VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření. Městský úřad Třeboň"

Transkript

1 Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, Třeboň, tel , fax Č.j.: ŽP 2944/ Pro (Na doručenku do vlastních rukou.) Vyřizuje : Ing. Rostislav Procházka Třeboň VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o zahájení stavebního řízení svolání ústního jednání a místního šetření Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 4 téhož zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), obdržel dne žádost stavebníka, kterým je Město Suchdol nad Lužnicí, Nám. T.G. Masaryka 9, Suchdol n/l, IČ , zastoupené firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, Č. Budějovice IČ , o vydání stavebního povolení ke stavbě Suchdol nad Lužnicí, ul. 28.října a Havlíčkova stavební úpravy vodovodu a kanalizace. Tím bylo podle 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o žádosti k vydání stavebního povolení na stavbu výše uvedeného vodního díla podle 15 odst. 1 vodního zákona a 115 odst. 1 stavebního zákona. Stručný popis stavby: V ulici 28. října a Havlíčkova se nacházejí stávající kanalizační sběrače, které jsou ve špatném technickém stavu, šachty jsou často propadlé, potrubí zanesené. Vodovodní řady jsou z černé litiny a jsou na hranici životnosti. Stávající potrubí budou vytažena ze země. SO 01 Kanalizace Trasy, dimenze i výškové řešení kanalizačních sběračů bude odpovídat stávajícímu stavu. Sběrač A začíná šachtou Š4 umístěnou před pozemkem p.č Do šachty Š4 bude napojeno stávající kanalizační potrubí vedoucí podél Husovy ulice. Sběrač A profilu DN 600 vede chodníkem podél komunikace a za plánovaným kruhovým objezdem kříží ulici Vitorazská a přechází na druhou stranu. Od Š 11 dojde ke změně dimenze potrubí na DN Sběrač končí zaústěním do šachty u pozemku p.č Sběrač A-1 začíná šachtou Š6 před pozemkem p.č. 608 a zaúsťuje v Š1 do sběrače A. Sběrač A-2 podchycuje v šachtě Š3b kanalizaci z prostoru městského úřadu a v šachtě Š3 se napojuje na sběrač A. Sběrač B začíná šachtou Š9 před budovou kina, podchází betonové dílce vodoteče (řízeným protlakem) a zaúsťuje do šachty Š7. Sběrač C začíná šachtou Š19 v prostoru u křižovatky ulic 28. října a Komenského. Sběrač je veden nezpevněnou plochou podél komunikace. Za šachtou Š12 kříží sběrač komunikaci a 1/7

2 v šachtě Š11 do něj zaúsťuje kanalizace DN1000. Sběrač C zaúsťuje poblíž mostu do stávající odlehčovací komory. Úsek mezi Š11 a OK je profilu DN1000. Sběrač D podchycuje v šachtě Š21 stávající kanalizaci z přilehlé ulice. Mezi šachtami Š15 a Š20 slouží jako bezpečnostní propoj mezi sběračem C a čištěným úsekem kanalizace podél druhé strany komunikace. Sběrač E podchycuje v šachtě Š23 stávající kanalizaci z ulice Komenského. Mezi šachtami Š18 a Š22 slouží jako bezpečnostní propoj mezi sběračem C a čištěným úsekem kanalizace DN400. Sběrač F obnova části sběrače (od Š27) vedoucího Tyršovou ulicí, křížícího ulici 28. října a pokračujícího ulicí M. Aleše (do Š24). Kanalizační šachty Jsou navrženy prefabrikované revizní šachty z betonových dílců DN 1000 s upraveným dnem. V horní části s kónusem a poklopem z tvárné litiny D400 průměru 600 mm, v případě potřeby s vyrovnávacími prstenci. Šachty budou realizovány jako vodotěsné. Sběrač A: PP DN600, SN10 délka: 61,5 m 4 ks KŠ Sběrač A-1: PP DN250, SN10 délka: 42,5 m 2 ks KŠ Sběrač A-2: PP DN200, SN10 délka: 26,5 m 1 ks KŠ Sběrač B: PP DN250, SN10 délka: 29,2 m 3 ks KŠ Sběrač C: PP DN500, SN10 délka: 228,5 m 9 ks KŠ ŽB DN1000 délka: 3,0m 1 ks KŠ Sběrač D: ŽB DN800 délka: 10,5 m 2 ks KŠ Sběrač E: PP DN500, SN10 délka: 45,5 m 2 ks KŠ Sběrač F: ŽB DN600 délka: 74,0 m 4 ks KŠ Čištění potrubí: beton DN400 délka: 345,0 m beton DN1000 délka: 106,0 m V rámci akce bude provedeno strojní čištění betonového sběrače v ulici 28. října a Havlíčkova a pro umožnění přístupu mechanismů budou v horním úseku vybudovány dvě nové šachty Š28 u křižovatky ul. 28. října a M.Aleše, Š29 na konci potrubí poblíž železničního přejezdu. SO 02 Vodovod Řad 1 začíná napojením na stávající litinový vodovod DN150 v ulici Husova. Potrubí vede podél západní strany komunikace až ke křižovatce s ulicí Komenského, kde bude s ukončením rekonstrukce komunikace napojen na stávající litinové potrubí DN v Komenského ulici. Řad 1-1 tvoří odbočku z Řadu 1 v oblasti nad plánovaným kruhovým objezdem, přechází komunikaci na druhou stranu a končí napojením u pozemku p.č. 605 na vodovod v ulici Vitorazská. Řad 1-2 začíná napojením na Řad 1 v lokalitě u městského úřadu a vede před parkovacími místy pro MěÚ směrem k areálu kina. Řad 1-3 odbočuje z Řadu 1 v lokalitě Nábřeží ulice a je zakončen napojením na stávající potrubí PE90. Řad 1-4 je propojení Řadu1 se stávajícím vodovodem PE110 v ulici vedoucí k budově pošty. Řad 2 propojuje stávající vodovod LT100 v ulici M.Aleše s vodovodem PE160, na který se napojuje poblíž železničního přejezdu. Řad 2-1 je obnova části potrubí napojeného na Řad 2 v rámci rekonstrukce komunikace v prostoru křižovatky ulic 28.října a Bezručova. Napojuje se na stávající LT80 v Bezručově ulici. 2/7

3 Řad 1: PE 160/9,5 mm délka: 357,0 m Řad 1-1: PE 110/6,6 mm délka: 75,5 m Řad 1-2: PE 90/5,4 mm délka: 41,5 m Řad 1-3: PE 90/5,4 mm délka: 13,0 m Řad 1-4: PE 110/6,6 mm délka: 5,0 m Řad 2: PE 160/9,5 mm délka: 107,0 m Řad 2-1: PE 90/5,4 mm délka: 11,0 m Součástí stavebního povolení nejsou vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, dešťová kanalizace (33,0 m) a přepojení dešťových vod (5,0 m). Stavba je navržena v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Suchdol nad Lužnicí, v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, na pozemcích p.č.2282/1, 610, 2281/1, 611, 4, 2290, 23, 695, 708/4, 710, 696/13, 697/1 a 698/2, začátek stavby YX cca ; , konec stavby YX cca ; , HGR č Třeboňská pánev jih, čhp Stavba Suchdol nad Lužnicí, ul. 28.října a Havlíčkova stavební úpravy vodovodu a kanalizace je umístěna na pozemcích v k.ú. Suchdol nad Lužnicí. pozemek p. č. číslo LV druh pozemku vlastník 2282/1 482 ostat.pl. Jihočeský kraj, právo hospodaření: SÚS JčK, Nemanická 2133/10, České Budějovice ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l 2281/1 482 ostat.pl. Jihočeský kraj, právo hospodaření: SÚS JčK, Nemanická 2133/10, České Budějovice ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l vodní pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l zast.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l 708/ ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l 696/ ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l 697/ ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l 698/ ostat.pl. Město Suchdol nad Lužnicí, T.G.M. 9, Suchdol n/l Ke stavbě byla vydána následující vyjádření a dokumenty: - Vyjádření obecného stavebního úřadu podle 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Suchdol nad Lužnicí, stavební úřad; č.j.: 3141/2010/MěÚ Su ze dne SÚS Jč. kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec; zn.: SÚS JH/TSÚV2606/10/10Sl ze dne JVS a.s., Severní 8/2264, Č. Budějovice, zn.: ze dne vyjádření ČEVAK a.s., Severní 8/2264, Č. Budějovice, č.j.: O ze dne vyjádření Města Suchdol nad Lužnicí; č.j.: MěÚ Su 6567/09 SMRM ze dne stanovisko Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, ; zn.: 37758/ ze dne závazné stanovisko KHS Jč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, Strakonice; zn.: 4416/10/HOK.ST ze dne MěÚ Třeboň, odbor ŽP, Palackého nám. 46/II, Třeboň; č.j.: ŽP 3323/ Hr 3/7

4 ze dne MěÚ Třeboň, odbor ÚP a SŘ, Palackého nám. 46/II, Třeboň; č.j.: METR 3547/2010-PeVa ze dne závazné stanovisko Správy CHKO Třeboňsko Valy 121, ; č.j.: 00732/TR/2010 ze dne Telefónica O2 Czech Republic a.s., Pražská 16, Č. Budějovice; č.j.: 9511/10/CCB/VV0 ze dne E.ON Česká republika s.r.o., Tým technická evidence a dokumentace, F.A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice, zn.: Z Z ze dne RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno; zn.: 571/10/179 ze dne RWE Transgas Net s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, Praha; č.j.: 6804/09 ze dne vyjádření Města Suchdol nad Lužnicí, Nám. T.G.M. 9, ; č.j.: 3045/2010/MěÚSu ze dne SŽDC, Nádražní 12, Č. Budějovice; zn.: 15334/2010-SDC CBE-OPS ze dne ČD Telematika a.s., Nemanická 438, Č. Budějovice; zn.: 23624/09-SFŘ/123 ze dne UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha; zn.: /N/CM ze dne ČEPRO a.s., Dělnická 12, Praha; č.j.: 7307/PÚ/09 ze dne MERO ČR a.s., Veltruská 748, Kralupy n/v; č.j.: 2009/12/119-1 ze dne Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice; č.j.: 6484JHÚP/2010 ze dne plná moc od zmocnitele Města Suchdol nad Lužnicí pro zmocněnce EKOEKO s.r.o. Odbor životního prostředí MěÚ Třeboň, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, v souladu s 115 odst. 8 vodního zákona a 112 odst. 1 stavebního zákona nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením, které se bude konat dne v 8 30 hod. se srazem účastníků na Městském úřadu Suchdol nad Lužnicí. Městský úřad Suchdol nad Lužnicí žádáme tímto o zajištění vhodné místnosti k jednání. Nejpozději k ústnímu jednání předloží žadatel vyjádření Povodí Vltavy s.p. a závazné stanovisko Drážního úřadu Plzeň ke stavebnímu řízení. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se upozorňují, že dle 112 odst. 1 stavebního zákona mohou uplatnit k věci své připomínky, námitky či stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. 4/7

5 Před konáním ústního jednání a místního šetření je možno nahlédnout do podkladů stavby na MěÚ Třeboň, odboru životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 1. patro, č. dveří 223 ve dnech Po a St od 8 do 17, v Út a Čt od 8 do 14 a v Pá od 8 do 12. Nahlížení do spisu se řídí podle 38 správního řádu. Ing. Josef Tlachač vedoucí odboru životního prostředí Městský úřad Třeboň otisk úředního razítka Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou na doručenku: účastníci řízení dle 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - Město Suchdol nad Lužnicí, Nám. T.G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí obdrží prostřednictvím EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, České Budějovice Obdrží veřejnou vyhláškou účastníci řízení dle 27 odst. 2 správního řádu - Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle - E.ON Česká republika s.r.o., Tým technické evidence a dokumentace, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice - ČD Telematika a.s., servis kabelových sítí České Budějovice, Nemanická 438, České Budějovice obdrží prostřednictvím: ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha - RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - SÚS Jč. kraje, závod J. Hradec, Jarošovská 1126/II, J. Hradec obdrží prostřednictvím SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice - ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice - ZVHS, Hlinky 60/144, Brno - SŽDC s.o., Správa dopravní cesty České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice obdrží prostřednictvím: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha Nové Město - Krajské ředitelství policie JčK, Lannova 193/26, Č. Budějovice - JEDNOTA, Lidická 1625/156, Č.Budějovice - Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha - VITORAZSKO s.r.o., 28.října 250, Suchdol n/l - Arenberg Milan, Nám. T.G.M. 10, Suchdol n/l - Halířová Lenka, Nám. T.G.M. 10, Suchdol n/l - Sýkora Martin, sídl. 9.května 705, Suchdol n/l - Faktor Václav, Husova 58, Suchdol n/l - Faktorová Janková Eva, Husova 58, Suchdol n/l - Klimas Ota, Náměstí 45, Chlum u Třeboně 5/7

6 - Kulišová Pavla, 28. října 253, Suchdol n/l - Šílený Jaroslav, Nám. T.G.M. 461, Suchdol n/l - Toušková Miluše, Zlešická 1848/5, Praha - Nguyen Cong Tuong, Gabrielovo nám. 41, Chýnov - Vu Thi Huong, Gabrielovo nám. 41, Chýnov - Kotásek Petr, Vitorazská 734, Suchdol n/l - Kotásková Monika, Vitorazská 734, Suchdol n/l - Krejčí Marie, sídl. 17.listopadu 568, Suchdol n/l - Písecká Růžena, Husova 110, Nová Včelnice - Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha - Kašpar Zbyněk, Nám. T.G.M. 97, Suchdol n/l - Kodl Jiří, Pražská 427, Suchdol n/l - Mráček Jindřich, Majdalena 112, Majdalena - Mráček Petr, 28.října 447, Suchdol n/l - Kanděra František, Žižkova 27, Suchdol n/l - Kanděrová Božena, Zahradní čtvrť 274, Noví Hrady - Vach Jan, 28.října 263, Suchdol n/l - Mezera Bedřich, Havlíčkova 751/23, Holešov - Mezera Filip, Komenského 505, Sezemice - Nekola Jan, Sídl. Fr. Hrubína 366, Chlum u Třeboně - Zapletalová Zlata, Waitova 3219/9, Prostějov - Kloc Václav, Mlýnská 972, Třeboň - Klocová Jana Mlýnská 972, Třeboň - Kulišová Pavla, 28. října 253, Suchdol n/l - Bílý Miroslav, Komenského 246, Suchdol n/l - Bílá Jana, Komenského 246, Suchdol n/l - Novotná Marta, Vondroušova 1201/61, Praha - Kanděra Karel, Nábřežní 1, Suchdol n/l - Kanděrová Lenka, Nábřežní 1, Suchdol n/l - Nešetřil Josef, 28.října 359, Suchdol n/l - Nešetřilová Marie, 28.října 359, Suchdol n/l - Dao Trung Son, Plzeňská 611/77, Č. Budějovice - Nguyen Thi Tuy, Plzeňská 611/77, Č. Budějovice - Šílená Hana, Alšova 528, Suchdol n/l - Stasek Ferdinand, sídl. 9.května 700, Suchdol n/l - Pávek Miroslav, sídl. 17.listopadu 565, Suchdol n/l - Blafka Miroslav, sídl. 9.května 706, Suchdol n/l - Blafková Jitka, sídl. 9.května 706, Suchdol n/l - Dušková Anna, Alšova 474, Suchdol n/l - Durek Libor, 28.října 459, Suchdol n/l - Durková Jitka, 28.října 459, Suchdol n/l - Bumbová Anna, Jiráskova 638, Suchdol n/l - Kropík Vladimír, 28.října 190, Suchdol n/l - Kropíková Radoslava, 28.října 190, Suchdol n/l - Struska Josef, 28.října 202, Suchdol n/l - Strusková Hana, 28. října 202, Suchdol n/l - Strusková Hana ml., 28. října 202, Suchdol n/l - Holý Jaroslav, Suchdol n/l 221, Suchdol n/l - Prokůpek Jaroslav, Jungmannova 396/12, Liberec - Prokůpková Marcela, Jungmannova 396/12, Liberec 6/7

7 - Čalkovská Olga, 28.října 242, Suchdol n/l - Čalkovská Olga ml., 28.října 242, Suchdol n/l - Čalkovský Martin, 28.října 242, Suchdol n/l - Kainzingerová Marie, 28. října 249, Suchdol n/l - Kregl Josef, Alšova 510, Suchdol n/l - Wipplinger Jan, Alšova 454, Suchdol n/l - Wipplingerová Soňa, Alšova 454, Suchdol n/l - Tomšíková Anna, Vajgar 555, J. Hradec - Vrchota Milan, Havlíčkova 201, Suchdol n/l - Vrchotová Kateřina, Havlíčkova 201, Suchdol n/l - Hujo Jiří, Sokolská 1497/17, Praha-Nové Město dále obdrží dotčené orgány státní správy: - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň - KHS Jč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích, územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, Strakonice obdrží prostřednictvím KHS Jč. kraje, Na Sadech 25, České Budějovice - Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň Na doručenku obdrží Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, Nám. T.G. Masaryka 9, Suchdol nad Lužnicí a Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň, se žádostí o vyvěšení na úřední desce MěÚ Suchdol nad Lužnicí a MěÚ Třeboň a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ( 26 odst. 1 správního řádu) po dobu 15 dní s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět odboru ŽP MěÚ Třeboň. Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zveřejnění umožňující dálkový přístup Provedeno dne Ukončeno dne potvrzení/razítko, podpis/ 7/7

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01

Obec Krásný Les - jednotná kanalizace a ČOV - SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 Městský úřad Ostrov Odbor životního prostředí Váš dopis/ze dne: 1973(1974)/2013/24.6.2013 Spis. značka: ŽP/18445/13 Sl Č.j.: ŽP/18881/13 Oprávněná úřední osoba: D. Sloupová E-mail: dsloupova@ostrov.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 47036 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon.: Počet listů dokumentu: Počet příloh/počet listů příloh:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více