PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU"

Transkript

1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti. Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku ( 41 odst. 4 vyhlášky). V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací. 1

2 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu. Obecně závaznými právními předpisy se především rozumí: a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). c) Nařízení města Náměště nad Oslavou č. 1/2016 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Náměště nad Oslavou. Místní komunikace (dále jen MK) jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce, jsou rozděleny do tříd ( 6 zákona a 3 vyhlášky). Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástí místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce ( 12 odst. 4 zákona). Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( 41 odst. 1 vyhlášky). Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům ( 26 odst. 1 zákona). Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 6 zákona). Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 2 zákona). Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( 26 odst. 7 zákona). Vlastníkem místních komunikací je obec na jejímž území se místní komunikace nacházejí ( 9 odst. 1zákona ), tedy zde město Náměšť nad Oslavou. Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba, kterou obec pověřila výkonem svých vlastních práv.

3 Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout. Zajištění zimní údržby chodníků a místních komunikací Údržbu chodníků a místních komunikací v majetku Města Náměště nad Oslavou zabezpečuje firma Služby města Náměšť nad Oslavou, s.r.o., Ocmanická 200, Náměšť nad Oslavou, IČ: (dále jen SM, s.r.o.) K údržbě chodníků, kde to dovolí průjezdná šířka, je používán Hako sypač s pluhem. Kde není možné k údržbě chodníků a místních komunikací použít mechanizaci (úzké chodníky a schody), je tato prováděna pracovníky, kteří zajišťují jejich čištění a posyp ručně. Na údržbu chodníků, schodů a ostatních komunikací pro chodce se používá pouze inertní materiál. Ve výjimečných případech (např. kalamitní situace) lze použít po dohodě s příslušnými pracovníky odboru správy majetku města chemických prostředků. Neudržované úseky chodníků a místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam ( 27 odst.. 5 zákona), nebo pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku ( 41 odst. 4 vyhlášky). V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce) místních komunikací. 3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období. a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací Města Náměšť nad Oslavou - zajistit organizační přípravu zimní údržby MK, a to sám nebo prostřednictvím SM, s.r.o., - plánovat finanční prostředky na provádění zimní údržby MK a tyto uvolňovat za provedené práce spojené se zimní údržbou, - kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby dle tohoto plánu, - operativně zasahovat do řízení zimní údržby, - zpracovávat návrh operačního plánu zimní údržby. b) Základní povinnosti správce místních komunikací SM, s.r.o. - zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou, - v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, - řídit, koordinovat a kontrolovat zajišťování zimní údržby komunikací a vést o této

4 činnosti předepsanou evidenci, - úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány, - kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou. c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací - přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý, - při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.), - při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem, - při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti, - při chůzi po chodníku použít vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou. 4. Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti Posyp chodníků a komunikací se provádí v případě námraz, mrznoucího mrholení nebo sněžení. Zahájení činnosti zimní údržby se řídí předpovědí počasí a dále aktuálním počasím a stavem místních komunikací. Druh posypového materiálu a jeho množství je nutné přizpůsobit stavu místních komunikací v daném místě. a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky na místních komunikacích Odklízení sněhu se provádí především mechanicky odhrnováním, které je z ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 3 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu periodicky opakuje. Sníh je za obvyklé zimní situace podle možností nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Rozbředlý sníh je třeba z vozovky odstranit. Při tání sněhu musí být zabezpečen odtok vody. Boční sněhové valy je třeba dle možností rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. U dvou pruhových obousměrných silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Na parkovištích a ostatních veřejných prostranstvích se sníh shrnuje do valů na odlehlá místa, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování provozu. Při mimořádném spadu sněhu se na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možnosti odváží na objednání odboru správy majetku města městského úřadu Náměšť nad Oslavou. Povinnosti vlastníka chodníků, a místních komunikací pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti jsou stanoveny v Nařízení města č./2016 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Náměště nad

5 Oslavou. b) Zdrsňování náledí, nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními, nebo chemickými materiály. Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace. Chemické materiály (průmyslovou sůl) může firma použít pouze po dohodě se zaměstnanci odboru správy majetku města městského úřadu Náměšť nad Oslavou a to pouze v případě kalamitní situace, tj. kdy je použití inertních materiálů neúčelné (např. v případě namrzajícího deště). V daném případě je možné použít chemické materiály na kopce a páteřní komunikace města. Posyp chemickými materiály musí být ukončen minimálně 25 m před úrovňovým železničním přejezdem. c) Odstranění závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací. Povinnosti vlastníka chodníku, pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících jsou stanoveny v Nařízení města č. 1/2016 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Náměště nad Oslavou. Závady ve schůdnosti chodníků a ostatních místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetáním nebo odhrnutím, odškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály, buď ručně, nebo mechanicky tak, aby se nepoškodil chodník a místní komunikace. S odklizením sněhu se započne nejpozději v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. V průběhu trvalého sněžení se odstraňování sněhu průběžně opakuje. Sníh se ponechává na okraji chodníku a místní komunikace. Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Chodníky se udržují liniovým ošetřením v šířce dostupné mechanizace. Na Masarykově náměstí se odstranění sněhu z místních komunikací IV. třídy provádí v celé jejich šířce. U přechodů pro chodce v šíři min. 2 m, pokud nejsou užší. U schodů v šíři min. 1,5 m pokud nejsou schody užší. Na místní h komunikacích s obousměrným chodníkem je možný úklid pouze na jedné straně, v souladu s plánem zimní údržby. V prostoru autobusové zastávky se odstraňuje v celé její délce, nejméně 12 m, šířce nejméně 3 m, a pokud je plocha nástupiště (chodník) užší než 3 m v celé jeho šířce. Mechanická a ruční údržba na sebe musí navazovat, aby na udržované trase nezůstávaly neodhrnuté nebo neposypané úseky chodníků a úseky ostatních místních komunikací. Na křižovatkách chodníků a na přechodech pro chodce musí být neprodleně odstraněny nahrnuté bariéry sněhu po mechanické údržbě. Schody musí být zcela očištěny od ušlapaného sněhu. Odstraňování nánosu sněhové kaše vzniklé provozem chodců na schodech se průběžně opakuje.

6 Na průjezdním úseku silnice obcí zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve sjízdnosti. d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp. Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, která jsou osvětlená, zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech apod. 5. Časové lhůty pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací. a) Při odstraňování sněhu a náledí V pracovní době ihned po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm nebo při padání namrzajícího deště. V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 30 minut po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 cm. Stejná lhůta platí při padání namrzajícího deště. b) Při posypu inertními materiály (chemickými materiály) pro zmírnění závad kluzkosti. V pracovní době ihned po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti. V mimopracovní době při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději 30 minut od zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti. 6. Organizační zajištění zimní údržby a služeb Organizace provádění zimní údržby bude provedena firmou Služby města Náměšť nad Oslavou, s.r.o., Ocmanická 200, Náměšť nad Oslavou, IČ: Pracovníci této firmy odpovídají za včasné a kvalitní provádění všech zásahů zajišťujících sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků dle plánu zimní údržby. Zahájení zimní pohotovostní služby stanoví odbor správy majetku města městského úřadu Náměšť nad Oslavou. SM, s.r.o. provádějící zimní údržbu povedou deník zimní údržby, ve kterém budou zapisovat denní vývoj počasí, dobu výjezdu techniky a veškerý průběh prováděných prací včetně časových údajů.

7 V případě vyhlášení kalamitní situace starosta města zřizuje kalamitní štáb, který přebírá operativní řízení zimní údržby místních komunikací. Dispečeři zimní údržby: Milan Brym Tel V případě nepřítomnosti dispečera zastupuje: Řehoř Hrůza Tel Zajištění zimní údržby mechanickými prostředky Gazeelle + sypač Zetor 7211 Zetor 6245 Bobek 861 s příslušenstvím Hako + sypač + pluh Sněhové radlice za traktory Magma Alficar s příslušenstvím Vari systém + radlice 8. Stanovení pořadí důležitosti pro zimní údržbu místních komunikací Místní komunikace se rozdělují pro účely zimní údržby podle stupně důležitosti. Při jejich rozdělení se přihlíží zejména: k intenzitě dopravy, dopravnímu významu komunikace a počtu mechanických prostředků, vedení tras veřejné hromadné dopravy stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace územním a povětrnostním podmínkám finančním možnostem města Náměšť nad Oslavou Stanovení pořadí důležitosti místních komunikací ( 42 odst. 2 vyhlášky): a) I. Pořadí: Rychlostní a sběrné komunikace (s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou), příjezdové komunikace ke zdravotnickým zařízením, a další významné místní komunikace, podle místních podmínek (v grafické příloze zakreslené červeně) b) II. Pořadí: Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu z průmyslových závodů apod. (v grafické příloze zakreslené modře).

8 c) III. Pořadí: Ostatní obslužné místní komunikace, které mají význam převážně jen pro dopravu soukromými dopravními prostředky (v grafické příloze zakreslené zeleně) d) Neudržované komunikace: Chodníky a místní komunikace na niž není možné vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti nebo pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby budou v zimním období označeny tak, že se komunikace v zimě neudržuje (v grafické příloze zakreslené hnědou barvou). Zimní údržba se zde bude provádět až po provedení údržby na ostatních místních komunikacích I., II., III. pořadí důležitosti, pokud to dovolí finanční a technické možnosti města. 9. Lhůty pro odstranění závad ve schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací Město Náměšť nad Oslavou zajišťuje: 1) sjízdnost místních komunikací v následujících lhůtách: a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin b) II. pořadí důležitosti... do 12 hodin c) III. pořadí důležitosti.. do 24 hodin 2) schůdnost chodníků v následujících lhůtách: a) I. pořadí důležitosti do 12 hodin b) II. pořadí důležitosti... do 24 hodin Ve všech případech začíná lhůta běžet až po ukončení sněžení nebo namrzajícího deště. Grafické vyznačení a barevné rozlišení místních komunikací dle pořadí důležitosti pro jejich údržbu je Přílohou č. 1 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací. Grafické vyznačení a barevné rozlišení chodníků dle pořadí důležitosti pro jejich údržbu je Přílohou č. 2 tohoto plánu zimní údržby místních komunikací. 10. Rozdělení místních komunikací zajištění sjízdnosti podle důležitosti Dálka trasy jednotlivých okruhů vychází z praktických zkušeností, kolik kilometrů vozovek může sypač s pluhem a jednou náplní v městských podmínkách ošetřit. I. pořadí důležitosti - barva červená II. pořadí důležitosti - barva modrá III. pořadí důležitosti - barva zelená IV. neudržované komunikace - barva hnědá V. komunikace v údržbě KSÚS - barva žlutá

9 I. pořadí důležitosti ul. Husova ul. V. Nezvala ul. Žerotínova Komenského náměstí Masarykovo náměstí komunikace z kruhového objezdu pod Oslavanem až k objektu České pošty včetně komunikace k velkoskladu Brabec komunikace od silnice č. I/23 k dopravnímu terminálu včetně a MK k objektu HZS KVy náměstí Míru, včetně parkovišť ul. B. Němcové ul. Zborovská ul. Gen. Mrázka ul. Nad Tratí (vlevo k 3P s.r.o.) ul. U Železničního mostu včetně komunikace k čp. 474 (Kafka) ul. Nad Splavem parkoviště a zásobovací komunikace k JMB II. pořadí důležitosti ul. Petra Křičky ul. Družstevní, včetně ul. Družstevní zadní ul. Jiráskova ul. Na Vyhlídce, včetně MK mezi ul. Husova a Na Vyhlídce ul. Havlíčkova ul. Na Křemelkách ul. E. F. Buriana ul. Jar. Ježka ul. Nádražní průjezdní komunikace v obch. zóně Na Křížku, včetně parkoviště ul. Nad Tratí (vpravo) ul. Nová ul. Na Klinkách ul. Ke Křišťálovu ul. J. Nerudy ul. Bří. Čapků ul. Ot. Březiny ul. J. Wericha ul. J. Wolkera ul. Vícenický žleb po Nautilus a dále až po čp. 646 příjezd z ul. Husovy k Penzionu ul. Palackého až k silnici I/23, včetně ul. Krátká ul. Ant. Dvořáka včetně spojky na ul. Lipová a Masarykovo náměstí ul. Lipová, včetně parkovišť a pojezdných chodníků ul. Třebíčská horní

10 III. pořadí důležitosti ul. Lesní ul. Nad Příhořím, včetně parkovišť ul. Třebíčská parkoviště před budovou Policie ČR ulice okolo restaurace Cafourek k nám. Míru, okolo Veškrny, včetně cesty ke garážím pod tratí za Choutkem ul. Sadová až po ČOV, s příjezdem od sil. č. I/23 k Sokolovně včetně parkovišť a cesty ke garážím pod tratí - Verner ul. Jiráskova - cesta k Čapkům pouze na požádání Červené domky až po pilu komunikace k zimnímu stadionu a parkoviště ul. Závrata po schody ul. U Obory včetně napojení na ul. Habří pod Petrovými ul. Habří horní část, včetně nové komunikace k ul. Na Výsluní ul. Na Výsluní ul. Smetanova až k Rybářství Velké Meziříčí spojka od lávky za ČOV k ul. Smetanova ul. Smetanova horní k Dvořáčkům ul. Zámek ul. Kaštanová MK k lesáckým řadovkám včetně spojky od lesáckých bytovek k autoopravně Lechner ul. Nad Statkem ul. Na Příhoří k Blažkům udržovat ručně účelová komunikace za fy Stav Outulný a.s. ke garážím až po ukončení údržby všech ostatních komunikací Nábřežní cyklostezka IV. Neudržované komunikace ul. E.F.Buriana od silnice č. I/23 po křižovatku s ul. Jar. Ježka ul. Havlíčkova od silnice č. I/23 po křižovatku s ul. Na Vyhlídce ul. Habří spodní část od domu čp.914 (Tomanovi) až po čp. 505 (Nekuda) Tyto komunikace budou označeny DZ A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E 12 "Komunikace se v zimě neudržuje. V. Komunikace osazené v zimním období přechodným dopravním značením Níže uvedené komunikace z důvodů zabezpečení provádění zimní údržby lze dle klimatických podmínek osadit dopravní značkou B 29 Zákaz stání s dodatkovou tabulkou E 8a,E 8b a E 8c: ul. Jiráskova celá ul. B. Němcové celá ul. Třebíčská horní celá od Spinačky až po ul. Palackého ul. Ant. Dvořáka od spodní části k ul. Palackého pravá strana ul. Zborovská pravá strana ul. Lesní od čp. 645 po čp. 734

11 VI. Údržba a posyp místních komunikací místních částí Jedov, Otradice, Zňátky Místní komunikace v Jedově, Jedov hájenka, Zňátkách a Otradicích se udržují na základě požadavku samosprávy, a to až po dokončení údržby komunikací v Náměšti nad Oslavou. Při kalamitní situaci (náledí, dlouhodobém sněžení atd.) stanovuje pořadí důležitosti údržby místních komunikací v těchto částech operativně kalamitní štáb na základě vyhodnocení informací jejich sjízdnosti. 11. Chodníky města Náměště nad Oslavou, udržované mechanizací nebo ručně a neudržované. I. Udržované chodníky I. pořadí důležitosti B. Němcové jedna strana E. F. Buriana jedna strana kolem MŠ Havlíčkova jedna strana levá k sil. č. I/23 ul. Husova po obou stranách poliklinika Masarykovo nám. Lipová Nádražní Chodník k Dopravnímu terminálu obě strany a nástupiště autobusové dopravy V. Nezvala Krátká Žerotínova obě strany schody ul. Husova Palackého stará radnice schody ul. Husova Na Vyhlídce ; Palackého FÚ ul. Lipová Palackého chodník z ulice Třebíčská schody ul. Husova - P. Křičky včetně spojovacího chodníku ul. Třebíčská včetně chodníků kruhového objezdu u Benziny ul. Brněnská včetně chodníků kruhového objezdu a chodníku k PENNY část ulice Smetanova prodloužený chodník od mostu Náměstí Míru mjr. Šandery pravá strana směrem k I/23 cesta na Zámek kolem Labuťáku Bítešská od Oslavanu po ul. Nad Statkem Oslavan Lesácké chodník od kamenného mostu až po klub Paradox Kamenný most II. pořadí důležitosti Habří Na Výsluní ul. Petra Křičky od ul. Husova po č.p. 562 a dále horní strana kolem domu č.p

12 ul. Družstevní u domů č.p ul. Jiráskova u domů č.p , ul Jiráskova od č.p Lesní u domů č.p Na Vyhlídce - včetně chodníku mezi ul. Husova a Na Vyhlídce Nad Příhořím ul. Zborovská spojka z ul. B. Němcové (od č.p. 888) do Vícenického žleba gen. Mrázka U železničního mostu a ulice Nad Splavem Krypta schody a chodník do Červených domků včetně lávky A.Dvořáka A.Dvořáka Masarykovo nám. A.Dvořáka Lipová chodník za Penzionem k ul. Husova Závrata od ul. mjr. Šandery k domu čp. 751 včetně napojení na ul. Habří Červené domky Nad Tratí Ke Křišťálovu J. Wericha Bří. Čapků Na Klínkách chodníky v obchodní zóně na Křížku ul. Sadová ČOV v Hájku lávka za ČOV spojovací chodníky mezi ul. Husova a Petra Křičky kolem Rathanu k autobusové zastávce na sil. č. I/23 chodník ul. Ocmanická od ul. Horní Třebíčská č.p. 323 až po SM s.r.o. chodník od Penzionu kolem č.p. 126 na ul. Husova II. Neudržované chodníky Chodník z ul. Sadová na kruhový objezd E. F. Buriana pravá strana směrem k silnici I/23 Havlíčkova pravá strana k silnici I/23 mjr. Šandery levá strana směrem k silnici I/23 ul. P. Křičky od č. p. 562 po křižovatku s ul. E. F. Buriana 12. Kontejnery s posypovým materiálem a jejich průběžné doplňování Rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem pro ruční posyp před začátkem zimního období a odvoz kontejnerů po skončení zimního období zajistí SM Náměště nad Oslavou, s.r.o. Kontejnery s posypovým materiálem budou doplňovány tak často, aby nedošlo k jejich úplnému vyprázdnění a v kalamitním stavu, pokud se tyto kontejnery vyprázdní,

13 budou neprodleně doplněny posypovým materiálem. Stav vyprázdnění si musí sledovat zhotovitel. Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem je Přílohou č. 3 k tomuto plánu zimní údržby. 13. Použité posypové materiály Inertní posypové materiály: - drť frakce PDK 2/5 mm - drť frakce PDK 4/8 mm Předzásobení inertními materiály k 1. listopadu bude činit cca. 200 tun a 20 tun soli s tím, že k 1. prosinci bude předzásobení dalších 200 tun inertního materiálu. Posypový materiál je uskladněn na skládce v objektu SM, s.r.o. pod přístřeškem v boxech. V průběhu zimního období se bude skládka průběžně doplňovat inertním materiálem. 14. Zrušovací ustanovení Ruší se Plán zimní údržby komunikací města Náměšť nad Oslavou schválený Radou města č. 21 dne , doplněný dod. č. 1, který schválila RM č. 22/2004, dod. č. 2 schválený RM č. 24/2005, dod. č. 3 schválený RM č. 26/2005, dod. č. 4 schválený RM č. 22/2006, dod. č. 5 schválený RM č. 19/2007, dod. č. 6 schválený RM č. 20/2009, dod. č. 7 schválený RM č. 24/2010, dod. č. 8 schválený RM 20/2011, dod. č. 9 schválený RM č. 20/ Schvalovací doložka O přijetí tohoto plánu zimní údržby rozhodla Rada města Náměště nad Oslavou č. 22 dne 7. listopadu 2016 Oznámení (usnesení) o přijetí plánu zimní údržby bude vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce městského úřadu Náměště nad Oslavou. Plán zimní údržby je k nahlédnutí na odboru správy majetku města městského úřadu Náměště nad Oslavou.

14 16. Účinnost Tento Plán zimní údržby místních komunikací města Náměště nad Oslavou nabývá účinnosti dnem přijetí Radou města Náměště nad Oslavou. Přílohy k tomuto plánu zimní údržby: Příloha č. 1 Grafické vyznačení a barevné rozlišení místních komunikací dle pořadí důležitosti pro jejich údržbu. Příloha č. 2 Grafické vyznačení a barevné rozlišení chodníků dle pořadí důležitosti pro jejich údržbu Příloha č. 3 Plán města s vyznačením rozmístění kontejnerů s posypovým materiálem. Ing. Jan Kotačka místostarosta Vladimír Měrka starosta Vyvěšeno: Sňato:

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb Plán zimní údržby pro zimní období 2015 2016 Čl I Úkolem zimní údržby místních komunikací dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 28 DNE: 02112015 JEDNACÍ ČÍSLO: 4082015KS NÁZEV: Plán zimní údržby ANOTACE: Tento plán vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě Stanoví časové intervaly

Více

Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009

Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009 Město Náměšť nad Oslavou Nařízení č. 3/2009 o provádění zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Náměšť nad Oslavou Rada města Náměšť nad Oslavou č. 19 se na

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Městské části Praha - Běchovice pro zimní období od 1.11.2017 do 31.3. 2018 schváleno usnesením rady městské části číslo 5/090/17 dne 15.11.2017 OBSAH A Základní ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011 Plán zimní údržby komunikací v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 1 Specifikace činností zimní údržby plán zimní údržby Úkolem zimní údržby místních komunikací

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /018, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Kopřivnice se na své 79.

Více

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, -

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - Obec Velké Březno Nařízení obce Velké Březno č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících na území obce Velké Březno v zimním

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín Obec Těchonín Těchonín 80, 561 66 Těchonín Obsah: Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2019-2020 pro obec Těchonín 1 ÚVOD... 2 2 VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 2 3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA TŘEBÍČE PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2015-2016 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období 2017-2018 Úvod Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ)

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) Rok 2018-2019 Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) pro podchody a schodiště města Klášterce nad Ohří 1 OBSAH: Úvod Výklad základních pojmů (deník zimní údržby DZÚ) 1 Seznam podchodů a schodišť pro zimní údržbu

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace 1 1. ÚVOD Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace (dále jen TSmI),

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2014/2015 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa zima 2017/2018 (dále jen Plán zimní údržby ) 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je

Více

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009 Město Chodov Nařízení města Chodova č. 5/009 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Chodova se na

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od 14.11.2017 do 15.03.2018 I. Zimní údržba Na základě 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

O P E R A Č N Í P L Á N

O P E R A Č N Í P L Á N Město Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald O P E R A Č N Í P L Á N zimní údržby místních komunikací na katastrálním území Petřvald (dále také jen OP ), zpracovaný v souladu se zákonem č.

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 27. schůzi dne 5. října 2015 projednala a

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 04/ 2017 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 12. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Kalibán

Více

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín 2018-2019 Vypracoval: Martin Zeman OMH Obsah: 1. Základní informace a stanovení pojmů 2. Příprava na ZÚK 3. Pohotovost 4. Provádění ZÚK 5. Pořadí údržby 6.

Více

Plán zimní údržby na rok 2015

Plán zimní údržby na rok 2015 Plán zimní údržby na rok 2015 Úvod MČ Praha 5 -Velká Chuchle odpovídá na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, v platném znění Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Větřní Na Žofíně 191, 382 11 Větřní 1 Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními

Více

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvková organizace Uherskobrodská 188 763 26 Luhačovice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 Zpracoval : Ing. Josef Pučalík

Více

Plán zininí údržby obce Vidče

Plán zininí údržby obce Vidče Obec Vidče Vidče 96, 756 53 Vidče IČO 00304433, DIČ CZ00304433, tel.: 571 655 011, e-mail: obec@vidce.cz Plán zininí údržby obce Vidče 2016-2017 Plán zimní údržby je zpracován v souladu se zákonem č. 13/

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2010 ze dne 26.4.2010 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN Plan zimni udrzby mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi ve vlastnictvi Obce Pencin. 1. Uvod Ukolem zimni udrzby mistnich komunikaci je zmirnovani zavad ve sjizdnosti

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 3/2009. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Čl. 3 Rozsah odstraňování závad MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 3/2009 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dle ustanovení 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE MĚSTO KONICE Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE 1/12 Obsah I. Úvod... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Základní povinnosti vlastníka,

Více

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN

MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN MĚSTSKÝ OPERAČNÍ PLÁN zimní údržby komunikací ve městě Přerově pro období 2017-2018 Městský operační plán zimní údržby komunikací pro období 2017 2018 byl schválen: za Magistrát města Přerova dne: za TSMPr

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010

Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010 Plán zimní údržby listopad 2009 březen 2010 1. Pojmy a obecná ustanovení Tento plán zimní údržby je platný pro zimní údržbu na místních komunikacích na území města Uničova zajišťovanou Technickými službami

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na

Více

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků Město Uherské Hradiště Rada města Nařízení Vydáno dne: 10. října 2017 Účinnost dne: 1. listopadu 2017 Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Více

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro rok 2016-2017 ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018)

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018) Plán zimní údržby místních komunikací

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 2/2015. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Vymezení základních pojmů MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 2/2015 o zajišťování schůdnosti místních komunikací Rada města Sezimovo Ústí vydává dne 14.12.2015 dle ustanovení 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Schváleno RO Hlubočky dne 16.10.2017 OBSAH 1) Obecná ustanovení 2) Vymezení některých pojmů užitých

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10.

Město Opočno. Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 1. Úvod Město Opočno Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v roce 2015-2016 schválený radou Města Opočna dne 19. 10. 2015 Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více