Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ , Česká republika, identifikační číslo (dále jen společnost nebo obchodník ) jako obchodník s cennými papíry v y h l a š u j e, ž e poskytuje své služby klientům za následujících obchodních podmínek: Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Obchodník prohlašuje, že je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v dále uvedeném rozsahu. Na základě rozhodnutí České národní banky ( ČNB ) č.j. 43/N/172/2005/5, 2006/1501/540 ze dne 26. dubna 2006 je obchodník mimo jiné oprávněn poskytovat : a) hlavní investiční službu podle ust. 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( ZPKT ), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ust. 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona, kterými jsou investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a deriváty tedy finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných nástrojů, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích, nákupní a prodejní opce týkající se investičního nástroje, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce; b) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona (viz výše ad a); c) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. 2) Obchodník se zavazuje, že bude poskytovat služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu klienta a řádného fungování trhu. 3) Klient bere na vědomí, že obchodník při poskytování svých služeb nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje v majetku či vlastnictví klienta a nedostává se ve vztahu ke klientovi do postavení osoby dlužící peněžní prostředky nebo investiční nástroje. Obchodník upozorňuje a klient bere na vědomí, že osobou oprávněnou přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje od klienta je broker, na kterého se ustanovení ZPKT o náhradách plynoucích z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, nemusí vztahovat Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 1/10

2 4) Obchodník konstatuje a klient bere na vědomí, že na vztah mezi brokerem a klientem se použijí předpisy o pojištění či zabezpečení vkladů zákazníků obchodníků s cennými papíry vyplývající z uzavřené smlouvy mezi brokerem a klientem a ze systému ochrany investorů v zemi, kde broker podniká. 5) Pokud tyto obchodní podmínky nebo smlouva mezi klientem a obchodníkem používá pojem pokyn, rozumí se tím závazné pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi, popř. které klient uděluje přímo brokerovi, jedná-li se o elektronické pokyny podle čl. 4 odst. 15 těchto obchodních podmínek. Článek 2 Práva a povinnosti obchodníka 1) V případě, že obchodník na základě smlouvy s klientem bude provádět analýzy trhu investičních nástrojů nebo poskytovat informace z trhu investičních nástrojů, budou tyto analýzy nebo informace dle výběru obchodníka poskytovány klientovi telefonicky nebo písemně poštou nebo elektronickou poštou nebo publikací na internetových stránkách obchodníka s přihlédnutím k přiměřeným potřebám klienta. 2) Obchodník je povinen zajišťovat pro klienta pouze činnosti, které jsou předmětem smlouvy mezi klientem a obchodníkem, a to za podmínek vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Obchodník dle této smlouvy není povinen provádět činnost daňového poradce pro klienta, ani mu zabezpečovat úhradu daní, poplatků či jiných podobných plateb v příslušné zemi, na jejímž území se nacházejí trhy investičních nástrojů, na kterých vykonává obchodník činnost dle této smlouvy, nebo na kterých vykonává broker pro klienta svoji činnost na základě smlouvy mezi klientem a brokerem. 3) Obchodník se zavazuje jednat na základě a v souladu s pokyny klienta udělenými způsobem dle čl. 4 těchto obchodních podmínek, nestanoví-li smlouva mezi klientem a obchodníkem jinak. Pokyn musí být jasný, určitý a srozumitelný a obsahovat všechny podstatné náležitosti, jinak není obchodník povinen jednat v souladu s tímto pokynem. V případě, že by tyto pokyny byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na území určitého státu, kde bude uskutečňována činnost, která je předmětem smlouvy mezi obchodníkem a klientem, nebo splnění těchto pokynů by mohlo způsobit klientovi škodu a o těchto skutečnostech obchodník ví, je obchodník povinen na tuto skutečnost klienta upozornit. Pokud by klient na splnění protiprávního nebo nevhodného pokynu trval, musí obchodník splnění takového pokynu odmítnout. V případě, že by klient trval na splnění pokynu, který by klientovi mohl způsobit škodu, je obchodník povinen splnit tento pokyn za předpokladu, že před jeho uskutečněním obdržel od klienta písemný pokyn obsahující i odkaz na informaci obchodníka o možném způsobení škody klientovi. V případě, že si obchodník nemůže vyžádat u pokynu, který by mohl příkazci způsobit zjevnou a nepochybnou škodu, souhlas s odchýlením se od tohoto pokynu, může se od tohoto pokynu odchýlit, jen je-li to v zájmu klienta. Tím není dotčeno ustanovení poslední věty tohoto odstavce. Obchodník je pak povinen informovat klienta o svém jednání bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů poté, co se odchýlil od pokynů klienta. Obchodník je povinen dát příkaz k prodeji investičního nástroje za vyšší cenu, nebo dát pokyn k nákupu investičního nástroje za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu klienta, pokud má takovou možnost, přičemž tuto povinnost má i bez souhlasu klienta Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 2/10

3 4) V případě, že více klientů podá pokyn ve stejném okamžiku nebo přiměřené době po sobě a ještě není předán obchodníkem pokyn klienta brokerovi k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, může obchodník sdružit všechny jednotlivé shodné pokyny všech klientů a oznámit je takto spojené brokerovi s tím, že jednotlivé objednávky vyplývající z pokynů jednotlivých klientů k nákupu, prodeji či jiném nakládání s investičními nástroji mohou být poměrně u všech příkazců kráceny. Obchodník si vyhrazuje právo omezit množství investičních nástrojů uvedené v jednom pokynu k nákupu investičních nástrojů klienta i bez souhlasu klienta s tím, že se všemi klienty v rámci shodných pokynů musí být zacházeno stejně a v souladu s příslušnými právními předpisy. 5) Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s klientem, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a tyto získané informace nesdělit třetí osobě s výjimkou brokera, není-li to nutné pro splnění předmětu smlouvy. 6) Obchodník je povinen informovat klienta o struktuře jeho investičních nástrojů a objemu peněžních prostředků na účtech klienta u brokera. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím výpisu z účtu klienta u brokera vyhotoveného a předloženého klientovi brokerem, nedohodnou-li se klient a obchodník ve smlouvě jinak. 7) Obchodník je oprávněn požadovat od klienta plnou moc, pokud to v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy potřebuje, případně od něho požadovat vydání listinného cenného papíru nebo jiného investičního nástroje v listinné či jiné podobě nebo jiného dokumentu potřebného ke splnění předmětu smlouvy. 8) V případě jakéhokoliv selhání, přerušení nebo zdržení v důsledku událostí, skutečností nebo okolností mimo vliv obchodníka, neodpovídá obchodník za jakékoli následné ztráty nebo škody podle smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, ledaže vzniknou v důsledku nedbalosti, úmyslného porušení povinností nebo podvodu obchodníka. Článek 3 Práva a povinnosti klienta 1) V případě, že chce klient nakupovat, prodávat či jinak nakládat s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami ve svém majetku či vlastnictví dle těchto obchodních podmínek, je povinen udělovat k těmto obchodům závazné pokyny dle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 odst. 4 těchto obchodních podmínek na základě smlouvy mezi obchodníkem a klientem anebo mezi klientem a brokerem formou uvedenou v čl. 4 těchto obchodních podmínek. 2) Klient je oprávněn být informován o struktuře svých investičních nástrojů a peněžních prostředků na účtu u brokera. 3) Klient, nikoliv obchodník, je zodpovědný za sledování vývoje hodnoty všech svých nabytých investičních nástrojů, zvláště práv a povinností vyplývajících z těchto investičních nástrojů, jakož i za sledování stavu svého účtu u brokera. 4) Klient prohlašuje, že veškeré údaje, které obchodníkovi poskytl a poskytne, jsou pravdivé a v případě změny bude bez zbytečného odkladu informovat obchodníka. V této souvislosti se klient zavazuje předkládat jakékoliv listiny důležité pro plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem v českém jazyce nebo s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, nedohodne-li se klient s obchodníkem jinak. 5) Klient je povinen na požádání obchodníka předložit doklad totožnosti se svojí fotografií Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 3/10

4 6) Klient bere na vědomí, že analýzy a informace uvedené v čl. 2 odst. 1, budou-li obchodníkem na základě smlouvy s klientem zpracovány, jsou určené pouze pro jeho potřebu a nemůže je bez souhlasu obchodníka dále šířit třetím osobám. Klient bere dále na vědomí, že analýzy a informace jsou subjektivním názorem obchodníka, tedy jeho členů orgánů, zaměstnanců či třetích osob, se kterými při zpracování těchto analýz a informací spolupracuje. Z tohoto důvodu se klient zavazuje, že bude tyto analýzy a informace vyhodnocovat z výše uvedeného pohledu, a že je nebude považovat za doporučení k nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky nebo jinými majetkovými hodnotami a že takové informace použije pro případné rozhodování o svých investicích jen na své riziko, odpovědnost a nebezpečí. 7) Za účelem plnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem je klient povinen si na základě smlouvy mezi klientem a brokerem založit odpovídající účty u brokera nezbytné k evidenci jeho investičních nástrojů a peněžních prostředků sloužících k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, včetně úhrady případného dluhu klienta vzniklého na základě služeb poskytovaných brokerem klientovi. 8) Klient bere na vědomí, že obchodník před uzavřením smlouvy s klientem je ze zákona povinen učinit přiměřené kroky k získání informací o finanční situaci klienta, zkušenostech klienta v oblasti investic do investičních nástrojů a o záměrech klienta, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby obchodníka. Vzhledem k uvedenému proto obchodník předkládá dotazník týkající se informací, o kterých se domnívá, že je potřebuje znát ke splnění zákonných povinností a ke splnění předmětu smlouvy mezi klientem a obchodníkem. V rámci některých budoucích transakcí bude obchodník zasílat klientovi dokumenty s žádostí o jejich vyplnění a zaslání zpět. Klient odpovídá za zajištění úplného a správného vyplnění těchto dokumentů a za jejich odeslání obchodníkovi do tří pracovních dnů od jejich obdržení. 9) Klient bere na vědomí, že obchodník je povinen ze zákona (např. právní předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) provést identifikaci klienta. V takových případech klient souhlasí, že poskytne obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost. Klient je tímto ustanovením informován, že pro účely uzavření smlouvy mezi klientem a brokerem a podle platných požadavků regulátora brokera je obchodník po klientovi oprávněn vyžadovat doklad o identifikaci klienta a doklad o ověření bydliště klienta. Požadavky brokera vůči klientovi za účelem potřebné identifikace se mohou měnit podle požadavků právní regulace v zemi brokera. Klient souhlasí s tím, že obchodník je oprávněn i povinen ho informovat o aktuální situaci a zavazuje se k poskytnutí součinnosti při předání potřebných dokladů. Článek 4 Způsob zadávání pokynů a komunikace klienta s obchodníkem 1) Klient je povinen komunikovat s obchodníkem dle svého výběru v rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem způsoby uvedenými v odst. 2 písm. a) e) tohoto článku, v případech dle odst. 2 písm. a) a písm. d) za podmínky písemného oznámení hesla, bude-li to klient požadovat, čísla faxu dle odst. 2 písm. b), adresy dle odst. 2 písm. c) a d)tohoto článku. Výjimkou z možnosti výběru způsobů klientem je zadávání pokynů k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji v majetku či vlastnictví klienta, které je upraveno v odst. 7 tohoto článku. 2) Obchodník je povinen komunikovat s klientem v celém rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem dle výběru klienta s výjimkou uvedenou v odst. 7 tohoto článku. Způsob komunikace bude určen v příloze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem při podpisu smlouvy následujícími možnými způsoby: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 4/10

5 a) telefonicky po písemném oznámení telefonního čísla a po ohlášení se klienta jménem a příjmením, v případě nejasností i rodným číslem, a případně heslem, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, b) faxem po písemném oznámení čísla faxu, pomocí něhož má komunikace s obchodníkem probíhat, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, c) dopisem po písemném oznámení adresy pro doručování obchodníkovi, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, d) elektronickou poštou po písemném oznámení elektronické adresy s uvedením klientova jména a příjmení, v případě nejasností i rodného čísla, bylo-li mu přiděleno, a hesla, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, e) osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 3) Klient nebo jeho zmocněnec je povinen na vyžádání pracovníka obchodníka předložit průkaz totožnosti s fotografií. 4) Klient je oprávněn pro svoji komunikaci s obchodníkem a obchodník s klientem určit i kombinaci způsobů komunikace dle odst. 2 písm. a) e) tohoto článku. V případě, že si klient nevybere ani jeden ze způsobů komunikace s obchodníkem uvedený v odst. 2 tohoto článku, je povinen komunikovat do doby oznámení svého výběru s obchodníkem osobně. 5) Obchodník není odpovědný za zneužití výše uvedených způsobů komunikace jinou osobou než klientem a neodpovídá za škodu z toho vzniklou. 6) Pokyn klienta, aby byl platný, musí splňovat veškeré podstatné náležitosti pokynu. Podstatnými náležitostmi pokynu se rozumí jednoznačné určení investičního nástroje včetně trhu, kde se s ním obchoduje, a pokud to typ investičního nástroje vyžaduje, i termínu dodání, dále směr a množství investičního nástroje a dobu platnosti pokynu. Dalšími náležitostmi pokynu jsou typ pokynu (limit, stop, MKT a další) včetně jedné nebo více cenových dispozic emitenta investičního nástroje, je-li obchodníkovi znám, a další případné obvykle používané údaje. V případě neurčení trhu, kde se investiční nástroj obchoduje, se má za to, že jde o investiční nástroj na obvykle obchodovaném trhu obchodníkem. V případě neudání doby platnosti pokynu se má za to, že jde o pokyn denní. Obchodník přijímá pokyny s platností denní a s platností do zrušení (GTC). V případě neudání typu pokynu s cenou se má za to, že jde o pokyn za cenu na trhu. Obchodník přijímá pouze takové typy pokynů, které jsou používané na příslušných trzích, burzách nebo u příslušných brokerů. 7) Klient je povinen zadávat pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami v majetku či vlastnictví klienta, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi pouze telefonicky na telefonní číslo sdělené obchodníkem (pro zadávání elektronických pokynů platí odst. 15 tohoto článku 4. Klient může dát pokyn jen do výše zůstatku na svém finančním účtu u brokera. Předání pokynu se provede tak, že klient oznámí obchodníkovi pokyn s podstatnými náležitostmi dle odst. 6 tohoto článku, popř. i s dalšími fakultativními náležitostmi. Tento pokyn je povinen obchodník, resp. oprávněná osoba obchodníka zopakovat po klientovi ještě jednou s cílem vyloučit chybu. Pokyn zopakovaný obchodníkem resp. oprávněnou osobou obchodníka (dále jen obchodník ) je povinen klient potvrdit slovy Ano či jiným slovem nebo slovy stejného významu. V případě, že obchodník neslyší nebo nerozumí pokynu klienta, musí požádat o opakování pokynu klientem slovy: Ještě jednou či jiným slovem nebo slovy stejného významu. Pokud pokyn klienta není obsahově shodný s pokynem klienta zopakovaným obchodníkem, musí klient upozornit obchodníka na jejich odlišnost slovy: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 5/10

6 Chyba nebo slovem či slovy stejného významu a zopakuje správný pokyn obchodníkovi. Dále se postupuje podle věty třetí a čtvrté tohoto odstavce. Obchodník není povinen převzít pokyn, pokud klient nepotvrdí do telefonu obchodníkovi, že byl pokyn klienta zopakován správně. Při nejednoznačnosti mezi zněním pokynu zadaným klientem a zněním pokynu zopakovaným obchodníkem vždy platí verze, kterou vyřkl obchodník a klient ji potvrdil. Platnost a účinnost tohoto pokynu nastává okamžikem potvrzení pokynu klientem slovy Ano nebo slovem nebo slovy stejného významu obchodníkovi a končí jeho splněním, zrušením pokynu nebo uplynutím doby u časově omezeného pokynu. Klient je oprávněn zrušit zadaný pokyn pouze v případě, že ještě nebyl realizován. Každý pokyn klienta je samostatný a není možné jej vázat k jinému pokynu, proto je nutné ke všem pokynům v rámci každého obchodu přistupovat jednotlivě (např. jestliže klient uzavře pozici výběrem zisku, neruší se stop pokyn, jenž má limitovat ztrátu automaticky). Klient je rovněž zodpovědný za znalost a používání správných postupů při zadávání, změně nebo rušení pokynů. 8) Obchodník může před provedením pokynu klienta přijatého telefonicky vyžadovat potvrzení pokynu faxem, em nebo jinou písemnou formou. Telefonické pokyny představují neodvolatelný závazek, který nemůže ani klient, ani jiná strana po jeho realizaci následně změnit. Obchodník si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakéhokoliv pokynu klienta, avšak všechny pokyny obchodníkem přijaté v dobré víře představují právně vymahatelný závazek. 9) Pokud dojde k chybě při předání nebo realizaci pokynu na straně obchodníka nebo brokera a dojde k horšímu nebo lepšímu plnění pokynu klienta, než ke kterému by došlo při správném předání nebo realizaci pokynu, je obchodník nebo broker oprávněn provést peněžní vyrovnání nebo úpravu ceny investičních nástrojů na účtu klienta u brokera tak, aby výsledek po peněžním vyrovnání nebo úpravě ceny investičních nástrojů ve finančním vyjádření odpovídal takovému výsledku, ke kterému by došlo za běžných okolností, kdyby nenastala chyba. 10) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý pokyn klienta uvedený v odst. 7 tohoto článku je nahráván a archivován obchodníkem. 11) Obchodník může kontaktovat klienta v souvislosti s investicemi klienta a společnost si vyhrazuje právo kontaktovat klienta jakýmkoliv způsobem podle potřeby. Tímto klient dává souhlas obchodníkovi k telefonickému kontaktování za účelem projednání investic klienta, přičemž tento souhlas zůstává v platnosti až do písemného odvolání klientem. Telefonický kontakt je možný pouze v pracovních dnech od 8:00 do 21:00, přičemž obchodník bude dodržovat veškerá klientem písemně stanovená omezení. 12) Klient se zavazuje informovat obchodníka o jakékoliv přímé nebo nepřímé komunikaci jakýmkoliv způsobem (s výjimkou komunikace formou elektronických pokynů) mezi ním a brokerem, a to do jednoho pracovního dne od takové komunikace, a na vyžádání je klient povinen informovat obchodníka o obsahu takové komunikace. 13) Za účelem ochrany jak klienta, tak i obchodníka, klient bere na vědomí, že obchodník může monitorovat, nahrávat nebo jinak zaznamenávat některé nebo všechny telefonické rozhovory nebo elektronickou komunikaci mezi klientem a obchodníkem, a to i bez předchozího upozornění. 14) Oznámení a jakákoliv jiná sdělení doručená expresní doručovací službou nebo poštou na adresu klientem poskytnutou nebo zaslaná faxem či elektronickou poštou budou považována, pokud obchodník neobdrží písemné sdělení o jiné adrese či příslušném kontaktním údaji klienta, za klientovi osobně doručená, a to i v případě, že klient odmítne doručenou zásilku převzít nebo tuto zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme. Výzvy ke složení finančních prostředků na klientův účet u brokera učiněné obchodníkem na základě těchto obchodních podmínek mohou být učiněny též ústně, bez následného písemného potvrzení Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 6/10

7 15) Klient může zadávat pokyny k obchodování elektronickou formou přímo brokerovi na základě smlouvy s ním uzavřené ( elektronické pokyny ). Právní vztah mezi klientem a brokerem, týkající se elektronických pokynů, se řídí mezi nimi uzavřenou smlouvou. V tomto případě obchodník nemůže kontrolovat pokyny klienta, ani je posuzovat z hlediska jejich protiprávnosti nebo vhodnosti. Obchodník je oprávněn ověřovat, zda klient zadal pokyn prostřednictvím elektronické platformy v případě, že o to broker obchodníka požádá; v takovém případě platí pokyn, který klient zadal obchodníkovi. Obchodník však dále pro klienta eviduje jeho obchody ve svém obchodním systému bezodkladně poté, co obdrží příslušné údaje od brokera, přičemž vychází pouze z informací získaných od brokera. Obchodník plní pro klienta shodně všechny ostatní povinnosti, jaké plní pro klienta s jiným způsobem zadávání pokynů (viz čl. 4 odst. 7, 8). Svůj požadavek na elektronické zadávání pokynů uvádí klient pro obchodníka na formuláři o údajích ke komunikaci a podávání pokynů, který je přílohou klientské smlouvy, uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Článek 5 Obchodování a poplatky 1) Klient se zavazuje, že vloží a bude udržovat na svých účtech nebo maržových účtech u brokera tolik finančních prostředků a investičních nástrojů, kolik může broker dle svého uvážení požadovat a zavazuje se na požádání uhradit jakýkoliv debetní zůstatek dlužný na kterémkoliv z jeho účtů. Obchodník může kdykoliv uzná na základě své úvahy za nezbytné z důvodů a v rozsahu řádného plnění klientových otevřených smluvních závazků požádat klienta o okamžité složení peněžních prostředků na účet klienta u brokera a klient se zavazuje takovému požadavku vyhovět. V případě nesplnění tohoto závazku klienta je obchodník oprávněn dlužnou částku od klienta vymáhat. 2) Klient se zavazuje, že bude na svých případných maržových účtech u brokera neustále udržovat marži v takové výši, jakou po něm bude obchodník nebo broker požadovat a zavazuje se na žádost obchodníka nebo brokera ji doplnit na požadovanou úroveň. V případě, že klient nesplní tento závazek a nebude kdykoli přímo na jeho účtu u brokera dostatečná marže ke krytí otevřených pozic (margin call), je klient povinen uzavřít potřebnou část pozic nebo všechny pozice. Tím není dotčeno právo obchodníka na základě své úvahy uzavřít potřebné pozice klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta tak, aby byl margin call odstraněn. Obchodník je v případě existence margin call oprávněn odmítnout pokyn klienta. Podmínky pro margin call se řídí smlouvou mezi klientem a brokerem, pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak. 3) Obchodník má právo, nikoli povinnost, na základě své úvahy uzavřít pozici klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta, jestliže se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. Tím není dotčena povinnost klienta uzavřít své pozice či zrušit pokyny, pokud se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. 4) Pokud dojde k uzavření některých nebo všech otevřených pozic brokerem nebo obchodníkem na účtu klienta bez souhlasu klienta podle odstavce 2 nebo 3 tohoto článku, obchodník neodpovídá za způsobenou škodu a klient není oprávněn z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. 5) Klient se zavazuje informovat obchodníka o otevření dalšího brokerského účtu nebo vzniku jakéhokoliv jiného smluvního vztahu mezi klientem a brokerem, u kterého má klient již otevřen účet a kterému předává pokyny prostřednictvím obchodníka. Klient se zavazuje informovat obchodníka o vzniku právního vztahu uvedeného v první větě před vznikem tohoto právního vztahu Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 7/10

8 6) Obchodník upozorňuje klienta na skutečnost, že kdykoliv poskytne klientovi své služby, může obchodník, jím ovládaná osoba nebo osoba obchodníka ovládající nebo osoba, která je s obchodníkem ve smluvním vztahu, mít určitý zájem, vztah nebo ujednání podstatného významu v souvislosti s příslušnou investicí, transakcí nebo službou. Zaměstnanci obchodníka jsou však povinni dodržovat zásady nezávislosti a nepřihlížet k žádným takovým zájmům v souvislosti se službami, které klientovi poskytují. 7) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi odměnu za služby jím poskytované zaplacením příslušného poplatku brokerovi na základě ceníku brokera, se kterým byl klient seznámen při podpisu klientské smlouvy, nebo měl možnost se s ním seznámit v kanceláři obchodníka a který jako příloha tvoří nedílnou součást klientské smlouvy. Poplatky mohou být obchodníkem měněny, přičemž veškeré takové poplatky budou v souladu se zveřejněným ceníkem brokera v době, kdy obchodníkovi vznikne na danou odměnu nárok. V případě změny výše poplatků je na ni klient obchodníkem upozorněn. Ceník brokera na žádost obchodník doručí klientovi a je rovněž k nahlédnutí v kanceláři obchodníka v pracovní době. 8) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi veškeré náklady, ztráty nebo škody utrpěné či vzniklé v důsledku prodlení s úhradou poplatků za služby brokera a odměny obchodníka. Klient se dále zavazuje uhradit obchodníkovi, jím jmenovaným zástupcům, jeho zaměstnancům, zmocněncům a pověřeným osobám veškeré náklady, škody, závazky nebo výdaje, které vzniknou obchodníkovi přímo nebo nepřímo v souvislosti s jakoukoliv poskytnutou službou nebo právním či protiprávním úkonem dle smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem nebo jako jejich důsledek, včetně, bez omezení, jakýchkoli nákladů či škod, které vzniknou obchodníkovi v souvislosti s jakýmikoli nároky či řízeními nebo jako jejich důsledek, které vůči obchodníkovi klient vznese nebo povede a které budou odvolány, přerušeny, smírně ukončeny nebo zamítnuty s výjimkou rozsahu, ve kterém budou takové náklady, škody, závazky nebo výdaje zapříčiněny nedbalostí obchodníka, úmyslným porušením povinností nebo podvodem. 9) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi jakýkoliv nárok nebo nároky, úroky, náhradu škody, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právním a dalším profesionálním poradcům), které vzniknou obchodníkovi v důsledku jakékoliv opatření České národní banky nebo podobného státního orgánu, které vzniknou v důsledku jakékoliv činnosti nebo opomenutí klienta. Článek 6 Poučení o rizicích a odpovědnost za škodu 1) S ohledem na skutečnost, že veškeré obchodování může být prováděno v zahraniční měně, je klient informován o riziku spojeném se změnou devizového kurzu příslušné zahraniční měny. Toto riziko jde na účet (vrub) klienta. 2) Klient potvrzuje, že byl obchodníkem výslovně poučen o riziku a jeho míře spojeném se splněním předmětu smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, dále je srozuměn se skutečností, že obchodník pouze předává pokyny a zpracovává analýzy, případně informace z trhu investičních nástrojů, přičemž činnost obchodníka nezaručuje dosažení zisku nebo nemožnost vzniku ztráty, případně vzniku dalších finančních závazků. Eventuální ztrátu vzniklou plněním předmětu smlouvy mezi obchodníkem a klientem tedy není možné považovat za škodu způsobenou mu obchodníkem a nebude z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. Obchodník neodpovídá za splnění závazku jinou osobou, kterou použije ke splnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem. 3) Klient svým podpisem smlouvy s obchodníkem potvrzuje, že byl seznámen a plně porozuměl Poučení o rizicích, které mu bylo předloženo a se kterým byl seznámen při podpisu smlouvy s obchodníkem Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 8/10

9 4) Obchodník odpovídá za zaviněné porušení svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, přičemž klient je oprávněn po něm požadovat náhradu vzniklé škody. 5) Obchodník v žádném případě neodpovídá za daňové závazky klienta jakkoliv se vážícím k prováděným obchodům či pouze k předávání a přijímání pokynů klienta. Veškeré příjmy, kterých klient dosáhne na základě smlouvy s obchodníkem, si daní sám dle příslušných platných právních předpisů. Obchodník upozorňuje, že klient je povinen uhrazovat daně vyplývající i ze smlouvy uzavřené mezi klientem a brokerem. Článek 7 Závěrečná ustanovení 1) Tyto obchodní podmínky platí do jejich změny. Klient souhlasí s tím, že na základě písemného vyrozumění zaslaného klientovi obchodníkem může obchodník obchodní podmínky, jakož i ceník brokera, kdykoli jednostranně měnit. Bude-li klient dále využívat služeb obchodníka, vyjádří tím souhlas s takovými změnami. Pokud s takovými změnami klient nesouhlasí, musí o tom obchodníka vyrozumět písemně do 30 dnů od zaslání oznámení o změně. Doručení nesouhlasu s novými obchodními podmínkami obchodníkovi se považuje za výpověď klienta ze smlouvy. 2) Veškeré transakce na základě ústních nebo písemných dohod či pokynů dle těchto obchodních podmínek se řídí ústavou, pravidly, předpisy, zvyky, obyčeji a výkladem příslušné burzy nebo trhu, případně jejich vypořádacího střediska, kde dané transakce probíhají, a v případech, kde je to vyžadováno, ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. Obchodník ani žádný z jeho členů orgánů, vedoucích zaměstnanců či zaměstnanců neodpovídá za následky jakéhokoli úkonu provedeného v dobré víře jiným obchodníkem s cennými papíry nebo jakoukoli jím zvolenou třetí stranou jednající na účet klienta v souladu s předpisy a ustanoveními výše. 3) V případě jakéhokoli selhání, přerušení nebo zdržení plnění povinností obchodníka v důsledku událostí, skutečností nebo okolností vylučujících odpovědnost (vis maior) obchodníka, zejména v důsledku bankovních moratorií, pozastavení obchodování na příslušné burze, teroristických útoků, vzniku nebo eskalace nepokojů nebo jiné katastrofy či krize narušující fungování příslušných trhů, vyhlášení zákonů nebo předpisů jakýchkoli vládních nebo nadnárodních orgánů, institucí či burz cenných papírů nebo v důsledku poruchy, selhání nebo špatného fungování jakýchkoli telekomunikačních služeb nebo výpočetní techniky, obchodník neodpovídá za žádné ztráty či škody, jež klientovi v důsledku takových událostí, skutečností nebo okolností vzniknou nebo jež utrpí. Obchodník rovněž nezaručuje plnění ze strany jakéhokoli smluvního trhu, vypořádacího střediska, registru cenných papírů nebo jiných třetích stran v souvislosti s prováděním investičních obchodů. 4) Všechny spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek, resp. smluvního vztahu mezi klientem a obchodníkem je oprávněn rozhodovat věcně i místně příslušný soud určený příslušnými procesními předpisy účinnými a platnými v České republice, přičemž hmotným právem je právo platné a účinné na území České republiky a procesním právem je právo platné a účinné na území České republiky. 5) Klient je povinen obchodníkovi oznámit, že klient nebo osoba klientovi blízká ( 116 občanského zákoníku) je: (i) zaměstnancem nebo členem jakékoliv burzy, (ii) společníkem nebo zaměstnancem jakékoliv korporace nebo právnické či fyzické osoby zapojené do obchodování jako makléř nebo příkazce s cennými papíry, opcemi nebo termínovými obchody nebo (iii) zaměstnancem jakékoli banky, investiční společnosti, investičního fondu nebo pojišťovny Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 9/10

10 6) Neupravuje-li smlouva mezi klientem a obchodníkem něco jiného, platí na jejich právní vztah ustanovení těchto obchodních podmínek. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, jsou-li ve vzájemném rozporu. 7) Klient potvrzuje obchodníkovi podpisem klientské smlouvy, jejíž přílohu tyto obchodní podmínky tvoří, že se s nimi seznámil, s jejich zněním souhlasí a že je převzal. 8) Tyto obchodní podmínky mění a doplňují obchodní podmínky ze dne 1. srpna 2002 a byly schváleny představenstvem společnosti dne 24. července Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna Jiří Šťastný, v.r. předseda představenstva a ředitel Colosseum, a.s Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 10/10

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů

Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů Rámcová smlouva o obhospodařování investičních nástrojů Číslo: Smluvní strany: Obchodní firma: Colosseum, a.s. Zastoupená: na základě plné moci společností., IČ: 033 64 348, se sídlem, 3, zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad štolou 936/3, IČ: 00007064, zastoupená

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Název: Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č.: 4/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č.

Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. Smlouva o obhospodařování majetku FWR Basic č. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") (dále jen "Smlouva") mezi následujícími smluvními stranami:

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.:

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.: Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: REKLAMAČNÍ ŘÁD A/7/2013 Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

(Banka a Klient dále také jen "Smluvní strana" nebo společně "Smluvní strany").

(Banka a Klient dále také jen Smluvní strana nebo společně Smluvní strany). Smlouva o obstarání obchodů s investičními nástroji, obstarání vypořádání obchodů s investičními nástroji, správě investičních nástrojů a jiných službách č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více