Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s."

Transkript

1 Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ , Česká republika, identifikační číslo (dále jen společnost nebo obchodník ) jako obchodník s cennými papíry v y h l a š u j e, ž e poskytuje své služby klientům za následujících obchodních podmínek: Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Obchodník prohlašuje, že je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v dále uvedeném rozsahu. Na základě rozhodnutí České národní banky ( ČNB ) č.j. 43/N/172/2005/5, 2006/1501/540 ze dne 26. dubna 2006 je obchodník mimo jiné oprávněn poskytovat : a) hlavní investiční službu podle ust. 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( ZPKT ), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ust. 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona, kterými jsou investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a deriváty tedy finanční termínové smlouvy (futures), včetně rovnocenných nástrojů, z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích, nákupní a prodejní opce týkající se investičního nástroje, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, těmi se rozumí zejména devizové a úrokové opce; b) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona (viz výše ad a); c) doplňkovou investiční službu podle ust. 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. 2) Obchodník se zavazuje, že bude poskytovat služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu klienta a řádného fungování trhu. 3) Klient bere na vědomí, že obchodník při poskytování svých služeb nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje v majetku či vlastnictví klienta a nedostává se ve vztahu ke klientovi do postavení osoby dlužící peněžní prostředky nebo investiční nástroje. Obchodník upozorňuje a klient bere na vědomí, že osobou oprávněnou přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje od klienta je broker, na kterého se ustanovení ZPKT o náhradách plynoucích z neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, nemusí vztahovat Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 1/10

2 4) Obchodník konstatuje a klient bere na vědomí, že na vztah mezi brokerem a klientem se použijí předpisy o pojištění či zabezpečení vkladů zákazníků obchodníků s cennými papíry vyplývající z uzavřené smlouvy mezi brokerem a klientem a ze systému ochrany investorů v zemi, kde broker podniká. 5) Pokud tyto obchodní podmínky nebo smlouva mezi klientem a obchodníkem používá pojem pokyn, rozumí se tím závazné pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi, popř. které klient uděluje přímo brokerovi, jedná-li se o elektronické pokyny podle čl. 4 odst. 15 těchto obchodních podmínek. Článek 2 Práva a povinnosti obchodníka 1) V případě, že obchodník na základě smlouvy s klientem bude provádět analýzy trhu investičních nástrojů nebo poskytovat informace z trhu investičních nástrojů, budou tyto analýzy nebo informace dle výběru obchodníka poskytovány klientovi telefonicky nebo písemně poštou nebo elektronickou poštou nebo publikací na internetových stránkách obchodníka s přihlédnutím k přiměřeným potřebám klienta. 2) Obchodník je povinen zajišťovat pro klienta pouze činnosti, které jsou předmětem smlouvy mezi klientem a obchodníkem, a to za podmínek vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Obchodník dle této smlouvy není povinen provádět činnost daňového poradce pro klienta, ani mu zabezpečovat úhradu daní, poplatků či jiných podobných plateb v příslušné zemi, na jejímž území se nacházejí trhy investičních nástrojů, na kterých vykonává obchodník činnost dle této smlouvy, nebo na kterých vykonává broker pro klienta svoji činnost na základě smlouvy mezi klientem a brokerem. 3) Obchodník se zavazuje jednat na základě a v souladu s pokyny klienta udělenými způsobem dle čl. 4 těchto obchodních podmínek, nestanoví-li smlouva mezi klientem a obchodníkem jinak. Pokyn musí být jasný, určitý a srozumitelný a obsahovat všechny podstatné náležitosti, jinak není obchodník povinen jednat v souladu s tímto pokynem. V případě, že by tyto pokyny byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na území určitého státu, kde bude uskutečňována činnost, která je předmětem smlouvy mezi obchodníkem a klientem, nebo splnění těchto pokynů by mohlo způsobit klientovi škodu a o těchto skutečnostech obchodník ví, je obchodník povinen na tuto skutečnost klienta upozornit. Pokud by klient na splnění protiprávního nebo nevhodného pokynu trval, musí obchodník splnění takového pokynu odmítnout. V případě, že by klient trval na splnění pokynu, který by klientovi mohl způsobit škodu, je obchodník povinen splnit tento pokyn za předpokladu, že před jeho uskutečněním obdržel od klienta písemný pokyn obsahující i odkaz na informaci obchodníka o možném způsobení škody klientovi. V případě, že si obchodník nemůže vyžádat u pokynu, který by mohl příkazci způsobit zjevnou a nepochybnou škodu, souhlas s odchýlením se od tohoto pokynu, může se od tohoto pokynu odchýlit, jen je-li to v zájmu klienta. Tím není dotčeno ustanovení poslední věty tohoto odstavce. Obchodník je pak povinen informovat klienta o svém jednání bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou dnů poté, co se odchýlil od pokynů klienta. Obchodník je povinen dát příkaz k prodeji investičního nástroje za vyšší cenu, nebo dát pokyn k nákupu investičního nástroje za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu klienta, pokud má takovou možnost, přičemž tuto povinnost má i bez souhlasu klienta Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 2/10

3 4) V případě, že více klientů podá pokyn ve stejném okamžiku nebo přiměřené době po sobě a ještě není předán obchodníkem pokyn klienta brokerovi k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, může obchodník sdružit všechny jednotlivé shodné pokyny všech klientů a oznámit je takto spojené brokerovi s tím, že jednotlivé objednávky vyplývající z pokynů jednotlivých klientů k nákupu, prodeji či jiném nakládání s investičními nástroji mohou být poměrně u všech příkazců kráceny. Obchodník si vyhrazuje právo omezit množství investičních nástrojů uvedené v jednom pokynu k nákupu investičních nástrojů klienta i bez souhlasu klienta s tím, že se všemi klienty v rámci shodných pokynů musí být zacházeno stejně a v souladu s příslušnými právními předpisy. 5) Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s klientem, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a tyto získané informace nesdělit třetí osobě s výjimkou brokera, není-li to nutné pro splnění předmětu smlouvy. 6) Obchodník je povinen informovat klienta o struktuře jeho investičních nástrojů a objemu peněžních prostředků na účtech klienta u brokera. Tato povinnost může být plněna prostřednictvím výpisu z účtu klienta u brokera vyhotoveného a předloženého klientovi brokerem, nedohodnou-li se klient a obchodník ve smlouvě jinak. 7) Obchodník je oprávněn požadovat od klienta plnou moc, pokud to v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy potřebuje, případně od něho požadovat vydání listinného cenného papíru nebo jiného investičního nástroje v listinné či jiné podobě nebo jiného dokumentu potřebného ke splnění předmětu smlouvy. 8) V případě jakéhokoliv selhání, přerušení nebo zdržení v důsledku událostí, skutečností nebo okolností mimo vliv obchodníka, neodpovídá obchodník za jakékoli následné ztráty nebo škody podle smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, ledaže vzniknou v důsledku nedbalosti, úmyslného porušení povinností nebo podvodu obchodníka. Článek 3 Práva a povinnosti klienta 1) V případě, že chce klient nakupovat, prodávat či jinak nakládat s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami ve svém majetku či vlastnictví dle těchto obchodních podmínek, je povinen udělovat k těmto obchodům závazné pokyny dle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 odst. 4 těchto obchodních podmínek na základě smlouvy mezi obchodníkem a klientem anebo mezi klientem a brokerem formou uvedenou v čl. 4 těchto obchodních podmínek. 2) Klient je oprávněn být informován o struktuře svých investičních nástrojů a peněžních prostředků na účtu u brokera. 3) Klient, nikoliv obchodník, je zodpovědný za sledování vývoje hodnoty všech svých nabytých investičních nástrojů, zvláště práv a povinností vyplývajících z těchto investičních nástrojů, jakož i za sledování stavu svého účtu u brokera. 4) Klient prohlašuje, že veškeré údaje, které obchodníkovi poskytl a poskytne, jsou pravdivé a v případě změny bude bez zbytečného odkladu informovat obchodníka. V této souvislosti se klient zavazuje předkládat jakékoliv listiny důležité pro plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem v českém jazyce nebo s úředně ověřeným překladem do českého jazyka, nedohodne-li se klient s obchodníkem jinak. 5) Klient je povinen na požádání obchodníka předložit doklad totožnosti se svojí fotografií Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 3/10

4 6) Klient bere na vědomí, že analýzy a informace uvedené v čl. 2 odst. 1, budou-li obchodníkem na základě smlouvy s klientem zpracovány, jsou určené pouze pro jeho potřebu a nemůže je bez souhlasu obchodníka dále šířit třetím osobám. Klient bere dále na vědomí, že analýzy a informace jsou subjektivním názorem obchodníka, tedy jeho členů orgánů, zaměstnanců či třetích osob, se kterými při zpracování těchto analýz a informací spolupracuje. Z tohoto důvodu se klient zavazuje, že bude tyto analýzy a informace vyhodnocovat z výše uvedeného pohledu, a že je nebude považovat za doporučení k nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky nebo jinými majetkovými hodnotami a že takové informace použije pro případné rozhodování o svých investicích jen na své riziko, odpovědnost a nebezpečí. 7) Za účelem plnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem je klient povinen si na základě smlouvy mezi klientem a brokerem založit odpovídající účty u brokera nezbytné k evidenci jeho investičních nástrojů a peněžních prostředků sloužících k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, včetně úhrady případného dluhu klienta vzniklého na základě služeb poskytovaných brokerem klientovi. 8) Klient bere na vědomí, že obchodník před uzavřením smlouvy s klientem je ze zákona povinen učinit přiměřené kroky k získání informací o finanční situaci klienta, zkušenostech klienta v oblasti investic do investičních nástrojů a o záměrech klienta, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby obchodníka. Vzhledem k uvedenému proto obchodník předkládá dotazník týkající se informací, o kterých se domnívá, že je potřebuje znát ke splnění zákonných povinností a ke splnění předmětu smlouvy mezi klientem a obchodníkem. V rámci některých budoucích transakcí bude obchodník zasílat klientovi dokumenty s žádostí o jejich vyplnění a zaslání zpět. Klient odpovídá za zajištění úplného a správného vyplnění těchto dokumentů a za jejich odeslání obchodníkovi do tří pracovních dnů od jejich obdržení. 9) Klient bere na vědomí, že obchodník je povinen ze zákona (např. právní předpisy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) provést identifikaci klienta. V takových případech klient souhlasí, že poskytne obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost. Klient je tímto ustanovením informován, že pro účely uzavření smlouvy mezi klientem a brokerem a podle platných požadavků regulátora brokera je obchodník po klientovi oprávněn vyžadovat doklad o identifikaci klienta a doklad o ověření bydliště klienta. Požadavky brokera vůči klientovi za účelem potřebné identifikace se mohou měnit podle požadavků právní regulace v zemi brokera. Klient souhlasí s tím, že obchodník je oprávněn i povinen ho informovat o aktuální situaci a zavazuje se k poskytnutí součinnosti při předání potřebných dokladů. Článek 4 Způsob zadávání pokynů a komunikace klienta s obchodníkem 1) Klient je povinen komunikovat s obchodníkem dle svého výběru v rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem způsoby uvedenými v odst. 2 písm. a) e) tohoto článku, v případech dle odst. 2 písm. a) a písm. d) za podmínky písemného oznámení hesla, bude-li to klient požadovat, čísla faxu dle odst. 2 písm. b), adresy dle odst. 2 písm. c) a d)tohoto článku. Výjimkou z možnosti výběru způsobů klientem je zadávání pokynů k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji v majetku či vlastnictví klienta, které je upraveno v odst. 7 tohoto článku. 2) Obchodník je povinen komunikovat s klientem v celém rozsahu předmětu plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem dle výběru klienta s výjimkou uvedenou v odst. 7 tohoto článku. Způsob komunikace bude určen v příloze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem při podpisu smlouvy následujícími možnými způsoby: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 4/10

5 a) telefonicky po písemném oznámení telefonního čísla a po ohlášení se klienta jménem a příjmením, v případě nejasností i rodným číslem, a případně heslem, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, b) faxem po písemném oznámení čísla faxu, pomocí něhož má komunikace s obchodníkem probíhat, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, c) dopisem po písemném oznámení adresy pro doručování obchodníkovi, jenž je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, d) elektronickou poštou po písemném oznámení elektronické adresy s uvedením klientova jména a příjmení, v případě nejasností i rodného čísla, bylo-li mu přiděleno, a hesla, jež je oznámeno písemně obchodníkovi a je přílohou smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem, e) osobně nebo prostřednictvím svého zmocněnce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 3) Klient nebo jeho zmocněnec je povinen na vyžádání pracovníka obchodníka předložit průkaz totožnosti s fotografií. 4) Klient je oprávněn pro svoji komunikaci s obchodníkem a obchodník s klientem určit i kombinaci způsobů komunikace dle odst. 2 písm. a) e) tohoto článku. V případě, že si klient nevybere ani jeden ze způsobů komunikace s obchodníkem uvedený v odst. 2 tohoto článku, je povinen komunikovat do doby oznámení svého výběru s obchodníkem osobně. 5) Obchodník není odpovědný za zneužití výše uvedených způsobů komunikace jinou osobou než klientem a neodpovídá za škodu z toho vzniklou. 6) Pokyn klienta, aby byl platný, musí splňovat veškeré podstatné náležitosti pokynu. Podstatnými náležitostmi pokynu se rozumí jednoznačné určení investičního nástroje včetně trhu, kde se s ním obchoduje, a pokud to typ investičního nástroje vyžaduje, i termínu dodání, dále směr a množství investičního nástroje a dobu platnosti pokynu. Dalšími náležitostmi pokynu jsou typ pokynu (limit, stop, MKT a další) včetně jedné nebo více cenových dispozic emitenta investičního nástroje, je-li obchodníkovi znám, a další případné obvykle používané údaje. V případě neurčení trhu, kde se investiční nástroj obchoduje, se má za to, že jde o investiční nástroj na obvykle obchodovaném trhu obchodníkem. V případě neudání doby platnosti pokynu se má za to, že jde o pokyn denní. Obchodník přijímá pokyny s platností denní a s platností do zrušení (GTC). V případě neudání typu pokynu s cenou se má za to, že jde o pokyn za cenu na trhu. Obchodník přijímá pouze takové typy pokynů, které jsou používané na příslušných trzích, burzách nebo u příslušných brokerů. 7) Klient je povinen zadávat pokyny k nákupu, prodeji či jinému nakládání s investičními nástroji, peněžními prostředky a jinými majetkovými hodnotami v majetku či vlastnictví klienta, které uděluje klient obchodníkovi za účelem předání těchto pokynů brokerovi pouze telefonicky na telefonní číslo sdělené obchodníkem (pro zadávání elektronických pokynů platí odst. 15 tohoto článku 4. Klient může dát pokyn jen do výše zůstatku na svém finančním účtu u brokera. Předání pokynu se provede tak, že klient oznámí obchodníkovi pokyn s podstatnými náležitostmi dle odst. 6 tohoto článku, popř. i s dalšími fakultativními náležitostmi. Tento pokyn je povinen obchodník, resp. oprávněná osoba obchodníka zopakovat po klientovi ještě jednou s cílem vyloučit chybu. Pokyn zopakovaný obchodníkem resp. oprávněnou osobou obchodníka (dále jen obchodník ) je povinen klient potvrdit slovy Ano či jiným slovem nebo slovy stejného významu. V případě, že obchodník neslyší nebo nerozumí pokynu klienta, musí požádat o opakování pokynu klientem slovy: Ještě jednou či jiným slovem nebo slovy stejného významu. Pokud pokyn klienta není obsahově shodný s pokynem klienta zopakovaným obchodníkem, musí klient upozornit obchodníka na jejich odlišnost slovy: Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 5/10

6 Chyba nebo slovem či slovy stejného významu a zopakuje správný pokyn obchodníkovi. Dále se postupuje podle věty třetí a čtvrté tohoto odstavce. Obchodník není povinen převzít pokyn, pokud klient nepotvrdí do telefonu obchodníkovi, že byl pokyn klienta zopakován správně. Při nejednoznačnosti mezi zněním pokynu zadaným klientem a zněním pokynu zopakovaným obchodníkem vždy platí verze, kterou vyřkl obchodník a klient ji potvrdil. Platnost a účinnost tohoto pokynu nastává okamžikem potvrzení pokynu klientem slovy Ano nebo slovem nebo slovy stejného významu obchodníkovi a končí jeho splněním, zrušením pokynu nebo uplynutím doby u časově omezeného pokynu. Klient je oprávněn zrušit zadaný pokyn pouze v případě, že ještě nebyl realizován. Každý pokyn klienta je samostatný a není možné jej vázat k jinému pokynu, proto je nutné ke všem pokynům v rámci každého obchodu přistupovat jednotlivě (např. jestliže klient uzavře pozici výběrem zisku, neruší se stop pokyn, jenž má limitovat ztrátu automaticky). Klient je rovněž zodpovědný za znalost a používání správných postupů při zadávání, změně nebo rušení pokynů. 8) Obchodník může před provedením pokynu klienta přijatého telefonicky vyžadovat potvrzení pokynu faxem, em nebo jinou písemnou formou. Telefonické pokyny představují neodvolatelný závazek, který nemůže ani klient, ani jiná strana po jeho realizaci následně změnit. Obchodník si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakéhokoliv pokynu klienta, avšak všechny pokyny obchodníkem přijaté v dobré víře představují právně vymahatelný závazek. 9) Pokud dojde k chybě při předání nebo realizaci pokynu na straně obchodníka nebo brokera a dojde k horšímu nebo lepšímu plnění pokynu klienta, než ke kterému by došlo při správném předání nebo realizaci pokynu, je obchodník nebo broker oprávněn provést peněžní vyrovnání nebo úpravu ceny investičních nástrojů na účtu klienta u brokera tak, aby výsledek po peněžním vyrovnání nebo úpravě ceny investičních nástrojů ve finančním vyjádření odpovídal takovému výsledku, ke kterému by došlo za běžných okolností, kdyby nenastala chyba. 10) Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý pokyn klienta uvedený v odst. 7 tohoto článku je nahráván a archivován obchodníkem. 11) Obchodník může kontaktovat klienta v souvislosti s investicemi klienta a společnost si vyhrazuje právo kontaktovat klienta jakýmkoliv způsobem podle potřeby. Tímto klient dává souhlas obchodníkovi k telefonickému kontaktování za účelem projednání investic klienta, přičemž tento souhlas zůstává v platnosti až do písemného odvolání klientem. Telefonický kontakt je možný pouze v pracovních dnech od 8:00 do 21:00, přičemž obchodník bude dodržovat veškerá klientem písemně stanovená omezení. 12) Klient se zavazuje informovat obchodníka o jakékoliv přímé nebo nepřímé komunikaci jakýmkoliv způsobem (s výjimkou komunikace formou elektronických pokynů) mezi ním a brokerem, a to do jednoho pracovního dne od takové komunikace, a na vyžádání je klient povinen informovat obchodníka o obsahu takové komunikace. 13) Za účelem ochrany jak klienta, tak i obchodníka, klient bere na vědomí, že obchodník může monitorovat, nahrávat nebo jinak zaznamenávat některé nebo všechny telefonické rozhovory nebo elektronickou komunikaci mezi klientem a obchodníkem, a to i bez předchozího upozornění. 14) Oznámení a jakákoliv jiná sdělení doručená expresní doručovací službou nebo poštou na adresu klientem poskytnutou nebo zaslaná faxem či elektronickou poštou budou považována, pokud obchodník neobdrží písemné sdělení o jiné adrese či příslušném kontaktním údaji klienta, za klientovi osobně doručená, a to i v případě, že klient odmítne doručenou zásilku převzít nebo tuto zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme. Výzvy ke složení finančních prostředků na klientův účet u brokera učiněné obchodníkem na základě těchto obchodních podmínek mohou být učiněny též ústně, bez následného písemného potvrzení Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 6/10

7 15) Klient může zadávat pokyny k obchodování elektronickou formou přímo brokerovi na základě smlouvy s ním uzavřené ( elektronické pokyny ). Právní vztah mezi klientem a brokerem, týkající se elektronických pokynů, se řídí mezi nimi uzavřenou smlouvou. V tomto případě obchodník nemůže kontrolovat pokyny klienta, ani je posuzovat z hlediska jejich protiprávnosti nebo vhodnosti. Obchodník je oprávněn ověřovat, zda klient zadal pokyn prostřednictvím elektronické platformy v případě, že o to broker obchodníka požádá; v takovém případě platí pokyn, který klient zadal obchodníkovi. Obchodník však dále pro klienta eviduje jeho obchody ve svém obchodním systému bezodkladně poté, co obdrží příslušné údaje od brokera, přičemž vychází pouze z informací získaných od brokera. Obchodník plní pro klienta shodně všechny ostatní povinnosti, jaké plní pro klienta s jiným způsobem zadávání pokynů (viz čl. 4 odst. 7, 8). Svůj požadavek na elektronické zadávání pokynů uvádí klient pro obchodníka na formuláři o údajích ke komunikaci a podávání pokynů, který je přílohou klientské smlouvy, uzavřené mezi klientem a obchodníkem. Článek 5 Obchodování a poplatky 1) Klient se zavazuje, že vloží a bude udržovat na svých účtech nebo maržových účtech u brokera tolik finančních prostředků a investičních nástrojů, kolik může broker dle svého uvážení požadovat a zavazuje se na požádání uhradit jakýkoliv debetní zůstatek dlužný na kterémkoliv z jeho účtů. Obchodník může kdykoliv uzná na základě své úvahy za nezbytné z důvodů a v rozsahu řádného plnění klientových otevřených smluvních závazků požádat klienta o okamžité složení peněžních prostředků na účet klienta u brokera a klient se zavazuje takovému požadavku vyhovět. V případě nesplnění tohoto závazku klienta je obchodník oprávněn dlužnou částku od klienta vymáhat. 2) Klient se zavazuje, že bude na svých případných maržových účtech u brokera neustále udržovat marži v takové výši, jakou po něm bude obchodník nebo broker požadovat a zavazuje se na žádost obchodníka nebo brokera ji doplnit na požadovanou úroveň. V případě, že klient nesplní tento závazek a nebude kdykoli přímo na jeho účtu u brokera dostatečná marže ke krytí otevřených pozic (margin call), je klient povinen uzavřít potřebnou část pozic nebo všechny pozice. Tím není dotčeno právo obchodníka na základě své úvahy uzavřít potřebné pozice klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta tak, aby byl margin call odstraněn. Obchodník je v případě existence margin call oprávněn odmítnout pokyn klienta. Podmínky pro margin call se řídí smlouvou mezi klientem a brokerem, pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak. 3) Obchodník má právo, nikoli povinnost, na základě své úvahy uzavřít pozici klienta nebo zrušit zadané pokyny klienta, jestliže se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. Tím není dotčena povinnost klienta uzavřít své pozice či zrušit pokyny, pokud se blíží poslední obchodní den (last trading day) nebo první oznamovací den (first notice day) nebo kdykoliv, pokud se blíží expirace investičního nástroje nebo se investiční nástroj stává nelikvidním. 4) Pokud dojde k uzavření některých nebo všech otevřených pozic brokerem nebo obchodníkem na účtu klienta bez souhlasu klienta podle odstavce 2 nebo 3 tohoto článku, obchodník neodpovídá za způsobenou škodu a klient není oprávněn z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. 5) Klient se zavazuje informovat obchodníka o otevření dalšího brokerského účtu nebo vzniku jakéhokoliv jiného smluvního vztahu mezi klientem a brokerem, u kterého má klient již otevřen účet a kterému předává pokyny prostřednictvím obchodníka. Klient se zavazuje informovat obchodníka o vzniku právního vztahu uvedeného v první větě před vznikem tohoto právního vztahu Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 7/10

8 6) Obchodník upozorňuje klienta na skutečnost, že kdykoliv poskytne klientovi své služby, může obchodník, jím ovládaná osoba nebo osoba obchodníka ovládající nebo osoba, která je s obchodníkem ve smluvním vztahu, mít určitý zájem, vztah nebo ujednání podstatného významu v souvislosti s příslušnou investicí, transakcí nebo službou. Zaměstnanci obchodníka jsou však povinni dodržovat zásady nezávislosti a nepřihlížet k žádným takovým zájmům v souvislosti se službami, které klientovi poskytují. 7) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi odměnu za služby jím poskytované zaplacením příslušného poplatku brokerovi na základě ceníku brokera, se kterým byl klient seznámen při podpisu klientské smlouvy, nebo měl možnost se s ním seznámit v kanceláři obchodníka a který jako příloha tvoří nedílnou součást klientské smlouvy. Poplatky mohou být obchodníkem měněny, přičemž veškeré takové poplatky budou v souladu se zveřejněným ceníkem brokera v době, kdy obchodníkovi vznikne na danou odměnu nárok. V případě změny výše poplatků je na ni klient obchodníkem upozorněn. Ceník brokera na žádost obchodník doručí klientovi a je rovněž k nahlédnutí v kanceláři obchodníka v pracovní době. 8) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi veškeré náklady, ztráty nebo škody utrpěné či vzniklé v důsledku prodlení s úhradou poplatků za služby brokera a odměny obchodníka. Klient se dále zavazuje uhradit obchodníkovi, jím jmenovaným zástupcům, jeho zaměstnancům, zmocněncům a pověřeným osobám veškeré náklady, škody, závazky nebo výdaje, které vzniknou obchodníkovi přímo nebo nepřímo v souvislosti s jakoukoliv poskytnutou službou nebo právním či protiprávním úkonem dle smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem nebo jako jejich důsledek, včetně, bez omezení, jakýchkoli nákladů či škod, které vzniknou obchodníkovi v souvislosti s jakýmikoli nároky či řízeními nebo jako jejich důsledek, které vůči obchodníkovi klient vznese nebo povede a které budou odvolány, přerušeny, smírně ukončeny nebo zamítnuty s výjimkou rozsahu, ve kterém budou takové náklady, škody, závazky nebo výdaje zapříčiněny nedbalostí obchodníka, úmyslným porušením povinností nebo podvodem. 9) Klient se zavazuje uhradit obchodníkovi jakýkoliv nárok nebo nároky, úroky, náhradu škody, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právním a dalším profesionálním poradcům), které vzniknou obchodníkovi v důsledku jakékoliv opatření České národní banky nebo podobného státního orgánu, které vzniknou v důsledku jakékoliv činnosti nebo opomenutí klienta. Článek 6 Poučení o rizicích a odpovědnost za škodu 1) S ohledem na skutečnost, že veškeré obchodování může být prováděno v zahraniční měně, je klient informován o riziku spojeném se změnou devizového kurzu příslušné zahraniční měny. Toto riziko jde na účet (vrub) klienta. 2) Klient potvrzuje, že byl obchodníkem výslovně poučen o riziku a jeho míře spojeném se splněním předmětu smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, dále je srozuměn se skutečností, že obchodník pouze předává pokyny a zpracovává analýzy, případně informace z trhu investičních nástrojů, přičemž činnost obchodníka nezaručuje dosažení zisku nebo nemožnost vzniku ztráty, případně vzniku dalších finančních závazků. Eventuální ztrátu vzniklou plněním předmětu smlouvy mezi obchodníkem a klientem tedy není možné považovat za škodu způsobenou mu obchodníkem a nebude z tohoto titulu vymáhat po obchodníkovi náhradu škody, eventuálně ušlý zisk. Obchodník neodpovídá za splnění závazku jinou osobou, kterou použije ke splnění smlouvy mezi klientem a obchodníkem. 3) Klient svým podpisem smlouvy s obchodníkem potvrzuje, že byl seznámen a plně porozuměl Poučení o rizicích, které mu bylo předloženo a se kterým byl seznámen při podpisu smlouvy s obchodníkem Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 8/10

9 4) Obchodník odpovídá za zaviněné porušení svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek a smlouvy uzavřené mezi klientem a obchodníkem, přičemž klient je oprávněn po něm požadovat náhradu vzniklé škody. 5) Obchodník v žádném případě neodpovídá za daňové závazky klienta jakkoliv se vážícím k prováděným obchodům či pouze k předávání a přijímání pokynů klienta. Veškeré příjmy, kterých klient dosáhne na základě smlouvy s obchodníkem, si daní sám dle příslušných platných právních předpisů. Obchodník upozorňuje, že klient je povinen uhrazovat daně vyplývající i ze smlouvy uzavřené mezi klientem a brokerem. Článek 7 Závěrečná ustanovení 1) Tyto obchodní podmínky platí do jejich změny. Klient souhlasí s tím, že na základě písemného vyrozumění zaslaného klientovi obchodníkem může obchodník obchodní podmínky, jakož i ceník brokera, kdykoli jednostranně měnit. Bude-li klient dále využívat služeb obchodníka, vyjádří tím souhlas s takovými změnami. Pokud s takovými změnami klient nesouhlasí, musí o tom obchodníka vyrozumět písemně do 30 dnů od zaslání oznámení o změně. Doručení nesouhlasu s novými obchodními podmínkami obchodníkovi se považuje za výpověď klienta ze smlouvy. 2) Veškeré transakce na základě ústních nebo písemných dohod či pokynů dle těchto obchodních podmínek se řídí ústavou, pravidly, předpisy, zvyky, obyčeji a výkladem příslušné burzy nebo trhu, případně jejich vypořádacího střediska, kde dané transakce probíhají, a v případech, kde je to vyžadováno, ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky. Obchodník ani žádný z jeho členů orgánů, vedoucích zaměstnanců či zaměstnanců neodpovídá za následky jakéhokoli úkonu provedeného v dobré víře jiným obchodníkem s cennými papíry nebo jakoukoli jím zvolenou třetí stranou jednající na účet klienta v souladu s předpisy a ustanoveními výše. 3) V případě jakéhokoli selhání, přerušení nebo zdržení plnění povinností obchodníka v důsledku událostí, skutečností nebo okolností vylučujících odpovědnost (vis maior) obchodníka, zejména v důsledku bankovních moratorií, pozastavení obchodování na příslušné burze, teroristických útoků, vzniku nebo eskalace nepokojů nebo jiné katastrofy či krize narušující fungování příslušných trhů, vyhlášení zákonů nebo předpisů jakýchkoli vládních nebo nadnárodních orgánů, institucí či burz cenných papírů nebo v důsledku poruchy, selhání nebo špatného fungování jakýchkoli telekomunikačních služeb nebo výpočetní techniky, obchodník neodpovídá za žádné ztráty či škody, jež klientovi v důsledku takových událostí, skutečností nebo okolností vzniknou nebo jež utrpí. Obchodník rovněž nezaručuje plnění ze strany jakéhokoli smluvního trhu, vypořádacího střediska, registru cenných papírů nebo jiných třetích stran v souvislosti s prováděním investičních obchodů. 4) Všechny spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek, resp. smluvního vztahu mezi klientem a obchodníkem je oprávněn rozhodovat věcně i místně příslušný soud určený příslušnými procesními předpisy účinnými a platnými v České republice, přičemž hmotným právem je právo platné a účinné na území České republiky a procesním právem je právo platné a účinné na území České republiky. 5) Klient je povinen obchodníkovi oznámit, že klient nebo osoba klientovi blízká ( 116 občanského zákoníku) je: (i) zaměstnancem nebo členem jakékoliv burzy, (ii) společníkem nebo zaměstnancem jakékoliv korporace nebo právnické či fyzické osoby zapojené do obchodování jako makléř nebo příkazce s cennými papíry, opcemi nebo termínovými obchody nebo (iii) zaměstnancem jakékoli banky, investiční společnosti, investičního fondu nebo pojišťovny Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 9/10

10 6) Neupravuje-li smlouva mezi klientem a obchodníkem něco jiného, platí na jejich právní vztah ustanovení těchto obchodních podmínek. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a klientem má přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, jsou-li ve vzájemném rozporu. 7) Klient potvrzuje obchodníkovi podpisem klientské smlouvy, jejíž přílohu tyto obchodní podmínky tvoří, že se s nimi seznámil, s jejich zněním souhlasí a že je převzal. 8) Tyto obchodní podmínky mění a doplňují obchodní podmínky ze dne 1. srpna 2002 a byly schváleny představenstvem společnosti dne 24. července Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. srpna Jiří Šťastný, v.r. předseda představenstva a ředitel Colosseum, a.s Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Strana 10/10

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU

SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU SMLOUVA O BĚŽNÉM A VKLADOVÉM AM ÚČTU sídlo: (dále jen ČSOB ) za ČSOB Ing. Alena Praxová, korporátní bankéř a Ing. Lenka Cieplá, korporátní klientský pracovník a obchodní firma. sídlo. IČO/ZEČO:. zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA

JEDNORÁZOVÉ INVESTICE DO MODELOVÝCH PORTFOLIÍ PLATFORMA PLATFORMA PLATFORMA / PIONEER INVEST Obchodní podmínky společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro poskytování investičních doporučení a pro přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ

IČO 61858374, 1, V 1028/10, PSČ Rámcová smlouva - investiční (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi bankou Fio banka, a.s., IČO 61858374, sídlo Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více