PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA III. Všeobecné podmínky ke Smlouvě"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Finančního mechanismu EHP v rámci programu FNNO PŘÍLOHA III Všeobecné podmínky ke Smlouvě OBSAH Administrativní ustanovení Článek 1 Realizace Projektu 2 Článek 2 Vztah k partnerům Projektu 2 Článek 3 Subdodávky 3 Článek 4 Informování o Projektu 3 Článek 5 Odpovědnost 4 Článek 6 Střet zájmů 4 Článek 7 Vlastnictví a využívání výstupů Projektu 4 Článek 8 Řešení změn 4 Článek 9 Předčasné ukončení Projektu 5 Článek 10 Porušení smluvních podmínek, odstoupení od Smlouvy 5 Finanční ustanovení Článek 11 Způsobilé náklady 7 Článek 12 Spolufinancování, přímé výnosy Projektu 9 Článek 13 Účetnictví a kontrola 10 Článek 14 Finanční vypořádání Projektu 11 Článek 15 Navrácení dlužných prostředků 12

2 ADMINISTRATIVNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 REALIZACE PROJEKTU 1.1 Příjemce je povinen realizovat Projekt na svoji vlastní odpovědnost v souladu se Smlouvou a také v souladu se záměrem Projektu, vymezeným v Příloze I, s ohledem na splnění stanovených cílů. Za tímto účelem se Příjemce zavazuje využít veškeré finanční, lidské a materiální zdroje, které jsou pro Projekt definovány. 1.2 Příjemce realizuje Projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem Projektu, při respektování principů projektového partnerství uvedených v následujícím článku. ČLÁNEK 2 VZTAH K PARTNERŮM PROJEKTU 2.1 Příjemce musí být hlavním nositelem Projektu. Příjemce na partnera nesmí přenést větší část Projektu, než jakou zajišťuje on sám. Součet způsobilých nákladů Projektu všech partnerů nesmí překročit 49 % z celkových způsobilých nákladů Projektu; tj. Příjemce musí sám čerpat nejméně 51 % z celkových způsobilých nákladů Projektu. Překročení uvedeného limitu může být povoleno ze strany Zprostředkovatele v náležitě odůvodněných případech, kdy charakter Projektu opravňuje využít takový postup. 2.2 Příjemce nesmí na partnera delegovat svou koordinační roli a celkovou odpovědnost za realizaci Projektu. 2.3 Příjemce je povinen uzavřít s partnerem Dohodu o partnerství. Dohoda o partnerství musí zavazovat partnera k respektování všech pravidel a plnění všech povinností, které se vztahují na Příjemce, dle relevantních ustanovení Smlouvy a zejména také této Přílohy III Smlouvy a Přílohy IV Smlouvy. 2.4 Dohoda o partnerství, uzavřená mezi Příjemcem a partnerem, nemá vliv na platnost Smlouvy uzavřené mezi Příjemcem a Zprostředkovatelem. Vůči Zprostředkovateli je za realizaci Projektu odpovědný výhradně Příjemce. 2.5 Vztah mezi Příjemcem a partnerem není dodavatelsko-odběratelským vztahem. Partner svou účastí na Projektu neposkytuje Příjemci plnění za úplatu. Partner nesmí vedle své role partnera zároveň v rámci Projektu být v postavení dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb (dále Dodavatel ). Stejně tak Příjemce nesmí být v postavení Dodavatele v části Projektu realizované partnerem. 2.6 Projektové náklady partnera jsou způsobilé dle stejných podmínek jako projektové náklady Příjemce. Partner je povinen Příjemci poskytnout kopie účetních a prvotních dokladů a také dokladů prokazujících úhradu ke všem způsobilým projektovým nákladům, které jsou vykázány v rámci vyúčtování Projektu. 2.7 Příjemce může partnerovi za účelem realizace příslušné části Projektu poskytnout finanční prostředky, včetně části Grantu. Mechanismus poskytnutí těchto finančních prostředků a jejich vyúčtování musí být zakotven v Dohodě o partnerství. 2

3 ČLÁNEK 3 SUBDODÁVKY 3.1 Aktivity Projektu lze zajišťovat prostřednictvím subdodávek. Subdodávka je typ zakázky, kdy dochází k přenesení části realizace Projektu na třetí subjekt Dodavatele. 3.2 Poměr nákladů na subdodávky nesmí přesáhnout 49 % z celkových způsobilých nákladů Projektu u Příjemce ani u žádného z partnerů. Překročení uvedených limitů může být povoleno ze strany Zprostředkovatele v náležitě odůvodněných případech, kdy charakter Projektu opravňuje využít takový postup. 3.3 V případě jakékoli subdodávky je nutné aplikovat postupy pro veřejné zakázky dle Přílohy IV Smlouvy. ČLÁNEK 4 INFORMOVÁNÍ O PROJEKTU 4.1 Zprostředkovatel je oprávněn požadovat od Příjemce jakékoliv informace, které mají vztah k Projektu. Příjemce je povinen Zprostředkovateli tyto informace poskytnout v rozsahu, struktuře a termínu stanoveném Zprostředkovatelem. Pokud není stanoveno jinak, uvedené informace je Příjemce povinen předložit písemně nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení předmětného požadavku ze strany Zprostředkovatele. 4.2 Příjemce je povinen ve stanovených termínech nebo v určených pravidelných intervalech předkládat informace o Projektu prostřednictvím webové databáze Grantys, prostřednictvím webové stránky Programu, případně jiným stanoveným způsobem. Strukturu a rozsah těchto informací stanoví Zprostředkovatel. 4.3 Příjemce je povinen předložit Zprostředkovateli závěrečnou zprávu o realizaci Projektu (dále ZZ ). Uvedenou zprávu je Příjemce povinen poskytnout dle podmínek a ve formě stanovené Zprostředkovatelem. ZZ se musí skládat z obsahové a finanční části a musí se vztahovat k Projektu jako celku bez ohledu na to, jaká část je financována z Grantu. K prověření skutečností, deklarovaných Příjemcem v ZZ, může Zprostředkovatel požadovat jakékoli dodatečné informace, včetně kopií příslušných účetních a prvotních dokladů. 4.4 Závěrečná zpráva o realizaci Projektu musí obsahovat veškeré požadované informace o Projektu za celé období jeho realizace, aby bylo možné porovnat výsledný stav realizace Projektu se schváleným záměrem Projektu. ZZ musí obsahovat informaci o nákladech Projektu vynaložených za období realizace Projektu, o použitých zdrojích financování těchto nákladů a také o přímých výnosech Projektu, které nebyly použity k financování způsobilých nákladů Projektu. 4.5 Příjemce je povinen předložit ZZ nejpozději do 60 kalendářních dnů po uplynutí období realizace Projektu. Pokud Příjemce nepředloží Zprostředkovateli ZZ ve stanoveném termínu, může Zprostředkovatel odstoupit od Smlouvy s návazným postupem dle článku 10 této Přílohy. 4.6 Zprostředkovatel posoudí ZZ ve lhůtě 90 kalendářních dnů od jejího obdržení. Zprostředkovatel může požadovat doplnění nebo úpravu ZZ. Zprostředkovatel si také může k ZZ kdykoliv vyžádat dodatečné informace nebo podklady. Tyto je Příjemce povinen Zprostředkovateli předložit ve stanovené podobě, nejpozději do 15 kalendářních dnů od zadání požadavku ze strany Zprostředkovatele. Od data zadání požadavku Zprostředkovatele, dle předchozí věty, je pozastaven běh lhůty pro schválení ZZ. Lhůta začne opět plynout k datu, ke kterému Zprostředkovatel eviduje dodání všech vyžádaných podkladů od Příjemce, v požadovaném rozsahu a podobě. Běh lhůty je pozastaven také 3

4 v případě postupu dle článku VI Smlouvy. V takovém případě začne lhůta opět plynout k datu odstranění nedostatků ze strany Příjemce nebo k datu dohody o smírném řešení nastalé situace či sporu. ČLÁNEK 5 ODPOVĚDNOST 5.1 Zprostředkovatel za žádných okolností, ani z jakéhokoli důvodu, nenese odpovědnost za škody nebo újmy, které by v souvislosti s realizací Projektu a plněním Smlouvy vznikly Příjemci nebo zaměstnancům Příjemce. Příjemce bere na vědomí, že Zprostředkovatel odmítne jakékoliv požadavky na navýšení plateb v souvislosti s takovými škodami nebo újmami. 5.2 Příjemce přebírá výhradní odpovědnost za případné důsledky realizace Projektu vůči třetím stranám, včetně odpovědnosti za škody nebo újmy jakéhokoliv druhu, které by mohly třetím stranám vzniknout v souvislosti s realizací Projektu a plněním Smlouvy. ČLÁNEK 6 STŘET ZÁJMŮ 6.1 Příjemce se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, aby v rámci realizace Projektu a plnění Smlouvy zabránil jakékoliv situaci představující střet zájmů, nebo takové, která pravděpodobně může ke střetu zájmů vést. 6.2 Střet zájmů nastává tehdy, pokud dojde k ohrožení nezávislého a objektivního výkonu funkcí jakékoliv osoby vázané Smlouvou, a to z důvodů týkajících se rodiny, citového života, politické a státní příslušnosti, ekonomických zájmů či jakéhokoliv jiného zájmu sdíleného s osobou, vůči které výkon dané funkce směřuje. ČLÁNEK 7 VLASTNICTVÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU 7.1 Vlastnické právo a právo duševního vlastnictví, vztahující se k výstupům Projektu, náleží organizaci, která jich dosáhla. 7.2 Výstupy Projektu musí být použity způsobem definovaným v Projektu. V případě, že na základě realizace Projektu vzniknou práva k duševnímu vlastnictví Příjemci, zavazuje se Příjemce poskytnout Zprostředkovateli na jeho žádost oprávnění k výkonu těchto práv duševního vlastnictví (licenci). Příjemce se zavazuje poskytnout licenci podle předchozí věty v rozsahu nezbytném ke splnění povinností Zprostředkovatele, zejména s ohledem na dosažení cílů FNNO, povinnost publicity FM EHP a šíření dobré praxe; licence bude sjednána jako nevýhradní, bezúplatná, na dobu neurčitou a bez omezení územního rozsahu. Oprávnění bude přiměřeně odpovídat relevantním ustanovením Nařízení (ES) č. 1906/2006. V případě, že na základě realizace Projektu vzniknou práva k duševnímu vlastnictví Partnerovi, je Příjemce povinen zavázat Partnera k poskytnutí oprávnění k výkonu těchto práv duševního vlastnictví (licenci) Zprostředkovateli na jeho žádost, v rozsahu dle tohoto bodu 7.2. ČLÁNEK 8 ŘEŠENÍ ZMĚN 8.1 Příjemce je povinen informovat Zprostředkovatele o případných změnách Projektu, změnách rozpočtu Projektu a také o změnách, které mají vliv na plnění Smlouvy. 8.2 Pokud má změna Projektu zásadní vliv na aktivity, cíle a další klíčové parametry Projektu, 4

5 jedná se o tzv. podstatnou změnu. V těchto případech je Příjemce povinen předložit Zprostředkovateli žádost o změnu do 30 kalendářních dnů před plánovanou změnou, zároveň však ne později než 60 kalendářních dnů před ukončením období realizace Projektu. Uvedená lhůta nemusí být dodržena, pokud existují zvláštní okolnosti řádně zdůvodněné Příjemcem a následně schválené ze strany Zprostředkovatele. Příjemce není oprávněn realizovat podstatnou změnu před účinností odpovídajícího dodatku ke Smlouvě, uzavřeného dle článku VIII 3 Smlouvy. 8.3 Za podstatnou změnu je považována, kromě předchozího bodu, také změna právní subjektivity Příjemce a změna jakéhokoli údaje, který identifikuje Příjemce jako smluvní stranu. 8.4 V případě, že změna nemá zásadní vliv na aktivity, cíle a další klíčové parametry Projektu, jedná se o tzv. nepodstatnou změnu. Příjemci je doporučeno požádat o schválení nepodstatné změny předem; Zprostředkovatel změnu posoudí a písemně jí schválí nebo zamítne. Změny, které Příjemce neoznámí dle předchozí věty, je přípustné uvést nejpozději v rámci závěrečné zprávy o realizaci Projektu a požádat tím o jejich schválení ex-post; Příjemce se tím však vystavuje riziku, že tyto změny nemusí být ze strany Zprostředkovatele schváleny. Nepodstatná změna nemusí být zakotvena dodatkem ke Smlouvě. Oznámení o schválení či zamítnutí nepodstatné změny může být Příjemci vystaveno v elektronické formě. 8.5 Za nepodstatnou změnu je považována, kromě předchozího bodu, také změna kontaktních údajů Příjemce. Tyto změny je Příjemce povinen Zprostředkovateli oznámit bez zbytečného odkladu. ČLÁNEK 9 PŘEDČASNÉ UKONČENÍ PROJEKTU 9.1 Pokud Příjemce před ukončením období realizace Projektu zjistí, že nemůže pokračovat v realizaci Projektu z vážných důvodů, jejichž existenci nemohl ovlivnit a věrohodně je prokáže, je povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Zprostředkovatele. 9.2 V případech dle předchozího bodu Zprostředkovatel rozhodne, s přihlédnutím ke stavu realizace Projektu a k zdůvodnění předloženému ze strany Příjemce, zda bude dále postupováno dle článku 10 této Přílohy nebo dle článku 14 této Přílohy. ČLÁNEK 10 PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 10.1 V případě, že Příjemce neplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je Zprostředkovatel oprávněn vyzvat Příjemce k nápravě v jím stanovené lhůtě a Příjemce je povinen předmětné nedostatky v zadaném termínu odstranit Pokud se kterákoliv ze smluvních stran domnívá, že Smlouvu nelze dále plnit, pak je povinna bez zbytečného odkladu projednat záležitost s druhou smluvní stranou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud se neshodnou na řešení nastalé situace Zprostředkovatel může jednostranně odstoupit od Smlouvy zejména v případech, pokud Příjemce nebo statutární orgán Příjemce: a) neplní povinnosti uložené Smlouvou, a to ani po uplynutí termínu stanoveného ve výzvě k odstranění nedostatků dle bodu 10.1 této Přílohy; 5

6 b) je v konkurzu nebo v likvidaci, přistoupil k vyrovnání s věřiteli, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše uvedených záležitostech nebo je v obdobné situaci vyplývající ze stejného postupu stanoveného v právních předpisech ČR; c) byl pravomocně odsouzen za porušení zákona v souvislosti s jeho činností nebo se dopustil vážného profesního provinění; d) existuje důvodné podezření o jeho zapojení do podvodů, korupce, členství ve zločinecké organizaci nebo jiné nezákonné činnosti; e) změní právní subjektivitu, případně provede jinou podstatnou změnu ve smyslu bodu 8.2 této Přílohy, bez schválení ze strany Zprostředkovatele; f) učinil nepravdivá nebo neúplná prohlášení nebo předložil informace, které neodrážejí nebo záměrně zkreslují skutečnost; 10.4 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Příjemce povinen vrátit, v souladu s článkem 15 této Přílohy, veškeré finanční prostředky Grantu, které mu byly ze strany Zprostředkovatele poskytnuty. 6

7 FINANČNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 11 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 11.1 Způsobilými náklady Projektu jsou náklady, které kumulativně splňují všechny níže uvedené podmínky: a) náklady musí být nezbytné pro realizaci Projektu, musí být hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům Projektu a odpovídat cenám a nákladovým relacím v místě obvyklým; b) náklady musí být uvedené v rozpočtu Projektu nebo musí být schváleny ze strany Zprostředkovatele jiným stanoveným způsobem; c) náklady musí vzniknout, tedy spotřeba přijatých plnění musí nastat, v období realizace Projektu, které je definováno v článku III Smlouvy; d) náklady musí být uhrazené. Úhrada nákladů musí proběhnout v období od schválení žádosti o Grant do maximálně 30 dnů od ukončení období realizace Projektu, nejpozději však k ; e) náklady musí být zaevidované v účetnictví organizace odděleným způsobem, v souladu s bodem 13.1 této Přílohy; f) náklady musí být doložitelné příslušnými účetními a prvotními doklady, úhrada nákladů musí být doložitelná příslušnými bankovními výpisy nebo výdajovými pokladními doklady; g) náklady musí být vynaloženy v souladu s českými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ustanovení uvedené pod písmenem d), e) a f) předchozího bodu se neaplikují na dobrovolnickou práci, vykazovanou v Projektu v souladu s bodem 12.3 této Přílohy Ustanovení uvedené pod písmenem f) předchozího bodu se neaplikují na nepřímé náklady Projektu, vykazované v Projektu v souladu s bodem 11.5 až 11.8 této Přílohy Přímé náklady Projektu jsou ty, které jsou vynaloženy v přímé souvislosti s realizací Projektu. S ohledem na podmínky uvedené v bodě 11.1 této Přílohy patří mezi způsobilé přímé náklady Projektu zejména tyto položky: a) mzdové náklady na zaměstnance zapojené do realizace Projektu, včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, případně další zákonné náklady, odpovídající běžné praxi uplatňované v organizaci; b) cestovní náhrady, poskytované v souladu s běžnou praxí uplatňovanou v organizaci do výše zákonných nároků, nepřesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy; c) náklady na nákup spotřebního materiálu a vybavení, které není dlouhodobým majetkem dle příslušných právních předpisů; 7

8 d) náklady na nákup služeb; e) náklady vyplývající přímo z požadavků Smlouvy (publicita dárce apod.) Nepřímé náklady Projektu jsou ty, které jsou vynaloženy za účelem vytvoření nezbytného zázemí pro realizaci Projektu. Nepřímé náklady Projektu v rámci organizace představují takovou část z celkových režijních nákladů dané organizace, která je adekvátní z pohledu poměru Projektu k její celkové činnosti. Maximální objem způsobilých nepřímých nákladů Projektu v rámci organizace je určen na základě fixní sazby, která je definována jako poměr nepřímých nákladů Projektu dle předchozí věty, k způsobilým přímým nákladům Projektu organizace po odečtení subdodávek. Zároveň platí, že fixní sazba nesmí být vyšší než 20 %. Fixní sazba je zakotvena ve Smlouvě a v takto stanoveném neměnném poměru určuje maximální objem způsobilých nepřímých nákladů Projektu Fixní sazba platná pro Příjemce a z ní vyplývající předpokládaná suma způsobilých nepřímých nákladů Projektu Příjemce je zakotvena v článku IV Smlouvy. Pokud je to relevantní, fixní sazba platná pro partnera Projektu a z ní vyplývající předpokládaná suma způsobilých nepřímých nákladů Projektu partnera je zakotvena v článku VII Smlouvy, a to zvlášť pro každého partnera Projektu. Fixní sazba a z ní vyplývající předpokládaná suma způsobilých nepřímých nákladů Projektu, zakotvena ve Smlouvě dle předchozího textu tohoto bodu 11.6, je po dobu realizace Projektu neměnná Skutečné způsobilé nepřímé náklady Projektu Příjemce a partnera Projektu nemohou překročit částku vyplývající z příslušné fixní sazby aplikované na skutečné přímé způsobilé náklady Projektu příslušné organizace po odečtení skutečného objemu způsobilých nákladů na subdodávky příslušné organizace. Zároveň platí, že skutečné způsobilé nepřímé náklady Projektu Příjemce a partnera Projektu nemohou překročit částku předpokládaných způsobilých nepřímých nákladů Projektu, který je pro každou organizaci stanoven zvlášť dle předchozího bodu Mezi způsobilé nepřímé náklady Projektu nemohou být zahrnuty žádné přímé náklady Projektu Následující položky se nepovažují za způsobilé náklady Projektu: a) dluhy a rezervy na ztráty nebo dluhy, dlužné úroky; b) pokuty a penále, manka a škody; c) dary, poskytnuté příspěvky; d) příspěvky v naturáliích, s výjimkou dobrovolnické práce zařazené do Projektu dle bodu 12.3 této Přílohy; e) cestovní náhrady ve výši přesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy, kapesné; f) pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku; g) odpisy dlouhodobého majetku; h) finanční leasing; i) pořízení zásob; 8

9 j) bankovní poplatky nebo jiné finanční služby; k) správní poplatky; l) náklady na právní spory; m) kursové ztráty; n) daň z přidané hodnoty, u které organizaci vzniká možnost nárokovat její vrácení; o) daně, u kterých je organizace poplatníkem; p) náklady z veřejných zakázek, u kterých nebyly dodrženy podmínky dle Smlouvy Náklady v cizí měně se, při dodržení pravidel způsobilosti dle předchozích bodů tohoto článku 11, považují za způsobilé náklady Projektu v té výši, ve které je organizace skutečně uhradí v českých korunách. Pokud organizace náklad v cizí měně uhradí v cizí měně, je výše způsobilého nákladu, při dodržení pravidel způsobilosti dle předchozích bodů tohoto článku, určena přepočtem částky úhrady v cizí měně na české koruny. K přepočtu dle předchozí věty je organizace povinna použít příslušný měsíční kurz EK, platný pro den úhrady. ČLÁNEK 12 SPOLUFINANCOVÁNÍ, PŘÍMÉ VÝNOSY PROJEKTU 12.1 Příjemce je povinen spolufinancovat Projekt podle bodu IV 3 Smlouvy. K zajištění spolufinancování Projektu nelze použít: a) zdroje získané z EHP a Norských fondů; b) zdroje získané v rámci jakýchkoliv nástrojů pomoci, pocházejících ze společného rozpočtu EU; c) zdroje získané z programu Švýcarsko České spolupráce; d) dobrovolnickou práci, u které nejsou splněny podmínky dle bodu 12.3 této Přílohy; e) jakékoliv jiné formy příspěvků v naturáliích; f) přímé výnosy Projektu, dle vymezení uvedeného v bodě 12.4 této Přílohy Při zajištění povinného spolufinancování, s respektováním omezení dle předchozího bodu, je také potřeba dodržet podmínku, že Projekt musí být prezentován jako projekt realizovaný v rámci FM EHP. Podmínky, za kterých je spolufinancování pro Projekt poskytnuto, nesmí být v rozporu s pravidly publicity a reportingu, platnými pro FM EHP Dobrovolnická práce může být zahrnuta do povinného spolufinancování Projektu, maximálně ve výši 50 % z celkového objemu povinného spolufinancování, při splnění následujících podmínek: a) může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle Zákona č. 198/2002 Sb., v platném znění; b) dobrovolnická centra musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat 9

10 výkon jeho práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro organizaci evidenci rozsahu odvedené práce; c) k ocenění dobrovolnické práce je nutné použít sazby hodinového výdělku, které jsou pro jednotlivé typy dobrovolnické práce stanoveny Zprostředkovatelem Přímé výnosy Projektu jsou ty výnosy, které vznikají v přímé souvislosti s realizací Projektu, zpravidla jako výsledek ekonomické činnosti realizované v rámci Projektu; zejména se jedná o tržby za prodej zboží nebo služeb Přímé výnosy Projektu tvoří jeden ze zdrojů financování Projektu, nelze je však použít k povinnému spolufinancování Projektu Objem všech skutečných přímých výnosů Projektu musí být uveden v závěrečné zprávě o realizaci Projektu a musí být vypořádán dle článku 14 této Přílohy. Přímé výnosy Projektu musí být evidovány v účetnictví organizace v souladu s bodem 13.1 této Přílohy Kreditní úroky ani kursové zisky nejsou považovány za přímé výnosy Projektu Pro stanovení výše přímých výnosů Projektu, které jsou denominovány v cizí měně, jsou obdobně použity principy dle bodu této Přílohy. ČLÁNEK 13 ÚČETNICTVÍ A KONTROLA 13.1 Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s příslušnou legislativou, v soustavě podvojného účetnictví. Ve vztahu k Projektu je Příjemce povinen v rámci svého účetnictví vést oddělenou analytickou evidenci. Tato musí umožňovat jednoznačnou vazbu všech účetních případů, relevantních pro vyúčtování (zejména nákladů a výnosů), k Projektu jako celku a zároveň také k příslušnému zdroji financování. Při dodržení předchozí věty musí oddělená analytická evidence zároveň umožňovat také rozlišení přímých a nepřímých nákladů projektu. Všechny účetní záznamy musí být jednoznačně identifikovatelné, ověřitelné a doložitelné originály účetních a prvotních dokladů Příjemce je povinen vytvořit vhodné podmínky pro výkon auditu, monitoringu nebo evaluace Projektu a také pro výkon kontroly plnění podmínek Smlouvy, a to včetně úplného projektového auditu prostřednictvím kontroly na místě. V tomto ohledu se Příjemce zavazuje poskytnout oprávněným osobám veškerou potřebnou součinnost k provádění kontroly, minimálně v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Příjemce se zavazuje zejména předložit všechny požadované podklady a dokumentaci mající vztah k Projektu, umožnit přístup do všech míst relevantních z hlediska výkonu kontroly, umožnit přístup k informačním systémům, dokumentům a databázím, týkajících se obsahového a finančního řízení Projektu a přijmout veškerá opatření vedoucí k usnadnění jejich práce. K plnění uvedených povinností se Příjemce zavazuje po dobu realizace Projektu a také po jeho ukončení, a to až do ukončení Smlouvy, dle bodu VIII 2 Smlouvy Za oprávněné osoby, dle předchozího bodu 13.2, jsou považovány zejména zástupci Zprostředkovatele, partnera vykonávajícího roli Zprostředkovatele FNNO, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře Finančních mechanismů, Výboru Finančního mechanismu EHP, Rady auditorů ESVO, Úřadu norského generálního auditora a Ministerstva zahraničních věcí Norska a také právnické nebo fyzické osoby pověřené k výkonu kontroly ze strany výše uvedených subjektů. 10

11 ČLÁNEK 14 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU 14.1 K finančnímu vypořádání Projektu dochází na základě kontroly vyúčtování Projektu, předloženého v rámci závěrečné zprávy o realizaci Projektu, případně v jiných případech dle příslušných smluvních ujednání. Vyúčtování Projektu a finanční vypořádání Projektu probíhá v českých korunách V rámci kontroly vyúčtování Projektu Zprostředkovatel ověřuje skutečnosti deklarované Příjemcem, zejména objem způsobilých nákladů Projektu, v souladu s článkem 11 této Přílohy a v souladu s dalšími smluvními podmínkami. Zprostředkovatel je oprávněn krátit objem nákladů Projektu proporcionálně dle skutečně dosažených výstupů Projektu v porovnání se schváleným záměrem Projektu V rámci finančního vypořádání Projektu Zprostředkovatel stanoví konečnou výši Grantu na základě určení objemu celkových skutečných způsobilých nákladů Projektu dle předchozího bodu, ve vazbě na zdroje jejich financování a na přímé výnosy Projektu nevyužité k jejich financování, postupem dle následujících bodů 14.4 až Konečná výše Grantu, kterou Zprostředkovatel Příjemci vyplatí, nesmí překročit maximální výši Grantu uvedenou v bodě IV 2 Smlouvy, a to ani pokud výše skutečných celkových způsobilých nákladů Projektu překročí sumu předpokládaných celkových způsobilých nákladů Projektu uvedených v bodě IV 1 Smlouvy Při respektování předchozího bodu je konečná výše Grantu vypočtena na základě smluvního poměru Grantu, tedy aplikací procenta stanoveného v bodě IV 2 Smlouvy na objem skutečných celkových způsobilých nákladů Projektu po odečtení přímých výnosů Projektu, které byly použity k financování způsobilých nákladů Projektu. Při respektování předchozího bodu 14.4 je konečná výše Grantu určena dle objemu skutečných způsobilých nákladů Projektu financovaných z Grantu, pokud je tato částka nižší než částka vypočtená postupem dle předchozí věty Grant nesmí v žádném případě vést k vytvoření zisku. V případě, že Příjemce nepoužije veškeré přímé výnosy Projektu k financování skutečných způsobilých nákladů Projektu, je o předmětnou částku dále snížena konečná výše Grantu, určená dle předchozího bodu. Výsledná konečná výše Grantu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů Skutečná výše závěrečné platby Grantu je stanovena odečtením všech plateb Grantu, které již byly Příjemci poskytnuty, od konečné výše Grantu, stanovené postupem dle předchozích bodů 14.4 až Pokud je výsledkem výpočtu dle předchozí věty záporné číslo, Příjemce je povinen vrátit Zprostředkovateli finanční prostředky ve výši absolutní hodnoty tohoto čísla, v souladu s článkem 15 této Přílohy Zprostředkovatel má právo i po finančním vypořádání Projektu ověřit informace, které Příjemce Zprostředkovateli podal, zejména v souladu s bodem 4.3 této Přílohy, nebo ověřit plnění jeho smluvních povinností. Příjemce je povinen při tomto ověřování poskytnout Zprostředkovateli veškerou součinnost ve smyslu článku 13 této Přílohy. Pokud Zprostředkovatel zjistí, že informace, které Příjemce podal, jsou v rozporu se skutečností a také v případě, že Příjemce neplní své smluvní povinnosti, Zprostředkovatel má právo na základě těchto nových skutečností postupovat dle předchozích bodů tohoto článku nebo dle článku 10 této Přílohy. V případě, že důsledkem uvedeného postupu bude snížení původně stanovené konečné výše Grantu nebo odstoupení od Smlouvy, je Příjemce povinen vrátit předmětné finanční prostředky v souladu s článkem 15 této Přílohy Příjemce se zavazuje uhradit Zprostředkovateli finanční prostředky, požadované 11

12 v souvislosti s Projektem vůči Zprostředkovateli ze strany nadřízených orgánů implementační struktury FM EHP, územních finančních orgánů nebo jiných oprávněných subjektů, zejména v návaznosti na provedenou kontrolu Projektu dle článku 13 této Přílohy, a to včetně případných odvodů za porušení rozpočtové kázně, penále nebo dalších nároků ze strany oprávněných subjektů. Předmětné finanční prostředky je Příjemce povinen Zprostředkovateli uhradit postupem dle článku 15 této Přílohy. ČLÁNEK 15 NAVRÁCENÍ DLUŽNÝCH PROSTŘEDKŮ 15.1 Příjemce je povinen vrátit Zprostředkovateli všechny dlužné prostředky v termínu stanoveném Zprostředkovatelem. Pokud Příjemce tento termín nesplní, je Příjemce na žádost Zprostředkovatele povinen zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. V případě porušení povinnosti Příjemcem, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této Smlouvy, je Zprostředkovatel oprávněn vyúčtovat škodu nebo újmu ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení 2050 občanského zákoníku Finanční prostředky, které má Příjemce vrátit Zprostředkovateli, mohou být započteny proti kterékoli platbě, kterou je Zprostředkovatel povinen poskytnout Příjemci. Smluvní strany mají právo dohodnout se na úhradě ve splátkách. Příjemce není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku vůči Zprostředkovateli bez jeho předchozího písemného souhlasu Bankovní poplatky a jiné náklady související s navrácením prostředků dlužných Zprostředkovateli nese výhradně Příjemce. 12

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ID O00209. Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy

ID O00209. Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy RK-37-2011-xx, př. 3 Počet stran: 13 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 269 odst. 2 zákona č. 513/1991

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks V souladu s podmínkami směrnice Města Nový Jičín č.../2015 Poskytování dotací a návratných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany

(PR01221.0001) Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více