Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL 7 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 8 ROZPOČET FEL 12 VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 13 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 15 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ (KAE) 17 KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE (KEE) 35 KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY (KEV) 61 KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ (KET) 81 KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY (KTE)

3 ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ Fakulta elektrotechnická je jednou ze sedmi fakult Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla v r Kořeny tradice výuky elektrotechniky však nalezneme již na začátku dvacátého století v souvislosti s elektrotechnickou výrobou ve Škodovce. Vysokoškolská výuka elektrotechniky v Plzni se datuje od roku 1949, kdy vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni. V roce 1960 pak byla v rámci této vysoké školy založena Fakulta elektrotechnická. Prvním děkanem FEL v Plzni byl Prof. Ing. dr. Emil Langer, DrSc. ( ), dále tuto významnou funkci zastávali Prof. Ing. dr. Karel Volf ( a ), Prof. Ing. Jaroslav Chládek ( ), Doc. Ing. Zbyněk Kraus, CSc. ( ), Prof. Ing. Jaroslav Švajcr, CSc. ( ), Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc. ( ), Doc. Ing. Václav Čtvrtník, CSc. ( ), Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. ( ) a Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. ( ). Z mnoha dalších významných osobností, které po desítky let profilovaly tvář elektrotechnické fakulty v Plzni připomeňme alespoň profesory Hlávku, Prombergera, Dubského, Iblera, Klátila, Kliera, Kubíka, Kuleho, Mayera, Rybáře, Bartoše, Berana, Koženého, Vondráška, Pinkera a další. Fakulta má tedy již svoji výraznou historii a tradici a za dobu své existence vychovala přes sedm a půl tisíce úspěšných absolventů inženýrů, bakalářů, kandidátů věd a doktorů. Její zaměstnanci jsou autory velkého množství významných objevů, návrhů a projektů i mnoha odborných a vědeckých publikací a dalších prestižních aktivit. V roce 2003 jsme si připomenuli 50 let od okamžiku, kdy na VŠSE v Plzni promovalo prvních 13 inženýrů elektrotechniky. Fakulta elektrotechnická prošla za tuto dobu mnohými změnami. Zpočátku byla orientovaná na úzkou spolupráci s regionálním průmyslem, především se Škodovkou, čímž bylo dáno její silnoproudé zaměření. Základem výuky a vědeckovýzkumné činnosti byla oblast elektrických strojů a přístrojů, energetiky a později elektrických pohonů. V osmdesátých letech se profilovala nová orientace části fakulty na elektroniku, kybernetiku a výpočetní techniku, což dalo později podnět k odtržení části pracovišť s tímto zaměření a vzniku Fakulty aplikovaných věd. Se změněnými ekonomickými podmínkami na počátku let devadesátých naše fakulta postupně ztrácela zázemí v podnicích jako plzeňská Škodovka. S rozdělením Československa bylo také nutné zajistit kontinuitu ve výuce oborů, které se vyučovaly na slovenských vysokých školách. Proto na Fakultě elektrotechnické došlo k posílení slaboproudých oborů a vzniku nových perspektivních oborů jako např. Elektronika a sdělovací technika, Dopravní elektroinženýrství se zaměřením na drážní zabezpečovací a sdělovací techniku, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie, z nichž některé jsou unikátní v rámci republiky. V těchto oborech mají klíčové postavení elektronika, informatika a telekomunikace. Neznamená to však zánik či oslabení výuky tradičních elektrotechnických oborů, ale posílení všech těch oblastí, kde máme tradičně dobré výsledky, ale i těch, které jsou naším okolím žádány. Udržení víceméně kompletního portfolia oborů a zaměření nezávisle na krátkodobých vlivech je klíčové z hlediska výchovy kvalitních široce použitelných elektroinženýrů. Snažíme se zavádět nejmodernější techniku do výuky především za úzké spolupráce a podpory firem a okolí. Pokud je to možné, využíváme jejich zázemí také při realizaci odborných praxí a diplomových a disertačních prací. Posilujeme interdisciplinární charakter výuky, k čemuž právě univerzitní prostředí svou mnohotvárností a možnostmi dává ty nejlepší předpoklady. Studenti mají též možnost využít našich širokých mezinárodních kontaktů k získání mezinárodních zkušeností formou zahraničních praxí, studijních pobytů a exkurzí, či realizací části studia na zahraničních vysokých školách. Fakulta se pravidelně zapojuje do - 2 -

4 vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus a Sokrates. Studenti i pedagogové tak mají příležitost navštívit univerzity celé Evropy a získat zkušenosti z oboru. V rámci těchto evropských výukových projektů byly pro tyto mezinárodní výměny především studentů získány prostředky ve výši přes 3.5 milionu korun. Na fakultě je též aktivní lokální výbor IAESTE. Rok 2003 byl pro fakultu v řadě oblastí mimořádný: Po reakreditaci všech stávajících studijních oborů a především akreditaci strukturovaného třístupňového studia v roce 2002 začala být v roce 2003 realizována nová struktura studia na FEL, která lépe odpovídá současným trendům vysokoškolského vzdělávání. Obsahuje poněkud více unifikovaný tříletý bakalářský stupeň ve dvou studijních programech. Již tradiční program Elektrotechnika a informatika má v bakalářském stupni čtyři obory: Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie a Komerční elektrotechnika. Nový program Aplikovaná elektrotechnika je jednooborovým programem prakticky orientovaného bakalářského studia. Navazující magisterské programy jsou též dva: dvouletý Elektrotechnika a informatika se sedmi obory - Elektroenergetika, Průmyslová elektronika a elektromechanika, Elektronika a informatika, Dopravní elektroinženýrství, Telekomunikační a multimediální systémy, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie a zcela nový tříletý program Aplikovaná elektrotechnika s prvním vyrovnávacím ročníkem určený především pro absolventy jiných fakult a vysokých škol. V doktorském stupni zachováváme stávající obory Elektronika, Elektrotechnika a Elektroenergetika. Všechny obory jsou též akreditovány v anglické verzi. Všichni studenti prvních ročníků v akademickém roce 2003/2004 poprvé nastoupili do nových oborů strukturovaného studia včetně navazujícího magisterského studia, což umožní vznik nových kombinací oborů a forem vzdělávání. Na novou strukturu studia přejde fakulta plně nejpozději během příštích čtyř let, kdy postupně zanikne původní pětileté magisterské studium. V průběhu roku 2003 proběhla úspěšně akreditace kombinované formy bakalářského a magisterského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika a reakreditace práva na konání habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Elektroenergetika. Tím má FEL plně akreditovány všechny obory a studijní programy, které zabezpečuje. Od počátku roku 2003 plně vstoupila v platnost nová struktura pracovišť FEL, kterou tvoří pět kateder: Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Katedra elektroenergetiky a ekologie, Katedra teoretické elektrotechniky, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací a Katedra technologií a měření. Součástí fakulty je i Akreditovaná elektrotechnická laboratoř. Dále pokračovalo posilování personálního a materiálního zabezpečení pracovišť. Počátkem roku proběhla volba děkana FEL a od 1. března 2003 je novým děkanem FEL doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. a v čele fakulty stojí nové vedení rozšířené o proděkanku pro bakalářské studium i rekonstruovaná vědecká rada a další orgány fakulty. Rok 2003 byl proto i rokem jakéhosi zaučování se některých nově jmenovaných funkcionářů i rokem určitých organizačních změn. V současné době má Fakulta elektrotechnická v Plzni přibližně studentů, 105 zaměstnanců (z toho 13 profesorů a 30 docentů). Činnost zabezpečuje 5 vlastních kateder, ale i několik kateder ostatních fakult univerzity. Fakulta nabízí studium ve dvou studijních programech Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika a celkem v 5 bakalářských, 7 magisterských a 3 doktorských oborech. Jednou z nejvýznamnějších událostí v celém životě fakulty byla realizace výstavby nové budovy FEL v areálu ZČU na Borských polích a v září 2003 byla otevřena první část tohoto objektu, tj. velké posluchárny se špičkovým audiovizuálním vybavením. Začaly se tak - 3 -

5 naplňovat sny a úsilí několika generací pracovníků FEL. V průběhu roku 2004 dojde k úplnému přestěhování FEL do nové budovy, jejíž výstavba byla ukončena v prosinci Na poli vědy a výzkumu se fakulta již tradičně účastnila projektů Grantové agentury České republiky (GA ČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) i fondu Matsushita UWB Academic Prize (MUAP) a dalších. Fakulta byla rovněž samostatným řešitelem výzkumného záměru Výkonové a řídicí systémy elektromechanické přeměny energie v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Pracovníci fakulty se též zúčastnili na práci národního výzkumného centra Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, kde zajišťují jeden ze šesti odborů: Informační a elektronické technologie.významnou činností bylo i pořádání řady seminářů a vědeckých konferencí pracovišti fakulty. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je svými výsledky i ohlasem moderní, prosperující a úspěšná elektrotechnická fakulta opírající se o více jak padesátiletou tradici. Je nedílnou a rovnocennou součástí skupiny tradičních elektrotechnických fakult ČR s úzkými kontakty na ostatní technické fakulty v ČR i zahraničí. FEL ZČU má perspektivu a ambice toto postavení udržet a ještě dále zlepšovat. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří v uplynulém období jakkoli přispěli svou prací, úsilím, originálními nápady i odbornými a vědeckými aktivitami k fungování a prestiži elektrotechnické fakulty. Dík patří i studentům, mimo jiné i za to, že si vybrali právě naší fakultu a aktivně zde studují a připravují se na budoucí povolání a všem pedagogům a pracovníkům FEL, že jim k tomu vytvořejí potřebné podmínky. Ocenění náleží i vedení kateder a fakulty za organizování a zabezpečení provozní, výzkumné a především pedagogické činnosti. Nelze též zapomenout na poděkování směrem k vedení univerzity i ostatních jejích součástí, partnerům, podnikům a institucím i jednotlivým osobám z okolí univerzity v regionu, ČR i ve světě, kteří fakultu jakkoli podporovali. Přejme si, aby i další obtížná období realizace nové struktury studia, zprovoznění fakulty v novém objektu i uplatnění se v oblasti grantů a dalších projektů byla stejně úspěšná. V Plzni Doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. děkan FEL - 4 -

6 - 5 -

7 Složení orgánů fakulty Vedení FEL Složení vedení FEL do : Děkan Proděkan pro pedagogickou činnost: Proděkan pro vědu: Proděkan pro rozvoj: Proděkan pro vnější styky: Tajemník: Složení vedení FEL od : Děkan Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost v Bc. studiu a v 1. Etapě studia Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost V navazujícím Mgr.studiu, v II.etapě studia a V kombinovaném studiu Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a doktorské studium Proděkan pro rozvoj informační činnost a vnější vztahy Proděkan pro výstavbu FEL a pro styk s praxí Tajemník doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Josef ČERVENÝ, CSc. doc. Ing. Václav KŮS, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. doc. Ing. Jan MÜHLBACHER, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Eva KUČEROVÁ, CSc. doc. Ing. Štěpán RUSŇÁK, CSc. doc. Ing. Jiří HAMMERBAUER, Ph.D. doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. Ing. Petr ŘEZÁČEK, Ph.D. Akademický senát předseda: místopředseda: Tajemník: Ing. Václav Boček, Ph.D. Jan Přech Ing. Roman Hamar, Ph.D Prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Ing. Emil Dvorský, CSc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. Václav Ježek Petr Klíma Ing. Milan Krasl, Ph.D. Ing. Petr Kropík doc. Ing. Josef Linda, CSc. Jaromír Pažout Ing. Zdeněk Peroutka Ing. Bohumil Skala, Ph.D. Zdeněk Straka prof. Ing. František Vondrášek, CSc. Vědecká rada FEL Složení vědecké rady do : Ing. Jiří Barták, CSc ZČE Plzeň doc. Ing. Josef Linda, CSc. KEE Prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. vedoucí KES doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, děkan FEL Prof. Ing. Zdeňka Benešová, vedoucí KTE prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE CSc. Prof. Ing. Miloš Beran, CSc. vedoucí KEE prof. Ing. Václav Mentlík, CSc KET Ing. Jaromír Braun, DrSc. AV ČR Praha doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE,proděkan FEL Doc. Ing. Josef Červený, CSc. KES,proděkan FEL prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. vedoucí KAE Doc. Ing. Jiří Danzer, CSc. ŠKODA DT, Plzeň Ing. Petr Rada, CSc. ŠKODA Energo Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. KTE,ředitel ÚE AV doc.ing.vlastimil Skočil,CSc. ved.ket,proděk.fel Ing. Jiří Fiedler, CSc. ŠKODA Energo Ing. Milan Šíma Panasonic Plzeň Prof. Ing.Dr.Václav AV ČR Praha Ing. Jiří Vacátko ŠKODA Energo Hamata,DrSc. Prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha prof. Ing.František Vondrášek,CSc. vedoucí KVE Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE,tajemník FEL prof. Ing. Zdeněk Vostracký,DrSc. FEK, rektor ZČU Doc. Ing. Václav Kůs, CSc. proděkan FEL Ing. Pavel Wünsch SPT Telecom Čestný člen vědecké rady FEL: prof.ing.dr.jaroslav Štěpina, DrSc.,Dr.h.c., Universität Kaiserslautern,SRN - 6 -

8 Složení vědecké rady od : prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Beran, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň Ing. Jaromír Braun, DrSc. ÚRE AV Praha prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. ÚEAV, FEL ČVUT Praha doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE, děkan FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Václav Kůs, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. FEL ČVUT Praha prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. KET, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. KAE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Psutka, CSc. FAV ZČU Plzeň doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. KET, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. VUT Brno Ing. Václav Svoboda Škoda Electric s.r.o. Ing. Milan Šíma Matsushita Plzeň prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. ÚE AV ČR prof. Ing. František Vondrášek,CSc. FEL ZČU Plzeň Katedry a pracoviště Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE) Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE) Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV) Katedra technologií a měření (KET) Katedra teoretické elektrotechniky (KTE) Děkanát Fakulty elektrotechnické (DFEL) Sekretariát děkana Studijní oddělení Elektrotechnická laboratoř (ETL) prof.ing. Jiří Pinker,CSc. doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. doc. Ing. Václav Kůs, CSc. doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Počty pracovníků Katedra Fyzický počet pracovníků Přepočtený počet pracovníků KAE 17 16,54 KEE 26 23,36 KET 25 22,5 KEV 26 19,67 KTE 14 14,26 DFEL 5 5,6 Celkem ,93 Vnitřní efektivnost fakulty V rámci mezifakultních vzdělávacích aktivit je na FEL poměr 15,65 vyučovaných přepočtených studentů na jednoho akademického pracovníka. Po započítání studentů doktorských studijních programů pak připadalo v roce 2003 na akademického pracovníka 17,55 přepočtených vyučovaných studentů. V průměru bylo použito na jednoho studenta Kč neinvestičních prostředků a Kč investičních prostředků

9 Studijní a pedagogická činnost Od akademického roku 02/03 byla zahájena výuka v tříletém bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informatika. Noví studenti jsou od roku 2002 přijímáni pouze do strukturovaných studijních programů a jejich oborů. Původní studijní programy a obory Kód KKOV Název studijního programu 2612R Elektrotechnika a informatika 2612T Elektrotechnika a informatika 2612V Elektrotechnika a informatika Název studijního oboru -Elektrotechnika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Dopravní elektroinženýrství -El. stroje a přístroje -Elektronika a sděl. Technika -Elektroenergetika -Průmyslová elektronika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Elektroenergetika -Elektronika -Elektrotechnika Standard. Doba studia v ak.rocích Bc. Mgr. Ph.D. Datum platnosti akreditu Forma studia 3, Prez Prez Prez. Komb. Strukturované studijní programy a obory Kód KKOV 2612R 2642R 2612T 2642T Název studijního Název studijního oboru Standard. doba studia v ak.rocích programu Bc. Mgr. Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika -Elektrotechnika a energetika -Elektronika a telekomukace -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Datum platnosti akreditu Forma studia Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná -Elektroenergetika -Prům.elektronika a elektromech. -Elektronika a aplik. Informatika -Telekomunikační a mult.systémy -Dopravní elektroinženýrství -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná - 8 -

10 Nové studijní programy v roce 2003 V roce 2003 byla rozšířena akreditace studijního programu Aplikovaná elektrotechnika bakalářského i magisterského o kombinovanou formu. Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v ak. rocích Bc. Mgr. Datum udělení akreditace Datum platnosti akreditu Forma studia B2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika N2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika Výuka ve všech programech na FEL je akreditována také v anglickém jazyce. Stav přijímacího řízení bakalářské studijní programy Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika CELKEM studijní obor EAT ELE KOE TEK prez. AEL komb. AEL Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Rozhodnutí o přijetí bez přij. zkoušek a zapsáno Pozváno na přijímací zkoušky Zúčastnilo se přij. zkoušek v řádném termínu Zúčastnilo se přij. zkoušek v náhr. termínu Přijato po přij. zkouškách Nepřijato Kritéria pro přijetí uchazečů na prezenční studium Kritéria pro přijetí uchazečů na kombinované studium Celkem z testů 25, celkem z přijímacích zkoušek 16 Celkem z testů 23, celkem z přijímacích zkoušek 12 z toho zapsáno Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí z toho zapsáno Celkem zapsáno Poznámka: cca 550 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 4), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je navazující magisterský studijní Elektrotechnika a informatika program studijní obor EE EI PE TM KE TE CELKEM Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Přijato Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí Celkem studentů 1. ročníků navazujícího Mgr. studia Poznámka: 8 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 3), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je

11 Přehled počtu studentů v 1. ročníku na FEL k k (po ZS) k (po 1. roč.) Zapsáno zapsáno Úbytek Zapsáno úbytek E (326) 260 (251) 122 (75 ) 235 (232) 147 (94) 100 % 32% (23 %) 39% (29 %) KE (155) 116 (125) 36 (30) 98 (115) 54 (40) 100 % 24% (19 %) 36% (26 %) TE 1 46 (47) 27 (37) 19 (10) 23 (33) 23 (14) 100 % 41% (21 %) 50% (30 %) 580 (528) 403 (413) 177 (115) 356 (380) 224 (148) 100% 31% (22 %) 39% (28 %) Údaje v závorce vyjadřují stav roku 2001/2002 Přehled počtu studentů na FEL k roč EAT ELE KOE TEK ELT (Bc.) KOE TEK AEL 26 +AEL-k 64 ET ES PE DE (Mgr.) SE EE TE KE Navazující Mgr (NMgr.)

12 Přehled SZZ ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN k ZSZ neuspělo uspělo k ZSZ neuspělo uspělo uspělo EE SE ES DE PE KE TE ET ELT KOE TEK FEL Hodnocení nabídky stud.programů vzhledem k uplatnění absolventů na trhu práce Studijní obory na FEL byly zaváděny s ohledem na potřeby a uplatnění absolventů jak v regionu, tak i v celorepublikovém měřítku a pokrývají dostatečně poptávku ze všech oblastí elektrotechniky a navazujících oborů. Zavedením kombinované formy studia v Bc. i Mgr. stupni jsme reagovali na zvýšenou poptávku po vzdělávání touto formou. Absolventi všech stávajících oborů FEL nacházejí velmi dobře odpovídající pracovní uplatnění a ze strany podniků, úřadů a dalších institucí je o ně stabilně značný zájem. Uplatnění nových forem studia Nové formy studia na FEL jsou spojeny především s masovým využíváním výpočetní techniky a profesionálních SW, čímž se mění struktura některých teoretických i aplikačních předmětů. Zároveň do řady předmětů pronikají aspekty z oblasti manažerských a marketingových dovedností. V mnoha předmětech především ve 2. etapě studia pracují studenti na projektech s úzkou vazbou na praxi. I v roce 2002 pokračoval trend, kdy špičkoví představitelé významných podniků a institucí z ČR i zahraničí v rámci výuky přednesli přednášku zaměřenou na špičkové poznatky z elektrotechniky a informatiky či na manažerskou problematiku jejich podniku či oboru. Studijní neúspěšnost Studium obor zapsáno studuje Úbytek Zanechali Nesplnili Bc. EAT+ELE KOE TEK Mgr. E KE TE

13 Možnosti studia handicapovaných uchazečů Možnost studia těchto studentů závisí na druhu a stupni handicapu. Pokud má student intelektuální předpoklady pro vysokoškolské studium a je schopen verbální a grafické komunikace, má možnost na naší fakultě studovat. Využívání kreditního systému FEL zavedla kreditní systém již na počátku jeho fungování na univerzitě. Studenti využívají možností kreditního systému při volbě předmětů z celouniverzitní nabídky, využívají však také možnost transferu kreditů ze zahraničních pobytů. Plnění rozpočtu FEL ZČU v r Neinvestiční výnosy a náklady r.2003 (za činnosti 1111, 1311, 1410, 1490, 1710) Výnosy: Náklady: Původní plán skutečnost tzn. změna dotace MŠMT , , ,5 včetně hosp. výsl. r vlastní příjmy 1 800, , ,4 c e l k e m , , ,9 mzdy + OON , ,6 118,7 soc. náklady , ,5 248,2 osobní náklady celkem , ,1 věcné náklady celkem , , ,6 celkové náklady NIV , , ,7 Pozn.: - z dotací převedeno tis. Kč na FRIM pro r Hospodářský výsledek NIV roku 2003 FEL celkem: účetní hospodářský výsledek: skutečné výnosy skutečné náklady = ,62 Kč (tj.- 0,35% z rozpočtu NIV) ,33 Kč = ,71 Kč faktický hospodářský výsledek (při započítání aktiv převedených do r. 2004) = - 208, = tis. Kč (tj. + 5,88% z rozpočtu NIV) Čerpání investic v r.2003 Investice z dotace MŠMT a z FRIM FEL 2003 FEL 2002 FEL , ,9 Pozn.: Do r převedeno přes FRIM = tis. Kč na INV r tis. Kč byl rozvojový program, který byl FEL přidělen až v závěru roku Investice ve výši 720 tis. Kč byly v r získány z výzk. záměrů, dotace na přístrojové vybavení z MŠMT a 138 tis. Kč z daru. V roce 2003 fakulta získala vlastní insignie žezlo, děkanský řetěz a řetěz promotora

14 Hlavní položky čerpání NIV FEL na věcné náklady (porovnání 2000 až 2003) r r (r. 2001) - všeobecný materiál 473,4 425,8 (430,7 ) - materiál ze skladu 158,7 361,1 (277,6) - drobný hmotný materiál nad 500,- Kč 2 848, ,3 (1 048,4) - knihy a časopisy ,2 (162,2) - údržba zařízení, repro a výp. Techniky 168,9 217,7 (232,0) - doprava 65,4 45,1 (271,7) - cestovné 1 240,3 503,8 (258,6) - poštovné 65,4 74,7 (83,4) - telefony 401,3 413,5 (451,7) - SW 27,8 533,1 (172,9) - vložné 422,3 109,4 (40,1) - členské příspěvky 60,3 44,4 (36,2) - kancelářský materiál 75,0 150,8 (93,1) - xerox, rozmnožovna, foto 138,6 94,5 (181,1) - nájemné 66,9 73,5 (60,8) - přeprava studentů, ubytování 287,0 264,2 (86,4) - dotace skript 235,6 366,5 (200,3) - stipendia prospěchová 471,6 531,3 (514,7) - stipendia mimořádná a ostatní 782,6 371,4 (306,0) - náklady na reprezentaci 34,1 39,6 (21,9) - energie (el., plyn, vodné a stočné) 8 424,5*) *) (1 968,0) - ostatní různé položky 181,2 163,1 (402) C e l k e m z rozp. FEL *) 8 424,5 tis. *) tis.k (7 720 tis. Kč) Pozn.: - některé provozní náklady byly uhrazeny z jiných zdrojů (rozvojové projekty, poplatky za studium samoplátců apod.) *) energie zaplaceny zálohově před tvorbou rozpočtu FEL 2003 (není proto v součtu) Výzkumná a publikační činnost Profesorská, jmenovací a habilitační řízení V roce 2003 proběhla na FEL úspěšně dvě habilitační řízení (Ing.Skála a Ing. Dvorský) a jedno řízení ke jmenování profesorem (Doc.Kůs). Dále byla zahájena dvě habilitační řízení. Publikační činnost Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Zahraniční monografie Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících konferencí Tuzemské monografie Články v domácích odborných časopisech a sbornících konferencí Celkem

15 Grantové a projektové aktivity, výzkumné záměry Typy projektů Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE MŠMT počet 1 1 výzkumné záměry Kč (tis.) MŠMT počet 1 *)1 1 *)1 Výzkumná centra Kč (tis.) GAČR počet *)2 3 *)2 11 *)2 Kč (tis.) GA AV ČR počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt - AIP počet MŠMT FR VŠ Kč (tis.) počet Kč (tis.) MŠMT Ingo počet 5. RP EU Kč (tis.) počet 2 *)3 2 *)3 Kč (tis.) Mezinárodní projekty počet 2 2 Kč (tis.) Celkově počet Kč (tis.) Poměrná část z fakulty... [%] 15,5 57,9 3,8 17,4 5,4 Údaje pro databázi CEP Kč (tis.) korekce MŠMT [%] 15,5 56,9 3,8 17,4 5,4 *)1 účast KAE na NTC *)2 včetně spoluřešitelství *)3 včetně příspěvku z Fondu ŽP Studium v doktorských studijních programech V následující tabulce je uveden stav počtu doktorandů podle jednotlivých školitelských pracovišť k : Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Počet doktorandů v prezenční formě Počet doktorandů v kombinované formě Celkový počet doktorandů Počet doktorandů s přerušeným studiem Počet doktorandů se složenou SDZ Počet disertací obhájených v r Prestižní aktivity Počet mezinárodních konferencí a seminářů 3 Počet ostatních odborných konferencí a seminářů 2 Počet ostatních akcí 4 Členství pracovníků v redakčních radách 4 Členství pracovníků ve vědeckých radách 28 Členství pracovníků v grémiích a komisích 18 Členství pracovníků v radách programů a v grantových komisích 3 Členství pracovníků v programových výborech konferencí 11 Členství pracovníků v národních a mezinárodních společnostech

16 Mezinárodní spolupráce (vč. studentské a učitelské mobility) Již tradičně spolupracuje FEL se zahraničními školami v Anglii (Brunel University, University of Glasgow), v SRN (Fachhochschule Regensburg, Westächsische Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zwickau, Fachhochschule Amberg Weiden, Fachhochschule Deggendorf, Technische Universität Chemnitz, Technische Universitat Illmenau), ve Francii (Universite des Sciences et Techniques du Landuedoc, Universite Joseph Fourier Grenoble I, ESIE Paris), v Belgii (Katholieke Hogeschool Limburg), v Rakousku (Technische Universität Gratz, Universität Klagenfurt ) a ve Španělsku (Univerzita Vigo). Pobyty studentů byly semestrální, učitelů pak týdenní. Katedry KAE KEE KET KEV KTE Fakulta Spolupráce s institucemi v rámci projektu ERASMUS Spolupráce s institucemi v rámci projektu AKTION Spolupráce s institucemi v rámci projektu KONTAKT Spolupráce se zahraničím DAAD Spolupráce se zahraničím LEONARDO Spolupráce se zahraničím STIFFTUNG Celkem

17 - 16 -

18 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ KAE tel.: fax: KAE FEL ZČU, Pětatřicátníků 14, Plzeň Vedoucí katedry: Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. tel.: Zástupce vedoucího katedry: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. tel.: Tajemník katedry: Ing. Václav Koucký, CSc. tel.: Oddělení KAE: - Oddělení elektroniky - Oddělení elektronických řídících systémů - Oddělení telekomunikační a multimediální techniky Charakteristika katedry v roce 2003: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje studium oborů Elektronika a telekomunikace (bakalářský), Elektronika a aplikovaná informatika (magisterský), Telekomunikační a multimediální systémy (magisterský) a Dopravní elektroinženýrství (magisterský, zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika). Jedná se vesměs o obory, které se velmi rychle vyvíjejí a vyžadují od všech vyučujících trvalé sledování všech novinek a neustálé studium. Zavádění nových učebních plánů a nových předmětů znamená zvýšenou pracovní zátěž pro všechny pracovníky. Přesto se dařilo úspěšně pracovat i na

19 poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 55 publikací, formou kontraktů pracovali na vývoji pro dvě významné firmy (Panasonic, Výzkumný ústav železniční), byly podány a uznány dva průmyslové vzory. Jako prestižní aktivitu lze jmenovat zapojení členů katedry do výzkumného centra Nové technologie. Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. V roce 2003 bylo předneseno celkem 55 referátů. Konference byla technicky sponzorována organizací IEEE a zúčastnili se jí odborníci z celého světa ze Slovenska, USA, Mexika, Anglie, Německa, Řecka, Turecka). 1 ZAMĚSTNANCI KATEDRY 1.1 Počty pracovníků Profesoři 1 Docenti 8 Odborní asistenti 7 Asistenti 2 Vědečtí pracovníci - Interní doktorandi 15 Administrativní pracovníci 1 Technici 1 Celkem:

20 1.2 Jmenovitě interní členové katedry Akademičtí pracovníci Celkem 33 Jméno Obor, oblast Členství v odborných společnostech prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. doc. Dr. Ing.Vjačeslav Georgiev doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. doc. Ing. Josef Hrušák, CSc. doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. doc.ing. Jiří Skála, Ph.D. Elektronické systémy Číslicové zpracování signálů, diagnostika Elektronické napájecí zdroje Teorie systémů Teorie řízení procesů Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Radiotechnika, lékařská elektronika Elektromagnetická kompatibilita IEEE, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká elektrotechnická společnost, Člen redakční rady časopisu Slaboproudý obzor a časopisu Technologies and Prosperity doc. Ing. Milan Štork, CSc. doc. Ing. Jaroslav Valenta, CSc. Ing. Jiří Basl, Ph.D. Ing. Petr Hloušek, Ph.D. Ing. Kamil Kosturik, Ph.D. Ing. Václav Koucký, CSc. Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D. Ing. Martin Poupa, Ph.D. Zpracování signálů, lékařská elektronika Telekomunikace Programování Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Průmyslové sběrnice Elektronické řídící systémy Číslicové zpracování signálů Programovatelné logické obvody Člen redakční rady časopisu Lékař a technika

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek)

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) 02.04.2014 02.04.2014 www.fel.zcu.cz Prof. Ing.

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Koleje Harcov Areál TUL 2 Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř

E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno VESELÝ, Pavel Adresa Štěpánovice 80, Klatovy, 339 01 Telefon Fax E-mail cv@cbradio.cz Národnost Česká Datum narození 30.12.1976

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská Vysoké učení technické v Brně Prosperita a lidskost se představuje založena v roce 1992 již přes 10.000 absolventů letos 3.089 studentů, 82 doktorandů Ústav ekonomiky, Ústav financí,

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání:

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni listopad 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č.

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více