RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s."

Transkript

1 RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních podpěr za účelem připojení zařízení projektu Energetické využití kondenzátů (EVK), a rovněž potrubních přípojek k napojení na stávající technologii na základě situačních izometrických výkresů. Instalace zařízení (dávkovacích stanic) je také součástí této poptávky. 1.2 Oblasti instalace Energetické využití kondenzátů (část B - Vnitřní potrubí podle podrobného technického návrhu Lenzing Technik) Zmiňované potrubí zahrnuje veškeré potrubí nové technologie provozu EVK a dopravní potrubí bioplynu z budovy k hořáku. Spojovacím prvkem mezi vnějším a vnitřním potrubím je nově vybudovaný potrubní most mezi nádržemi B11 a B15. Tento prvek je označen v projektové a technické dokumentaci P&ID jako hranice mezi soubory a Část potrubí bude uvnitř nádrže B14 a musí být provedena v koordinaci s dodavatelem nádrže (Metrostav a.s.), instalace podle výkresu Podpěry v nádrži bude dodávat dodavatel nádrže (Metrostav a.s.) a difuséry LBP. Strojovna a ventilátorovna bude dokončena do 15. června Poté může dodavatel ihned začít s instalací potrubí. Za účelem dodržení časového harmonogramu je uvažováno s předvýrobou. Nádrže B11, B12, B13, B14, B15, B22, B23 vč. přístupových plošin budou instalovány v období od března do června Instalace dávkovacích stanic Instalace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v přízemí strojovny. Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg Energetické využití kondenzátů (část A - Vnější potrubí podle podrobného technického návrhu ARLET engineering) Vnější potrubí se skládá ze všech potřebných potrubí sloužících k přívodu médií a zdrojů energie do provozního souboru Energetické využití kondenzátů nebo z něj. Hlavním potrubím v rámci vnějšího potrubí je potrubí přivádějící bioplyn do RFQ_2007_final.docx Strana 1 z 22

2 regeneračního kotle, potrubí pro kondenzát z odparky, potrubí pro dávkování chemikálií z objektů a 52.07, potrubí pro páru a vápenné mléko. Připojovací bod mezi vnitřním a vnějším potrubím je označen jako oddíl mezi a v projektové a technické dokumentaci P & ID. Rozdělení a charakteristika tras je uvedena v Technické zprávě Arlet engineering Instalace dávkovacích stanic Installace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v budovách PS and Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg 1.3 Další firmy na místě realizace Je třeba uvážit, že v průběhu instalace potrubí budou ve stejném prostoru pracovat jiné firmy za účelem dodržení časového harmonogramu (stavební práce, montáž nádrží, instalace elektrozařízení zařízení pro měření a regulaci). 1.4 Dodávka ze strany zadavatele Biocelu Paskov a.s. (LBP) LBP zajistí následující dodávky, aniž by tím vznikly zhotoviteli jakékoliv náklady: Dodávka všech ručních ventilů, pružných spojů, dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, přístrojů Safematic a potrubních přístrojů inline Dodávka všech čerpadel, všech deskových tepelných výměníků, všech dmychadel, hořákových systémů a dávkovacích stanic Stavební povolení, povolení k provozu Stavební a konstrukční práce, jako je příprava staveniště, budovy a betonové základy, podzemní potrubí a kanály, kanalizace, otvory ve stěnách a zdích Demontáž a demolice starých konstrukcí podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Ostatní betonovací a stavební práce podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Uzemňovací a bleskosvodné ochranné systémy Instalace stěnových a střešních konstrukcí, stejně jako oken, dveří, ventilačních systémů pro odvod kouře a tepla Instalace stabilního systému vytápění v provozní budově EVK, elektroinstalace a měření a regulace Zařízení požární ochrany a zařízení pro hašení požárů, osobní bezpečnostní zařízení jako stanice pro výplach očí a sprchy Zajištění dodávek elektrické energie pro montáž a instalaci ( staveništní rozvaděče musí dodat zhotovitel) Zásobování pitnou vodou a odvodní potrubí pro odpadní vody Asistence hasičského sboru LBP Odklízení sněhu na hlavních silnicích k místu instalace a montáže RFQ_2007_final.docx Strana 2 z 22

3 2 ROZSAH DODÁVKY ZHOTOVITELE Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodávky všech materiálů a pomocných materiálů. Rozsah dodávky Zhotovitele musí zahrnovat následující: Zajištění, dodávka a instalace vč. dokumentace pro všechna potrubí, potrubní opěrné konstrukce a příslušenství, Veškerá doprava, která je nezbytná k dodávce na místo instalace a konečné místo určení v rámci závodu, stejně jako veškeré skladování, které je nezbytné pro ochranu vlastních dodávek před poškozením nebo ztrátou. Instalace všech provozních potrubních přístrojů (polní přístroje) Kontroly / testy a dokumentace, jakož i veškeré související koordinační práce, Všechny potřebné kontroly a zkoušky všech dodávek, stejně jako všechny související koordinační práce Dodávka potrubního materiálu podle přiložených seznamů potrubních materiálů a jejich specifikací Dodávka všech těsnění, šroubů a matic, podložek dle normy a materiálové specifikace Instalace potrubí a potrubních dílů podle předané dokumentace, včetně přípravy a instalace všech přípojek do stávajících potrubních systémů Instalace všech ručních ventilů, pružných spojů, potrubních přístrojů např. průtokoměrů, regulačních ventilů, dvoupolohových ventilů dodaných LBP Dodávka a montáž primárních a sekundárních potrubních nosníků vč. šroubů, svorek atd., a podpůrné nosné konstrukce Dodávka a instalace potrubních mostů Potrubní rozdělovač odplynu v regenerační nádrži kalu Izolace a vyhřívání potrubí topnými kabely Instalace dávkovacích skříní (jednotek) Zajištění, dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro uložení IBC kontejnerů dle výkresu včetně dokumentace Zajištění všech montážních materiálů, vybavení, spotřebního materiálu (svařovacího materiálu, plynů, atd.) pro potrubí, nosníky, ocelové konstrukce a zařízení Zajištění lešení a zvedacích zařízení nezbytných pro montáž a demontáž Zajištění všech montážních nástrojů, včetně těžkých montážních zařízení (např. jeřábů a nákladních automobilů) Doprava všech dodávaných dílů na místo určení zadavatele v Paskově z místa uskladnění na místo montáže (včetně všech dílů dodaných ze strany LBP) Přeprava demontovaných dílů do určených skladovacích prostor Příjem a vykládka přicházejících dodávek Vyřizování celních formalit Instalace skladovacích prostor na místě určení; je-li to nutné, instalace zařízení odolných vůči povětrnostním vlivům, které takové skladování vyžadují Skladování a dohled nad skladovacími prostory Kontroly v prostorách subdodavatele RFQ_2007_final.docx Strana 3 z 22

4 2.1 Inženýring Náklady na kontrolu a certifikaci potrubí tam, kde je vyžadována autorizovaná inspekce a povolení Nedestruktivní zkoušky včetně všech zkušebních přístrojů a dalších zkušebních zařízení pro kontroly a zkoušky Tlakové zkoušky, včetně zaslepovacích přírub, adaptérů, ventilů, těsnění, šroubů a matic, atd., potřebné pro hydrostatické testování vč. čištění potrubního systému Prohlídka mechanických instalací před uvedením do provozu Vedení stavby a správa staveniště, dohled nad instalací a montáží, koordinace subdodavatelů Plánování, rozvržení a sledování instalace a montáže Veškeré vybavení a zařízení pro předvýrobu a výrobu / zhotovení Příprava prostoru pro předvýrobu (pokud je nutná) Úklid staveniště během instalace a montáže a po nich Účast na montážních schůzích, vedení stavebních záznamů Zajištění osvětlení staveniště, vytápění staveniště (v zimní sezóně) v průběhu instalace Zajištění buněk typu unimo pro zaměstnance Dokumentace podle požadavků Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí Podrobný inženýring LBP (Arlet engineering) a LT (Lenzing Technik) je připraven v následujících dokumentech 3D-model potrubí Izometrické výkresy včetně výpisu materiálu Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Zhotovitel má povinnost kontrolovat doklady jemu poskytnuté a písemně zadavatele informovat o vadách a / nebo obavách či nejasnostech týkajících se zvoleného návrhu nebo funkčnosti (povinnost zhotovitele v případě nutnosti varovat). Pokud zhotovitel zjistí, že je dokumentace jakkoliv nejasná, je povinen požádat zadavatele písemně o objasňující a vysvětlující informace. Situace potrubí (3D-Model) Situační výkresy potrubí jsou připraveny za účelem poskytnutí celkového přehledu vedení potrubí mezi jednotlivými zařízeními, příslušenstvím a přípojkami až k místu převzetí. Isometrické výkresy Izometrické výkresy jsou dodány spolu se seznamem dílů. Materiálový list je vodítkem pro objednávku materiálu zhotovitelem. Materiál není úplný, protože v něm nejsou specifikovány všechny díly (např. šrouby, matice, těsnění, média). Všechny rozměry (délka potrubí, ocelové konstrukce) na izometrických výkresech jsou teoretické a musí být zkontrolovány na místě zhotovitelem. RFQ_2007_final.docx Strana 4 z 22

5 Je třeba zmínit, že byl proveden jen základní inženýring pro opěrnou konstrukci (podpěry) a přesné pozice a konstrukce musí být stanoveny až na místě určení během instalace a montáže. Pod DN50 nebyla navržena žádná podpěra, proto je třeba instalovat podpěry odpovídající normám nosnosti a podle stanoviska dozoru na místě. Primární podpěry jsou specifikovány v prováděcí dokumentaci pro potrubí o průměru DN50; v případě menšího průměru bude požadavek na primární a sekundární podpěry potrubí (umístění a typ) vymezen dozorem na místě. Tyto výkresy určují umístění (výšku a osy) a typ podpěry. Umístění os, a tedy umístění podpěr je uvedeno v situačním výkresu a izometrických výkresech. Pevná podpěra Vodicí podpěra Posuvná podpěra FS nebo F GS nebo A SS nebo S Konstrukce zhotovitele pro potrubí musí být v souladu s přiloženými seznamy, specifikacemi, výkresy a / nebo datovými listy. 2.2 Návrh potrubí Obecně výroba a montáž potrubí musí splňovat všechny požadavky poslední revize platných předpisů a / nebo standardů LBP. Potrubí je navrženo v souladu s následujícími normami: EN Kovová průmyslová potrubí a související předpisy a normy PED 97/23/ES Klasifikace dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23 ES - Třída I Modul A - Třída II Modul A1 - Třída III Modul B1 + F - Třída IV Modul G Všechna potrubí musí být provedena v souladu s potrubním dispozičním uspořádáním a izometrickými výkresy. Jakékoliv odchylky musí být LBP oznámeny a odsouhlaseny zástupcem LBP. Zhotovitel je povinen označit každou změnu v izometrických výkresech s cílem zajistit prováděcí izometrické výkresy a poskytnout sadu červeně značených výkresů LBP po dokončení práce. Všechna svařování musí být v souladu s příslušnými a platnými zákonnými požadavky a normami LBP. Kódované či ne-kódované svařování budou provádět pouze certifikovaní svářeči. Svářeči mohou být certifikováni jakoukoliv schválenou kvalifikovanou zkušební laboratoří. Dodavatel musí poskytnout osvědčení každého svářeče před zahájením prací. RFQ_2007_final.docx Strana 5 z 22

6 S cílem zajistit sledovatelnost svářečů a použitých materiálů je dodavatel povinen doplnit na izometrické výkresy v průběhu výroby následující informace: Číslo svářeče u každého svařování (svaru) Číslo šarže materiálu každé trubky, kolene, t-kusu s odkazem na certifikát 3.1B Použitý svařovací postup a použitý spotřební materiál na svařování Umístění a odpovídající číslo každé RTG zkoušky Zhotovitel je povinen chránit stávající zařízení LBP. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát ve stávajících zařízeních, aby se zabránilo jeho poškození při provádění prací. Nerezové díly jsou svařovány v ochranné atmosféře. Obsah kyslíku v plynu nepřesahuje ppm. Obsah kyslíku musí být měřen, kontrolován a zdokumentován. Nejsou upřednostňovány žádné nabíhací barvy při maximu do jasně žluté. Všechny nerezové díly musí být mořené a pasivované. Po moření nejsou nabíhací svařovací barvy přijatelné. Na nepřístupných místech musí zhotovitel prokázat bezvadnost videoendoskopickou zkouškou. Pro potrubní spoje se musí používat t-kusy. Svařování hrdel musí být, pokud možno, provedeno na vnější a vnitřní straně; pokud ne, musí být na vnější straně proveden koutový svar jako plně penetrační svar. Potrubí musí být instalováno tak, aby případné změny v délkách nezpůsobily nepřípustné zatížení na potrubní podpěry a trysky zařízení. Potrubí musí být instalováno takovým způsobem, aby v "chladných" podmínkách nebyly na zařízení nebo přilehlé potrubní tahy vyvíjeny zátěžové síly. Trubky musí zůstat při rozpojení stabilní. Všechny trubky je třeba objednat a instalovat v největších možných délkách tak, aby bylo potřeba provést méně spojů. Příprava svařování musí být provedena pomocí řádného svařovacího zařízení a médií. Po svařování by mělo vzniknout minimální vnitřní napětí. Příprava na svařování se provádí podle DIN EN ISO Všechny svary musí být provedeny jako souvislé plynotěsné svary. Pro zařízení náchylná k poškození (např. průtokové snímače) je zhotovitel povinen vyrobit adaptéry a instalovat je během prací spojených s montáží a úklidem. Poté musí být zařízení namontována s ohledem na montážní návod. Potrubí musí být provedeno pokud možno bez přírubových spojů. Další příruby, které nejsou zobrazeny na izometrických výkresech, musí být dohodnuty s LBP. RFQ_2007_final.docx Strana 6 z 22

7 LBP musí být informována o dalších potřebných otvorech ve střechách, stěnách nebo obkladech 14 dnů předem. Umístění otvorů musí být zhotovitelem označeno. Zhotovitel odpovídá za definování provozních montážních spojů a odpovídající délky potrubí Demontáž stávajícího potrubí Zhotovitel odpovídá za odstranění stávajících trubek, pokud je to nutné k napojení podle uspořádání a podrobných napojovacích výkresů. Umístění napojení a stávajícího potrubí určeného k demontáži je znázorněno na výkresech potrubního uspořádání Dostupnost zařízení Ke všem trubkám a částem, které nejsou vypracovány v podrobných výkresech musí být zaručen odpovídající přístup. Díly, které mají být vyměněny v průběhu provozu, musí být uspořádány tak, aby nebylo nutné provádět žádnou rozšířenou montáž, instalaci pracovní plošiny nebo změny na stávajících zařízeních. 2.3 Ruční ventily, inline přístroje a nátrubky pro provozní přístroje Všechny ventily (ruční ventily, regulační ventily) průtokoměry, kompenzátory jsou specifikovány a zakoupeny předem tak, aby bylo nutné je pouze zabudovat do potrubního systému v souladu s projektovou a technickou dokumentací P&ID a izometrickými výkresy. Zhotovitel musí provést instalaci ručních ventilů, inline potrubních přístrojů (např. dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, průtokoměrů), plochých clon a nátrubků pro provozní přístroje (snímače teploty, hladiny, snímač vodivosti, měřiče tlaku a teploty). Šrouby a těsnění pro výše uvedené spoje jsou zahrnuty do dodávky zhotovitele. Dodávka a montáž nátrubků je součástí dodávky zhotovitele. Dodávka zahrnuje všechny potřebné práce pro instalaci, např. vrtání otvoru, přípravu ke svařování, dodávku nátrubku, navaření nátrubku, atd. Instalace snímačů teploty, tlaku a konzistence spadá do kompetence LBP. Jednotky regulace ucpávkové vody (Safematic) včetně stojanů a přípojných hadic pro čerpadla Sulzer musí rovněž instalovat zhotovitel. Ruční ventily, inline potrubní přístroje, provozní přístroje a rovněž Safematic jednotky dodá LBP. Provozní přístroje nainstaluje LBP. Svářečské práce kolem ventilů a terénních přístrojů jsou povoleny pouze po jejich demontáži. RFQ_2007_final.docx Strana 7 z 22

8 Zhotovitel se musí postarat, aby během tlakové zkoušky a čištění potrubí byly určité přístroje demontovány. Potrubí musí být odpovídajícím způsobem zaslepeno nebo musí být pro takové práce instalován přechodný potrubní kus. 2.4 Šrouby, matice a těsnění Potrubní přípojky pro (St 35.8/P235GH): nízkotlaká pára a parní kondenzát Šrouby DIN EN ISO nebo DIN EN ISO Matice DIN EN ISO Těsnění -Nízkotlaká pára KLINGER PSM -B -Nízkotlaký parní kondenzát KLINGER Quantum Potrubní spoje pro nerezové ocelové trubky Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Teflon s 20% skelným vláknem Potrubní spoje pro bioplynové potrubí (mediacode BIG) Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Klinger Quantum Potrubní spoje pro plastové potrubí podle potrubí třídy B72. Podrobnosti budou projednány. 2.5 Ocelová konstrukce a podpěry potrubí Obecně Obecně musí být všechny svary provedeny kolem dokola. Nedostatečná svařovací práce na koncích svarů a mezery nejsou povoleny. Dále nesmějí být svary přerušované za účelem ušetření času a svařovacího materiálu. Není dovoleno používat duté profily pro vnější prostory a bylo by dobré se jim vyhnout uvnitř budov (v případě, že není jiná možnost, je třeba si toto vyjasnit s LBP). Minimální tloušťka ocelových profilů a plechů je 5 mm. Pro konstrukční součásti se musí používat výhradně materiály podle EN , viz kapitola 2.2. RFQ_2007_final.docx Strana 8 z 22

9 Materiály musí být navrženy pro teploty od -20 C (uvnitř a vně budovy). Materiály musí být dodány s osvědčením CE. Kromě toho musí být dosaženo hodnoty výsledku vrubové zkoušky minimálně 27 Joulů a je nutno dodat certifikát o zkoušce EN Materiál pro sekundární podpěry musí být před instalací opískován a nalakován podle standardů LBP. Zhotovitel je odpovědný za opravy poškození laku na stávajících ocelových konstrukcích, pokud byly způsobeny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. Lakování musí být provedeno v souladu s normou LBP. Kvalita (třída) oceli Výrobky z konstrukčních ocelí válcované za tepla dle EN 10025, kvalita materiálu S235 J2G2 (zaručeně svařitelný) Spolu s dokumentací musí být dodány materiálové certifikáty podle EN Mechanické vlastnosti spojovacích součástí -Standardní šrouby 8,8 pozinkované dle DIN EN ISO 898 -Vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje, materiál podle DIN EN 14399, kvalita Ocelová konstrukce Uložení konstrukčních prvků a spojů se upřednostňuje vůči závěsným konstrukcím. Je třeba dbát na to, aby umístění ocelových profilů nevytvářelo jakési potrubí pro vodu a nečistoty. Odstupy mezi ocelovými profily musí být uspořádány tak, aby svařování a ochrana proti korozi mohla být provedena při běžném úsilí. Dva ocelové profily v paralelním uspořádání (příliš malá vzdálenost) nesmí vzniknout. Více informací viz EN ISO Na konstrukčních plánech musí být uvedeny informace o svarech za účelem snadné ověřitelnosti. Tupé svary musí být provedeny jako kompletní průnikové svary (Y-svary nejsou povoleny). Výpočet zahrnuje důkazy o zvedacích a nosných prvcích. Množství kontrol a nedestruktivních zkoušek je popsáno v normě EN Musí být předložen plán kontrol svařování a plán svařovacího postupu. Kontrola koutového svaru musí být provedena metodou MT. Pro vnitřní kontrolu musí být použita metoda RT a UT. Do tloušťky stěny 12 mm včetně se používá metoda RT, nad tuto hranici je třeba použít metodu UT. RFQ_2007_final.docx Strana 9 z 22

10 Všechny tupé i koutové svary musí být posouzeny podle úrovně kvality EN ISO 5817 "B" (Poznámka: nižší odchylka a-měření není přípustná) Pokud je přístup zajištěn, kořeny musí být vyplněny, a musí být přidán další svar. Před tím, než na komponenty bude nanesena antikorozní ochrana, musí být příprava dílů k nátěru kompletně (100%) zkontrolována stran následujícího: zaoblení hran ocelových profilů, řezané hrany, průchozí otvory; plochost řezných ploch, např. plochost pálených ploch bez zářezů, atd. Případné opravy musí být provedeny během výrobního procesu. Všechny svařovací jiskry je třeba před dokončením antikorozní ochrany odstranit. Aby mohli provádět svářečské práce na staveništi, musí všichni svářeči projít zkouškou manuální zručnosti s následnou nedestruktivní kontrolou jejich zkušebního kusu se zaměřením na vnitřní vady na úrovni kvality RT EN ISO 5817 B. Zkouška manuální zručnosti musí být provedena v přítomnosti LBP. Kontrolní seznam zkoušených svářečů musí být uchován. Šířka svarů pro připojení sekundární podpěry k ocelové konstrukci musí být nejméně 4 mm a posouzena podle úrovně kvality EN ISO 5817 B. Pokud svařování nebo broušení musí být prováděno na místě instalace, přilehlé plochy musí být důkladně zakryty zákrytovými plachtami. K přepravě a instalaci nejsou povolena ocelová lana Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Materiálová specifikace Potrubní objímky pro - Trubka z nerezové oceli Trubka z uhlíkové oceli uhlíková nebo uhlíková ocel Podpěra uhlíková ocel, povrchová ochrana podle standardu LBP K připojení k betonové nebo cihlové stěně jsou upřednostňovány kotevní desky. Desky podpěr musí být upevněny kotevními šrouby v jakosti nerezové oceli A4 (1.4571) (např. HILTI HAS, HVA-má, nalepovací kotvy). Na železobetonových podlahách, stropech a stěnách musí být použity spojovací kotvy (pryskyřicové šrouby). V případě spojování prvků s různými materiály musí být zajištěn odpovídající mezivrstvý nebo řádný ochranný nátěr, aby se zabránilo přímému kontaktu kovů. To je také nutno vzít v úvahu pro samotný spojovací šroub. RFQ_2007_final.docx Strana 10 z 22

11 Demontovatelné spoje dílů chráněných lakem musí být provedeny s podložkami ze stejného materiálu, jako samotné spojovací šrouby. To platí pro všechny šroubové spoje s podélnými otvory nezávisle na typu ochranné povrchové úpravy. 2.6 Izolace / ohřev potrubí topnými kabely Rozsah dodávky zhotovitele zahrnuje izolaci a vyhřívání potrubí topnými kabely. Rozsah dodávky podle materiálového listu uvedeném v Technické specifikaci. Podrobnější detaily pro provedení izolace jsou uvedeny v LBP Standard, kap. II, část 7 Izolace potrubních tras a nádrží. Potrubí vyhřívané topnými kabely musí být zabaleno do hliníkové fólie před následnou instalací minerální vaty. Hranicemi dodávky budou svorky na rozvaděči. Potrubí, která budou vyhřívána topnými kabely, jsou uvedena v Technické specifikaci včetně min teploty media v potrubí. 2.7 Instalace a montáž zařízení Instalace zařízení provedou jiní zhotovitelé s výjimkou instalace dávkovací stanic, která je rovněž součástí této poptávky. 2.8 Nátěry a antikorozní ochrana Ochrana proti korozi musí být provedena před dodáním na místo určení. Popis ochrany proti korozi potrubí nízkotlaké páry a nízkotlakého kondenzátu: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní -Typ Interplus 256 -Tloušťka vrstvy 1 x 80 µm Popis ochrany proti korozi ocelových konstrukcí, potrubních podpěr a potrubí s chladicí vodou: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní Tloušťka vrstev Interthane x 70 µm dvousložkový epoxidový základní nátěr - 1 x 110 µm Interthane 990 dvousložková epoxidová pryskyřice střední nátěr s železitou slídou - 1 x 60 µm Interseal 1052 dvousložkový polyuretanový krycí lak RFQ_2007_final.docx Strana 11 z 22

12 Celková jmenovitá tloušťka nátěrového systému (NDFT) činí 240 mikrometrů (viz DIN EN ISO , tabulka A4). Každá vrstva musí být provedena v jiné barvě. Vady způsobené svařováním nebo montáž na místě musí mít stejnou ochranu proti korozi jako poskytuje nátěr popsaný výše. Ostatní nátěrové systémy nejsou povoleny, pokud nejsou schváleny LBP. LBP má možnost obrátit se na dílnu zhotovitele a provést namátkové měření jednotlivých vrstev firmou Videfkor. Zhotovitel je povinen dodat následující dokumenty List antikorozní ochrany Zkušební protokol nátěrového systému Barva krycího laku Potrubí z uhlíkové oceli (chladicí voda) RAL 6019 (světle pastelově zelená) Ocelová konstrukce / podpěry RAL 6021 (světle zelená) Ocelová konstrukce / podpěry potrubního mostu RAL 1002 (písková žlutá) Barva krycího laku bude stanovena před objednávkou. Obecně bude ochrana proti korozi v souladu se standardem Lenzing Biocel definovaným v dodatku "Povrchová ochrana - Kapitola 12.2 B". 2.9 Čištění potrubního systému Před otestováním potrubního systému zhotovitel vyčistí veškeré potrubí vypláchnutím velkým množstvím vody. Během tohoto čištění a proplachování musí být potrubí odpojena u regulačních ventilů a čerpadel. Potrubní přístroje nesmějí být před čištěním instalovány. Veškeré dočasné zařízení a materiály pro čištění potrubí, jako jsou čerpadla, hadice, dočasná potrubí, budou dodány, instalovány a odebrány zhotovitelem po dokončení čištění. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené nedostatečným čištěním, jakož i neúplným vypuštěním potrubí po čištění. Zejména potrubí ucpávkové vody je třeba čistit velmi pečlivě před připojením jednotek Safematic, aby se zabránilo ucpání jednotek během prvního plnění vodou Kontrola a testování Rozsah dodávky zhotovitele bude obsahovat požadované kontroly a zkoušky všech jeho dodávek, stejně jako všech souvisejících koordinačních prací. Toto testování zahrnuje mimo jiné: RFQ_2007_final.docx Strana 12 z 22

13 Případné kontroly v prostorách subdodavatelů Nedestruktivní zkoušky Tlaková zkouška Všechny ostatní zkoušky a kontroly požadované zákonem a místními předpisy Všechny zkušební přístroje, přípojky, opatření a jiná zkušební zařízení pro kontroly a zkoušky musí být zajištěny zhotovitelem na jeho vlastní náklady a odpovědnost. Zkoušení musí být prováděno v souladu s LBP. Zhotovitel je povinen informovat LBP 1 týden předem. Zkoušky u notifikované osoby (např. TÜV), musí být oznámeny 2 týdny před zkoušením. Zkušební dokumenty musí být předány LBP. Vady musí být zhotovitelem neprodleně opraveny na jeho vlastní náklady. Také náklady na opakované zkoušky je povinen hradit zhotovitel Kontrola potrubních svarů 100% vizuální zkouška (VT) dle ČSN EN ISO Rozsah RT podle EN 13480, zkušební techniky podle EN 1435, třída B (EN ISO 17636, třída B), přípustná úroveň 1 (EN ). Svary ke zkoušení zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 2% Koutové svary musí být otestovány metodou PT; rozsah PT podle EN ISO ; přípustná úroveň 1. Svary pro testování zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 5% LBP můžete nechat zkontrolovat výsledky zkoušek nezávislou společností Tlakové zkoušky Tlaková zkouška potrubí musí být provedena s vodou dle EN a podle pravidel PED v souladu s LBP před montáží izolace. Provozní přístroje musí být před tlakovou zkouškou demontovány. Potrubí musí být uzavřeno zaslepovacími přírubami nebo mezipotrubím (adaptéry) instalovanými zhotovitelem. LBP se tlakových zkoušek zúčastní a musí být informována zhotovitelem 1 týden předem Identifikace potrubí Pouze trubky podléhající autorizované kontrole musí být vybaveny štítkem v souladu s požadavky LBP, který bude obsahovat alespoň následující: Číslo potrubního vedení, např BIG 001 RFQ_2007_final.docx Strana 13 z 22

14 Výrobce Objem Projektovaná teplota Projektovaný tlak Maximální tlak Konstrukční regulace Označení kapaliny Čistá hmotnost Rok výroby 2.12 Označování potrubí Značení potrubí nespadá do rozsahu dodávky zhotovitele a bude provedeno LBP. 3 KONSTRUKCE, VÝROBA A MONTÁŽ 3.1 Požadavky na konstrukci, standard a jakost Konstrukce a práce zhotovitele musí být v souladu s požadavky všech platných předpisů a norem, jakož i všech platných zákonů a nařízení. V každém případě platí poslední vydání příslušné normy nebo předpisu platné ke dni vystavení objednávky ze strany LBP. Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodání všech materiálů a pomocných materiálů Normy pro návrh a výrobu Materiály Obecně je zhotovitel odpovědný za splnění všech požadovaných norem a směrnic. Musí být splněna všechna nařízení platná v době objednávky. EN 13480, Části 1-7 PED 97/23/ES EN1990 EN ISO A a E pro tolerance svařovaných konstrukcí Zhotovitel je povinen používat certifikované postupy při svařování Příprava svařování podle EN ISO Faktor svařování je minimálně 0,85 Svary musí být posuzovány podle úrovně jakosti EN ISO 5817 B Potrubní materiály jsou specifikovány v materiálových listech a potrubních třídách. Je požadován materiálový certifikát dle EN Materiály s azbestem jsou zakázány. Nátěrový systém vyžaduje potvrzení, že materiál není kontaminován kadmiem a radioaktivitou. RFQ_2007_final.docx Strana 14 z 22

15 3.1.3 Standardy LBP Zhotovitel je povinen se odkazovat a použít dostupné standardy LBP, kdykoli jsou použitelné. Svařované spoje a nedestruktivní zkoušky Povrchová ochrana dílů z uhlíkové oceli Standard péče Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a služby s veškerou přiměřenou dovedností, péčí a pílí, a provádět všechny své povinnosti v souladu s nejmodernějšími technikami a uznávanými profesními standardy, aby byla zajištěna bezpečnost osob a závodní bezpečnost v zařízení LBP, jakož i odpovídající životnost dodaného zařízení. V případě, že si zhotovitel uvědomí nějakou chybu nebo nedostatek, ať už technický nebo právní, v dokumentech nebo informacích, které jsou poskytnuty LBP, je povinen okamžitě LBP písemně informovat s uvedením konkrétních podrobností Záruka jakosti Všechny práce zhotovitele musí být předmětem všech mezioborových technik zajišťování a řízení jakosti, které je v současné době k dispozici v jeho firmě. QA-organizace V průběhu vyjednávání o smlouvě je povinností zhotovitele předložit svou plánovanou organizaci zajišťování jakosti, stavební dozor zajišťující kvalitu a příručku řízení kvality. Za účelem prokázání kvalifikace a zkušeností všech konkrétních osob musí doložit reference dokončených projektů. Pouze ve zvlášť odůvodněných případech může být provedena změna osob v koordinaci s LBP. V rámci zajišťování systému kvality zhotovitele musí být zahrnuto následující: Začít v rámci fáze plánování Testování a schvalování dokumentů před výrobou a montáží Výrobní dozor, včetně schválení před přejímkou dodávky Dozor nad montáží včetně schválení před přejímkou "studeného uvedení do provozu" a aktuální zkušební dokumentace Organizace zajišťování kvality musí být nezávislá ve svých rozhodnutích a musí vycházet z organizace provádění projektu. Měla by podléhat personální pozici vedení. Oddělení zajišťování kvality zhotovitele má povinnost předkládat týdenní zprávy o zajišťování kvality výroby nebo spíše montáži LBP, aby informovala o postupu a zajistilo opakovatelnost výsledků zajišťování kvality. RFQ_2007_final.docx Strana 15 z 22

16 V případě odhalení nedostatků ohledně kvalifikace zaměstnanců, kteří jsou povinni předkládat výkazy LBP podle určitých specifikací a pokynů během průběžné kontroly ze strany LBP, musí být systém okamžitě vylepšen. Pokud se při následující kontrole znovu objeví chyby, musí zhotovitel zaplatit všechny dodatečné náklady na následné kontroly bez jakékoliv slevy. V případě vyskytnuvších se nedostatků, např. neshody zkušebního procesu, objevení chyb hodnotících kritérií, nedosažení hodnotících kritérií si LBP rovněž vyhrazuje právo rozšířit rozsah působnosti na testování. V rámci zjištěných vad při kontrole svařování musí být zjištěn vykonávající svářeč. LBP si vyhrazuje právo na výměnu svářeče. Přepracování a opravy komponentů, které překračují obvyklý rozsah, musí být oznámeny LBP písemně. Musí být vytvořena koncepce posuzování škod a testování s cílem získat povolení od LBP před tím, než je možné začít s opravou nebo spíše přepracováním. Další použitelnost, výměnu nebo snížení hodnoty je třeba s LBP vyjasnit pro každý komponent zvlášť. Postup definovaný s LBP neopravňuje zhotovitele k opomíjení dohodnutých termínů. QA Úvodní schůzka Na začátku se musí všechny zúčastněné strany zúčastnit jednání s LBP týkajícího se zajištění kvality. Budou projednána následující témata: Úprava dokumentu funkční specifikace pro dokumentaci a testování v souladu s testovacím střediskem a inspekčním orgánem Řídící a kontrolní plány s upravenými tématy mimo dokument funkční specifikace Řídící a kontrolní plány, v případě rozdělení objednávky, specificky oddělené pro všechny komponenty a výrobní místa na základě modelu - plány projednané předem Ověření a nároky projekčních, výrobních, montážních a zkušebních požadavků Struktura a rozsah testování zajišťován kvality a kontrolní dokumentace; v dokumentaci jsou zahrnuty zprávy o všech odchylkách a opravách a tato musí být strukturována tak, aby při vyjmutí jediného listu bylo možné tento kus papíru bez problémů spojit s příslušnou složkou, kapitolou a číslem stránky. Následná budoucí témata zajišťování kvality, jako jsou certifikace plánovaných výrobních míst, plánování dalších úvodních schůzek v místě výroby atd. Zhotovitel vyšle na vlastní náklady odborně způsobilé a oprávněné zástupce. Po schválení zaslání objednávky konkrétním subdodavatelům ze strany LBP musí být se subdodavatelem ihned zorganizována úvodní schůzka v rámci RFQ_2007_final.docx Strana 16 z 22

17 3.2 Postupy zajišťování kvality. V tomto případě platí stejné ujednání jako je tomu v případě přímého zhotovitele Postupy před montáží Před zahájením montáže musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k montáži ze strany LBP: Úvodní schůzka v rámci zajišťování kvality s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem zhotovitele Ověření požadavků výrobce na montáž v souladu s EN , včetně příslušných požadavků dle QMS ISO 9001:2008 Podrobný rozvrh výrobního procesu a koncepce montáže QA řídící a QA-kontrolní plán pro montáž upravený ve spolupráci s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem Schvalovací zkouška zhotovitele a LBP s kladným výsledkem pro povolení subdodavatelů Podrobný harmonogram výrobního procesu Důkaz o zkouškách manuální zručnosti (RT zpráva) Seznam svářečů a certifikačních zpráv schválených svářečů v souladu s EN Akreditace zkušebních osob (RT, PT, VT) dle EN 473 Úroveň 2 Akreditace školitele svářečství (IWE - EN ISO 14731) Specifikace svářečského postupu (WPS) pro všechny požadované podrobné informace týkající se svařování dodaných komponentů s klasifikací komponentního dílu dle EN ISO Schémata svařovacího postupu s kontrolními údaji (v souladu s EN) Specifikace a kvalifikace postupů svařování (WPQR) pro kovové materiály EN ISO (ne starší než 2 roky) Certifikace zkoušené svařovací techniky (ne starší než půl roku) Certifikace kontroly kvality materiálu a svařovacích výplňových materiálů (3.1) V případě relevance prohlášení o shodě CE Prohlášení výrobce komponentů Kontrolní a inspekční zprávy včetně schválené dokumentace v rámci zajištěni kvality Speciální návrh a dílčí konstrukce Schválení zprávy o přejímce a schválení montáže ze strany LBP Postupy před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k uvedení do provozu ze strany LBP: Kontrola a zprávy o kontrole včetně schválené QA dokumentace RFQ_2007_final.docx Strana 17 z 22

18 Kombinace potřebných dokumentů, např. kontrola rozhraní a seznamy s přijatelnými přípojkami V případě relevance TÜV-Certifikace pro potrubí V případě relevance prohlášení o shodě CE Prováděcí izometrické výkresy a seznamy materiálů Dokumenty pro rozsah dodávky (podklad pro proplacení) Všechna technická povolení, která jsou nutná k získání provozní certifikace Bezpečnostní pokyny Přejímací protokol o ukončení montáže 3.3 Montážní podmínky Má-li být potrubní systém implementován do stávajícího závodu (22.01 odparka, dávkovací stanice, potrubní mosty, apod.), zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování stávajících instalací a okolností. Dále musí zhotovitel mít na paměti, že Závod je v během montážní fáze v provozu Je třeba zabránit poruchám provozu zařízení během montáže K připojení a uvedení nových systémů do provozu je k dispozici pouze omezená doba během plánovaných odstávek Instalace technické vybavenosti, stavební finalizace, elektřiny a instrumentace bude prováděna souběžně Podmínky pracoviště Nadmořská výška 262 m. n. m. Podnebí Mírné s chladnými zimami Teploty mimo budovu -25 C až +35 C Teplota uvnitř budov +5 C až +35 C Zvláštní rizika Občasné bouřky s údery blesků Bezpečnost Pro všechny zaměstnance pracující v prostorách LBP je povinný informační bezpečnostní kurz pořádaný LBP Kanceláře a skladovací prostory Zhotovitel si musí zajistit vlastní kancelář a skladovací kontejnery Sociální zařízení Zhotovitel si musí zajistit vlastní sociální zařízení (nutno upřesnit v průběhu jednání, mohou-li být využívána stávající zařízení). RFQ_2007_final.docx Strana 18 z 22

19 3.3.5 Odkládací a převlékací prostory Budou předmětem dohody Dodávka médií Energie a voda dodávány zdarma LBP; připojovací body budou avizovány LBP Odpovědnosti zhotovitele na pracovišti V rámci služeb prováděných zhotovitelem je za zvláště důležité považováno následující: Obstarat a dopravit na vlastní náklady a riziko na staveniště nebo na speciálně určené skladovací místo ve vlastnictví LBP veškerý materiál, vybavení, zásoby a veškeré další položky nezbytné pro provádění díla. Provádět kontroly a řídit a koordinovat veškeré práce s cílem zajistit smluvní a včasné plnění povinností zhotovitele. Vlastní montážní vybavení zhotovitele, dočasné soupravy apod., dopravené na staniště zůstává jeho majetkem a musí jím být odstraněno co nejdříve nebo nejpozději po dokončení smluvních prací. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za materiály, nástroje a další vybavení dopravené na staveniště, včetně jejich nezbytného zajištění a ostrahy. Je povinností zhotovitele udržovat používané prostory čisté a uklizené a v řádném stavu. Nejsou-li prostory staveniště v řádném stavu, může LBP po předchozím písemném upozornění zlepšit podmínky na staveništi na náklady zhotovitele. Po montáži je zhotovitel dále zodpovědný za konečné vyčištění montážních a skladovacích prostor. Zhotovitel musí připravovat týdenní zprávy o postupu prací. Povinností zhotovitele je zpracovat a udržovat personální seznam zahrnující veškeré pracovníky na pracovišti (včetně subdodavatelů) Projektové schůzky Sklad Bude-li to považovat LBP za nezbytné, budou se pořádat projektové schůzky na pracovišti. Zhotovitel je povinen nechat se na takové schůzce zastupovat osobou disponující veškerými potřebnými oprávněními. Materiál dodaný LBP je uložen ve skladu. Zhotovitel je povinen informovat LBP o potřebném materiálu včas (nejméně 1 den předem). Materiál bude přepraven na pracoviště LBP. Otevírací doba Pondělí až pátek RFQ_2007_final.docx Strana 19 z 22

20 Pokyny týkající se přepravy, balení a označení Dodávka je DDP (Incoterms 2000) BIOCEL s Works Paskov. Přepravní pokyny a doporučení týkající se zásilky 3.4 Korespondence Veškerá korespondence a dodávka předmětu zakázky musí být zaslána nebo oznámena na adresu: Biocel Paskov a.s. Ing. Pavel Kupka Zahradní 762 CZ Paskov Česká republika V případě, že nejsou dodrženy přepravní pokyny Zhotovitele, budou jím hrazeny jakékoliv vícenáklady vzniklé z důvodu dopravní objížďky nebo z jiných důvodů. Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání 3 dny předem (případně faxem). Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání zboží a dokumentů faxem do dvou pracovních dnů po předání zásilky přepravci. Oznámení o odeslání musí obsahovat: Datum odeslání Místo odeslání Kód č.... Číslo smlouvy LBP (= číslo a pořadí objednávky LBP) Číslo projektu Označení zboží Hodnota zásilky Hrubá a čistá hmotnost Rozměry (L x W x H) každého balení Celkový počet balení Celková fakturovaná hodnota každé dílčí zásilky Odhadovaný čas příjezdu do společnosti LBP v Paskově Pokyny pro skladování 3.5 Průvodní doklady Ke každé zásilce musí zhotovitel doložit LBP následující dokumenty: Celní faktura v duplikátu označeném "Fakturační prohlášení dopravce", (nahrazující certifikát EUR 1). RFQ_2007_final.docx Strana 20 z 22

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě

Technické podmínky TP02. Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě komplexní servis potrubních systémů Technické podmínky TP02 Tlakové zkoušky, stresstesty, kalibrace, čištění a sušení potrubí po výstavbě ČÍSLO VYDÁNÍ 8 DATUM VYDÁNÍ 1. 6. 2015 Obsah 1 Všeobecné podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více