Smlouva pro derivátové transakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva pro derivátové transakce"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva pro derivátové transakce uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště r.č.: dále jen Zákazník na straně druhé dále společně jen Smluvní strany I. VYMEZENÍ POJMŮ Níže uvedené výrazy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, mají pro účely této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu jinak, níže uvedený význam. Výrazy s velkými počátečními písmeny, které nejsou definovány v této Smlouvě, avšak jsou definovány v Obchodních podmínkách a/nebo v Komisionářské smlouvě, mají význam stanovený v této smluvní dokumentaci. Cena podkladového aktiva znamená aktuální cenu podkladového aktiva stanovenou Obchodní protistranou; CFD znamená derivátový obchod, při kterém jedna strana poskytující CFD buď obdrží platbu, nebo naopak poskytne druhé straně platbu, v závislosti na rozdílu mezi cenou podkladového aktiva, při které byl kontrakt sjednán, a aktuální cenou tohoto aktiva; CFD kontrakt je jakákoliv CFD smlouva uzavřená mezi Obchodní protistranou a Zákazníkem; Den ukončení znamená den, kdy je uzavřena pozice Derivátové transakce; Den vypořádání kontraktu znamená den, kdy je uzavřena pozice CFD kontraktu; Deriváty derivátové investiční nástroje, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích (např. Rolling Spot Forex, CFD nebo opce); Derivátová transakce je jakákoliv mimoburzovní transakce uzavřená na základě Pokynu na účet Zákazníka s Obchodní protistranou, jejímž předmětem je Derivát a jejíž součástí je dohoda o výzvě k doplnění zajištění; Derivátový účet je evidenční účet založený společností Patria za účelem evidence Derivátových transakcí realizovaných na účet Zákazníka; Finanční kolaterál jsou Patrií schválené investiční nástroje a/nebo peněžní prostředky, které jsou Zákazníkem poskytnuty na základě 1/8 Smlouva pro derivátové transakce

2 zajišťovacího převodu vlastnického práva anebo prostřednictvím jistoty jako předmět zajištění závazků z Derivátových transakcí; Internetová aplikace znamená zabezpečenou internetovou aplikaci Patrie, která umožňuje realizovat Derivátové transakce; Komisionářská smlouva je smlouva o obstarání koupě nebo prodeje Instrumentů a služeb souvisejících; Kotace stanovení cen nabídky a poptávky Obchodní protistranou pro příslušný Derivát za standardních podmínek; Nabídka převzetí ve vztahu k Derivátové transakci, jejímž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry, znamená nabídku převzetí, veřejný návrh smlouvy o koupi nebo směně nebo obdobný právní úkon, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt tyto účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti; Obchodní podmínky je dokument, kterým se řídí poskytování služeb Patrií v rozsahu obstarání koupě nebo prodeje Instrumentů a služeb Obchodní protistrana 2/8 Smlouva pro derivátové transakce souvisejících; společnost Patria Finance, a.s., IČ: , se sídlem Jungmannova 24, Praha 1 (případně jiný obchodník s cennými papíry, člen skupiny KBC Securities) nebo jiný renomovaný obchodník s cennými papíry uvedený v Sazebníku poplatků; Odměna znamená obvyklou cenu společnosti Patria za služby poskytované podle této Smlouvy; obvyklá cena je předmětem Sazebníku poplatků; Pracovní den znamená, pokud se jedná o platbu nebo dodání, den (kromě soboty a neděle), kdy mají komerční banky v Praze otevřeno pro běžné obchodování a zároveň; (a) jedná-li se o platbu v euro, den, kdy mají komerční banky v Londýně otevřeno pro běžné obchodování; (b) jedná-li se o platby v jakékoli jiné měně, den, kdy mají komerční banky otevřeno pro obchodování (včetně plateb v dané měně, devizových transakcí a vkladů v cizí měně) v hlavním finančním centru měny příslušné platby; (c) jedná-li se o dodání jakéhokoli majetku, den, který je pracovním dnem v místě dodání příslušného majetku. Případ porušení je jakákoliv událost nebo skutečnost uvedená pod písm. a) až j) čl. IX. odst. 1 této Smlouvy; Reklamační řád je dokument vydaný společností Patria, který upravuje hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností Zákazníka, zejména pak způsoby podávání reklamací a stížností, lhůty pro jejich vyřízení Rezident USA a způsoby informování Zákazníka o jejich vyřízení; je jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem v USA nebo právnická osoba se sídlem v USA nebo osoba, která má povinnost platit daně v USA z jiného důvodu; Rolling Spot Forex kontrakt je Derivátová transakce, při kterém jedna strana prodává druhé straně určité množství stanovené měny proti platbě dohodnuté částky jiné měny a oba závazky jsou promptně vypořádány; Smlouva Spread Základní měna Závěrečná cena je tato Smlouva pro Derivátové transakce; rozdíl mezi kupní a prodejní cenou Derivátu; znamená měnu, kterou si Zákazník předem zvolí z nabídky Patrie; znamená v případě CFD kontraktu Cenu podkladového aktiva k okamžiku účinnosti oznámení o ukončení Derivátové transakce nebo Cenu podkladového aktiva k okamžiku ukončení

3 CFD kontraktu Patrií v souladu s touto Smlovou, nebo v případě Rolling Spot Forex kontraktu devizový kurs, za jaký je možno nakoupit, pokud uzavíraný Rolling Spot Forex kontrakt byl prodejní a devizový kurs, za jaký je možno prodat, pokud uzavíraný Rolling Spot Forex kontrakt byl nákupní. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Účelem této Smlouvy je úprava Derivátových transakcí, jejichž předmětem je výměna peněz denominovaných v různých měnách, a/nebo dodávka nebo převod měn, investičních nástrojů, komodit, drahých kovů, energie (včetně, nikoliv však výlučně, plynu a elektřiny) nebo jiného majetku a/nebo výplata peněz, je-li závazek k takové výplatě nebo částka takové výplaty závislá na tržních, úvěrových nebo jiných událostech či okolnostech (včetně, nikoliv však výlučně, úrovně úrokových sazeb nebo směnných kursů, úvěrového rozpětí, cenových, tržních nebo ekonomických indexů, statistik, povětrnostních podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek). 2. Uzavřením této smlouvy nevzniká povinnost kterékoliv ze Smluvních stran uzavírat jakékoli konkrétní transakce. Rezidenti USA nejsou oprávnění uzavírat Derivátové transakce dle této Smlouvy. Patria je oprávněna odmítnout žádost o obchodování dle této Smlouvy bez uvedení důvodu. III. OBCHODNÍ PODMÍNKY, KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA, REKLAMAČNÍ ŘÁD A SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni podpisu této Smlouvy a Komisionářská smlouva. Ustanovení této Smlouvy, jakož i další související ujednání mezi Patrií a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a Komisionářské smlouvy. 2. Zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem platným ke dni podpisu této Smlouvy a potvrzuje, že byl společností Patria jasným a srozumitelným způsobem upozorněn na hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností, zejména na způsob podání reklamace a stížnosti, na organizační část, konkrétní osoby vyřizující reklamaci a stížnost, lhůty pro vyřízení reklamací a stížností a způsob informování o vyřízení reklamace a stížnosti. Zákazník dále prohlašuje, že se seznámil se Sazebníkem poplatků platným ke dni podpisu této Smlouvy, tj. charakterem a výší všech poplatků účtovaných za každý druh služby, kterou je společnost Patria oprávněna poskytovat, a že byl informován o možnosti nahlédnutí do Reklamačního řádu a Sazebníku poplatků buď v sídle společnosti Patria nebo na Internetových stránkách. IV. INTERNETOVÁ APLIKACE 1. Zákazník obdrží bezprostředně po uzavření této Smlouvy uživatelské jméno, heslo a PIN za účelem podávání Pokynů k realizaci Derivátových transakcí a přístupu do Internetové aplikace. 2. Zákazník tímto potvrzuje, že byl poučen o pravidlech bezpečného nakládání s uživatelským jménem, heslem a PIN, jakož i důsledcích jejich zneužití třetími osobami a o odpovědnosti Zákazníka za nakládání s uživatelským jménem, heslem a PIN, který by mohl umožnit jejich zneužití. 3. Udělením přístupových práv k Internetové aplikaci nezískává Zákazník jakákoliv práva, licence a nárok na software ani hardware ani jakákoliv práva související s duševním vlastnictvím. Software není možno kopírovat, kompilovat, předávat, rozkládat, nekonvertovat či replikovat zpětným inženýrstvím. Není možno software ani jeho části upravovat, provádět jeho údržbu či integrovat jeho komponenty do dalších programů či vytvářet odvozená díla na základě komponentu softwaru. Právo používat software nelze propůjčit, prodat, poskytnout formou licence či sublicence nebo jakkoliv jinak postoupit třetí straně. 3/8 Smlouva pro derivátové transakce

4 4. Patria nazaručuje ani neodpovídá za nedostupnost Internetové aplikace, která je vyvolána chybou, vadou, nedostatkem na jakémkoliv zařízení, které Klient využívá pro spojení s datovým rozhraním Internetové aplikace. 5. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence Derivátový účet. Veškeré poplatky nebo náklady účtované Zákazníkovi či jakékoliv částky připsané na Derivátový účet, které nejsou denominované v Základní měně, budou Patrií přepočteny na Základní měnu příslušným směnným kursem podle Obchodních podmínek. V. INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Při poskytování investičních služeb dle této Smlouvy je Patria povinna požádat Zákazníka o informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic a zkušenostech v oblasti investic. Zákazník bere na vědomí, že Patria neposkytuje investiční poradenství týkající se Derivátových transakcí a/nebo Derivátů. 2. Informace o výsledku realizace Pokynu jsou neprodleně zobrazeny v příslušné části Internetové aplikace vedené pro Zákazníka, nejpozději však následující pracovní den anebo, pokud Patria realizuje Pokyn prostřednictvím třetí osoby, nejpozději následující pracovní den po obdržení konfirmace od třetí osoby. Zákazník a Patria tímto sjednávají vyhotovování a předávání výpisů z Derivátového účtu v elektronické podobě. 3. V Příloze č. 1 této Smlouvy je Zákazník poučen o rizicích souvisejících s Derivátovými transakcemi, zejména o jejich vysoce spekulativní povaze, pákovém efektu a dohodě o výzvě k doplnění zajištění. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl řádně seznámen, porozuměl a je ochoten akceptovat rizika související s Derivátovými transakcemi VI. MARŽE A KOLATERÁL 1. Smluvní strany sjednávají, že Zákazník je povinen před podáním Pokynu k realizaci Derivátové transakce poskytnout zálohu ve výši a formě požadované Patrií (dále jen Marže ). Marže bude poskytnuta ve formě peněžních prostředků nebo ve formě jiného finančního kolaterálu schváleného a oceněného Patrií (Marže a finanční kolaterál dále jen Finanční kolaterál ). Patria je oprávněna kdykoliv změnit své požadavky na Finanční kolaterál, zejména v případech zhoršení finanční situace Zákazníka anebo pokud toto zhoršení hrozí nebo pokud poklesla hodnota současného zajištění nebo to hrozí. Finanční kolaterál je Patrií blokován na Derivátovém účtu Zákazníka. 2. Patria je oprávněna držet Finanční kolaterál ve svém vlastnictví (tj. v případě peněžních prostředků mít je na svém bankovním účtu a v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu). 3. Zákazník se zavazuje mít na svém účtu dostatek peněžních prostředků, aby řádně a včas vyhověl všem požadavkům Patrie na Finanční kolaterál. Jakékoliv nedostatečné zajištění závazků vyplývajících z Derivátových transakcí, včetně nesplnění požadavků na Finanční kolaterál, znamená Případ porušení, přičemž Patria bude oprávněna postupovat dle čl. IX této Smlouvy, bez ohledu na to, zda vyzvala Zákazníka k poskytnutí dodatečného Finančního kolaterálu (dále jen Výzva ). 4. Aniž by byla dotčena platnost ust. čl. VI. odst. 3 této Smlouvy, Zákazník je povinen splnit jakoukoliv Výzvu Patrie požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě. Výzva může být učiněna písemně, telefonicky, faxem, em nebo jinými elektronickými prostředky, včetně prostřednictvím Internetové aplikace. Patria neodpovídá Zákaznikovi za škodu vzniklou neučiněním nebo nedoručením Výzvy. VII. POKYNY 1. Pokyn se podává a) telefonicky prostřednictvím call centra nebo osobního makléře (čl. X. odst. 20 Obchodních podmínek); nebo b) elektronickou formou, prostřednictvím Internetové aplikace a za použití přihlašovacího jména, hesla a PIN, které jsou Zákazníkovi pro tyto účely přiděleny 4/8 Smlouva pro derivátové transakce

5 2. Elektronicky podaný Pokyn se podává prostřednictvím zvláštního formuláře Internetové aplikace za podmínek tam uvedených. Bližší údaje o Pokynech podávaných touto formou jsou uvedeny v Internetové aplikaci. Při zadávání Pokynů prostřednictvím Internetové aplikace je Patria povinna zajistit: a) bezpečnost systému používaného pro tento způsob podávání Pokynů; b) řádné ověření totožnosti (autentizace) Zákazníka při přístupu do tohoto systému; c) ochranu tohoto systému proti neoprávněnému přístupu; d) ochranu osobních a majetkových údajů Zákazníka. 3. Příkaz ke vkladu resp. Výběru peněžních prostředků se podává prostřednictvím Internetových stránek Patrie způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. VIII. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY 1. Zákazník prohlašuje a zaručuje Patrii ke dni uzavření této Smlouvy a ke dni uzavření každé Derivátové transakce, že a) má plnou právní způsobilost a je řádně oprávněn k podpisu a doručení této Smlouvy a k plnění z ní vyplývajících závazků; b) uzavření ani plnění Smlouvy neporušuje a není v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo jakýmkoli správním či soudním rozhodnutím, které se na něho vztahuje; c) jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou zákonné, platné a závazné; d) veškeré správní či jiné souhlasy, které má vzhledem ke Smlouvě získat, jím byly získány a jsou platné a účinné v plném rozsahu; e) dle jeho vědomí nenastal ani netrvá žádný Případ porušení ani případ, který by se mohl uplynutím času nebo na základě uskutečnění oznámení (či kombinací obého) stát Případem porušení; f) u žádného soudu, rozhodčího tribunálu, orgánu státní správy nebo jiného orgánu se nekoná, a pokud je mu známo ani nehrozí, žádná žaloba, spor nebo řízení, které může ovlivnit platnost, účinnost, závaznost nebo vymahatelnost Smlouvy nebo jeho schopnost plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy; g) má veškeré znalosti a zkušenosti nezbytné k posouzení výhod a rizik jednotlivých Derivátových transakcí a nespoléhá se v tomto ohledu na Patrii; h) má plný právní titul k Finančnímu kolaterálu převedeného na Patrii podle této Smlouvy a že takový Finanční kolaterál je bez jakéhokoli zástavního práva, zajišťovacího nároku či jiného práva, které by mohlo ovlivnit právo Patrie volně nakládat s tímto Finančním kolaterálem. IX. PŘÍPAD PORUŠENÍ 1. Smluvní strany sjednávají, že každý z následujících případů je případem porušení této Smlouvy (dále jen Případ porušení ): a) Zákazník ke dni splatnosti nezaplatí zcela částku nebo neprovede řádně dodání podle této Smlouvy; b) Zákazník poruší jakýkoliv jiný důležitý závazek podle této Smlouvy; c) jakékoliv prohlášení nebo záruky učiněné Zakazníkem v této Smlouvě se ukáže jako nepravdivé ke dni takového prohlášení; d) Zákazník umře nebo jej soud zbaví způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům omezí; e) Zákazník není obecně schopen plnit své splatné závazky nebo se dostal do úpadku nebo platební neschopnosti nebo na majetek Zákazníka bude podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka nebo Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona; 5/8 Smlouva pro derivátové transakce

6 f) Obchodní protistrana není obecně schopna plnit své splatné závazky nebo se dostala do úpadku nebo platební neschopnosti nebo na její majetek bude podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Obchodní protistrany nebo Obchodní protistrana podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona; g) Zákazník podléhá přeměně společnosti (sloučení, splynutí, rozdělení, převod jmění či jeho podstatné části) a nástupnická společnost nepřevezme veškeré závazky Zákazníka dle této Smlouvy; h) Zákazník je zrušen nebo bylo přijato rozhodnutí o jeho zrušení (s výjimkou zrušení v rámci přeměny Zákazníka, jejímž výsledkem je solventní nástupnická společnost); i) jakékoliv plnění nebo dodání dle této Smlouvy se stane nebo se pravděpodobně může stát nezákonným nebo znamená nebo může pravděpodobně znamenat porušení uznávaného tržního postupu; j) jakákoliv jiná událost nebo okolnost, na základě které má Patria rozumné důvody se domnívat, že finanční závazky Zákazníka vyplývající z této Smlouvy nebudou splněny; k) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií. 2. Pokud nastal a trvá Případ porušení, je Patria oprávněna odstoupit od veškerých Derivátových transakcí na základě oznámení o odstoupení, a to s účinností ke dni určenému v takovém oznámení. Pokud však nastane Případ porušení uvedený v odst. 1 tohoto čl. Pod písm. (d) (i), nastanou účinky odstoupení od veškerých Derivátových transakcí automaticky k okamžiku výskytu nebo uskutečnění příslušné skutečnosti nebo úkonu. 3. Pokud dojde k odstoupení od nevypořádaných Derivátových transakcí, nebude žádná ze Smluvních stran povinna provést jakékoliv platby nebo dodání v rámci ukončených Transakcí, které by byly jinak splatné k datu účinnosti odstoupení nebo po takovém datu, ani poskytnout nebo vrátit Finanční kolaterál, který by byl jinak požadován podle této Smlouvy ve vztahu k ukončeným Derivátovým transakcím. V případě odstoupení od smlouvy je Patria oprávněna bez předchozího upozornění Zákazníka podle své vlastní úvahy: a) vypořádat, uzavřít či nahradit Derivátovou transakci nebo koupit, prodat, půjčit či vypůjčit jiný Derivát, a to vše za účelem úhrady, snížení nebo vyloučení ztráty nebo odpovědnosti vzniklé podle nebo v souvislosti s jakoukoliv smlouvou, pozicí nebo závazkem Zákazníka z Derivátových transakcí; b) prodat Finanční kolaterál nebo jeho část; c) započíst svůj závazek (pokud nějaký existuje) proti jakýmkoli skutečným nebo podmíněným pohledávkám, které má vůči Zákazníkovi na základě jakéhokoli právního titulu; a/nebo d) uplatnit zadržovací právo k investičním cenným papírům nebo jinému majetku Zákazníka. 4. Pokud ukončení Smlouvy nastane v důsledku Případu porušení, Patria je oprávněna podle své vlastní úvahy provést závěrečné vyúčtování zisků a ztrát všech nebo části Derivátových transakcí tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni účinnosti odstoupení od této Smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Částka závěrečného vyrovnání vypočtená Patrií bude splatná okamžitě po oznámení Zákazníkovi. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Nevykonání nebo prodlení ve výkonu (nebo částečný výkon) jakéhokoli práva nebo nápravného prostředku podle tohoto článku této Smlouvy nebude považováno za vzdání se (nebo částečné vzdání se) takového práva nebo nápravného prostředku a nebude tedy v budoucnosti bránit výkonu takového práva nebo nápravného prostředku ani ho jakkoli omezovat. 6/8 Smlouva pro derivátové transakce

7 6. Zákazník je povinen informovat Patrii o Případu porušení okamžitě poté, co se o něm dozví. 7. Pokud Patria využije své právo podle tohoto článku, Zákazník je povinen odškodnit Patrii za veškeré ztráty, škodu a účelně vynaložené výdaje, včetně soudních výloh vzniklých při uplatňování či ochraně svých práv podle této Smlouvy v souvislosti s Případem porušení. X. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Patria neodpovídá za škodu vzniklou Zákazníkovi nebo jiným osobám a) v důsledku porušení povinností, které má Zákazník podle této Smlouvy, Obchodních podmínek, Komisionářské smlouvy nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu; b) v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti prohlášení a záruk Zákazníka uvedených v čl. VIII. této Smlouvy; c) v důsledku narušení provozu Patrie následkem přerušení či zpoždění přenosu dat, vad telekomunikačního spojení, nepokojů, války, přírodní katastrofy, události vyšší moci nebo jiné události mimo její kontrolu (např. stávky, výluky, narušení dopravy) nebo události, které nastaly v důsledku příkazů orgánů veřejné moci v České republice nebo v zahraničí (dále jen Událost vyšší moci ); d) v ostatních případech uvedených v Obchodních podmínkách. 2. Pokud nastala Událost vyšší moci, Patria je podobu jejího trvání zproštěna všech svých povinností dle této Smlouvy. Patria je současně oprávněna, a to podle vlastní úvahy, učinit některé nebo všechny z následujících opatření: a) upravit provozní dobu obchodování; b) změnit své požadavky na Finanční kolaterál; c) jednostranně upravit podmínky Derivátové transakce uzavřené podle této Smlouvy, je-li nemožné splnit povinnosti Patrie; d) uzavřít jakoukoliv nebo všechny Derivátové transakce nebo zrušit Pokyn a/nebo; e) učinit nebo opomenout učinit jiné příslušné úkony s přihlednutím k oprávněným zájmům Zákazníka, Patrie a ostatních zákazníků Patrie. 3. Patria si vyhrazuje právo anulovat nebo pozměnit Derivátovou transakci v případě cen, které neodpovídají trhu, zejména pokud je schopna Zákazníkovi doložit, že cena v době Derivátové transakce byla zjevně chybná anebo v případě cen, které měl Zákazník přiměřeně rozpoznat jako nesprávné v době Derivátové transakce (tzv. mistrades). 4. Patria nepovoluje uzavírat prostřednictvím Internetové aplikace Derivátové transakce založené na arbitráži, scalpingu nebo obdobné obchodní strategii (dále jen Arbitráž ). Patria si vyhrazuje právo anulovat nebo pozměnit Derivátovou transakci či vyžadovat předchozí schválení Pokynu, pokud Zákazník spoléhá na Arbitráž. XI. ZÁNIK SMLOUVY 1. Tato smlouva může být kdykoli písemně vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Patria je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud nastane Případ porušení podle čl. IX. této Smlouvy. 2. V případě zániku této Smlouvy je Patria oprávněna uzavřít jakoukoliv otevřenou pozici Zákazníka z Derivátových transakcí a provést závěrečné vyúčtování zisků a ztrát podle čl. IX. této Smlouvy. 3. Zánikem této Smlouvy se stávají veškeré závazky Zákazníka dle této Smlouvy splatnými, zejména veškeré odměny a poplatky dle Sazebníku poplatků, náklady vzniklé v souvislosti s ukončením této Smlouvy a jakékoliv ztráty nebo náklady vynaložené v souvislosti s Derivátovými transakcemi. Zánik této Smlouvy nemá vliv na povinnost Smluvních stran vypořádat vzájemné závazky vzniklé za doby jejího trvání. 7/8 Smlouva pro derivátové transakce

8 XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že elektronická forma komunikace je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarové vybavení umožňuje ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu s touto Smlouvou uživatelské jméno, heslo a PIN do Internetové aplikace. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném oznámení. 2. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, platnost a vynutitelnost ustanovení ostatních zůstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností za jakých bylo takové ustanovení přijato nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se vadné ustanovení pokusí bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy. 4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci podpis 8/8 Smlouva pro derivátové transakce

9 Příloha 1 POUČENÍ O RIZICÍCH Toto poučení podává informaci o rizicích souvisejících s investováním do derivátů a navazuje na upozornění Obchodních podmínek Patria Finance, a.s. pro poskytování služeb obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů. Derivátové transakce dle této Smlouvy mají vysoce spekulativní povahu a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud investor plně neporozumí podmínkám obchodů a rozsahu potenciální ztráty, která může dosáhnout a v určitých případech i přesáhnout hodnotu investice, měl by se takových obchodů zdržet. S ohledem na rizika vyplývající z Derivátových transakcí je nutno uvážlivě posoudit, zda obchodování s deriváty a každá konkrétní transakce je přiměřená s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně investora. Zákazník je povinen se podle svých možností v co největší možné míře seznámit s riziky zamýšlené investice, popř. jiné transakce a vyžádat si od Patrie potřebné informace. Zákazník je, v zájmu eliminace rizika, povinen sledovat údaje uvedené na Internetových stránkách Patrie a v souvislosti s konkrétním rizikem kontaktovat odpovědného pracovníka Patrie. Hlavními finančními riziky jsou úvěrové, tržní, likvidní a operační riziko. Úvěrové riziko je rizikem selhání partnera tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí držiteli pohledávky ztrátu. Tržní riziko je riziko ztráty ze změn tržních cen v důsledku změn tržních podmínek (úroků, akcií, komodit či měny). Riziko tržní likvidity je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům. Operační riziko je rizikem ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z externích událostí. Představuje např. chybné zaúčtování nebo vypořádání, odeslání peněz na jiný účet nebo chyby v systémech podpory. Patria Finance si vyhrazuje právo za určitých tržních podmínek, zejména v případech vysoké tržní volatility, nízké likvidity nebo v období očekávaných fundamentálních oznámení, upravit stanovené cenové rozpětí (spread). Cena obchodů a realizace pokynů je zpravidla provedena automaticky prostřednictvím Internetové aplikace Patria Direct, nicméně s ohledem na faktory jako zejména neobvyklé tržní podmínky, objem nebo typ pokynu může dojít k ocenění a/nebo realizaci pokynu zcela nebo zčásti manuálně. V období vysoké poptávky může manuální ocenění a realizace pokynu způsobit časové prodlení a ovlivnit realizační cenu. Vysoce kvalitní a konkurenceschopné obchodní technologie a interní pravidla Patria Finance minimalizují riziko prodlení. Mezi další rizika, na které Patria zvláště upozorňuje, patří zejména: - Pákový efekt. Ačkoli počáteční investice do Derivátu může být malá (anebo žádná), může i nepatrná změna tržních podmínek vyvolat podstatné snížení či zvýšení tržní hodnoty Derivátu (tzv. pákový efekt) a značný nepoměr mezi výší plnění jednotlivých smluvních stran v rámci uzavřeného kontraktu. V závislosti na tržní pozici a směru vývoje trhu může pákový efekt působit pro investora nevýhodně i výhodně. Výše rizika vyplývající z Derivátu není zpravidla limitována. - Zahraniční trhy. Zahraniční trhy mohou být v určitých případech spojeny s vyšším rizikem než obchodování na tuzemském trhu. Zisky nebo ztráty na zahraničních trzích nebo v zahraniční měně budou ovlivněny fluktuací kurzů zahraničních měn. - Pokyny nebo strategie snižující riziko. Podání speciálních pokynů (např. stop loss nebo stop limit pokyny), jejichž smyslem je omezit ztráty, nemusí být vždy efektivní, pokud tržní podmínky nebo technologická omezení neumožní provedení těchto pokynů. 1/Příloha 1 Smlouva pro derivátové transakce

10 Strategie využívající kombinaci pozice jako např. spread a straddle pozice mohou být stejně nebo dokonce riskantnější než prostá dlouhá nebo krátká pozice. - Ceny. Ceny zveřejněné prostřednictvím Internetové aplikace nemusí nezbytně odpovídat širšímu trhu. Při stanovení požadavků na Finanční kolaterál bude Patria vycházet ze závěrečné ceny a periodicky provádět denní zúčtování (marking to market) otevřených pozic zákazníků. Ačkoliv ceny uvedené v Internetové aplikaci se odvíjejí od cen na mezibankovním trhu, mohou se od nich lišit. Z tohoto důvodu je Patria oprávněna při stanovení marží a finančního kolaterálu postupovat dle vlastní úvahy. - Víkendy. Různé situace, vývoj a události mohou nastat v průběhu víkendu (pátek EST neděle EST), kdy se na forexových trzích obecně neobchoduje, v důsledku čehož mohou měnové trhy v pondělí ráno otevřít na podstatně jiných hodnotách, než na kterých zavřely v pátek večer. Zákazníci nejsou oprávněni prostřednictvím Internetové aplikace podat nebo změnit pokyny v průběhu víkendu nebo v jiné době, kdy jsou měnové trhu uzavřeny. Existuje značné riziko, že stop-loss pokyny budou realizovány za výrazně horších podmínek než je stanovená cena. - Elektronické obchodování. Obchodování s mimoburzovními (OTC) kontrakty prostřednictvím Internetové aplikace Patrie se může lišit od obchodování prostřednictvím jiných elektronických systémů nebo obchodování na regulovaných trzích. Zákazníci obchodující prostřednictvím elektronického obchodního systému jsou vystaveni rizikům spojeným se selháním nebo závadami hardwarového, sofwarového nebo systémového vybavení Internetové apliakce Patrie, Zákazníka, nebo komunikačního kanálu mezi Patií a Zákazníkem (např. internet). - Potenciální mimořádné závazky. Derivátové transakce jsou spojeny s povinností poskytovat zálohy (marži) ve formě peněžitých prostředků na celkovu kupní cenu. Zákazník může utrpět totální ztrátu složené marže a jakýchkoliv dalších peněžitých prostředků deponovaných u Patrie za účelem otevření nebo zachování pozice. Pokud se trh vyvíjí pro zákazníka nepříznivě, může být vyzván k zaplacení vysoké dodatečné marže v krátkém čase, pokud bude chtít danou pozici zachovat. Pokud tak ve stanoveném čase neučiní, může být jeho pozice zlikvidována se ztrátou a za výsledný deficit ponese zodpovědnost výlučně zákazník. I v případech, kdy Derivátová transakce není spojena s povinností uhradit marži, může představovat závazek provést za určitých okolností další platby nad rámec jakékoliv částky, která byla zaplacena při uzavírání kontraktu. Výši dalšího potencionálního závazku nelze předem určit. - Insolvence. V případě zahájení insolvenčního řízení nebo jakékoliv prodlení mohou být pozice zákazníka likvidovány nebo uzavřeny bez jeho souhlasu. Za určitých okolností, zákazník nebude oprávněn získat zpět majetek poskytnutý jako kolaterál a bude povinen přihlášit svou pohledávku jako věřitel u insolvenčního soudu. Zákazník by měl uzavírat Derivátové transakce pouze v případě, kdy je ochoten akceptovat vysoká rizika, zejména jenž jsou uvedena v tomto poučení. Zákazník musí být připraven na skutečnost, že rozsah potenciální ztráty může dosáhnout a v určitých případech i přesáhnout hodnotu investice. 2/Příloha 1 Smlouva pro derivátové transakce

11 Příloha 2 PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO CFD KONTRAKTY 1. Účel 2. Služby 1.1 Tato Příloha doplňuje Smlouvu a je její nedílnou součástí. Některé výrazy používané v této Příloze jsou definovány ve Smlouvě. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Smlouvy a této Přílohy bude mít tato Příloha přednost. 1.2 Účelem této Přílohy je upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s uzavřením CFD kontraktu, který, pro vyloučení pochybností, zahrnuje i Rolling Spot Forex. 2.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Patria umožní otevření CFD kontraktu výlučně na základě Pokynu za Kotace uvedené v Internetové aplikaci. 2.2 Pokud není písemně dohodnuto jinak, Zákazník není oprávněn k dodání a není povinen dodat podkladové aktivum, ke kterému se CFD vztahuje. Pokud není písemně dohodnuto jinak (zejména v čl. 5 této Přílohy), Zákazník není oprávněn k výplatě dividendy a nezískává hlasovací práva, upisovací práva nebo jiná práva vyplývající z podkladového aktiva, ke kterému se CFD vztahuje. 3. Pokyny 3.1 Pokyn k nákupu CFD kontraktu může být označen jako dlouhá pozice. Pokyn k prodeji CFD kontraktu může být označen jako krátká pozice. 3.2 Pro Derivátové účty s nastavením Hedging nepovolen: V případě podání Pokynu k otevření dlouhé pozice ve vztahu k podkladovému aktivu, který je v této době předmětem CFD kontraktu evidovaného na Derivátovém účtu jako krátká pozice, anebo v případě podání Pokynu k otevření krátké pozice ve vztahu k podkladovému aktivu, který je v této době předmětem CFD kontraktu evidovaného na Derivátovém účtu jako dlouhá pozice, Patria bude považovat nový Pokyn jako instrukci k uzavření stávající otevřené pozice v rozsahu nové pozice. Pokud je nová pozice větší než stávající, stávající pozice bude uzavřena v celém rozsahu a nová pozice bude otevřena v převyšující části. 3.3 Pro Derivátové účty s nastavením Hedging povolen: Podání Pokynu k otevření nové pozice neznamená uzavření stávající otevřené pozice. 4. Uzavření pozice CFD kontraktu 4.1 Každá Smluvní strana je oprávněna učinit každý Pracovní den prostřednictvím Internetové aplikace oznámení o uzavření pozice Derivátové transakce (dále jen Oznámení ), které musí obsahovat alespoň následující údaje: (a) podkladové aktivum CFD kontraktu; (b) počet kusů podkladového aktiva CFD kontraktu; (c) Den ukončení. 4.2 Jakékoliv Oznámení Zákazníka nabývá účinnosti okamžitě za předpokladu převažujících tržních podmínek. Jakékoliv Oznámení Patrie nabývá účinnosti dva pracovní dny po učinění. 4.3 Po doručení Oznámení je Patria povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu, přičemž CFD kontrakt bude ukončen za tuto cenu ke Dni ukončení. Veškeré platby vyplývající z CFD kontraktu se stávají splatnými ke Dni ukončení a mají být uhrazeny ke Dni vypořádání smlouvy. 1/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

12 4.4 Aniž by byla dotčena práva Patrie dle čl. IX. Smlouvy a čl. 4.1 této Přílohy, Patrie je oprávněna kdykoliv uzavřít pozici jakéhokoliv CFD kontraktu s okamžitou účinností, pokud: (a) Obchodní protistrana není schopna zajistit (hedge) svou pozici ve vztahu k CFD kontraktu; (b) Zákazník řádně a včas nevyhověl všem požadavkům Patrie na Finanční kolaterál; (c) nastane Událost vyšší moci. 5. CFD kontrakty vázané na Instrumenty 5.1 Pokud během doby Derivátové transakce a ve vztahu k Instrumentům, jež jsou podkladovým aktivem CFD kontraktu (dále jen Instrumenty ), bude emitentem Instrumentů učiněno oznámení o podmínkách: (a) štěpení akcií, spojení více akcií do jedné nebo bezplatné distribuce akcií stávajícím akcionářům; (b) úplatného udělení či distribuce akcií, upisovacích či jiných práv nebo majetku stávajícím majitelům Instrumentů, a to za zvýhodněných podmínek; (c) jakékoliv jiné události obdobné událostem uvedeným v písm. a) až b) nebo mající ředící či koncetrující vliv na tržní hodnotu Instrumentů (dále jen Korporátní událost ); Patria je oprávněna bezprostředně před nebo po Korporátní události rozhodnout o příslušné úpravě celkové tržní hodnoty nebo počtu kusů Instrumentů v takovém rozsahu, aby byl zachován ekonomický ekvivalent CFD kontraktu, a to s účinností ke dni určeném Patrií. 5.2 V případě uskutečnění Fúze (definováno níže) nebo učinění Nabídky převzetí ve vztahu k jakémukoliv CFD kontraktu vázanému na Instrumenty je Patria oprávněna provést přiměřeně a v dobré víře Úpravu. Úprava znamená, že Patria: (a) upraví podmíky CFD kontraktu z důvodu ekonomických vlivů Fúze nebo Nabídky převzetí, a to s přihlédnutím k úpravám, které byly provedeny Převodním místem, na kterém jsou obchodovány futures a opce vzahující se k CFD kontraktu; (b) stanoví den účinnosti Úpravy. 5.3 Pokud Patria přiměřeně a v dobré víře rozhodne, že Úpravu není možno provést, Patria učiní Oznámení. Den, kdy bude učiněno Oznámení, bude považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. Fúze znamená pro účely tohoto čl. 5: (a) jakoukoliv reklasifikaci nebo změnu CFD kontraktu vázaného na Instrumenty, jejímž důsledkem je převod nebo neodvolatelný závazek k převodu všech Instrumentů v oběhu zastupitelných s Instrumenty, jež jsou podkladovým aktivem tohoto CFD kontraktu, na jiný subjekt na základě sloučení, splynutí, převodu jmění nebo závazné výměny Instrumentů emitenta s jiným subjektem (jinak než přeměnou emitenta Instrumentů, na základě které si emitent zachová právní subjektivitu a kdy výsledkem není reklasifikace nebo změna všech CFD kontraktů vázaných na Instrumenty); (b) sloučení, splynutí, převod jmění nebo závazná výměna Instrumentů emitenta nebo jeho dceřiné společnosti s jiným subjektem, v němž si emitent zachová právní subjektivitu, kdy výsledkem není reklasifikace nebo změna všech Instrumentů vázaných na CFD kontrakt, ale reklasifikace nebo změna Instrumentů v oběhu vázaných na CFD kontrakt (kromě Istrumentů vázaných na CFD kontrakt, které vlastnil nebo ovládal onen jiný subjekt) představujících bezprostředně před přeměnou v úhrnu méně než 50 % Instrumentů v oběhu vázaných na CFD kontrakt bezprostředně po přeměně (tzv. reverzní fúze ). 5.4 Pokud budou veškeré akcie nebo majetek či jeho podstatná část emitenta, jehož Instrumenty představují zcela nebo částečně pokladové aktivum CFD kontraktu, znárodněny nebo vyvlastněny nebo jiným způsobem nuceně převedeny na stát nebo jiný orgán státní správy, bude den, kdy nastane tato událost, považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. 2/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

13 5.5 Pokud bude na regulovaných trzích pozastaveno obchodování s Instrumenty, jež představují zcela nebo částečně podkladové aktivum CFD kontraktu, Patria provede výpočet hodnoty CFD kontraktu s ohledem na cenu posledního obchodu před pozastavením obchodování, nebo jako Závěrečnou cenu, pokud se neuskutečnil žádný obchod s předmětným Instrumentem během Pracovního dne, kdy došlo k pozastavení obchodování. Pokud pozastavení obchodování trvá po dobu pěti (5) Pracovních dnů, Patria a Zákazník jsou oprávněni se v dobré víře dohodnout na Dni ukončení a hodnotě CFD kontraktu. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Patria je po dobu pozastavení obchodování oprávněna CFD kontrakt ukončit a/nebo změnit své požadavky na Finanční kolaterál. 5.6 Pokud budou Instrumenty, jež představují zcela nebo částečně podkladové aktivum CFD kontraktu, vyloučeny nebo vyřazeny z obchodování na regulovaných trzích, bude den, kdy nastane tato událost, považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. 6. Komoditní CFD a Rolling Spot Forex kontrakty 6.1 Realizovaný zisk nebo ztráta ve vztahu k uzavřeným Komoditním CFD nebo Rolling Spot Forex kontraktům budou vypočteny na základě rozdílu mezi počáteční (otevírací) a závěrečnou (uzavírací) hodnotou CFD kontraktu a budou denominovány v druhé (tzv. kótovací) měně příslušného měnového páru v případě Rolling Spot Forex kontraktů nebo v amerických dolarech (USD) v případě Komoditních CFD kontraktů. 6.2 Nebude-li podán Pokyn k uzavření pozic do 17:00 hod. EST času (Eastern Standard Time), Patria automaticky převede všechny otevřené pozice evidované na Derivátovém účtu Zákazníka do dalšího Pracovního dne (tzv. rollover). Patria provede vyúčtování převedených pozic v souladu se Sazebníkem poplatků. 6.3 Instrukce k uzavření pozice (offset instruction) týkající se otevřených pozic se stanoveným datem vypořádání musí být podána nejpozději jeden (1) Pracovní den před dnem vypořádání. 6.4 Nepodá-li Zákazník včas příslušnou instrukci, Patria je oprávněna podle své vlastní úvahy převést (tzv. rollover) nebo uzavřít (offset) veškeré nebo některé z pozic evidovaných na Derivátovém účtu nebo provést nebo obdržet platbu nebo dodání na účet Zákazníka. 6.5 Pro vyloučení pochybností, nebude-li písemně dohodnuto jinak, Patria neobstará fyzické dodání příslušné komodity nebo měny. 3/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

14 Příloha 3 PODMÍNKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO OBCHODOVÁNÍ Minimální technické podmínky, které umožňují řádné fungování Internetové aplikace Patria Forex. Systémové požadavky Operační systém: Microsoft Windows XP SP3 nebo novější. Starší operační systémy nejsou podporovány. Aplikace je kompatibilní pouze se systémy Microsoft Windows. Internetový prohlížeč: podporován je Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší, Mozilla Firexof 3.5 nebo vyšší. Internetové připojení: dostatečně rychlé síťové připojení; bezdrátové připojení zpravidla nezaručuje dostatečně kvalitní tok dat a proto je tento druh připojení označován jako nepodporovaný. Zákazníkům je doporučeno pevné připojení, u kterého poskytovatel podporuje dostatečnou kvalitu a rychlost. Internetová aplikace Internetová aplikace Patria Forex, je aplikací pracující na počítači Zákazníka a narozdíl od webové obchodní aplikace Patria Direct vyžaduje instalaci pomocí instalačního programu, který je možné stáhnout ze stránek Patria Forex včetně návodu. Pro úspěšné přihlášení do Internetové aplikace je třeba použít přihlašovací údaje získané při uzavření smlouvy. Demo účet Patria Finance doporučuje, aby se každý Zákazník detailně seznámil s fungováním Internetové aplikace ve formě Demo účtu, který je k dispozici na stránce Důležité upozornění Internetová aplikace prochází pravidelnými technickými kontrolami a úpravami, které mohou zapříčinit krátkodobé potíže v přístupu do aplikace. Návod jak v případě problémů s přihlášením do Internetové aplikace postupovat je uveden na v sekci Vzdělávání/Vzdělávací informace/technické problémy s aplikací. 1/Příloha 3 - Smlouva pro derivátové transakce

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více