Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ , Česká republika, identifikační číslo (dále jen společnost nebo obchodník ) jako obchodník s cennými papíry v y h l a š u j e, ž e poskytuje své služby klientům za následujících obchodních podmínek: Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Obchodník prohlašuje, že je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v dále uvedeném rozsahu. Na základě rozhodnutí České národní banky ( ČNB ) č.j. 43/N/172/2005/5, 2006/1501/540 ze dne 26. dubna 2006 je obchodník mimo jiné oprávněn poskytovat : a) hlavní investiční službu podle ust. 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( ZPKT ), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ust. 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona, kterými jsou investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a deriváty tedy finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných nástrojů, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích, nákupní a prodejní opce týkající se investičního nástroje, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce; b) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona (viz výše ad a); c) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. 2) Obchodník se zavazuje, že bude poskytovat služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu klienta a řádného fungování trhu. 3) Klient bere na vědomí, že obchodník při poskytování svých služeb nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje v majetku či vlastnictví klienta a nedostává se ve vztahu ke klientovi do postavení osoby dlužící peněžní prostředky nebo investiční nástroje. Obchodník upozorňuje a klient bere na vědomí, že osobou oprávněnou přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje od klienta je broker, na kterého se ustanovení ZPKT o náhradách plynoucích z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, nemusí vztahovat Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 1/10

2 4) Obchodník konstatuje a klient bere na vědomí, že na vztah mezi brokerem a klientem se použijí předpisy o pojištění či zabezpečení vkladů zákazníků obchodníků s cennými papíry vyplývající z uzavřené smlouvy mezi brokerem a klientem a ze systému ochrany investorů v zemi, kde broker podniká. 5) Pokud tyto obchodní podmínky nebo smlouva mezi klientem a obchodníkem používá pojem pokyn, rozumí se tím závazné pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi, popř. které klient uděluje přímo brokerovi, jedná-li se o elektronické pokyny podle čl. 4 odst. 15 těchto obchodních podmínek. Článek 2 Práva a povinnosti obchodníka 1) V případě, že obchodník na základě smlouvy s klientem bude provádět analýzy trhu investičních nástrojů nebo poskytovat informace z trhu investičních nástrojů, budou tyto analýzy nebo informace dle výběru obchodníka poskytovány klientovi telefonicky nebo písemně poštou nebo elektronickou poštou nebo publikací na internetových stránkách obchodníka s přihlédnutím k přiměřeným potřebám klienta. 2) Obchodník je povinen zajišťovat pro klienta pouze činnosti, které jsou předmětem smlouvy mezi klientem a obchodníkem, a to za podmínek vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Obchodník dle této smlouvy není povinen provádět činnost daňového poradce pro klienta, ani mu zabezpečovat úhradu daní, poplatků či jiných podobných plateb v příslušné zemi, na jejímž území se nacházejí trhy investičních nástrojů, na kterých vykonává obchodník činnost dle této smlouvy, nebo na kterých vykonává broker pro klienta svoji činnost na základě smlouvy mezi klientem a brokerem. 3) Obchodník se zavazuje jednat na základě a v souladu s pokyny klienta udělenými způsobem dle čl. 4 těchto obchodních podmínek, nestanoví-li smlouva mezi klientem a obchodníkem jinak. Pokyn musí být jasný, určitý a srozumitelný a obsahovat všechny podstatné náležitosti, jinak není obchodník povinen jednat v souladu s tímto pokynem. V případě, že by tyto pokyny byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na území určitého státu, kde bude uskutečňována činnost, která je předmětem smlouvy mezi obchodníkem a klientem, nebo splnění těchto pokynů by mohlo způsobit klientovi škodu a o těchto skutečnostech obchodník ví, je obchodník povinen na tuto skutečnost klienta upozornit. Pokud by klient na splnění protiprávního nebo nevhodného pokynu trval, musí obchodník splnění takového pokynu odmítnout. V případě, že by klient trval na splnění pokynu, který by klientovi mohl způsobit škodu, je obchodník povinen splnit tento pokyn za předpokladu, že před jeho uskutečněním obdržel od klienta písemný pokyn obsahující i odkaz na informaci obchodníka o možném způsobení škody klientovi. V případě, že si obchodník nemůže vyžádat u pokynu, který by mohl příkazci způsobit zjevnou a nepochybnou škodu, souhlas s odchýlením se od tohoto pokynu, může se od tohoto pokynu odchýlit, jen je-li to v zájmu klienta. Tím není dotčeno ustanovení poslední věty tohoto odstavce. Obchodník je pak povinen informovat klienta o svém jednání bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů poté, co se odchýlil od pokynů klienta. Obchodník je povinen dát příkaz k prodeji investičního nástroje za vyšší cenu, nebo dát pokyn k nákupu investičního nástroje za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu klienta, pokud má takovou možnost, přičemž tuto povinnost má i bez souhlasu klienta Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 2/10

3 4) V případě, že více klientů podá pokyn ve stejném okamžiku nebo přiměřené době po sobě a ještě není předán obchodníkem pokyn klienta brokerovi k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, může obchodník sdružit všechny jednotlivé shodné pokyny všech klientů a oznámit je takto spojené brokerovi s tím, že jednotlivé objednávky vyplývající z pokynů jednotlivých klientů k nákupu, prodeji či jiném nakládání s investičními nástroji mohou být poměrně u všech příkazců kráceny. Obchodník si vyhrazuje právo omezit množství investičních nástrojů uvedené v jednom pokynu k nákupu investičních nástrojů klienta i bez souhlasu klienta s tím, že se všemi klienty v rámci shodných pokynů musí být zacházeno stejně a v souladu s příslušnými právními předpisy. 5) Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s klientem, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a tyto získané informace nesdělit třetí osobě s výjimkou brokera, není-li to nutné pro splnění předmětu smlouvy. 6) Obchodník je povinen informovat klienta o struktuře jeho investičních nástrojů a objemu peněžních prostředků na účtech klienta u brokera. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím výpisu z účtu klienta u brokera vyhotoveného a předloženého klientovi brokerem, nedohodnou-li se klient a obchodník ve smlouvě jinak. 7) Obchodník je oprávněn požadovat od klienta plnou moc, pokud to v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy potřebuje, případně od něho požadovat vydání listinného cenného papíru nebo jiného investičního nástroje v listinné či jiné podobě nebo jiného dokumentu potřebného ke splnění předmětu smlouvy. 8) V případě jakéhokoliv selhání, přerušení nebo zdržení v důsledku událostí, skutečností nebo okolností mimo vliv obchodníka, neodpovídá obchodník za jakékoli následné ztráty nebo škody podle smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, ledaže vzniknou v důsledku nedbalosti, úmyslného porušení povinností nebo podvodu obchodníka. Článek 3 Práva a povinnosti klienta 1) V případě, že chce klient nakupovat, prodávat či jinak nakládat s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami ve svém majetku či vlastnictví dle těchto obchodních podmínek, je povinen udělovat k těmto obchodům závazné pokyny dle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 odst. 4 těchto obchodních podmínek na základě smlouvy mezi obchodníkem a klientem anebo mezi klientem a brokerem formou uvedenou v čl. 4 těchto obchodních podmínek. 2) Klient je oprávněn být informován o struktuře svých investičních nástrojů a peněžních prostředků na účtu u brokera. 3) Klient, nikoliv obchodník, je zodpovědný za sledování vývoje hodnoty všech svých nabytých investičních nástrojů, zvláště práv a povinností vyplývajících z těchto investičních nástrojů, jakož i za sledování stavu svého účtu u brokera. 4) Klient prohlašuje, že veškeré údaje, které obchodníkovi poskytl a poskytne, jsou pravdivé a v případě změny bude bez zbytečného odkladu informovat obchodníka. V této souvislosti se klient zavazuje předkládat jakékoliv listiny důležité pro plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem v českém jazyce nebo s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, nedohodne-li se klient s obchodníkem jinak. 5) Klient je povinen na požádání obchodníka předložit doklad totožnosti se svojí fotografií Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 3/10

4 6) Klient bere na vědomí, že analýzy a informace uvedené v čl. 2 odst. 1, budou-li obchodníkem na základě smlouvy s klientem zpracovány, jsou určené pouze pro jeho potřebu a nemůže je bez souhlasu obchodníka dále šířit třetím osobám. Klient bere dále na vědomí, že analýzy a informace jsou subjektivním názorem obchodníka, tedy jeho členů orgánů, zaměstnanců či třetích osob, se kterými při zpracování těchto analýz a informací spolupracuje. Z tohoto důvodu se klient zavazuje, že bude tyto analýzy a informace vyhodnocovat z výše uvedeného pohledu, a že je nebude považovat za doporučení k nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky nebo jinými majetkovými hodnotami a že takové informace použije pro případné rozhodování o svých investicích jen na své riziko, odpovědnost a nebezpečí. 7) Za účelem plnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem je klient povinen si na základě smlouvy mezi klientem a brokerem založit odpovídající účty u brokera nezbytné k evidenci jeho investičních nástrojů a peněžních prostředků sloužících k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, včetně úhrady případného dluhu klienta vzniklého na základě služeb poskytovaných brokerem klientovi. 8) Klient bere na vědomí, že obchodník před uzavřením smlouvy s klientem je ze zákona povinen učinit přiměřené kroky k získání informací o finanční situaci klienta, zkušenostech klienta v oblasti investic do investičních nástrojů a o záměrech klienta, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby obchodníka. Vzhledem k uvedenému proto obchodník předkládá dotazník týkající se informací, o kterých se domnívá, že je potřebuje znát ke splnění zákonných povinností a ke splnění předmětu smlouvy mezi klientem a obchodníkem. V rámci některých budoucích transakcí bude obchodník zasílat klientovi dokumenty s žádostí o jejich vyplnění a zaslání zpět. Klient odpovídá za zajištění úplného a správného vyplnění těchto dokumentů a za jejich odeslání obchodníkovi do tří pracovních dnů od jejich obdržení. 9) Klient bere na vědomí, že obchodník je povinen ze zákona (např. právní předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) provést identifikaci klienta. V takových případech klient souhlasí, že poskytne obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost. Klient je tímto ustanovením informován, že pro účely uzavření smlouvy mezi klientem a brokerem a podle platných požadavků regulátora brokera je obchodník po klientovi oprávněn vyžadovat doklad o identifikaci klienta a doklad o ověření bydliště klienta. Požadavky brokera vůči klientovi za účelem potřebné identifikace se mohou měnit podle požadavků právní regulace v zemi brokera. Klient souhlasí s tím, že obchodník je oprávněn i povinen ho informovat o aktuální situaci a zavazuje se k poskytnutí součinnosti při předání potřebných dokladů. Článek 4 Způsob zadávání pokynů a komunikace klienta s obchodníkem 1) Klient je povinen komunikovat s obchodníkem dle svého výběru v rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem způsoby uvedenými v odst. 2 písm. a) e) tohoto článku, v případech dle odst. 2 písm. a) a písm. d) za podmínky písemného oznámení hesla, bude-li to klient požadovat, čísla faxu dle odst. 2 písm. b), adresy dle odst. 2 písm. c) a d)tohoto článku. Výjimkou z možnosti výběru způsobů klientem je zadávání pokynů k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji v majetku či vlastnictví klienta, které je upraveno v odst. 7 tohoto článku. 2) Obchodník je povinen komunikovat s klientem v celém rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem dle výběru klienta s výjimkou uvedenou v odst. 7 tohoto článku. Způsob komunikace bude určen v příloze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem při podpisu smlouvy následujícími možnými způsoby: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 4/10

5 a) telefonicky po písemném oznámení telefonního čísla a po ohlášení se klienta jménem a příjmením, v případě nejasností i rodným číslem, a případně heslem, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, b) faxem po písemném oznámení čísla faxu, pomocí něhož má komunikace s obchodníkem probíhat, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, c) dopisem po písemném oznámení adresy pro doručování obchodníkovi, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, d) elektronickou poštou po písemném oznámení elektronické adresy s uvedením klientova jména a příjmení, v případě nejasností i rodného čísla, bylo-li mu přiděleno, a hesla, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, e) osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 3) Klient nebo jeho zmocněnec je povinen na vyžádání pracovníka obchodníka předložit průkaz totožnosti s fotografií. 4) Klient je oprávněn pro svoji komunikaci s obchodníkem a obchodník s klientem určit i kombinaci způsobů komunikace dle odst. 2 písm. a) e) tohoto článku. V případě, že si klient nevybere ani jeden ze způsobů komunikace s obchodníkem uvedený v odst. 2 tohoto článku, je povinen komunikovat do doby oznámení svého výběru s obchodníkem osobně. 5) Obchodník není odpovědný za zneužití výše uvedených způsobů komunikace jinou osobou než klientem a neodpovídá za škodu z toho vzniklou. 6) Pokyn klienta, aby byl platný, musí splňovat veškeré podstatné náležitosti pokynu. Podstatnými náležitostmi pokynu se rozumí jednoznačné určení investičního nástroje včetně trhu, kde se s ním obchoduje, a pokud to typ investičního nástroje vyžaduje, i termínu dodání, dále směr a množství investičního nástroje a dobu platnosti pokynu. Dalšími náležitostmi pokynu jsou typ pokynu (limit, stop, MKT a další) včetně jedné nebo více cenových dispozic emitenta investičního nástroje, je-li obchodníkovi znám, a další případné obvykle používané údaje. V případě neurčení trhu, kde se investiční nástroj obchoduje, se má za to, že jde o investiční nástroj na obvykle obchodovaném trhu obchodníkem. V případě neudání doby platnosti pokynu se má za to, že jde o pokyn denní. Obchodník přijímá pokyny s platností denní a s platností do zrušení (GTC). V případě neudání typu pokynu s cenou se má za to, že jde o pokyn za cenu na trhu. Obchodník přijímá pouze takové typy pokynů, které jsou používané na příslušných trzích, burzách nebo u příslušných brokerů. 7) Klient je povinen zadávat pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami v majetku či vlastnictví klienta, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi pouze telefonicky na telefonní číslo sdělené obchodníkem (pro zadávání elektronických pokynů platí odst. 15 tohoto článku 4. Klient může dát pokyn jen do výše zůstatku na svém finančním účtu u brokera. Předání pokynu se provede tak, že klient oznámí obchodníkovi pokyn s podstatnými náležitostmi dle odst. 6 tohoto článku, popř. i s dalšími fakultativními náležitostmi. Tento pokyn je povinen obchodník, resp. oprávněná osoba obchodníka zopakovat po klientovi ještě jednou s cílem vyloučit chybu. Pokyn zopakovaný obchodníkem resp. oprávněnou osobou obchodníka (dále jen obchodník ) je povinen klient potvrdit slovy Ano či jiným slovem nebo slovy stejného významu. V případě, že obchodník neslyší nebo nerozumí pokynu klienta, musí požádat o opakování pokynu klientem slovy: Ještě jednou či jiným slovem nebo slovy stejného významu. Pokud pokyn klienta není obsahově shodný s pokynem klienta zopakovaným obchodníkem, musí klient upozornit obchodníka na jejich odlišnost slovy: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 5/10

6 Chyba nebo slovem či slovy stejného významu a zopakuje správný pokyn obchodníkovi. Dále se postupuje podle věty třetí a čtvrté tohoto odstavce. Obchodník není povinen převzít pokyn, pokud klient nepotvrdí do telefonu obchodníkovi, že byl pokyn klienta zopakován správně. Při nejednoznačnosti mezi zněním pokynu zadaným klientem a zněním pokynu zopakovaným obchodníkem vždy platí verze, kterou vyřkl obchodník a klient ji potvrdil. Platnost a účinnost tohoto pokynu nastává okamžikem potvrzení pokynu klientem slovy Ano nebo slovem nebo slovy stejného významu obchodníkovi a končí jeho splněním, zrušením pokynu nebo uplynutím doby u časově omezeného pokynu. Klient je oprávněn zrušit zadaný pokyn pouze v případě, že ještě nebyl realizován. Každý pokyn klienta je samostatný a není možné jej vázat k jinému pokynu, proto je nutné ke všem pokynům v rámci každého obchodu přistupovat jednotlivě (např. jestliže klient uzavře pozici výběrem zisku, neruší se stop pokyn, jenž má limitovat ztrátu automaticky). Klient je rovněž zodpovědný za znalost a používání správných postupů při zadávání, změně nebo rušení pokynů. 8) Obchodník může před provedením pokynu klienta přijatého telefonicky vyžadovat potvrzení pokynu faxem, em nebo jinou písemnou formou. Telefonické pokyny představují neodvolatelný závazek, který nemůže ani klient, ani jiná strana po jeho realizaci následně změnit. Obchodník si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakéhokoliv pokynu klienta, avšak všechny pokyny obchodníkem přijaté v dobré víře představují právně vymahatelný závazek. 9) Pokud dojde k chybě při předání nebo realizaci pokynu na straně obchodníka nebo brokera a dojde k horšímu nebo lepšímu plnění pokynu klienta, než ke kterému by došlo při správném předání nebo realizaci pokynu, je obchodník nebo broker oprávněn provést peněžní vyrovnání nebo úpravu ceny investičních nástrojů na účtu klienta u brokera tak, aby výsledek po peněžním vyrovnání nebo úpravě ceny investičních nástrojů ve finančním vyjádření odpovídal takovému výsledku, ke kterému by došlo za běžných okolností, kdyby nenastala chyba. 10) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý pokyn klienta uvedený v odst. 7 tohoto článku je nahráván a archivován obchodníkem. 11) Obchodník může kontaktovat klienta v souvislosti s investicemi klienta a společnost si vyhrazuje právo kontaktovat klienta jakýmkoliv způsobem podle potřeby. Tímto klient dává souhlas obchodníkovi k telefonickému kontaktování za účelem projednání investic klienta, přičemž tento souhlas zůstává v platnosti až do písemného odvolání klientem. Telefonický kontakt je možný pouze v pracovních dnech od 8:00 do 21:00, přičemž obchodník bude dodržovat veškerá klientem písemně stanovená omezení. 12) Klient se zavazuje informovat obchodníka o jakékoliv přímé nebo nepřímé komunikaci jakýmkoliv způsobem (s výjimkou komunikace formou elektronických pokynů) mezi ním a brokerem, a to do jednoho pracovního dne od takové komunikace, a na vyžádání je klient povinen informovat obchodníka o obsahu takové komunikace. 13) Za účelem ochrany jak klienta, tak i obchodníka, klient bere na vědomí, že obchodník může monitorovat, nahrávat nebo jinak zaznamenávat některé nebo všechny telefonické rozhovory nebo elektronickou komunikaci mezi klientem a obchodníkem, a to i bez předchozího upozornění. 14) Oznámení a jakákoliv jiná sdělení doručená expresní doručovací službou nebo poštou na adresu klientem poskytnutou nebo zaslaná faxem či elektronickou poštou budou považována, pokud obchodník neobdrží písemné sdělení o jiné adrese či příslušném kontaktním údaji klienta, za klientovi osobně doručená, a to i v případě, že klient odmítne doručenou zásilku převzít nebo tuto zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme. Výzvy ke složení finančních prostředků na klientův účet u brokera učiněné obchodníkem na základě těchto obchodních podmínek mohou být učiněny též ústně, bez následného písemného potvrzení Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 6/10

7 15) Klient může zadávat pokyny k obchodování elektronickou formou přímo brokerovi na základě smlouvy s ním uzavřené ( elektronické pokyny ). Právní vztah mezi klientem a brokerem, týkající se elektronických pokynů, se řídí mezi nimi uzavřenou smlouvou. V tomto případě obchodník nemůže kontrolovat pokyny klienta, ani je posuzovat z hlediska jejich protiprávnosti nebo vhodnosti. Obchodník je oprávněn ověřovat, zda klient zadal pokyn prostřednictvím elektronické platformy v případě, že o to broker obchodníka požádá; v takovém případě platí pokyn, který klient zadal obchodníkovi. Obchodník však dále pro klienta eviduje jeho obchody ve svém obchodním systému bezodkladně poté, co obdrží příslušné údaje od brokera, přičemž vychází pouze z informací získaných od brokera. Obchodník plní pro klienta shodně všechny ostatní povinnosti, jaké plní pro klienta s jiným způsobem zadávání pokynů (viz čl. 4 odst. 7, 8). Svůj požadavek na elektronické zadávání pokynů uvádí klient pro obchodníka na formuláři o údajích ke komunikaci a podávání pokynů, který je přílohou klientské smlouvy, uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Článek 5 Obchodování a poplatky 1) Klient se zavazuje, že vloží a bude udržovat na svých účtech nebo maržových účtech u brokera tolik finančních prostředků a investičních nástrojů, kolik může broker dle svého uvážení požadovat a zavazuje se na požádání uhradit jakýkoliv debetní zůstatek dlužný na kterémkoliv z jeho účtů. Obchodník může kdykoliv uzná na základě své úvahy za nezbytné z důvodů a v rozsahu řádného plnění klientových otevřených smluvních závazků požádat klienta o okamžité složení peněžních prostředků na účet klienta u brokera a klient se zavazuje takovému požadavku vyhovět. V případě nesplnění tohoto závazku klienta je obchodník oprávněn dlužnou částku od klienta vymáhat. 2) Klient se zavazuje, že bude na svých případných maržových účtech u brokera neustále udržovat marži v takové výši, jakou po něm bude obchodník nebo broker požadovat a zavazuje se na žádost obchodníka nebo brokera ji doplnit na požadovanou úroveň. V případě, že klient nesplní tento závazek a nebude kdykoli přímo na jeho účtu u brokera dostatečná marže ke krytí otevřených pozic (margin call), je klient povinen uzavřít potřebnou část pozic nebo všechny pozice. Tím není dotčeno právo obchodníka na základě své úvahy uzavřít potřebné pozice klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta tak, aby byl margin call odstraněn. Obchodník je v případě existence margin call oprávněn odmítnout pokyn klienta. Podmínky pro margin call se řídí smlouvou mezi klientem a brokerem, pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak. 3) Obchodník má právo, nikoli povinnost, na základě své úvahy uzavřít pozici klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta, jestliže se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. Tím není dotčena povinnost klienta uzavřít své pozice či zrušit pokyny, pokud se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. 4) Pokud dojde k uzavření některých nebo všech otevřených pozic brokerem nebo obchodníkem na účtu klienta bez souhlasu klienta podle odstavce 2 nebo 3 tohoto článku, obchodník neodpovídá za způsobenou škodu a klient není oprávněn z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. 5) Klient se zavazuje informovat obchodníka o otevření dalšího brokerského účtu nebo vzniku jakéhokoliv jiného smluvního vztahu mezi klientem a brokerem, u kterého má klient již otevřen účet a kterému předává pokyny prostřednictvím obchodníka. Klient se zavazuje informovat obchodníka o vzniku právního vztahu uvedeného v první větě před vznikem tohoto právního vztahu Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 7/10

8 6) Obchodník upozorňuje klienta na skutečnost, že kdykoliv poskytne klientovi své služby, může obchodník, jím ovládaná osoba nebo osoba obchodníka ovládající nebo osoba, která je s obchodníkem ve smluvním vztahu, mít určitý zájem, vztah nebo ujednání podstatného významu v souvislosti s příslušnou investicí, transakcí nebo službou. Zaměstnanci obchodníka jsou však povinni dodržovat zásady nezávislosti a nepřihlížet k žádným takovým zájmům v souvislosti se službami, které klientovi poskytují. 7) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi odměnu za služby jím poskytované zaplacením příslušného poplatku brokerovi na základě ceníku brokera, se kterým byl klient seznámen při podpisu klientské smlouvy, nebo měl možnost se s ním seznámit v kanceláři obchodníka a který jako příloha tvoří nedílnou součást klientské smlouvy. Poplatky mohou být obchodníkem měněny, přičemž veškeré takové poplatky budou v souladu se zveřejněným ceníkem brokera v době, kdy obchodníkovi vznikne na danou odměnu nárok. V případě změny výše poplatků je na ni klient obchodníkem upozorněn. Ceník brokera na žádost obchodník doručí klientovi a je rovněž k nahlédnutí v kanceláři obchodníka v pracovní době. 8) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi veškeré náklady, ztráty nebo škody utrpěné či vzniklé v důsledku prodlení s úhradou poplatků za služby brokera a odměny obchodníka. Klient se dále zavazuje uhradit obchodníkovi, jím jmenovaným zástupcům, jeho zaměstnancům, zmocněncům a pověřeným osobám veškeré náklady, škody, závazky nebo výdaje, které vzniknou obchodníkovi přímo nebo nepřímo v souvislosti s jakoukoliv poskytnutou službou nebo právním či protiprávním úkonem dle smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem nebo jako jejich důsledek, včetně, bez omezení, jakýchkoli nákladů či škod, které vzniknou obchodníkovi v souvislosti s jakýmikoli nároky či řízeními nebo jako jejich důsledek, které vůči obchodníkovi klient vznese nebo povede a které budou odvolány, přerušeny, smírně ukončeny nebo zamítnuty s výjimkou rozsahu, ve kterém budou takové náklady, škody, závazky nebo výdaje zapříčiněny nedbalostí obchodníka, úmyslným porušením povinností nebo podvodem. 9) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi jakýkoliv nárok nebo nároky, úroky, náhradu škody, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právním a dalším profesionálním poradcům), které vzniknou obchodníkovi v důsledku jakékoliv opatření České národní banky nebo podobného státního orgánu, které vzniknou v důsledku jakékoliv činnosti nebo opomenutí klienta. Článek 6 Poučení o rizicích a odpovědnost za škodu 1) S ohledem na skutečnost, že veškeré obchodování může být prováděno v zahraniční měně, je klient informován o riziku spojeném se změnou devizového kurzu příslušné zahraniční měny. Toto riziko jde na účet (vrub) klienta. 2) Klient potvrzuje, že byl obchodníkem výslovně poučen o riziku a jeho míře spojeném se splněním předmětu smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, dále je srozuměn se skutečností, že obchodník pouze předává pokyny a zpracovává analýzy, případně informace z trhu investičních nástrojů, přičemž činnost obchodníka nezaručuje dosažení zisku nebo nemožnost vzniku ztráty, případně vzniku dalších finančních závazků. Eventuální ztrátu vzniklou plněním předmětu smlouvy mezi obchodníkem a klientem tedy není možné považovat za škodu způsobenou mu obchodníkem a nebude z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. Obchodník neodpovídá za splnění závazku jinou osobou, kterou použije ke splnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem. 3) Klient svým podpisem smlouvy s obchodníkem potvrzuje, že byl seznámen a plně porozuměl Poučení o rizicích, které mu bylo předloženo a se kterým byl seznámen při podpisu smlouvy s obchodníkem Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 8/10

9 4) Obchodník odpovídá za zaviněné porušení svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, přičemž klient je oprávněn po něm požadovat náhradu vzniklé škody. 5) Obchodník v žádném případě neodpovídá za daňové závazky klienta jakkoliv se vážícím k prováděným obchodům či pouze k předávání a přijímání pokynů klienta. Veškeré příjmy, kterých klient dosáhne na základě smlouvy s obchodníkem, si daní sám dle příslušných platných právních předpisů. Obchodník upozorňuje, že klient je povinen uhrazovat daně vyplývající i ze smlouvy uzavřené mezi klientem a brokerem. Článek 7 Závěrečná ustanovení 1) Tyto obchodní podmínky platí do jejich změny. Klient souhlasí s tím, že na základě písemného vyrozumění zaslaného klientovi obchodníkem může obchodník obchodní podmínky, jakož i ceník brokera, kdykoli jednostranně měnit. Bude-li klient dále využívat služeb obchodníka, vyjádří tím souhlas s takovými změnami. Pokud s takovými změnami klient nesouhlasí, musí o tom obchodníka vyrozumět písemně do 30 dnů od zaslání oznámení o změně. Doručení nesouhlasu s novými obchodními podmínkami obchodníkovi se považuje za výpověď klienta ze smlouvy. 2) Veškeré transakce na základě ústních nebo písemných dohod či pokynů dle těchto obchodních podmínek se řídí ústavou, pravidly, předpisy, zvyky, obyčeji a výkladem příslušné burzy nebo trhu, případně jejich vypořádacího střediska, kde dané transakce probíhají, a v případech, kde je to vyžadováno, ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. Obchodník ani žádný z jeho členů orgánů, vedoucích zaměstnanců či zaměstnanců neodpovídá za následky jakéhokoli úkonu provedeného v dobré víře jiným obchodníkem s cennými papíry nebo jakoukoli jím zvolenou třetí stranou jednající na účet klienta v souladu s předpisy a ustanoveními výše. 3) V případě jakéhokoli selhání, přerušení nebo zdržení plnění povinností obchodníka v důsledku událostí, skutečností nebo okolností vylučujících odpovědnost (vis maior) obchodníka, zejména v důsledku bankovních moratorií, pozastavení obchodování na příslušné burze, teroristických útoků, vzniku nebo eskalace nepokojů nebo jiné katastrofy či krize narušující fungování příslušných trhů, vyhlášení zákonů nebo předpisů jakýchkoli vládních nebo nadnárodních orgánů, institucí či burz cenných papírů nebo v důsledku poruchy, selhání nebo špatného fungování jakýchkoli telekomunikačních služeb nebo výpočetní techniky, obchodník neodpovídá za žádné ztráty či škody, jež klientovi v důsledku takových událostí, skutečností nebo okolností vzniknou nebo jež utrpí. Obchodník rovněž nezaručuje plnění ze strany jakéhokoli smluvního trhu, vypořádacího střediska, registru cenných papírů nebo jiných třetích stran v souvislosti s prováděním investičních obchodů. 4) Všechny spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek, resp. smluvního vztahu mezi klientem a obchodníkem je oprávněn rozhodovat věcně i místně příslušný soud určený příslušnými procesními předpisy účinnými a platnými v České republice, přičemž hmotným právem je právo platné a účinné na území České republiky a procesním právem je právo platné a účinné na území České republiky. 5) Klient je povinen obchodníkovi oznámit, že klient nebo osoba klientovi blízká ( 116 občanského zákoníku) je: (i) zaměstnancem nebo členem jakékoliv burzy, (ii) společníkem nebo zaměstnancem jakékoliv korporace nebo právnické či fyzické osoby zapojené do obchodování jako makléř nebo příkazce s cennými papíry, opcemi nebo termínovými obchody nebo (iii) zaměstnancem jakékoli banky, investiční společnosti, investičního fondu nebo pojišťovny Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 9/10

10 6) Neupravuje-li smlouva mezi klientem a obchodníkem něco jiného, platí na jejich právní vztah ustanovení těchto obchodních podmínek. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, jsou-li ve vzájemném rozporu. 7) Klient potvrzuje obchodníkovi podpisem klientské smlouvy, jejíž přílohu tyto obchodní podmínky tvoří, že se s nimi seznámil, s jejich zněním souhlasí a že je převzal. 8) Tyto obchodní podmínky mění a doplňují obchodní podmínky ze dne 1. srpna 2002 a byly schváleny představenstvem společnosti dne 24. července Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna Jiří Šťastný, v.r. předseda představenstva a ředitel Colosseum, a.s Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 10/10

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více