SMLOUVA O STUDIU S Číslo smlouvy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:"

Transkript

1 Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: , Sídlo: Prokopova 100/16, CZ Praha 3, Korespondenční adresa: Dubečská 900/10, CZ Praha 10, Jejímž jménem jedná: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor (dále jen MUP ) a Jméno: Bydliště: Datum narození: (dále jen student ) uzavřeli tuto Smlouvu o studiu: 1 Předmět smlouvy 1. Student byl rozhodnutím rektora MUP ze dne přijat k prezenčnímu studiu v bakalářském studijním programu Humanitní studia, oboru Humanitní studia za podmínek uvedených v této smlouvě. 2. Předmětem této Smlouvy o studiu (dále jen Smlouva ) je úprava vzájemných vztahů mezi studentem a MUP souvisejících se závazkem MUP poskytovat studentovi výuku v rozsahu studijního programu a oboru, v jejichž rámci byl přijat ke studiu. 2 Platba školného za studium 1. Student si tímto zvolil režim plateb školného za studium jako*: Platba za jeden akademický rok vcelku Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky 2. Podrobnosti režimu plateb školného za studium stanoví Smlouva a vnitřní předpisy MUP, zejména Ceník poplatků MUP. 3. Student si tímto zvolil následující měnu platby školného za studium*: CZK EUR 3 Podmínky studia na MUP V tomto 3 Smlouvy jsou upraveny všeobecné studijní podmínky pro všechny studijní programy a obory, všechny programy celoživotního vzdělávání a rigorózní řízení ve všech programech a oborech uskutečňované MUP, a to konkrétně v jeho článcích I. až VII., když obsah práv a povinností stran Smlouvy z těchto podmínek je určen typem studijního programu a oboru, resp. programu celoživotního vzdělávání, resp. rigorózního řízení uvedeným v 1 odst. 1 Smlouvy. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Není-li dále uvedeno jinak, řídí se Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé především ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, který je ve Smlouvě nadále označován jako "zákon o vysokých školách", a vnitřními předpisy MUP. 2. MUP je soukromou vysokou školou univerzitního typu. MUP je řádně konstituovanou právnickou osobou s oprávněním působit v České republice jako soukromá vysoká škola. Státní souhlas ve smyslu 39 zákona o vysokých školách byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělen dne * správná možnost je označena křížkem 1

2 MUP uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, rigorózní řízení a programy celoživotního vzdělávání. Článek II. Vnitřní předpisy MUP 1. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, se zavazuje při studiu, resp. rigorózním řízení nebo studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání, řídit se vnitřními předpisy MUP v platném znění, které upravují práva a povinnosti při studiu, resp. rigorózním řízení nebo studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Těmito vnitřními předpisy MUP jsou zejména: Statut MUP, Studijní a zkušební řád, Rigorózní řád, Řád celoživotního vzdělávání, Řád přijímacího řízení, Stipendijní řád, Disciplinární řád, Volební a jednací řád akademického grémia, Knihovní řád Odborné knihovny Jiřího Hájka, Směrnice o poplatcích, Ceník poplatků MUP, Směrnice o vydávání, rozdělování a evidenci vnitřních předpisů, Směrnice o úřední desce, Směrnice o vydávání, používání a evidenci čipových karet a další vnitřní předpisy MUP, zejména příslušná rozhodnutí rektora. 2. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, byl před podpisem Smlouvy seznámen s platným zněním vnitřních předpisů uvedených v 3 čl. II. odst. 1 Smlouvy a je povinen se průběžně seznamovat s jejich novelizacemi a aktuálním zněním. MUP se zavazuje umožnit studentovi, resp. účastníku rigorózního řízení nebo účastníku programu celoživotního vzdělávání, přístup ke vnitřním předpisům MUP v platném znění a k jejich změnám. 3. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, podpisem Smlouvy potvrzuje, že mu význam adhezní doložky uvedené v tomto článku je znám, že mu byl před podpisem Smlouvy dostatečně vysvětlen, když její hlavní význam spočívá v tom, že se jedná o vnitřní předpisy MUP upravující její činnost a provozní fungování vydávané v souladu se zákonem o vysokých školách, které nelze pro jejich velký rozsah včlenit do této smlouvy. Student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, podpisem Smlouvy rovněž prohlašuje, že v tomto článku uvedené vnitřní předpisy MUP neobsahují pro něj žádnou znevýhodňující podmínku. Dále student, resp. účastník rigorózního řízení nebo účastník programu celoživotního vzdělávání, potvrzuje podpisem Smlouvy, že této adhezní doložce porozuměl a že je pro něj naprosto srozumitelná. Článek III. Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy 1. Student, který uzavřel s MUP Smlouvu o studiu, byl přijat ke studiu v rámci studijního programu v oboru uvedeném v 1 odst. 1 Smlouvy. Uvedený studijní program byl řádně akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vysokých školách. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká studentovi právo na uzavření Smlouvy o studiu. Vzhledem k tomu, že doktorské studijní programy Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies, studijní obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies, uskutečňuje MUP ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. (dále jen ÚMV ), vychází Smlouva také ze smluvních vztahů mezi MUP a ÚMV týkajících se vzájemné spolupráce při realizaci těchto doktorských studijních programů a oborů; v případech, kdy Smlouva hovoří o rozhodnutích rektora, má se pro účely Smlouvy za to, že rozhodnutí rektora MUP týkající se uvedených doktorských studijních programů a oborů byla přijata po předchozí dohodě s ředitelem ÚMV. 2. Akademický rok trvá dvanáct kalendářních měsíců a člení se na zimní semestr, letní semestr a prázdniny. Začátek výuky, zkouškového období a další podrobnosti týkající se organizace výuky jsou každoročně stanoveny v Harmonogramu akademického roku, s nímž bude student seznámen nejpozději na počátku příslušného akademického roku. 3. Standardní doba studia bakalářského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let. Standardní doba studia magisterského studijního programu je dva roky, maximální doba studia je šest let. Standardní doba studia doktorského studijního programu je tři roky, maximální doba studia je sedm let. Podrobnosti stanoví Studijní a zkušební řád MUP. 4. Bližší členění studijního programu na studijní obory, jejich charakteristika a jejich kombinace, charakteristika studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popř. délka praxe, podmínky, které musí student splnit během studia, jakož i bližší vymezení cílů studia, jsou součástí obsahu vnitřních předpisů MUP a obsahem studijních plánů. 5. Absolventům studia v bakalářských programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). Absolventům studia v magisterských programech se uděluje akademický titul magistr (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem), resp. inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem). Absolventům studia v doktorských programech se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). 2

3 6. Studium dle Smlouvy lze částečně absolvovat i na partnerských vysokých školách a univerzitách, a to jako Erasmus mobility v rámci ERASMUS+ nebo na partnerských vysokých školách a univerzitách se zvláštními smluvními vztahy k MUP, resp. v rámci programu Double Degree, a to vždy v souladu s příslušnými vnitřními předpisy MUP platnými pro daný studijní program a obor. 7. MUP se zavazuje počínaje akademickým rokem, v němž byl student přijat ke studiu, poskytovat studentovi výuku v rozsahu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditovaného studijního programu a oboru, v jehož rámci byl student přijat ke studiu, zabezpečit obsah studia a organizaci studijního procesu studenta v rozsahu studijního programu a oboru, v jehož rámci byl student přijat ke studiu, a to v souladu se svými platnými vnitřními předpisy a platnými obecně závaznými právními předpisy, a plnit ostatní povinnosti dané jí zákonem o vysokých školách. 8. Student má právo studovat v rámci studijního programu, v jehož rámci byl přijat ke studiu, konat atestace za podmínek stanovených studijním programem a Studijním a zkušebním řádem MUP, zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem a Studijním a zkušebním řádem MUP, používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem studia ve studijním programu, v jehož rámci byl přijat ke studiu, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP, jakož i volit a být volen do akademického grémia a všechna další práva a povinnosti stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy MUP. 9. Student se zavazuje platit MUP školné za studium, a to na základě režimu plateb školného za studium, který zvolil v uzavřené Smlouvě. Školné za studium je v souladu s Ceníkem poplatků MUP stanoveno jako platba za každý jeden akademický rok; školné za studium lze platit za každý jeden akademický rok vcelku anebo ve splátkách. Konkrétní možnosti rozložení platby školného za studium na splátky stanoví Smlouva a Studijní a zkušební řád MUP. 10. Pokud student bakalářského nebo magisterského studijního programu ve Smlouvě zvolil režim Platba za jeden akademický rok vcelku, zavazuje se platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia, nebo ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia, nebo má-li dle Ceníku poplatků MUP nárok na školné za studium kombinované studium se slevou ve výši ,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Školné za každý další (následující) akademický rok je splatné vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. 11. Pokud student bakalářského nebo magisterského studijního programu ve Smlouvě zvolil režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, zavazuje se platit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), nebo se zavazuje zaplatit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), nebo má-li dle Ceníku poplatků MUP nárok na školné za studium kombinované studium se slevou, zavazuje se zaplatit navýšené školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia se slevou, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc korun českých). První splátka školného za studium je splatná nejpozději v den podpisu Smlouvy v případě prvního akademického roku, nebo nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku v případě každého dalšího (následujícího) akademického roku; 2. splátka školného za studium je splatná vždy nejpozději do 10. ledna příslušného akademického roku. Režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky se nedotýká právního důvodu, kterým je povinnost zaplatit vždy školné za studium za celý akademický rok, jedná se pouze rozložení způsobu platby školného za studium na dvě splátky. Student je povinen i v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky zaplatit celé školné za studium za každý akademický rok, a to i v případě ukončení studia z jakéhokoliv důvodu před dnem splatnosti druhé splátky. 12. Student může režim plateb školného za studium změnit, avšak vždy až po uplynutí jednoho akademického roku, a to nejpozději ke dni splatnosti platby školného za studium, resp. první splátky, na další akademický rok; změnu student provede platbou změněné výše školného za studium, resp. první splátky. Pokud student provede platbu v jiné výši než ve výši stanovené Smlouvou a Ceníkem poplatků MUP, zůstává režim plateb pro další období nezměněn. Není-li ve Smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. 13. Student, který uzavřel Smlouvu jako současné studium druhého oboru se zavazuje platit MUP za současné studium druhého oboru snížené školné za studium v případě bakalářských a magisterských oborů ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za první akademický rok a ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc 3

4 korun českých) za druhý akademický rok a v případě bakalářských oborů ve výši ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za třetí akademický rok studia. Tato snížená výše školného platí pouze v případě, že student současně se studiem druhého oboru studuje bez přerušení první bakalářský nebo magisterský obor na MUP. Pokud student z jakéhokoliv jiného důvodu, než z důvodu řádného ukončení absolvováním studia v příslušném studijním programu a oboru, ukončí studium prvního oboru studia nebo je mu ze strany MUP studium prvního oboru platně ukončeno nebo přerušeno, zavazuje se od začátku následujícího akademického roku po dni, v němž k takovému ukončení nebo přerušení studia došlo, hradit školné za studium v plné výši dle Ceníku poplatků MUP a dle ustanovení 3 čl. III. odst. 10 a 11 Smlouvy. Snížená výše školného za současné studium druhého oboru nemůže být rozložena do splátek. Školné za studium za první akademický rok je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu. Školné za studium za každý další (následující) akademický rok je splatné vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. Pokud student při současném studiu druhého oboru opakuje ročník, nemá opakování ročníku vliv na výši školného za studium druhého a třetího akademického roku studia a školné za studium se navyšuje shodně, jako by student ročník neopakoval, a to až do výše ,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za akademický rok studia, za dodržení podmínky uvedené v ustanovení 3 čl. III. odst. 13 věty druhé a třetí Smlouvy. 14. Student doktorského studijního programu v kombinované formě studia se zavazuje platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Student doktorského studijního programu v prezenční formě studia se zavazuje platit školné za studium ve výši ,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc korun českých) za jeden akademický rok. Školné za studium za první akademický rok je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu. Školné za každý další (následující) akademický rok je splatné vcelku vždy předem, vždy nejpozději do 30. dne měsíce června předchozího akademického roku. Školné za studium doktorského studijního programu nemůže být rozloženo do splátek. Studenti, kteří uzavřeli Smlouvu o studiu v doktorském studijním programu v prezenční formě studia, jimž bylo přiznáno doktorandské stipendium dle Stipendijního řádu, a studenti, kteří uzavřeli Smlouvu o studiu v rámci programu Škola bez bariér, studují na základě přiznaného doktorandského stipendia nebo stipendia pro studenty s pohybovým postižením dle Stipendijního řádu v platném znění bezplatně a to po dobu, na kterou jim je stipendium přiznáno. Bližší podmínky upravuje příslušné rozhodnutí o přiznání stipendia a Stipendijní řád, jakož i příslušná rozhodnutí rektora. 15. MUP je oprávněna jednostranně zvýšit školné za studium pro následující akademický rok, jestliže se náklady na studium studenta zvýší v důsledku inflace o více než o 10 %, a to o tolik procent z částky školného za studium za předchozí akademický rok, o kolik procent na rok se zvýšily náklady na studium studenta. Na toto zvýšení školného je MUP povinna studenta včas písemně upozornit. 16. Student má povinnost platit školné za celou standardní dobu studia. Student má povinnost platit školné v plné výši i za akademický rok, v němž bylo jeho studium z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo v němž MUP platně odstoupila od Smlouvy. Zaplacené školné se nevrací, s výjimkou případů stanovených vnitřními předpisy MUP, zejména Studijním a zkušebním řádem. Podrobnosti k povinnosti platit školné za studium a další poplatky stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád, Ceník poplatků MUP a Směrnice o poplatcích. 17. Možnosti a podmínky přerušení studia, opakování ročníku a další možnosti a podmínky průběhu studia stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád. V době přerušení studia nemá student status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách. 18. V případech, kdy vnitřní předpisy MUP stanoví možnost změny formy studia z prezenční na kombinovanou a naopak, pak je-li tato změna studentovi schválena, postupuje se pro účely výše školného za studium dle Smlouvy takto: a) Je-li změna formy studia schválena od začátku akademického roku, má student povinnost platit školné za studium ve změněné výši pro danou formu studia od začátku akademického roku, pro který byla daná změna schválena. b) Je-li změna formy studia z prezenční na kombinovanou formu schválena v průběhu akademického roku, má student povinnost platit školné za studium v nezměněné výši (pro prezenční studium) za celý akademický rok, v němž byla změna schválena, a změněnou výši školného za studium (pro kombinované studium) až od začátku následujícího akademického roku. V případech, kdy je změna formy studia z prezenční na kombinovanou a naopak schválena, má se za to, že forma studia stanovená v 1 odst. 1 Smlouvy se ode dne schválené změny formy studia mění a v takovém případě student a MUP neuzavírají dodatek ke Smlouvě. 19. MUP si z provozních nebo organizačně technických důvodů vyhrazuje právo na změnu místa budov, v nichž probíhá výuka v průběhu platnosti Smlouvy v rámci území Česka. MUP si dále vyhrazuje právo neotevřít výuku studijní skupiny prvního ročníku bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a oboru v rámci studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, bude-li počet studentů, kteří uzavřeli s MUP Smlouvu o studiu v daném akademickém roce v rámci předmětné studijní skupiny v rámci takového 4

5 studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, nižší než deset, přičemž za studijní skupinu se považuje skupina studentů, kteří mají navštěvovat výuku společně dle Harmonogramu akademického roku v rámci prvního ročníku téhož bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka; v takovém případě může MUP odstoupit od Smlouvy a vrátit studentovi již zaplacené školné za studium; na studenta se v takovém případě hledí, jakoby ke studiu vůbec nenastoupil a pro vrácení školného za studium se postupuje dle Směrnice o poplatcích. Toto odstoupení od Smlouvy je MUP povinna písemně oznámit studentovi, účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení, případně dnem odmítnutí převzetí oznámení, anebo nepodařilo-li se oznámení doručit z jiného důvodu než odmítnutím jeho převzetí, uplynutím pátého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení doporučeným dopisem. 20. Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu a oboru; podmínky ukončení studia a den ukončení studia stanovuje Studijní a zkušební řád MUP; bakalářské a magisterské studium na MUP končí a student přestává být studentem vykonáním poslední části státní závěrečné zkoušky (SZZK), doktorské studium na MUP končí a student přestává být studentem úspěšným obhájením disertace. 21. Studium se dále ukončuje za podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem MUP: a) Zanecháním studia; dnem ukončení studia je den, kdy bylo MUP doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia, b) odnětím akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí ministerstva, c) zánikem akreditace studijního programu; dnem ukončení studia je den, ke kterému MUP oznámila zrušení studijního programu, nebo den, ke kterému skončila udělená akreditace, d) rozhodnutím o vyloučení ze studia podle Disciplinárního řádu MUP v souladu s ustanovením 65 odst. 1 písm. c) nebo 67 zákona o vysokých školách; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci, e) v případech, kdy Rektor rozhodne o ukončení studia na MUP podle 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, pokud student nesplní požadavky vyplývající ze studijního programu dle Studijního a zkušebního řádu MUP, student překročil maximální dobu studia nebo student nezaplatil školné podle podmínek stanovených Smlouvou, Ceníkem poplatků MUP a Směrnicí o poplatcích, f) a v ostatních případech stanovených zákonem o vysokých školách, a to ke dni, ke kterému tak stanoví zákon o vysokých školách, anebo v ostatních případech stanovených Smlouvou s přihlédnutím k vnitřním předpisům MUP. Článek IV. Rigorózní řízení 1. Rigorózní řízení, které je specifikované v 1 odst. 1 Smlouvy, realizuje MUP na základě ustanovení 46 odst. 5 zákona o vysokých školách. Uzavřením Smlouvy o konání rigorózního řízení se uchazeč stává účastníkem rigorózního řízení. Na základě posouzení přihlášky ke státní rigorózní zkoušce podané uchazečem dle příslušných ustanovení Rigorózního řádu MUP v platném znění sdělila MUP účastníkovi rigorózního řízení bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce, o osobě konzultanta a o dalších skutečnostech o konání rigorózního řízení, jehož účelem je vykonání státní rigorózní zkoušky u navazujícího magisterského studijního programu a oboru uvedeného v 1 odst. 1 Smlouvy, což účastník rigorózního řízení podpisem Smlouvy potvrzuje. 2. Účastník rigorózního řízení je v souladu s Rigorózním řádem MUP povinen obhájit rigorózní práci a úspěšně složit ústní odbornou zkoušku v maximální době tří akademických roků, přičemž tato doba se počítá od počátku akademického roku následujícího po dni uzavření Smlouvy. 3. Účastník rigorózního řízení není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a nemá právo volit a být volen do akademického grémia MUP. Rigorózní řízení nemůže být přerušeno. 4. Bližší členění rigorózního řízení a podmínky, které musí účastník rigorózního řízení splnit během rigorózního řízení, určuje Rigorózní řád MUP a příslušná rozhodnutí rektora. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá MUP účastníku rigorózního řízení diplom a dodatek k diplomu způsobem stanoveným Rigorózním řádem MUP. Absolventům rigorózního řízení se uděluje akademický titul doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem). 5. Účastník rigorózního řízení je oprávněn po dobu jednoho roku ode dne nabytí platnosti Smlouvy, neskončíli platnost Smlouvy dříve, používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem přípravy na zpracování rigorózní práce a přípravy na ústní odbornou zkoušku, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP. Účastník rigorózního řízení je dále oprávněn za stejným účelem využívat také služby konzultací s příslušnými akademickými pracovníky MUP, avšak v maximálním rozsahu celkem 20 (dvaceti) konzultačních hodin; konzultační hodinou se rozumí časový úsek 60 minut. 6. Účastník rigorózního řízení se zavazuje zaplatit MUP v souladu s Ceníkem poplatků MUP jednorázový celkový poplatek za rigorózní řízení ve výši ,- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých). Tímto 5

6 poplatkem účastník rigorózního řízení hradí náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky MUP a další služby, které mu MUP poskytuje v souladu se Smlouvou. Poplatek za rigorózní řízení je v souladu se Směrnicí o poplatcích splatný nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Zaplacený poplatek za rigorózní řízení se nevrací. Účastník rigorózního řízení má povinnost zaplatit poplatek za rigorózní řízení v plné výši, i pokud bylo rigorózní řízení z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo pokud MUP platně odstoupila od Smlouvy. 7. Rigorózní řízení se řádně ukončuje splněním všech podmínek stanovených pro konání státní rigorózní zkoušky a úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky; podmínky ukončení rigorózního řízení stanovuje Rigorózní řád MUP. Dnem ukončení rigorózního řízení je den vykonání státní rigorózní zkoušky. 8. Rigorózní řízení dále končí za podmínek stanovených Rigorózním řádem MUP: a) Zanecháním rigorózního řízení; dnem ukončení rigorózního řízení je den, kdy bylo MUP doručeno písemné prohlášení účastníka rigorózního řízení o zanechání rigorózního řízení, b) nesplní-li účastník rigorózního řízení požadavky vyplývající z podmínek stanovených Rigorózním řádem MUP a nevykoná-li úspěšně státní rigorózní zkoušku; dnem ukončení rigorózního řízení je den, kdy účastník rigorózního řízení nevykoná státní rigorózní zkoušku v posledním možném termínu stanoveném Rigorózním řádem MUP, c) uplynutím maximální doby stanovené pro obhajobu rigorózní práce a úspěšné složení ústní odborné zkoušky ustanovením 3 čl. IV. odst. 2 Smlouvy, d) vyloučením z rigorózního řízení podle Disciplinárního řádu MUP v souladu s ustanovením 65 odst. 1 písm. c) nebo 67 zákona o vysokých školách; dnem ukončení rigorózního řízení je v tomto případě den, kdy rozhodnutí o vyloučení z rigorózního řízení nabylo právní moci, e) a v ostatních případech stanovených zákonem o vysokých školách, a to ke dni, ke kterému tak stanoví zákon o vysokých školách, anebo v ostatních případech stanovenými Smlouvou s přihlédnutím k vnitřním předpisům MUP. Článek V. Programy celoživotního vzdělávání 1. Program celoživotního vzdělávání, do něhož byl účastník přijat a který je specifikovaný v 1 odst. 1 Smlouvy, realizuje MUP na základě ustanovení 60 zákona o vysokých školách. Uzavřením Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání se uchazeč stává účastníkem programu celoživotního vzdělávání (dále jen program CŽV ). 2. Harmonogram jednotlivých programů CŽV se řídí příslušnými rozhodnutími rektora a vychází z Harmonogramu akademického roku; ustanovení 3 čl. III odst. 2 Smlouvy se pro programy CŽV použije obdobně. 3. Účastník programu CŽV není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a nemá právo volit a být volen do akademického grémia MUP. Program CŽV nemůže být přerušen. 4. V rámci programů CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Přípravný rok kurz anglického jazyka a Semestrální kurz anglického jazyka má účastník tohoto programu CŽV možnost využít v druhém semestru akademického roku výuku ve dvou odborných kurzech vyučovaných na MUP v rámci akreditovaných studijních oborů bakalářského či magisterského studia v celkovém rozsahu maximálně 13 přednášek v každém z kurzů. V případě kapacitních možností má účastník programu CŽV v rámci programů CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince a Přípravný rok kurz anglického jazyka možnost využít výuku jednoho dalšího jazyka vyučovaného na MUP ve skupině se studenty MUP, je-li v daném akademickém roce k dispozici příslušná jazyková úroveň vybraného jazyka. 5. Bližší členění programu CŽV, charakteristika vyučovaných předmětů, podmínky, které musí účastník programu CŽV splnit při studiu v rámci programu CŽV, stanoví v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání MUP příslušné rozhodnutí rektora. 6. O absolvování programu CŽV vydá MUP účastníkovi programu CŽV, který splnil všechny podmínky pro absolvování programu CŽV, osvědčení. Uznávání studijních povinností z programu CŽV v rámci studia bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a oborů upravují vnitřní předpisy MUP, zejména Studijní a zkušební řád MUP. 7. Účastník programu CŽV je oprávněn používat zařízení a informační technologie, jakož i služby studijního oddělení, služby knihoven MUP a služby studoven MUP, a to za účelem studia v rámci programu CŽV, v souladu s vnitřními předpisy MUP a s pravidly určenými MUP. 8. Účastník programu CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince nebo Přípravný rok kurz anglického jazyka se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Účastník programu CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka nebo 6

7 Semestrální modul se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. 9. Účastník programu CŽV Program CŽV v rámci akreditovaných programů se zavazuje platit MUP školné za CŽV, a to na základě režimu plateb školného za CŽV, který zvolil v uzavřené Smlouvě. Školné za CŽV Program CŽV v rámci akreditovaných programů je v souladu s Ceníkem poplatků MUP stanoveno jako platba za jeden akademický rok a lze ho platit vcelku anebo ve splátkách dle těchto VSP MUP. 10. Pokud účastník programu CŽV ve Smlouvě dle ustanovení 3 čl. V odst. 9 Smlouvy zvolil režim Platba za jeden akademický rok vcelku, zavazuje se platit školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia v rámci programu CŽV, nebo ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia v rámci programu CŽV. Školné za CŽV je splatné nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o studiu v rámci programu CŽV. 11. Pokud účastník programu CŽV ve Smlouvě dle ustanovení 3 čl. V odst. 9 Smlouvy zvolil režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky, zavazuje se platit navýšené školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát osm tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě prezenční formy studia v rámci programu CŽV, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), nebo se zavazuje zaplatit navýšené školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden akademický rok v případě kombinované formy studia v rámci programu CŽV, a to ve dvou splátkách, každá ve výši ,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých). První splátka školného za CŽV je splatná nejpozději v den podpisu Smlouvy; 2. splátka školného za CŽV je splatná nejpozději do 10. ledna příslušného akademického roku. Režim Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky se nedotýká právního důvodu, kterým je povinnost zaplatit vždy školné za CŽV za celý akademický rok, jedná se pouze rozložení způsobu platby školného za CŽV na dvě splátky. Účastník programu CŽV je povinen i v režimu Rozložení platby za jeden akademický rok na dvě splátky zaplatit celé školné za CŽV za každý akademický rok, a to i v případě ukončení studia v rámci programu CŽV z jakéhokoliv důvodu před dnem splatnosti druhé splátky. Není-li ve Smlouvě režim plateb zvolen, platí režim Platba za jeden akademický rok vcelku. 12. MUP si vyhrazuje právo program CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince a Přípravný rok kurz anglického jazyka neotevřít v případě, že v daném akademickém roce bude počet účastníků každého programu CŽV menší než minimální počet účastníků ve skupině; minimální počet účastníků ve skupině je 17, maximální 23. Pokud bude počet účastníků vyšší, než maximální počet účastníků ve skupině, ale nižší než pro otevření další skupiny, bude do skupiny zařazeno 23 účastníků v pořadí, v jakém podepsali Smlouvu o studiu v rámci programu celoživotního vzdělávání. MUP si vyhrazuje právo programy CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka a Semestrální modul z kapacitních důvodů neotevřít. MUP si dále vyhrazuje právo Program CŽV v rámci akreditovaných programů neotevřít v případě, že nebude otevřena příslušná studijní skupina prvního ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu a oboru v rámci studijního oboru a místa, v němž probíhá výuka, dle 3 čl. III odst. 19 Smlouvy. V případě, že MUP v daném akademickém roce program CŽV neotevře, anebo že účastník programu CŽV nemohl být z kapacitních důvodů zařazen do skupiny a další skupina nebyla otevřena, zavazuje se MUP zaplacené školné za CŽV vrátit účastníkovi programu CŽV bez zbytečného prodlení v souladu se Směrnicí o poplatcích. 13. Účastník programu CŽV, který uzavřel Smlouvu jako současné studium druhého programu CŽV, se zavazuje platit MUP za současné studium druhého programu CŽV snížené školné za CŽV; v případě programu CŽV Přípravný rok kurz českého jazyka pro cizince nebo Přípravný rok kurz anglického jazyka se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a v případě programu CŽV Semestrální kurz českého jazyka pro cizince, Semestrální kurz anglického jazyka nebo Semestrální modul se zavazuje zaplatit MUP za studium v rámci programu CŽV jednorázové celkové školné za CŽV ve výši ,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých), které je splatné vcelku nejpozději ke dni podpisu Smlouvy. Tato snížená výše školného za CŽV platí pouze v případě, že účastník programu CŽV současně se studiem druhého programu CŽV studuje bez přerušení také bakalářský nebo magisterský obor nebo Program CŽV v rámci akreditovaných programů na MUP. Snížená výše školného za CŽV nemůže být rozložena do splátek. 14. Účastník programu CŽV má povinnost platit školné za CŽV za celou dobu studia v rámci programu CŽV, a to i pokud bylo jeho studium v rámci programu CŽV z jakéhokoliv důvodu ukončeno anebo pokud MUP platně odstoupila od Smlouvy. Zaplacené školné za CŽV se nevrací. Podrobnosti k povinnosti platit školné za CŽV a další poplatky stanoví vnitřní předpisy MUP, zejména Ceník poplatků MUP a Směrnice o poplatcích. 15. Studium v rámci programu CŽV se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném programu CŽV a splněním všech podmínek stanovených pro vydání osvědčení o absolvování programu CŽV. Dnem 7

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU Jungmannova 28/17 110 00 PRAHA 1 tel./fax: +420 224 237 769 SMLOUVA O STUDIU vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha 1,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více