s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: Město Železná Ruda Sídlo zadavatele: Klostermannovo náměstí 295, Železná Ruda IČO zadavatele: ( Zadavatel ) 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Název veřejné zakázky: Zadávací řízení: Druh veřejné zakázky: ( Veřejná zakázka ) Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa otevřené zadávací řízení dle 27 ZVZ nadlimitní veřejná zakázka Tato Veřejná zakázka je postupem v souladu s ustanovením 98 Zákona rozdělena na 2 části: A) část 1. Veřejné zakázky s názvem: Železná Ruda úpravna vody; B) část 2. Veřejné zakázky s názvem: Železná Ruda vodovod Alžbětín 1. Etapa. Veřejná zakázka je zadávána (po zohlednění převažující výše předpokládané hodnoty na dodávky) jako nadlimitní Veřejná zakázka na dodávky v otevřeném řízení dle 27 Zákona s výhradou opčního práva dle 99 Zákona ve vztahu k části 2. Veřejné zakázky. Část 1. Veřejné zakázky je nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky ve smyslu 8 Zákona. Část 2. Veřejné zakázky je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu 9 odst. 1 písm. b) Zákona. 3. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Toto odůvodnění Veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s ustanovením 156 odst. 1 ZVZ a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů ( Vyhláška ).

2 Odůvodnění ve vztahu k části 1 Veřejné zakázky: Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. a) ZVZ a 2 Vyhlášky Zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním Veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu Veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu Veřejné zakázky a potřeb Zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění Veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle 1 Vyhlášky. Popis rizik souvisejících s plněním Veřejné zakázky, která Zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace Veřejné zakázky, prodlení s plněním Veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 86 odst. 2 ZVZ v odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky v rámci oznámení předběžných informací nedošlo. Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil především následující rizika související s plněním Veřejné zakázky: a) riziko nerealizace části 1. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě, že Zadavatel nezíská finanční prostředky na financování předmětu plnění části 1. Veřejné zakázky z OPŽP; - opatření pro riziko ad a): odborná příprava zadávacích podmínek části 1. Veřejné zakázky, dodržování ZVZ v průběhu zadávacího řízení, ustanovení odborně způsobilé hodnotící komise v průběhu zadávacího řízení na část 1. Veřejné zakázky. b) riziko prodlení s plněním části 1. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat například v případě průběžného pozdního plnění předmětu části 1. Veřejné zakázky ze strany dodavatele/zhotovitele; - opatření pro riziko ad b): požadavek na předložení časového harmonogramu plnění předmětu části 1. Veřejné zakázky ze strany uchazečů (tj. i následného dodavatele/zhotovitele), stanovení smluvních pokut ve smlouvě o dílo pro případ prodlení s plněním předmětu části 1. Veřejné zakázky; c) riziko snížení kvality plnění části 1. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě plnění předmětu části 1. Veřejné zakázky nekvalifikovaným dodavatelem; - opatření pro riziko ad c): stanovení požadavků na kvalifikační předpoklady, které provedou výběr kvalifikovaných dodavatelů, ustanovení odborně způsobilé hodnotící komise pro účely posouzení a hodnocení podaných nabídek, výběr kvalifikovaného dodavatele jako vybraného uchazeče v průběhu zadávacího řízení na část 1. Veřejné zakázky. d) riziko vynakládání dalších finančních prostředků na práce nezbytné k dokončení 2

3 Zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy Veřejné zakázky. Zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. předmětu plnění části 1. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě, že technické podklady části 1. Veřejné zakázky budou připraveny nedostatečně odborně; - opatření pro riziko ad d): výběr kvalifikovaného zpracovatele technických podkladů, které jsou součástí zadávacích podmínek části 1. Veřejné zakázky. Předmětná potřeba Zadavatele, tj. požadavek na nové technologické zařízení úpravny vody se souvisejícími stavebními pracemi, může být naplněna jen prostřednictvím plnění předmětu Veřejné zakázky (část 1. Veřejné zakázky) zadané na základě předmětného zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, tj. Zadavateli nejsou známy žádné varianty naplnění předmětné potřeby. Zadání předmětu plnění Veřejné zakázky (část 1. Veřejné zakázky) a následná realizace předmětu plnění Veřejné zakázky je zcela zásadní nejen pro naplnění plánovaného cíle, ale taktéž pro získání finančních prostředků z OPŽP pro spolufinancování předmětu plnění části 1. Veřejné zakázky. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění části 1. Veřejné zakázky na dodávky podle 156 odst. 1 písm. b) ZVZ a 3 odst. 1 Vyhlášky Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu významných dodávek, z něhož vyplývá, že finanční hodnota všech významných dodávek je v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro část 1. Veřejné zakázky požaduje mimo jiné doložit seznam významných dodávek poskytnutých uchazečem, přičemž Zadavatel požaduje, aby uchazeč: realizoval v posledních 5 letech dodávky technologie pro alespoň 3 odlišné úpravny vody (rekonstrukce za provozu) s minimálním výkonem 500m 3 /den upravené vody, kde surová voda pochází z povrchového zdroje. Hodnota každé ze tří dokládaných dodávek musela být minimálně 10 mil. Kč bez DPH. Součástí dodávky technologie musely být i stavební práce nutně související s dodávkou tak, aby nově zaváděná technologie v rámci úpravny vody byla plně funkční a neomezila provoz úpravny vody. realizoval v posledních 10 letech alespoň 2 dodávky zařízení tlakové koagulační filtrace. Dokládané zařízení muselo upravovat povrchovou vodu na vodu pitnou, kde je surová voda se zvýšeným výskytem huminových látek a kde úpravna má okamžitý výkon alespoň 6l/s=21.6m3/hod (min. 500m3/den). Alespoň jedna z doložených referencí bude upravovat surovou vodu, u které se jeden z následujících parametrů kvality surové vody vyskytuje se zhoršenou kvalitou na úrovni - CHSK(Mn) 10mg/l, huminové látky 5mg/l, barva 50mg/l Pf. Z výše uvedeného vyplývá, že Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek v souhrnu přesahující trojnásobek předpokládané hodnoty části 1. 3

4 Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity Zadavatelem nebo jinou osobu jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Veřejné zakázky. Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro část. 1 Veřejné zakázky předložení seznamu níže uvedených techniků (členů odborného týmu): hlavní stavbyvedoucí; hlavní technolog. Z výše uvedeného vyplývá, že Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů (členů odborného týmu). Zadavatel nepožaduje předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti či popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. Zadavatel nepožaduje provedení kontroly výrobní kapacity či provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. Zadavatel nepožaduje předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. ch podmínek Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) a 4 Vyhlášky Zadavatel níže předkládá odůvodnění významných obchodních podmínek stanovených Zadavatelem ve smlouvě o dílo (smlouvy na plnění předmětu části 1. Veřejné zakázky). Zadavatel upozorňuje, že komplexní souhrn všech obchodních podmínek ve vztahu k plnění předmětné části 1. Veřejné zakázky obsahuje pouze závazný text návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 5 Svazku č. 2: Zadávací dokumentace), nikoli níže uvedený výčet obchodních podmínek. Stanovení obchodních podmínek uvedených Zadavatelem v příloze č. 5 svazku č. 2: Zadávací dokumentace odůvodňuje Zadavatelem potřebou zajištění řádného a včasného splnění předmětu Veřejné zakázky při zachování bezpečnostních postupů při plnění dodávek a souvisejících stavebních prací. podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. podmínky stanovící požadavek na Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Lhůta splatnosti faktur je odůvodněna skutečností, že realizace předmětu plnění části 1. Veřejné zakázky je spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie (OPŽP), kdy administrace finančních plateb je časově náročnější než u projektů či veřejných zakázek financovaných z vlastních zdrojů Zadavatele. Zadavatel nepožaduje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám, která by 4

5 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny Veřejné zakázky. podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky za každý den prodlení. podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení Zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. přesahovala dvojnásobek předpokládané hodnoty části 1. Veřejné zakázky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší než je 5 % ceny části 1. Veřejné zakázky. Zadavatel požaduje záruční lhůtu delší než 24 měsíců z důvodu předpokládané životnosti požadovaných dodávek v řádu desítek let, proto Zadavatel lhůtu delší než 24 měsíců považuje vzhledem k uvedenému za přiměřenou. Zadavatel nevymezil smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky za každý den prodlení. Zadavatel vymezil výši úroků prodlení odkazem na aktuálně účinné právní předpisy. Odůvodnění vymezení technických podmínek Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ a 5 Vyhlášky Technické podmínky části 1. Veřejné zakázky tvoří přílohu č. 6 Svazku 2: Zadávací dokumentace. Jednotlivé technické podmínky nelze odůvodňovat jednotlivě bez jejich vzájemné provázanosti. Důvodem stanovení technických podmínek tak, jak jsou vymezeny Zadavatelem ve výše uvedené příloze, je zájem Zadavatele na dostatečně určitém vymezení požadavků na funkce a výkon požadované dodávky, jejímž poskytnutím dojde k plnému uspokojení potřeb Zadavatele. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 156 odst. 1 písm. d) ZVZ a 6 Vyhlášky Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek kritérium nejnižší nabídkové ceny s váhou 100%. Toto hodnotícího kritérium Zadavatel stanovil s cílem dosáhnout maximálně hospodárného vynakládání finančních prostředků při současném zohlednění druhu a složitosti části 1. Veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, není odůvodnění přiměřenosti dílčích hodnotících kritérií ve smyslu 6 Vyhlášky relevantní. Odůvodnění ve vztahu k části 2 Veřejné zakázky: Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. a) ZVZ a 2 Vyhlášky Zadavatel popíše změny Ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 86 5

6 a) v popisu potřeb, které mají být splněním Veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu Veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu Veřejné zakázky a potřeb Zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění Veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle 1 Vyhlášky. Popis rizik souvisejících s plněním Veřejné zakázky, která Zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace Veřejné zakázky, prodlení s plněním Veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. odst. 2 ZVZ v odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky v rámci oznámení předběžných informací nedošlo. Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil především následující rizika související s plněním Veřejné zakázky: a) riziko nerealizace části 2. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě, že Zadavatel nezíská finanční prostředky na financování předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky (v rozsahu vodovodních řadů část, 2. část, řady 1-1 a 1-2) z OPŽP; - opatření pro riziko ad a): odborná příprava zadávacích podmínek Veřejné zakázky, dodržování ZVZ v průběhu zadávacího řízení, ustanovení odborně způsobilé hodnotící komise v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. b) riziko prodlení s plněním části 2. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat například v případě průběžného pozdního plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky ze strany dodavatele/zhotovitele; - opatření pro riziko ad b): požadavek na předložení časového harmonogramu plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky ze strany uchazečů (tj. i následného dodavatele/zhotovitele), stanovení smluvních pokut ve smlouvě o dílo pro případ prodlení s plněním předmětu části 2. Veřejné zakázky; c) riziko snížení kvality plnění části 2. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky nekvalifikovaným dodavatelem; - opatření pro riziko ad c): stanovení požadavků na kvalifikační předpoklady, které provedou výběr kvalifikovaných dodavatelů, ustanovení odborně způsobilé hodnotící komise pro účely posouzení a hodnocení podaných nabídek, výběr kvalifikovaného dodavatele jako vybraného uchazeče v průběhu zadávacího řízení na část 2. Veřejnou zakázku. d) riziko vynakládání dalších finančních prostředků na práce nezbytné k dokončení předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky - toto riziko může nastat v případě, že technické podklady části 2. Veřejné zakázky budou připraveny nedostatečně odborně; 6

7 Zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy Veřejné zakázky. Zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní Veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. - opatření pro riziko ad d): výběr kvalifikovaného zpracovatele technických podkladů, které jsou součástí zadávacích podmínek části 2. Veřejné zakázky. Předmětná potřeba Zadavatele, tj. požadavek na zbudování vodovodu Alžbětín v katastrálním území města Železná Ruda, a to konkrétně vodovodních řadů 1-1. část, 2. část, řady 1 1 a 1 2 pro zásobování pitnou vodou a zhotovení vodovodních přípojek, může být naplněna jen prostřednictvím plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky zadané na základě předmětného zadávacího řízení na část 2. Veřejné zakázky, tj. Zadavateli nejsou známy žádné varianty naplnění předmětné potřeby. Zadání předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky a následná realizace předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky je zcela zásadní nejen pro naplnění plánovaného cíle, ale taktéž pro získání finančních prostředků z OPŽP pro spolufinancování předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky (v rozsahu spolufinancování realizace vodovodních řadů část, 2. část, řady 1-1 a 1-2). Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění části 2. Veřejné zakázky na stavební práce podle 156 odst. 1 písm. b) ZVZ a 3 odst. 3 Vyhlášky Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací, z něhož vyplývá, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro část 2. Veřejné zakázky požaduje mj. doložit seznam významných stavebních prací poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech, přičemž Zadavatel požaduje, aby uchazeč: realizoval rekonstrukci nebo novostavbu minimálně 2 vodohospodářských staveb typu vodovodní řady s finanční hodnotou každé takové stavby minimálně ,- Kč bez DPH. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu více než tří techniků či technických útvarů. Z výše uvedeného vyplývá, že Zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných stavebních prací v souhrnu přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty části 2. Veřejné zakázky. Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro část. 2 Veřejné zakázky předložení seznamu níže uvedených techniků (členů odborného týmu): hlavní stavbyvedoucí; zástupce hlavního stavbyvedoucího. Z výše uvedeného vyplývá, že Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů. Odůvodnění přiměřenosti požadavku Zadavatel požaduje předložení seznamu členů 7

8 na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací delší než pět let. Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění Veřejné zakázky k dispozici. odborného týmu (viz výše), přičemž vyžaduje, aby oba členové týmu disponovali vysokoškolským stupněm vzdělání. U jednoho člena týmu (stavbyvedoucí) je vyžadována odborná kvalifikace v oboru stavebnictví v délce minimálně 10 let (z toho 5 let na pozici stavbyvedoucího), u druhého člena odborného týmu (zástupce hlavního stavbyvedoucího) je vyžadována odborná kvalifikace v oboru stavebnictví v délce trvání minimálně 5 let (z toho min. 3 roky na pozici hlavního stavbyvedoucího / zástupce hlavního stavbyvedoucího). Zadavatel stanovil požadavek na vzdělání 2 techniků (členů odborného týmu) na úrovni vysokoškolského stupně vzdělání s ohledem na rozsah a složitost předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky. Dispozice vybraného dodavatele dostatečně kvalifikovanými techniky (členy týmu), co se týče dosaženého stupně vzdělání, je pro Zadavatele zárukou zajištění řádné a včasné realizace plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky při využití zkušeností členů týmu v dané oblasti. Požadavek odborné kvalifikace v oboru stavebnictví minimálně 10 let u stavbyvedoucího a 5 let u zástupce hlavního stavbyvedoucího, je pro Zadavatele další zárukou zajištění řádné, tj. i bezpečné a včasné realizace plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky. Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil požadavek na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů nestanovil požadavek na předložení přehledu nástrojů, pomůcek či provozních a technických zařízení. ch podmínek Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) a dle 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. Zadavatel níže předkládá odůvodnění významných obchodních podmínek stanovených Zadavatelem ve smlouvě o dílo (smlouvy na plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky). Zadavatel upozorňuje, že komplexní souhrn všech obchodních podmínek ve vztahu k plnění předmětné části 2. Veřejné zakázky obsahuje pouze závazný text návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 13 Svazku č. 2: Zadávací dokumentace), nikoli níže uvedený výčet obchodních podmínek. Stanovení obchodních podmínek 8

9 uvedených Zadavatelem v příloze č. 13 svazku č. 2: Zadávací dokumentace odůvodňuje Zadavatelem potřebou zajištění řádného a včasného splnění předmětu Veřejné zakázky při zachování bezpečnostních postupů při plnění dodávek a souvisejících stavebních prací. podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou. Odůvodnění obchodní podmínky stanovící požadavek na bankovní záruky. Splatnost faktur je stanovena na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Lhůta splatnosti faktur je odůvodněna skutečností, že realizace předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky je spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie (OPŽP), kdy administrace finančních plateb je časově náročnější než u projektů či veřejných zakázek financovaných z vlastních zdrojů Zadavatele. Zadavatel požaduje, aby se zhotovitel zavázal, že po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na: a) pojištění na škodu způsobenou třetím osobám, b) stavebně montážní pojištění, v obou případech v min. výši ,- Kč. Požadované výše pojištění odpovídají složitosti, rozsahu a charakteru předmětu plnění části 2. Veřejné zakázky a adekvátně pokrývají škodu, která by nikoli řádnou realizací plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky mohla Zadavateli vzniknout. Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky za provedení díla (za účelem zajištění řádného splnění všech povinností zhotovitele ze smlouvy o dílo) ve výši ,- Kč a bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo) ve výši ,- Kč. ch podmínek stanovící smluvní pokuty, úroky z prodlení. Požadované bankovní záruky odpovídají rozsahu a charakteru plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky. Zadavatel tímto způsobem zajišťuje, aby realizace plnění předmětu části 2. Veřejné zakázky proběhla ve stanovených termínech a řádně v požadované kvalitě. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: a) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli ve lhůtě uvedené v článku 3.2 smlouvy o dílo. b) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu - ve výši ,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním záruční vady ve lhůtě pro odstranění vady stanovené smlouvou, 9

10 - ve výši ,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3 smlouvy o dílo, - ve výši ,- Kč bez DPH za každý prokazatelný případ porušení závazků zhotovitele uvedených v článcích 9.6. a 9.8 smlouvy o dílo. c) Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující výši zhotovitelem uhrazené smluvní pokuty. d) V případě, že poskytovatel dotace neposkytne objednateli dotaci na realizaci výše uvedené akce ve výši uvedené v čl smlouvy o dílo v důsledku toho, že zhotovitel poruší své povinnosti dle této smlouvy, vznikne objednateli nárok vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace uvedenou výše a částkou skutečně proplacené dotace. V případě, že bude objednateli uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši takto objednateli uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně. e) V případě prodlení s jakoukoliv platbou dle této smlouvy je oprávněná strana oprávněna požadovat po druhé straně zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zadavatel stanovuje výše uvedené smluvní pokuty jako zajišťující instituty pro případ, že by závazky vyplývající ze smlouvy o dílo nebyly plněny řádně a včas. Výše smluvních pokut, resp. úroku z prodlení odpovídá charakteru, složitosti, rozsahu a hodnotě díla, jehož provedení je předmětem plnění části 2. Veřejné zakázky a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují. Odůvodnění vymezení technických podmínek Veřejné zakázky podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ a 5 Vyhlášky Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách části 2. Veřejné zakázky technické podmínky nad rozsah, technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle 44 odst. 4 ZVZ. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 156 odst. 1 písm. d) 10

11 ZVZ a 6 Vyhlášky Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek kritérium nejnižší nabídkové ceny s váhou 100%. Toto hodnotícího kritérium Zadavatel stanovil s cílem dosáhnout maximálně hospodárného vynakládání finančních prostředků při současném zohlednění druhu a složitosti části 2. Veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, není odůvodnění přiměřenosti dílčích hodnotících kritérií ve smyslu 6 Vyhlášky relevantní. Společná část odůvodnění pro obě části Veřejné zakázky Odůvodnění předpokládané hodnoty podle 7 Vyhlášky Hodnota Zadavatel v souladu s 13 a násl. ZVZ stanovil předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky na ,- Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zahrnuje rovněž hodnotu všech veřejných zakázek na stavební práce požadovaných Zadavatelem při využití opčního práva, ovšem bez finančních rezerv). Předpokládaná hodnota části 1. Veřejné zakázky (Železná Ruda úpravna vody) činní ,- Kč bez DPH (včetně propagace ve výši ,- Kč bez DPH, ovšem bez finanční rezervy). Finanční rezerva činní ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části 2. Veřejné zakázky (Železná Ruda vodovod Alžbětín 1. Etapa) činní ,- Kč bez DPH (včetně propagace ve výši ,- Kč bez DPH, ovšem bez finanční rezervy), přičemž výše uvedená předpokládaná hodnota zahrnuje rovněž hodnotu všech veřejných zakázek na stavební práce požadovaných Zadavatelem při využití opčního práva (viz bod 4.3. tohoto Svazku č. 2: Zadávací dokumentace). Finanční rezerva činní ,- Kč bez DPH. Odůvodnění Výše předpokládané hodnoty Veřejné zakázky i jejích jednotlivých částí byla stanovena dle ekonomické analýzy finanční nákladnosti požadovaných činností a na základě průzkumu trhu zahrnující i analýzu finančních nákladů veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění. Finanční rezerva bude použita k úhradě případných budoucích víceprací či vícedodávek. Tyto vícepráce a vícedodávky nejsou předmětem Veřejné zakázky. Budoucí vícepráce či vícedodávky budou zadávány jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle ZVZ a při respektování ustanovení 23 odst. 5 písm. b) ZVZ (dodatečné dodávky), příp. ustanovení 23 odst. 7 písm. a) ZVZ (dodatečné stavební práce) a ustanovení 82 odst. 7 ZVZ, přičemž výsledkem zadání těchto nových veřejných zakázek budou dodatky ke Smlouvě o dílo. Cena všech víceprací a vícedodávek zadaných v důsledku takto uzavíraných dodatků však v souhrnu nesmí přesáhnout výše uvedenou částku finanční rezervy. Předpokládaná hodnota části 2. Veřejné zakázky 11

12 12

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny.

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33

Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33 Kynologické vozidlo 3 ks odbor 33 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl.

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zadavatele: Sídlo: Statutární zástupce: Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL Nám. Př. Otakara 770/4, 78401 Litovel Jiří Krejčí, člen Rady předsedů TJ Tatran IČ: 14615371

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: Obec Čehovice IČ: 00288101 Název veřejné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 442/A/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky DODAVKA POČÍTAČŮ A MONITORŮ ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Dodávky medicinálních a technických plynů

Dodávky medicinálních a technických plynů Čj. 383/2012/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Dodávky medicinálních a technických plynů ZADAVATEL:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: FNUSA-ICRC - Systémy pro spánkové studie Evidenční číslo zadavatele: 363 Druh veřejné zakázky: nadlimitní,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic

Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic Odůvodnění veřejné zakázky Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Čj. 442/C/2013/DP-ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky WiFi rozšíření datové sítě ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: ZPRACOVÁNÍ REFERENČNÍCH DOKUMENTŮ

Více

Vybudování centra forenzní medicíny - více práce

Vybudování centra forenzní medicíny - více práce 457/2013/DP - ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Vybudování centra forenzní medicíny - více práce ZADAVATEL:

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Nový kompletní transmisní elektronový mikroskop (TEM) s FEG katodou typu Schottky a urychlovacím napětím do 200 kv, s možností práce ve

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je to, že: a) v rámci první části VZ: alespoň 14 učitelů získá odbornou kvalifikaci (pedagogickou způsobilost) pro

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny

Název veřejné zakázky: Dodávka osobních vozidel. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. splněním veřejné zakázky naplněny Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 86 a 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "ZVZ"), a ustanovení 1, 2 a násl. vyhlášky

Více

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm.

STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání VZ příloha č. 1. seznam stat. orgánů nebo členů stat.orgánů dle odst. 3 písm. STAVEBNÍ PRÁCE Minimální požadavky zadavatele při zadávání příloha č. 1 Druh veřejné Požadavky na nabídku dle 71 odst. 9 Požadavky na nabídku dle 68 odst. 2 (další jazyk zpracování nabídky podpis návrhu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Svojetice Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více