SMLOUVA O STUDIU S Číslo smlouvy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:"

Transkript

1 Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: , Sídlo: Prokopova 100/16, CZ Praha 3, Korespondenční adresa: Dubečská 900/10, CZ Praha 10, Jejímž jménem jedná: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor (dále jen MUP ) a Jméno: Bydliště: Datum narození: (dále jen student ) uzavřeli tuto Smlouvu o studiu: 1 Předmět smlouvy 1. Student byl rozhodnutím rektora MUP ze dne přijat k prezenčnímu studiu v bakalářském studijním programu Humanitní studia, oboru Humanitní studia za podmínek uvedených v této smlouvě. 2. Předmětem této Smlouvy o studiu (dále jen Smlouva ) je úprava vzájemných vztahů mezi studentem a MUP souvisejících se závazkem MUP poskytovat studentovi výuku v rozsahu studijního programu a oboru, v jejichž rámci byl přijat ke studiu. 2 Platba školného za studium 1. Student si tímto zvolil režim plateb školného za studium jako*: Platba za jeden akademický rok vcelku Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky 2. Podrobnosti režimu plateb školného za studium stanoví Smlouva a vnitřní předpisy MUP, zejména Ceník poplatků MUP. 3. Student si tímto zvolil následující měnu platby školného za studium*: CZK EUR 3 Podmínky studia na MUP V tomto 3 Smlouvy jsou upraveny všeobecné studijní podmínky pro všechny studijní programy a obory, všechny programy celoživotního vzdělávání a rigorózní řízení ve všech programech a oborech uskutečňované MUP, a to konkrétně v jeho článcích I. až VII., když obsah práv a povinností stran Smlouvy z těchto podmínek je určen typem studijního programu a oboru, resp. programu celoživotního vzdělávání, resp. rigorózního řízení uvedeným v 1 odst. 1 Smlouvy. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Není-li dále uvedeno jinak, řídí se Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé především ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, který je ve Smlouvě nadále označován jako "zákon o vysokých školách", a vnitřními předpisy MUP. 2. MUP je soukromou vysokou školou univerzitního typu. MUP je řádně konstituovanou právnickou osobou s oprávněním působit v České republice jako soukromá vysoká škola. Státní souhlas ve smyslu 39 zákona o vysokých školách byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělen dne * správná možnost je označena křížkem 1

2 MUP uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, rigorózní řízení a programy celoživotního vzdělávání. Článek II. Vnitřní předpisy MUP 1. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, se zavazuje při studiu, resp. rigorózním řízení nebo studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, řídit se vnitřními předpisy MUP v platném znění, které upravují práva a povinnosti při studiu, resp. rigorózním řízení nebo studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Těmito vnitřními předpisy MUP jsou zejména: Statut MUP, Studijní a zkušební řád, Rigorózní řád, Řád celoživotního vzdělávání, Řád přijímacího řízení, Stipendijní řád, Disciplinární řád, Volební a jednací řád akademického grémia, Knihovní řád Odborné knihovny Jiřího Hájka, Směrnice o poplatcích, Ceník poplatků MUP, Směrnice o vydávání, rozdělování a evidenci vnitřních předpisů, Směrnice o úřední desce, Směrnice o vydávání, používání a evidenci čipových karet a další vnitřní předpisy MUP, zejména příslušná rozhodnutí rektora. 2. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, byl před podpisem Smlouvy seznámen s platným zněním vnitřních předpisů uvedených v 3 čl. II. odst. 1 Smlouvy a je povinen se průběžně seznamovat s jejich novelizacemi a aktuálním zněním. MUP se zavazuje umožnit studentovi, resp. účastníku rigorózního řízení nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, přístup ke vnitřním předpisům MUP v platném znění a k jejich změnám. 3. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu význam adhezní doložky uvedené v tomto článku je znám, že mu byl před podpisem Smlouvy dostatečně vysvětlen, když její hlavní význam spočívá v tom, že se jedná o vnitřní předpisy MUP upravující její činnost a provozní fungování vydávané v souladu se zákonem o vysokých školách, které nelze pro jejich velký rozsah včlenit do této smlouvy. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, podpisem Smlouvy rovněž prohlašuje, že v tomto článku uvedené vnitřní předpisy MUP neobsahují pro něj žádnou znevýhodňující podmínku. Dále student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, potvrzuje podpisem Smlouvy, že této adhezní doložce porozuměl a že je pro něj naprosto srozumitelná. Článek III. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 1. Student, který uzavřel s MUP Smlouvu o studiu, byl přijat ke studiu v rámci studijního programu v oboru uvedeném v 1 odst. 1 Smlouvy. Uvedený studijní program byl řádně akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vysokých školách. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká studentovi právo na uzavření Smlouvy o studiu. Vzhledem k tomu, že doktorské studijní programy Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies, studijní obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies, uskutečňuje MUP ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. (dále jen ÚMV ), vychází Smlouva také ze smluvních vztahů mezi MUP a ÚMV týkajících se vzájemné spolupráce při realizaci těchto doktorských studijních programů a oborů; v případech, kdy Smlouva hovoří o rozhodnutích rektora, má se pro účely Smlouvy za to, že rozhodnutí rektora MUP týkající se uvedených doktorských studijních programů a oborů byla přijata po předchozí dohodě s ředitelem ÚMV. 2. Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců a člení se na zimní semestr, letní semestr a prázdniny. Začátek výuky, zkouškového období a další podrobnosti týkající se organizace výuky jsou každoročně stanoveny v Harmonogramu akademického roku, s nímž bude student seznámen nejpozději na počátku příslušného akademického roku. 3. Standardní doba studia bakalářského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let. Standardní doba studia magisterského studijního programu je dva roky, maximální doba studia je šest let. Standardní doba studia doktorského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let. Podrobnosti stanoví Studijní a zkušební řád MUP. 4. Bližší členění studijního programu na studijní obory, jejich charakteristika a jejich kombinace, charakteristika studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popř. délka praxe, podmínky, které musí student splnit během studia, jakož i bližší vymezení cílů studia, jsou součástí obsahu vnitřních předpisů MUP a obsahem studijních plánů. 5. Absolventům studia v bakalářských programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Absolventům studia v magisterských programech se uděluje akademický titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem), resp. inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem). Absolventům studia v doktorských programech se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). 2

3 6. Studium dle Smlouvy lze částečně absolvovat i na partnerských vysokých školách a univerzitách, a to jako Erasmus mobility v rámci ERASMUS+ nebo na partnerských vysokých školách a univerzitách se zvláštními smluvními vztahy k MUP, resp. v rámci programu Double Degree, a to vždy v souladu s příslušnými vnitřními předpisy MUP platnými pro daný studijní program a obor. 7. MUP se zavazuje počínaje akademickým rokem, v němž byl student přijat ke studiu, poskytovat studentovi výuku v rozsahu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditovaného studijního programu a oboru, v jehož rámci byl student přijat ke studiu, zabezpečit obsah studia a organizaci studijního procesu studenta v rozsahu studijního programu a oboru, v jehož rámci byl student přijat ke studiu, a to v souladu se svými platnými vnitřními předpisy a platnými obecně závaznými právními předpisy, a plnit ostatní povinnosti dané jí zákonem o vysokých školách. 8. Student má právo studovat v rámci studijního programu, v jehož rámci byl přijat ke studiu, konat atestace za podmínek stanovených studijním programem a Studijním a zkušebním řádem MUP, zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem a Studijním a zkušebním řádem MUP, používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem studia ve studijním programu, v jehož rámci byl přijat ke studiu, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP, jakož i volit a být volen do akademického grémia a všechna další práva a povinnosti stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy MUP. 9. Student se zavazuje platit MUP školné za studium, a to na základě režimu plateb školného za studium, který zvolil v uzavřené Smlouvě. Školné za studium je v souladu s Ceníkem poplatků MUP stanoveno jako platba za každý jeden akademický rok; školné za studium lze platit za každý jeden akademický rok vcelku anebo ve splátkách. Konkrétní možnosti rozložení platby školného za studium na splátky stanoví Smlouva a Studijní a zkušební řád MUP. 10. Pokud student bakalářského nebo magisterského studijního programu ve Smlouvě zvolil režim Platba za jeden akademický rok vcelku, zavazuje se platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia, nebo ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia, nebo má-li dle Ceníku poplatků MUP nárok na školné za studium kombinované studium se slevou ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Školné za každý další (následující) akademický rok je splatné vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. 11. Pokud student bakalářského nebo magisterského studijního programu ve Smlouvě zvolil režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, zavazuje se platit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), nebo se zavazuje zaplatit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), nebo má-li dle Ceníku poplatků MUP nárok na školné za studium kombinované studium se slevou, zavazuje se zaplatit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia se slevou, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc korun českých). První splátka školného za studium je splatná nejpozději v den podpisu Smlouvy v případě prvního akademického roku, nebo nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku v případě každého dalšího (následujícího) akademického roku; 2. splátka školného za studium je splatná vždy nejpozději do 10. ledna příslušného akademického roku. Režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky se nedotýká právního důvodu, kterým je povinnost zaplatit vždy školné za studium za celý akademický rok, jedná se pouze rozložení způsobu platby školného za studium na dvě splátky. Student je povinen i v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky zaplatit celé školné za studium za každý akademický rok, a to i v případě ukončení studia z jakéhokoliv důvodu před dnem splatnosti druhé splátky. 12. Student může režim plateb školného za studium změnit, avšak vždy až po uplynutí jednoho akademického roku, a to nejpozději ke dni splatnosti platby školného za studium, resp. první splátky, na další akademický rok; změnu student provede platbou změněné výše školného za studium, resp. první splátky. Pokud student provede platbu v jiné výši než ve výši stanovené Smlouvou a Ceníkem poplatků MUP, zůstává režim plateb pro další období nezměněn. Není-li ve Smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. 13. Student, který uzavřel Smlouvu jako současné studium druhého oboru se zavazuje platit MUP za současné studium druhého oboru snížené školné za studium v případě bakalářských a magisterských oborů ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první akademický rok a ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc 3

4 korun českých) za druhý akademický rok a v případě bakalářských oborů ve výši ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za třetí akademický rok studia. Tato snížená výše školného platí pouze v případě, že student současně se studiem druhého oboru studuje bez přerušení první bakalářský nebo magisterský obor na MUP. Pokud student z jakéhokoliv jiného důvodu, než z důvodu řádného ukončení absolvováním studia v příslušném studijním programu a oboru, ukončí studium prvního oboru studia nebo je mu ze strany MUP studium prvního oboru platně ukončeno nebo přerušeno, zavazuje se od začátku následujícího akademického roku po dni, v němž k takovému ukončení nebo přerušení studia došlo, hradit školné za studium v plné výši dle Ceníku poplatků MUP a dle ustanovení 3 čl. III. odst. 10 a 11 Smlouvy. Snížená výše školného za současné studium druhého oboru nemůže být rozložena do splátek. Školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu. Školné za studium za každý další (následující) akademický rok je splatné vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. Pokud student při současném studiu druhého oboru opakuje ročník, nemá opakování ročníku vliv na výši školného za studium druhého a třetího akademického roku studia a školné za studium se navyšuje shodně, jako by student ročník neopakoval, a to až do výše ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za akademický rok studia, za dodržení podmínky uvedené v ustanovení 3 čl. III. odst. 13 věty druhé a třetí Smlouvy. 14. Student doktorského studijního programu v kombinované formě studia se zavazuje platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Student doktorského studijního programu v prezenční formě studia se zavazuje platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Školné za studium za první akademický rok je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu. Školné za každý další (následující) akademický rok je splatné vcelku vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. Školné za studium doktorského studijního programu nemůže být rozloženo do splátek. Studenti, kteří uzavřeli Smlouvu o studiu v doktorském studijním programu v prezenční formě studia, jimž bylo přiznáno doktorandské stipendium dle Stipendijního řádu, a studenti, kteří uzavřeli Smlouvu o studiu v rámci programu Škola bez bariér, studují na základě přiznaného doktorandského stipendia nebo stipendia pro studenty s pohybovým postižením dle Stipendijního řádu v platném znění bezplatně a to po dobu, na kterou jim je stipendium přiznáno. Bližší podmínky upravuje příslušné rozhodnutí o přiznání stipendia a Stipendijní řád, jakož i příslušná rozhodnutí rektora. 15. MUP je oprávněna jednostranně zvýšit školné za studium pro následující akademický rok, jestliže se náklady na studium studenta zvýší v důsledku inflace o více než o 10 %, a to o tolik procent z částky školného za studium za předchozí akademický rok, o kolik procent na rok se zvýšily náklady na studium studenta. Na toto zvýšení školného je MUP povinna studenta včas písemně upozornit. 16. Student má povinnost platit školné za celou standardní dobu studia. Student má povinnost platit školné v plné výši i za akademický rok, v němž bylo jeho studium z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo v němž MUP platně odstoupila od Smlouvy. Zaplacené školné se nevrací, s výjimkou případů stanovených vnitřními předpisy MUP, zejména Studijním a zkušebním řádem. Podrobnosti k povinnosti platit školné za studium a další poplatky stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád, Ceník poplatků MUP a Směrnice o poplatcích. 17. Možnosti a podmínky přerušení studia, opakování ročníku a další možnosti a podmínky průběhu studia stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád. V době přerušení studia nemá student status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách. 18. V případech, kdy vnitřní předpisy MUP stanoví možnost změny formy studia z prezenční na kombinovanou a naopak, pak je-li tato změna studentovi schválena, postupuje se pro účely výše školného za studium dle Smlouvy takto: a) Je-li změna formy studia schválena od začátku akademického roku, má student povinnost platit školné za studium ve změněné výši pro danou formu studia od začátku akademického roku, pro který byla daná změna schválena. b) Je-li změna formy studia z prezenční na kombinovanou formu schválena v průběhu akademického roku, má student povinnost platit školné za studium v nezměněné výši (pro prezenční studium) za celý akademický rok, v němž byla změna schválena, a změněnou výši školného za studium (pro kombinované studium) až od začátku následujícího akademického roku. V případech, kdy je změna formy studia z prezenční na kombinovanou a naopak schválena, má se za to, že forma studia stanovená v 1 odst. 1 Smlouvy se ode dne schválené změny formy studia mění a v takovém případě student a MUP neuzavírají dodatek ke Smlouvě. 19. MUP si z provozních nebo organizačně technických důvodů vyhrazuje právo na změnu místa budov, v nichž probíhá výuka v průběhu platnosti Smlouvy v rámci území Česka. MUP si dále vyhrazuje právo neotevřít výuku studijní skupiny prvního ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a oboru v rámci studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, bude-li počet studentů, kteří uzavřeli s MUP Smlouvu o studiu v daném akademickém roce v rámci předmětné studijní skupiny v rámci takového 4

5 studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, nižší než deset, přičemž za studijní skupinu se považuje skupina studentů, kteří mají navštěvovat výuku společně dle Harmonogramu akademického roku v rámci prvního ročníku téhož bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka; v takovém případě může MUP odstoupit od Smlouvy a vrátit studentovi již zaplacené školné za studium; na studenta se v takovém případě hledí, jakoby ke studiu vůbec nenastoupil a pro vrácení školného za studium se postupuje dle Směrnice o poplatcích. Toto odstoupení od Smlouvy je MUP povinna písemně oznámit studentovi, účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení, případně dnem odmítnutí převzetí oznámení, anebo nepodařilo-li se oznámení doručit z jiného důvodu než odmítnutím jeho převzetí, uplynutím pátého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení doporučeným dopisem. 20. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu a oboru; podmínky ukončení studia a den ukončení studia stanovuje Studijní a zkušební řád MUP; bakalářské a magisterské studium na MUP končí a student přestává být studentem vykonáním poslední části státní závěrečné zkoušky (SZZK), doktorské studium na MUP končí a student přestává být studentem úspěšným obhájením disertace. 21. Studium se dále ukončuje za podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP: a) Zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo MUP doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia, b) odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva, c) zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému MUP oznámila zrušení studijního programu, nebo den, ke kterému skončila udělená akreditace, d) rozhodnutím o vyloučení ze studia podle Disciplinárního řádu MUP v souladu s ustanovením 65 odst. 1 písm. c) nebo 67 zákona o vysokých školách; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci, e) v případech, kdy Rektor rozhodne o ukončení studia na MUP podle 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, pokud student nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu dle Studijního a zkušebního řádu MUP, student překročil maximální dobu studia nebo student nezaplatil školné podle podmínek stanovených Smlouvou, Ceníkem poplatků MUP a Směrnicí o poplatcích, f) a v ostatních případech stanovených zákonem o vysokých školách, a to ke dni, ke kterému tak stanoví zákon o vysokých školách, anebo v ostatních případech stanovených Smlouvou s přihlédnutím k vnitřním předpisům MUP. Článek IV. Rigorózní řízení 1. Rigorózní řízení, které je specifikované v 1 odst. 1 Smlouvy, realizuje MUP na základě ustanovení 46 odst. 5 zákona o vysokých školách. Uzavřením Smlouvy o konání rigorózního řízení se uchazeč stává účastníkem rigorózního řízení. Na základě posouzení přihlášky ke státní rigorózní zkoušce podané uchazečem dle příslušných ustanovení Rigorózního řádu MUP v platném znění sdělila MUP účastníkovi rigorózního řízení bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce, o osobě konzultanta a o dalších skutečnostech o konání rigorózního řízení, jehož účelem je vykonání státní rigorózní zkoušky u navazujícího magisterského studijního programu a oboru uvedeného v 1 odst. 1 Smlouvy, což účastník rigorózního řízení podpisem Smlouvy potvrzuje. 2. Účastník rigorózního řízení je v souladu s Rigorózním řádem MUP povinen obhájit rigorózní práci a úspěšně složit ústní odbornou zkoušku v maximální době tří akademických roků, přičemž tato doba se počítá od počátku akademického roku následujícího po dni uzavření Smlouvy. 3. Účastník rigorózního řízení není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a nemá právo volit a být volen do akademického grémia MUP. Rigorózní řízení nemůže být přerušeno. 4. Bližší členění rigorózního řízení a podmínky, které musí účastník rigorózního řízení splnit během rigorózního řízení, určuje Rigorózní řád MUP a příslušná rozhodnutí rektora. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá MUP účastníku rigorózního řízení diplom a dodatek k diplomu způsobem stanoveným Rigorózním řádem MUP. Absolventům rigorózního řízení se uděluje akademický titul doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem). 5. Účastník rigorózního řízení je oprávněn po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti Smlouvy, neskončíli platnost Smlouvy dříve, používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem přípravy na zpracování rigorózní práce a přípravy na ústní odbornou zkoušku, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP. Účastník rigorózního řízení je dále oprávněn za stejným účelem využívat také služby konzultací s příslušnými akademickými pracovníky MUP, avšak v maximálním rozsahu celkem 20 (dvaceti) konzultačních hodin; konzultační hodinou se rozumí časový úsek 60 minut. 6. Účastník rigorózního řízení se zavazuje zaplatit MUP v souladu s Ceníkem poplatků MUP jednorázový celkový poplatek za rigorózní řízení ve výši ,- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých). Tímto 5

6 poplatkem účastník rigorózního řízení hradí náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky MUP a další služby, které mu MUP poskytuje v souladu se Smlouvou. Poplatek za rigorózní řízení je v souladu se Směrnicí o poplatcích splatný nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Zaplacený poplatek za rigorózní řízení se nevrací. Účastník rigorózního řízení má povinnost zaplatit poplatek za rigorózní řízení v plné výši, i pokud bylo rigorózní řízení z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo pokud MUP platně odstoupila od Smlouvy. 7. Rigorózní řízení se řádně ukončuje splněním všech podmínek stanovených pro konání státní rigorózní zkoušky a úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky; podmínky ukončení rigorózního řízení stanovuje Rigorózní řád MUP. Dnem ukončení rigorózního řízení je den vykonání státní rigorózní zkoušky. 8. Rigorózní řízení dále končí za podmínek stanovených Rigorózním řádem MUP: a) Zanecháním rigorózního řízení; dnem ukončení rigorózního řízení je den, kdy bylo MUP doručeno písemné prohlášení účastníka rigorózního řízení o zanechání rigorózního řízení, b) nesplní-li účastník rigorózního řízení požadavky vyplývající z podmínek stanovených Rigorózním řádem MUP a nevykoná-li úspěšně státní rigorózní zkoušku; dnem ukončení rigorózního řízení je den, kdy účastník rigorózního řízení nevykoná státní rigorózní zkoušku v posledním možném termínu stanoveném Rigorózním řádem MUP, c) uplynutím maximální doby stanovené pro obhajobu rigorózní práce a úspěšné složení ústní odborné zkoušky ustanovením 3 čl. IV. odst. 2 Smlouvy, d) vyloučením z rigorózního řízení podle Disciplinárního řádu MUP v souladu s ustanovením 65 odst. 1 písm. c) nebo 67 zákona o vysokých školách; dnem ukončení rigorózního řízení je v tomto případě den, kdy rozhodnutí o vyloučení z rigorózního řízení nabylo právní moci, e) a v ostatních případech stanovených zákonem o vysokých školách, a to ke dni, ke kterému tak stanoví zákon o vysokých školách, anebo v ostatních případech stanovenými Smlouvou s přihlédnutím k vnitřním předpisům MUP. Článek V. Programy celoživotního vzdělávání 1. Program celoživotního vzdělávání, do něhož byl účastník přijat a který je specifikovaný v 1 odst. 1 Smlouvy, realizuje MUP na základě ustanovení 60 zákona o vysokých školách. Uzavřením Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání se uchazeč stává účastníkem programu celoživotního vzdělávání (dále jen program CŽV ). 2. Harmonogram jednotlivých programů CŽV se řídí příslušnými rozhodnutími rektora a vychází z Harmonogramu akademického roku; ustanovení 3 čl. III odst. 2 Smlouvy se pro programy CŽV použije obdobně. 3. Účastník programu CŽV není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a nemá právo volit a být volen do akademického grémia MUP. Program CŽV nemůže být přerušen. 4. V rámci programů CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Přípravný rok kurz anglického jazyka a Semestrální kurz anglického jazyka má účastník tohoto programu CŽV možnost využít v druhém semestru akademického roku výuku ve dvou odborných kurzech vyučovaných na MUP v rámci akreditovaných studijních oborů bakalářského či magisterského studia v celkovém rozsahu maximálně 13 přednášek v každém z kurzů. V případě kapacitních možností má účastník programu CŽV v rámci programů CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince a Přípravný rok kurz anglického jazyka možnost využít výuku jednoho dalšího jazyka vyučovaného na MUP ve skupině se studenty MUP, je-li v daném akademickém roce k dispozici příslušná jazyková úroveň vybraného jazyka. 5. Bližší členění programu CŽV, charakteristika vyučovaných předmětů, podmínky, které musí účastník programu CŽV splnit při studiu v rámci programu CŽV, stanoví v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání MUP příslušné rozhodnutí rektora. 6. O absolvování programu CŽV vydá MUP účastníkovi programu CŽV, který splnil všechny podmínky pro absolvování programu CŽV, osvědčení. Uznávání studijních povinností z programu CŽV v rámci studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a oborů upravují vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád MUP. 7. Účastník programu CŽV je oprávněn používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem studia v rámci programu CŽV, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP. 8. Účastník programu CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince nebo Přípravný rok kurz anglického jazyka se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Účastník programu CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka nebo 6

7 Semestrální modul se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. 9. Účastník programu CŽV Program CŽV v rámci akreditovaných programů se zavazuje platit MUP školné za CŽV, a to na základě režimu plateb školného za CŽV, který zvolil v uzavřené Smlouvě. Školné za CŽV Program CŽV v rámci akreditovaných programů je v souladu s Ceníkem poplatků MUP stanoveno jako platba za jeden akademický rok a lze ho platit vcelku anebo ve splátkách dle těchto VSP MUP. 10. Pokud účastník programu CŽV ve Smlouvě dle ustanovení 3 čl. V odst. 9 Smlouvy zvolil režim Platba za jeden akademický rok vcelku, zavazuje se platit školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia v rámci programu CŽV, nebo ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia v rámci programu CŽV. Školné za CŽV je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu CŽV. 11. Pokud účastník programu CŽV ve Smlouvě dle ustanovení 3 čl. V odst. 9 Smlouvy zvolil režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, zavazuje se platit navýšené školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia v rámci programu CŽV, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), nebo se zavazuje zaplatit navýšené školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia v rámci programu CŽV, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). První splátka školného za CŽV je splatná nejpozději v den podpisu Smlouvy; 2. splátka školného za CŽV je splatná nejpozději do 10. ledna příslušného akademického roku. Režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky se nedotýká právního důvodu, kterým je povinnost zaplatit vždy školné za CŽV za celý akademický rok, jedná se pouze rozložení způsobu platby školného za CŽV na dvě splátky. Účastník programu CŽV je povinen i v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky zaplatit celé školné za CŽV za každý akademický rok, a to i v případě ukončení studia v rámci programu CŽV z jakéhokoliv důvodu před dnem splatnosti druhé splátky. Není-li ve Smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. 12. MUP si vyhrazuje právo program CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince a Přípravný rok kurz anglického jazyka neotevřít v případě, že v daném akademickém roce bude počet účastníků každého programu CŽV menší než minimální počet účastníků ve skupině; minimální počet účastníků ve skupině je 17, maximální 23. Pokud bude počet účastníků vyšší, než maximální počet účastníků ve skupině, ale nižší než pro otevření další skupiny, bude do skupiny zařazeno 23 účastníků v pořadí, v jakém podepsali Smlouvu o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. MUP si vyhrazuje právo programy CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka a Semestrální modul z kapacitních důvodů neotevřít. MUP si dále vyhrazuje právo Program CŽV v rámci akreditovaných programů neotevřít v případě, že nebude otevřena příslušná studijní skupina prvního ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu a oboru v rámci studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, dle 3 čl. III odst. 19 Smlouvy. V případě, že MUP v daném akademickém roce program CŽV neotevře, anebo že účastník programu CŽV nemohl být z kapacitních důvodů zařazen do skupiny a další skupina nebyla otevřena, zavazuje se MUP zaplacené školné za CŽV vrátit účastníkovi programu CŽV bez zbytečného prodlení v souladu se Směrnicí o poplatcích. 13. Účastník programu CŽV, který uzavřel Smlouvu jako současné studium druhého programu CŽV, se zavazuje platit MUP za současné studium druhého programu CŽV snížené školné za CŽV; v případě programu CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince nebo Přípravný rok kurz anglického jazyka se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě programu CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka nebo Semestrální modul se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Tato snížená výše školného za CŽV platí pouze v případě, že účastník programu CŽV současně se studiem druhého programu CŽV studuje bez přerušení také bakalářský nebo magisterský obor nebo Program CŽV v rámci akreditovaných programů na MUP. Snížená výše školného za CŽV nemůže být rozložena do splátek. 14. Účastník programu CŽV má povinnost platit školné za CŽV za celou dobu studia v rámci programu CŽV, a to i pokud bylo jeho studium v rámci programu CŽV z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo pokud MUP platně odstoupila od Smlouvy. Zaplacené školné za CŽV se nevrací. Podrobnosti k povinnosti platit školné za CŽV a další poplatky stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Ceník poplatků MUP a Směrnice o poplatcích. 15. Studium v rámci programu CŽV se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném programu CŽV a splněním všech podmínek stanovených pro vydání osvědčení o absolvování programu CŽV. Dnem 7

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Hranice, Tovární č.p. 325, PSČ 753 00, IČ: 610 60 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16513, jednající (dále jen SSI ) a

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů.

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy

Vypracoval a předkládá RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy Ing. Milan Bukač, kvestor. Článek 1 Předmět úpravy a základní pojmy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č.2/2010 Věc Ceny ubytování v zařízeních Správy kolejí a menzy Univerzity Pardubice Působnost pro studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice a pro krátkodobé ubytování Účinnost

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více