Projekt ihned.cz profil uživatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt ihned.cz profil uživatelů"

Transkript

1 Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21

2 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků ekonomického zpravodajského serveru. Primárním cílem výzkumu bylo poskytnout zadavatelům ové reklamy relevantní data pro mediaplanning. Ženy 23 % Muži 77 % Struktura návštěvníků podle pohlaví 77 % 57 % Typickým návštěvníkem serveru jsou muži, kteří jsou zastoupeni ze tří čtvrtin podíl mužů Economia OnLine se rozhodla investovat do vlastního výzkumného projektu, jehož realizátorem byla výzkumná agentura STEM/MARK. Specifické zaměření ekonomického zpravodajského serveru a jeho jednotlivých sekcí se promítá také do specifického sociodemografického profilu jeho návštěvníků v porovnání se strukturou obecné ové populace. Pro potřeby srovnání profilu návštěvníků s obecnou ovou populací bylo využito dat z výzkumu Media Projekt, který mj. monitoruje též penetraci u a sociodemografický profil uživatelů u ve věku let. Pro účely komparace bylo využito ročních dat 21, která vycházejí z dotazování respondentů. Dotazování probíhalo pomocí pop-up technologie společnosti STEM/MARK. Výsledný dotazovací modul byl spouštěn návštěvníkům serveru. Dotazování probíhalo celkem 9 dnů a účastnilo se ho 2 87 respondentů. Dotazník byl konstruován tak, že neobsahoval tzv. povinné otázky, tj. otázky bez jejichž vyplnění by nemohl respondent pokračovat v dotazníku. Součástí dotazníku byly mj. otázky na osobní či rodinné kategorizované příjmy, proto byla ponechána možnost neodpovědět na danou otázku, což je standardní metodologický postup. Přesto bylo dosaženo vysoké úplnosti vyplněných dotazníků z celkového uvedeného počtu 2 87 účastníků výzkumu jich 78 % vyplnilo více než dvě třetiny všech sledovaných otázek. Základní 2 % Střední bez maturity 3 % Střední s maturitou 36 % Vysokoškolské 59 % Struktura podle vzdělání 59,5 % 2,3 % Na je třikrát větší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí než v obecné ové populaci. do 19 let 2 % 2 34 let 57 % let 3 % nad 5 let 11 % ekonomicky neaktivní 22 % ekonomicky aktivní 78 % řadový pracovník 51 % Struktura podle věku podíl vysokoškolsky vzdělaných osob Na je nadprůměrná koncentrace lidí ve věku 2 až 34 let a 16x menší podíl osob ve věku do 19 let. vedoucí pracovník s podřízenými 34 % vrcholový manažer % ředitel firmy 5 % podíl osob ve věku 2 34 let 57,5 % 33,1 % Struktura podle ekonomické aktivity Na je ve srovnání s obecnou ovou populací nadprůměrný podíl ekonomicky aktivních osob. podíl ekonomicky aktivních osob 78 % 58 % Struktura podle postavení v zaměstnání Na jsou ve srovnání s obecnou ovou populací nadprůměrně zastoupeni manažeři. ředitel firmy vrcholový manažer vedoucí pracovník s podřízenými řadový pracovník Sociodemografický profil návštěvníků (STEM/MARK, září říjen 21) Economia OnLine, a. s., Ovenecká 38/9, 17 Praha 7 tel.: (2) , fax: (2) ,

3 SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ Demografické charakteristiky návštěvníků ekonomického zpravodajského serveru odpovídají obsahovému zaměření serveru mezi návštěvníky převažují muži, věková skupina 2 49 let, lidé s vysokoškolským vzděláním, ekonomicky aktivní uživatelé u s vysokými rozhodovacími pravomocemi v zaměstnání a s tím spojeným nadprůměrným osobním příjmem. Návštěvníci serveru žijí více než z poloviny ve velkých sídlech nad tisíc obyvatel. Při srovnání s obecnou ovou populací je mezi návštěvníky serveru nadprůměrná koncentrace těchto cílových skupin: Server Obecná ová populace Muži 77 % 57 % Osoby ve věku 2 34 let 58 % 33 % Vysokoškoláci 6 % 2 % Ekonomicky aktivní 78 % 58 % Čistý měsíční osobní příjem nad 2 tisíc Kč 39 % 5 % Sídla nad tisíc obyvatel 54 % 34 % Struktura podle rozhodovacích pravomocí podíl osob s pravomocí rozhodovat o investicích nad 5 mil. Kč 28 % 4,6 % Ve srovnání s obecnou ovou populací je na čtyřikrát větší podíl osob s pravomocí rozhodovat o firemních investicích Struktura podle osobního příjmu podíl osob s osobním čistým příjmem vyšším než 2 tis. Kč 39 % 5 % Ve srovnání s obecnou ovou populací je na téměř 7x větší podíl osob s nadprůměrným příjmem. Struktura podle velikosti sídla bydliště podíl osob bydlících ve městech nad tis. obyvatel nerozhoduje 34 % do 5 tis. Kč 18 % do 5 mil. Kč 2 % nad 5 mil. Kč 28 % bez příjmu 5 % do tis. Kč 12 % 2 tis. Kč 31 % 2 3 tis. Kč 2 % 3 tis. Kč a více 19 % neuvedlo 13 % do 5 tis. obyvatel 14 % 5 2 tis. obyvatel 12 % 2 tis. obyvatel 2 % nad tis. obyvatel 54 % 54 % 33,6 % Na jsou ve srovnání s obecnou ovou populací nadprůměrně zastoupeny osoby bydlící ve městech nad tis. obyvatel. Nadprůměrný vzdělanostní status návštěvníků serveru se promítá do pracovních pozic s vysokými rozhodovacími pravomocemi. Z celkového počtu ekonomicky aktivních návštěvníků serveru je pětina soukromých podnikatelů, zbývající osoby jsou zaměstnanci firem. Mezi zaměstnanci pracuje v kategorii vrcholového managementu (ředitelé podniků, manažeři s podřízenými útvary ) každý sedmý pracovník, celkově na vedoucích pozicích (i při započtení nižších řídících úrovní) pracuje polovina návštěvníků serveru v zaměstnaneckém poměru. Pro srovnání: V obecné ové populaci pracuje v pozici vrcholového řídícího managementu každý dvacátý pátý pracovník, který je v zaměstnaneckém poměru Struktura podle frekvence užívání u podíl osob pravidelně přistupujících k u 88 % 31,2 % Na je téměř 3x větší podíl pravidelných uživatelů u. Struktura podle prostředí přístupu k u / z domova / z práce ihned / z domova ihned / z práce 36,1 % 42,6 % 58 % 77 % z práce z domova ze školy odjinud 77 % 58 % 12 % 11 % denně, téměř denně 88 % nejméně 1x týdně 11 % méně často 1 % Mezi návštěvníky je nadprůměrný podíl domácích i firemních uživatelů u. Obecná ová populace (Media Projekt , GfK TNSofres - STEM/MARK, SKMO)

4 Vysoký podíl vrcholového managementu mezi návštěvníky serveru se promítá do vysokého podílu osob s rozhodovacími pravomocemi v zaměstnání. O určitých částkách firemních investic rozhodují v zaměstnání dvě třetiny ekonomicky aktivních návštěvníků serveru. Přitom o firemních částkách přesahujících hranici 5 milionů Kč rozhoduje 28 % ekonomicky aktivních návštěvníků, což je 5x vyšší koncentrace ve srovnání s podílem těchto osob v obecné ové populaci. Pro zadavatele inzerce nabízí server inzertně zajímavou cílovou skupinu osob při plánovaní inzerce v oblasti B2B. Pro srovnání uvádíme zastoupení vybraných cílových skupin z hlediska pracovní pozice mezi návštěvníky a obecnou ovou populací: Server Obecná ová populace Soukromí podnikatelé 19 % 12 % Soukromí podnikatelé se zaměstnanci % 5 % Vrcholový management (zaměstnanecký poměr) 15 % 4 % Rozhoduje o firemních investicích 66 % 42 % Rozhoduje o firemních investicích nad 5 milionů Kč 28 % 5 % Podle odvětvové struktury národního hospodářství je ve srovnání s obecnou ovou populací mezi návštěvníky serveru vyšší podíl osob pracujících v oblasti peněžnictví, pojišťovnictví a leasingu, telekomunikací a informačních technologií. Návštěvníci serveru vykazují nadprůměrnou příjmovou pozici z hlediska výše čistého měsíčního osobního příjmu nadprůměrným osobním příjmem minimálně 2 Kč netto disponuje měsíčně 39 % návštěvníků serveru. Pro srovnání v obecné ové populaci se v tomto příjmovém pásmu nachází pouze 5 % uživatelů u. Server má vzhledem k vysokému podílu ekonomicky aktivních osob mezi svými návštěvníky pouze 5 % osob bez vlastního příjmu. Tato skupina je naopak velice početně silnou skupinou v obecné ové populaci, kde představuje 3 % z celkového počtu uživatelů u. Studenti představují celkem 12 % z návštěvnické obce serveru. Z 83 % jde o studenty vysokých škol či univerzit. Více než polovina studujících vysokoškoláků studuje ekonomické obory, každý pátý studuje technický obor. Podíl osob ve věku do 19 let je mezi návštěvníky serveru marginální (2 %). Tato věková skupina však v obecné ové populaci představuje 32 % ze všech uživatelů u. Vysoké příjmy návštěvníků serveru korespondují s nadprůměrným zájmem o využívání u k online nákupům. Zkušenost s ovým nákupem má 6 % návštěvníků serveru, přitom 47 % v ových obchodech nakoupilo již opakovaně. V následujících 6 měsících uvažuje o nákupu zboží či služeb prostřednictvím u 64 % návštěvníků serveru. Ve srovnání s obecnou ovou populací je mezi návštěvníky serveru nadprůměrná osobní zkušenost s ovým nákupem podle aktuálních dat výzkumu Media projekt ( čtvrtletí 21) využilo k nákupům 3 % ové populace, tj. osobní zkušenost s online nákupem je mezi návštěvníky serveru 2x vyšší. UŽIVATELSKÉ ZVYKLOSTI NA INTERNETU Pro zadavatele inzerce představuje návštěvnická obec serveru stabilní skupinu osob s výše uvedenými sociodemografickými charakteristikami. Téměř polovina účastníků výzkumu navštěvuje tento server minimálně 3x týdně, 75 % minimálně 1x týdně. Návštěvníci serveru jsou zkušení, častí uživatelé u denně používá 88 % návštěvníků serveru, všichni jsou uživateli u s frekvencí přístupu minimálně Economia OnLine, a. s., Ovenecká 38/9, 17 Praha 7 tel.: (2) , fax: (2) ,

5 1x týdně. Podíl denních uživatelů u mezi návštěvníky serveru je téměř 3x vyšší než v obecné ové populaci. Vysoký podíl denních uživatelů u mezi návštěvníky serveru se promítá též do nadprůměrného podílu domácích uživatelů. Z práce přistupuje na 77 % návštěvníků serveru, z domova 58 %. V souvislosti s nízkým podílem studujících v návštěvnické obci serveru je také ve srovnání s obecnou ovou populací podprůměrný podíl osob přistupujících na ze škol. Pro srovnání uživatelských zvyklostí návštěvníků serveru a obecné ové populace uvádíme podíly vybraných cílových skupin uživatelů u: Více než 5 zaměstnanců 21 % zaměstnanců 9 % 1 25 zaměstnanců 11 % 26 zaměstnanců 19 % Struktura podle sociálního postavení Soukromý(á) podnikatel(ka) se zaměstnanci 9 % Soukromý(á) podnikatel(ka) bez zaměstnanců 9 % Struktura podle velikosti společnosti Ostatní ekonomicky neaktivní 2 % Studující 12 % V zaměstnaneckém poměru 68 % Nezaměstnán % Jeden pracovník, OSVČ 6 % 2 5 zaměstnanců 6 % 6 25 zaměstnanců 18 % Server Obecná ová populace Denní uživatel u 88 % 31 % Pravidelný uživatel (minimálně 1x týdně) 96 % 65 % Přístup z práce 77 % 43 % Přístup z domova 58 % 36 % Přístup ze školy 12 % 33 % Osobní zkušenost s ovým nákupem 6 % 3 % Určitě ne 7 % Spíše ne 29 % Plánovaný nákup zboží/služeb na u Určitě ano 29 % Spíše ano 35 % i občasné čtenáře deníku, potom 92 % návštěvníků serveru je zároveň čtenářem Hospodářských novin. MEDIÁLNÍ CHOVÁNÍ Ve výzkumu bylo sledováno též propojení sledovanosti ekonomického zpravodajského serveru s tištěnou verzí Hospodářských novin. Server není pouhou online verzí deníku, nicméně obdobné cílové skupiny čtenářů/návštěvníků (vrcholový management, vedoucí pracovníci, vysokoškoláci, osoby s vysokými rozhodovacími pravomocemi v zaměstnání, nadprůměrná příjmová pozice atd.) znamenají též vysoký průnik vzájemné sledovanosti obou médií. Ještě intenzivnější sepětí návštěvnické obce serveru s deníkem je zřejmé u pravidelných návštěvníků (navštěvují minimálně 3x týdně). U této cílové skupiny je pravidelným čtenářem každého vydání Hospodářských novin 57 % dotázaných osob. Významnou sekcí serveru jsou Finance.. V rámci dotazníku byl blok dotazů vymezen ke sledování návštěvnosti konkurenčních finančních serverů skupinou návštěvníků serveru. Z celkového počtu dotázaných návštěvníků serveru jich 47 % čte každé vydání Hospodářských novin. Zahrneme-li Informace o návštěvnosti jiných finančních serverů korespondují s výsledky návštěvnosti těchto serverů. Návštěvníci

6 jsou nejčastěji pravidelnými návštěvníky serveru Finance.cz a Peníze.cz. V následujícím přehledu uvádíme informaci o podílu pravidelných návštěvníků konkrétního finančního serveru (navštěvují jej minimálně 1x týdně) a o podílu osob, které server nikdy nenavštívily. Navštěvuje Nenavštívil(a) minimálně 1x týdně vůbec Finance.cz 32 % 24 % Penize.cz 24 % 31 % Aliaweb.cz 8 % 7 % Mesec.cz 9 % 64 % Financninoviny.cz 12 % 61 % CELKOVÝ PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ Zadavatelé inzerce oslovují na serveru vysoce koncentrovanou skupinu uživatelů u ve věkové skupině 2 34 let v tomto věku je 58 % návštěvníků serveru. Širší věková skupina 2 49 let představuje 87 % návštěvníků serveru. Návštěvníci serveru jsou lidé s nadprůměrným vzdělanostním statusem. Pouze marginální 4 % návštěvníků nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, 6 % jsou vysokoškoláci, 36 % středoškoláci s maturitou. Věku ekonomické aktivity odpovídá vysoký podíl ekonomicky aktivních návštěvníků ekonomicky aktivních je 78 % návštěvníků serveru. S nadprůměrným vzdělanostním statusem koresponduje nadprůměrný podíl vedoucích pracovníků v návštěvnické obci serveru. Mezi osobami v zaměstnaneckém poměru jich 49 % pracuje na vedoucích pozicích. Vrcholový řídící management je zastoupen 15 % na celkovém počtu návštěvníků v zaměstnaneckém poměru. Nadprůměrná je též koncentrace soukromých podnikatelů z celkového počtu návštěvníků jich soukromé podnikání provozuje 19 % Struktura podle odvětví Telekomunikace, informační technologie Peněžnictví, pojišťovnictví, leasing Výroba strojů a strojírenských zařízení Marketing, média a vydavatelská činnost Veřejná správa, soudnictví, armáda a policie Obchod - koupě a prodej zboží Zemědělství Stavebnictví Ostatní služby, pohostinství, ubytování, opravy Zdravotnictví, farmacie, sociální služby Doprava a spoje Jiná odvětví 17,4 % 9,6 % 9,2 % 8,6 % 7,1 % 6,5 % 6,3 % 5,5 % 3,7 % 2,9 % 2,2 % 13 % Vysoký podíl vedoucích pracovníků je provázán s vysokou mírou rozhodovacích pravomocí. Alespoň o nějakých firemních investicích (bez ohledu na jejich výši) rozhoduje 66 % ekonomicky aktivních návštěvníků serveru. O částkách převyšujících 5 milionů Kč ročně rozhoduje z pozice své funkce 28 % ekonomicky aktivních osob navštěvujících server. Pracovní pozice návštěvníků serveru se promítá do jejich příjmové situace. Osobním příjmem vysoko nad celostátním průměrem 2 Kč netto měsíčně disponuje 39 % návštěvníků serveru. Na rozdíl od obecné ové populace je mezi návštěvníky serveru marginální 5% podíl osob bez vlastního příjmu. Vysoké příjmy návštěvníků serveru se odrážejí též v nadprůměrné osobní zkušenosti s ovým nákupem. Prostřednictvím u již nakoupilo nějaké zboží, popř. službu, 6 % návštěvníků serveru. U 47 % jde o opakovanou zkušenost. Nadprůměrný 64% je podíl potenciálních klientů ových obchodů dvě třetiny návštěvníků plánují nákup přes v následujících 6 měsících. Server navštěvují především denní uživatelé u představují 88 % návštěvníků serveru. 56 % přistupuje na z domova, 77 % ze zaměstnání. Návštěvníci serveru jsou pravidelnými návštěvníky těchto stránek minimálně 3x týdně navštěvuje server 48 % dotázaných osob, minimálně 1x týdně 75 %. Economia OnLine, a. s., Ovenecká 38/9, 17 Praha 7 tel.: (2) , fax: (2) ,

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza vypracováno pro část grantového projektu: Společnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další

Více

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech

Modul Screen media. Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Modul Screen media Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních trendů v marketingových dovednostech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072 Specifikace: Přehled možných

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Analýza ekonomického dopadu festivalu

Analýza ekonomického dopadu festivalu Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Analýza ekonomického dopadu festivalu Janáčkův máj 2011 Tereza Raabová a kol. Economic impact v.o.s. 2011 Executive summary Celková návštěvnost,

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více