RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s."

Transkript

1 RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních podpěr za účelem připojení zařízení projektu Energetické využití kondenzátů (EVK), a rovněž potrubních přípojek k napojení na stávající technologii na základě situačních izometrických výkresů. Instalace zařízení (dávkovacích stanic) je také součástí této poptávky. 1.2 Oblasti instalace Energetické využití kondenzátů (část B - Vnitřní potrubí podle podrobného technického návrhu Lenzing Technik) Zmiňované potrubí zahrnuje veškeré potrubí nové technologie provozu EVK a dopravní potrubí bioplynu z budovy k hořáku. Spojovacím prvkem mezi vnějším a vnitřním potrubím je nově vybudovaný potrubní most mezi nádržemi B11 a B15. Tento prvek je označen v projektové a technické dokumentaci P&ID jako hranice mezi soubory a Část potrubí bude uvnitř nádrže B14 a musí být provedena v koordinaci s dodavatelem nádrže (Metrostav a.s.), instalace podle výkresu Podpěry v nádrži bude dodávat dodavatel nádrže (Metrostav a.s.) a difuséry LBP. Strojovna a ventilátorovna bude dokončena do 15. června Poté může dodavatel ihned začít s instalací potrubí. Za účelem dodržení časového harmonogramu je uvažováno s předvýrobou. Nádrže B11, B12, B13, B14, B15, B22, B23 vč. přístupových plošin budou instalovány v období od března do června Instalace dávkovacích stanic Instalace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v přízemí strojovny. Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg Energetické využití kondenzátů (část A - Vnější potrubí podle podrobného technického návrhu ARLET engineering) Vnější potrubí se skládá ze všech potřebných potrubí sloužících k přívodu médií a zdrojů energie do provozního souboru Energetické využití kondenzátů nebo z něj. Hlavním potrubím v rámci vnějšího potrubí je potrubí přivádějící bioplyn do RFQ_2007_final.docx Strana 1 z 22

2 regeneračního kotle, potrubí pro kondenzát z odparky, potrubí pro dávkování chemikálií z objektů a 52.07, potrubí pro páru a vápenné mléko. Připojovací bod mezi vnitřním a vnějším potrubím je označen jako oddíl mezi a v projektové a technické dokumentaci P & ID. Rozdělení a charakteristika tras je uvedena v Technické zprávě Arlet engineering Instalace dávkovacích stanic Installace 3 ks dávkovacích stanic (dodávka LBP) na základy v budovách PS and Rozměry cca. š/v/h 1600/2200/600, váha cca 200kg 1.3 Další firmy na místě realizace Je třeba uvážit, že v průběhu instalace potrubí budou ve stejném prostoru pracovat jiné firmy za účelem dodržení časového harmonogramu (stavební práce, montáž nádrží, instalace elektrozařízení zařízení pro měření a regulaci). 1.4 Dodávka ze strany zadavatele Biocelu Paskov a.s. (LBP) LBP zajistí následující dodávky, aniž by tím vznikly zhotoviteli jakékoliv náklady: Dodávka všech ručních ventilů, pružných spojů, dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, přístrojů Safematic a potrubních přístrojů inline Dodávka všech čerpadel, všech deskových tepelných výměníků, všech dmychadel, hořákových systémů a dávkovacích stanic Stavební povolení, povolení k provozu Stavební a konstrukční práce, jako je příprava staveniště, budovy a betonové základy, podzemní potrubí a kanály, kanalizace, otvory ve stěnách a zdích Demontáž a demolice starých konstrukcí podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Ostatní betonovací a stavební práce podle specifikace zhotovitele v jeho nabídce Uzemňovací a bleskosvodné ochranné systémy Instalace stěnových a střešních konstrukcí, stejně jako oken, dveří, ventilačních systémů pro odvod kouře a tepla Instalace stabilního systému vytápění v provozní budově EVK, elektroinstalace a měření a regulace Zařízení požární ochrany a zařízení pro hašení požárů, osobní bezpečnostní zařízení jako stanice pro výplach očí a sprchy Zajištění dodávek elektrické energie pro montáž a instalaci ( staveništní rozvaděče musí dodat zhotovitel) Zásobování pitnou vodou a odvodní potrubí pro odpadní vody Asistence hasičského sboru LBP Odklízení sněhu na hlavních silnicích k místu instalace a montáže RFQ_2007_final.docx Strana 2 z 22

3 2 ROZSAH DODÁVKY ZHOTOVITELE Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodávky všech materiálů a pomocných materiálů. Rozsah dodávky Zhotovitele musí zahrnovat následující: Zajištění, dodávka a instalace vč. dokumentace pro všechna potrubí, potrubní opěrné konstrukce a příslušenství, Veškerá doprava, která je nezbytná k dodávce na místo instalace a konečné místo určení v rámci závodu, stejně jako veškeré skladování, které je nezbytné pro ochranu vlastních dodávek před poškozením nebo ztrátou. Instalace všech provozních potrubních přístrojů (polní přístroje) Kontroly / testy a dokumentace, jakož i veškeré související koordinační práce, Všechny potřebné kontroly a zkoušky všech dodávek, stejně jako všechny související koordinační práce Dodávka potrubního materiálu podle přiložených seznamů potrubních materiálů a jejich specifikací Dodávka všech těsnění, šroubů a matic, podložek dle normy a materiálové specifikace Instalace potrubí a potrubních dílů podle předané dokumentace, včetně přípravy a instalace všech přípojek do stávajících potrubních systémů Instalace všech ručních ventilů, pružných spojů, potrubních přístrojů např. průtokoměrů, regulačních ventilů, dvoupolohových ventilů dodaných LBP Dodávka a montáž primárních a sekundárních potrubních nosníků vč. šroubů, svorek atd., a podpůrné nosné konstrukce Dodávka a instalace potrubních mostů Potrubní rozdělovač odplynu v regenerační nádrži kalu Izolace a vyhřívání potrubí topnými kabely Instalace dávkovacích skříní (jednotek) Zajištění, dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro uložení IBC kontejnerů dle výkresu včetně dokumentace Zajištění všech montážních materiálů, vybavení, spotřebního materiálu (svařovacího materiálu, plynů, atd.) pro potrubí, nosníky, ocelové konstrukce a zařízení Zajištění lešení a zvedacích zařízení nezbytných pro montáž a demontáž Zajištění všech montážních nástrojů, včetně těžkých montážních zařízení (např. jeřábů a nákladních automobilů) Doprava všech dodávaných dílů na místo určení zadavatele v Paskově z místa uskladnění na místo montáže (včetně všech dílů dodaných ze strany LBP) Přeprava demontovaných dílů do určených skladovacích prostor Příjem a vykládka přicházejících dodávek Vyřizování celních formalit Instalace skladovacích prostor na místě určení; je-li to nutné, instalace zařízení odolných vůči povětrnostním vlivům, které takové skladování vyžadují Skladování a dohled nad skladovacími prostory Kontroly v prostorách subdodavatele RFQ_2007_final.docx Strana 3 z 22

4 2.1 Inženýring Náklady na kontrolu a certifikaci potrubí tam, kde je vyžadována autorizovaná inspekce a povolení Nedestruktivní zkoušky včetně všech zkušebních přístrojů a dalších zkušebních zařízení pro kontroly a zkoušky Tlakové zkoušky, včetně zaslepovacích přírub, adaptérů, ventilů, těsnění, šroubů a matic, atd., potřebné pro hydrostatické testování vč. čištění potrubního systému Prohlídka mechanických instalací před uvedením do provozu Vedení stavby a správa staveniště, dohled nad instalací a montáží, koordinace subdodavatelů Plánování, rozvržení a sledování instalace a montáže Veškeré vybavení a zařízení pro předvýrobu a výrobu / zhotovení Příprava prostoru pro předvýrobu (pokud je nutná) Úklid staveniště během instalace a montáže a po nich Účast na montážních schůzích, vedení stavebních záznamů Zajištění osvětlení staveniště, vytápění staveniště (v zimní sezóně) v průběhu instalace Zajištění buněk typu unimo pro zaměstnance Dokumentace podle požadavků Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí Podrobný inženýring LBP (Arlet engineering) a LT (Lenzing Technik) je připraven v následujících dokumentech 3D-model potrubí Izometrické výkresy včetně výpisu materiálu Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Zhotovitel má povinnost kontrolovat doklady jemu poskytnuté a písemně zadavatele informovat o vadách a / nebo obavách či nejasnostech týkajících se zvoleného návrhu nebo funkčnosti (povinnost zhotovitele v případě nutnosti varovat). Pokud zhotovitel zjistí, že je dokumentace jakkoliv nejasná, je povinen požádat zadavatele písemně o objasňující a vysvětlující informace. Situace potrubí (3D-Model) Situační výkresy potrubí jsou připraveny za účelem poskytnutí celkového přehledu vedení potrubí mezi jednotlivými zařízeními, příslušenstvím a přípojkami až k místu převzetí. Isometrické výkresy Izometrické výkresy jsou dodány spolu se seznamem dílů. Materiálový list je vodítkem pro objednávku materiálu zhotovitelem. Materiál není úplný, protože v něm nejsou specifikovány všechny díly (např. šrouby, matice, těsnění, média). Všechny rozměry (délka potrubí, ocelové konstrukce) na izometrických výkresech jsou teoretické a musí být zkontrolovány na místě zhotovitelem. RFQ_2007_final.docx Strana 4 z 22

5 Je třeba zmínit, že byl proveden jen základní inženýring pro opěrnou konstrukci (podpěry) a přesné pozice a konstrukce musí být stanoveny až na místě určení během instalace a montáže. Pod DN50 nebyla navržena žádná podpěra, proto je třeba instalovat podpěry odpovídající normám nosnosti a podle stanoviska dozoru na místě. Primární podpěry jsou specifikovány v prováděcí dokumentaci pro potrubí o průměru DN50; v případě menšího průměru bude požadavek na primární a sekundární podpěry potrubí (umístění a typ) vymezen dozorem na místě. Tyto výkresy určují umístění (výšku a osy) a typ podpěry. Umístění os, a tedy umístění podpěr je uvedeno v situačním výkresu a izometrických výkresech. Pevná podpěra Vodicí podpěra Posuvná podpěra FS nebo F GS nebo A SS nebo S Konstrukce zhotovitele pro potrubí musí být v souladu s přiloženými seznamy, specifikacemi, výkresy a / nebo datovými listy. 2.2 Návrh potrubí Obecně výroba a montáž potrubí musí splňovat všechny požadavky poslední revize platných předpisů a / nebo standardů LBP. Potrubí je navrženo v souladu s následujícími normami: EN Kovová průmyslová potrubí a související předpisy a normy PED 97/23/ES Klasifikace dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23 ES - Třída I Modul A - Třída II Modul A1 - Třída III Modul B1 + F - Třída IV Modul G Všechna potrubí musí být provedena v souladu s potrubním dispozičním uspořádáním a izometrickými výkresy. Jakékoliv odchylky musí být LBP oznámeny a odsouhlaseny zástupcem LBP. Zhotovitel je povinen označit každou změnu v izometrických výkresech s cílem zajistit prováděcí izometrické výkresy a poskytnout sadu červeně značených výkresů LBP po dokončení práce. Všechna svařování musí být v souladu s příslušnými a platnými zákonnými požadavky a normami LBP. Kódované či ne-kódované svařování budou provádět pouze certifikovaní svářeči. Svářeči mohou být certifikováni jakoukoliv schválenou kvalifikovanou zkušební laboratoří. Dodavatel musí poskytnout osvědčení každého svářeče před zahájením prací. RFQ_2007_final.docx Strana 5 z 22

6 S cílem zajistit sledovatelnost svářečů a použitých materiálů je dodavatel povinen doplnit na izometrické výkresy v průběhu výroby následující informace: Číslo svářeče u každého svařování (svaru) Číslo šarže materiálu každé trubky, kolene, t-kusu s odkazem na certifikát 3.1B Použitý svařovací postup a použitý spotřební materiál na svařování Umístění a odpovídající číslo každé RTG zkoušky Zhotovitel je povinen chránit stávající zařízení LBP. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát ve stávajících zařízeních, aby se zabránilo jeho poškození při provádění prací. Nerezové díly jsou svařovány v ochranné atmosféře. Obsah kyslíku v plynu nepřesahuje ppm. Obsah kyslíku musí být měřen, kontrolován a zdokumentován. Nejsou upřednostňovány žádné nabíhací barvy při maximu do jasně žluté. Všechny nerezové díly musí být mořené a pasivované. Po moření nejsou nabíhací svařovací barvy přijatelné. Na nepřístupných místech musí zhotovitel prokázat bezvadnost videoendoskopickou zkouškou. Pro potrubní spoje se musí používat t-kusy. Svařování hrdel musí být, pokud možno, provedeno na vnější a vnitřní straně; pokud ne, musí být na vnější straně proveden koutový svar jako plně penetrační svar. Potrubí musí být instalováno tak, aby případné změny v délkách nezpůsobily nepřípustné zatížení na potrubní podpěry a trysky zařízení. Potrubí musí být instalováno takovým způsobem, aby v "chladných" podmínkách nebyly na zařízení nebo přilehlé potrubní tahy vyvíjeny zátěžové síly. Trubky musí zůstat při rozpojení stabilní. Všechny trubky je třeba objednat a instalovat v největších možných délkách tak, aby bylo potřeba provést méně spojů. Příprava svařování musí být provedena pomocí řádného svařovacího zařízení a médií. Po svařování by mělo vzniknout minimální vnitřní napětí. Příprava na svařování se provádí podle DIN EN ISO Všechny svary musí být provedeny jako souvislé plynotěsné svary. Pro zařízení náchylná k poškození (např. průtokové snímače) je zhotovitel povinen vyrobit adaptéry a instalovat je během prací spojených s montáží a úklidem. Poté musí být zařízení namontována s ohledem na montážní návod. Potrubí musí být provedeno pokud možno bez přírubových spojů. Další příruby, které nejsou zobrazeny na izometrických výkresech, musí být dohodnuty s LBP. RFQ_2007_final.docx Strana 6 z 22

7 LBP musí být informována o dalších potřebných otvorech ve střechách, stěnách nebo obkladech 14 dnů předem. Umístění otvorů musí být zhotovitelem označeno. Zhotovitel odpovídá za definování provozních montážních spojů a odpovídající délky potrubí Demontáž stávajícího potrubí Zhotovitel odpovídá za odstranění stávajících trubek, pokud je to nutné k napojení podle uspořádání a podrobných napojovacích výkresů. Umístění napojení a stávajícího potrubí určeného k demontáži je znázorněno na výkresech potrubního uspořádání Dostupnost zařízení Ke všem trubkám a částem, které nejsou vypracovány v podrobných výkresech musí být zaručen odpovídající přístup. Díly, které mají být vyměněny v průběhu provozu, musí být uspořádány tak, aby nebylo nutné provádět žádnou rozšířenou montáž, instalaci pracovní plošiny nebo změny na stávajících zařízeních. 2.3 Ruční ventily, inline přístroje a nátrubky pro provozní přístroje Všechny ventily (ruční ventily, regulační ventily) průtokoměry, kompenzátory jsou specifikovány a zakoupeny předem tak, aby bylo nutné je pouze zabudovat do potrubního systému v souladu s projektovou a technickou dokumentací P&ID a izometrickými výkresy. Zhotovitel musí provést instalaci ručních ventilů, inline potrubních přístrojů (např. dvoupolohových ventilů, regulačních ventilů, průtokoměrů), plochých clon a nátrubků pro provozní přístroje (snímače teploty, hladiny, snímač vodivosti, měřiče tlaku a teploty). Šrouby a těsnění pro výše uvedené spoje jsou zahrnuty do dodávky zhotovitele. Dodávka a montáž nátrubků je součástí dodávky zhotovitele. Dodávka zahrnuje všechny potřebné práce pro instalaci, např. vrtání otvoru, přípravu ke svařování, dodávku nátrubku, navaření nátrubku, atd. Instalace snímačů teploty, tlaku a konzistence spadá do kompetence LBP. Jednotky regulace ucpávkové vody (Safematic) včetně stojanů a přípojných hadic pro čerpadla Sulzer musí rovněž instalovat zhotovitel. Ruční ventily, inline potrubní přístroje, provozní přístroje a rovněž Safematic jednotky dodá LBP. Provozní přístroje nainstaluje LBP. Svářečské práce kolem ventilů a terénních přístrojů jsou povoleny pouze po jejich demontáži. RFQ_2007_final.docx Strana 7 z 22

8 Zhotovitel se musí postarat, aby během tlakové zkoušky a čištění potrubí byly určité přístroje demontovány. Potrubí musí být odpovídajícím způsobem zaslepeno nebo musí být pro takové práce instalován přechodný potrubní kus. 2.4 Šrouby, matice a těsnění Potrubní přípojky pro (St 35.8/P235GH): nízkotlaká pára a parní kondenzát Šrouby DIN EN ISO nebo DIN EN ISO Matice DIN EN ISO Těsnění -Nízkotlaká pára KLINGER PSM -B -Nízkotlaký parní kondenzát KLINGER Quantum Potrubní spoje pro nerezové ocelové trubky Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Teflon s 20% skelným vláknem Potrubní spoje pro bioplynové potrubí (mediacode BIG) Šrouby DIN EN A4-70 DIN EN A4-70 Matice DIN EN A4 Těsnění Klinger Quantum Potrubní spoje pro plastové potrubí podle potrubí třídy B72. Podrobnosti budou projednány. 2.5 Ocelová konstrukce a podpěry potrubí Obecně Obecně musí být všechny svary provedeny kolem dokola. Nedostatečná svařovací práce na koncích svarů a mezery nejsou povoleny. Dále nesmějí být svary přerušované za účelem ušetření času a svařovacího materiálu. Není dovoleno používat duté profily pro vnější prostory a bylo by dobré se jim vyhnout uvnitř budov (v případě, že není jiná možnost, je třeba si toto vyjasnit s LBP). Minimální tloušťka ocelových profilů a plechů je 5 mm. Pro konstrukční součásti se musí používat výhradně materiály podle EN , viz kapitola 2.2. RFQ_2007_final.docx Strana 8 z 22

9 Materiály musí být navrženy pro teploty od -20 C (uvnitř a vně budovy). Materiály musí být dodány s osvědčením CE. Kromě toho musí být dosaženo hodnoty výsledku vrubové zkoušky minimálně 27 Joulů a je nutno dodat certifikát o zkoušce EN Materiál pro sekundární podpěry musí být před instalací opískován a nalakován podle standardů LBP. Zhotovitel je odpovědný za opravy poškození laku na stávajících ocelových konstrukcích, pokud byly způsobeny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. Lakování musí být provedeno v souladu s normou LBP. Kvalita (třída) oceli Výrobky z konstrukčních ocelí válcované za tepla dle EN 10025, kvalita materiálu S235 J2G2 (zaručeně svařitelný) Spolu s dokumentací musí být dodány materiálové certifikáty podle EN Mechanické vlastnosti spojovacích součástí -Standardní šrouby 8,8 pozinkované dle DIN EN ISO 898 -Vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje, materiál podle DIN EN 14399, kvalita Ocelová konstrukce Uložení konstrukčních prvků a spojů se upřednostňuje vůči závěsným konstrukcím. Je třeba dbát na to, aby umístění ocelových profilů nevytvářelo jakési potrubí pro vodu a nečistoty. Odstupy mezi ocelovými profily musí být uspořádány tak, aby svařování a ochrana proti korozi mohla být provedena při běžném úsilí. Dva ocelové profily v paralelním uspořádání (příliš malá vzdálenost) nesmí vzniknout. Více informací viz EN ISO Na konstrukčních plánech musí být uvedeny informace o svarech za účelem snadné ověřitelnosti. Tupé svary musí být provedeny jako kompletní průnikové svary (Y-svary nejsou povoleny). Výpočet zahrnuje důkazy o zvedacích a nosných prvcích. Množství kontrol a nedestruktivních zkoušek je popsáno v normě EN Musí být předložen plán kontrol svařování a plán svařovacího postupu. Kontrola koutového svaru musí být provedena metodou MT. Pro vnitřní kontrolu musí být použita metoda RT a UT. Do tloušťky stěny 12 mm včetně se používá metoda RT, nad tuto hranici je třeba použít metodu UT. RFQ_2007_final.docx Strana 9 z 22

10 Všechny tupé i koutové svary musí být posouzeny podle úrovně kvality EN ISO 5817 "B" (Poznámka: nižší odchylka a-měření není přípustná) Pokud je přístup zajištěn, kořeny musí být vyplněny, a musí být přidán další svar. Před tím, než na komponenty bude nanesena antikorozní ochrana, musí být příprava dílů k nátěru kompletně (100%) zkontrolována stran následujícího: zaoblení hran ocelových profilů, řezané hrany, průchozí otvory; plochost řezných ploch, např. plochost pálených ploch bez zářezů, atd. Případné opravy musí být provedeny během výrobního procesu. Všechny svařovací jiskry je třeba před dokončením antikorozní ochrany odstranit. Aby mohli provádět svářečské práce na staveništi, musí všichni svářeči projít zkouškou manuální zručnosti s následnou nedestruktivní kontrolou jejich zkušebního kusu se zaměřením na vnitřní vady na úrovni kvality RT EN ISO 5817 B. Zkouška manuální zručnosti musí být provedena v přítomnosti LBP. Kontrolní seznam zkoušených svářečů musí být uchován. Šířka svarů pro připojení sekundární podpěry k ocelové konstrukci musí být nejméně 4 mm a posouzena podle úrovně kvality EN ISO 5817 B. Pokud svařování nebo broušení musí být prováděno na místě instalace, přilehlé plochy musí být důkladně zakryty zákrytovými plachtami. K přepravě a instalaci nejsou povolena ocelová lana Primární a sekundární nosné podpěry potrubí Materiálová specifikace Potrubní objímky pro - Trubka z nerezové oceli Trubka z uhlíkové oceli uhlíková nebo uhlíková ocel Podpěra uhlíková ocel, povrchová ochrana podle standardu LBP K připojení k betonové nebo cihlové stěně jsou upřednostňovány kotevní desky. Desky podpěr musí být upevněny kotevními šrouby v jakosti nerezové oceli A4 (1.4571) (např. HILTI HAS, HVA-má, nalepovací kotvy). Na železobetonových podlahách, stropech a stěnách musí být použity spojovací kotvy (pryskyřicové šrouby). V případě spojování prvků s různými materiály musí být zajištěn odpovídající mezivrstvý nebo řádný ochranný nátěr, aby se zabránilo přímému kontaktu kovů. To je také nutno vzít v úvahu pro samotný spojovací šroub. RFQ_2007_final.docx Strana 10 z 22

11 Demontovatelné spoje dílů chráněných lakem musí být provedeny s podložkami ze stejného materiálu, jako samotné spojovací šrouby. To platí pro všechny šroubové spoje s podélnými otvory nezávisle na typu ochranné povrchové úpravy. 2.6 Izolace / ohřev potrubí topnými kabely Rozsah dodávky zhotovitele zahrnuje izolaci a vyhřívání potrubí topnými kabely. Rozsah dodávky podle materiálového listu uvedeném v Technické specifikaci. Podrobnější detaily pro provedení izolace jsou uvedeny v LBP Standard, kap. II, část 7 Izolace potrubních tras a nádrží. Potrubí vyhřívané topnými kabely musí být zabaleno do hliníkové fólie před následnou instalací minerální vaty. Hranicemi dodávky budou svorky na rozvaděči. Potrubí, která budou vyhřívána topnými kabely, jsou uvedena v Technické specifikaci včetně min teploty media v potrubí. 2.7 Instalace a montáž zařízení Instalace zařízení provedou jiní zhotovitelé s výjimkou instalace dávkovací stanic, která je rovněž součástí této poptávky. 2.8 Nátěry a antikorozní ochrana Ochrana proti korozi musí být provedena před dodáním na místo určení. Popis ochrany proti korozi potrubí nízkotlaké páry a nízkotlakého kondenzátu: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní -Typ Interplus 256 -Tloušťka vrstvy 1 x 80 µm Popis ochrany proti korozi ocelových konstrukcí, potrubních podpěr a potrubí s chladicí vodou: Pískování SA 2,5 Dodavatel laku Mezinárodní Tloušťka vrstev Interthane x 70 µm dvousložkový epoxidový základní nátěr - 1 x 110 µm Interthane 990 dvousložková epoxidová pryskyřice střední nátěr s železitou slídou - 1 x 60 µm Interseal 1052 dvousložkový polyuretanový krycí lak RFQ_2007_final.docx Strana 11 z 22

12 Celková jmenovitá tloušťka nátěrového systému (NDFT) činí 240 mikrometrů (viz DIN EN ISO , tabulka A4). Každá vrstva musí být provedena v jiné barvě. Vady způsobené svařováním nebo montáž na místě musí mít stejnou ochranu proti korozi jako poskytuje nátěr popsaný výše. Ostatní nátěrové systémy nejsou povoleny, pokud nejsou schváleny LBP. LBP má možnost obrátit se na dílnu zhotovitele a provést namátkové měření jednotlivých vrstev firmou Videfkor. Zhotovitel je povinen dodat následující dokumenty List antikorozní ochrany Zkušební protokol nátěrového systému Barva krycího laku Potrubí z uhlíkové oceli (chladicí voda) RAL 6019 (světle pastelově zelená) Ocelová konstrukce / podpěry RAL 6021 (světle zelená) Ocelová konstrukce / podpěry potrubního mostu RAL 1002 (písková žlutá) Barva krycího laku bude stanovena před objednávkou. Obecně bude ochrana proti korozi v souladu se standardem Lenzing Biocel definovaným v dodatku "Povrchová ochrana - Kapitola 12.2 B". 2.9 Čištění potrubního systému Před otestováním potrubního systému zhotovitel vyčistí veškeré potrubí vypláchnutím velkým množstvím vody. Během tohoto čištění a proplachování musí být potrubí odpojena u regulačních ventilů a čerpadel. Potrubní přístroje nesmějí být před čištěním instalovány. Veškeré dočasné zařízení a materiály pro čištění potrubí, jako jsou čerpadla, hadice, dočasná potrubí, budou dodány, instalovány a odebrány zhotovitelem po dokončení čištění. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené nedostatečným čištěním, jakož i neúplným vypuštěním potrubí po čištění. Zejména potrubí ucpávkové vody je třeba čistit velmi pečlivě před připojením jednotek Safematic, aby se zabránilo ucpání jednotek během prvního plnění vodou Kontrola a testování Rozsah dodávky zhotovitele bude obsahovat požadované kontroly a zkoušky všech jeho dodávek, stejně jako všech souvisejících koordinačních prací. Toto testování zahrnuje mimo jiné: RFQ_2007_final.docx Strana 12 z 22

13 Případné kontroly v prostorách subdodavatelů Nedestruktivní zkoušky Tlaková zkouška Všechny ostatní zkoušky a kontroly požadované zákonem a místními předpisy Všechny zkušební přístroje, přípojky, opatření a jiná zkušební zařízení pro kontroly a zkoušky musí být zajištěny zhotovitelem na jeho vlastní náklady a odpovědnost. Zkoušení musí být prováděno v souladu s LBP. Zhotovitel je povinen informovat LBP 1 týden předem. Zkoušky u notifikované osoby (např. TÜV), musí být oznámeny 2 týdny před zkoušením. Zkušební dokumenty musí být předány LBP. Vady musí být zhotovitelem neprodleně opraveny na jeho vlastní náklady. Také náklady na opakované zkoušky je povinen hradit zhotovitel Kontrola potrubních svarů 100% vizuální zkouška (VT) dle ČSN EN ISO Rozsah RT podle EN 13480, zkušební techniky podle EN 1435, třída B (EN ISO 17636, třída B), přípustná úroveň 1 (EN ). Svary ke zkoušení zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 2% Koutové svary musí být otestovány metodou PT; rozsah PT podle EN ISO ; přípustná úroveň 1. Svary pro testování zvolí LBP. V případě, že se neobjeví žádné vady u prvních 20 obvodových svarů, počet zkoušených svarů bude snížen na 5% LBP můžete nechat zkontrolovat výsledky zkoušek nezávislou společností Tlakové zkoušky Tlaková zkouška potrubí musí být provedena s vodou dle EN a podle pravidel PED v souladu s LBP před montáží izolace. Provozní přístroje musí být před tlakovou zkouškou demontovány. Potrubí musí být uzavřeno zaslepovacími přírubami nebo mezipotrubím (adaptéry) instalovanými zhotovitelem. LBP se tlakových zkoušek zúčastní a musí být informována zhotovitelem 1 týden předem Identifikace potrubí Pouze trubky podléhající autorizované kontrole musí být vybaveny štítkem v souladu s požadavky LBP, který bude obsahovat alespoň následující: Číslo potrubního vedení, např BIG 001 RFQ_2007_final.docx Strana 13 z 22

14 Výrobce Objem Projektovaná teplota Projektovaný tlak Maximální tlak Konstrukční regulace Označení kapaliny Čistá hmotnost Rok výroby 2.12 Označování potrubí Značení potrubí nespadá do rozsahu dodávky zhotovitele a bude provedeno LBP. 3 KONSTRUKCE, VÝROBA A MONTÁŽ 3.1 Požadavky na konstrukci, standard a jakost Konstrukce a práce zhotovitele musí být v souladu s požadavky všech platných předpisů a norem, jakož i všech platných zákonů a nařízení. V každém případě platí poslední vydání příslušné normy nebo předpisu platné ke dni vystavení objednávky ze strany LBP. Zhotovitel musí zajistit úplné a včasné dodání všech materiálů a pomocných materiálů Normy pro návrh a výrobu Materiály Obecně je zhotovitel odpovědný za splnění všech požadovaných norem a směrnic. Musí být splněna všechna nařízení platná v době objednávky. EN 13480, Části 1-7 PED 97/23/ES EN1990 EN ISO A a E pro tolerance svařovaných konstrukcí Zhotovitel je povinen používat certifikované postupy při svařování Příprava svařování podle EN ISO Faktor svařování je minimálně 0,85 Svary musí být posuzovány podle úrovně jakosti EN ISO 5817 B Potrubní materiály jsou specifikovány v materiálových listech a potrubních třídách. Je požadován materiálový certifikát dle EN Materiály s azbestem jsou zakázány. Nátěrový systém vyžaduje potvrzení, že materiál není kontaminován kadmiem a radioaktivitou. RFQ_2007_final.docx Strana 14 z 22

15 3.1.3 Standardy LBP Zhotovitel je povinen se odkazovat a použít dostupné standardy LBP, kdykoli jsou použitelné. Svařované spoje a nedestruktivní zkoušky Povrchová ochrana dílů z uhlíkové oceli Standard péče Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a služby s veškerou přiměřenou dovedností, péčí a pílí, a provádět všechny své povinnosti v souladu s nejmodernějšími technikami a uznávanými profesními standardy, aby byla zajištěna bezpečnost osob a závodní bezpečnost v zařízení LBP, jakož i odpovídající životnost dodaného zařízení. V případě, že si zhotovitel uvědomí nějakou chybu nebo nedostatek, ať už technický nebo právní, v dokumentech nebo informacích, které jsou poskytnuty LBP, je povinen okamžitě LBP písemně informovat s uvedením konkrétních podrobností Záruka jakosti Všechny práce zhotovitele musí být předmětem všech mezioborových technik zajišťování a řízení jakosti, které je v současné době k dispozici v jeho firmě. QA-organizace V průběhu vyjednávání o smlouvě je povinností zhotovitele předložit svou plánovanou organizaci zajišťování jakosti, stavební dozor zajišťující kvalitu a příručku řízení kvality. Za účelem prokázání kvalifikace a zkušeností všech konkrétních osob musí doložit reference dokončených projektů. Pouze ve zvlášť odůvodněných případech může být provedena změna osob v koordinaci s LBP. V rámci zajišťování systému kvality zhotovitele musí být zahrnuto následující: Začít v rámci fáze plánování Testování a schvalování dokumentů před výrobou a montáží Výrobní dozor, včetně schválení před přejímkou dodávky Dozor nad montáží včetně schválení před přejímkou "studeného uvedení do provozu" a aktuální zkušební dokumentace Organizace zajišťování kvality musí být nezávislá ve svých rozhodnutích a musí vycházet z organizace provádění projektu. Měla by podléhat personální pozici vedení. Oddělení zajišťování kvality zhotovitele má povinnost předkládat týdenní zprávy o zajišťování kvality výroby nebo spíše montáži LBP, aby informovala o postupu a zajistilo opakovatelnost výsledků zajišťování kvality. RFQ_2007_final.docx Strana 15 z 22

16 V případě odhalení nedostatků ohledně kvalifikace zaměstnanců, kteří jsou povinni předkládat výkazy LBP podle určitých specifikací a pokynů během průběžné kontroly ze strany LBP, musí být systém okamžitě vylepšen. Pokud se při následující kontrole znovu objeví chyby, musí zhotovitel zaplatit všechny dodatečné náklady na následné kontroly bez jakékoliv slevy. V případě vyskytnuvších se nedostatků, např. neshody zkušebního procesu, objevení chyb hodnotících kritérií, nedosažení hodnotících kritérií si LBP rovněž vyhrazuje právo rozšířit rozsah působnosti na testování. V rámci zjištěných vad při kontrole svařování musí být zjištěn vykonávající svářeč. LBP si vyhrazuje právo na výměnu svářeče. Přepracování a opravy komponentů, které překračují obvyklý rozsah, musí být oznámeny LBP písemně. Musí být vytvořena koncepce posuzování škod a testování s cílem získat povolení od LBP před tím, než je možné začít s opravou nebo spíše přepracováním. Další použitelnost, výměnu nebo snížení hodnoty je třeba s LBP vyjasnit pro každý komponent zvlášť. Postup definovaný s LBP neopravňuje zhotovitele k opomíjení dohodnutých termínů. QA Úvodní schůzka Na začátku se musí všechny zúčastněné strany zúčastnit jednání s LBP týkajícího se zajištění kvality. Budou projednána následující témata: Úprava dokumentu funkční specifikace pro dokumentaci a testování v souladu s testovacím střediskem a inspekčním orgánem Řídící a kontrolní plány s upravenými tématy mimo dokument funkční specifikace Řídící a kontrolní plány, v případě rozdělení objednávky, specificky oddělené pro všechny komponenty a výrobní místa na základě modelu - plány projednané předem Ověření a nároky projekčních, výrobních, montážních a zkušebních požadavků Struktura a rozsah testování zajišťován kvality a kontrolní dokumentace; v dokumentaci jsou zahrnuty zprávy o všech odchylkách a opravách a tato musí být strukturována tak, aby při vyjmutí jediného listu bylo možné tento kus papíru bez problémů spojit s příslušnou složkou, kapitolou a číslem stránky. Následná budoucí témata zajišťování kvality, jako jsou certifikace plánovaných výrobních míst, plánování dalších úvodních schůzek v místě výroby atd. Zhotovitel vyšle na vlastní náklady odborně způsobilé a oprávněné zástupce. Po schválení zaslání objednávky konkrétním subdodavatelům ze strany LBP musí být se subdodavatelem ihned zorganizována úvodní schůzka v rámci RFQ_2007_final.docx Strana 16 z 22

17 3.2 Postupy zajišťování kvality. V tomto případě platí stejné ujednání jako je tomu v případě přímého zhotovitele Postupy před montáží Před zahájením montáže musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k montáži ze strany LBP: Úvodní schůzka v rámci zajišťování kvality s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem zhotovitele Ověření požadavků výrobce na montáž v souladu s EN , včetně příslušných požadavků dle QMS ISO 9001:2008 Podrobný rozvrh výrobního procesu a koncepce montáže QA řídící a QA-kontrolní plán pro montáž upravený ve spolupráci s LBP, zhotovitelem a subdodavatelem Schvalovací zkouška zhotovitele a LBP s kladným výsledkem pro povolení subdodavatelů Podrobný harmonogram výrobního procesu Důkaz o zkouškách manuální zručnosti (RT zpráva) Seznam svářečů a certifikačních zpráv schválených svářečů v souladu s EN Akreditace zkušebních osob (RT, PT, VT) dle EN 473 Úroveň 2 Akreditace školitele svářečství (IWE - EN ISO 14731) Specifikace svářečského postupu (WPS) pro všechny požadované podrobné informace týkající se svařování dodaných komponentů s klasifikací komponentního dílu dle EN ISO Schémata svařovacího postupu s kontrolními údaji (v souladu s EN) Specifikace a kvalifikace postupů svařování (WPQR) pro kovové materiály EN ISO (ne starší než 2 roky) Certifikace zkoušené svařovací techniky (ne starší než půl roku) Certifikace kontroly kvality materiálu a svařovacích výplňových materiálů (3.1) V případě relevance prohlášení o shodě CE Prohlášení výrobce komponentů Kontrolní a inspekční zprávy včetně schválené dokumentace v rámci zajištěni kvality Speciální návrh a dílčí konstrukce Schválení zprávy o přejímce a schválení montáže ze strany LBP Postupy před uvedením do provozu Před uvedením do provozu musí být připraveny následující dokumenty, či spíše provedeny následující činnosti, podle souhlasu LBP k získání kladného schválení k uvedení do provozu ze strany LBP: Kontrola a zprávy o kontrole včetně schválené QA dokumentace RFQ_2007_final.docx Strana 17 z 22

18 Kombinace potřebných dokumentů, např. kontrola rozhraní a seznamy s přijatelnými přípojkami V případě relevance TÜV-Certifikace pro potrubí V případě relevance prohlášení o shodě CE Prováděcí izometrické výkresy a seznamy materiálů Dokumenty pro rozsah dodávky (podklad pro proplacení) Všechna technická povolení, která jsou nutná k získání provozní certifikace Bezpečnostní pokyny Přejímací protokol o ukončení montáže 3.3 Montážní podmínky Má-li být potrubní systém implementován do stávajícího závodu (22.01 odparka, dávkovací stanice, potrubní mosty, apod.), zhotovitel odpovídá za důsledné dodržování stávajících instalací a okolností. Dále musí zhotovitel mít na paměti, že Závod je v během montážní fáze v provozu Je třeba zabránit poruchám provozu zařízení během montáže K připojení a uvedení nových systémů do provozu je k dispozici pouze omezená doba během plánovaných odstávek Instalace technické vybavenosti, stavební finalizace, elektřiny a instrumentace bude prováděna souběžně Podmínky pracoviště Nadmořská výška 262 m. n. m. Podnebí Mírné s chladnými zimami Teploty mimo budovu -25 C až +35 C Teplota uvnitř budov +5 C až +35 C Zvláštní rizika Občasné bouřky s údery blesků Bezpečnost Pro všechny zaměstnance pracující v prostorách LBP je povinný informační bezpečnostní kurz pořádaný LBP Kanceláře a skladovací prostory Zhotovitel si musí zajistit vlastní kancelář a skladovací kontejnery Sociální zařízení Zhotovitel si musí zajistit vlastní sociální zařízení (nutno upřesnit v průběhu jednání, mohou-li být využívána stávající zařízení). RFQ_2007_final.docx Strana 18 z 22

19 3.3.5 Odkládací a převlékací prostory Budou předmětem dohody Dodávka médií Energie a voda dodávány zdarma LBP; připojovací body budou avizovány LBP Odpovědnosti zhotovitele na pracovišti V rámci služeb prováděných zhotovitelem je za zvláště důležité považováno následující: Obstarat a dopravit na vlastní náklady a riziko na staveniště nebo na speciálně určené skladovací místo ve vlastnictví LBP veškerý materiál, vybavení, zásoby a veškeré další položky nezbytné pro provádění díla. Provádět kontroly a řídit a koordinovat veškeré práce s cílem zajistit smluvní a včasné plnění povinností zhotovitele. Vlastní montážní vybavení zhotovitele, dočasné soupravy apod., dopravené na staniště zůstává jeho majetkem a musí jím být odstraněno co nejdříve nebo nejpozději po dokončení smluvních prací. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za materiály, nástroje a další vybavení dopravené na staveniště, včetně jejich nezbytného zajištění a ostrahy. Je povinností zhotovitele udržovat používané prostory čisté a uklizené a v řádném stavu. Nejsou-li prostory staveniště v řádném stavu, může LBP po předchozím písemném upozornění zlepšit podmínky na staveništi na náklady zhotovitele. Po montáži je zhotovitel dále zodpovědný za konečné vyčištění montážních a skladovacích prostor. Zhotovitel musí připravovat týdenní zprávy o postupu prací. Povinností zhotovitele je zpracovat a udržovat personální seznam zahrnující veškeré pracovníky na pracovišti (včetně subdodavatelů) Projektové schůzky Sklad Bude-li to považovat LBP za nezbytné, budou se pořádat projektové schůzky na pracovišti. Zhotovitel je povinen nechat se na takové schůzce zastupovat osobou disponující veškerými potřebnými oprávněními. Materiál dodaný LBP je uložen ve skladu. Zhotovitel je povinen informovat LBP o potřebném materiálu včas (nejméně 1 den předem). Materiál bude přepraven na pracoviště LBP. Otevírací doba Pondělí až pátek RFQ_2007_final.docx Strana 19 z 22

20 Pokyny týkající se přepravy, balení a označení Dodávka je DDP (Incoterms 2000) BIOCEL s Works Paskov. Přepravní pokyny a doporučení týkající se zásilky 3.4 Korespondence Veškerá korespondence a dodávka předmětu zakázky musí být zaslána nebo oznámena na adresu: Biocel Paskov a.s. Ing. Pavel Kupka Zahradní 762 CZ Paskov Česká republika V případě, že nejsou dodrženy přepravní pokyny Zhotovitele, budou jím hrazeny jakékoliv vícenáklady vzniklé z důvodu dopravní objížďky nebo z jiných důvodů. Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání 3 dny předem (případně faxem). Zhotovitel je povinen informovat LBP o odeslání zboží a dokumentů faxem do dvou pracovních dnů po předání zásilky přepravci. Oznámení o odeslání musí obsahovat: Datum odeslání Místo odeslání Kód č.... Číslo smlouvy LBP (= číslo a pořadí objednávky LBP) Číslo projektu Označení zboží Hodnota zásilky Hrubá a čistá hmotnost Rozměry (L x W x H) každého balení Celkový počet balení Celková fakturovaná hodnota každé dílčí zásilky Odhadovaný čas příjezdu do společnosti LBP v Paskově Pokyny pro skladování 3.5 Průvodní doklady Ke každé zásilce musí zhotovitel doložit LBP následující dokumenty: Celní faktura v duplikátu označeném "Fakturační prohlášení dopravce", (nahrazující certifikát EUR 1). RFQ_2007_final.docx Strana 20 z 22

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/7 Datum vytištění: 5. 4. 2017 VSTUPNÍ KONTROLA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Z NICH NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.7.2012 Správce

Více

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0033/94d HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 8/07 pro potrubí skupiny I Strana: 1 Stran: 2 Čtyřhranné výfukové hlavice (dále jen hlavice) zabraňují vnikání deště a sněhu do potrubí.

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice

Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Optimalizace energetické náročnosti ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova 933, Mor. Budějovice, na

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Stříšky spiro (dále jen stříšky) se používají převážně pro odtah vzduchu z prostoru, lze je však použít i pro přívod vzduchu. Jsou

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - ČTVEREC pro potrubí skupiny I I I KM 12 0439a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 2 Tvarové přechody kruh - čtverec (dále jen přechody) se používají jako samostatné montážní

Více

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KM 0058/04 Vydání: 11/04 Strana: 1 Stran: 3 Kruhové objímky spiro (dále jen objímky) jsou určeny k zavěšování kruhového potrubí sk. I, potrubí spira a flexo hadic v horizontální

Více

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I

KATALOGOVÝ LIST. PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KATALOGOVÝ LIST PŘECHODY TVAROVÉ KRUH - OBDÉLNÍK pro potrubí skupiny I I I KM 12 0440a Vydání: 3/96 Strana: 1 Stran: 4 Tvarové přechody kruh - obdélník (dále jen přechody) se používají jako samostatné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO SEMILY, ZASTOUPENÉ MĚSTSKOU BYTOVOU SPRÁVOU SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006sb.) ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P.442,

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola...

4. Rozměry, hmotnosti Popis funkce Technické parametry Materiál Údajový štítek Kontrola... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. 1. Objednávkový klíč... 2 2. Popis...

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

Celkový seznam technické dokumentace

Celkový seznam technické dokumentace Celkový seznam technické dokumentace Část Název výkresu Počet FA4 0. 1. 2. Seznam technické dokumentace Technická zpráva Dispoziční schéma rozvodu hromosvodu 1 6 2 Celkový počet A4 9 Vypracoval Navrhl

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2

Příloha č. 4. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Příloha č. 4 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) SLZN-Na Baních 1304, Zbraslav - opravy interiéru objektu 01,2 Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Údaje veřejné zakázky Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Název veřejné zakázky (název projektu) Identifikační číslo EDS Druh veřejné zakázky Druh zadávacího řízení Limit veřejné zakázky

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě

Stavební deník. Jednoduchý záznam o stavbě Jednoduchý záznam o stavbě STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 157

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416 723 100 e-mail : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. - Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR. 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.SITE 4) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

Sklolaminátové silo. Návod k používání a obsluze

Sklolaminátové silo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Sklolaminátové silo Výrobek Dodavatel název: Sklolaminátové silo typ: SIV 06, 08, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 31, 40, 52 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5

KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 KATALOGOVÝ LIST KM 0051/00c ZÁVĚSNÁ LIŠTA Vydání: 8/07 ZL 20, ZL 37 Strana: 1 Stran: 5 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti závěsných profilových lišt (dále jen lišty) a úhlových

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Füllseiten Register - B.qxd :16 Seite 21 Technické informace 139

Füllseiten Register - B.qxd :16 Seite 21 Technické informace 139 138 Technické informace 139 Inovativní design a význam hry Herní vybavení zn. Stilum je navrženo a konstruováno pro velmi časté používání. Jedná se o inovativní návrhy příznivé pro děti, které zaručují

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

Technické údaje Hlavní rozměry tlumičů a informativní hmotnosti jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1. Obr. 1 Hlavní rozměry

Technické údaje Hlavní rozměry tlumičů a informativní hmotnosti jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1. Obr. 1 Hlavní rozměry KATALOGOVÝ LIST KM 0028/94e TLUMIČE HLUKU PŘESLECHOVÉ Vydání: 8/07 ( SPIRO ) Strana: 1 Stran: 2 Přeslechový tlumič hluku PTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení 1 Zak. Č. 5613-400 Příloha č.c.1.1 Akce: Skupinový projekt Metuje Kanalizace Hronov - Zbečník Technická zpráva, seznam strojů a zařízení Čerpací stanice ČS 1 Čerpací stanice ČS 2 Obsah : Technická zpráva

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636 Předávací protokol Dne 21. 12. 2000 bylo předáno podíe smlouvy č. 04/2000 ze dne 2. 6. 2000 dílo včetně technické dokumentace osobního výtahu typu OTKN 320/0,63 v.č. 1562/00 umístěného v obytném domě na

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno

Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno Úvalno Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58 793 91 Úvalno Výzva více zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na výstavbu víceúčelových hřišť

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kompletní oprava střechy objekt Hasova a lokální opravy střechy objekt Mladenovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kompletní oprava střechy objekt Hasova a lokální opravy střechy objekt Mladenovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Kompletní oprava střechy objekt Hasova a lokální opravy střechy objekt Mladenovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Kompletní oprava střechy objekt

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

Úpravy technologie pro snížení hlukové zátěže v okolí areálu EOP

Úpravy technologie pro snížení hlukové zátěže v okolí areálu EOP Elektrárny Opatovice, a.s. se sídlem Opatovice nad Labem 532 13 Pardubice 2 IČ: 28800621, DIČ: CZ28800621 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3607561/0100 předkládá Technickou specifikaci

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY S 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci výrobku po

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách POPTÁVKA č. 58/2016/OSM/VZMR na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Projekt osvětlení ledové plochy v objektu č. p. 1720 Lacinova

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled

PŘÍLOHA I. Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled PŘÍLOHA I Požadavky na systém řízení výroby dodavatele ocelových konstrukcí Kontrolní seznam pro počáteční kontrolu a dohled Poznámka Tento kontrolní seznam má být pomůckou pro informované orgány při posuzování

Více

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují.

Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde, kde svými parametry vyhovují. KATALOGOVÝ LIST KM 0034/94d TROUBY SPIRO Vydání: 8/07 z oceli NEREZ Strana: 1 Stran: 2 Trouby SPIRO z NEREZ materiálu (dále jen trouby) se používají pro klimatizaci a větrání. Mohou se použít i jinde,

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek Zadavatel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice Sídlo: Buškovice 203, 441 01 Podbořany Právní forma: příspěvková organizace IČ: 49123947 Jednající: Ing.

Více

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně

ZŠ VELEŠÍN. v y p i s u j e. k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně ZŠ VELEŠÍN Družstevní č.p. 340 PSČ 382 32 tel. fax: 00420380331314 v y p i s u j e VÝZVU k podání nabídky na zhotovení díla oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně Zakázka

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk

Domov pod hradem Žampach Žampach 1, 564 01 Žamberk Žampach 1, 564 01 Žamberk VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zastoupený ředitelem PaedDr. Luďkem Grätzem poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ IZVE - DS se svorníky na dřevěné sloupy venkovního vedení VN pro jednoduché izolované vodiče Typový podklad č.3 / 2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atletická hala Vítkovice. Dokumentace pro realizaci stavby. SO 04 - Atletická hala. Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Informační pylon OCELOVÁ KONSTRUKCE Číslo

Více

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE

NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE OBEC TRŠICE Zadávací dokumentace na dodávky pro projekt NÁDOBY NA BIOODPAD V OBCI TRŠICE 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry výběrového řízení 1.1. Identifikační údaje zadavatele Obec

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Zvýšení energetické úspory budovy MŠ Husova čtvrť Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí. F1 Prestabo s SC-Contur Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí F1 Prestabo F1 Systémové trubky a lisovací tvarovky z nelegované oceli. Použití v souladu se stanovením výrobce Systém Prestabo je schválen pro použití

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

NABÍDKA. na dodávku technologické části stavby ČOV TOVAČOV OPRAVA ŠOUPAT VČETNĚ SERVOPOHONŮ

NABÍDKA. na dodávku technologické části stavby ČOV TOVAČOV OPRAVA ŠOUPAT VČETNĚ SERVOPOHONŮ KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953 Fax: +420 581 699 921 kunst@kunst.cz, www.kunst.cz NABÍDKA na dodávku technologické části stavby ČOV TOVAČOV

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více