vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy"

Transkript

1 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ IČ zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231 (dále jen MUP ) vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice je vnitřním předpisem vydaným na základě ustanovení čl. 14 odst. 7 písm. a) Statutu MUP ředitelem MUP a obecně upravuje jednotlivé druhy poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP a způsoby provádění jejich úhrad včetně stanovení jejich splatnosti. Tato směrnice dále stanoví postup při placení a vymáhání pohledávek MUP z nezaplacených poplatků. Směrnice o řešení a odpisu pohledávek po splatnosti se použije, pokud tato směrnice nestanoví jinak. 2. Výše jednotlivých poplatků vybíraných MUP v souvislosti se studiem na MUP a dalšími službami poskytovanými MUP je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky vybírané MUP vycházejí ze Statutu MUP, ze Studijního a zkušebního řádu MUP, z Rigorózního řádu MUP, z Řádu celoživotního vzdělávání MUP, ze Stipendijního řádu MUP, z Řádu přijímacího řízení MUP, z Knihovního řádu Odborné knihovny Jiřího Hájka a z dalších vnitřních předpisů MUP, zejména z rozhodnutí rektora. 4. V souladu s čl. 46 Statutu MUP jsou poplatky spojené se studiem: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, b) poplatek za studium (dále jen školné ), c) administrativní poplatky. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle odst. 4 písm. a) jsou následující poplatky: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 6. Školným dle odst. 4 písm. b) jsou následující poplatky: a) školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (dále jen školné za studium ), b) školné za programy celoživotního vzdělávání (dále jen školné za CŽV ). 7. Administrativními poplatky dle odst. 4 písm. c) jsou následující poplatky: a) poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování, b) poplatek za rigorózní řízení, c) poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku,

2 d) poplatek za opravný termín, e) poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, f) poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán, g) poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, h) poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny, i) poplatky za další kurzy pořádané MUP, j) poplatky za některé úkony studijního oddělení, k) poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, l) poplatky za vstupní čipové karty dle Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. 8. Povinnost platit poplatky dle odst. 4 je dána vnitřními předpisy MUP uvedenými v odst. 3 a jednotlivými uzavřenými smlouvami mezi MUP a studenty, resp. účastníky dalších služeb poskytovaných MUP a jednotlivými Závaznými přihláškami k dalším službám poskytovaným MUP. Při sjednávání těchto smluv a při přijímání Závazných přihlášek jsou zaměstnanci a další externí pracovníci MUP povinni používat pouze aktuálně platné vzory Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP. 9. V případě, kdy MUP vrací studentovi, účastníkovi či uchazeči přeplatek nebo poplatek v případech, kdy tak stanoví vnitřní předpisy MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož byla platba provedena. V případech, kdy byla platba provedena poštovní poukázkou nebo vkladem na účet v hotovosti a v případech, kdy je v žádosti o vrácení přeplatku nebo poplatku uvedeno jiné číslo účtu, než z něhož platba došla na účet MUP, lze přeplatek nebo poplatek vrátit pouze na základě písemné žádosti bezhotovostním převodem na bankovní účet, na žádosti uvedený, avšak pouze za podmínky, že žádost je podána osobně na studijní oddělení MUP a studijní oddělení při přijetí žádosti ověří totožnost předkladatele žádosti a tuto skutečnost na žádosti vyznačí. 10. Ceník poplatků MUP stanoví ceny jednotlivých poplatků v českých korunách (CZK) a v Eurech (EUR); plátce hradí poplatek vždy ve výši stanovené Ceníkem poplatků MUP v té které měně bez ohledu na aktuální měnový kurz. Bankovní poplatky své banky je povinen uhradit plátce, MUP hradí u příchozích plateb pouze bankovní poplatky příjemce dle svých smluvních vztahů s bankou. Plátce, který platí v měně Euro (EUR) provede platbu ze zemí SEPA jako SEPA platbu; země SEPA jsou země, které jsou členy Single Euro Payment Area, SEPA platba je platba v měně EUR v rámci SEPA zemí, která je zadána s bankovním spojením ve tvaru IBAN + BIC/SWIFT a při níž jsou náklady na bankovní platbu uvedeny jako SHA (sdílené). 11. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání si sám zvolí, zda platbu provede v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR). V případě platby školného za CŽV volí účastník programu celoživotního vzdělávání měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. V případě platby poplatku za rigorózní řízení volí účastník rigorózního řízení měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o konání rigorózního řízení. V případě platby školného za studium volí student měnu platby označením příslušné varianty v čl. II. odst. 3 Smlouvy o studiu. V případě režimu platby školného za studium nebo školného za CŽV Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky platí, že obě splátky školného za studium nebo školného za CŽV za jeden akademický rok musí být uhrazeny ve stejné měně. Student může změnit měnu platby školného za studium vždy pouze na nový akademický rok; tuto změnu lze provést uhrazením školného za studium v příslušné výši dle Ceníku poplatků MUP ve změněné měně. U ostatních poplatků dle Ceníku poplatků MUP volí měnu platby plátce samostatně uhrazením platby v příslušné výši a měně dle Ceníku poplatků MUP. Není-li v příslušné smlouvě měna platby zvolena, platí jako měna platby české koruny (CZK). 2

3 3 12. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, školné za studium dle čl. III. této směrnice, školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice, poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok, poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. této směrnice, poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice a poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice lze platit pouze převodem nebo vkladem na bankovní účet MUP, platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP, nebo poštovní poukázkou na bankovní účet MUP; bankovním účtem MUP pro poplatky uvedené v čl. I. odst. 12 této směrnice je: a) v případě platby v českých korunách (CZK) účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu / kód banky /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), b) v případě platby jakéhokoliv poplatku v Eurech (EUR) se plátce zavazuje platit na účet vedený u Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, IBAN: DE , BIC/SWIFT: WELADED1GRL. 13. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice lze platit pouze v českých korunách (CZK) na bankovní účet MUP vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu: /0800 (v mezinárodním formátu IBAN: CZ , BIC/SWIFT: GIBACZPX), nebo platební kartou, pokud takovou možnost MUP nabízí; v takovém případě lze použít pouze platební on-line terminál dostupný z internetových stránek MUP. K platbě je možné využít rovněž poštovní poukázky. 14. Student, resp. účastník programu celoživotního vzdělávání, při podpisu Smlouvy o studiu, resp. Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, pokud to příslušná smlouva připouští, zvolí režim plateb školného za studium, resp. školného za CŽV, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. Student může režim plateb školného za studium změnit, avšak vždy až po uplynutí jednoho akademického roku a to nejpozději ke dni splatnosti platby školného za studium, resp. první splátky, na další akademický rok; změnu student provede platbou změněné výše školného za studium, resp. první splátky. Pokud student provede platbu v jiné výši, než ve výši stanovené tímto Ceníkem poplatků MUP, zůstává režim plateb pro další období nezměněn. Není-li v příslušné smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. II. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 1. Pro účely této směrnice se za poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. I. odst. 4 písm. a) a dle čl. I. odst. 5 této směrnice považují: a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a b) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu programů celoživotního vzdělávání. 2. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě a za přihlášku ke studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání; Ceník poplatků MUP může stanovit rozdílnou výši tohoto poplatku v případě podání elektronické přihlášky a v případě podání papírové přihlášky.

4 4 4. V případě, že uchazeč zaplatil poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a místo ke studiu nastoupil do programu celoživotního vzdělávání anebo naopak, lze zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. a) této směrnice převést jako zaplacený poplatek dle čl. II. odst. 1 písm. b) této směrnice a naopak. 5. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením lze platit pouze vcelku. 6. Jako variabilní symbol platby poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací e- mailovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 8. Splatnost poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 9. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 10. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. III. Školné za studium 1. Pro účely této směrnice se za školné za studium dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. a) této směrnice považuje školné za studium bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. 2. Výši školného za studium stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP a Stipendijní řád MUP. 3. Školné za studium je stanoveno v pevné výši za každý akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia a odlišnou výši školného za studium při platbě za jeden akademický rok vcelku a při rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky. 4. Režim plateb školného za studium, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby na 2 splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Ředitel pro ekonomiku a provoz může ze závažných důvodů povolit studentovi placení školného ve více splátkách, než stanoví Ceník poplatků MUP, případně povolit placení školného v jiných termínech splatnosti, než stanoví Směrnice o poplatcích, a to na základě písemné odůvodněné žádosti. V takovém případě platí režim stanovený v uzavřené dohodě o splátkách. 5. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za současné studium dalšího bakalářského nebo magisterského oboru. Za studium druhého současného bakalářského oboru je školné za studium stanoveno pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia, pro druhý rok studia a pro třetí rok studia. Za studium druhého současného magisterského oboru je školné za studium stanoveno

5 5 pevnou částkou za každý akademický rok s tím, že výše školného za studium je stanovena v odlišné výši pro první rok studia a pro druhý rok studia. 6. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. Výjimku tvoří první platba školného za studium studenta MUP v 1. ročníku studia, kdy student jako variabilní symbol uvede své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 7. Termíny splatnosti školného za studium jsou stanoveny následovně: a) školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu oběma smluvními stranami; b) školné za studium za každý další akademický rok je splatné vždy předem nejpozději do 30. června předchozího akademického roku; c) studenti, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu, v dalším období vždy do 30. června předchozího akademického roku, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 8. Školné za studium se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 9. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za studium. 10. Studenti MUP se mohou informovat o platbách svého školného za studium ve Studentském informačním systému (dále jen SIS ) nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. IV. Školné za CŽV 1. Pro účely této směrnice se za školné za CŽV dle čl. I. odst. 4 písm. b) a dle čl. I. odst. 6 písm. b) této směrnice považuje školné za studium v programech celoživotního vzdělávání poskytovaných MUP. 2. Výši školného za CŽV stanoví Ceník poplatků MUP a příslušná Smlouva o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání s ohledem na Řád celoživotního vzdělávání. 3. Školné za CŽV je stanoveno v pevné výši za akademický rok. Ceník poplatků MUP může stanovit odlišnou výši školného za studium v prezenční a kombinované formě studia programů celoživotního vzdělávání. 4. Režim plateb školného za CŽV za programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, a to buď Platba za jeden akademický rok vcelku, nebo Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, stanoví Ceník poplatků MUP. Školné za CŽV za ostatní programy celoživotního vzdělávání nemůže být rozloženo do splátek. 5. Jako variabilní symbol platby uvede účastník programu celoživotního vzdělávání číslo příslušné Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. 6. Termíny splatnosti školného za CŽV jsou stanoveny následovně: a) školné za CŽV je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání oběma smluvními stranami; b) účastníci programů celoživotního vzdělávání, kteří hradí školné v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, hradí 1. splátku školného nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, 2. splátku do 10. ledna příslušného akademického roku. 7. Školné za CŽV se považuje za zaplacené dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP.

6 6 8. Podmínkou podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání ze strany MUP je prokazatelné uhrazení školného za CŽV. 9. Účastníci programu celoživotního vzdělávání se mohou informovat o platbách svého školného za CŽV v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. V. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování 1. Výši administrativního poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. a) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se platí jako jednorázová platba za každou jednotlivou podanou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce. 3. Poplatky za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování uvede uchazeč své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den). 5. V případě podání elektronické přihlášky se uchazeč řídí pokyny zaslanými potvrzovací ovou zprávou po podání přihlášky. O uhrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání elektronické přihlášky bude uchazeč informován potvrzující ovou zprávou; pokud tuto zprávu neobdrží nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky, zašle uchazeč scan dokladu o uhrazení poplatku em na adresu Doklad o zaplacení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování v případě podání papírové přihlášky uchazeč vlepí na určené místo na formulář příslušné přihlášky, byl-li poplatek zaplacen prostřednictvím poštovní či obdobné poukázky nebo vkladem či převodem z bankovní přepážky. V ostatních případech uvede uchazeč datum provedené platby a číslo účtu, z něhož platbu provedl. 6. Splatnost poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování je nejpozději v den doručení příslušné papírové přihlášky na MUP anebo nejpozději do konce pátého pracovního dne po podání příslušné elektronické přihlášky. 7. Poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Vedoucí studijního oddělení odpovídá za informovanost uchazečů o způsobu hrazení poplatku za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování. VI. Poplatek za rigorózní řízení 1. Výši administrativního poplatku za rigorózní řízení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. b) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Rigorózní řád MUP. 2. Poplatky za rigorózní řízení se platí jako jednorázová platba za používání zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkoušku a to za každé jednotlivé rigorózní řízení. 3. Poplatky za rigorózní řízení lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby poplatků za rigorózní řízení uvede účastník rigorózního řízení své rodné číslo bez lomítka, je-li občanem České republiky a bylo-li mu rodné číslo vydáno, v ostatních případech datum narození ve tvaru RRMMDD (rok rok měsíc měsíc den den).

7 7 5. Splatnost poplatku za rigorózní řízení je nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení oběma smluvními stranami. 6. Poplatek za rigorózní řízení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Podmínkou podpisu Smlouvy o konání rigorózního řízení ze strany MUP je prokazatelné uhrazení poplatku za rigorózní řízení. 8. Účastníci rigorózního řízení se mohou informovat o platbách svého poplatku za rigorózní řízení u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VII. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín, poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok a poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán 1. Výši administrativních poplatků dle čl. I. odst. 4 písm. c) této směrnice, a to: a) poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku dle čl. I. odst. 7 písm. c) této směrnice, b) poplatku za opravný termín dle čl. I. odst. 7 písm. d) této směrnice, c) poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. I. odst. 7 písm. e) této směrnice a d) poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. I. odst. 7 písm. f) této směrnice, stanoví Ceník poplatků MUP s ohledem na Studijní a zkušební řád MUP. 2. Poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý převáděný kurz. 3. Poplatek za opravný termín je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý opravný termín atestace. 4. Poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je stanoven jako jednorázová platba za využití možnosti prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle Studijního a zkušebního řádu MUP. 5. Poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý kurz dalšího cizího jazyka mimo studijní plán za každý semestr nebo souhrnně za dva semestry. 6. Poplatky dle čl. VII. této směrnice lze platit pouze vcelku. 7. Jako variabilní symbol platby poplatků dle čl. VII. této směrnice uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 8. Splatnost poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku je nejpozději ke dni podání žádosti o převedení kurzů v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 9. Splatnost poplatku za opravný termín je nejpozději ke dni podání žádosti o povolení konání atestace v opravném termínu v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 10. Splatnost poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok je nejpozději ke dni podání žádosti o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v termínech stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP. 11. Splatnost poplatku za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán je nejpozději ke dni začátku příslušného semestru. 12. Poplatek dle čl. VII. této směrnice se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 13. Za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a c) této směrnice zodpovídá prorektor pro studijní záležitosti a za informovanost studentů o způsobu hrazení poplatků dle čl. VII. odst. 1 písm. d) této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích

8 8 jazyků MUP. Studenti se mohou informovat o platbách poplatku za převedení kurzů do dalšího ročníku a poplatku za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok v SIS nebo u pověřeného referenta oddělení kontroly školného MUP. VIII. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny 1. Za mezinárodní zkoušky z angličtiny jsou dle této směrnice považovány mezinárodně uznávané certifikované jazykové zkoušky z anglického jazyka Cambridge ESOL: PET - Cambridge English, Preliminary, resp. Preliminary English Test, FCE - Cambridge English, First, resp. First Certificate in English, CAE - Cambridge English, Advanced, resp. Certificate in Advanced English, CPE - Cambridge English, Proficiency, resp. Certificate of Proficiency in English. 2. Výši poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. g) této směrnice stanoví Ceník poplatků MUP. 3. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je stanoven jako jednorázová platba za každý jednotlivý pokus o složení mezinárodní zkoušky z angličtiny. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se nevrací v případě, že se účastník na zkoušku nedostaví, v případě že se rozhodne od konání zkoušky odstoupit, ani v případě nesložení zkoušky. V případě, že se účastník nezúčastní písemné části zkoušky z důvodu nemoci, která mu v účasti na zkoušce zabránila, a do sedmi dnů po termínu zkoušky předloží MUP originál lékařského potvrzení tuto skutečnost potvrzující, může písemně požádat MUP o vrácení 50% poplatku za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny. 4. Poplatky za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce své jméno, příjmení a označení typu zkoušky (např. Jan Novak CAE ). 6. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny je splatný nejpozději do 50-ti dnů před dnem prvního z termínů obou částí zkoušky. 7. Poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Za dodržování výše uvedených pokynů, za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny, za správné vedení evidence účastníků a za včasné předávání kompletní dokumentace pověřenému referentovi oddělení kontroly školného MUP zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků. IX. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny 1. Za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny se dle této směrnice považují přípravné kurzy pořádané MUP k mezinárodním zkouškám z angličtiny uvedeným v čl. VIII. Odst. 1 této směrnice. 2. Výše administrativních poplatků za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. h) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol se účastník zavazuje uvést číslo příslušné Závazné přihlášky a ve zprávě pro příjemce nebo poznámce jméno, příjmení a označení PRIPRAVNY KURZ (např. Jan Novak PRIPRAVNY KURZ ). 5. Poplatky za přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z angličtiny jsou splatné nejpozději ke dni uvedenému v příslušné Závazné přihlášce.

9 9 6. Poplatek za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za přípravný kurz k mezinárodním zkouškám z angličtiny v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. 8. Za informovanost účastníků o způsobu hrazení poplatků dle čl. IX. této směrnice zodpovídá vedoucí katedry cizích jazyků MUP. X. Poplatky za další kurzy pořádané MUP 1. Poplatky za další kurzy pořádané MUP jsou stanoveny vždy za celý kurz pevnou jednorázovou částkou. 2. Výše administrativních poplatků za další kurzy pořádané MUP dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. i) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 3. Poplatky za další kurzy pořádané MUP lze platit pouze vcelku. 4. Jako variabilní symbol platby uvede účastník číslo uvedené v příslušné Závazné přihlášce na daný kurz. 5. Pokud Závazná přihláška na daný kurz nestanoví jinak, je poplatek za další kurzy pořádané MUP splatný nejpozději ke dni doručení Závazné přihlášky na MUP. 6. Poplatek za další kurzy pořádané MUP se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 7. Zaplacení poplatku za další kurzy pořádané MUP v termínu splatnosti je podmínkou pro možnost účasti účastníka na kurzu a jeho absolvování. XI. Poplatky za některé úkony studijního oddělení 1. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou: a) Poplatek za vyhotovení výpisu studijních výsledků, b) Poplatek za vyhotovení duplikátu vysokoškolského diplomu nebo dodatku k diplomu, c) Poplatek za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu. 2. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou stanoveny vždy jednorázovou částkou. 3. Výše administrativních poplatků za některé úkony studijního oddělení dle čl. I. odst. 4 písm. c) a dle čl. I. odst. 7 písm. j) této směrnice je stanovena Ceníkem poplatků MUP. 4. Poplatky za některé úkony studijního oddělení lze platit pouze vcelku. 5. Jako variabilní symbol platby uvede student číslo příslušné Smlouvy o studiu. 6. Poplatky za některé úkony studijního oddělení jsou splatné nejpozději ke dni vyhotovení příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu nejpozději ke dni podání žádosti o zápis povinně volitelného předmětu, která je podávána v pozdější den, než stanoví Studijní a zkušební řád MUP v platném znění. 7. Poplatek za některé úkony studijního oddělení se považuje za zaplacený dnem připsání příslušné částky pod správným variabilním symbolem na určený bankovní účet MUP. 8. Zaplacení poplatku za některé úkony studijního oddělení v termínu splatnosti je podmínkou pro vykonání příslušného úkonu studijním oddělením anebo v případě poplatku za dodatečný zápis povinně volitelného předmětu podmínkou pro možnost přihlásit se dodatečně na povinně volitelný předmět.

10 10 XII. Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka Poplatky stanovené Knihovním řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Knihovní řád Odborné knihovny Jiřího Hájka. XIII. Poplatky za vstupní čipové karty Poplatky za vstupní čipové karty, včetně jejich výše a způsobu vybírání, upravuje Směrnice o vydávání, používání a evidenci vstupních čipových karet. XIV. Ostatní poplatky 1. Veškeré platby za studijní pobyty či jiné pobyty pořádané či zaštiťované MUP hradí jejich účastníci přímo příslušné instituci poskytující danou službu (např. cestovní kanceláři, dopravci apod.). 2. Veškeré sportovní aktivity v rámci MUP zajišťuje Sportovní klub MUP, o. s., IČ: , sídlem Praha 10 - Strašnice, Dubečská 900/10, který rovněž stanovuje a vybírá veškeré poplatky za sportovní aktivity. XV. Evidence 1. Evidenci originálů všech Smluv o studiu, Smluv o konání rigorózního řízení, Smluv o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, Závazných přihlášek ke zkoušce z angličtiny a Závazných přihlášek na přípravné kurzy a další kurzy poskytované na MUP a Dodatků ke smlouvám vede studijní oddělení. 2. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP eviduje všechny dokumenty rozhodné pro rozložení plateb poplatků dle této směrnice do splátek včetně data splatnosti jednotlivých pohledávek MUP. 3. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP vede evidenci předpisu poplatků stanovených touto směrnicí u každého studenta, účastníka či uchazeče, data a výše přijatých plateb za poplatky dle této směrnice, a to na základě výpisů z účtu dostupného prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo na základě elektronického přístupu k údajům z platební brány pro platby kartou. Dále sleduje jednotlivé pohledávky z poplatků dle této směrnice po splatnosti a činí příslušná opatření dle čl. XVI. této směrnice. 4. Pověřený referent oddělení kontroly školného MUP identifikuje veškeré platby přijaté na bankovní účet MUP, který je určen k platbám za poplatky dle této směrnice, a to podle účelu platby a studenta, účastníka či uchazeče, v jehož prospěch bylo plněno. Tyto informace následně předá subjektu zpracovávajícímu účetnictví MUP. XVI. Řešení pohledávek po splatnosti 1. Student, účastník či uchazeč, který neuhradí poplatek dle této směrnice nebo jeho jednotlivou splátku ve stanovené výši a včas, je v prodlení. Nezaplatí-li student, účastník či uchazeč některou splátku poplatku dle této směrnice, je-li platba ve splátkách umožněna a schválena, řádně a včas, stává se splatným celý zbývající neuhrazený poplatek dle této směrnice za příslušné období, zejména za akademický rok.

11 11 2. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle čl. II. této směrnice, má se v souladu s Řádem přijímacího řízení MUP nebo s Řádem celoživotního vzdělávání za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 3. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen poplatek za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování dle čl. V. této směrnice, má se v souladu s Rigorózním řádem MUP za to, že příslušná přihláška nebyla vůbec podána. 4. Není-li ve stanovené výši a včas zaplaceno školné za studium dle čl. III. této směrnice nebo školné za CŽV dle čl. IV. této směrnice (dále jen společně jako Školné ), postupuje se následujícím způsobem: a) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 30 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem upozornění na tuto skutečnost spolu s výzvou k zaplacení dlužné částky, b) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 45 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení kontroly školného MUP e- mailem druhou výzvu k zaplacení dlužné částky školného, a to neprodleně. c) Studentu nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, který je v prodlení déle než 60 dní po splatnosti Školného, zašle pověřený referent oddělení MUP kontroly školného úřední dopis s třetí výzvou k zaplacení a s upozorněním na další postup MUP v této věci. Úřední dopis se doručuje do vlastních rukou dle ustanovení o doručování písemností v příslušné Smlouvě o studiu nebo Smlouvě o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. d) V případě pohledávek ze Školného neuhrazených déle než 90 dní po splatnosti předá příslušný referent oddělení kontroly školného MUP ve spolupráci se subjektem zpracovávajícím účetnictví MUP informaci o prodlení studenta s platbou školného externímu právnímu zástupci MUP k jejich dalšímu vymáhání. e) O studentech nebo účastnících programu celoživotního vzdělávání, kteří jsou v prodlení, informuje oddělení kontroly školného studijní oddělení. Studijní oddělení v takovém případě nezapíše studenta v prodlení do následujícího akademického roku a postupuje dále dle příslušné Smlouvy o studiu nebo Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání a dle Studijního a zkušebního řádu MUP, resp. Řádu celoživotního vzdělávání MUP. 5. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za rigorózní řízení dle čl. VI. této směrnice, neuzavře MUP s účastníkem příslušnou Smlouvu o konání rigorózního řízení a rigorózní řízení nebude provedeno. 6. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za převedení kurzů do dalšího ročníku, poplatek za opravný termín nebo poplatek za studium dalšího cizího jazyka jako volitelného předmětu mimo studijní plán dle čl. VII. odst. 1 písm. a), b) a d) této směrnice, administrativní poplatek za konání mezinárodní zkoušky z angličtiny dle čl. VIII. této směrnice, administrativní poplatek za přípravný kurz k mezinárodní zkoušce z angličtiny dle čl. IX. této směrnice, administrativní poplatky za další kurzy pořádané MUP dle čl. X. této směrnice nebo poplatky za některé úkony studijního oddělení dle čl. XI. této směrnice, nebudou tyto služby či úkony studentu, účastníku nebo uchazeči poskytnuty. 7. Není-li ve stanovené výši a včas zaplacen administrativní poplatek za prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok dle čl. VII. odst. 1 písm. c) této směrnice, bude se na žádost o prodloužení standardní doby studia o druhý akademický rok hledět, jako by nebyla podána. 8. U poplatků dle čl. XI. a XII. se postupuje dle příslušných platných vnitřních předpisů MUP. XVII. Přechodná a závěrečná ustanovení

12 12 1. U studentů, kteří podepsali Smlouvu o studiu před dnem , v níž nezvolili režim plateb školného za studium dle čl. I. odst. 14 této směrnice, se má za to, že režim plateb školného za studium odpovídá režimu, který měli Při změně režimu plateb školného za studium postupují tito studenti dle čl. I. odst. 14 této směrnice. 2. Pokud by některé ustanovení této směrnice s ohledem na změnu obecně závazných předpisů v budoucnu bylo v rozporu s kogentními ustanoveními právního řádu, pozbývá toto ustanovení platnosti. Ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. 3. Pro účely časově omezených marketingových, reklamních a prodejních akcí mohou být stanoveny zvláštní podmínky. 4. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší Směrnice č. 2/2014 Směrnice o poplatcích ze dne Tato směrnice nabývá účinnosti dnem V Praze, dne JUDr. Marek Beneš ředitel MUP

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789, Sídlo: Prokopova 100/16,

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP

METODICKÝ POKYN KVESTORA UP Olomouci dne: 12. 5. 2015 Č.j.: 64 / 2015 METODICKÝ POKYN KVESTORA UP K VÝBĚRU POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015/2016 Část I. Základní pokyny k provádění výběru poplatků za ubytování v akademickém

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6),

poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 5), poplatek za další studium (čl. 6), UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 3/2012 Věc Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice Působnost pro Uchazeče o studium, studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 17. září 2012 Číslo

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU Jungmannova 28/17 110 00 PRAHA 1 tel./fax: +420 224 237 769 SMLOUVA O STUDIU vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha 1,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.6.2013

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více