Smlouva pro derivátové transakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva pro derivátové transakce"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Praha 1, IČ zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) , Fax: (+420) Smlouva pro derivátové transakce uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště r.č.: dále jen Zákazník na straně druhé dále společně jen Smluvní strany I. VYMEZENÍ POJMŮ Níže uvedené výrazy, jsou-li uvedeny velkým písmenem, mají pro účely této Smlouvy, nevyplývá-li z kontextu jinak, níže uvedený význam. Výrazy s velkými počátečními písmeny, které nejsou definovány v této Smlouvě, avšak jsou definovány v Obchodních podmínkách a/nebo v Komisionářské smlouvě, mají význam stanovený v této smluvní dokumentaci. Cena podkladového aktiva znamená aktuální cenu podkladového aktiva stanovenou Obchodní protistranou; CFD znamená derivátový obchod, při kterém jedna strana poskytující CFD buď obdrží platbu, nebo naopak poskytne druhé straně platbu, v závislosti na rozdílu mezi cenou podkladového aktiva, při které byl kontrakt sjednán, a aktuální cenou tohoto aktiva; CFD kontrakt je jakákoliv CFD smlouva uzavřená mezi Obchodní protistranou a Zákazníkem; Den ukončení znamená den, kdy je uzavřena pozice Derivátové transakce; Den vypořádání kontraktu znamená den, kdy je uzavřena pozice CFD kontraktu; Deriváty derivátové investiční nástroje, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích (např. Rolling Spot Forex, CFD nebo opce); Derivátová transakce je jakákoliv mimoburzovní transakce uzavřená na základě Pokynu na účet Zákazníka s Obchodní protistranou, jejímž předmětem je Derivát a jejíž součástí je dohoda o výzvě k doplnění zajištění; Derivátový účet je evidenční účet založený společností Patria za účelem evidence Derivátových transakcí realizovaných na účet Zákazníka; Finanční kolaterál jsou Patrií schválené investiční nástroje a/nebo peněžní prostředky, které jsou Zákazníkem poskytnuty na základě 1/8 Smlouva pro derivátové transakce

2 zajišťovacího převodu vlastnického práva anebo prostřednictvím jistoty jako předmět zajištění závazků z Derivátových transakcí; Internetová aplikace znamená zabezpečenou internetovou aplikaci Patrie, která umožňuje realizovat Derivátové transakce; Komisionářská smlouva je smlouva o obstarání koupě nebo prodeje Instrumentů a služeb souvisejících; Kotace stanovení cen nabídky a poptávky Obchodní protistranou pro příslušný Derivát za standardních podmínek; Nabídka převzetí ve vztahu k Derivátové transakci, jejímž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry, znamená nabídku převzetí, veřejný návrh smlouvy o koupi nebo směně nebo obdobný právní úkon, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt tyto účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti; Obchodní podmínky je dokument, kterým se řídí poskytování služeb Patrií v rozsahu obstarání koupě nebo prodeje Instrumentů a služeb Obchodní protistrana 2/8 Smlouva pro derivátové transakce souvisejících; společnost Patria Finance, a.s., IČ: , se sídlem Jungmannova 24, Praha 1 (případně jiný obchodník s cennými papíry, člen skupiny KBC Securities) nebo jiný renomovaný obchodník s cennými papíry uvedený v Sazebníku poplatků; Odměna znamená obvyklou cenu společnosti Patria za služby poskytované podle této Smlouvy; obvyklá cena je předmětem Sazebníku poplatků; Pracovní den znamená, pokud se jedná o platbu nebo dodání, den (kromě soboty a neděle), kdy mají komerční banky v Praze otevřeno pro běžné obchodování a zároveň; (a) jedná-li se o platbu v euro, den, kdy mají komerční banky v Londýně otevřeno pro běžné obchodování; (b) jedná-li se o platby v jakékoli jiné měně, den, kdy mají komerční banky otevřeno pro obchodování (včetně plateb v dané měně, devizových transakcí a vkladů v cizí měně) v hlavním finančním centru měny příslušné platby; (c) jedná-li se o dodání jakéhokoli majetku, den, který je pracovním dnem v místě dodání příslušného majetku. Případ porušení je jakákoliv událost nebo skutečnost uvedená pod písm. a) až j) čl. IX. odst. 1 této Smlouvy; Reklamační řád je dokument vydaný společností Patria, který upravuje hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností Zákazníka, zejména pak způsoby podávání reklamací a stížností, lhůty pro jejich vyřízení Rezident USA a způsoby informování Zákazníka o jejich vyřízení; je jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem v USA nebo právnická osoba se sídlem v USA nebo osoba, která má povinnost platit daně v USA z jiného důvodu; Rolling Spot Forex kontrakt je Derivátová transakce, při kterém jedna strana prodává druhé straně určité množství stanovené měny proti platbě dohodnuté částky jiné měny a oba závazky jsou promptně vypořádány; Smlouva Spread Základní měna Závěrečná cena je tato Smlouva pro Derivátové transakce; rozdíl mezi kupní a prodejní cenou Derivátu; znamená měnu, kterou si Zákazník předem zvolí z nabídky Patrie; znamená v případě CFD kontraktu Cenu podkladového aktiva k okamžiku účinnosti oznámení o ukončení Derivátové transakce nebo Cenu podkladového aktiva k okamžiku ukončení

3 CFD kontraktu Patrií v souladu s touto Smlovou, nebo v případě Rolling Spot Forex kontraktu devizový kurs, za jaký je možno nakoupit, pokud uzavíraný Rolling Spot Forex kontrakt byl prodejní a devizový kurs, za jaký je možno prodat, pokud uzavíraný Rolling Spot Forex kontrakt byl nákupní. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Účelem této Smlouvy je úprava Derivátových transakcí, jejichž předmětem je výměna peněz denominovaných v různých měnách, a/nebo dodávka nebo převod měn, investičních nástrojů, komodit, drahých kovů, energie (včetně, nikoliv však výlučně, plynu a elektřiny) nebo jiného majetku a/nebo výplata peněz, je-li závazek k takové výplatě nebo částka takové výplaty závislá na tržních, úvěrových nebo jiných událostech či okolnostech (včetně, nikoliv však výlučně, úrovně úrokových sazeb nebo směnných kursů, úvěrového rozpětí, cenových, tržních nebo ekonomických indexů, statistik, povětrnostních podmínek, ekonomických podmínek nebo jiných měřítek). 2. Uzavřením této smlouvy nevzniká povinnost kterékoliv ze Smluvních stran uzavírat jakékoli konkrétní transakce. Rezidenti USA nejsou oprávnění uzavírat Derivátové transakce dle této Smlouvy. Patria je oprávněna odmítnout žádost o obchodování dle této Smlouvy bez uvedení důvodu. III. OBCHODNÍ PODMÍNKY, KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA, REKLAMAČNÍ ŘÁD A SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni podpisu této Smlouvy a Komisionářská smlouva. Ustanovení této Smlouvy, jakož i další související ujednání mezi Patrií a Zákazníkem mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek a Komisionářské smlouvy. 2. Zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem platným ke dni podpisu této Smlouvy a potvrzuje, že byl společností Patria jasným a srozumitelným způsobem upozorněn na hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností, zejména na způsob podání reklamace a stížnosti, na organizační část, konkrétní osoby vyřizující reklamaci a stížnost, lhůty pro vyřízení reklamací a stížností a způsob informování o vyřízení reklamace a stížnosti. Zákazník dále prohlašuje, že se seznámil se Sazebníkem poplatků platným ke dni podpisu této Smlouvy, tj. charakterem a výší všech poplatků účtovaných za každý druh služby, kterou je společnost Patria oprávněna poskytovat, a že byl informován o možnosti nahlédnutí do Reklamačního řádu a Sazebníku poplatků buď v sídle společnosti Patria nebo na Internetových stránkách. IV. INTERNETOVÁ APLIKACE 1. Zákazník obdrží bezprostředně po uzavření této Smlouvy uživatelské jméno, heslo a PIN za účelem podávání Pokynů k realizaci Derivátových transakcí a přístupu do Internetové aplikace. 2. Zákazník tímto potvrzuje, že byl poučen o pravidlech bezpečného nakládání s uživatelským jménem, heslem a PIN, jakož i důsledcích jejich zneužití třetími osobami a o odpovědnosti Zákazníka za nakládání s uživatelským jménem, heslem a PIN, který by mohl umožnit jejich zneužití. 3. Udělením přístupových práv k Internetové aplikaci nezískává Zákazník jakákoliv práva, licence a nárok na software ani hardware ani jakákoliv práva související s duševním vlastnictvím. Software není možno kopírovat, kompilovat, předávat, rozkládat, nekonvertovat či replikovat zpětným inženýrstvím. Není možno software ani jeho části upravovat, provádět jeho údržbu či integrovat jeho komponenty do dalších programů či vytvářet odvozená díla na základě komponentu softwaru. Právo používat software nelze propůjčit, prodat, poskytnout formou licence či sublicence nebo jakkoliv jinak postoupit třetí straně. 3/8 Smlouva pro derivátové transakce

4 4. Patria nazaručuje ani neodpovídá za nedostupnost Internetové aplikace, která je vyvolána chybou, vadou, nedostatkem na jakémkoliv zařízení, které Klient využívá pro spojení s datovým rozhraním Internetové aplikace. 5. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence Derivátový účet. Veškeré poplatky nebo náklady účtované Zákazníkovi či jakékoliv částky připsané na Derivátový účet, které nejsou denominované v Základní měně, budou Patrií přepočteny na Základní měnu příslušným směnným kursem podle Obchodních podmínek. V. INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 1. Při poskytování investičních služeb dle této Smlouvy je Patria povinna požádat Zákazníka o informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic a zkušenostech v oblasti investic. Zákazník bere na vědomí, že Patria neposkytuje investiční poradenství týkající se Derivátových transakcí a/nebo Derivátů. 2. Informace o výsledku realizace Pokynu jsou neprodleně zobrazeny v příslušné části Internetové aplikace vedené pro Zákazníka, nejpozději však následující pracovní den anebo, pokud Patria realizuje Pokyn prostřednictvím třetí osoby, nejpozději následující pracovní den po obdržení konfirmace od třetí osoby. Zákazník a Patria tímto sjednávají vyhotovování a předávání výpisů z Derivátového účtu v elektronické podobě. 3. V Příloze č. 1 této Smlouvy je Zákazník poučen o rizicích souvisejících s Derivátovými transakcemi, zejména o jejich vysoce spekulativní povaze, pákovém efektu a dohodě o výzvě k doplnění zajištění. Podpisem této Smlouvy Zákazník potvrzuje, že byl řádně seznámen, porozuměl a je ochoten akceptovat rizika související s Derivátovými transakcemi VI. MARŽE A KOLATERÁL 1. Smluvní strany sjednávají, že Zákazník je povinen před podáním Pokynu k realizaci Derivátové transakce poskytnout zálohu ve výši a formě požadované Patrií (dále jen Marže ). Marže bude poskytnuta ve formě peněžních prostředků nebo ve formě jiného finančního kolaterálu schváleného a oceněného Patrií (Marže a finanční kolaterál dále jen Finanční kolaterál ). Patria je oprávněna kdykoliv změnit své požadavky na Finanční kolaterál, zejména v případech zhoršení finanční situace Zákazníka anebo pokud toto zhoršení hrozí nebo pokud poklesla hodnota současného zajištění nebo to hrozí. Finanční kolaterál je Patrií blokován na Derivátovém účtu Zákazníka. 2. Patria je oprávněna držet Finanční kolaterál ve svém vlastnictví (tj. v případě peněžních prostředků mít je na svém bankovním účtu a v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu). 3. Zákazník se zavazuje mít na svém účtu dostatek peněžních prostředků, aby řádně a včas vyhověl všem požadavkům Patrie na Finanční kolaterál. Jakékoliv nedostatečné zajištění závazků vyplývajících z Derivátových transakcí, včetně nesplnění požadavků na Finanční kolaterál, znamená Případ porušení, přičemž Patria bude oprávněna postupovat dle čl. IX této Smlouvy, bez ohledu na to, zda vyzvala Zákazníka k poskytnutí dodatečného Finančního kolaterálu (dále jen Výzva ). 4. Aniž by byla dotčena platnost ust. čl. VI. odst. 3 této Smlouvy, Zákazník je povinen splnit jakoukoliv Výzvu Patrie požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě. Výzva může být učiněna písemně, telefonicky, faxem, em nebo jinými elektronickými prostředky, včetně prostřednictvím Internetové aplikace. Patria neodpovídá Zákaznikovi za škodu vzniklou neučiněním nebo nedoručením Výzvy. VII. POKYNY 1. Pokyn se podává a) telefonicky prostřednictvím call centra nebo osobního makléře (čl. X. odst. 20 Obchodních podmínek); nebo b) elektronickou formou, prostřednictvím Internetové aplikace a za použití přihlašovacího jména, hesla a PIN, které jsou Zákazníkovi pro tyto účely přiděleny 4/8 Smlouva pro derivátové transakce

5 2. Elektronicky podaný Pokyn se podává prostřednictvím zvláštního formuláře Internetové aplikace za podmínek tam uvedených. Bližší údaje o Pokynech podávaných touto formou jsou uvedeny v Internetové aplikaci. Při zadávání Pokynů prostřednictvím Internetové aplikace je Patria povinna zajistit: a) bezpečnost systému používaného pro tento způsob podávání Pokynů; b) řádné ověření totožnosti (autentizace) Zákazníka při přístupu do tohoto systému; c) ochranu tohoto systému proti neoprávněnému přístupu; d) ochranu osobních a majetkových údajů Zákazníka. 3. Příkaz ke vkladu resp. Výběru peněžních prostředků se podává prostřednictvím Internetových stránek Patrie způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. VIII. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY 1. Zákazník prohlašuje a zaručuje Patrii ke dni uzavření této Smlouvy a ke dni uzavření každé Derivátové transakce, že a) má plnou právní způsobilost a je řádně oprávněn k podpisu a doručení této Smlouvy a k plnění z ní vyplývajících závazků; b) uzavření ani plnění Smlouvy neporušuje a není v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo jakýmkoli správním či soudním rozhodnutím, které se na něho vztahuje; c) jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou zákonné, platné a závazné; d) veškeré správní či jiné souhlasy, které má vzhledem ke Smlouvě získat, jím byly získány a jsou platné a účinné v plném rozsahu; e) dle jeho vědomí nenastal ani netrvá žádný Případ porušení ani případ, který by se mohl uplynutím času nebo na základě uskutečnění oznámení (či kombinací obého) stát Případem porušení; f) u žádného soudu, rozhodčího tribunálu, orgánu státní správy nebo jiného orgánu se nekoná, a pokud je mu známo ani nehrozí, žádná žaloba, spor nebo řízení, které může ovlivnit platnost, účinnost, závaznost nebo vymahatelnost Smlouvy nebo jeho schopnost plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy; g) má veškeré znalosti a zkušenosti nezbytné k posouzení výhod a rizik jednotlivých Derivátových transakcí a nespoléhá se v tomto ohledu na Patrii; h) má plný právní titul k Finančnímu kolaterálu převedeného na Patrii podle této Smlouvy a že takový Finanční kolaterál je bez jakéhokoli zástavního práva, zajišťovacího nároku či jiného práva, které by mohlo ovlivnit právo Patrie volně nakládat s tímto Finančním kolaterálem. IX. PŘÍPAD PORUŠENÍ 1. Smluvní strany sjednávají, že každý z následujících případů je případem porušení této Smlouvy (dále jen Případ porušení ): a) Zákazník ke dni splatnosti nezaplatí zcela částku nebo neprovede řádně dodání podle této Smlouvy; b) Zákazník poruší jakýkoliv jiný důležitý závazek podle této Smlouvy; c) jakékoliv prohlášení nebo záruky učiněné Zakazníkem v této Smlouvě se ukáže jako nepravdivé ke dni takového prohlášení; d) Zákazník umře nebo jej soud zbaví způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům omezí; e) Zákazník není obecně schopen plnit své splatné závazky nebo se dostal do úpadku nebo platební neschopnosti nebo na majetek Zákazníka bude podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka nebo Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona; 5/8 Smlouva pro derivátové transakce

6 f) Obchodní protistrana není obecně schopna plnit své splatné závazky nebo se dostala do úpadku nebo platební neschopnosti nebo na její majetek bude podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Obchodní protistrany nebo Obchodní protistrana podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona; g) Zákazník podléhá přeměně společnosti (sloučení, splynutí, rozdělení, převod jmění či jeho podstatné části) a nástupnická společnost nepřevezme veškeré závazky Zákazníka dle této Smlouvy; h) Zákazník je zrušen nebo bylo přijato rozhodnutí o jeho zrušení (s výjimkou zrušení v rámci přeměny Zákazníka, jejímž výsledkem je solventní nástupnická společnost); i) jakékoliv plnění nebo dodání dle této Smlouvy se stane nebo se pravděpodobně může stát nezákonným nebo znamená nebo může pravděpodobně znamenat porušení uznávaného tržního postupu; j) jakákoliv jiná událost nebo okolnost, na základě které má Patria rozumné důvody se domnívat, že finanční závazky Zákazníka vyplývající z této Smlouvy nebudou splněny; k) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií. 2. Pokud nastal a trvá Případ porušení, je Patria oprávněna odstoupit od veškerých Derivátových transakcí na základě oznámení o odstoupení, a to s účinností ke dni určenému v takovém oznámení. Pokud však nastane Případ porušení uvedený v odst. 1 tohoto čl. Pod písm. (d) (i), nastanou účinky odstoupení od veškerých Derivátových transakcí automaticky k okamžiku výskytu nebo uskutečnění příslušné skutečnosti nebo úkonu. 3. Pokud dojde k odstoupení od nevypořádaných Derivátových transakcí, nebude žádná ze Smluvních stran povinna provést jakékoliv platby nebo dodání v rámci ukončených Transakcí, které by byly jinak splatné k datu účinnosti odstoupení nebo po takovém datu, ani poskytnout nebo vrátit Finanční kolaterál, který by byl jinak požadován podle této Smlouvy ve vztahu k ukončeným Derivátovým transakcím. V případě odstoupení od smlouvy je Patria oprávněna bez předchozího upozornění Zákazníka podle své vlastní úvahy: a) vypořádat, uzavřít či nahradit Derivátovou transakci nebo koupit, prodat, půjčit či vypůjčit jiný Derivát, a to vše za účelem úhrady, snížení nebo vyloučení ztráty nebo odpovědnosti vzniklé podle nebo v souvislosti s jakoukoliv smlouvou, pozicí nebo závazkem Zákazníka z Derivátových transakcí; b) prodat Finanční kolaterál nebo jeho část; c) započíst svůj závazek (pokud nějaký existuje) proti jakýmkoli skutečným nebo podmíněným pohledávkám, které má vůči Zákazníkovi na základě jakéhokoli právního titulu; a/nebo d) uplatnit zadržovací právo k investičním cenným papírům nebo jinému majetku Zákazníka. 4. Pokud ukončení Smlouvy nastane v důsledku Případu porušení, Patria je oprávněna podle své vlastní úvahy provést závěrečné vyúčtování zisků a ztrát všech nebo části Derivátových transakcí tak, že výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni účinnosti odstoupení od této Smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Částka závěrečného vyrovnání vypočtená Patrií bude splatná okamžitě po oznámení Zákazníkovi. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Nevykonání nebo prodlení ve výkonu (nebo částečný výkon) jakéhokoli práva nebo nápravného prostředku podle tohoto článku této Smlouvy nebude považováno za vzdání se (nebo částečné vzdání se) takového práva nebo nápravného prostředku a nebude tedy v budoucnosti bránit výkonu takového práva nebo nápravného prostředku ani ho jakkoli omezovat. 6/8 Smlouva pro derivátové transakce

7 6. Zákazník je povinen informovat Patrii o Případu porušení okamžitě poté, co se o něm dozví. 7. Pokud Patria využije své právo podle tohoto článku, Zákazník je povinen odškodnit Patrii za veškeré ztráty, škodu a účelně vynaložené výdaje, včetně soudních výloh vzniklých při uplatňování či ochraně svých práv podle této Smlouvy v souvislosti s Případem porušení. X. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 1. Patria neodpovídá za škodu vzniklou Zákazníkovi nebo jiným osobám a) v důsledku porušení povinností, které má Zákazník podle této Smlouvy, Obchodních podmínek, Komisionářské smlouvy nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu; b) v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti prohlášení a záruk Zákazníka uvedených v čl. VIII. této Smlouvy; c) v důsledku narušení provozu Patrie následkem přerušení či zpoždění přenosu dat, vad telekomunikačního spojení, nepokojů, války, přírodní katastrofy, události vyšší moci nebo jiné události mimo její kontrolu (např. stávky, výluky, narušení dopravy) nebo události, které nastaly v důsledku příkazů orgánů veřejné moci v České republice nebo v zahraničí (dále jen Událost vyšší moci ); d) v ostatních případech uvedených v Obchodních podmínkách. 2. Pokud nastala Událost vyšší moci, Patria je podobu jejího trvání zproštěna všech svých povinností dle této Smlouvy. Patria je současně oprávněna, a to podle vlastní úvahy, učinit některé nebo všechny z následujících opatření: a) upravit provozní dobu obchodování; b) změnit své požadavky na Finanční kolaterál; c) jednostranně upravit podmínky Derivátové transakce uzavřené podle této Smlouvy, je-li nemožné splnit povinnosti Patrie; d) uzavřít jakoukoliv nebo všechny Derivátové transakce nebo zrušit Pokyn a/nebo; e) učinit nebo opomenout učinit jiné příslušné úkony s přihlednutím k oprávněným zájmům Zákazníka, Patrie a ostatních zákazníků Patrie. 3. Patria si vyhrazuje právo anulovat nebo pozměnit Derivátovou transakci v případě cen, které neodpovídají trhu, zejména pokud je schopna Zákazníkovi doložit, že cena v době Derivátové transakce byla zjevně chybná anebo v případě cen, které měl Zákazník přiměřeně rozpoznat jako nesprávné v době Derivátové transakce (tzv. mistrades). 4. Patria nepovoluje uzavírat prostřednictvím Internetové aplikace Derivátové transakce založené na arbitráži, scalpingu nebo obdobné obchodní strategii (dále jen Arbitráž ). Patria si vyhrazuje právo anulovat nebo pozměnit Derivátovou transakci či vyžadovat předchozí schválení Pokynu, pokud Zákazník spoléhá na Arbitráž. XI. ZÁNIK SMLOUVY 1. Tato smlouva může být kdykoli písemně vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. Patria je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud nastane Případ porušení podle čl. IX. této Smlouvy. 2. V případě zániku této Smlouvy je Patria oprávněna uzavřít jakoukoliv otevřenou pozici Zákazníka z Derivátových transakcí a provést závěrečné vyúčtování zisků a ztrát podle čl. IX. této Smlouvy. 3. Zánikem této Smlouvy se stávají veškeré závazky Zákazníka dle této Smlouvy splatnými, zejména veškeré odměny a poplatky dle Sazebníku poplatků, náklady vzniklé v souvislosti s ukončením této Smlouvy a jakékoliv ztráty nebo náklady vynaložené v souvislosti s Derivátovými transakcemi. Zánik této Smlouvy nemá vliv na povinnost Smluvních stran vypořádat vzájemné závazky vzniklé za doby jejího trvání. 7/8 Smlouva pro derivátové transakce

8 XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že elektronická forma komunikace je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarové vybavení umožňuje ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu s touto Smlouvou uživatelské jméno, heslo a PIN do Internetové aplikace. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném oznámení. 2. Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, platnost a vynutitelnost ustanovení ostatních zůstane nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností za jakých bylo takové ustanovení přijato nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se vadné ustanovení pokusí bez zbytečného odkladu nahradit ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy. 4. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. V Praze dne V dne Za Patria Finance, a.s. Zákazník na základě plné moci podpis 8/8 Smlouva pro derivátové transakce

9 Příloha 1 POUČENÍ O RIZICÍCH Toto poučení podává informaci o rizicích souvisejících s investováním do derivátů a navazuje na upozornění Obchodních podmínek Patria Finance, a.s. pro poskytování služeb obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů. Derivátové transakce dle této Smlouvy mají vysoce spekulativní povahu a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud investor plně neporozumí podmínkám obchodů a rozsahu potenciální ztráty, která může dosáhnout a v určitých případech i přesáhnout hodnotu investice, měl by se takových obchodů zdržet. S ohledem na rizika vyplývající z Derivátových transakcí je nutno uvážlivě posoudit, zda obchodování s deriváty a každá konkrétní transakce je přiměřená s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně investora. Zákazník je povinen se podle svých možností v co největší možné míře seznámit s riziky zamýšlené investice, popř. jiné transakce a vyžádat si od Patrie potřebné informace. Zákazník je, v zájmu eliminace rizika, povinen sledovat údaje uvedené na Internetových stránkách Patrie a v souvislosti s konkrétním rizikem kontaktovat odpovědného pracovníka Patrie. Hlavními finančními riziky jsou úvěrové, tržní, likvidní a operační riziko. Úvěrové riziko je rizikem selhání partnera tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí držiteli pohledávky ztrátu. Tržní riziko je riziko ztráty ze změn tržních cen v důsledku změn tržních podmínek (úroků, akcií, komodit či měny). Riziko tržní likvidity je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům. Operační riziko je rizikem ztráty vyplývající z nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z externích událostí. Představuje např. chybné zaúčtování nebo vypořádání, odeslání peněz na jiný účet nebo chyby v systémech podpory. Patria Finance si vyhrazuje právo za určitých tržních podmínek, zejména v případech vysoké tržní volatility, nízké likvidity nebo v období očekávaných fundamentálních oznámení, upravit stanovené cenové rozpětí (spread). Cena obchodů a realizace pokynů je zpravidla provedena automaticky prostřednictvím Internetové aplikace Patria Direct, nicméně s ohledem na faktory jako zejména neobvyklé tržní podmínky, objem nebo typ pokynu může dojít k ocenění a/nebo realizaci pokynu zcela nebo zčásti manuálně. V období vysoké poptávky může manuální ocenění a realizace pokynu způsobit časové prodlení a ovlivnit realizační cenu. Vysoce kvalitní a konkurenceschopné obchodní technologie a interní pravidla Patria Finance minimalizují riziko prodlení. Mezi další rizika, na které Patria zvláště upozorňuje, patří zejména: - Pákový efekt. Ačkoli počáteční investice do Derivátu může být malá (anebo žádná), může i nepatrná změna tržních podmínek vyvolat podstatné snížení či zvýšení tržní hodnoty Derivátu (tzv. pákový efekt) a značný nepoměr mezi výší plnění jednotlivých smluvních stran v rámci uzavřeného kontraktu. V závislosti na tržní pozici a směru vývoje trhu může pákový efekt působit pro investora nevýhodně i výhodně. Výše rizika vyplývající z Derivátu není zpravidla limitována. - Zahraniční trhy. Zahraniční trhy mohou být v určitých případech spojeny s vyšším rizikem než obchodování na tuzemském trhu. Zisky nebo ztráty na zahraničních trzích nebo v zahraniční měně budou ovlivněny fluktuací kurzů zahraničních měn. - Pokyny nebo strategie snižující riziko. Podání speciálních pokynů (např. stop loss nebo stop limit pokyny), jejichž smyslem je omezit ztráty, nemusí být vždy efektivní, pokud tržní podmínky nebo technologická omezení neumožní provedení těchto pokynů. 1/Příloha 1 Smlouva pro derivátové transakce

10 Strategie využívající kombinaci pozice jako např. spread a straddle pozice mohou být stejně nebo dokonce riskantnější než prostá dlouhá nebo krátká pozice. - Ceny. Ceny zveřejněné prostřednictvím Internetové aplikace nemusí nezbytně odpovídat širšímu trhu. Při stanovení požadavků na Finanční kolaterál bude Patria vycházet ze závěrečné ceny a periodicky provádět denní zúčtování (marking to market) otevřených pozic zákazníků. Ačkoliv ceny uvedené v Internetové aplikaci se odvíjejí od cen na mezibankovním trhu, mohou se od nich lišit. Z tohoto důvodu je Patria oprávněna při stanovení marží a finančního kolaterálu postupovat dle vlastní úvahy. - Víkendy. Různé situace, vývoj a události mohou nastat v průběhu víkendu (pátek EST neděle EST), kdy se na forexových trzích obecně neobchoduje, v důsledku čehož mohou měnové trhy v pondělí ráno otevřít na podstatně jiných hodnotách, než na kterých zavřely v pátek večer. Zákazníci nejsou oprávněni prostřednictvím Internetové aplikace podat nebo změnit pokyny v průběhu víkendu nebo v jiné době, kdy jsou měnové trhu uzavřeny. Existuje značné riziko, že stop-loss pokyny budou realizovány za výrazně horších podmínek než je stanovená cena. - Elektronické obchodování. Obchodování s mimoburzovními (OTC) kontrakty prostřednictvím Internetové aplikace Patrie se může lišit od obchodování prostřednictvím jiných elektronických systémů nebo obchodování na regulovaných trzích. Zákazníci obchodující prostřednictvím elektronického obchodního systému jsou vystaveni rizikům spojeným se selháním nebo závadami hardwarového, sofwarového nebo systémového vybavení Internetové apliakce Patrie, Zákazníka, nebo komunikačního kanálu mezi Patií a Zákazníkem (např. internet). - Potenciální mimořádné závazky. Derivátové transakce jsou spojeny s povinností poskytovat zálohy (marži) ve formě peněžitých prostředků na celkovu kupní cenu. Zákazník může utrpět totální ztrátu složené marže a jakýchkoliv dalších peněžitých prostředků deponovaných u Patrie za účelem otevření nebo zachování pozice. Pokud se trh vyvíjí pro zákazníka nepříznivě, může být vyzván k zaplacení vysoké dodatečné marže v krátkém čase, pokud bude chtít danou pozici zachovat. Pokud tak ve stanoveném čase neučiní, může být jeho pozice zlikvidována se ztrátou a za výsledný deficit ponese zodpovědnost výlučně zákazník. I v případech, kdy Derivátová transakce není spojena s povinností uhradit marži, může představovat závazek provést za určitých okolností další platby nad rámec jakékoliv částky, která byla zaplacena při uzavírání kontraktu. Výši dalšího potencionálního závazku nelze předem určit. - Insolvence. V případě zahájení insolvenčního řízení nebo jakékoliv prodlení mohou být pozice zákazníka likvidovány nebo uzavřeny bez jeho souhlasu. Za určitých okolností, zákazník nebude oprávněn získat zpět majetek poskytnutý jako kolaterál a bude povinen přihlášit svou pohledávku jako věřitel u insolvenčního soudu. Zákazník by měl uzavírat Derivátové transakce pouze v případě, kdy je ochoten akceptovat vysoká rizika, zejména jenž jsou uvedena v tomto poučení. Zákazník musí být připraven na skutečnost, že rozsah potenciální ztráty může dosáhnout a v určitých případech i přesáhnout hodnotu investice. 2/Příloha 1 Smlouva pro derivátové transakce

11 Příloha 2 PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO CFD KONTRAKTY 1. Účel 2. Služby 1.1 Tato Příloha doplňuje Smlouvu a je její nedílnou součástí. Některé výrazy používané v této Příloze jsou definovány ve Smlouvě. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Smlouvy a této Přílohy bude mít tato Příloha přednost. 1.2 Účelem této Přílohy je upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s uzavřením CFD kontraktu, který, pro vyloučení pochybností, zahrnuje i Rolling Spot Forex. 2.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Patria umožní otevření CFD kontraktu výlučně na základě Pokynu za Kotace uvedené v Internetové aplikaci. 2.2 Pokud není písemně dohodnuto jinak, Zákazník není oprávněn k dodání a není povinen dodat podkladové aktivum, ke kterému se CFD vztahuje. Pokud není písemně dohodnuto jinak (zejména v čl. 5 této Přílohy), Zákazník není oprávněn k výplatě dividendy a nezískává hlasovací práva, upisovací práva nebo jiná práva vyplývající z podkladového aktiva, ke kterému se CFD vztahuje. 3. Pokyny 3.1 Pokyn k nákupu CFD kontraktu může být označen jako dlouhá pozice. Pokyn k prodeji CFD kontraktu může být označen jako krátká pozice. 3.2 Pro Derivátové účty s nastavením Hedging nepovolen: V případě podání Pokynu k otevření dlouhé pozice ve vztahu k podkladovému aktivu, který je v této době předmětem CFD kontraktu evidovaného na Derivátovém účtu jako krátká pozice, anebo v případě podání Pokynu k otevření krátké pozice ve vztahu k podkladovému aktivu, který je v této době předmětem CFD kontraktu evidovaného na Derivátovém účtu jako dlouhá pozice, Patria bude považovat nový Pokyn jako instrukci k uzavření stávající otevřené pozice v rozsahu nové pozice. Pokud je nová pozice větší než stávající, stávající pozice bude uzavřena v celém rozsahu a nová pozice bude otevřena v převyšující části. 3.3 Pro Derivátové účty s nastavením Hedging povolen: Podání Pokynu k otevření nové pozice neznamená uzavření stávající otevřené pozice. 4. Uzavření pozice CFD kontraktu 4.1 Každá Smluvní strana je oprávněna učinit každý Pracovní den prostřednictvím Internetové aplikace oznámení o uzavření pozice Derivátové transakce (dále jen Oznámení ), které musí obsahovat alespoň následující údaje: (a) podkladové aktivum CFD kontraktu; (b) počet kusů podkladového aktiva CFD kontraktu; (c) Den ukončení. 4.2 Jakékoliv Oznámení Zákazníka nabývá účinnosti okamžitě za předpokladu převažujících tržních podmínek. Jakékoliv Oznámení Patrie nabývá účinnosti dva pracovní dny po učinění. 4.3 Po doručení Oznámení je Patria povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu, přičemž CFD kontrakt bude ukončen za tuto cenu ke Dni ukončení. Veškeré platby vyplývající z CFD kontraktu se stávají splatnými ke Dni ukončení a mají být uhrazeny ke Dni vypořádání smlouvy. 1/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

12 4.4 Aniž by byla dotčena práva Patrie dle čl. IX. Smlouvy a čl. 4.1 této Přílohy, Patrie je oprávněna kdykoliv uzavřít pozici jakéhokoliv CFD kontraktu s okamžitou účinností, pokud: (a) Obchodní protistrana není schopna zajistit (hedge) svou pozici ve vztahu k CFD kontraktu; (b) Zákazník řádně a včas nevyhověl všem požadavkům Patrie na Finanční kolaterál; (c) nastane Událost vyšší moci. 5. CFD kontrakty vázané na Instrumenty 5.1 Pokud během doby Derivátové transakce a ve vztahu k Instrumentům, jež jsou podkladovým aktivem CFD kontraktu (dále jen Instrumenty ), bude emitentem Instrumentů učiněno oznámení o podmínkách: (a) štěpení akcií, spojení více akcií do jedné nebo bezplatné distribuce akcií stávajícím akcionářům; (b) úplatného udělení či distribuce akcií, upisovacích či jiných práv nebo majetku stávajícím majitelům Instrumentů, a to za zvýhodněných podmínek; (c) jakékoliv jiné události obdobné událostem uvedeným v písm. a) až b) nebo mající ředící či koncetrující vliv na tržní hodnotu Instrumentů (dále jen Korporátní událost ); Patria je oprávněna bezprostředně před nebo po Korporátní události rozhodnout o příslušné úpravě celkové tržní hodnoty nebo počtu kusů Instrumentů v takovém rozsahu, aby byl zachován ekonomický ekvivalent CFD kontraktu, a to s účinností ke dni určeném Patrií. 5.2 V případě uskutečnění Fúze (definováno níže) nebo učinění Nabídky převzetí ve vztahu k jakémukoliv CFD kontraktu vázanému na Instrumenty je Patria oprávněna provést přiměřeně a v dobré víře Úpravu. Úprava znamená, že Patria: (a) upraví podmíky CFD kontraktu z důvodu ekonomických vlivů Fúze nebo Nabídky převzetí, a to s přihlédnutím k úpravám, které byly provedeny Převodním místem, na kterém jsou obchodovány futures a opce vzahující se k CFD kontraktu; (b) stanoví den účinnosti Úpravy. 5.3 Pokud Patria přiměřeně a v dobré víře rozhodne, že Úpravu není možno provést, Patria učiní Oznámení. Den, kdy bude učiněno Oznámení, bude považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. Fúze znamená pro účely tohoto čl. 5: (a) jakoukoliv reklasifikaci nebo změnu CFD kontraktu vázaného na Instrumenty, jejímž důsledkem je převod nebo neodvolatelný závazek k převodu všech Instrumentů v oběhu zastupitelných s Instrumenty, jež jsou podkladovým aktivem tohoto CFD kontraktu, na jiný subjekt na základě sloučení, splynutí, převodu jmění nebo závazné výměny Instrumentů emitenta s jiným subjektem (jinak než přeměnou emitenta Instrumentů, na základě které si emitent zachová právní subjektivitu a kdy výsledkem není reklasifikace nebo změna všech CFD kontraktů vázaných na Instrumenty); (b) sloučení, splynutí, převod jmění nebo závazná výměna Instrumentů emitenta nebo jeho dceřiné společnosti s jiným subjektem, v němž si emitent zachová právní subjektivitu, kdy výsledkem není reklasifikace nebo změna všech Instrumentů vázaných na CFD kontrakt, ale reklasifikace nebo změna Instrumentů v oběhu vázaných na CFD kontrakt (kromě Istrumentů vázaných na CFD kontrakt, které vlastnil nebo ovládal onen jiný subjekt) představujících bezprostředně před přeměnou v úhrnu méně než 50 % Instrumentů v oběhu vázaných na CFD kontrakt bezprostředně po přeměně (tzv. reverzní fúze ). 5.4 Pokud budou veškeré akcie nebo majetek či jeho podstatná část emitenta, jehož Instrumenty představují zcela nebo částečně pokladové aktivum CFD kontraktu, znárodněny nebo vyvlastněny nebo jiným způsobem nuceně převedeny na stát nebo jiný orgán státní správy, bude den, kdy nastane tato událost, považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. 2/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

13 5.5 Pokud bude na regulovaných trzích pozastaveno obchodování s Instrumenty, jež představují zcela nebo částečně podkladové aktivum CFD kontraktu, Patria provede výpočet hodnoty CFD kontraktu s ohledem na cenu posledního obchodu před pozastavením obchodování, nebo jako Závěrečnou cenu, pokud se neuskutečnil žádný obchod s předmětným Instrumentem během Pracovního dne, kdy došlo k pozastavení obchodování. Pokud pozastavení obchodování trvá po dobu pěti (5) Pracovních dnů, Patria a Zákazník jsou oprávněni se v dobré víře dohodnout na Dni ukončení a hodnotě CFD kontraktu. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Patria je po dobu pozastavení obchodování oprávněna CFD kontrakt ukončit a/nebo změnit své požadavky na Finanční kolaterál. 5.6 Pokud budou Instrumenty, jež představují zcela nebo částečně podkladové aktivum CFD kontraktu, vyloučeny nebo vyřazeny z obchodování na regulovaných trzích, bude den, kdy nastane tato událost, považován za Den ukončení. Patria je povinna informovat Zákazníka o Závěrečné ceně CFD kontraktu. 6. Komoditní CFD a Rolling Spot Forex kontrakty 6.1 Realizovaný zisk nebo ztráta ve vztahu k uzavřeným Komoditním CFD nebo Rolling Spot Forex kontraktům budou vypočteny na základě rozdílu mezi počáteční (otevírací) a závěrečnou (uzavírací) hodnotou CFD kontraktu a budou denominovány v druhé (tzv. kótovací) měně příslušného měnového páru v případě Rolling Spot Forex kontraktů nebo v amerických dolarech (USD) v případě Komoditních CFD kontraktů. 6.2 Nebude-li podán Pokyn k uzavření pozic do 17:00 hod. EST času (Eastern Standard Time), Patria automaticky převede všechny otevřené pozice evidované na Derivátovém účtu Zákazníka do dalšího Pracovního dne (tzv. rollover). Patria provede vyúčtování převedených pozic v souladu se Sazebníkem poplatků. 6.3 Instrukce k uzavření pozice (offset instruction) týkající se otevřených pozic se stanoveným datem vypořádání musí být podána nejpozději jeden (1) Pracovní den před dnem vypořádání. 6.4 Nepodá-li Zákazník včas příslušnou instrukci, Patria je oprávněna podle své vlastní úvahy převést (tzv. rollover) nebo uzavřít (offset) veškeré nebo některé z pozic evidovaných na Derivátovém účtu nebo provést nebo obdržet platbu nebo dodání na účet Zákazníka. 6.5 Pro vyloučení pochybností, nebude-li písemně dohodnuto jinak, Patria neobstará fyzické dodání příslušné komodity nebo měny. 3/Příloha 2 - Smlouva pro derivátové transakce

14 Příloha 3 PODMÍNKY A TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO OBCHODOVÁNÍ Minimální technické podmínky, které umožňují řádné fungování Internetové aplikace Patria Forex. Systémové požadavky Operační systém: Microsoft Windows XP SP3 nebo novější. Starší operační systémy nejsou podporovány. Aplikace je kompatibilní pouze se systémy Microsoft Windows. Internetový prohlížeč: podporován je Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší, Mozilla Firexof 3.5 nebo vyšší. Internetové připojení: dostatečně rychlé síťové připojení; bezdrátové připojení zpravidla nezaručuje dostatečně kvalitní tok dat a proto je tento druh připojení označován jako nepodporovaný. Zákazníkům je doporučeno pevné připojení, u kterého poskytovatel podporuje dostatečnou kvalitu a rychlost. Internetová aplikace Internetová aplikace Patria Forex, je aplikací pracující na počítači Zákazníka a narozdíl od webové obchodní aplikace Patria Direct vyžaduje instalaci pomocí instalačního programu, který je možné stáhnout ze stránek Patria Forex včetně návodu. Pro úspěšné přihlášení do Internetové aplikace je třeba použít přihlašovací údaje získané při uzavření smlouvy. Demo účet Patria Finance doporučuje, aby se každý Zákazník detailně seznámil s fungováním Internetové aplikace ve formě Demo účtu, který je k dispozici na stránce Důležité upozornění Internetová aplikace prochází pravidelnými technickými kontrolami a úpravami, které mohou zapříčinit krátkodobé potíže v přístupu do aplikace. Návod jak v případě problémů s přihlášením do Internetové aplikace postupovat je uveden na v sekci Vzdělávání/Vzdělávací informace/technické problémy s aplikací. 1/Příloha 3 - Smlouva pro derivátové transakce

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

Rámcová smlouva o poskytování investičních služeb

Rámcová smlouva o poskytování investičních služeb Patria Finance, a.s. Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Rámcová smlouva o poskytování investičních služeb

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Zajištění dluhu PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Zajištění dluhu Obsah 1. Úvod... 3 2. Zřízení Zajištění... 3 3. Podmínky zajištění... 3 4. Výše zajištění... 5 PŘÍLOHA 6 Zajištění dluhu 2/5 1. Úvod Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více