RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s."

Transkript

1 RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních podpěr za účelem připojení zařízení projektu Energetické využití kondenzátů (EVK), a rovněž potrubních přípojek k napojení na stávající technologii na základě situačních izometrických výkresů. Instalace zařízení (dávkovacích stanic) je také součástí této poptávky. 1.2 Oblasti instalace Energetické využití kondenzátů (část B - Vnitřní potrubí podle podrobného technického návrhu Lenzing Technik) Zmiňované potrubí zahrnuje veškeré potrubí nové technologie provozu EVK a dopravní potrubí bioplynu z budovy k hořáku. Spojovacím prvkem mezi vnějším a vnitřním potrubím je nově vybudovaný potrubní most mezi nádržemi B11 a B15. Tento prvek je označen v projektové a technické dokumentaci P&ID jako hranice mezi soubory a Část potrubí bude uvnitř nádrže B14 a musí být provedena v koordinaci s dodavatelem nádrže (Metrostav a.s.), instalace podle výkresu Podpěry v nádrži bude dodávat dodavatel nádrže (Metrostav a.s.) a difuséry LBP. Strojovna a ventilátorovna bude dokončena do 15. června Poté může dodavatel ihned začít s instalací potrubí. Za účelem dodržení časového harmonogramu je uvažováno s předvýrobou. Nádrže B11, B12, B13, B14, B15, B22, B23 vč. přístupových plošin budou instalovány v období od března do června Instalace dávkovacích stanic Instalace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v přízemí strojovny. Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg Energetické využití kondenzátů (část A - Vnější potrubí podle podrobného technického návrhu ARLET engineering) Vnější potrubí se skládá ze všech potřebných potrubí sloužících k přívodu médií a zdrojů energie do provozního souboru Energetické využití kondenzátů nebo z něj. Hlavním potrubím v rámci vnějšího potrubí je potrubí přivádějící bioplyn do RFQ_2007_final.docx Strana 1 z 22

2 regeneračního kotle, potrubí pro kondenzát z odparky, potrubí pro dávkování chemikálií z objektů a 52.07, potrubí pro páru a vápenné mléko. Připojovací bod mezi vnitřním a vnějším potrubím je označen jako oddíl mezi a v projektové a technické dokumentaci P & ID. Rozdělení a charakteristika tras je uvedena v Technické zprávě Arlet engineering Instalace dávkovacích stanic Installace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v budovách PS and Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg 1.3 Další firmy na místě realizace Je třeba uvážit, že v průběhu instalace potrubí budou ve stejném prostoru pracovat jiné firmy za účelem dodržení časového harmonogramu (stavební práce, montáž nádrží, instalace elektrozařízení zařízení pro měření a regulaci). 1.4 Dodávka ze strany zadavatele Biocelu Paskov a.s. (LBP) LBP zajistí následující dodávky, aniž by tím vznikly zhotoviteli jakékoliv náklady: Dodávka všech ručních ventilů, pružných spojů, dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, přístrojů Safematic a potrubních přístrojů inline Dodávka všech čerpadel, všech deskových tepelných výměníků, všech dmychadel, hořákových systémů a dávkovacích stanic Stavební povolení, povolení k provozu Stavební a konstrukční práce, jako je příprava staveniště, budovy a betonové základy, podzemní potrubí a kanály, kanalizace, otvory ve stěnách a zdích Demontáž a demolice starých konstrukcí podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Ostatní betonovací a stavební práce podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Uzemňovací a bleskosvodné ochranné systémy Instalace stěnových a střešních konstrukcí, stejně jako oken, dveří, ventilačních systémů pro odvod kouře a tepla Instalace stabilního systému vytápění v provozní budově EVK, elektroinstalace a měření a regulace Zařízení požární ochrany a zařízení pro hašení požárů, osobní bezpečnostní zařízení jako stanice pro výplach očí a sprchy Zajištění dodávek elektrické energie pro montáž a instalaci ( staveništní rozvaděče musí dodat zhotovitel) Zásobování pitnou vodou a odvodní potrubí pro odpadní vody Asistence hasičského sboru LBP Odklízení sněhu na hlavních silnicích k místu instalace a montáže RFQ_2007_final.docx Strana 2 z 22

3 2 ROZSAH DODÁVKY ZHOTOVITELE Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodávky všech materiálů a pomocných materiálů. Rozsah dodávky Zhotovitele musí zahrnovat následující: Zajištění, dodávka a instalace vč. dokumentace pro všechna potrubí, potrubní opěrné konstrukce a příslušenství, Veškerá doprava, která je nezbytná k dodávce na místo instalace a konečné místo určení v rámci závodu, stejně jako veškeré skladování, které je nezbytné pro ochranu vlastních dodávek před poškozením nebo ztrátou. Instalace všech provozních potrubních přístrojů (polní přístroje) Kontroly / testy a dokumentace, jakož i veškeré související koordinační práce, Všechny potřebné kontroly a zkoušky všech dodávek, stejně jako všechny související koordinační práce Dodávka potrubního materiálu podle přiložených seznamů potrubních materiálů a jejich specifikací Dodávka všech těsnění, šroubů a matic, podložek dle normy a materiálové specifikace Instalace potrubí a potrubních dílů podle předané dokumentace, včetně přípravy a instalace všech přípojek do stávajících potrubních systémů Instalace všech ručních ventilů, pružných spojů, potrubních přístrojů např. průtokoměrů, regulačních ventilů, dvoupolohových ventilů dodaných LBP Dodávka a montáž primárních a sekundárních potrubních nosníků vč. šroubů, svorek atd., a podpůrné nosné konstrukce Dodávka a instalace potrubních mostů Potrubní rozdělovač odplynu v regenerační nádrži kalu Izolace a vyhřívání potrubí topnými kabely Instalace dávkovacích skříní (jednotek) Zajištění, dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro uložení IBC kontejnerů dle výkresu včetně dokumentace Zajištění všech montážních materiálů, vybavení, spotřebního materiálu (svařovacího materiálu, plynů, atd.) pro potrubí, nosníky, ocelové konstrukce a zařízení Zajištění lešení a zvedacích zařízení nezbytných pro montáž a demontáž Zajištění všech montážních nástrojů, včetně těžkých montážních zařízení (např. jeřábů a nákladních automobilů) Doprava všech dodávaných dílů na místo určení zadavatele v Paskově z místa uskladnění na místo montáže (včetně všech dílů dodaných ze strany LBP) Přeprava demontovaných dílů do určených skladovacích prostor Příjem a vykládka přicházejících dodávek Vyřizování celních formalit Instalace skladovacích prostor na místě určení; je-li to nutné, instalace zařízení odolných vůči povětrnostním vlivům, které takové skladování vyžadují Skladování a dohled nad skladovacími prostory Kontroly v prostorách subdodavatele RFQ_2007_final.docx Strana 3 z 22

4 2.1 Inženýring Náklady na kontrolu a certifikaci potrubí tam, kde je vyžadována autorizovaná inspekce a povolení Nedestruktivní zkoušky včetně všech zkušebních přístrojů a dalších zkušebních zařízení pro kontroly a zkoušky Tlakové zkoušky, včetně zaslepovacích přírub, adaptérů, ventilů, těsnění, šroubů a matic, atd., potřebné pro hydrostatické testování vč. čištění potrubního systému Prohlídka mechanických instalací před uvedením do provozu Vedení stavby a správa staveniště, dohled nad instalací a montáží, koordinace subdodavatelů Plánování, rozvržení a sledování instalace a montáže Veškeré vybavení a zařízení pro předvýrobu a výrobu / zhotovení Příprava prostoru pro předvýrobu (pokud je nutná) Úklid staveniště během instalace a montáže a po nich Účast na montážních schůzích, vedení stavebních záznamů Zajištění osvětlení staveniště, vytápění staveniště (v zimní sezóně) v průběhu instalace Zajištění buněk typu unimo pro zaměstnance Dokumentace podle požadavků Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí Podrobný inženýring LBP (Arlet engineering) a LT (Lenzing Technik) je připraven v následujících dokumentech 3D-model potrubí Izometrické výkresy včetně výpisu materiálu Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Zhotovitel má povinnost kontrolovat doklady jemu poskytnuté a písemně zadavatele informovat o vadách a / nebo obavách či nejasnostech týkajících se zvoleného návrhu nebo funkčnosti (povinnost zhotovitele v případě nutnosti varovat). Pokud zhotovitel zjistí, že je dokumentace jakkoliv nejasná, je povinen požádat zadavatele písemně o objasňující a vysvětlující informace. Situace potrubí (3D-Model) Situační výkresy potrubí jsou připraveny za účelem poskytnutí celkového přehledu vedení potrubí mezi jednotlivými zařízeními, příslušenstvím a přípojkami až k místu převzetí. Isometrické výkresy Izometrické výkresy jsou dodány spolu se seznamem dílů. Materiálový list je vodítkem pro objednávku materiálu zhotovitelem. Materiál není úplný, protože v něm nejsou specifikovány všechny díly (např. šrouby, matice, těsnění, média). Všechny rozměry (délka potrubí, ocelové konstrukce) na izometrických výkresech jsou teoretické a musí být zkontrolovány na místě zhotovitelem. RFQ_2007_final.docx Strana 4 z 22

5 Je třeba zmínit, že byl proveden jen základní inženýring pro opěrnou konstrukci (podpěry) a přesné pozice a konstrukce musí být stanoveny až na místě určení během instalace a montáže. Pod DN50 nebyla navržena žádná podpěra, proto je třeba instalovat podpěry odpovídající normám nosnosti a podle stanoviska dozoru na místě. Primární podpěry jsou specifikovány v prováděcí dokumentaci pro potrubí o průměru DN50; v případě menšího průměru bude požadavek na primární a sekundární podpěry potrubí (umístění a typ) vymezen dozorem na místě. Tyto výkresy určují umístění (výšku a osy) a typ podpěry. Umístění os, a tedy umístění podpěr je uvedeno v situačním výkresu a izometrických výkresech. Pevná podpěra Vodicí podpěra Posuvná podpěra FS nebo F GS nebo A SS nebo S Konstrukce zhotovitele pro potrubí musí být v souladu s přiloženými seznamy, specifikacemi, výkresy a / nebo datovými listy. 2.2 Návrh potrubí Obecně výroba a montáž potrubí musí splňovat všechny požadavky poslední revize platných předpisů a / nebo standardů LBP. Potrubí je navrženo v souladu s následujícími normami: EN Kovová průmyslová potrubí a související předpisy a normy PED 97/23/ES Klasifikace dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23 ES - Třída I Modul A - Třída II Modul A1 - Třída III Modul B1 + F - Třída IV Modul G Všechna potrubí musí být provedena v souladu s potrubním dispozičním uspořádáním a izometrickými výkresy. Jakékoliv odchylky musí být LBP oznámeny a odsouhlaseny zástupcem LBP. Zhotovitel je povinen označit každou změnu v izometrických výkresech s cílem zajistit prováděcí izometrické výkresy a poskytnout sadu červeně značených výkresů LBP po dokončení práce. Všechna svařování musí být v souladu s příslušnými a platnými zákonnými požadavky a normami LBP. Kódované či ne-kódované svařování budou provádět pouze certifikovaní svářeči. Svářeči mohou být certifikováni jakoukoliv schválenou kvalifikovanou zkušební laboratoří. Dodavatel musí poskytnout osvědčení každého svářeče před zahájením prací. RFQ_2007_final.docx Strana 5 z 22

6 S cílem zajistit sledovatelnost svářečů a použitých materiálů je dodavatel povinen doplnit na izometrické výkresy v průběhu výroby následující informace: Číslo svářeče u každého svařování (svaru) Číslo šarže materiálu každé trubky, kolene, t-kusu s odkazem na certifikát 3.1B Použitý svařovací postup a použitý spotřební materiál na svařování Umístění a odpovídající číslo každé RTG zkoušky Zhotovitel je povinen chránit stávající zařízení LBP. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát ve stávajících zařízeních, aby se zabránilo jeho poškození při provádění prací. Nerezové díly jsou svařovány v ochranné atmosféře. Obsah kyslíku v plynu nepřesahuje ppm. Obsah kyslíku musí být měřen, kontrolován a zdokumentován. Nejsou upřednostňovány žádné nabíhací barvy při maximu do jasně žluté. Všechny nerezové díly musí být mořené a pasivované. Po moření nejsou nabíhací svařovací barvy přijatelné. Na nepřístupných místech musí zhotovitel prokázat bezvadnost videoendoskopickou zkouškou. Pro potrubní spoje se musí používat t-kusy. Svařování hrdel musí být, pokud možno, provedeno na vnější a vnitřní straně; pokud ne, musí být na vnější straně proveden koutový svar jako plně penetrační svar. Potrubí musí být instalováno tak, aby případné změny v délkách nezpůsobily nepřípustné zatížení na potrubní podpěry a trysky zařízení. Potrubí musí být instalováno takovým způsobem, aby v "chladných" podmínkách nebyly na zařízení nebo přilehlé potrubní tahy vyvíjeny zátěžové síly. Trubky musí zůstat při rozpojení stabilní. Všechny trubky je třeba objednat a instalovat v největších možných délkách tak, aby bylo potřeba provést méně spojů. Příprava svařování musí být provedena pomocí řádného svařovacího zařízení a médií. Po svařování by mělo vzniknout minimální vnitřní napětí. Příprava na svařování se provádí podle DIN EN ISO Všechny svary musí být provedeny jako souvislé plynotěsné svary. Pro zařízení náchylná k poškození (např. průtokové snímače) je zhotovitel povinen vyrobit adaptéry a instalovat je během prací spojených s montáží a úklidem. Poté musí být zařízení namontována s ohledem na montážní návod. Potrubí musí být provedeno pokud možno bez přírubových spojů. Další příruby, které nejsou zobrazeny na izometrických výkresech, musí být dohodnuty s LBP. RFQ_2007_final.docx Strana 6 z 22

7 LBP musí být informována o dalších potřebných otvorech ve střechách, stěnách nebo obkladech 14 dnů předem. Umístění otvorů musí být zhotovitelem označeno. Zhotovitel odpovídá za definování provozních montážních spojů a odpovídající délky potrubí Demontáž stávajícího potrubí Zhotovitel odpovídá za odstranění stávajících trubek, pokud je to nutné k napojení podle uspořádání a podrobných napojovacích výkresů. Umístění napojení a stávajícího potrubí určeného k demontáži je znázorněno na výkresech potrubního uspořádání Dostupnost zařízení Ke všem trubkám a částem, které nejsou vypracovány v podrobných výkresech musí být zaručen odpovídající přístup. Díly, které mají být vyměněny v průběhu provozu, musí být uspořádány tak, aby nebylo nutné provádět žádnou rozšířenou montáž, instalaci pracovní plošiny nebo změny na stávajících zařízeních. 2.3 Ruční ventily, inline přístroje a nátrubky pro provozní přístroje Všechny ventily (ruční ventily, regulační ventily) průtokoměry, kompenzátory jsou specifikovány a zakoupeny předem tak, aby bylo nutné je pouze zabudovat do potrubního systému v souladu s projektovou a technickou dokumentací P&ID a izometrickými výkresy. Zhotovitel musí provést instalaci ručních ventilů, inline potrubních přístrojů (např. dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, průtokoměrů), plochých clon a nátrubků pro provozní přístroje (snímače teploty, hladiny, snímač vodivosti, měřiče tlaku a teploty). Šrouby a těsnění pro výše uvedené spoje jsou zahrnuty do dodávky zhotovitele. Dodávka a montáž nátrubků je součástí dodávky zhotovitele. Dodávka zahrnuje všechny potřebné práce pro instalaci, např. vrtání otvoru, přípravu ke svařování, dodávku nátrubku, navaření nátrubku, atd. Instalace snímačů teploty, tlaku a konzistence spadá do kompetence LBP. Jednotky regulace ucpávkové vody (Safematic) včetně stojanů a přípojných hadic pro čerpadla Sulzer musí rovněž instalovat zhotovitel. Ruční ventily, inline potrubní přístroje, provozní přístroje a rovněž Safematic jednotky dodá LBP. Provozní přístroje nainstaluje LBP. Svářečské práce kolem ventilů a terénních přístrojů jsou povoleny pouze po jejich demontáži. RFQ_2007_final.docx Strana 7 z 22

8 Zhotovitel se musí postarat, aby během tlakové zkoušky a čištění potrubí byly určité přístroje demontovány. Potrubí musí být odpovídajícím způsobem zaslepeno nebo musí být pro takové práce instalován přechodný potrubní kus. 2.4 Šrouby, matice a těsnění Potrubní přípojky pro (St 35.8/P235GH): nízkotlaká pára a parní kondenzát Šrouby DIN EN ISO nebo DIN EN ISO Matice DIN EN ISO Těsnění -Nízkotlaká pára KLINGER PSM -B -Nízkotlaký parní kondenzát KLINGER Quantum Potrubní spoje pro nerezové ocelové trubky Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Teflon s 20% skelným vláknem Potrubní spoje pro bioplynové potrubí (mediacode BIG) Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Klinger Quantum Potrubní spoje pro plastové potrubí podle potrubí třídy B72. Podrobnosti budou projednány. 2.5 Ocelová konstrukce a podpěry potrubí Obecně Obecně musí být všechny svary provedeny kolem dokola. Nedostatečná svařovací práce na koncích svarů a mezery nejsou povoleny. Dále nesmějí být svary přerušované za účelem ušetření času a svařovacího materiálu. Není dovoleno používat duté profily pro vnější prostory a bylo by dobré se jim vyhnout uvnitř budov (v případě, že není jiná možnost, je třeba si toto vyjasnit s LBP). Minimální tloušťka ocelových profilů a plechů je 5 mm. Pro konstrukční součásti se musí používat výhradně materiály podle EN , viz kapitola 2.2. RFQ_2007_final.docx Strana 8 z 22

9 Materiály musí být navrženy pro teploty od -20 C (uvnitř a vně budovy). Materiály musí být dodány s osvědčením CE. Kromě toho musí být dosaženo hodnoty výsledku vrubové zkoušky minimálně 27 Joulů a je nutno dodat certifikát o zkoušce EN Materiál pro sekundární podpěry musí být před instalací opískován a nalakován podle standardů LBP. Zhotovitel je odpovědný za opravy poškození laku na stávajících ocelových konstrukcích, pokud byly způsobeny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. Lakování musí být provedeno v souladu s normou LBP. Kvalita (třída) oceli Výrobky z konstrukčních ocelí válcované za tepla dle EN 10025, kvalita materiálu S235 J2G2 (zaručeně svařitelný) Spolu s dokumentací musí být dodány materiálové certifikáty podle EN Mechanické vlastnosti spojovacích součástí -Standardní šrouby 8,8 pozinkované dle DIN EN ISO 898 -Vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje, materiál podle DIN EN 14399, kvalita Ocelová konstrukce Uložení konstrukčních prvků a spojů se upřednostňuje vůči závěsným konstrukcím. Je třeba dbát na to, aby umístění ocelových profilů nevytvářelo jakési potrubí pro vodu a nečistoty. Odstupy mezi ocelovými profily musí být uspořádány tak, aby svařování a ochrana proti korozi mohla být provedena při běžném úsilí. Dva ocelové profily v paralelním uspořádání (příliš malá vzdálenost) nesmí vzniknout. Více informací viz EN ISO Na konstrukčních plánech musí být uvedeny informace o svarech za účelem snadné ověřitelnosti. Tupé svary musí být provedeny jako kompletní průnikové svary (Y-svary nejsou povoleny). Výpočet zahrnuje důkazy o zvedacích a nosných prvcích. Množství kontrol a nedestruktivních zkoušek je popsáno v normě EN Musí být předložen plán kontrol svařování a plán svařovacího postupu. Kontrola koutového svaru musí být provedena metodou MT. Pro vnitřní kontrolu musí být použita metoda RT a UT. Do tloušťky stěny 12 mm včetně se používá metoda RT, nad tuto hranici je třeba použít metodu UT. RFQ_2007_final.docx Strana 9 z 22

10 Všechny tupé i koutové svary musí být posouzeny podle úrovně kvality EN ISO 5817 "B" (Poznámka: nižší odchylka a-měření není přípustná) Pokud je přístup zajištěn, kořeny musí být vyplněny, a musí být přidán další svar. Před tím, než na komponenty bude nanesena antikorozní ochrana, musí být příprava dílů k nátěru kompletně (100%) zkontrolována stran následujícího: zaoblení hran ocelových profilů, řezané hrany, průchozí otvory; plochost řezných ploch, např. plochost pálených ploch bez zářezů, atd. Případné opravy musí být provedeny během výrobního procesu. Všechny svařovací jiskry je třeba před dokončením antikorozní ochrany odstranit. Aby mohli provádět svářečské práce na staveništi, musí všichni svářeči projít zkouškou manuální zručnosti s následnou nedestruktivní kontrolou jejich zkušebního kusu se zaměřením na vnitřní vady na úrovni kvality RT EN ISO 5817 B. Zkouška manuální zručnosti musí být provedena v přítomnosti LBP. Kontrolní seznam zkoušených svářečů musí být uchován. Šířka svarů pro připojení sekundární podpěry k ocelové konstrukci musí být nejméně 4 mm a posouzena podle úrovně kvality EN ISO 5817 B. Pokud svařování nebo broušení musí být prováděno na místě instalace, přilehlé plochy musí být důkladně zakryty zákrytovými plachtami. K přepravě a instalaci nejsou povolena ocelová lana Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Materiálová specifikace Potrubní objímky pro - Trubka z nerezové oceli Trubka z uhlíkové oceli uhlíková nebo uhlíková ocel Podpěra uhlíková ocel, povrchová ochrana podle standardu LBP K připojení k betonové nebo cihlové stěně jsou upřednostňovány kotevní desky. Desky podpěr musí být upevněny kotevními šrouby v jakosti nerezové oceli A4 (1.4571) (např. HILTI HAS, HVA-má, nalepovací kotvy). Na železobetonových podlahách, stropech a stěnách musí být použity spojovací kotvy (pryskyřicové šrouby). V případě spojování prvků s různými materiály musí být zajištěn odpovídající mezivrstvý nebo řádný ochranný nátěr, aby se zabránilo přímému kontaktu kovů. To je také nutno vzít v úvahu pro samotný spojovací šroub. RFQ_2007_final.docx Strana 10 z 22

11 Demontovatelné spoje dílů chráněných lakem musí být provedeny s podložkami ze stejného materiálu, jako samotné spojovací šrouby. To platí pro všechny šroubové spoje s podélnými otvory nezávisle na typu ochranné povrchové úpravy. 2.6 Izolace / ohřev potrubí topnými kabely Rozsah dodávky zhotovitele zahrnuje izolaci a vyhřívání potrubí topnými kabely. Rozsah dodávky podle materiálového listu uvedeném v Technické specifikaci. Podrobnější detaily pro provedení izolace jsou uvedeny v LBP Standard, kap. II, část 7 Izolace potrubních tras a nádrží. Potrubí vyhřívané topnými kabely musí být zabaleno do hliníkové fólie před následnou instalací minerální vaty. Hranicemi dodávky budou svorky na rozvaděči. Potrubí, která budou vyhřívána topnými kabely, jsou uvedena v Technické specifikaci včetně min teploty media v potrubí. 2.7 Instalace a montáž zařízení Instalace zařízení provedou jiní zhotovitelé s výjimkou instalace dávkovací stanic, která je rovněž součástí této poptávky. 2.8 Nátěry a antikorozní ochrana Ochrana proti korozi musí být provedena před dodáním na místo určení. Popis ochrany proti korozi potrubí nízkotlaké páry a nízkotlakého kondenzátu: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní -Typ Interplus 256 -Tloušťka vrstvy 1 x 80 µm Popis ochrany proti korozi ocelových konstrukcí, potrubních podpěr a potrubí s chladicí vodou: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní Tloušťka vrstev Interthane x 70 µm dvousložkový epoxidový základní nátěr - 1 x 110 µm Interthane 990 dvousložková epoxidová pryskyřice střední nátěr s železitou slídou - 1 x 60 µm Interseal 1052 dvousložkový polyuretanový krycí lak RFQ_2007_final.docx Strana 11 z 22

12 Celková jmenovitá tloušťka nátěrového systému (NDFT) činí 240 mikrometrů (viz DIN EN ISO , tabulka A4). Každá vrstva musí být provedena v jiné barvě. Vady způsobené svařováním nebo montáž na místě musí mít stejnou ochranu proti korozi jako poskytuje nátěr popsaný výše. Ostatní nátěrové systémy nejsou povoleny, pokud nejsou schváleny LBP. LBP má možnost obrátit se na dílnu zhotovitele a provést namátkové měření jednotlivých vrstev firmou Videfkor. Zhotovitel je povinen dodat následující dokumenty List antikorozní ochrany Zkušební protokol nátěrového systému Barva krycího laku Potrubí z uhlíkové oceli (chladicí voda) RAL 6019 (světle pastelově zelená) Ocelová konstrukce / podpěry RAL 6021 (světle zelená) Ocelová konstrukce / podpěry potrubního mostu RAL 1002 (písková žlutá) Barva krycího laku bude stanovena před objednávkou. Obecně bude ochrana proti korozi v souladu se standardem Lenzing Biocel definovaným v dodatku "Povrchová ochrana - Kapitola 12.2 B". 2.9 Čištění potrubního systému Před otestováním potrubního systému zhotovitel vyčistí veškeré potrubí vypláchnutím velkým množstvím vody. Během tohoto čištění a proplachování musí být potrubí odpojena u regulačních ventilů a čerpadel. Potrubní přístroje nesmějí být před čištěním instalovány. Veškeré dočasné zařízení a materiály pro čištění potrubí, jako jsou čerpadla, hadice, dočasná potrubí, budou dodány, instalovány a odebrány zhotovitelem po dokončení čištění. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené nedostatečným čištěním, jakož i neúplným vypuštěním potrubí po čištění. Zejména potrubí ucpávkové vody je třeba čistit velmi pečlivě před připojením jednotek Safematic, aby se zabránilo ucpání jednotek během prvního plnění vodou Kontrola a testování Rozsah dodávky zhotovitele bude obsahovat požadované kontroly a zkoušky všech jeho dodávek, stejně jako všech souvisejících koordinačních prací. Toto testování zahrnuje mimo jiné: RFQ_2007_final.docx Strana 12 z 22

13 Případné kontroly v prostorách subdodavatelů Nedestruktivní zkoušky Tlaková zkouška Všechny ostatní zkoušky a kontroly požadované zákonem a místními předpisy Všechny zkušební přístroje, přípojky, opatření a jiná zkušební zařízení pro kontroly a zkoušky musí být zajištěny zhotovitelem na jeho vlastní náklady a odpovědnost. Zkoušení musí být prováděno v souladu s LBP. Zhotovitel je povinen informovat LBP 1 týden předem. Zkoušky u notifikované osoby (např. TÜV), musí být oznámeny 2 týdny před zkoušením. Zkušební dokumenty musí být předány LBP. Vady musí být zhotovitelem neprodleně opraveny na jeho vlastní náklady. Také náklady na opakované zkoušky je povinen hradit zhotovitel Kontrola potrubních svarů 100% vizuální zkouška (VT) dle ČSN EN ISO Rozsah RT podle EN 13480, zkušební techniky podle EN 1435, třída B (EN ISO 17636, třída B), přípustná úroveň 1 (EN ). Svary ke zkoušení zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 2% Koutové svary musí být otestovány metodou PT; rozsah PT podle EN ISO ; přípustná úroveň 1. Svary pro testování zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 5% LBP můžete nechat zkontrolovat výsledky zkoušek nezávislou společností Tlakové zkoušky Tlaková zkouška potrubí musí být provedena s vodou dle EN a podle pravidel PED v souladu s LBP před montáží izolace. Provozní přístroje musí být před tlakovou zkouškou demontovány. Potrubí musí být uzavřeno zaslepovacími přírubami nebo mezipotrubím (adaptéry) instalovanými zhotovitelem. LBP se tlakových zkoušek zúčastní a musí být informována zhotovitelem 1 týden předem Identifikace potrubí Pouze trubky podléhající autorizované kontrole musí být vybaveny štítkem v souladu s požadavky LBP, který bude obsahovat alespoň následující: Číslo potrubního vedení, např BIG 001 RFQ_2007_final.docx Strana 13 z 22

14 Výrobce Objem Projektovaná teplota Projektovaný tlak Maximální tlak Konstrukční regulace Označení kapaliny Čistá hmotnost Rok výroby 2.12 Označování potrubí Značení potrubí nespadá do rozsahu dodávky zhotovitele a bude provedeno LBP. 3 KONSTRUKCE, VÝROBA A MONTÁŽ 3.1 Požadavky na konstrukci, standard a jakost Konstrukce a práce zhotovitele musí být v souladu s požadavky všech platných předpisů a norem, jakož i všech platných zákonů a nařízení. V každém případě platí poslední vydání příslušné normy nebo předpisu platné ke dni vystavení objednávky ze strany LBP. Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodání všech materiálů a pomocných materiálů Normy pro návrh a výrobu Materiály Obecně je zhotovitel odpovědný za splnění všech požadovaných norem a směrnic. Musí být splněna všechna nařízení platná v době objednávky. EN 13480, Části 1-7 PED 97/23/ES EN1990 EN ISO A a E pro tolerance svařovaných konstrukcí Zhotovitel je povinen používat certifikované postupy při svařování Příprava svařování podle EN ISO Faktor svařování je minimálně 0,85 Svary musí být posuzovány podle úrovně jakosti EN ISO 5817 B Potrubní materiály jsou specifikovány v materiálových listech a potrubních třídách. Je požadován materiálový certifikát dle EN Materiály s azbestem jsou zakázány. Nátěrový systém vyžaduje potvrzení, že materiál není kontaminován kadmiem a radioaktivitou. RFQ_2007_final.docx Strana 14 z 22

15 3.1.3 Standardy LBP Zhotovitel je povinen se odkazovat a použít dostupné standardy LBP, kdykoli jsou použitelné. Svařované spoje a nedestruktivní zkoušky Povrchová ochrana dílů z uhlíkové oceli Standard péče Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a služby s veškerou přiměřenou dovedností, péčí a pílí, a provádět všechny své povinnosti v souladu s nejmodernějšími technikami a uznávanými profesními standardy, aby byla zajištěna bezpečnost osob a závodní bezpečnost v zařízení LBP, jakož i odpovídající životnost dodaného zařízení. V případě, že si zhotovitel uvědomí nějakou chybu nebo nedostatek, ať už technický nebo právní, v dokumentech nebo informacích, které jsou poskytnuty LBP, je povinen okamžitě LBP písemně informovat s uvedením konkrétních podrobností Záruka jakosti Všechny práce zhotovitele musí být předmětem všech mezioborových technik zajišťování a řízení jakosti, které je v současné době k dispozici v jeho firmě. QA-organizace V průběhu vyjednávání o smlouvě je povinností zhotovitele předložit svou plánovanou organizaci zajišťování jakosti, stavební dozor zajišťující kvalitu a příručku řízení kvality. Za účelem prokázání kvalifikace a zkušeností všech konkrétních osob musí doložit reference dokončených projektů. Pouze ve zvlášť odůvodněných případech může být provedena změna osob v koordinaci s LBP. V rámci zajišťování systému kvality zhotovitele musí být zahrnuto následující: Začít v rámci fáze plánování Testování a schvalování dokumentů před výrobou a montáží Výrobní dozor, včetně schválení před přejímkou dodávky Dozor nad montáží včetně schválení před přejímkou "studeného uvedení do provozu" a aktuální zkušební dokumentace Organizace zajišťování kvality musí být nezávislá ve svých rozhodnutích a musí vycházet z organizace provádění projektu. Měla by podléhat personální pozici vedení. Oddělení zajišťování kvality zhotovitele má povinnost předkládat týdenní zprávy o zajišťování kvality výroby nebo spíše montáži LBP, aby informovala o postupu a zajistilo opakovatelnost výsledků zajišťování kvality. RFQ_2007_final.docx Strana 15 z 22

16 V případě odhalení nedostatků ohledně kvalifikace zaměstnanců, kteří jsou povinni předkládat výkazy LBP podle určitých specifikací a pokynů během průběžné kontroly ze strany LBP, musí být systém okamžitě vylepšen. Pokud se při následující kontrole znovu objeví chyby, musí zhotovitel zaplatit všechny dodatečné náklady na následné kontroly bez jakékoliv slevy. V případě vyskytnuvších se nedostatků, např. neshody zkušebního procesu, objevení chyb hodnotících kritérií, nedosažení hodnotících kritérií si LBP rovněž vyhrazuje právo rozšířit rozsah působnosti na testování. V rámci zjištěných vad při kontrole svařování musí být zjištěn vykonávající svářeč. LBP si vyhrazuje právo na výměnu svářeče. Přepracování a opravy komponentů, které překračují obvyklý rozsah, musí být oznámeny LBP písemně. Musí být vytvořena koncepce posuzování škod a testování s cílem získat povolení od LBP před tím, než je možné začít s opravou nebo spíše přepracováním. Další použitelnost, výměnu nebo snížení hodnoty je třeba s LBP vyjasnit pro každý komponent zvlášť. Postup definovaný s LBP neopravňuje zhotovitele k opomíjení dohodnutých termínů. QA Úvodní schůzka Na začátku se musí všechny zúčastněné strany zúčastnit jednání s LBP týkajícího se zajištění kvality. Budou projednána následující témata: Úprava dokumentu funkční specifikace pro dokumentaci a testování v souladu s testovacím střediskem a inspekčním orgánem Řídící a kontrolní plány s upravenými tématy mimo dokument funkční specifikace Řídící a kontrolní plány, v případě rozdělení objednávky, specificky oddělené pro všechny komponenty a výrobní místa na základě modelu - plány projednané předem Ověření a nároky projekčních, výrobních, montážních a zkušebních požadavků Struktura a rozsah testování zajišťován kvality a kontrolní dokumentace; v dokumentaci jsou zahrnuty zprávy o všech odchylkách a opravách a tato musí být strukturována tak, aby při vyjmutí jediného listu bylo možné tento kus papíru bez problémů spojit s příslušnou složkou, kapitolou a číslem stránky. Následná budoucí témata zajišťování kvality, jako jsou certifikace plánovaných výrobních míst, plánování dalších úvodních schůzek v místě výroby atd. Zhotovitel vyšle na vlastní náklady odborně způsobilé a oprávněné zástupce. Po schválení zaslání objednávky konkrétním subdodavatelům ze strany LBP musí být se subdodavatelem ihned zorganizována úvodní schůzka v rámci RFQ_2007_final.docx Strana 16 z 22

17 3.2 Postupy zajišťování kvality. V tomto případě platí stejné ujednání jako je tomu v případě přímého zhotovitele Postupy před montáží Před zahájením montáže musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k montáži ze strany LBP: Úvodní schůzka v rámci zajišťování kvality s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem zhotovitele Ověření požadavků výrobce na montáž v souladu s EN , včetně příslušných požadavků dle QMS ISO 9001:2008 Podrobný rozvrh výrobního procesu a koncepce montáže QA řídící a QA-kontrolní plán pro montáž upravený ve spolupráci s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem Schvalovací zkouška zhotovitele a LBP s kladným výsledkem pro povolení subdodavatelů Podrobný harmonogram výrobního procesu Důkaz o zkouškách manuální zručnosti (RT zpráva) Seznam svářečů a certifikačních zpráv schválených svářečů v souladu s EN Akreditace zkušebních osob (RT, PT, VT) dle EN 473 Úroveň 2 Akreditace školitele svářečství (IWE - EN ISO 14731) Specifikace svářečského postupu (WPS) pro všechny požadované podrobné informace týkající se svařování dodaných komponentů s klasifikací komponentního dílu dle EN ISO Schémata svařovacího postupu s kontrolními údaji (v souladu s EN) Specifikace a kvalifikace postupů svařování (WPQR) pro kovové materiály EN ISO (ne starší než 2 roky) Certifikace zkoušené svařovací techniky (ne starší než půl roku) Certifikace kontroly kvality materiálu a svařovacích výplňových materiálů (3.1) V případě relevance prohlášení o shodě CE Prohlášení výrobce komponentů Kontrolní a inspekční zprávy včetně schválené dokumentace v rámci zajištěni kvality Speciální návrh a dílčí konstrukce Schválení zprávy o přejímce a schválení montáže ze strany LBP Postupy před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k uvedení do provozu ze strany LBP: Kontrola a zprávy o kontrole včetně schválené QA dokumentace RFQ_2007_final.docx Strana 17 z 22

18 Kombinace potřebných dokumentů, např. kontrola rozhraní a seznamy s přijatelnými přípojkami V případě relevance TÜV-Certifikace pro potrubí V případě relevance prohlášení o shodě CE Prováděcí izometrické výkresy a seznamy materiálů Dokumenty pro rozsah dodávky (podklad pro proplacení) Všechna technická povolení, která jsou nutná k získání provozní certifikace Bezpečnostní pokyny Přejímací protokol o ukončení montáže 3.3 Montážní podmínky Má-li být potrubní systém implementován do stávajícího závodu (22.01 odparka, dávkovací stanice, potrubní mosty, apod.), zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování stávajících instalací a okolností. Dále musí zhotovitel mít na paměti, že Závod je v během montážní fáze v provozu Je třeba zabránit poruchám provozu zařízení během montáže K připojení a uvedení nových systémů do provozu je k dispozici pouze omezená doba během plánovaných odstávek Instalace technické vybavenosti, stavební finalizace, elektřiny a instrumentace bude prováděna souběžně Podmínky pracoviště Nadmořská výška 262 m. n. m. Podnebí Mírné s chladnými zimami Teploty mimo budovu -25 C až +35 C Teplota uvnitř budov +5 C až +35 C Zvláštní rizika Občasné bouřky s údery blesků Bezpečnost Pro všechny zaměstnance pracující v prostorách LBP je povinný informační bezpečnostní kurz pořádaný LBP Kanceláře a skladovací prostory Zhotovitel si musí zajistit vlastní kancelář a skladovací kontejnery Sociální zařízení Zhotovitel si musí zajistit vlastní sociální zařízení (nutno upřesnit v průběhu jednání, mohou-li být využívána stávající zařízení). RFQ_2007_final.docx Strana 18 z 22

19 3.3.5 Odkládací a převlékací prostory Budou předmětem dohody Dodávka médií Energie a voda dodávány zdarma LBP; připojovací body budou avizovány LBP Odpovědnosti zhotovitele na pracovišti V rámci služeb prováděných zhotovitelem je za zvláště důležité považováno následující: Obstarat a dopravit na vlastní náklady a riziko na staveniště nebo na speciálně určené skladovací místo ve vlastnictví LBP veškerý materiál, vybavení, zásoby a veškeré další položky nezbytné pro provádění díla. Provádět kontroly a řídit a koordinovat veškeré práce s cílem zajistit smluvní a včasné plnění povinností zhotovitele. Vlastní montážní vybavení zhotovitele, dočasné soupravy apod., dopravené na staniště zůstává jeho majetkem a musí jím být odstraněno co nejdříve nebo nejpozději po dokončení smluvních prací. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za materiály, nástroje a další vybavení dopravené na staveniště, včetně jejich nezbytného zajištění a ostrahy. Je povinností zhotovitele udržovat používané prostory čisté a uklizené a v řádném stavu. Nejsou-li prostory staveniště v řádném stavu, může LBP po předchozím písemném upozornění zlepšit podmínky na staveništi na náklady zhotovitele. Po montáži je zhotovitel dále zodpovědný za konečné vyčištění montážních a skladovacích prostor. Zhotovitel musí připravovat týdenní zprávy o postupu prací. Povinností zhotovitele je zpracovat a udržovat personální seznam zahrnující veškeré pracovníky na pracovišti (včetně subdodavatelů) Projektové schůzky Sklad Bude-li to považovat LBP za nezbytné, budou se pořádat projektové schůzky na pracovišti. Zhotovitel je povinen nechat se na takové schůzce zastupovat osobou disponující veškerými potřebnými oprávněními. Materiál dodaný LBP je uložen ve skladu. Zhotovitel je povinen informovat LBP o potřebném materiálu včas (nejméně 1 den předem). Materiál bude přepraven na pracoviště LBP. Otevírací doba Pondělí až pátek RFQ_2007_final.docx Strana 19 z 22

20 Pokyny týkající se přepravy, balení a označení Dodávka je DDP (Incoterms 2000) BIOCEL s Works Paskov. Přepravní pokyny a doporučení týkající se zásilky 3.4 Korespondence Veškerá korespondence a dodávka předmětu zakázky musí být zaslána nebo oznámena na adresu: Biocel Paskov a.s. Ing. Pavel Kupka Zahradní 762 CZ Paskov Česká republika V případě, že nejsou dodrženy přepravní pokyny Zhotovitele, budou jím hrazeny jakékoliv vícenáklady vzniklé z důvodu dopravní objížďky nebo z jiných důvodů. Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání 3 dny předem (případně faxem). Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání zboží a dokumentů faxem do dvou pracovních dnů po předání zásilky přepravci. Oznámení o odeslání musí obsahovat: Datum odeslání Místo odeslání Kód č.... Číslo smlouvy LBP (= číslo a pořadí objednávky LBP) Číslo projektu Označení zboží Hodnota zásilky Hrubá a čistá hmotnost Rozměry (L x W x H) každého balení Celkový počet balení Celková fakturovaná hodnota každé dílčí zásilky Odhadovaný čas příjezdu do společnosti LBP v Paskově Pokyny pro skladování 3.5 Průvodní doklady Ke každé zásilce musí zhotovitel doložit LBP následující dokumenty: Celní faktura v duplikátu označeném "Fakturační prohlášení dopravce", (nahrazující certifikát EUR 1). RFQ_2007_final.docx Strana 20 z 22

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

TAMERO INVEST s.r.o. Zadavatel: Místo stavby: Kralupy nad Vltavou. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

TAMERO INVEST s.r.o. Zadavatel: Místo stavby: Kralupy nad Vltavou. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 INVEST s.r.o. Zadavatel: Místo stavby: TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Příloha č. 7 Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

767-01. ARLET engineering s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Biocel Paskov a.s. Energetické využití kondenzátů. A - Vnější nadzemní rozvody

767-01. ARLET engineering s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Biocel Paskov a.s. Energetické využití kondenzátů. A - Vnější nadzemní rozvody ARLET engineering s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov tel: 558 463 000 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Biocel Paskov a.s. Místo stavby: Paskov Stavba: Energetické využití kondenzátů PC.PS: 52.09.5 Část: Účel:

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněno dne 6.9.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněno dne 1.6.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města V Kopřivnici dne 22. 1. 2015 Specifikace veřejné zakázky na akci: Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004

VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 - 1 - VÝZVA PRO PODÁNí NABíDKY EVIDENČNí ČíSLO CPV 42210000-1 44163160-9 65310000-9 452542004 Druh zadávacího řízení: - otevřené řízení veřejné zakázky na službu dle 27 zákona 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více