Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL 7 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 8 ROZPOČET FEL 12 VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 13 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 15 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ (KAE) 17 KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE (KEE) 35 KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY (KEV) 61 KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ (KET) 81 KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY (KTE)

3 ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ Fakulta elektrotechnická je jednou ze sedmi fakult Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla v r Kořeny tradice výuky elektrotechniky však nalezneme již na začátku dvacátého století v souvislosti s elektrotechnickou výrobou ve Škodovce. Vysokoškolská výuka elektrotechniky v Plzni se datuje od roku 1949, kdy vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni. V roce 1960 pak byla v rámci této vysoké školy založena Fakulta elektrotechnická. Prvním děkanem FEL v Plzni byl Prof. Ing. dr. Emil Langer, DrSc. ( ), dále tuto významnou funkci zastávali Prof. Ing. dr. Karel Volf ( a ), Prof. Ing. Jaroslav Chládek ( ), Doc. Ing. Zbyněk Kraus, CSc. ( ), Prof. Ing. Jaroslav Švajcr, CSc. ( ), Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc. ( ), Doc. Ing. Václav Čtvrtník, CSc. ( ), Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. ( ) a Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. ( ). Z mnoha dalších významných osobností, které po desítky let profilovaly tvář elektrotechnické fakulty v Plzni připomeňme alespoň profesory Hlávku, Prombergera, Dubského, Iblera, Klátila, Kliera, Kubíka, Kuleho, Mayera, Rybáře, Bartoše, Berana, Koženého, Vondráška, Pinkera a další. Fakulta má tedy již svoji výraznou historii a tradici a za dobu své existence vychovala přes sedm a půl tisíce úspěšných absolventů inženýrů, bakalářů, kandidátů věd a doktorů. Její zaměstnanci jsou autory velkého množství významných objevů, návrhů a projektů i mnoha odborných a vědeckých publikací a dalších prestižních aktivit. V roce 2003 jsme si připomenuli 50 let od okamžiku, kdy na VŠSE v Plzni promovalo prvních 13 inženýrů elektrotechniky. Fakulta elektrotechnická prošla za tuto dobu mnohými změnami. Zpočátku byla orientovaná na úzkou spolupráci s regionálním průmyslem, především se Škodovkou, čímž bylo dáno její silnoproudé zaměření. Základem výuky a vědeckovýzkumné činnosti byla oblast elektrických strojů a přístrojů, energetiky a později elektrických pohonů. V osmdesátých letech se profilovala nová orientace části fakulty na elektroniku, kybernetiku a výpočetní techniku, což dalo později podnět k odtržení části pracovišť s tímto zaměření a vzniku Fakulty aplikovaných věd. Se změněnými ekonomickými podmínkami na počátku let devadesátých naše fakulta postupně ztrácela zázemí v podnicích jako plzeňská Škodovka. S rozdělením Československa bylo také nutné zajistit kontinuitu ve výuce oborů, které se vyučovaly na slovenských vysokých školách. Proto na Fakultě elektrotechnické došlo k posílení slaboproudých oborů a vzniku nových perspektivních oborů jako např. Elektronika a sdělovací technika, Dopravní elektroinženýrství se zaměřením na drážní zabezpečovací a sdělovací techniku, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie, z nichž některé jsou unikátní v rámci republiky. V těchto oborech mají klíčové postavení elektronika, informatika a telekomunikace. Neznamená to však zánik či oslabení výuky tradičních elektrotechnických oborů, ale posílení všech těch oblastí, kde máme tradičně dobré výsledky, ale i těch, které jsou naším okolím žádány. Udržení víceméně kompletního portfolia oborů a zaměření nezávisle na krátkodobých vlivech je klíčové z hlediska výchovy kvalitních široce použitelných elektroinženýrů. Snažíme se zavádět nejmodernější techniku do výuky především za úzké spolupráce a podpory firem a okolí. Pokud je to možné, využíváme jejich zázemí také při realizaci odborných praxí a diplomových a disertačních prací. Posilujeme interdisciplinární charakter výuky, k čemuž právě univerzitní prostředí svou mnohotvárností a možnostmi dává ty nejlepší předpoklady. Studenti mají též možnost využít našich širokých mezinárodních kontaktů k získání mezinárodních zkušeností formou zahraničních praxí, studijních pobytů a exkurzí, či realizací části studia na zahraničních vysokých školách. Fakulta se pravidelně zapojuje do - 2 -

4 vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus a Sokrates. Studenti i pedagogové tak mají příležitost navštívit univerzity celé Evropy a získat zkušenosti z oboru. V rámci těchto evropských výukových projektů byly pro tyto mezinárodní výměny především studentů získány prostředky ve výši přes 3.5 milionu korun. Na fakultě je též aktivní lokální výbor IAESTE. Rok 2003 byl pro fakultu v řadě oblastí mimořádný: Po reakreditaci všech stávajících studijních oborů a především akreditaci strukturovaného třístupňového studia v roce 2002 začala být v roce 2003 realizována nová struktura studia na FEL, která lépe odpovídá současným trendům vysokoškolského vzdělávání. Obsahuje poněkud více unifikovaný tříletý bakalářský stupeň ve dvou studijních programech. Již tradiční program Elektrotechnika a informatika má v bakalářském stupni čtyři obory: Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie a Komerční elektrotechnika. Nový program Aplikovaná elektrotechnika je jednooborovým programem prakticky orientovaného bakalářského studia. Navazující magisterské programy jsou též dva: dvouletý Elektrotechnika a informatika se sedmi obory - Elektroenergetika, Průmyslová elektronika a elektromechanika, Elektronika a informatika, Dopravní elektroinženýrství, Telekomunikační a multimediální systémy, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie a zcela nový tříletý program Aplikovaná elektrotechnika s prvním vyrovnávacím ročníkem určený především pro absolventy jiných fakult a vysokých škol. V doktorském stupni zachováváme stávající obory Elektronika, Elektrotechnika a Elektroenergetika. Všechny obory jsou též akreditovány v anglické verzi. Všichni studenti prvních ročníků v akademickém roce 2003/2004 poprvé nastoupili do nových oborů strukturovaného studia včetně navazujícího magisterského studia, což umožní vznik nových kombinací oborů a forem vzdělávání. Na novou strukturu studia přejde fakulta plně nejpozději během příštích čtyř let, kdy postupně zanikne původní pětileté magisterské studium. V průběhu roku 2003 proběhla úspěšně akreditace kombinované formy bakalářského a magisterského studijního programu Aplikovaná elektrotechnika a reakreditace práva na konání habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Elektroenergetika. Tím má FEL plně akreditovány všechny obory a studijní programy, které zabezpečuje. Od počátku roku 2003 plně vstoupila v platnost nová struktura pracovišť FEL, kterou tvoří pět kateder: Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, Katedra elektroenergetiky a ekologie, Katedra teoretické elektrotechniky, Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací a Katedra technologií a měření. Součástí fakulty je i Akreditovaná elektrotechnická laboratoř. Dále pokračovalo posilování personálního a materiálního zabezpečení pracovišť. Počátkem roku proběhla volba děkana FEL a od 1. března 2003 je novým děkanem FEL doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. a v čele fakulty stojí nové vedení rozšířené o proděkanku pro bakalářské studium i rekonstruovaná vědecká rada a další orgány fakulty. Rok 2003 byl proto i rokem jakéhosi zaučování se některých nově jmenovaných funkcionářů i rokem určitých organizačních změn. V současné době má Fakulta elektrotechnická v Plzni přibližně studentů, 105 zaměstnanců (z toho 13 profesorů a 30 docentů). Činnost zabezpečuje 5 vlastních kateder, ale i několik kateder ostatních fakult univerzity. Fakulta nabízí studium ve dvou studijních programech Elektrotechnika a informatika a Aplikovaná elektrotechnika a celkem v 5 bakalářských, 7 magisterských a 3 doktorských oborech. Jednou z nejvýznamnějších událostí v celém životě fakulty byla realizace výstavby nové budovy FEL v areálu ZČU na Borských polích a v září 2003 byla otevřena první část tohoto objektu, tj. velké posluchárny se špičkovým audiovizuálním vybavením. Začaly se tak - 3 -

5 naplňovat sny a úsilí několika generací pracovníků FEL. V průběhu roku 2004 dojde k úplnému přestěhování FEL do nové budovy, jejíž výstavba byla ukončena v prosinci Na poli vědy a výzkumu se fakulta již tradičně účastnila projektů Grantové agentury České republiky (GA ČR), Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) i fondu Matsushita UWB Academic Prize (MUAP) a dalších. Fakulta byla rovněž samostatným řešitelem výzkumného záměru Výkonové a řídicí systémy elektromechanické přeměny energie v celkové hodnotě přes 1 milion korun. Pracovníci fakulty se též zúčastnili na práci národního výzkumného centra Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, kde zajišťují jeden ze šesti odborů: Informační a elektronické technologie.významnou činností bylo i pořádání řady seminářů a vědeckých konferencí pracovišti fakulty. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je svými výsledky i ohlasem moderní, prosperující a úspěšná elektrotechnická fakulta opírající se o více jak padesátiletou tradici. Je nedílnou a rovnocennou součástí skupiny tradičních elektrotechnických fakult ČR s úzkými kontakty na ostatní technické fakulty v ČR i zahraničí. FEL ZČU má perspektivu a ambice toto postavení udržet a ještě dále zlepšovat. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří v uplynulém období jakkoli přispěli svou prací, úsilím, originálními nápady i odbornými a vědeckými aktivitami k fungování a prestiži elektrotechnické fakulty. Dík patří i studentům, mimo jiné i za to, že si vybrali právě naší fakultu a aktivně zde studují a připravují se na budoucí povolání a všem pedagogům a pracovníkům FEL, že jim k tomu vytvořejí potřebné podmínky. Ocenění náleží i vedení kateder a fakulty za organizování a zabezpečení provozní, výzkumné a především pedagogické činnosti. Nelze též zapomenout na poděkování směrem k vedení univerzity i ostatních jejích součástí, partnerům, podnikům a institucím i jednotlivým osobám z okolí univerzity v regionu, ČR i ve světě, kteří fakultu jakkoli podporovali. Přejme si, aby i další obtížná období realizace nové struktury studia, zprovoznění fakulty v novém objektu i uplatnění se v oblasti grantů a dalších projektů byla stejně úspěšná. V Plzni Doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. děkan FEL - 4 -

6 - 5 -

7 Složení orgánů fakulty Vedení FEL Složení vedení FEL do : Děkan Proděkan pro pedagogickou činnost: Proděkan pro vědu: Proděkan pro rozvoj: Proděkan pro vnější styky: Tajemník: Složení vedení FEL od : Děkan Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost v Bc. studiu a v 1. Etapě studia Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost V navazujícím Mgr.studiu, v II.etapě studia a V kombinovaném studiu Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a doktorské studium Proděkan pro rozvoj informační činnost a vnější vztahy Proděkan pro výstavbu FEL a pro styk s praxí Tajemník doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Josef ČERVENÝ, CSc. doc. Ing. Václav KŮS, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. doc. Ing. Jan MÜHLBACHER, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Jiří KOTLAN, CSc. doc. Ing. Eva KUČEROVÁ, CSc. doc. Ing. Štěpán RUSŇÁK, CSc. doc. Ing. Jiří HAMMERBAUER, Ph.D. doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. Ing. Petr ŘEZÁČEK, Ph.D. Akademický senát předseda: místopředseda: Tajemník: Ing. Václav Boček, Ph.D. Jan Přech Ing. Roman Hamar, Ph.D Prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Ing. Emil Dvorský, CSc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. Václav Ježek Petr Klíma Ing. Milan Krasl, Ph.D. Ing. Petr Kropík doc. Ing. Josef Linda, CSc. Jaromír Pažout Ing. Zdeněk Peroutka Ing. Bohumil Skala, Ph.D. Zdeněk Straka prof. Ing. František Vondrášek, CSc. Vědecká rada FEL Složení vědecké rady do : Ing. Jiří Barták, CSc ZČE Plzeň doc. Ing. Josef Linda, CSc. KEE Prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. vedoucí KES doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, děkan FEL Prof. Ing. Zdeňka Benešová, vedoucí KTE prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE CSc. Prof. Ing. Miloš Beran, CSc. vedoucí KEE prof. Ing. Václav Mentlík, CSc KET Ing. Jaromír Braun, DrSc. AV ČR Praha doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE,proděkan FEL Doc. Ing. Josef Červený, CSc. KES,proděkan FEL prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. vedoucí KAE Doc. Ing. Jiří Danzer, CSc. ŠKODA DT, Plzeň Ing. Petr Rada, CSc. ŠKODA Energo Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. KTE,ředitel ÚE AV doc.ing.vlastimil Skočil,CSc. ved.ket,proděk.fel Ing. Jiří Fiedler, CSc. ŠKODA Energo Ing. Milan Šíma Panasonic Plzeň Prof. Ing.Dr.Václav AV ČR Praha Ing. Jiří Vacátko ŠKODA Energo Hamata,DrSc. Prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha prof. Ing.František Vondrášek,CSc. vedoucí KVE Doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE,tajemník FEL prof. Ing. Zdeněk Vostracký,DrSc. FEK, rektor ZČU Doc. Ing. Václav Kůs, CSc. proděkan FEL Ing. Pavel Wünsch SPT Telecom Čestný člen vědecké rady FEL: prof.ing.dr.jaroslav Štěpina, DrSc.,Dr.h.c., Universität Kaiserslautern,SRN - 6 -

8 Složení vědecké rady od : prof. Ing. Václav Bartoš, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Beran, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň Ing. Jaromír Braun, DrSc. ÚRE AV Praha prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. ÚEAV, FEL ČVUT Praha doc. Ing. Jiří Hammerbauer, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. VŠCHT Praha doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. KTE, děkan FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Václav Kůs, CSc. KEV, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. KAE, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. FEL ČVUT Praha prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. KTE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. KET, FEL ZČU Plzeň doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. KEE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. KAE, FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Psutka, CSc. FAV ZČU Plzeň doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. KET, proděkan FEL ZČU Plzeň prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. VUT Brno Ing. Václav Svoboda Škoda Electric s.r.o. Ing. Milan Šíma Matsushita Plzeň prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. ÚE AV ČR prof. Ing. František Vondrášek,CSc. FEL ZČU Plzeň Katedry a pracoviště Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE) Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE) Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV) Katedra technologií a měření (KET) Katedra teoretické elektrotechniky (KTE) Děkanát Fakulty elektrotechnické (DFEL) Sekretariát děkana Studijní oddělení Elektrotechnická laboratoř (ETL) prof.ing. Jiří Pinker,CSc. doc. Ing. Jan Mühlbacher, CSc. doc. Ing. Václav Kůs, CSc. doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. Počty pracovníků Katedra Fyzický počet pracovníků Přepočtený počet pracovníků KAE 17 16,54 KEE 26 23,36 KET 25 22,5 KEV 26 19,67 KTE 14 14,26 DFEL 5 5,6 Celkem ,93 Vnitřní efektivnost fakulty V rámci mezifakultních vzdělávacích aktivit je na FEL poměr 15,65 vyučovaných přepočtených studentů na jednoho akademického pracovníka. Po započítání studentů doktorských studijních programů pak připadalo v roce 2003 na akademického pracovníka 17,55 přepočtených vyučovaných studentů. V průměru bylo použito na jednoho studenta Kč neinvestičních prostředků a Kč investičních prostředků

9 Studijní a pedagogická činnost Od akademického roku 02/03 byla zahájena výuka v tříletém bakalářském studijním programu Elektrotechnika a informatika. Noví studenti jsou od roku 2002 přijímáni pouze do strukturovaných studijních programů a jejich oborů. Původní studijní programy a obory Kód KKOV Název studijního programu 2612R Elektrotechnika a informatika 2612T Elektrotechnika a informatika 2612V Elektrotechnika a informatika Název studijního oboru -Elektrotechnika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Dopravní elektroinženýrství -El. stroje a přístroje -Elektronika a sděl. Technika -Elektroenergetika -Průmyslová elektronika -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie -Elektroenergetika -Elektronika -Elektrotechnika Standard. Doba studia v ak.rocích Bc. Mgr. Ph.D. Datum platnosti akreditu Forma studia 3, Prez Prez Prez. Komb. Strukturované studijní programy a obory Kód KKOV 2612R 2642R 2612T 2642T Název studijního Název studijního oboru Standard. doba studia v ak.rocích programu Bc. Mgr. Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika -Elektrotechnika a energetika -Elektronika a telekomukace -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Datum platnosti akreditu Forma studia Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná -Elektroenergetika -Prům.elektronika a elektromech. -Elektronika a aplik. Informatika -Telekomunikační a mult.systémy -Dopravní elektroinženýrství -Komerční elektrotechnika -Technická ekologie Prezenční -Aplikovaná elektrotechnika Prezenční Kombinovaná - 8 -

10 Nové studijní programy v roce 2003 V roce 2003 byla rozšířena akreditace studijního programu Aplikovaná elektrotechnika bakalářského i magisterského o kombinovanou formu. Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v ak. rocích Bc. Mgr. Datum udělení akreditace Datum platnosti akreditu Forma studia B2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika N2644 Aplikovaná Aplikovaná Komb. elektrotechnika elektrotechnika Výuka ve všech programech na FEL je akreditována také v anglickém jazyce. Stav přijímacího řízení bakalářské studijní programy Elektrotechnika a informatika Aplikovaná elektrotechnika CELKEM studijní obor EAT ELE KOE TEK prez. AEL komb. AEL Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Rozhodnutí o přijetí bez přij. zkoušek a zapsáno Pozváno na přijímací zkoušky Zúčastnilo se přij. zkoušek v řádném termínu Zúčastnilo se přij. zkoušek v náhr. termínu Přijato po přij. zkouškách Nepřijato Kritéria pro přijetí uchazečů na prezenční studium Kritéria pro přijetí uchazečů na kombinované studium Celkem z testů 25, celkem z přijímacích zkoušek 16 Celkem z testů 23, celkem z přijímacích zkoušek 12 z toho zapsáno Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí z toho zapsáno Celkem zapsáno Poznámka: cca 550 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 4), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je navazující magisterský studijní Elektrotechnika a informatika program studijní obor EE EI PE TM KE TE CELKEM Počet přihlášek (fyzických uchazečů) Přijato Podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí Přijato na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí Celkem studentů 1. ročníků navazujícího Mgr. studia Poznámka: 8 uchazečů se hlásí na více oborů (2 až 3), tzn. souhrnný počet přihlášek do oborů je

11 Přehled počtu studentů v 1. ročníku na FEL k k (po ZS) k (po 1. roč.) Zapsáno zapsáno Úbytek Zapsáno úbytek E (326) 260 (251) 122 (75 ) 235 (232) 147 (94) 100 % 32% (23 %) 39% (29 %) KE (155) 116 (125) 36 (30) 98 (115) 54 (40) 100 % 24% (19 %) 36% (26 %) TE 1 46 (47) 27 (37) 19 (10) 23 (33) 23 (14) 100 % 41% (21 %) 50% (30 %) 580 (528) 403 (413) 177 (115) 356 (380) 224 (148) 100% 31% (22 %) 39% (28 %) Údaje v závorce vyjadřují stav roku 2001/2002 Přehled počtu studentů na FEL k roč EAT ELE KOE TEK ELT (Bc.) KOE TEK AEL 26 +AEL-k 64 ET ES PE DE (Mgr.) SE EE TE KE Navazující Mgr (NMgr.)

12 Přehled SZZ ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN k ZSZ neuspělo uspělo k ZSZ neuspělo uspělo uspělo EE SE ES DE PE KE TE ET ELT KOE TEK FEL Hodnocení nabídky stud.programů vzhledem k uplatnění absolventů na trhu práce Studijní obory na FEL byly zaváděny s ohledem na potřeby a uplatnění absolventů jak v regionu, tak i v celorepublikovém měřítku a pokrývají dostatečně poptávku ze všech oblastí elektrotechniky a navazujících oborů. Zavedením kombinované formy studia v Bc. i Mgr. stupni jsme reagovali na zvýšenou poptávku po vzdělávání touto formou. Absolventi všech stávajících oborů FEL nacházejí velmi dobře odpovídající pracovní uplatnění a ze strany podniků, úřadů a dalších institucí je o ně stabilně značný zájem. Uplatnění nových forem studia Nové formy studia na FEL jsou spojeny především s masovým využíváním výpočetní techniky a profesionálních SW, čímž se mění struktura některých teoretických i aplikačních předmětů. Zároveň do řady předmětů pronikají aspekty z oblasti manažerských a marketingových dovedností. V mnoha předmětech především ve 2. etapě studia pracují studenti na projektech s úzkou vazbou na praxi. I v roce 2002 pokračoval trend, kdy špičkoví představitelé významných podniků a institucí z ČR i zahraničí v rámci výuky přednesli přednášku zaměřenou na špičkové poznatky z elektrotechniky a informatiky či na manažerskou problematiku jejich podniku či oboru. Studijní neúspěšnost Studium obor zapsáno studuje Úbytek Zanechali Nesplnili Bc. EAT+ELE KOE TEK Mgr. E KE TE

13 Možnosti studia handicapovaných uchazečů Možnost studia těchto studentů závisí na druhu a stupni handicapu. Pokud má student intelektuální předpoklady pro vysokoškolské studium a je schopen verbální a grafické komunikace, má možnost na naší fakultě studovat. Využívání kreditního systému FEL zavedla kreditní systém již na počátku jeho fungování na univerzitě. Studenti využívají možností kreditního systému při volbě předmětů z celouniverzitní nabídky, využívají však také možnost transferu kreditů ze zahraničních pobytů. Plnění rozpočtu FEL ZČU v r Neinvestiční výnosy a náklady r.2003 (za činnosti 1111, 1311, 1410, 1490, 1710) Výnosy: Náklady: Původní plán skutečnost tzn. změna dotace MŠMT , , ,5 včetně hosp. výsl. r vlastní příjmy 1 800, , ,4 c e l k e m , , ,9 mzdy + OON , ,6 118,7 soc. náklady , ,5 248,2 osobní náklady celkem , ,1 věcné náklady celkem , , ,6 celkové náklady NIV , , ,7 Pozn.: - z dotací převedeno tis. Kč na FRIM pro r Hospodářský výsledek NIV roku 2003 FEL celkem: účetní hospodářský výsledek: skutečné výnosy skutečné náklady = ,62 Kč (tj.- 0,35% z rozpočtu NIV) ,33 Kč = ,71 Kč faktický hospodářský výsledek (při započítání aktiv převedených do r. 2004) = - 208, = tis. Kč (tj. + 5,88% z rozpočtu NIV) Čerpání investic v r.2003 Investice z dotace MŠMT a z FRIM FEL 2003 FEL 2002 FEL , ,9 Pozn.: Do r převedeno přes FRIM = tis. Kč na INV r tis. Kč byl rozvojový program, který byl FEL přidělen až v závěru roku Investice ve výši 720 tis. Kč byly v r získány z výzk. záměrů, dotace na přístrojové vybavení z MŠMT a 138 tis. Kč z daru. V roce 2003 fakulta získala vlastní insignie žezlo, děkanský řetěz a řetěz promotora

14 Hlavní položky čerpání NIV FEL na věcné náklady (porovnání 2000 až 2003) r r (r. 2001) - všeobecný materiál 473,4 425,8 (430,7 ) - materiál ze skladu 158,7 361,1 (277,6) - drobný hmotný materiál nad 500,- Kč 2 848, ,3 (1 048,4) - knihy a časopisy ,2 (162,2) - údržba zařízení, repro a výp. Techniky 168,9 217,7 (232,0) - doprava 65,4 45,1 (271,7) - cestovné 1 240,3 503,8 (258,6) - poštovné 65,4 74,7 (83,4) - telefony 401,3 413,5 (451,7) - SW 27,8 533,1 (172,9) - vložné 422,3 109,4 (40,1) - členské příspěvky 60,3 44,4 (36,2) - kancelářský materiál 75,0 150,8 (93,1) - xerox, rozmnožovna, foto 138,6 94,5 (181,1) - nájemné 66,9 73,5 (60,8) - přeprava studentů, ubytování 287,0 264,2 (86,4) - dotace skript 235,6 366,5 (200,3) - stipendia prospěchová 471,6 531,3 (514,7) - stipendia mimořádná a ostatní 782,6 371,4 (306,0) - náklady na reprezentaci 34,1 39,6 (21,9) - energie (el., plyn, vodné a stočné) 8 424,5*) *) (1 968,0) - ostatní různé položky 181,2 163,1 (402) C e l k e m z rozp. FEL *) 8 424,5 tis. *) tis.k (7 720 tis. Kč) Pozn.: - některé provozní náklady byly uhrazeny z jiných zdrojů (rozvojové projekty, poplatky za studium samoplátců apod.) *) energie zaplaceny zálohově před tvorbou rozpočtu FEL 2003 (není proto v součtu) Výzkumná a publikační činnost Profesorská, jmenovací a habilitační řízení V roce 2003 proběhla na FEL úspěšně dvě habilitační řízení (Ing.Skála a Ing. Dvorský) a jedno řízení ke jmenování profesorem (Doc.Kůs). Dále byla zahájena dvě habilitační řízení. Publikační činnost Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Zahraniční monografie Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících konferencí Tuzemské monografie Články v domácích odborných časopisech a sbornících konferencí Celkem

15 Grantové a projektové aktivity, výzkumné záměry Typy projektů Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE MŠMT počet 1 1 výzkumné záměry Kč (tis.) MŠMT počet 1 *)1 1 *)1 Výzkumná centra Kč (tis.) GAČR počet *)2 3 *)2 11 *)2 Kč (tis.) GA AV ČR počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt počet Kč (tis.) MŠMT Kontakt - AIP počet MŠMT FR VŠ Kč (tis.) počet Kč (tis.) MŠMT Ingo počet 5. RP EU Kč (tis.) počet 2 *)3 2 *)3 Kč (tis.) Mezinárodní projekty počet 2 2 Kč (tis.) Celkově počet Kč (tis.) Poměrná část z fakulty... [%] 15,5 57,9 3,8 17,4 5,4 Údaje pro databázi CEP Kč (tis.) korekce MŠMT [%] 15,5 56,9 3,8 17,4 5,4 *)1 účast KAE na NTC *)2 včetně spoluřešitelství *)3 včetně příspěvku z Fondu ŽP Studium v doktorských studijních programech V následující tabulce je uveden stav počtu doktorandů podle jednotlivých školitelských pracovišť k : Katedry Fakulta KAE KEE KET KEV KTE Počet doktorandů v prezenční formě Počet doktorandů v kombinované formě Celkový počet doktorandů Počet doktorandů s přerušeným studiem Počet doktorandů se složenou SDZ Počet disertací obhájených v r Prestižní aktivity Počet mezinárodních konferencí a seminářů 3 Počet ostatních odborných konferencí a seminářů 2 Počet ostatních akcí 4 Členství pracovníků v redakčních radách 4 Členství pracovníků ve vědeckých radách 28 Členství pracovníků v grémiích a komisích 18 Členství pracovníků v radách programů a v grantových komisích 3 Členství pracovníků v programových výborech konferencí 11 Členství pracovníků v národních a mezinárodních společnostech

16 Mezinárodní spolupráce (vč. studentské a učitelské mobility) Již tradičně spolupracuje FEL se zahraničními školami v Anglii (Brunel University, University of Glasgow), v SRN (Fachhochschule Regensburg, Westächsische Hochschule fur Technik und Wirtschaft Zwickau, Fachhochschule Amberg Weiden, Fachhochschule Deggendorf, Technische Universität Chemnitz, Technische Universitat Illmenau), ve Francii (Universite des Sciences et Techniques du Landuedoc, Universite Joseph Fourier Grenoble I, ESIE Paris), v Belgii (Katholieke Hogeschool Limburg), v Rakousku (Technische Universität Gratz, Universität Klagenfurt ) a ve Španělsku (Univerzita Vigo). Pobyty studentů byly semestrální, učitelů pak týdenní. Katedry KAE KEE KET KEV KTE Fakulta Spolupráce s institucemi v rámci projektu ERASMUS Spolupráce s institucemi v rámci projektu AKTION Spolupráce s institucemi v rámci projektu KONTAKT Spolupráce se zahraničím DAAD Spolupráce se zahraničím LEONARDO Spolupráce se zahraničím STIFFTUNG Celkem

17 - 16 -

18 KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ KAE tel.: fax: KAE FEL ZČU, Pětatřicátníků 14, Plzeň Vedoucí katedry: Prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. tel.: Zástupce vedoucího katedry: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. tel.: Tajemník katedry: Ing. Václav Koucký, CSc. tel.: Oddělení KAE: - Oddělení elektroniky - Oddělení elektronických řídících systémů - Oddělení telekomunikační a multimediální techniky Charakteristika katedry v roce 2003: Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací garantuje studium oborů Elektronika a telekomunikace (bakalářský), Elektronika a aplikovaná informatika (magisterský), Telekomunikační a multimediální systémy (magisterský) a Dopravní elektroinženýrství (magisterský, zaměření Sdělovací a zabezpečovací technika). Jedná se vesměs o obory, které se velmi rychle vyvíjejí a vyžadují od všech vyučujících trvalé sledování všech novinek a neustálé studium. Zavádění nových učebních plánů a nových předmětů znamená zvýšenou pracovní zátěž pro všechny pracovníky. Přesto se dařilo úspěšně pracovat i na

19 poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 55 publikací, formou kontraktů pracovali na vývoji pro dvě významné firmy (Panasonic, Výzkumný ústav železniční), byly podány a uznány dva průmyslové vzory. Jako prestižní aktivitu lze jmenovat zapojení členů katedry do výzkumného centra Nové technologie. Velmi důležitou akcí katedry je organizování každoroční mezinárodní konference Applied Electronics. Jedná se o setkání odborníků v širokém spektru aplikované elektroniky. V roce 2003 bylo předneseno celkem 55 referátů. Konference byla technicky sponzorována organizací IEEE a zúčastnili se jí odborníci z celého světa ze Slovenska, USA, Mexika, Anglie, Německa, Řecka, Turecka). 1 ZAMĚSTNANCI KATEDRY 1.1 Počty pracovníků Profesoři 1 Docenti 8 Odborní asistenti 7 Asistenti 2 Vědečtí pracovníci - Interní doktorandi 15 Administrativní pracovníci 1 Technici 1 Celkem:

20 1.2 Jmenovitě interní členové katedry Akademičtí pracovníci Celkem 33 Jméno Obor, oblast Členství v odborných společnostech prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. doc. Dr. Ing.Vjačeslav Georgiev doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. doc. Ing. Josef Hrušák, CSc. doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. doc.ing. Jiří Skála, Ph.D. Elektronické systémy Číslicové zpracování signálů, diagnostika Elektronické napájecí zdroje Teorie systémů Teorie řízení procesů Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Radiotechnika, lékařská elektronika Elektromagnetická kompatibilita IEEE, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Česká elektrotechnická společnost, Člen redakční rady časopisu Slaboproudý obzor a časopisu Technologies and Prosperity doc. Ing. Milan Štork, CSc. doc. Ing. Jaroslav Valenta, CSc. Ing. Jiří Basl, Ph.D. Ing. Petr Hloušek, Ph.D. Ing. Kamil Kosturik, Ph.D. Ing. Václav Koucký, CSc. Ing. Vladimír Pavlíček, Ph.D. Ing. Martin Poupa, Ph.D. Zpracování signálů, lékařská elektronika Telekomunikace Programování Zabezpečovací systémy v železniční dopravě Průmyslové sběrnice Elektronické řídící systémy Číslicové zpracování signálů Programovatelné logické obvody Člen redakční rady časopisu Lékař a technika

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více