Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska"

Transkript

1 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji", reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. září 2012

2 Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska na období Dokument Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska na období navazuje na 1. Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku obcí Novoborska pro období let a Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska, Aktualizace návrhové části Aktualizace KPSS byla zpracována v základní verzi v roce 2011 v rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sociálních služeb v Libereckém kraji. Dokument byl tvořen dle metodiky Libereckého kraje, čímž byla zaručena Libereckým krajem doporučená jednotná struktura zpracování komunitních plánů. Toto sjednocení usnadní proces monitoringu a aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb v Libereckém kraji a zároveň bude podkladem pro podporu a financování sociálních služeb v rámci přechodu dotačního řízení z MPSV na Liberecký kraj. V roce 2012 bylo provedeno dopracování dokumentu dle požadavků struktury komunitního plánování Svazku obcí Novoborska (dále jen SON). Bylo provedeno dotazníkové šetření u zástupců samospráv jednotlivých obcích SON, nastavení prioritních cílů a opatření KPSS, zpracování základních dat o sociálních a souvisejících službách (kapacita, nákladovost, apod.). Tvorba Komunitního plánu je součástí, nikoliv konečným cílem, dynamického procesu plánování sociálních a souvisejících služeb. Bylo třeba nastavit v území Novoborska proces mapování stavu plnění cílů a opatření Komunitního plánu. S ohledem na vývoj nabídky sociálních a souvisejících služeb i vývoj potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů budou prioritní opatření upřesněna formou Akčního plánu na rok 2013 v samostatném dokumentu. Na tvorbě Aktualizace KPSS se podíleli: Koordinační skupina a pracovní skupiny KPSS Svazku obcí Novoborska, Územní koordinátor komunitního plánování pro ORP Nový Bor (Krajský úřad Libereckého kraje), externí zpracovatelé e-rozvoj.cz, s.r.o. a LB Plán, s.r.o. Děkujeme všem, kteří se na aktualizaci tohoto dokumentu podíleli. V Novém Boru 2012 Koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb Členský obcí Svazku obcí Novoborska 2

3 OBSAH A. ANALYTICKÁ ČÁST KOMUNITNÍHO PLÁNU NOVOBORSKA... 4 A. 1 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické údaje... 9 A.2.1 Socioekonomická charakteristika oblasti... 9 A.2.2 Demografická analýza A. 3 Popis situace v poskytování sociálních služeb A. 3.1 Popis situace A. 3.2 Datová část A. 4 Popis situace v dalších navazujících oblastech (školství, zdravotnictví, bezpečnost, nezaměstnanost) A. 5 Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb A. 6 Zjednodušená SWOT analýza B. NÁVRHOVÁ ČÁST B.1 Dlouhodobá VIZE (rok 2020) B.2 Strategické cíle a rozvojová opatření pro rok B.3 Stanovení priorit pro realizaci opatření v období B.4 Časový plán realizace rozvojových opatření SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Na zpracování se podíleli: Koordinační skupina a pracovní skupiny Komunitního plánování Svazku obcí Novoborska e-rozvoj.cz, s.r.o., LB plán, s.r.o. 3

4 A. ANALYTICKÁ ČÁST KOMUNITNÍHO PLÁNU NOVOBORSKA A. 1 Východiska zpracování, použité podklady a vstupy Předpoklady a přístupy ke zpracování KPSS Znalost prostředí plánování sociálních služeb, Návaznost na realizaci a výstupy dalších aktivit projektu IP2, Jednoznačná metodická kompatibilita s Krajskou metodickou příručkou plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, Soulad s principy a postupy metodiky MPSV, Akceptace a uplatnění principů datové struktury SPRSS LK a zajištění návaznosti zpracovaných výstupů na strukturu Datového centra sociálních služeb v LK, Úzká spolupráce se složkami organizační struktury v území (řídící skupiny, pracovní skupiny- dle situace v území), Využití činnosti a výstupů práce odborných koordinátorů, Vazba na cíle a aktivity uvedené v SPRSS LK, Zajištění potřebné kompatibility s komunitními plány sousedních území, Respektování a naplnění závěrů a doporučení, vyplývajících ze Zmapování stavu procesu KP v území a obsahu jednotlivých KP v Libereckém kraji, Využití všech dosud zpracovaných relevantních podkladů (data, analýzy a další dostupné dokumenty), Využití výstupů dosavadních aktivit pracovních skupin, samospráv i poskytovatelů sociálních služeb. Pro zpracování KP je využita Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, která rámcově definuje plánování sociálních služeb a dále je komunitní plánování sociálních služeb upraveno podle zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že plánování sociálních služeb je specifickou oblastí plánování, je pro zpracování využita metoda Komunitního plánování. Tato metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: Zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, Dialog a vyjednávání, Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Ve smyslu plánování sociálních služeb lze touto metodou na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům (zvláštnostem), zvyklostem i potřebám jednotlivých občanů. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon 4

5 veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Strategické dokumenty kraje Strategie rozvoje Libereckého kraje (zpracoval Odbor Regionálního rozvoje a evropských projektů, schválena zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 122/07/ZK dne 24. dubna) Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý strategický dokument, neobsahuje zacílení na jednotlivá území LK. Přesto je v dokumentu konstatováno, že sociální služby poskytované na území Libereckého kraje různými poskytovateli (bez ohledu na zřizovatele) mají diametrálně odlišnou úroveň a mnohá zařízení jsou naprosto nevyhovující pro další fungování. Dalším konstatovaným problémem (slabá stránka) je absence alternativních služeb k ústavní péči. V dokumentu je zmíněna potřeba střednědobého a komunitního plánování a koordinace činnosti zainteresovaných subjektů na území Libereckého kraje. Program rozvoje Libereckého kraje (koordinace zpracování Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 287/07/ZK dne Stejně jako ve Strategii rozvoje Libereckého kraje i v tomto dokumentu je část týkající se sociální oblasti. Vzhledem k tomu, že se jedná o střednědobý plánovací dokument, ani tady není možné hledat rozpracování pro jednotlivé části území kraje. V obecné rovině je definován Strategický cíl B. Kvalitní a zdravé lidské zdroje, na který navazuje Rozvojové opatření B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu. Dvě ze tří dílčích opatření je možné považovat za relevantní pro oblast sociálních služeb. Jedná se o Dílčí opatření B.3b Zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb, a B.3c Prevence projevů rasové násilí a pomoc začlenění příslušníků národnostních menšin do většinové populace. V dokumentu je kladen velký důraz na podporu systému komunitního plánování, a to proto, že tento systém je považován za jeden z nejvhodnějších nástrojů, který objektivně popisuje potřeby klientů a je podmínkou efektivnějšího nakládání finančních prostředků v této oblasti. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje (SPRSS LK) (zpracovatel Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, schválen zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 312/08/ZK) V říjnu 2010 byla přijata aktualizace návrhové části SPRSS LK (zpracovatel Odbor sociálních věcí a LB plán, s.r.o.). Jedná se o střednědobý plánovací dokument, který se zabývá v ucelené míře plánováním sociálních služeb v Libereckém kraji. Jedním z důležitých konstatování SPRSS LK je fakt, že poskytovatelé sociálních služeb v LK mají diametrálně odlišnou úroveň služeb. Současné kapacity a provozní podmínky v rezidenčních zařízeních jsou výrazně limitujícím faktorem pro vytváření důstojných podmínek k životu. Chybí dostatečné alternativy k ústavní péči. Rozvojový směr je spatřován ve zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí, což by mělo zajistit zvýšení terénních a ambulantních služeb a zároveň snížení počtu klientů uživatelů pobytových služeb. Proto je podporována transformace a deinstitucionalizace nevyhovujících zařízení. Je třeba zaměřit se na služby sociální prevence a sociální poradenství s důrazem na předcházení sociálnímu vyloučení a na 5

6 začlenění osob do většinové společnosti. Dalším významným bodem je optimalizace stávající sítě služeb a v návaznosti na to kladen důraz na fungování procesu plánování sociálních služeb (pravidelný monitoring a aktualizace SPRSS) zpracováváním rozvojových dokumentů v obcích metodou komunitního plánování. Konkrétními výstupy dokumentu jsou navržené aktivity a opatření, která mají zajistit koordinaci činností v oblasti sociálních služeb takovým způsobem, aby byly v maximální míře pokryty reálné potřeby území ve vazbě na potřeby konečných příjemců služeb- klientů. Dokumenty a zdroje dat na úrovni obcí Tato subkapitola mapuje existenci individuálních rozvojových plánů jednotlivých obcí v řešené oblasti Novoborska. Pozornost je věnována dokumentům, které jsou přímo zaměřené na oblast sociálních služeb a dále globálním rozvojovým dokumentům (strategie rozvoje obce, program rozvoje obce, rozvojová koncepce obce, apod.), které obvykle obsahují i sociální problematiku s úzkou provázaností na další související oblasti. Nový Bor Město v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Z hlediska komplexního rozvoje nemá město zpracovaný žádný globální rozvojový dokument. Jelikož město Nový Bor je největším zřizovatelem a provozovatelem sociálních služeb na Novoborsku, jsou jednotlivé služby popsány v kapitole A. 3.2 Datová část. Mařenice Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela nějaké sociální služby pro své obyvatele. Na území obce jsou poskytované sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, p.o. ( 48), jejíž zřizovatelem je LK (organizace prochází procesem transformace). Do obce dojíždí KDP Sluníčko Mgr. Lucie Brožková (dále jen KDP Sluníčko) poskytující sociální služby dle 39, 40, 44 (osobní asistence, pečovatelská služba a odlehčovací služba) a komplexní domácí péči. Obec finančně podporuje K-centrum Česká Lípa (Most k naději, o.s, 59, 69) a Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s. Svor Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Do obce dojíždí Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. poskytující sociální služby dle 39, 65 (osobní asistence, sociálně aktivizační služby) a KDP Sluníčko, která poskytuje sociální služby 39, 40, 44. Dále obyvatelé obce využívají sociální službu denního stacionáře v České Lípě (Denní a pobytové sociální služby, p.o. 46 ). Obec finančně přispívá na Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s., rozvoz obědů a nákupů pro seniory (podpora obyvatelky, která vypomáhá více občanům v rámci sousedské výpomoci. Finančně podporuje obec rozvoz nákupů a obědů pro důchodce. Prysk Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Péče o potřebné je převážně řešena rodinami. 6

7 Občané obce v menší míře využívají terénní zdravotní péče, která dojíždí z Kamenického Šenova. Z informací z území vyplývá zájem o výpomoc v domácnosti. Obec pořádá kulturní i sportovní akce, finančně podporuje zájmové kroužky a akce v obci, MŠ i ZŠ Prysk. Radvanec Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Finančně podporuje Most k naději, o.s. Z informací vyplývá, že obec nepociťuje problémy v řešení oblasti sociálních služeb. Krompach Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela nějaké sociální služby pro své obyvatele. Sociální péče je v obci řešena výpomocí v rámci rodiny či sousedské výpomoci. Obec podporuje dopravní obslužnost příspěvkem na linkový autobus. Kunratice u Cvikova Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Z informací od vedení obce vyplývá, že obyvatelé nevyužívají sociální služby. V obci funguje rodinná a sousedská výpomoc, rozvoz jídel. Obec přispívá na SDH (děti) a na kulturní akce pro děti a seniory. Okrouhlá Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Do obce dojíždí pečovatelská služba a je poskytovaná osobní asistence (poskytovatel nespecifikován). Obyvatelé dojíždí za službami do center Česká Lípa a Mladá Boleslav. Obec pořádá společenské a kulturní akce pro seniory, děti a mládež. Finančně podpořila vybudování bezbariérového přístupu na Obecní úřad a KD. Obyvatelé dlouhodobě poptávají zajištění pobytové odlehčovací služby ( 44). Značným problémem avizovaným obcí jsou zdravotnické služby, které obyvatelé a především senioři využívají v Novém Boru. Vzhledem k decentralizaci zdravotnických zařízení v Novém Boru senioři v zásadě musí každou zdravotnickou službu poptávat v Novém Boru zvlášť, často na místech s horší dostupností. Nový Oldřichov Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Do obce dojíždí KDP Sluníčko (služby nejsou přesně specifikovány). Další potřeby jsou zajišťovány v rámci rodinné a sousedské výpomoci. Obec finančně podporuje K- centrum Česká Lípa (Most k naději, o.s, 59, 69) a přispívá na zájmovou činnost dětí v ZŠ a MŠ, na hasiče a fotbalisty. Pro seniory je zajištěn rozvoz jídel z prostředků OÚ. Dále obec přispívá na Veřejně prospěšné práce. 7

8 Slunečná Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Obec finančně podpořila výstavbu dětského hřiště. Identifikován je pouze námět řešení prevence policií. Skalice u České Lípy Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Do obce dojíždí poskytovatelé sociálních služeb KDP Sluníčko a Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s., které nabízí a poskytuje služby osobní asistence, odborné poradenství i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 39, 37, 65) přímo v obci. Obyvatelé dojíždí do Nového Boru za službami denního stacionáře pro seniory (Sociální služby města Nový Bor, p.o. 46). Vedení obce dlouhodobě registruje zájem o umístění v bytech DPS v Novém Boru. Ze svého rozpočtu obec finančně podporuje tyto sociální a související služby: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s., Roska Česká Lípa, Rodina v centru, o.s. Finančně a organizačně zajišťuje Veřejně prospěšné práce, Veřejnou službu, sportovní aktivity. Chotovice Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Sloup v Čechách Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. V obci sídlí Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. (zřizovatelem je LK) poskytující sociální služby Domova pro seniory ( 49) a Domova se zvláštním režimem ( 50). Obec finančně přispívá na Veřejně prospěšné práce. Polevsko Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Obec podporuje finančně i věcně své seniory (Polevský klub seniorů, rozvoz obědů, příspěvek na oběd). Rovněž přispívá na Veřejně prospěšné práce. Kamenický Šenov Město v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Na území města je poskytována registrovaná sociální služba - pečovatelská služba Kamenický Šenov ( 40), která působí na území města a v blízkém okolí. Do města dojíždí KDP Sluníčko z Nového Boru, která poskytuje soc. služby ( 39, 44) a komplexní domácí péči. Dále na území působí Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. Město finančně i věcně podporuje pečovatelskou službu, aktivity seniorů, dětí i mládeže, zdravotně postižených osob. 8

9 Svojkov Obec v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Obec není zřizovatelem organizace, která by nabízela sociální služby pro své obyvatele. Finančně podporuje K Centrum Česká Lípa (Most k naději, o.s.) a fotbalové družstvo žáků Bukovany. Cvikov Město v sociální oblasti vychází z Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí svazku Novoborska na roky Na území města funguje pečovatelská služba Cvikov ( 40) v DPS, zřizovatelem je město Cvikov. Do města dojíždí KDP Sluníčko, Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s. a Komplexní domácí péče Naděje. Obyvatelé využívají spádově služeb především v Novém Boru a Liberci. Obec podporuje finančně pečovatelskou službu Cvikov, K- centrum Česká Lípa (Most k naději, o.s.), Rosku Česká Lípa a Svaz tělesně postižených ČR o.s. Rovněž přispívá na obědy pro seniory. Dále finančně podpořila Multifunkční centrum hotel Sever, zájmové činnosti, tělovýchovu a volnočasové aktivity. Svazek obcí Novoborsko Svazek obcí Novoborska, tj. svazek obcí ve smyslu zákona o obcích sdružoval v roce 2011 celkem 14 venkovských obcí a 3 města. V roce 2012 vstoupila do Svazku obcí Česká Lípa. Proces komunitního plánování v České Lípě a Komunitní plán města Česká Lípa je řešen samostatným dokumentem a nezávisle na členství ve Svazku obcí Novoborska). Svazek obcí disponuje dokumentem Strategie rozvoje Novoborska z r Sociální situace a navazující oblasti jsou zde analyzovány a následně řešeny v návrhové části. Z hlediska zpracování aktualizace KPSS Novoborska je relevantní analytickým výstupem výrok SWOT analýzy (slabé stránky): morální, kulturní a duchovní propad určité části obyvatel Novoborska, projevující se mimo jiné v kriminalitě, vandalismu a v problémech v soužití se sociálně méně přizpůsobivými skupinami obyvatel. Návrhová část Strategie byla aktualizována v r V prioritě 2, část 2. jsou uvedeny aktivity, které souvisí s volnočasovými aktivitami a tedy s možnou prevencí sociálních problémů rekonstrukce či opravy kulturních domů (Mařenice, Skalice, Nový Oldřichov, Polevsko, Svor), revitalizace multifunkčního volnočasového centra (Slunečná), Rodina v centru, o.s.- (dříve pod názvem Centrum pro rodinu Koblížek) (Nový Bor). A. 2 Základní demografické a socioekonomické údaje A.2.1 Socioekonomická charakteristika oblasti Tabulka č. 1 Základní údaje obcí oblasti Novoborsko počet zapojených obcí: 17 rozloha: Cvikov ha Chotovice 299 ha Kamenický Šenov ha Krompach 777 ha Kunratice u Cvikova ha Mařenice ha Nový Bor ha Nový Oldřichov 377 ha Okrouhlá 424 ha Polevsko 445 ha 9

10 Prysk ha Radvanec 883 ha Skalice u České Lípy ha Sloup v Čechách 577 ha Slunečná 613 ha Svojkov 344 ha Svor ha CELKEM ha počet obyvatel: CELKEM Tabulka č. 2 Srovnání míry nezaměstnanosti MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI Cvikov 2 10,2% 14,0% 11,3% 10,3% 9,4% 9,0% 7,3% 7,9% 17,3% 14,2% 13,3% Chotovice 6,6% 9,0% 6,1% 12,1% 7,6% 10,6% 12,1% 12,1% 24,2% 15,2% 18,2% Kamenický Šenov 6,4% 13,9% 21,2% 13,6% 12,1% 10,6% 12,1% 13,6% 12,1% 15,2% 12,1% Krompach 18,5% 17,6% 15,5% 12,6% 12,3% 8,3% 8,3% 10,5% 16,2% 14,4% 11,6% Kunratice u Cvikova 7,4% 13,3% 11,9% 8,2% 7,5% 6,0% 7,5% 10,4% 16,4% 12,7% 9,7% Mařenice 8,0% 9,1% 9,8% 8,8% 7,8% 6,6% 5,5% 5,9% 15,3% 12,5% 11,8% Nový Bor 7,4% 11,2% 9,2% 9,8% 8,6% 9,5% 6,7% 7,0% 14,4% 14,1% 10,1% Nový Oldřichov 5,2% 9,3% 10,2% 4,5% 4,1% 4,1% 2,9% 6,9% 11,4% 9,0% 11,4% Okrouhlá 8,8% 11,5% 9,5% 15,6% 8,9% 6,1% 5,6% 10,1% 15,1% 10,6% 10,6% Polevsko 8,1% 9,3% 10,2% 12,3% 9,6% 9,6% 6,4% 8,0% 16,0% 15,5% 13,4% Prysk 4,0% 17,0% 8,2% 18,0% 14,8% 16,4% 6,6% 9,8% 18,0% 13,1% 11,5% Radvanec 10,3% 13,0% 12,5% 13,9% 10,5% 9,1% 7,0% 7,8% 21,6% 16,7% 17,1% Skalice u České Lípy 5,3% 7,0% 6,4% 6,4% 7,3% 7,3% 6,7% 7,9% 13,6% 17,0% 10,3% Sloup v Čechách 14,8% 13,8% 10,0% 16,7% 6,7% 6,7% 6,7% 10,0% 36,7% 23,3% 20,0% Slunečná 16,3% 10,0% 8,9% 12,5% 10,7% 12,5% 8,9% 14,3% 23,2% 16,1% 16,1% Svojkov 14,1% 15,2% 16,0% 15,3% 12,8% 9,6% 7,7% 10,9% 18,8% 15,7% 15,3% Svor 10,2% 14,0% 11,3% 10,3% 9,4% 9,0% 7,3% 7,9% 17,3% 14,2% 13,3% Česká Lípa - okres 3 8,5% 9,7% 10,4% 9,6% 8,0% 7,4% 7,1% 7,7% 13,2% 12,4% 11,6% Liberecký kraj 4 6,6% 7,9% 9,2% 8,4% 7,8% 7,4% 6,5% 6,0% 10,0% 10,6% 9,8% Míra nezaměstnanosti je nejnižší v Mařenicích (9,7%) a v podstatě odpovídá míře nezaměstnanosti průměru Libereckého kraje (necelých 9,8%). Pod hodnotu průměru okresu Česká Lípa (11,6%) se dostává ještě míra nezaměstnanosti Nového Oldřichova (10,1%), Sloupu (10,3%), Polevska (10,6%), Okrouhlé (11,4%), Radvance (11,5%) a nastejno je v Kunraticích u Cvikova (11,6%). Nejvyšší míra, vysoko překračující zmíněné hodnoty, je 1 k údaje za jednotlivé obce za roky k prosinci, za rok 2011 k dubnu 3 údaje za roky k prosinci, za rok 2011 k dubnu 4 údaje za roční průměr 10

11 Neuvedeno nad 1000 v Slunečné (20,0%), a dále pak v Chotovicích (18,2%), Skalici (17,1%), Svojkově (16,1%) a Svoru (15,3%). Celkově se na míře nezaměstnanosti začíná projevovat mírná tendence k poklesu, což může být chápáno jako vzmáhání se z hospodářské recese posledních 2-3 tří let. Tabulka č. 3 Sumarizace ekonomických subjektů v obcích oblasti Novoborsko POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ Registrované subjekty Z toho subjekty, u nichž byla zjištěna aktivita Rok Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Nový Oldřichov Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor CELKEM V Novoborsku je v současnosti registrováno celkem ekonomických subjektů, z čehož pouze u byla zjištěna aktivita. Nejvíce subjektů je v největších obcích území, tj. v Novém Boru, Cvikově, Kamenickém Šenově a dále pak Skalici a Sloupu. Za posledních 5 let počet subjektů narostl z původních na současnou hodnotu Tabulka č. 4 Kategorizace ekonomických subjektů obcí dle velikosti REGISTROVANÉ EKONOMICKÉ SUBJEKTY DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ Počet zaměstnanců Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach

12 Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Nový Oldřichov Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor CELKEM Z registrovaných ekonomických subjektů pouze 555 uvádí vytvořená pracovní místa. Naprostá převaha vytváří 1-5 pozic, přes 100 zaměstnanců má pouze 5 podniků. Celkový počet pracovních míst v Novoborsku se pohybuje v rozmezí až (jedná se o uvedená registrovaná místa!). A.2.2 Demografická analýza Tabulka č. 5 Celkový vývoj počtu obyvatelstva v letech VÝVOJ OBYVATELSTVA Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Nový Oldřichov Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor CELKEM

13 Tabulka č. 6 Srovnání vývoje obyvatelstva za roky 2000 a 2010 VÝVOJ OBYVATELSTVA srovnání za r. 2000/2010 Počet obyvatel k Změna (abs.) Změna (v %) Cvikov ,7 Chotovice ,1 Kamenický Šenov ,3 Krompach ,3 Kunratice u Cvikova ,1 Mařenice ,3 Nový Bor ,6 Nový Oldřichov ,9 Okrouhlá ,5 Polevsko ,0 Prysk ,4 Radvanec ,9 Skalice u České Lípy ,2 Sloup v Čechách ,7 Slunečná ,2 Svojkov ,2 Svor ,8 CELKEM ,6 Vývoj počtu obyvatel byl sledován v období let 2000 až 2010 za jednotlivé obce i za celou oblast v úhrnu. Celkem došlo za poslední dekádu k nárůstu počtu obyvatel o 700, tj. o 2,6% na současnou hodnotu osob. Nejedná se tedy o dramatickou změnu v celkovém pohledu na území, ale za jednotlivé obce pak dílčí změny byly samozřejmě výraznější v procentním vyjádření došlo k největší změně v Chotovicích (nárůst o 47,1%), Radvanci (nárůst o 54,9%), Slunečné (nárůst o 66,2%) a Svojkově (nárůst o 76,2%). Největší podíl, z hlediska počtu obyvatel v Novoborsku, tvoří obyvatelé Nového Boru, s odstupem pak Cvikova, Kamenického Šenova a Skalice u České Lípy. 13

14 Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Celkový Přirozený Migrační Tabulka č. 7 Vývoj přírůstků obyvatel- celkového, přirozeného a migračního v letech PŘÍRŮSTKY OBYVATEL Rok Cvikov Chotovice Kamenický Šenov Krompach Kunratice u Cvikova Mařenice Nový Bor Nový Oldřichov Okrouhlá Polevsko Prysk Radvanec Skalice u České Lípy Sloup v Čechách Slunečná Svojkov Svor CELKEM

15 Graf č. 1 Vývoj celkového přírůstku obyvatelstva v letech

16 Jak odpovídá vývoji počtu obyvatel, celkový přírůstek se na území Novoborska pohyboval v období až na 1 výjimku v kladných hodnotách (od -130 do +231, medián = 109). Příčinou byly spíše významnější migrační změny, které převyšovaly hodnotu přirozeného přírůstku. Ten se pohyboval od a medián, tj. středová hodnota byl 20. Oproti tomu migrační přírůstek dosahoval hodnot v rozmezí -38 až +193 a jeho středová hodnota za sledované období je 98. To vypovídá o většinové převaze migračních změn nad přirozenými přírůstky. Tabulka č. 8 Podíl mužů a žen v roce 2010 PODÍL MUŽŮ A ŽEN NA CELKOVÉ POPULACI v tom podle pohlaví Počet ob. Obec celkem 5 absolutně v % M Ž M Ž Cvikov ,4 49,6 Chotovice ,7 52,3 Kamenický Šenov ,7 50,3 Krompach ,2 44,8 Kunratice u Cvikova ,4 48,6 Mařenice ,2 55,8 Nový Bor ,3 51,7 Nový Oldřichov ,5 50,5 Okrouhlá ,9 49,1 Polevsko ,3 49,7 Prysk ,0 52,0 Radvanec ,0 50,0 Skalice u České Lípy ,6 48,4 Sloup v Čechách ,2 50,8 Slunečná ,1 46,9 Svojkov ,4 46,6 Svor ,4 50,6 CELKEM ,3 50,7 Rozložení obyvatelstva dle pohlaví je v Novoborsku přibližně rovnoměrné, s lehkou převahou mužů. 5 k

17 1 až až a více 1 až až a více 1 až až a více 1 až až a více 1 až až a více 1 až až a více Tabulka č. 9 Vývoj věkového složení obyvatelstva v letech VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA Počet ob. v tom ve věku v tom ve věku v tom ve věku v tom ve věku v tom ve věku v tom ve věku absolutně v % absolutně v % absolutně v % Počet ob. Počet ob. Cvikov ,4 71,4 13, ,3 71,2 13, ,3 70,6 14,1 Chotovice ,2 77,4 8, ,3 77,3 8, ,0 75,8 9,2 Kamenický Šenov ,6 72,1 13, ,6 71,6 13, ,7 70,1 14,2 Krompach ,7 67,9 16, ,2 68,8 17, ,7 67,9 19,4 Kunratice u Cvikova ,8 68,1 14, ,5 67,9 14, ,3 67,8 14,9 Mařenice ,5 71,1 15, ,8 67,9 18, ,2 66,5 19,3 Nový Bor ,2 71,9 13, ,4 71,2 14, ,7 70,6 14,7 Nový Oldřichov ,9 71,9 12, ,7 71,5 12, ,0 70,1 12,9 Okrouhlá ,3 76,6 10, ,5 76,4 11, ,4 77,0 10,6 Polevsko ,3 74,4 10, ,5 73,9 10, ,2 73,2 10,5 Prysk ,9 70,5 14, ,3 70,0 15, ,1 68,9 16,0 Radvanec ,2 76,9 6, ,2 77,0 6, ,5 75,3 8,2 Skalice u České Lípy ,3 73,9 9, ,3 74,5 9, ,9 74,7 9,4 Sloup v Čechách ,8 69,1 17, ,5 68,7 16, ,3 68,3 17,4 Slunečná ,9 75,0 11, ,5 72,7 12, ,3 73,5 13,3 Svojkov ,8 75,8 12, ,9 76,1 11, ,5 76,4 10,1 Svor ,1 70,7 12, ,8 70,0 12, ,2 70,5 12,3 CELKEM ,8 71,9 13, ,8 71,4 13, ,1 70,8 14,1 17

18 V Novoborsku má v současné době lehkou převahu podíl předproduktivní generace do 14 let (15,1%) nad poproduktivní nad 65 let (14,1%), dominantní je produktivní generace (70,8%). Za poslední 3 roky se toto věkové složen í mírně změnilo posílily první dvě skupiny na úkor produktivní generace. Celkem žije na sledovaném území v současnosti obyvatel starších 65 let nejvíce v Novém Boru, dále pak ve Cvikově, Kamenickém Šenově, Skalici a Sloupu. Situace v jednotlivých obcích zvlášť se samozřejmě liší, což potvrzují o hodnoty průměrného věku žijících obyvatel. Nejvyšší průměrný věk mají obyvatelé Krompachu a Mařenic (44,1), dále pak Sloupu v Čechách (42,7) a Prysku (41,0). Průměrný věk žen je o něco málo vyšší než u mužů. Celkově se na této veličině projevuje zřejmé stárnutí populace hodnota průměrného věku pomalu, ale jistě roste. To potvrzuje i vývoj indexu stáří, který za poslední dekádu narostl o 19,5 bodu (73,6 v roce 2000 a 93,1 v roce 2010). Dle něj je nejstarší obyvatelstvo rovněž ve výše jmenovaných obcích Krompach, Mařenice, Sloup v Čechách, Prysk a dále pak v Novém Boru a Slunečné. Jednoznačně negativním projevem však je, jak již bylo řečeno, pokračující stárnutí populace. Tabulka č. 10 Vývoj průměrného věku v letech PRŮMĚRNÝ VĚK ŽIJÍCÍCH OBYVATEL Rok CELKEM Ženy Muži CELKEM Ženy Muži CELKEM Ženy Muži Cvikov 39,6 38,0 41,2 39,9 41,5 38,3 40,2 41,8 38,6 Chotovice 38,9 38,4 39,5 40,0 40,4 39,5 40,1 41,0 39,2 Kamenický 40,1 39,4 40,8 40,4 40,9 39,8 40,2 40,7 39,7 Šenov Krompach 41,7 39,9 44,0 42,1 43,5 41,0 44,1 45,0 43,3 Kunratice u 39,1 38,4 39,9 39,3 40,1 38,6 39,6 40,7 38,6 Cvikova Mařenice 42,9 40,9 44,5 43,5 45,3 41,2 44,1 45,2 42,7 Nový Bor 40,5 38,9 42,1 40,7 42,3 39,0 40,9 42,6 39,2 Nový Oldřichov 38,7 36,3 41,3 39,1 41,4 36,8 38,7 40,3 37,0 Okrouhlá 40,0 39,5 40,5 40,7 41,5 39,8 40,6 41,7 39,5 Polevsko 39,2 38,1 40,3 39,8 41,0 38,6 39,8 40,9 38,7 Prysk 40,3 39,9 40,8 40,7 40,9 40,4 41,0 41,1 41,0 Radvanec 39,9 39,0 40,9 39,6 40,4 39,0 39,7 40,5 39,0 Skalice u České 37,8 36,2 39,5 37,9 39,4 36,4 38,1 39,8 36,6 Lípy Sloup v Čechách 42,5 40,6 44,3 42,2 43,8 40,6 42,7 44,2 41,2 Slunečná 38,8 39,3 38,2 39,3 37,2 41,1 39,9 38,3 41,2 Svojkov 39,8 38,5 41,3 39,3 40,4 38,4 39,3 39,4 39,2 Svor 38,5 37,4 39,6 38,2 39,5 36,9 38,8 39,7 37,8 Česká Lípa - okres 38,6 39,9 37,4 38,9 40,1 37,7 39,2 40,4 37,9 18

19 Tabulka č. 11 Vývoj indexu stáří v letech INDEX STÁŘÍ Rok Cvikov 66,6 65,4 68,0 70,4 72,9 77,4 83,1 82,3 85,4 88,0 91,6 Chotovice 120,0 75,0 76,5 70,6 107,7 66,7 55,0 68,4 59,1 59,1 60,9 Kamenický Šenov 71,1 70,5 74,0 78,2 79,0 80,3 88,9 84,7 90,5 95,0 90,6 Krompach 233,3 100,0 81,0 100,0 95,2 90,5 86,4 76,9 104,5 120,0 152,9 Kunratice u Cvikova 79,0 75,3 81,6 76,1 90,5 97,6 91,0 94,6 79,4 83,2 86,0 Mařenice 122,6 107,3 115,8 104,9 109,5 119,5 102,0 105,9 114,0 132,7 135,8 Nový Bor 70,2 74,0 76,9 79,2 82,2 86,6 91,5 93,0 97,3 99,4 100,3 Nový Oldřichov 84,5 86,1 88,0 95,9 88,5 89,8 85,3 86,7 77,2 81,7 75,8 Okrouhlá 79,4 57,3 63,9 62,5 64,3 74,3 81,3 78,9 75,3 88,4 85,5 Polevsko 81,4 63,2 61,8 61,0 57,6 54,1 59,6 58,3 67,2 68,4 65,0 Prysk 137,3 108,9 91,5 101,8 98,2 107,1 100,0 105,2 98,5 109,2 105,8 Radvanec 200,0 100,0 100,0 66,7 66,7 60,0 50,0 57,1 42,9 41,7 50,0 Skalice u České Lípy 60,4 64,2 64,8 65,2 66,8 67,5 63,5 61,3 59,8 56,1 59,3 Sloup v Čechách 159,6 156,0 164,3 155,7 151,2 160,5 140,9 130,3 124,0 116,2 121,2 Slunečná 69,2 90,0 100,0 90,9 90,0 90,9 100,0 100,0 80,0 87,5 100,0 Svojkov 75,0 68,8 73,3 61,1 66,7 80,0 90,0 94,7 105,3 85,7 75,0 Svor 61,7 56,8 64,2 64,4 70,6 70,8 69,4 77,1 71,7 68,6 71,6 CELKEM 73,6 73,5 76,2 78,2 80,6 84,1 87,6 87,8 90,0 92,4 93,1 Dílčí závěry: Z provedené zjednodušené socioekonomické a demografické analýzy vyplývá, že ve střednědobém horizontu lze očekávat stagnaci podílu obyvatel v předproduktivním věku, oslabování podílu obyvatel v produktivním věku a značný relativní nárůst obyvatel v poproduktivním věku. Sociální služby by tedy měly být zaměřeny primárně na věkovou skupinu 65+ s důrazem na maximální podporu v přirozeném prostředí přirozenou komunitou (komunitní realizace sociálních služeb). S ohledem na nárůst průměrné délky dožití (střední délka života) by měly být zajišťovány služby, které podporují aktivní život a zároveň prodlužují dobu seniorské nezávislosti na ambulantních či terénních sociálních službách. V případě ostatních věkových skupin je třeba zaměřit pozornost na měkké typy sociálních služeb, tj. na služby sociální prevence a poradenství orientované zejména na předcházení problémů způsobených vnějšími ekonomickými vlivy (nezaměstnanost, finanční nedostatečnost, psychologické problémy, související sociální patologie). 19

20 A. 3 Popis situace v poskytování sociálních služeb Kapitola A. 3 je zaměřena cíleně pouze na popis stavu sociálních služeb dle příslušných paragrafů zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je zpracován s využitím dostupných dat, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a dalších podkladů týkajících se oblasti sociálních služeb. V úvodu datové části je uveden aktuální přehled poskytovatelů sociálních služeb působících na území oblasti Novoborsko, včetně druhu poskytovaných služeb a příslušnosti pro cílové skupiny stanovené pro komunitní plánování v oblasti. Cílové skupiny pro potřeby plánování: č. 1 Rodiny, děti, mládež č. 2 Senioři, zdravotně postižení, dospělé osoby A. 3.1 Popis situace Cílová skupina: Rodiny, děti, mládež V oblasti Novoborsko jsou poskytovány služby zaměřené na tuto cílovou skupinu převážně ve městě Nový Bor a řada z nich je poskytována obyvatelům všech obcí Novoborska. V ostatních částech regionu se jedná spíše o služby poskytované v rámci prevence a jiných aktivit (spolky, vzdělávací zařízení). Z hlediska skupiny rodin, dětí a mládeže je nejproblematičtější oblastí zajištění služeb pro rodiny pečující o děti a mládež se zdravotním postižením. Služby, zaměřené na cílovou skupinu Rodina, děti, mládež jsou poskytovány pro celou oblast Novoborska. Jsou zde však vyjímky, jako je např. protidrogová prevence terénní práce, protidrogová komise, protidrogový koordinátor, podpora činnosti K-Centra (Most k Naději, o.s.), probíhající pilotní projekt primární protidrogové prevence na základní škole, projekty a aktivity prevence proti návykovým látkám jednotlivých školských zařízení, které podporuje každá obec samostatně. V oblasti prevence jsou na Novoborsku zřízeny služby, které jsou určeny pro všechny obce v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - bezplatné odborné psychologické poradenství, bezplatné právní poradenství, intenzívní práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, nabídka letního výchovně-rekreačního tábora a několika víkendových pobytů s aktivizačním programem, akce pro pěstounské rodiny, odborné přednášky a konzultace s etopedy pro rodiny. Tato činnost byla v roce 2011 a 2012 zajišťována jak finančně, tak organizačně prostřednictvím Centra pro zdravotně postižení Libereckého kraje, o.s. Další formou práce s rodinou ohroženou sociálním vyloučením je intenzivní činnost OSVZ, oddělení sociálně právní ochrany dětí, terénní sociální práce pro národnostní menšiny, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a přednášky prevence kriminality na základních školách. Periferní území celého řešeného regionu může však být z hlediska dostupnosti preventivních aktivit problémové. Problematika bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je řešena v současné době mimo rámec sociálních služeb. Město Nový Bor má zřízenu noclehárnu, holobyty, tři ubytovny různé kvality bydlení, z nichž jedna je od provozována Farní charitou Česká Lípa. Město disponuje městskými byty s nájemným, které prakticky odpovídá 20

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více