka a z dalších vnitřních předpisů MUP, zejména z rozhodnutí rektora. 4. V souladu s čl. 46 Statutu MUP jsou poplatky spojené se studiem: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, b) poplatek za studium (dále jen školné ), c) administrativní poplatky. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle odst. 4 písm. a) jsou následující poplatky: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 6. Školným dle odst. 4 písm. b) jsou následující poplatky: a) školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (dále jen školné za studium ), b) školné za programy celoživotního vzdělávání (dále jen školné za CŽV ). 7. Administrativními poplatky dle odst. 4 písm. c) jsou následující poplatky: a) poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování, b) poplatek za rigorózní řízení, c) poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku,

2 d) poplatek za opravný termín, e) poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, f) poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán, g) poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, h) poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny, i) poplatky za další kurzy pořádané MUP, j) poplatky za některé úkony studijního oddělení, k) poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, l) poplatky za vstupní čipové karty dle Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. 8. Povinnost platit poplatky dle odst. 4 je dána vnitřními předpisy MUP uvedenými v odst. 3 a jednotlivými uzavřenými smlouvami mezi MUP a studenty, resp. účastníky dalších služeb poskytovaných MUP a jednotlivými Závaznými přihláškami k dalším službám poskytovaným MUP. Při sjednávání těchto smluv a při přijímání Závazných přihlášek jsou zaměstnanci a další externí pracovníci MUP povinni používat pouze aktuálně platné vzory Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP. 9. V případě, kdy MUP vrací studentovi, účastníkovi či uchazeči přeplatek nebo poplatek v případech, kdy tak stanoví vnitřní předpisy MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož byla platba provedena. V případech, kdy byla platba provedena poštovní poukázkou nebo vkladem na účet v hotovosti a v případech, kdy je v žádosti o vrácení přeplatku nebo poplatku uvedeno jiné číslo účtu, než z něhož platba došla na účet MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, na žádosti uvedený, avšak pouze za podmínky, že žádost je podána osobně na studijní oddělení MUP a studijní oddělení při přijetí žádosti ověří totožnost předkladatele žádosti a tuto skutečnost na žádosti vyznačí. 10. Ceník poplatků MUP stanoví ceny jednotlivých poplatků v českých korunách (CZK) a v Eurech (EUR); plátce hradí poplatek vždy ve výši stanovené Ceníkem poplatků MUP v té které měně bez ohledu na aktuální měnový kurz. Bankovní poplatky své banky je povinen uhradit plátce, MUP hradí u příchozích plateb pouze bankovní poplatky příjemce dle svých smluvních vztahů s bankou. Plátce, který platí v měně Euro (EUR) provede platbu ze zemí SEPA jako SEPA platbu; země SEPA jsou země, které jsou členy Single Euro Payment Area, SEPA platba je platba v měně EUR v rámci SEPA zemí, která je zadána s bankovním spojením ve tvaru IBAN + BIC/SWIFT a při níž jsou náklady na bankovní platbu uvedeny jako SHA (sdílené). 11. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání si sám zvolí, zda platbu provede v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR). V případě platby školného za CŽV volí účastník programu celoživotního vzdělávání měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. V případě platby poplatku za rigorózní řízení volí účastník rigorózního řízení měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o konání rigorózního řízení. V případě platby školného za studium volí student měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu. V případě režimu platby školného za studium nebo školného za CŽV Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky platí, že obě splátky školného za studium nebo školného za CŽV za jeden akademický rok musí být uhrazeny ve stejné měně. Student může změnit měnu platby školného za studium vždy pouze na nový akademický rok; tuto změnu lze provést uhrazením školného za studium v příslušné výši dle Ceníku poplatků MUP ve změněné měně. U ostatních poplatků dle Ceníku poplatků MUP volí měnu platby plátce samostatně uhrazením platby v příslušné výši a měně dle Ceníku poplatků MUP. Není-li v příslušné smlouvě měna platby zvolena, platí jako měna platby české koruny (CZK). 2

3 3 12. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, školné za studium dle čl. III. této směrnice, školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice, poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. této směrnice, poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice a poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice lze platit pouze převodem nebo vkladem na bankovní účet MUP, platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP, nebo poštovní poukázkou na bankovní účet MUP; bankovním účtem MUP pro poplatky uvedené v čl. I. odst. 12 této směrnice je: a) v případě platby v českých korunách (CZK) účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu / kód banky /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), b) v případě platby jakéhokoliv poplatku v Eurech (EUR) se plátce zavazuje platit na účet vedený u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, IBAN: DE , BIC/SWIFT: WELADED1GRL. 13. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice lze platit pouze v českých korunách (CZK) na bankovní účet MUP vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu: /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), nebo platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP. K platbě je možné využít rovněž poštovní poukázky. 14. Student, resp. účastník programu celoživotního vzdělávání, při podpisu Smlouvy o studiu, resp. Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, pokud to příslušná smlouva připouští, zvolí režim plateb školného za studium, resp. školného za CŽV, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. Student může režim plateb školného za studium změnit, avšak vždy až po uplynutí jednoho akademického roku a to nejpozději ke dni splatnosti platby školného za studium, resp. první splátky, na další akademický rok; změnu student provede platbou změněné výše školného za studium, resp. první splátky. Pokud student provede platbu v jiné výši, než ve výši stanovené tímto Ceníkem poplatků MUP, zůstává režim plateb pro další období nezměněn. Není-li v příslušné smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. II. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 1. Pro účely této směrnice se za poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. I. odst. 4 písm. a) a dle čl. I. odst. 5 této směrnice považují: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 2. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě a za přihlášku ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání; Ceník poplatků MUP může stanovit rozdílnou výši tohoto poplatku v případě podání elektronické přihlášky a v případě podání papírové přihlášky.

4 4 4. V případě, že uchazeč zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a místo ke studiu nastoupil do programu celoživotního vzdělávání anebo naopak, lze zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. a) této směrnice převést jako zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. b) této směrnice a naopak. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením lze platit pouze vcelku. 6. Jako variabilní symbol platby poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací e- mailovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 8. Splatnost poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 10. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. III. Školné za studium 1. Pro účely této směrnice se za školné za studium dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. a) této směrnice považuje školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. 2. Výši školného za studium stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP a Stipendijní řád MUP. 3. Školné za studium je stanoveno v pevné výši za každý akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia a odlišnou výši školného za studium při platbě za jeden akademický rok vcelku a při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. 4. Režim plateb školného za studium, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby na 2 splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Ředitel pro ekonomiku a provoz může ze závažných důvodů povolit studentovi placení školného ve více splátkách, než stanoví Ceník poplatků MUP, případně povolit placení školného v jiných termínech splatnosti, než stanoví Směrnice o poplatcích, a to na základě písemné odůvodněné žádosti. V takovém případě platí režim stanovený v uzavřené dohodě o splátkách. 5. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za současné studium dalšího bakalářského nebo magisterského oboru. Za studium druhého současného bakalářského oboru je školné za studium stanoveno pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia, pro druhý rok studia a pro třetí rok studia. Za studium druhého současného magisterského oboru je školné za studium stanoveno

5 5 pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia a pro druhý rok studia. 6. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. Výjimku tvoří první platba školného za studium studenta MUP v 1. ročníku studia, kdy student jako variabilní symbol uvede své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. Termíny splatnosti školného za studium jsou stanoveny následovně: a) školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu oběma smluvními stranami; b) školné za studium za každý další akademický rok je splatné vždy předem nejpozději do 30. června předchozího akademického roku; c) studenti, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu, v dalším období vždy do 30. června předchozího akademického roku, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 8. Školné za studium se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 9. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za studium. 10. Studenti MUP se mohou informovat o platbách svého školného za studium ve Studentském informačním systému (dále jen SIS ) nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. IV. Školné za CŽV 1. Pro účely této směrnice se za školné za CŽV dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. b) této směrnice považuje školné za studium v programech celoživotního vzdělávání poskytovaných MUP. 2. Výši školného za CŽV stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání s ohledem na Řád celoživotního vzdělávání. 3. Školné za CŽV je stanoveno v pevné výši za akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia programů celoživotního vzdělávání. 4. Režim plateb školného za CŽV za programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Školné za CŽV za ostatní programy celoživotního vzdělávání nemůže být rozloženo do splátek. 5. Jako variabilní symbol platby uvede účastník programu celoživotního vzdělávání číslo příslušné Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. 6. Termíny splatnosti školného za CŽV jsou stanoveny následovně: a) školné za CŽV je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání oběma smluvními stranami; b) účastníci programů celoživotního vzdělávání, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 7. Školné za CŽV se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP.

6 6 8. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za CŽV. 9. Účastníci programu celoživotního vzdělávání se mohou informovat o platbách svého školného za CŽV v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. V. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování 1. Výši administrativního poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. a) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce. 3. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 5. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací ovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 6. Splatnost poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 7. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování. VI. Poplatek za rigorózní řízení 1. Výši administrativního poplatku za rigorózní řízení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. b) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za rigorózní řízení se platí jako jednorázová platba za používání zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku a to za každé jednotlivé rigorózní řízení. 3. Poplatky za rigorózní řízení lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za rigorózní řízení uvede účastník rigorózního řízení své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den).

7 7 5. Splatnost poplatku za rigorózní řízení je nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení oběma smluvními stranami. 6. Poplatek za rigorózní řízení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Podmínkou podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení ze strany MUP je prokazatelné uhrazení poplatku za rigorózní řízení. 8. Účastníci rigorózního řízení se mohou informovat o platbách svého poplatku za rigorózní řízení u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VII. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok a poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán 1. Výši administrativních poplatků dle čl. I. odst. 4 písm. c) této směrnice, a to: a) poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku dle čl. I. odst. 7 písm. c) této směrnice, b) poplatku za opravný termín dle čl. I. odst. 7 písm. d) této směrnice, c) poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. I. odst. 7 písm. e) této směrnice a d) poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. I. odst. 7 písm. f) této směrnice, stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP. 2. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý převáděný kurz. 3. Poplatek za opravný termín je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý opravný termín atestace. 4. Poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je stanoven jako jednorázová platba za využití možnosti prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle Studijního a zkušebního řádu MUP. 5. Poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý kurz dalšího cizího jazyka mimo studijní plán za každý semestr nebo souhrnně za dva semestry. 6. Poplatky dle čl. VII. této směrnice lze platit pouze vcelku. 7. Jako variabilní symbol platby poplatků dle čl. VII. této směrnice uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 8. Splatnost poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku je nejpozději ke dni podání žádosti o převedení kurzů v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 9. Splatnost poplatku za opravný termín je nejpozději ke dni podání žádosti o povolení konání atestace v opravném termínu v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 10. Splatnost poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je nejpozději ke dni podání žádosti o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 11. Splatnost poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je nejpozději ke dni začátku příslušného semestru. 12. Poplatek dle čl. VII. této směrnice se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 13. Za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a c) této směrnice zodpovídá prorektor pro studijní záležitosti a za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. d) této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích

8 8 jazyků MUP. Studenti se mohou informovat o platbách poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku a poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VIII. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny 1. Za mezinárodní zkoušky z angličtiny jsou dle této směrnice považovány mezinárodně uznávané certifikované jazykové zkoušky z anglického jazyka Cambridge ESOL: PET - Cambridge English, Preliminary, resp. Preliminary English Test, FCE - Cambridge English, First, resp. First Certificate in English, CAE - Cambridge English, Advanced, resp. Certificate in Advanced English, CPE - Cambridge English, Proficiency, resp. Certificate of Proficiency in English. 2. Výši poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. g) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý pokus o složení mezinárodní zkoušky z angličtiny. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se nevrací v případě, že se účastník na zkoušku nedostaví, v případě že se rozhodne od konání zkoušky odstoupit, ani v případě nesložení zkoušky. V případě, že se účastník nezúčastní písemné části zkoušky z důvodu nemoci, která mu v účasti na zkoušce zabránila, a do sedmi dnů po termínu zkoušky předloží MUP originál lékařského potvrzení tuto skutečnost potvrzující, může písemně požádat MUP o vrácení 50% poplatku za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny. 4. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce své jméno, příjmení a označení typu zkoušky (např. Jan Novak CAE ). 6. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je splatný nejpozději do 50-ti dnů před dnem prvního z termínů obou částí zkoušky. 7. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Za dodržování výše uvedených pokynů, za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, za správné vedení evidence účastníků a za včasné předávání kompletní dokumentace pověřenému referentovi oddělení kontroly školného MUP zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků. IX. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny 1. Za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny se dle této směrnice považují přípravné kurzy pořádané MUP k mezinárodním zkouškám z angličtiny uvedeným v čl. VIII. Odst. 1 této směrnice. 2. Výše administrativních poplatků za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. h) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce jméno, příjmení a označení PRIPRAVNY KURZ (např. Jan Novak PRIPRAVNY KURZ ). 5. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny jsou splatné nejpozději ke dni uvedenému v příslušné Závazné přihlášce.

9 9 6. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. 8. Za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků dle čl. IX. této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků MUP. X. Poplatky za další kurzy pořádané MUP 1. Poplatky za další kurzy pořádané MUP jsou stanoveny vždy za celý kurz pevnou jednorázovou částkou. 2. Výše administrativních poplatků za další kurzy pořádané MUP dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. i) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za další kurzy pořádané MUP lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby uvede účastník číslo uvedené v příslušné Závazné přihlášce na daný kurz. 5. Pokud Závazná přihláška na daný kurz nestanoví jinak, je poplatek za další kurzy pořádané MUP splatný nejpozději ke dni doručení Závazné přihlášky na MUP. 6. Poplatek za další kurzy pořádané MUP se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za další kurzy pořádané MUP v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. XI. Poplatky za některé úkony studijního oddělení 1. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou: a) Poplatek za vyhotovení výpisu studijních výsledků, b) Poplatek za vyhotovení duplikátu vysokoškolského diplomu nebo dodatku k diplomu, c) Poplatek za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu. 2. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou stanoveny vždy jednorázovou částkou. 3. Výše administrativních poplatků za některé úkony studijního oddělení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. j) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 4. Poplatky za některé úkony studijního oddělení lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 6. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou splatné nejpozději ke dni vyhotovení příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu nejpozději ke dni podání žádosti o zápis povinně volitelného předmětu, která je podávána v pozdější den, než stanoví Studijní a zkušební řád MUP v platném znění. 7. Poplatek za některé úkony studijního oddělení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Zaplacení poplatku za některé úkony studijního oddělení v termínu splatnosti je podmínkou pro vykonání příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu podmínkou pro možnost přihlásit se dodatečně na povinně volitelný předmět.

10 10 XII. Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Knihovní řád Odborné knihovny Jiřího Hájka. XIII. Poplatky za vstupní čipové karty Poplatky za vstupní čipové karty, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. XIV. Ostatní poplatky 1. Veškeré platby za studijní pobyty či jiné pobyty pořádané či zaštiťované MUP hradí jejich účastníci přímo příslušné instituci poskytující danou službu (např. cestovní kanceláři, dopravci apod.). 2. Veškeré sportovní aktivity v rámci MUP zajišťuje Sportovní klub MUP, o. s., IČ: , sídlem Praha 10 - Strašnice, Dubečská 900/10, který rovněž stanovuje a vybírá veškeré poplatky za sportovní aktivity. XV. Evidence 1. Evidenci originálů všech Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP a Dodatků ke smlouvám vede studijní oddělení. 2. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP eviduje všechny dokumenty rozhodné pro rozložení plateb poplatků dle této směrnice do splátek včetně data splatnosti jednotlivých pohledávek MUP. 3. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP vede evidenci předpisu poplatků stanovených touto směrnicí u každého studenta, účastníka či uchazeče, data a výše přijatých plateb za poplatky dle této směrnice, a to na základě výpisů z účtu dostupného prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo na základě elektronického přístupu k údajům z platební brány pro platby kartou. Dále sleduje jednotlivé pohledávky z poplatků dle této směrnice po splatnosti a činí příslušná opatření dle čl. XVI. této směrnice. 4. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP identifikuje veškeré platby přijaté na bankovní účet MUP, který je určen k platbám za poplatky dle této směrnice, a to podle účelu platby a studenta, účastníka či uchazeče, v jehož prospěch bylo plněno. Tyto informace následně předá subjektu zpracovávajícímu účetnictví MUP. XVI. Řešení pohledávek po splatnosti 1. Student, účastník či uchazeč, který neuhradí poplatek dle této směrnice nebo jeho jednotlivou splátku ve stanovené výši a včas, je v prodlení. Nezaplatí-li student, účastník či uchazeč některou splátku poplatku dle této směrnice, je-li platba ve splátkách umožněna a schválena, řádně a včas, stává se splatným celý zbývající neuhrazený poplatek dle této směrnice za příslušné období, zejména za akademický rok.

11 11 2. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, má se v souladu s Řádem přijímacího řízení MUP nebo s Řádem celoživotního vzdělávání za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 3. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, má se v souladu s Rigorózním řádem MUP za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 4. Není-li ve stanovené výši a včas zaplaceno školné za studium dle čl. III. této směrnice nebo školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice (dále jen společně jako Školné ), postupuje se následujícím způsobem: a) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 30 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem upozornění na tuto skutečnost spolu s výzvou k zaplacení dlužné částky, b) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 45 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem druhou výzvu k zaplacení dlužné částky školného, a to neprodleně. c) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 60 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení MUP kontroly školného úřední dopis s třetí výzvou k zaplacení a s upozorněním na další postup MUP v této věci. Úřední dopis se doručuje do vlastních rukou dle ustanovení o doručování písemností v příslušné Smlouvě o studiu nebo Smlouvě o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. d) V případě pohledávek ze Školného neuhrazených déle než 90 dní po splatnosti předá příslušný referent oddělení kontroly školného MUP ve spolupráci se subjektem zpracovávajícím účetnictví MUP informaci o prodlení studenta s platbou školného externímu právnímu zástupci MUP k jejich dalšímu vymáhání. e) O studentech nebo účastnících programu celoživotního vzdělávání, kteří jsou v prodlení, informuje oddělení kontroly školného studijní oddělení. Studijní oddělení v takovém případě nezapíše studenta v prodlení do následujícího akademického roku a postupuje dále dle příslušné Smlouvy o studiu nebo Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání a dle Studijního a zkušebního řádu MUP, resp. Řádu celoživotního vzdělávání MUP. 5. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, neuzavře MUP s účastníkem příslušnou Smlouvu o konání rigorózního řízení a rigorózní řízení nebude provedeno. 6. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín nebo poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a d) této směrnice, administrativní poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice, administrativní poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, administrativní poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice nebo poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice, nebudou tyto služby či úkony studentu, účastníku nebo uchazeči poskytnuty. 7. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. VII. odst. 1 písm. c) této směrnice, bude se na žádost o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok hledět, jako by nebyla podána. 8. U poplatků dle čl. XI. a XII. se postupuje dle příslušných platných vnitřních předpisů MUP. XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení

12 12 1. U studentů, kteří podepsali Smlouvu o studiu před dnem , v níž nezvolili režim plateb školného za studium dle čl. I. odst. 14 této směrnice, se má za to, že režim plateb školného za studium odpovídá režimu, který měli Při změně režimu plateb školného za studium postupují tito studenti dle čl. I. odst. 14 této směrnice. 2. Pokud by některé ustanovení této směrnice s ohledem na změnu obecně závazných předpisů v budoucnu bylo v rozporu s kogentními ustanoveními právního řádu, pozbývá toto ustanovení platnosti. Ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. 3. Pro účely časově omezených marketingových, reklamních a prodejních akcí mohou být stanoveny zvláštní podmínky. 4. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší Směrnice č. 2/2014 Směrnice o poplatcích ze dne Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Praze, dne JUDr. Marek Beneš ředitel MUP

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více