Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL 7 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 8 ROZPOČET FEL 12 VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 13 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 15 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ (KAE) 17 KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE (KEE) 35 KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY (KEV) 61 KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ (KET) 81 KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY (KTE)

3 ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ Fakulta elektrotechnická je jednou ze sedmi fakult Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla v r Kořeny tradice výuky elektrotechniky však nalezneme již na začátku dvacátého století v souvislosti s elektrotechnickou výrobou ve Škodovce. Vysokoškolská výuka elektrotechniky v Plzni se datuje od roku 1949, kdy vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni. V roce 1960 pak byla v rámci této vysoké školy založena Fakulta elektrotechnická. Prvním děkanem FEL v Plzni byl Prof. Ing. dr. Emil Langer, DrSc. ( ), dále tuto významnou funkci zastávali Prof. Ing. dr. Karel Volf ( a ), Prof. Ing. Jaroslav Chládek ( ), Doc. Ing. Zbyněk Kraus, CSc. ( ), Prof. Ing. Jaroslav Švajcr, CSc. ( ), Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc. ( ), Doc. Ing. Václav Čtvrtník, CSc. ( ), Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. ( ) a Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. ( ). Z mnoha dalších významných osobností, které po desítky let profilovaly tvář elektrotechnické fakulty v Plzni připomeňme alespoň profesory Hlávku, Prombergera, Dubského, Iblera, Klátila, Kliera, Kubíka, Kuleho, Mayera, Rybáře, Bartoše, Berana, Koženého, Vondráška, Pinkera a další. Fakulta má tedy již svoji výraznou historii a tradici a za dobu své existence vychovala přes sedm a půl tisíce úspěšných absolventů inženýrů, bakalářů, kandidátů věd a doktorů. Její zaměstnanci jsou autory velkého množství významných objevů, návrhů a projektů i mnoha odborných a vědeckých publikací a dalších prestižních aktivit. V roce 2003 jsme si připomenuli 50 let od okamžiku, kdy na VŠSE v Plzni promovalo prvních 13 inženýrů elektrotechniky. Fakulta elektrotechnická prošla za tuto dobu mnohými změnami. Zpočátku byla orientovaná na úzkou spolupráci s regionálním průmyslem, především se Škodovkou, čímž bylo dáno její silnoproudé zaměření. Základem výuky a vědeckovýzkumné činnosti byla oblast elektrických strojů a přístrojů, energetiky a později elektrických pohonů. V osmdesátých letech se profilovala nová orientace části fakulty na elektroniku, kybernetiku a výpočetní techniku, což dalo později podnět k odtržení části pracovišť s tímto zaměření a vzniku Fakulty aplikovaných věd. Se změněnými ekonomickými podmínkami na počátku let devadesátých naše fakulta postupně ztrácela zázemí v podnicích jako plzeňská Škodovka. S rozdělením Československa bylo také nutné zajistit kontinuitu ve výuce oborů, které se vyučovaly na slovenských vysokých školách. Proto na Fakultě elektrotechnické došlo k posílení slaboproudých oborů a vzniku nových perspektivních oborů jako např. Elektronika a sdělovací technika, Dopravní elektroinženýrství se zaměřením na drážní zabezpečovací a sdělovací techniku, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie, z nichž některé jsou unikátní v rámci republiky. V těchto oborech mají klíčové postavení elektronika, informatika a telekomunikace. Neznamená to však zánik či oslabení výuky tradičních elektrotechnických oborů, ale posílení všech těch oblastí, kde máme tradičně dobré výsledky, ale i těch, které jsou naším okolím žádány. Udržení víceméně kompletního portfolia oborů a zaměření nezávisle na krátkodobých vlivech je klíčové z hlediska výchovy kvalitních široce použitelných elektroinženýrů. Snažíme se zavádět nejmodernější techniku do výuky především za úzké spolupráce a podpory firem a okolí. Pokud je to možné, využíváme jejich zázemí také při realizaci odborných praxí a diplomových a disertačních prací. Posilujeme interdisciplinární charakter výuky, k čemuž právě univerzitní prostředí svou mnohotvárností a možnostmi dává ty nejlepší předpoklady. Studenti mají též možnost využít našich širokých mezinárodních kontaktů k získání mezinárodních zkušeností formou zahraničních praxí, studijních pobytů a exkurzí, či realizací části studia na zahraničních vysokých školách. Fakulta se pravidelně zapojuje do - 2 -

4 vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus a Sokrates. Studenti i pedagogové tak mají příležitost navštívit univerzity celé Evropy a získat zkušenosti z oboru. V rámci těchto evropských výukových projektů byly pro tyto mezinárodní výměny především studentů získány prostředky ve výši přes 3.5 milionu korun. Na fakultě je též aktivní lokální výbor IAESTE. Rok 2003 byl pro fakultu v řadě oblastí mimořádný: Po reakreditaci všech stávajících studijních oborů a především akreditaci strukturovaného třístupňového studia v roce 2002 začala být v roce 2003 realizována nová struktura studia na FEL, která lépe odpovídá současným trendům vysokoškolského vzdělávání. Obsahuje poněkud více unifikovaný tříletý bakalářský stupeň ve dvou studijních programech. Již tradiční program Elektrotechnika a informatika má v bakalářském stupni čtyři obory: Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie a Komerční elektrotechnika. Nový program Aplikovaná elektrotechnika je jednooborovým programem prakticky orientovaného bakalářského studia. Navazující magisterské programy jsou též dva: dvouletý Elektrotechnika a informatika se sedmi obory - Elektroenergetika, Průmyslová elektronika a elektromechanika, Elektronika a informatika, Dopravní elektroinženýrství, Telekomunikační a multimediální systémy, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie a zcela nový tříletý program Aplikovaná elektrotechnika s prvním vyrovnávacím ročníkem určený především pro absolventy jiných fakult a vysokých škol. V doktorském stupni zachováváme stávající obory Elektronika, Elektrotechnika a Elektroenergetika. Všechny obory jsou též akreditovány v anglické verzi. Všichni studenti prvních ročníků v akademickém roce 2003/2004 poprvé nastoupili do nových oborů strukturovaného studia včetně navazujícího magisterského studia, což umožní vznik nových kombinací oborů a forem vzdělávání. Na novou strukturu studia přejde fakulta plně nejpozději během příštích čtyř let, kdy postupně zanikne původní pětileté magisterské studium. V průběhu roku 2003 proběhla úspěšně akreditace kombinované formy bakalářského a magisterského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika a reakreditace práva na konání habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Elektroenergetika. Tím má FEL plně akreditovány všechny obory a studijní programy, které zabezpečuje. Od počátku roku 2003 plně vstoupila v platnost nová struktura pracovišť FEL, kterou tvoří pět kateder: Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Katedra elektroenergetiky a ekologie, Katedra teoretické elektrotechniky, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací a Katedra technologií a měření. Součástí fakulty je i Akreditovaná elektrotechnická laboratoř. Dále pokračovalo posilování personálního a materiálního zabezpečení pracovišť. Počátkem roku proběhla volba děkana FEL a od 1. března 2003 je novým děkanem FEL doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. a v čele fakulty stojí nové vedení rozšířené o proděkanku pro bakalářské studium i rekonstruovaná vědecká rada a další orgány fakulty. Rok 2003 byl proto i rokem jakéhosi zaučování se některých nově jmenovaných funkcionářů i rokem určitých organizačních změn. V současné době má Fakulta elektrotechnická v Plzni přibližně studentů, 105 zaměstnanců (z toho 13 profesorů a 30 docentů). Činnost zabezpečuje 5 vlastních kateder, ale i několik kateder ostatních fakult univerzity. Fakulta nabízí studium ve dvou studijních programech Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika a celkem v 5 bakalářských, 7 magisterských a 3 doktorských oborech. Jednou z nejvýznamnějších událostí v celém životě fakulty byla realizace výstavby nové budovy FEL v areálu ZČU na Borských polích a v září 2003 byla otevřena první část tohoto objektu, tj. velké posluchárny se špičkovým audiovizuálním vybavením. Začaly se tak - 3 -

5 naplňovat sny a úsilí několika generací pracovníků FEL. V průběhu roku 2004 dojde k úplnému přestěhování FEL do nové budovy, jejíž výstavba byla ukončena v prosinci Na poli vědy a výzkumu se fakulta již tradičně účastnila projektů Grantové agentury České republiky (GA ČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) i fondu Matsushita UWB Academic Prize (MUAP) a dalších. Fakulta byla rovněž samostatným řešitelem výzkumného záměru Výkonové a řídicí systémy elektromechanické přeměny energie v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Pracovníci fakulty se též zúčastnili na práci národního výzkumného centra Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, kde zajišťují jeden ze šesti odborů: Informační a elektronické technologie.významnou činností bylo i pořádání řady seminářů a vědeckých konferencí pracovišti fakulty. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je svými výsledky i ohlasem moderní, prosperující a úspěšná elektrotechnická fakulta opírající se o více jak padesátiletou tradici. Je nedílnou a rovnocennou součástí skupiny tradičních elektrotechnických fakult ČR s úzkými kontakty na ostatní technické fakulty v ČR i zahraničí. FEL ZČU má perspektivu a ambice toto postavení udržet a ještě dále zlepšovat. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří v uplynulém období jakkoli přispěli svou prací, úsilím, originálními nápady i odbornými a vědeckými aktivitami k fungování a prestiži elektrotechnické fakulty. Dík patří i studentům, mimo jiné i za to, že si vybrali právě naší fakultu a aktivně zde studují a připravují se na budoucí povolání a všem pedagogům a pracovníkům FEL, že jim k tomu vytvořejí potřebné podmínky. Ocenění náleží i vedení kateder a fakulty za organizování a zabezpečení provozní, výzkumné a především pedagogické činnosti. Nelze též zapomenout na poděkování směrem k vedení univerzity i ostatních jejích součástí, partnerům, podnikům a institucím i jednotlivým osobám z okolí univerzity v regionu, ČR i ve světě, kteří fakultu jakkoli podporovali. Přejme si, aby i další obtížná období realizace nové struktury studia, zprovoznění fakulty v novém objektu i uplatnění se v oblasti grantů a dalších projektů byla stejně úspěšná. V Plzni Doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. děkan FEL - 4 -

6 - 5 -

7 Složení orgánů fakulty Vedení FEL Složení vedení FEL do : Děkan Proděkan pro pedagogickou činnost: Proděkan pro vědu: Proděkan pro rozvoj: Proděkan pro vnější styky: Tajemník: Složení vedení FEL od : Děkan Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost v Bc. studiu a v 1. Etapě studia Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost V navazujícím Mgr.studiu, v II.etapě studia a V kombinovaném studiu Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a doktorské studium Proděkan pro rozvoj informační činnost a vnější vztahy Proděkan pro výstavbu FEL a pro styk s praxí Tajemník doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Josef ČERVENÝ, CSc. doc. Ing. Václav KŮS, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. doc. Ing. Jan MÜHLBACHER, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Eva KUČEROVÁ, CSc. doc. Ing. Štěpán RUSŇÁK, CSc. doc. Ing. Jiří HAMMERBAUER, Ph.D. doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. Ing. Petr ŘEZÁČEK, Ph.D. Akademický senát předseda: místopředseda: Tajemník: Ing. Václav Boček, Ph.D. Jan Přech Ing. Roman Hamar, Ph.D Prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Ing. Emil Dvorský, CSc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. Václav Ježek Petr Klíma Ing. Milan Krasl, Ph.D. Ing. Petr Kropík doc. Ing. Josef Linda, CSc. Jaromír Pažout Ing. Zdeněk Peroutka Ing. Bohumil Skala, Ph.D. Zdeněk Straka prof. Ing. František Vondrášek, CSc. Vědecká rada FEL Složení vědecké rady do : Ing. Jiří Barták, CSc ZČE Plzeň doc. Ing. Josef Linda, CSc. KEE Prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. vedoucí KES doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, děkan FEL Prof. Ing. Zdeňka Benešová, vedoucí KTE prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE CSc. Prof. Ing. Miloš Beran, CSc. vedoucí KEE prof. Ing. Václav Mentlík, CSc KET Ing. Jaromír Braun, DrSc. AV ČR Praha doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE,proděkan FEL Doc. Ing. Josef Červený, CSc. KES,proděkan FEL prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. vedoucí KAE Doc. Ing. Jiří Danzer, CSc. ŠKODA DT, Plzeň Ing. Petr Rada, CSc. ŠKODA Energo Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. KTE,ředitel ÚE AV doc.ing.vlastimil Skočil,CSc. ved.ket,proděk.fel Ing. Jiří Fiedler, CSc. ŠKODA Energo Ing. Milan Šíma Panasonic Plzeň Prof. Ing.Dr.Václav AV ČR Praha Ing. Jiří Vacátko ŠKODA Energo Hamata,DrSc. Prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha prof. Ing.František Vondrášek,CSc. vedoucí KVE Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE,tajemník FEL prof. Ing. Zdeněk Vostracký,DrSc. FEK, rektor ZČU Doc. Ing. Václav Kůs, CSc. proděkan FEL Ing. Pavel Wünsch SPT Telecom Čestný člen vědecké rady FEL: prof.ing.dr.jaroslav Štěpina, DrSc.,Dr.h.c., Universität Kaiserslautern,SRN - 6 -

8 Složení vědecké rady od : prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Beran, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň Ing. Jaromír Braun, DrSc. ÚRE AV Praha prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. ÚEAV, FEL ČVUT Praha doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE, děkan FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Václav Kůs, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. FEL ČVUT Praha prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. KET, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. KAE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Psutka, CSc. FAV ZČU Plzeň doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. KET, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. VUT Brno Ing. Václav Svoboda Škoda Electric s.r.o. Ing. Milan Šíma Matsushita Plzeň prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. ÚE AV ČR prof. Ing. František Vondrášek,CSc. FEL ZČU Plzeň Katedry a pracoviště Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE) Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE) Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV) Katedra technologií a měření (KET) Katedra teoretické elektrotechniky (KTE) Děkanát Fakulty elektrotechnické (DFEL) Sekretariát děkana Studijní oddělení Elektrotechnická laboratoř (ETL) prof.ing. Jiří Pinker,CSc. doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. doc. Ing. Václav Kůs, CSc. doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Počty pracovníků Katedra Fyzický počet pracovníků Přepočtený počet pracovníků KAE 17 16,54 KEE 26 23,36 KET 25 22,5 KEV 26 19,67 KTE 14 14,26 DFEL 5 5,6 Celkem ,93 Vnitřní efektivnost fakulty V rámci mezifakultních vzdělávacích aktivit je na FEL poměr 15,65 vyučovaných přepočtených studentů na jednoho akademického pracovníka. Po započítání studentů doktorských studijních programů pak připadalo v roce 2003 na akademického pracovníka 17,55 přepočtených vyučovaných studentů. V průměru bylo použito na jednoho studenta Kč neinvestičních prostředků a Kč investičních prostředků

9 Studijní a pedagogická činnost Od akademického roku 02/03 byla zahájena výuka v tříletém bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informatika. Noví studenti jsou od roku 2002 přijímáni pouze do strukturovaných studijních programů a jejich oborů. Původní studijní programy a obory Kód KKOV Název studijního programu 2612R Elektrotechnika a informatika 2612T Elektrotechnika a informatika 2612V Elektrotechnika a informatika Název studijního oboru -Elektrotechnika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Dopravní elektroinženýrství -El. stroje a přístroje -Elektronika a sděl. Technika -Elektroenergetika -Průmyslová elektronika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Elektroenergetika -Elektronika -Elektrotechnika Standard. Doba studia v ak.rocích Bc. Mgr. Ph.D. Datum platnosti akreditu Forma studia 3, Prez Prez Prez. Komb. Strukturované studijní programy a obory Kód KKOV 2612R 2642R 2612T 2642T Název studijního Název studijního oboru Standard. doba studia v ak.rocích programu Bc. Mgr. Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika -Elektrotechnika a energetika -Elektronika a telekomukace -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Datum platnosti akreditu Forma studia Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná -Elektroenergetika -Prům.elektronika a elektromech. -Elektronika a aplik. Informatika -Telekomunikační a mult.systémy -Dopravní elektroinženýrství -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná - 8 -

10 Nové studijní programy v roce 2003 V roce 2003 byla rozšířena akreditace studijního programu Aplikovaná elektrotechnika bakalářského i magisterského o kombinovanou formu. Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v ak. rocích Bc. Mgr. Datum udělení akreditace Datum platnosti akreditu Forma studia B2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika N2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika Výuka ve všech programech na FEL je akreditována také v anglickém jazyce. Stav přijímacího řízení bakalářské studijní programy Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika CELKEM studijní obor EAT ELE KOE TEK prez. AEL komb. AEL Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Rozhodnutí o přijetí bez přij. zkoušek a zapsáno Pozváno na přijímací zkoušky Zúčastnilo se přij. zkoušek v řádném termínu Zúčastnilo se přij. zkoušek v náhr. termínu Přijato po přij. zkouškách Nepřijato Kritéria pro přijetí uchazečů na prezenční studium Kritéria pro přijetí uchazečů na kombinované studium Celkem z testů 25, celkem z přijímacích zkoušek 16 Celkem z testů 23, celkem z přijímacích zkoušek 12 z toho zapsáno Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí z toho zapsáno Celkem zapsáno Poznámka: cca 550 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 4), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je navazující magisterský studijní Elektrotechnika a informatika program studijní obor EE EI PE TM KE TE CELKEM Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Přijato Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí Celkem studentů 1. ročníků navazujícího Mgr. studia Poznámka: 8 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 3), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je

11 Přehled počtu studentů v 1. ročníku na FEL k k (po ZS) k (po 1. roč.) Zapsáno zapsáno Úbytek Zapsáno úbytek E (326) 260 (251) 122 (75 ) 235 (232) 147 (94) 100 % 32% (23 %) 39% (29 %) KE (155) 116 (125) 36 (30) 98 (115) 54 (40) 100 % 24% (19 %) 36% (26 %) TE 1 46 (47) 27 (37) 19 (10) 23 (33) 23 (14) 100 % 41% (21 %) 50% (30 %) 580 (528) 403 (413) 177 (115) 356 (380) 224 (148) 100% 31% (22 %) 39% (28 %) Údaje v závorce vyjadřují stav roku 2001/2002 Přehled počtu studentů na FEL k roč EAT ELE KOE TEK ELT (Bc.) KOE TEK AEL 26 +AEL-k 64 ET ES PE DE (Mgr.) SE EE TE KE Navazující Mgr (NMgr.)

12 Přehled SZZ ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN k ZSZ neuspělo uspělo k ZSZ neuspělo uspělo uspělo EE SE ES DE PE KE TE ET ELT KOE TEK FEL Hodnocení nabídky stud.programů vzhledem k uplatnění absolventů na trhu práce Studijní obory na FEL byly zaváděny s ohledem na potřeby a uplatnění absolventů jak v regionu, tak i v celorepublikovém měřítku a pokrývají dostatečně poptávku ze všech oblastí elektrotechniky a navazujících oborů. Zavedením kombinované formy studia v Bc. i Mgr. stupni jsme reagovali na zvýšenou poptávku po vzdělávání touto formou. Absolventi všech stávajících oborů FEL nacházejí velmi dobře odpovídající pracovní uplatnění a ze strany podniků, úřadů a dalších institucí je o ně stabilně značný zájem. Uplatnění nových forem studia Nové formy studia na FEL jsou spojeny především s masovým využíváním výpočetní techniky a profesionálních SW, čímž se mění struktura některých teoretických i aplikačních předmětů. Zároveň do řady předmětů pronikají aspekty z oblasti manažerských a marketingových dovedností. V mnoha předmětech především ve 2. etapě studia pracují studenti na projektech s úzkou vazbou na praxi. I v roce 2002 pokračoval trend, kdy špičkoví představitelé významných podniků a institucí z ČR i zahraničí v rámci výuky přednesli přednášku zaměřenou na špičkové poznatky z elektrotechniky a informatiky či na manažerskou problematiku jejich podniku či oboru. Studijní neúspěšnost Studium obor zapsáno studuje Úbytek Zanechali Nesplnili Bc. EAT+ELE KOE TEK Mgr. E KE TE

13 Možnosti studia handicapovaných uchazečů Možnost studia těchto studentů závisí na druhu a stupni handicapu. Pokud má student intelektuální předpoklady pro vysokoškolské studium a je schopen verbální a grafické komunikace, má možnost na naší fakultě studovat. Využívání kreditního systému FEL zavedla kreditní systém již na počátku jeho fungování na univerzitě. Studenti využívají možností kreditního systému při volbě předmětů z celouniverzitní nabídky, využívají však také možnost transferu kreditů ze zahraničních pobytů. Plnění rozpočtu FEL ZČU v r Neinvestiční výnosy a náklady r.2003 (za činnosti 1111, 1311, 1410, 1490, 1710) Výnosy: Náklady: Původní plán skutečnost tzn. změna dotace MŠMT , , ,5 včetně hosp. výsl. r vlastní příjmy 1 800, , ,4 c e l k e m , , ,9 mzdy + OON , ,6 118,7 soc. náklady , ,5 248,2 osobní náklady celkem , ,1 věcné náklady celkem , , ,6 celkové náklady NIV , , ,7 Pozn.: - z dotací převedeno tis. Kč na FRIM pro r Hospodářský výsledek NIV roku 2003 FEL celkem: účetní hospodářský výsledek: skutečné výnosy skutečné náklady = ,62 Kč (tj.- 0,35% z rozpočtu NIV) ,33 Kč = ,71 Kč faktický hospodářský výsledek (při započítání aktiv převedených do r. 2004) = - 208, = tis. Kč (tj. + 5,88% z rozpočtu NIV) Čerpání investic v r.2003 Investice z dotace MŠMT a z FRIM FEL 2003 FEL 2002 FEL , ,9 Pozn.: Do r převedeno přes FRIM = tis. Kč na INV r tis. Kč byl rozvojový program, který byl FEL přidělen až v závěru roku Investice ve výši 720 tis. Kč byly v r získány z výzk. záměrů, dotace na přístrojové vybavení z MŠMT a 138 tis. Kč z daru. V roce 2003 fakulta získala vlastní insignie žezlo, děkanský řetěz a řetěz promotora

14 Hlavní položky čerpání NIV FEL na věcné náklady (porovnání 2000 až 2003) r r (r. 2001) - všeobecný materiál 473,4 425,8 (430,7 ) - materiál ze skladu 158,7 361,1 (277,6) - drobný hmotný materiál nad 500,- Kč 2 848, ,3 (1 048,4) - knihy a časopisy ,2 (162,2) - údržba zařízení, repro a výp. Techniky 168,9 217,7 (232,0) - doprava 65,4 45,1 (271,7) - cestovné 1 240,3 503,8 (258,6) - poštovné 65,4 74,7 (83,4) - telefony 401,3 413,5 (451,7) - SW 27,8 533,1 (172,9) - vložné 422,3 109,4 (40,1) - členské příspěvky 60,3 44,4 (36,2) - kancelářský materiál 75,0 150,8 (93,1) - xerox, rozmnožovna, foto 138,6 94,5 (181,1) - nájemné 66,9 73,5 (60,8) - přeprava studentů, ubytování 287,0 264,2 (86,4) - dotace skript 235,6 366,5 (200,3) - stipendia prospěchová 471,6 531,3 (514,7) - stipendia mimořádná a ostatní 782,6 371,4 (306,0) - náklady na reprezentaci 34,1 39,6 (21,9) - energie (el., plyn, vodné a stočné) 8 424,5*) *) (1 968,0) - ostatní různé položky 181,2 163,1 (402) C e l k e m z rozp. FEL *) 8 424,5 tis. *) tis.k (7 720 tis. Kč) Pozn.: - některé provozní náklady byly uhrazeny z jiných zdrojů (rozvojové projekty, poplatky za studium samoplátců apod.) *) energie zaplaceny zálohově před tvorbou rozpočtu FEL 2003 (není proto v součtu) Výzkumná a publikační činnost Profesorská, jmenovací a habilitační řízení V roce 2003 proběhla na FEL úspěšně dvě habilitační řízení (Ing.Skála a Ing. Dvorský) a jedno řízení ke jmenování profesorem (Doc.Kůs). Dále byla zahájena dvě habilitační řízení. Publikační činnost Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Zahraniční monografie Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících konferencí Tuzemské monografie Články v domácích odborných časopisech a sbornících konferencí Celkem

15 Grantové a projektové aktivity, výzkumné záměry Typy projektů Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE MŠMT počet 1 1 výzkumné záměry Kč (tis.) MŠMT počet 1 *)1 1 *)1 Výzkumná centra Kč (tis.) GAČR počet *)2 3 *)2 11 *)2 Kč (tis.) GA AV ČR počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt - AIP počet MŠMT FR VŠ Kč (tis.) počet Kč (tis.) MŠMT Ingo počet 5. RP EU Kč (tis.) počet 2 *)3 2 *)3 Kč (tis.) Mezinárodní projekty počet 2 2 Kč (tis.) Celkově počet Kč (tis.) Poměrná část z fakulty... [%] 15,5 57,9 3,8 17,4 5,4 Údaje pro databázi CEP Kč (tis.) korekce MŠMT [%] 15,5 56,9 3,8 17,4 5,4 *)1 účast KAE na NTC *)2 včetně spoluřešitelství *)3 včetně příspěvku z Fondu ŽP Studium v doktorských studijních programech V následující tabulce je uveden stav počtu doktorandů podle jednotlivých školitelských pracovišť k : Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Počet doktorandů v prezenční formě Počet doktorandů v kombinované formě Celkový počet doktorandů Počet doktorandů s přerušeným studiem Počet doktorandů se složenou SDZ Počet disertací obhájených v r Prestižní aktivity Počet mezinárodních konferencí a seminářů 3 Počet ostatních odborných konferencí a seminářů 2 Počet ostatních akcí 4 Členství pracovníků v redakčních radách 4 Členství pracovníků ve vědeckých radách 28 Členství pracovníků v grémiích a komisích 18 Členství pracovníků v radách programů a v grantových komisích 3 Členství pracovníků v programových výborech konferencí 11 Členství pracovníků v národních a mezinárodních společnostech

16 Mezinárodní spolupráce (vč. studentské a učitelské mobility) Již tradičně spolupracuje FEL se zahraničními školami v Anglii (Brunel University, University of Glasgow), v SRN (Fachhochschule Regensburg, Westächsische Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zwickau, Fachhochschule Amberg Weiden, Fachhochschule Deggendorf, Technische Universität Chemnitz, Technische Universitat Illmenau), ve Francii (Universite des Sciences et Techniques du Landuedoc, Universite Joseph Fourier Grenoble I, ESIE Paris), v Belgii (Katholieke Hogeschool Limburg), v Rakousku (Technische Universität Gratz, Universität Klagenfurt ) a ve Španělsku (Univerzita Vigo). Pobyty studentů byly semestrální, učitelů pak týdenní. Katedry KAE KEE KET KEV KTE Fakulta Spolupráce s institucemi v rámci projektu ERASMUS Spolupráce s institucemi v rámci projektu AKTION Spolupráce s institucemi v rámci projektu KONTAKT Spolupráce se zahraničím DAAD Spolupráce se zahraničím LEONARDO Spolupráce se zahraničím STIFFTUNG Celkem

17 - 16 -

18 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ KAE tel.: fax: KAE FEL ZČU, Pětatřicátníků 14, Plzeň Vedoucí katedry: Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. tel.: Zástupce vedoucího katedry: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. tel.: Tajemník katedry: Ing. Václav Koucký, CSc. tel.: Oddělení KAE: - Oddělení elektroniky - Oddělení elektronických řídících systémů - Oddělení telekomunikační a multimediální techniky Charakteristika katedry v roce 2003: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje studium oborů Elektronika a telekomunikace (bakalářský), Elektronika a aplikovaná informatika (magisterský), Telekomunikační a multimediální systémy (magisterský) a Dopravní elektroinženýrství (magisterský, zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika). Jedná se vesměs o obory, které se velmi rychle vyvíjejí a vyžadují od všech vyučujících trvalé sledování všech novinek a neustálé studium. Zavádění nových učebních plánů a nových předmětů znamená zvýšenou pracovní zátěž pro všechny pracovníky. Přesto se dařilo úspěšně pracovat i na

19 poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 55 publikací, formou kontraktů pracovali na vývoji pro dvě významné firmy (Panasonic, Výzkumný ústav železniční), byly podány a uznány dva průmyslové vzory. Jako prestižní aktivitu lze jmenovat zapojení členů katedry do výzkumného centra Nové technologie. Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. V roce 2003 bylo předneseno celkem 55 referátů. Konference byla technicky sponzorována organizací IEEE a zúčastnili se jí odborníci z celého světa ze Slovenska, USA, Mexika, Anglie, Německa, Řecka, Turecka). 1 ZAMĚSTNANCI KATEDRY 1.1 Počty pracovníků Profesoři 1 Docenti 8 Odborní asistenti 7 Asistenti 2 Vědečtí pracovníci - Interní doktorandi 15 Administrativní pracovníci 1 Technici 1 Celkem:

20 1.2 Jmenovitě interní členové katedry Akademičtí pracovníci Celkem 33 Jméno Obor, oblast Členství v odborných společnostech prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. doc. Dr. Ing.Vjačeslav Georgiev doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. doc. Ing. Josef Hrušák, CSc. doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. doc.ing. Jiří Skála, Ph.D. Elektronické systémy Číslicové zpracování signálů, diagnostika Elektronické napájecí zdroje Teorie systémů Teorie řízení procesů Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Radiotechnika, lékařská elektronika Elektromagnetická kompatibilita IEEE, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká elektrotechnická společnost, Člen redakční rady časopisu Slaboproudý obzor a časopisu Technologies and Prosperity doc. Ing. Milan Štork, CSc. doc. Ing. Jaroslav Valenta, CSc. Ing. Jiří Basl, Ph.D. Ing. Petr Hloušek, Ph.D. Ing. Kamil Kosturik, Ph.D. Ing. Václav Koucký, CSc. Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D. Ing. Martin Poupa, Ph.D. Zpracování signálů, lékařská elektronika Telekomunikace Programování Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Průmyslové sběrnice Elektronické řídící systémy Číslicové zpracování signálů Programovatelné logické obvody Člen redakční rady časopisu Lékař a technika

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Zaměření komise 1 KET/SNOE, KET/SNKE, KET/SNTM, KET/SNEPE, KET/SNEEK

Zaměření komise 1 KET/SNOE, KET/SNKE, KET/SNTM, KET/SNEPE, KET/SNEEK Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací v akad. r. 2009-2010 na FEL ZČU v programech navazujícího magisterského studia N2612 Elektrotechnika a informatika a N2644 Aplikovaná

Více

Vydala: Západočeská univerzita v Plzni ISBN 978-80-7043-994-4

Vydala: Západočeská univerzita v Plzni ISBN 978-80-7043-994-4 2010 2010 Vydala: Západočeská univerzita v Plzni ISBN 978-80-7043-994-4 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 3 2. STRUKTURA ZČU A FEL... 6 2.1. SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL DO BŘEZNA 2010... 8 2.2.

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Zkušební komise pro SZZ Ing. studia v ak. roce 2015/16

Zkušební komise pro SZZ Ing. studia v ak. roce 2015/16 Zkušební komise pro SZZ Ing. studia v ak. roce 2015/16 Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE Komise č.1 (9 členů) Předměty: KET/SNOE, KET/SNKE, KET/SNTM, KET/SNEPE, KET/SNEEK doc. Ing. Pavel Mach, CSc.,

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická V Plzni dne 18. dubna 2006 VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 7-2005/06 O STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH A PROMOCÍCH V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA FEL ZČU V PLZNI V AKADEMICKÉM ROCE

Více

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www.

EST ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA. ského studia. Obor EST :: Uplatnění absolventů :: Odborná výuka :: Věda a výzkum :: Kontakt. www. Studijní obor bakalářsk ského studia ELEKTRONIKA A SDĚLOVAC LOVACÍ TECHNIKA EST Na oboru EST se v jednotlivých předmětech naučíte Analyzovat, navrhovat, konstruovat a aplikovat moderní elektronické obvody

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2004/05 Zpracováno dne 29. 10. 2004 Informace o přijímacích zkouškách

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Akademický rok 2006/07

Akademický rok 2006/07 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Akademický rok 2006/07 Informace o fakultě a o studiu Studijní program Studijní a zkušební řád OBSAH 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-1 - - 2 - 2005-3 - Vydala: Západočeská univerzita v Plzni ISBN 80-7043-469-4 - 4 - OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ...7

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10

Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o p ijímacím ízení na Fakult elektrotechnické Z U v Plzni v ak. roce 2009/10 Zpracováno dne 23. 10. 2009 Informace o p ijímacím ízení na FEL

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

ZÁPIS Z V DECKÉ RADY FEL Z U V PLZNI konané dne 3. prosince 2008

ZÁPIS Z V DECKÉ RADY FEL Z U V PLZNI konané dne 3. prosince 2008 Fakulta elektrotechnická ZÁPIS Z V DECKÉ RADY FEL Z U V PLZNI konané dne 3. prosince 2008 P ítomni: dle prezenční listiny (16 přítomno, 9 nepřítomno) Omluveni: prof. Basl, Ing. Braun, prof. Hudec, prof.

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik MECHANIK ELEKTROTECHNIK - mechanik elektronik 26-41-L/01 Nabízíme unikátní možnost získání výučního listu i maturitního vysvědčení během 4 standardních let! Naše škola byla vybrána jako jedna z několika

Více

Představení Fakulty strojní ZČU. Vítejte na FST ZČU v Plzni

Představení Fakulty strojní ZČU. Vítejte na FST ZČU v Plzni Představení Fakulty strojní ZČU Vítejte na FST ZČU v Plzni Fakulta strojní, ZČU v Plzni Kde nás najdete v rámci ZČU Knihovna CIV - Centrum informatizace a výpočetní techniky Katedra tělesné výchovy a sportu

Více

VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138

VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138 Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138 E-mail Pracovní

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni se představuje

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni se představuje Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni se představuje Fakta Plzeň univerzitní město, město plné studentského života Vznik v roce 1960. Zakládající fakulta ZČU. 166 akademických pracovníků. 1 300 studentů.

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČVUT Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT Základní ustanovení Článek 1 Organizační řád ČVUT upravuje vnitřní organizaci ČVUT v souladu se zákonem, ostatními zvláštními předpisy, statutem

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006

Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd V Plzni dne 1. listopadu 2005 Zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2005/2006 (podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002) 1. Studijní

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo účetním ziskem ve výši 282 tis. Kč, z čehož bylo 140 tis. Kč z hlavní činnosti a 142 tis.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010 2011 na ČVUT v Praze Fakultě dopravní dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely č. 276/2004

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více