- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:"

Transkript

1 - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa takto: 1. V článku 1 ods. 3 písm. c) znie: c) rezidentom fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ako fyzická osoba, má trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165-9/169, Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 4/135-12/139, Hviezdová, Jaselská, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, a súčasne je vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe podnikateľovi sa neprihliada na miesto podnikania) 2. V článku 2 ods. 1 znie: 1. Miestne komunikácie určené na dočasné parkovanie sú podľa ich situovania zaradené do dvoch pásiem plateného parkovania: a) Pásmo A1 (centrum mesta): Palackého, b) Pásmo A2 (širšie okolie): ul. Legionárska, ul. Kragujevackých hrdinov. 3. V článku 3 ods. 6 znie: Prevádzkový poriadok a jeho zmeny podliehajú schváleniu Mesta Trenčín, Útvarom hlavného architekta. 4. V článku 4 ods. 5 písm. a) znie: 5. Od úhrady parkovného sú oslobodené: a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, pri splnení podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zastavenie a státie na parkovisku bez úhrady parkovného 3, 5. Poznámka pod čiarou č. 3 znie: 140 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6. Poznámky pod čiarou č. 3 až 5 sa označujú číslom 4 až V článku 4 ods. 18 znie: 18. Rezidentská parkovacia karta (ďalej len RPK ) je určená pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá má ako fyzická osoba trvalý pobyt na niektorej z týchto ulíc v Trenčíne (orient. č./súpisné č.): 1. mája č. 1/165-9/169, Farská, Hasičská, Hviezdoslavova č. 4/135-12/139, Hviezdová, Jaselská, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., Palackého, Rozmarínova, Sládkovičova, Štúrovo nám., Vajanského, Vojtecha Zamarovského, a súčasne je vlastníkom vozidla alebo oprávneným držiteľom vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii vozidla (pri fyzickej osobe podnikateľovi sa neprihliada na miesto podnikania).

2 8. V článku 4 ods. 21 znie: 21. Neprenosná parkovacia karta (NPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, vydáva sa na konkrétne EČV motorového vozidla a platí na všetkých parkoviskách prevádzkovaných Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s.. 9. V článku 4 ods. 22 znie: 22. Prenosná parkovacia karta (PPK) je určená pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, vydáva sa bez uvedenia EČV a platí na všetkých parkoviskách prevádzkovaných Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a. s V článku 6 ods. 1 znie: 1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: a) poverení zamestnanci mesta Trenčín, b) mestská polícia (ďalej len orgán dozoru ). 11. V článku 6 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: 5. Orgán dozoru v zmysle ods. 1 písm. b) tohto článku je oprávnený uplatňovať pokuty len v blokovom konaní. 12.V článku 7 sa dopĺňa ods. 2, ktorý znie: 2.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 13. Príloha č. 1 sa mení nasledovne:

3 PRÍLOHA Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín GRAFICKÉ URČENIE PARKOVACÍCH MIEST Kragujevackých hrdinov

4 Palackého ulica časť I

5 Palackého ulica časť II V rámci letného režimu môže byť počet parkovacích miest znížený v závislosti od rozsahu povolených letných terás.

6 Legionárska ulica

7 14. Príloha č. 2 sa mení nasledovne: PRÍLOHA Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 18/2014 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Trenčín CENNÍK PARKOVNÉHO Pásmo A1 A2 Spôsob úhrady parkovného Parkovisko Palackého Kragujevackých hrdinov, Legionárska 1. PARKOVACÍ LÍSTOK Z PARKOVACIEHO AUTOMATU 2. SMS PARKING 1,00 /h 0,60 /h 3. PARKOVACIE KARTY (PK) ročná PK cena polročná PK NEPRENOSNÁ (s EČV) platí na všetkých parkoviskách TPS, a.s. FO občan 390,00 260,00 PO, FO podnikateľ 570,00 380,00 PRENOSNÁ, platí na všetkých parkoviskách TPS, a.s. REZIDENTSKÁ NEPRENOSNÁ (platí iba v pásme A1) Manipulačný poplatok za vydanie novej parkovacej karty FO občan, FO podnikateľ, PO FO občan, FO podnikateľ za podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku parkovacích miest prevádzkovateľa TPS, a.s ,00 760,00 50,00 3,00 /ks 4. VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA A1 A2 poplatok za vyhradenie parkovacieho miesta 2500,00 /rok 500,- /rok DLHODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom parkovisku jednorazový poplatok za vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta, jeho údržbu a odstránenie značenia zvislé dopravné značenie vodorovné dopravné značenie 140,00 140,00 70,00 70,00 KRÁTKODOBÉ VYHRADENIE na konkrétnom parkovisku max. 3 po sebe idúce kalendárne dni 0,50 /h 0,10 /h Mgr. Richard Rybníček v.r. primátor mesta

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

STUDIE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU: PREŠOV SÍDLISKO DUKLIANSKÝCH HRDINOV MODEL ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

STUDIE ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU: PREŠOV SÍDLISKO DUKLIANSKÝCH HRDINOV MODEL ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU V Praze dne 15.12.2009... Ing. Petr Horský Zpracovatel návrhu 1 A. Identifikace A.1. Zadavatel VINCI Park Slovakia s.r.o. Pri Trati 25/A 821 06 Bratislava A.2. Zpracovatel M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtoniova

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České

Jednacího řádu Rozhodčího soudu) v České ŠTATÚT ROZHODCOVSKÉHO SÚDU PRI IAL SE STATUT ROZHODČÍHO SOUDU PŘI IAL SE Preambula Tento Štatút vydáva zriaďovateľ pri príležitosti 91. výročného vzniku samostatného československého štátu, ktorý bol súčasťou

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014,

Město Náchod. Nařízení města č. 4/2014, Město Náchod Nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Rada města Náchoda

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B

Zníženie základného imania. Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6. Sro 11407/B Zníženie základného imania O000414 Konateľ/Konatelia Meno: Bydlisko: Spoločnosť Marek Kracík Janovická 747/6, 148 00 Praha 6 Obchodné meno: MARIMEX SK, spol. s r.o. Sídlo: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Velká

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63

MU Hodonín (ČR) - Holíč nad Moravou (SR) MD Holíč nad Moravou (SR) Hodonín (ČR) čj. S 20964/2015-O12 2/63 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Hodonín

Více

KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE

KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE ČÁST DÍLA: NÁVRHOVÁ ČÁST; SLOŽKA: - TEXTOVÁ ZPRÁVA KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE ČÁST DÍLA: SLOŽKA: NÁVRHOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ZPRÁVA ZADAVATEL: Město Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 32

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, 6. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanoviště a Provozní řád stanovišť

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

3/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

3/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 3/2014 Praha, březen 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 3 o str. 45 68 Slovenská

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Osobní váha. Osobná váha. B-5045 - osobní digitální váha B-5046 - osobní digitální váha s měřením tělesného tuku a vody v těle

Osobní váha. Osobná váha. B-5045 - osobní digitální váha B-5046 - osobní digitální váha s měřením tělesného tuku a vody v těle Osobn væhy B-5045, B-5046:Layout 1 16.8.2007 9:54 Page 1 Osobní váha B-5045 - osobní digitální váha B-5046 - osobní digitální váha s měřením tělesného tuku a vody v těle Osobná váha B-5045 - osobná digitálna

Více

Ě ž ž ď ž ž ó ž Š ú ó ž ť Ť Š ó Ě ž š Ž ž ú š ď ů š ů ú š ú š ů š ó šú ú ú ď ó ú ž ú ú š ž š É š ů ú ó ú Ž š ů Ž ů ž ů ů š ů š ž š š Ť ž ú ť ž ů ž ŽŽ ú ž ž ž Ž Ť Ťú Ž Ě š ž ú ž Ž š ú Ť Ž ď ů ž ú ú Ý Ú

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky medzi objednávateľom: zastúpená: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Více

Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha

Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha Osobní váha B-5067 - osobní digitální váha B-5068 - osobní digitální váha Osobná váha B-5067 - osobná digitálna váha B-5068 - osobná digitálna váha Návod k obsluze Návod na obsluhu IX/13 CZ, SK Isolit-Bravo

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK DLE ZÓNY ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY SOUKROMÉ PLACENÉ PARKOVIŠTĚ PŘEDPLATNÉ AUTOBUSOVÉ

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 754 ze dne 15.4.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 564 ze dne 5.5.2009 k novému ceníku pro zóny placeného stání na

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů:

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen prokázat předložením těchto dokumentů: PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET ZPS dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení

Více

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY STÁTNÍ ORGANIZACE Správa železniční dopravní cesty, STÁTNÍ ORGANIZACE ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Místní ujednání pro řízení provozu a organizování drážní dopravy na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot

Více

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex )

Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Etický kódex rozhodcu Rozhodcovského súdu pri IAL SE (ďalej len Etický kódex ) Etický kodex rozhodce Rozhodčího soudu při IAL SE (dále jen Etický kodex ) Preambula Rozhodcovský súd pri IAL SE vedomý si

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou č. 1./2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mohelnice nad Jizerou schválilo a vydává dne 7.2.2007

Více

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované. Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S

Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované. Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a in taláciu Polyvaletní

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení

Návrh vyhlášky č.3/2003. Část I. Úvodní ustanovení 1 Návrh vyhlášky č.3/2003 o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a stání vozidel na území obce Dymokury. Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo obce Dymokury schválilo dne 24.listopadu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

ČESKY...SLOVENSKY...

ČESKY...SLOVENSKY... Osobní váha B-5076 - osobní digitální váha B-5077 - osobní digitální váha s měřením tělesného tuku a vody v těle Osobná váha B-5076 - osobná digitálna váha B-5077 - osobná digitálna váha s meraním telesného

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE

KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE ČÁST DÍLA: NÁVRHOVÁ ČÁST; SLOŽKA: - TEXTOVÁ ZPRÁVA KONCEPCE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA LEVICE ČÁST DÍLA: SLOŽKA: NÁVRHOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ZPRÁVA ZADAVATEL: Město Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 32

Více

Radiobudík Rádiobudík

Radiobudík Rádiobudík B-6001 radio Bud k:layout 1 27.2.2008 15:39 Page 1 Radiobudík Rádiobudík B 6001 Návod na použití Návod na obsluhu I/08 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz B-6001

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216

504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 504606-19 CZ/SK - (00/05) DE9216 2 CZ DUÁLNÍ NABÍJEČKA DE9107/DE9108/DE9116/DE9216 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více